Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01. 
 
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.6.2017.
Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01
 
Typ vyzvania: uzavreté
 
Dátum vyhlásenia: 17.5.2017
Dátum uzavretia: 15.6.2017
 
Prioritná os:
2. Kvalitné životné prostredie
3. Rozvoj miestnych iniciatív
 
Špecifický cieľ: 
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
 

Viac informácií o výzve: