Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

 

Prioritné témy výzvy:

Oblasťou podpory v roku 2017 sú aktivity a programy zamerané na:

- formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu,

- ochranu telesného a duševného zdravia žiakov,

- skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,

- odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi),

- ústne a dentálne zdravie a prevenciu alergií a respiračných problémov,

- zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2017 sa stanovuje takto:

- pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000,- eur,

- pre projekty s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- eur (zapojenie minimálne 7 škôl),

- pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000,- eur.

 

Požadovanú finančnú čiastku uvedie žiadateľ v eurách (nie v centoch; zaokrúhľovať na celé euro, napr. 2 234 eur).

 

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je v súlade s § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt (napr. celkové náklady na projekt: 2 000,- eur; spoluúčasť: najmenej 100,- eur; žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 1 900,- eur).

 

Neoprávnené náklady:

Účelové finančné prostriedky nemôžu byť použité:

- na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,

- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

- na úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na príspevok na starobné dôchodkové sporenie, resp. doplnkové dôchodkové sporenie,

- na úhradu kapitálových výdavkov,

- nákup počítača/notebooku s príslušenstvom, letné tábory a výlety, environmentálne aktivity, budovanie školských areálov, školské stravovanie, vybavenie školských kuchyniek.

 

Trvanie projektu:

- Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 4. septembra 2017 a všetky aktivity musia byť ukončené do 8. decembra 2017, pričom pridelené finančné prostriedky musia byť použité len v priebehu realizácie projektu.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť predkladá škola príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja do 12. júna 2017 (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného Odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja) s označením na obálke „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

 

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.

 

Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v troch vyhotoveniach (1 originál a 2 kópie). Písomnú žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte WORD na elektronickú adresu: zdravie@minedu.sk.

 

Výber projektov:

Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií:

- využiteľnosť projektu vo výchovno-vzdelávacej činnosti a v neformálnych aktivitách školy, prípadne v regióne, v územnej pôsobnosti kraja, resp. na celoslovenskej úrovni,

- aktívna účasť a zapojenosť žiakov,

- preukázateľné výsledky projektu,

- ekonomická efektívnosť a rozpočet projektu,

- nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu.

 

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo vyradiť z posudzovania projekty v prípade ak:

- jedna alebo viac finančných položiek projektu bude mať charakter kapitálového výdavku,

- projekt nebude súvisieť so žiadnou z prioritných tém výzvy,

- projekt presiahne celkovú výšku vyčlenených finančných prostriedkov.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva (http://bit.ly/2rhsefx);

- Žiadosť (http://bit.ly/2qveLQf).

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pVOebX

Viac informácií o výzve: