Prihlásiť
 

Výzva: podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Vyhlasovateľ:      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 25. 04. 2017
Termín uzávierky: 09. 06. 2017
 
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR
 
Oprávnení žiadatelia:
a) občianske združenie,
b) nadácia,
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
d) obec,
e) VÚC,
f) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VÚC,
g) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému.
 
Cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území Slovenskej republiky.
 
Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť z hľadiska frekvencie cestnej premávky.
 
Oprávnené aktivity:
samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov,
optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.
 
Zasielanie žiadostí:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Pribinova 2
812 72 Bratislava
 
Tel.: 0961 050 340, 0961 051 470
 

Viac informácií o výzve: