Prihlásiť
 

Aktuality

21. 12. 2017 

Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných 19 projektov

Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít, a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

O dotáciu sa uchádzalo celkom 56 projektov, podporených bude 19 najkvalitnejších. Medzi podporenými subjektmi sa nachádzajú regionálne rozvojové agentúry, subjekty územnej samosprávy a subjekty neziskového sektora, ktorých projekty vedú k podpore miestnych výrobcov, rozvoju ľudských kapacít a vôbec konkurencieschopnosti príslušného územia.

Objem disponibilných finančných prostriedkov v uvedenej výzve bol 1 110 178,00 eur, podpora jednotlivé projekty boli podporené sumou od cca 20 000 eur do cca 38 500 eur. Podmienkou je aj najmenej 10% spolufinancovanie projektu.

Úspešné projekty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2B6tJyt

Úrad vlády SR plánuje vyhlásiť novú výzvu o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja aj v roku 2018, a to v priebehu mesiaca februártak, aby sa o ňu mohlo uchádzať čo najviac záujemcov, ktorí budú mať dostatok času uchádzať sa o dotáciu kvalitnými projektmi a splniť všetky podmienky výzvy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ksvlMN

 

 

28. 11. 2017 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

  

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

                    zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

 

Názov:                        Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Zastúpená:                  Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Sídlo:                          Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

IČO:                            45 737 711

DIČ:                            2023486465

Telefón:                      0918 746 925

Kontaktná osoba:       Mgr. Tibor Pénzeš

E-mail:                        info@rranovozamocko.sk

Osoba zodpovedná za proces obstarávania: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925, obstaravanierranz@gmail.com

         adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rranovozamocko.sk

         

1.Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona

     § 8 ods. 1 zákona.

 

2.Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

     Nie

3.Názov zákazky

     Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

4.Druh zákazky

     Zákazka na poskytnutie služby

5.Hlavné miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa

6.NUTS KÓD: SK 023

 7.Výsledok verejného obstarávania

     OBJEDNÁVKA

8.Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v grafickej úprave textu a tlač brožúr vo formáte A5 a A4 v predpokladanom rozsahu 2 000 veľkosti A4, predpokladaný počet strán 16  a 2 000 veľkosti A5, predpokladaný počet strán 32. Požadujeme farebnú tlač  obojstranne, obsah brožúr bude pozostávať z obrázkovej časti a text, približné rozloženie je 50% text a 50% obrázky, pričom text bude na farebnom pozadí.

    9.Obhliadka miesta:

       Obhliadka nie je potrebná.

10.Hlavný predmet zákazky:

79822500-7 Grafické návrhy

79823000-9 Tlačiarenské a doručovateľské služby

11.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  7 300EUR bez DPH

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej hodnota bude neprimerane vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

12.Termín plnenia

12/2017 – 03/2018

  13.Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

13.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.

13.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.

13.3.   Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

14.Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade      úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

       Nevyžadujú sa.

15.Podmienky účasti

15.1 Osobné postavenie

15.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a)         predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo

b)        zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

15.1.2   Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

15.1.3    V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných 
do  17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

15.1.4  Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

15.1.5    Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

15.1.6    Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.

15.1.7   Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,  nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

              Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie výpisu z webového prostredia (napr. z www.orsr.sk, www.zrsr.sk, v takomto prípade bude úspešný uchádzač vyzvaný pred podpisom zmluvy na  predloženie originálu dokladu.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

       Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

15.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

15.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

       Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DH

       Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom

       01.12.2017 o 12:00

18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

       Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

18.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na adresu:                           obstaravanierranz@gmail.com

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo:

„NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred uzavretím rámcovej dohody doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 19.1 – 19.4  tejto výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

18.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Svätoplukova 1 ,

940 01 Nové Zámky

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 19.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi  19.2 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

19. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

19.1       Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15.1. tejto výzvy.

19.2       Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

21.Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

22.  Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

23.Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 31.03.2018.        

24.Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.11.2018

25.Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

28.11.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

 

V Nových Zámkoch, dňa 28.11.2017

 

                                                                                                           Mgr. Tibor Pénzeš, v.r.

                                                                                                        osoba poverená obstarávaním

 

 

 

 

  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

 

Uchádzač:                  ...................................................................................................................                                                                   

 

Adresa sídla:              ...................................................................................................................

 

IČO:                           ...................................................................................................................

 

 

Vypĺňa platca DPH:

 

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena bez DPH

celková cena bez DPH

celková cena s DPH

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Tlač brožúr A5

 

 

Tlač brožúr A4

 

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

 

Spolu

 

 

 

Vypĺňa neplatca DPH:

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena

Celková cena

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena

celková cena

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena

Tlač brožúr A5

 

Tlač brožúr A4

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

Spolu

 

 

V ..........................,dňa.................

 

 

                                                                                             Podpis[1]

 [1] Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

 

14. 11. 2017 

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. - 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa budú týkať hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 - 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 - 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Svoju účasť predbežne potvrdila pani ministerka Gabriela Matečná spolu so zástupcami MPRV SR, taktiež pán Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, zástupcovia Ministerstva zemědělství ČR, zástupcovia MAS zo SR a ČR a zástupkyňa European Evaluation Helpdesk.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom - PDF (http://bit.ly/2zWICqw)

Pozvánka s programom - DOC (http://bit.ly/2yZIN4g)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zTt7j4

 

 

14. 11. 2017 

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je prílohou tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam schválených MAS Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2zAj023)

Zoznam neschválených VSP Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2jpKKjq)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zBcqIx

 

13. 10. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 (ŽoSS MAS)

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Termín na vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení ŽoSS MAS:

Predpoklad je do 15.11.2017 vzhľadom na nekompletnosť väčšiny podaných ŽoSS MAS zo strany žiadateľov.

Dokument na stiahnutie:

FAQ k výzve č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2kLeckh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2yHPI1w

 

 

11. 10. 2017 

Pozvánka na semináre pre malých a mladých poľnohospodárov

S radosťou vás pozývame na semináre pre všetkých "malých a mladých" poľnohospodárov a výrobcov potravín v rámci projektu:

Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie

termíny a miesta konania :

 • 11.-13.10.2017  - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
 • 18.-20.10.2017 - Lučenec  (kongresové centrum Hotel Clavis)
 • 23.-25.10.2017 - Zemplínska Šírava(Penzion Dolina ; Hôrka-Zemplinská Šírava)
 • 6.-7.11.2017 - Levoča (Hotel U Leva)
 • 13.-15.11.2017 - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
 • 22.-24.11.2017 - Nitra (SPU)
 • 27.-29.11.2017 - Podkylava(Agropenzion Adam)
 • 7.12.2017 - celoslovenská konferencia - Nitra (SPU)

Prihlášky zasielajte na :  noskovicova@vup.sk        033/6472973

viac info nájdete na : http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=1&id=512

Veríme, že vás tieto aktivity oslovili a čoskoro sa stretneme.

Pokiaľ máte konkrétne otázky k témam mladý a malý farmár, tak ich, prosím, obratom pošlite na  ecotrend@ecotrend.sk.

Na všetky otázky dostanete odpovede priamo na akciách.

Tešíme sa na vás !

S pozdravom

Ekotrend Slovakia

10. 10. 2017 

Výsledky kohéznej politiky EÚ: ako ovplyvnila Slovensko

Európska komisia dnes uverejnila 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ. Ide o podrobnú a komplexnú analýzu súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, na základe ktorej tiež vidno, aký vplyv mala kohézna politika na jednotlivé členské štáty EÚ.

Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: " Slovensko môže pre svoj rozvoj využívať značné finančné prostriedky z EÚ. V rokoch 2014-2020 môže z európskeho rozpočtu získať o 13,5 miliardy eur viac ako do neho prispeje. Tieto financie zvýšia HDP Slovenska o 3%. Mali by byť efektívne využité aj pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ktoré sú na Slovensku stále vysoké. Ďalšie možnosti pre investície do rozvoja má Slovensko z rôznych európskych finančných nástrojov. Je to šanca, ktorú by sme mali dobre využiť v prospech slovenských občanov. "

Zo správy vyplýva, že európske hospodárstvo sa zotavuje, naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, či v rámci nich: Slovensko sa spolu s Gréckom, Rumunskom, Bulharskom a Francúzskom vyznačuje najväčšími regionálnymi disparitami vo všetkých oblastiach:

- regióny podľa správy zaznamenávajú rast, no nie rovnakým tempom. Mnohé regióny, ktorých bohatstvo sa blíži k priemeru EÚ, akoby uviazli v pasci priemerných príjmov. Niektoré znášajú náklady globalizácie, no zatiaľ bez toho, aby pocítili jej prínosy: Bratislavský kraj je jediný región v rámci V4 krajín, ktorý sa podľa tejto správy radí medzi hospodársky vysoko rozvinuté regióny (rozhodujúce faktory pri tomto hodnotení boli príjmy, vzdelanie obyvateľstva, infraštruktúra, inovačná kapacita, či inštitucionálna kvalita)

dopad kohéznej politiky EÚ: vďaka investíciám prostredníctvom kohéznej politiky EÚ sa pre Slovensko predpokladá v období 2014-2020 nárast HDP o 3%; dnes Slovensko patrí k stredne rozvinutým krajinám v EÚ spolu s Portugalskom, Cyprom, Slovinskom a Českou republikou, pričom v rámci tejto skupiny malo v rokoch 2009-2016 najvyšší rast HDP na hlavu a najvyššiu produktivitu

- správa spomína aj proces verejného obstarávania a korupciu: jedným z ukazovateľov korupcie alebo nedostatočnej hospodárskej súťaže v krajine je počet prípadov, kedy v procese udeľovanie zmlúv cez verejné obstarávanie figuruje iba jediný účastník. Na Slovensku sa to deje vo viac ako 40 % všetkých prípadov.

Prečítajte si celú tlačovú správu v slovenčine. Grafy a ďalšie konkrétne zistenia nájdete v správe o súdržnosti.

 

28. 08. 2017 

Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ

Podľa zákonných podmienok zodpovedá Ministerstvo financií SR (MF SR) za výkon vládneho auditu finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike zo zahraničia. V súvislosti s touto agendou plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a národnou legislatívou úlohy orgánu auditu na programoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Povinnosťou orgánu auditu je najmä zabezpečenie systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov. Splnenie povinností vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov EŠIF ako aj ďalších finančných prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov zabezpečuje MF SR aj prostredníctvom svojich spolupracujúcich orgánov, a to Úradu vládneho auditu, ako aj zazmluvnených externých audítorských spoločností. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na rozsah, kvalitu, odbornosť a transparentnosť procesov a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít zabezpečujúcich výkon vládneho auditu. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že MF SR ani Úrad vládneho auditu aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej a najmä európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov EŠIF kapacitne zabezpečiť v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť dve verejné obstarávania s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov EŠIF. Pri obidvoch verejných obstarávaniach ide o nadlimitné zákazky, ktoré sa budú realizovať postupom verejnej súťaže. Jedným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 742 500,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR počas obdobia dvoch rokov výkon štyroch systémových auditov v rámci dvoch operačných programov spadajúcich pod EŠIF. Prvé dva externé audity z tohto verejného obstarávania plánuje MF SR zadať úspešnému uchádzačovi vo štvrtom kvartáli 2017. Druhým verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške je 2 820 480,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR výkon auditov operácií na finančných prostriedkoch EŠIF, ktoré nebude schopný pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v roku 2018. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

Účelom oboch pripravovaných zákaziek je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných vládnych auditov potrebných na úspešnú implementáciu EŠIF.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wHLm9s

 

 

28. 08. 2017 

Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7GJ79

28. 08. 2017 

Školy získali desiatky tisíc eur, aby pomohli zvýšiť finančnú gramotnosť (Nadácia SLSP)

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.

Chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávacích metód, k zážitkovému vyučovaniu, aby si deti osvojili vedomosti vlastnou skúsenosťou. Náš program prináša do školských hodín kreativitu a inovatívne prvky. Jeho zámerom je tiež zvýšiť pozornosť problematike finančného vzdelávania, aby sa deti v budúcnosti lepšie orientovali vo svete financií“, uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

O finančný príspevok sa mohli uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou. Grant bolo možné získať v dvoch vybraných oblastiach, a to zvyšovanie finančnej gramotnosti alebo inovatívne metódy vyučovania.

Výška príspevkov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne bola minimálne 2 000 eur a maximálne 3 000 eur.

Zoznam podporených projektov je zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2xmjWmF

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wyakaM

28. 08. 2017 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 50 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wya9fC

28. 08. 2017 

Prezentácia a fotky z augustových seminárov 2017 (Európa pre občanov)

Minulý týždeň vo štvrtok (17.8.) sa uskutočnil posledný seminár k opatreniam septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov.

Celkovo tak Európsky kontaktný bod zrealizoval štyri semináre v týchto mestách: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť na stránke:

http://bit.ly/2wHX4AN  

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w2Ya7i

 

28. 08. 2017 

Začala sa registrácia na septembrové školenia pre potenciálnych žiadateľov (Interreg PL-SK)

Začala sa registrácia na septembrovú sériu školení určených pre potenciálnych žiadateľov programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Školenia budú vedené pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu spoločne s kontrolórmi z Poľska a Slovenska. Školenia sú určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os.

Pozývame Vás na registráciu prostredníctvom formulára v záložke Ako použiť program / Zapoj sa do školení(http://bit.ly/1OmW7MH). Vzhľadom na ohraničený počet miest bude rozhodujúce poradie prijatých registrácií.

Kalendár školení:

- 04-05 september 2017: Žilinský kraj, Žilina (http://bit.ly/2vrkCpm)

- 06-07 september 2017: Prešovský kraj, Prešov (http://bit.ly/2xCmxbj)

- 12-13 september 2017: Województwo Małopolskie, Nowy Sącz (http://bit.ly/2xC8NgT)

- 19-20 september 2017: Województwo Podkarpackie, Jasło (http://bit.ly/2xC21Yt)

- 26-27 september 2017: Województwo Śląskie, Szczyrk (http://bit.ly/2iyEJ2R)

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Konkrétne miesto školenia bude uvedené v e-maily s potvrdením registrácie, ktorý bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vrhV79

28. 08. 2017 

Zrušenie výzvy - Podpora rozvoja športu na rok 2017 (Úrad vlády SR)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („zákon“) v nadväznosti na ust. § 10 ods. 2 zákona a § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zrušuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 z 31. marca 2017 („Výzva“) z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria na poskytnutie dotácie a v záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania.

Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 prijaté na základe Výzvy nebudú podporené.

Dokument na stiahnutie:

Výzva zrušená - informácia (http://bit.ly/2vghxMR)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2xBSoJ9

18. 08. 2017 

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č. 1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA (http://bit.ly/2ibLwj6) a v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa (http://bit.ly/2x9xD7C).

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7gP4j

 

 

18. 08. 2017 

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II. a III. prioritnú os (Interreg PL SK)

Radi by sme vám predstavili úroveň plnenia ukazovateľov pre 1., 2. a 3. prioritnú os v projektoch realizovaných v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. V tabuľkách v prílohe sú červenou farbou označené tie ukazovatele, ktoré prekročili percentuálnu úroveň realizácie vo vzťahu k cieľovej hodnote.

Dokument na stiahnutie:

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II., a III. prioritnú os (http://bit.ly/2wVFnL2)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7MHFY

18. 08. 2017 

Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad:

1.   Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom.

2.   Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+.

3.   Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+.

4.   Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE.

5.   Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

6.   Spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP.

7.   Minimalizácia predkladania povinných príloh.

8.   Zjednodušené vykazovanie výdavkov.

9.   Metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP zo strany informačno poradenských centier.

Na ďalšie zvýšenie účinnosti rôznorodých nástrojov pripravujeme na jeseň 2017 Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov.

V súčasnosti máme pripravenú pracovnú verziu dokumentu Akčný plán a experti ÚPVII pracujú na jej finalizácii. Akčný plán predstavíme na jeseň. V širokej škále opatrení pripravujeme napríklad návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov, spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov napr. žiadosť o platbu, ako aj rozšírenie prepojenia informačných systémov v rámci ITMS OpenAPI, tak aby informácia alebo doklad, nemuseli byť duplicitne nahrávané. Jedným z navrhovaných opatrení je napríklad zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému ARACHNE. Ďalšie opatrenia pripravujeme a po analýze ich dopadu budú začlenené do Akčného plánu.

Akčný plán bude obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti ako aj zjednodušovania implementácie EŠIF, v ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre obdobie 2014-2020, ako aj z už prijatých opatrení spracovaných Úradom podpredsedu vlády. Zároveň využívame príklady dobrej praxe zo zahraničia, ale aj poučenia z negatív, ktoré majú eliminovať tieto riziká do budúcna a zlepšiť verejnú mienku o nakladaní a využití EŠIF a zvýrazniť Európsku pridanú hodnotu.

Opatrenia sa budú týkať najmä zlepšenia spolupráce s prijímateľmi a verejnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, zlepšenie kontrolných procesov, využitie IKT prostriedkov pre tieto opatrenia, vrátane nástrojov na analýzu rizík, ďalšieho zverejňovania údajov, kvality hodnotiaceho a výberové procesu a pod.

Príklady opatrení podrobne:

Opatrenie 1: Realizácia workshopov/hackhatonov za účasti zástupcov verejnosti s cieľom získať pohľad verejnosti na implementáciu EŠIF a zabezpečiť priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 2: Spustenie ITMS OpenAPI – možnosť prepojenia informačných systémov, s ktorými už dnes prijímatelia pracujú, so systémom ITMS2014+ tak, aby informácia alebo doklad, ktoré sú potrebné napr. pre preplatenie Žiadosti o platbu a ktoré už sú zaevidované vo vlastnom informačnom systéme prijímateľa, nemuseli byť duplicitne nahrávané do ITMS2014+.

Opatrenie 3: Realizácia spoločného projektu ÚPVII SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych organizácií s nasledovnými aktivitami 1) Vytvoriť a otestovať nástroje a postupy na efektívne a účelné zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie politiky súdržnosti, 2) Zefektívniť informačné toky medzi Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej CKO), riadiacimi orgánmi (ďalej RO)/sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej SO) a občianskou spoločnosťou 3) Posilniť mechanizmus monitoringu EŠIF.

Opatrenie 4: Elektronická komunikácia so žiadateľmi – spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov ako je žiadosť o platbu a monitorovacie správy.

Opatrenie 5: Opatrenia týkajúce sa zjednodušeného vykazovania výdavkov - organizácia spoločnej konferencie s Európskou komisiou, vrátane workshopov a následne zapracovanie odporúčaní Európskej komisie a príkladov dobrej praxe do riadiacej dokumentácie.

Opatrenie 6: Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií. Na úrovni CKO sprehľadniť systém riadenia a nadväzujúce metodické pokyny, prepojiť systém riadenia s výkladmi a usmerneniami, ktoré CKO vydáva alebo zasiela RO, tak aby bolo používateľom systému riadenia jednoduchým spôsobom umožnené získať výklad príslušných ustanovení systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 7: Zlepšenie kontrolných procesov a procesov riadenia rizík prostredníctvom elektronického systému ARACHNE, prevádzkovaného Európskou komisiou. Systém ARACHNE bude slúžiť ako povinne využívaný pomocný vyhľadávací nástroj s cieľom určiť projekty, ktoré by mohli byť potenciálne náchylné na riziká udržateľnosti projektov, podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalostí.

Opatrenie 8: Elektronický výber hodnotiteľov – CKO pripravuje v rámci ITMS2014+ funkcionalitu, prostredníctvom ktorej budú hodnotiteľom, ktorý splnia sprísnené podmienky výberu, elektronicky prideľované žiadosti o nenávratný finančný príspevok náhodným výberom.

Opatrenie 9: Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov – stanovenie sprísnených pravidiel pre odbornosť hodnotiteľov a overovanie odbornosti hodnotiteľov.

Opatrenie 10: Zverejňovanie hodnotiacich hárkov – ÚPVII CKO plánuje zaviesť povinné zverejňovanie hodnotiacich hárkov jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Opatrenie 11: Zverejňovanie zámerov národných projektov na jednom mieste za účelom informovania verejnosti o projektoch, ktoré sa pripravujú na financovanie.

Upozorňujeme, že nejde o konečný zoznam opatrení, len predbežne rozpracované návrhy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wfHnkj

18. 08. 2017 

Cezhraničný kuriér august 2017 (Interreg PL-SK)

Nech sa páči, prečítajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”.

Predstavíme Vám v ňom:

- Kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017.

- Partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“.

- Výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu.

- Správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov.

- Zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici.

- Slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom.

Dokument na stiahnutie:

Cezhraničný kuriér august 2017 (http://bit.ly/2v72hgo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vNYAyf

18. 08. 2017 

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. „Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „myslieť dopredu“, ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Andrej Švec. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Doplňujúce informácie:

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny.

Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2017 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Výsledky súťaže Dedina roka 2017 (http://bit.ly/2fQBF1j)

Príloha č. 2: Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora (http://bit.ly/2vIg1l7)

Linky na stránky súťažiacich obcí:

http://bit.ly/2reh3En

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pJbTjA

 

18. 08. 2017 

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku.
 
Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
 
Príručka je zverejnená v časti Dokumenty.
 
 
 
17. 08. 2017 

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03) a výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Výzvy boli uzavreté z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wcymbB

 

 

15. 08. 2017 

Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality (ECPA) 2017

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému "kybernetická bezpečnosť". Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti - "počítačová kriminalita (podvody s kartami)" alebo "kybernetické útoky".

Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční v decembri 2017 v estónskom Tallinne. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 EUR.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr 20. septembra 2017 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.

Národné kolo súťaže sa uskutoční koncom septembra 2017 na Ministerstve vnútra SR.


Výzva s podrobnými informáciami, aj súvisiace dokumenty, ktoré sú dostupné na stránke http://www.minv.sk/?sutaz-ecpa-2017-1
 
08. 08. 2017 

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

 Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.

- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.

- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.

Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.

Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku. Každoročne sa totiž zo SR vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia.

Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne 100-200 drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne 1 000,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o rozsahu, podmienkach a spôsobe poskytovania dotácie na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie je dostupná na stránke (Medzirezortné pripomienkové konanie):

http://bit.ly/2uC7AEm

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vA3ZeB

 

 

08. 08. 2017 

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku.
 
Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
 
Príručka je zverejnená v časti Dokumenty.
 
 
 
08. 08. 2017 

Súťaž o naj fotku na tému roaming v EU

Od 15. júna môžu Európania používať svoje telefóny aj počas cestovania bez toho, aby im boli navyše účtované roamingové poplatky. Znamená to, že každý tak môže byť v kontakte so svojimi priateľmi, kolegami a rodinou aj počas dovolenky či cestovania do iného členského štátu EÚ bez toho, aby sa bál, že ho doma budú čakať vysoké faktúry za telefón.

A ako sa inak podeliť o vaše zážitky z dovolenky než zdieľaním fotiek tých najlepších momentov? Navyše, ak by ste za to mohli vyhrať lístok Interrail a cestovať po celej EÚ v akomkoľvek vlaku?

Zapojte sa do súťaže o najlepšiu fotku na tému roaming v EÚ. Pošlite nám fotku, ktorá bude nejakým spôsobom zobrazovať ako môžete váš telefón alebo tablet využívať počas cestovania bez roamingových poplatkov.

Traja najlepší vyhrajú každý po dva lístky Interrail na cestu vlakom po celej Európe.

Pravidlá sú jednoduché:

1. Pošlite fotku s krátkym popisom cez váš Messenger na Facebookový profil Digital Single Market

2. Všetky fotky v rámci súťaže budú uverejnené do jedného albumu

3. Pozvite svojich priateľov a navrhnite im, aby vašu fotku lajkli. Vyhrávajú 3 fotky s najvyšším počtom lajkov.

Súťaž sa končí 15. septembra 2017. Víťazi budú známi hneď po tomto dátume.

Týmto si vyhradzujeme právo odmietnuť tie fotky, ktoré obsahujú hanlivý obsah, sú nenávistné alebo sú skrytou reklamou. Fotky, ktoré budú poslané anonymne alebo nepravými profilmi užívateľov, nebudú akceptované. Ak nepoužívate Messenger, fotku môžete tiež poslať mailom na cnect-social-media@ec.europa.eu.
Jeden človek môže poslať najviac 2 fotky.

Viac informácií : https://ec.europa.eu/slovakia/news/roaming_in_the_eu_photo_contest_sk

Zdroj: Európska komisia

 

 

08. 08. 2017 

Výzva na telocvične – zmena podmienok výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt.

V tejto súvislosti bolo upravené znenie výzvy, formulára žiadosti a doplnená bola tabuľka rekapitulácie požiadaviek zriaďovateľa.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva (http://bit.ly/2vy1WYP)

Žiadosť (http://bit.ly/2wqQ9rL)

Rekapitulácia k rozvojovému projektu (http://bit.ly/2vy20I3)

Štatút komisie (http://bit.ly/2tvmO2r)

Analýza stavu telocviční (http://bit.ly/2uHUPM5)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fcKaDo

 

 

08. 08. 2017 

V Zelenej domácnostiam budú na jeseň vyhlásené 3 kolá

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl.

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude v súlade so zverejnenými osobitnými podmienkami (http://bit.ly/2nhL5leotvorené 8. augusta 2017 o 15. h. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu (http://bit.ly/2o97KAt) vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov €.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov €. Ďalšie za vyše 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii. „Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12-tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov € budú k dispozícii v roku 2018,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími čiastkami umožňuje vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať väčšie množstvo žiadostí ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.

Nové termíny boli stanovené s ohľadom na to, aby bolo možné priebežne vybavovať väčšie množstvo žiadostí o preplatenie k poukážkam vydaným na jar, a zároveň, aby termíny odovzdávania podkladov neboli počas sviatkov v zimných mesiacoch,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby sa domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú.

Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3 100 zariadení. Keďže žiadosti o zapísanie do zoznamu oprávnených zariadení je možné podávať od roku 2015, môže sa stať, že niektoré zo zariadení uvedených v zozname nie sú na Slovensku k dispozícii. Pri inštaláciách, ku ktorým boli poukážky už preplatené, bolo zatiaľ využitých približne 700 jednotlivých typov zaregistrovaných zariadení.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uiNRth

 

 

01. 08. 2017 

Od dnes je možné podávať žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov

Dnešným dňom môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur.

Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Á. Érsek.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.

Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w0RsOG

 

 

01. 08. 2017 

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1)

- Implementačný model CLLD v podmienkach IROP (http://bit.ly/2tZhpRq)

- Príprava výzvy na Chod MAS – prevádzkové náklady - Opatrenie 5.1.1. OP IROP (http://bit.ly/2tU30lt)

- Kritériá na výber projektov MAS - PRV SR 2014 - 2020 (http://bit.ly/2uTnDiL)

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2tltvDV

 

 

28. 07. 2017 

Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“.
 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 19.7.2017 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Národný projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch opatrení, pre ktoré sú vypracované osobitné Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí. Dňom zverejnenia Oznámenia môžu žiadatelia predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Opatrenie č. 2 Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov
 
Poskytovanie mesačného finančného príspevku pre dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Je to forma aktivácie dlhodobo nezamestnaných občanov vykonávaním zapracovania u zamestnávateľa, ktorej cieľom je získanie, prehlbovanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.
 
 
 
28. 07. 2017 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje aj pre rok 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo procesov pri riešení inovačných projektov s vybranými riešiteľskými organizáciami. V záujme rozširovania portfólia riešiteľov projektov – oprávnených organizácií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje 
 
Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami pre
 • všetky verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem, 
 • právnické osoby zapísané v Obchodnom registri so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno – vývojové projekty 
Záujemcovia podľa písm. a) a písm. b) musia dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky patentu/ priemyselného vzoru a pod. v tlačenej forme alebo na CD nosiči. 
 
V rámci aktualizácie databázy žiadame okrem kontaktných údajov uviesť: 
 • odvetvie, pre ktoré vykonávate výskumné a vývojové činnosti (napr. strojárstvo, chémia, lesníctvo, atd.) 
 • hlavnú výskumnú a vývojovú činnosť, (napr. výskum a vývoj materiálov, nanotechnológií, chemických vlákien, atd.) 
 • tri príklady dobrej praxe spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vo forme názvu projektu, rokov realizácie a partnerských inštitúcií. 
Žiadosť nepredkladajú organizácie, ktoré sú už v databáze registrované. 
Žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 
Žiadosti o zaradenie do databázy je potrebné zaslať najneskôr do 31. 08. 2017 na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor inovácií a aplikovaného výskumu, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, tel. 02/ 4854 3535, 4854 1528 zaleska@mhsr.sktanistrak@mhsr.sk
 
Zoznam riešiteľských organizácií: http://www.mhsr.sk/uploads/files/ueCXtPb7.pdf
 
 
 
28. 07. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 Interreg V-A

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.
 
Harmonogram výziev pre rok 2017 v prílohe tohto mailu alebo na webovej stránke: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=302&page=1
 
 
25. 07. 2017 

Pozvánka na augustové informačné semináre k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov

Informačné semináre budú zamerané na programové opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami. Týchto sa bude týkať septembrová uzávierka 2017. Súčasťou seminárov sú individuálne konzultácie projektových zámerov alebo projektov.  

Pre koho je seminár určený:

- územná samospráva (obce, VÚC),

- neziskové organizácie, občianske združenia a verejnoprávne inštitúcie úzko spolupracuje so samosprávou na napĺňaní jej cieľov,

- všetci tí, ktorí plánujú podať projekt k 1. septembru 2017, do 12 h.

Termíny a miesta konania seminárov:

08.08.2017 Spišská Nová Ves

Kedy: v čase 10:00 - 15:15

Kde: Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14

10.08.2017 Trenčín

Kedy: v čase 9:30 - 13:30

Kde: budova Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

15.08.2017 Liptovský Mikuláš

Kedy: v čase 9:30 - 13:30

Kde: Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196

17.08.2017 Žiar nad Hronom

Kedy: v čase 9:30 - 14:30

Kde: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21

Program:

Spišská Nová Ves:

10:00 - 10:30  registrácia

10:30 - 12:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

12:00 - 13:15  obed a prehliadka vysunutej expozície Slovenského technického múzea v priestoroch budovy seminára

13:15 - 14:45  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

14:45 - 15:15  individuálne konzultácie

Trenčín:

9:30 - 11:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:00 - 11:30  obedňajšia prestávka

11:30 - 13:00  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:00 - 13:30  individuálne konzultácie

Liptovský Mikuláš:

9:30 - 11:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:00 - 11:30  obedňajšia prestávka

11:30 - 13:00  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:00 - 13:30  individuálne konzultácie

Žiar nad Hronom:

9:30 - 10:00  registrácia účastníkov

10:00 - 11:30  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:30 - 12:00  obedňajšia prestávka

12:00 - 13:30  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:30 - 14:00  individuálne konzultácie

Programom budú sprevádzať:

- Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko.

Viac informácií:

- Nájdete na stránke www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk.

- Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​.

Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do 7.8.2017 (SNV), 9.8.2017 (TN), 14.8.2017 (LM) a 16.8.2017 (ZH) vyplnením prihlášky na stránke (v dolnej časti stránky): http://bit.ly/2tFC7Fy.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2gYQyid

a tiež na stránke:

http://bit.ly/2tFC7Fy

 

 

20. 07. 2017 

OP VaI: UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra, a tak potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017
 
Dátum uzávierky výzvy: 19. 07. 2017
 

 

 

20. 07. 2017 

OP VaI: Manuál pre informovanie a komunikáciu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI, v časti Informovanie a komunikácia, bol zverejnený MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre operačný program Výskum a inovácie, verzia 1.3.

 
 
 
20. 07. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 17. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.
 
 
 
18. 07. 2017 

Pozvánka na školenie pre MAS/VSP

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28.07.2017 v Banskej Bystrici.

Výber miesta konania školenia je predmetom verejného obstarávania, ktorého výsledok bude známy 20.07.2017. Po ukončení verejného obstarávania Vám miesto konania upresníme.

Program školenia:

- 1. deň (27.07.2017):

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15 Úvodné slovo

09:15 - 11:00 Chod MAS a oprávnenosť výdavkov – Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

11:00 - 11:15 Prestávka

11:15 - 12:45 Chod MAS a oprávnenosť výdavkov (workshop, práca v skupinách - priradenie do skupín bude určené podľa výšky základnej alokácie uvedenej v prílohe č. 4 Výzvy č. 21/PRV/2017) - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

12:45 - 13:45 Obed

13:45 - 15:00 Sumarizácia - Chod MAS a oprávnenosť výdavkov (workshop, práca v skupinách - priradenie do skupín bude určené podľa výšky základnej alokácie uvedenej v prílohe č. 4 Výzvy č. 21/PRV/2017) - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

15:00 - 15:15 Prestávka

15:15 - 17:00 Kritéria na výber projektov MAS - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

17:00 Zhrnutie a záver 1. dňa

 

- 2. deň (28.07.2017):

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15 Úvodné slovo

09:15 - 10:30 Implementačný proces MAS - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

10:30 - 10:45 Prestávka

10:45 - 12:00 Aktualizácia Systému riadenia CLLD - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:00 Sumarizácia - implementačný proces MAS - Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR)

14:00 Zhrnutie a záver školenia

Zmena programu vyhradená. Počet účastníkov je limitovaný. Z kapacitných dôvodov akceptujeme jedného zástupcu z MAS/VSP. V prípade, že sa uvedená kapacita nenaplní, budú oslovení ďalší zástupcovia.

Účasť a občerstvenie vrátane obedov sú bezplatné. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci na vlastné náklady.

Svoju účasť potvrdzujte, prosím, e-mailom na gucka@arvi.sk alebo telefonicky na +421 905 829 988 najneskôr do 24.7.2017 do 13:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom (http://bit.ly/2u3QDnK)

Prihláška na školenie (http://bit.ly/2vwYqKm)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tltvDV

 

 

11. 07. 2017 

Vyhlásenie výsledkov súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" 2017

Dňa 6.7.2017 o 12:00 bolo ukončené hlasovanie do súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" 2017.

Hlasovanie prebiehalo formou "lajkovania" príspevkov na Facebook-ovom profile NSRV SR od 5. júna 2017 do 6. júla 2017.

Je nám cťou vyhlásiť víťazov v každej kategórii s najväčším počtom hlasov a absolútneho víťaza, ktorého fotografia získala najväčší počet "lajkov".

Celkový počet platných "lajkov" bol 3 748. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do hlasovania, a tak podporili svojho favorita.

V kategórii "Naša príroda" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 185, fotografia s názvom "Dedinka v údolí", autor: Anna Kočibalová a do súťaže ju prihlásiloObčianske združenie Stredný Liptov

2. mieste fotografia s názvom "Čarovná riečka Blh v Drienčanskom krase", autor: Roman Lebeda a do súťaže ju prihlásilaMiestna akčná skupina MALOHONT

3. mieste fotografia s názvom "Malinô Brdo", autor: Jaroslav Moravčík a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

V kategórii "Naši ľudia" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 80, fotografia s názvom "Zemepáni so sliačanskou chriapou", autor: Anna Kočibalová a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie Stredný Liptov

2. mieste fotografia s názvom "Liptovská deva - od prírody krásna", autor: Milan Surový a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

3. mieste fotografia s názvom "Pri sene", autor: Dagmar Blahútová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MALOHONT

V kategórii "Naše tradície" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 92, fotografia s názvom "Sliačanský furman", autor: Nikola Škutová a do súťaže ju prihlásiloObčianske združenie Stredný Liptov

2. mieste fotografia s názvom "Pranie na potoku, Liptovské Revúce", autor: Miroslav Saniga a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

3. mieste fotografia s názvom "Jazdkyne", autor: Ing. Peter Hanuliak, PhD. a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

V kategórii "Naša budúcnosť" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 383, fotografia s názvom "Jarná radosť z Bojnej", autor: Peter Marko a do súťaže ju prihlásilo OZ RADOŠINKA

2. mieste fotografia s názvom "Pole radosti", autor: Erika Máčiková a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA

3. mieste fotografia s názvom "Mladá včelárka", autor: Jaroslav Moravčík a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

V kategórii "Naše naj" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 181, fotografia s názvom "Na rybách", autor: Petronela Vargová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MALOHONT

2. mieste fotografia s názvom "Knieža Rastislav", autor: Milan Hoppan a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA

3. miesto fotografia s názvom "Vlkolínec v noci", autor: Jaroslav Moravčík a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

V kategórii "Život v našej MAS/VSP" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 87, fotografia s názvom "Sadenie mája", autor: Anna Kočibalová a do súťaže ju prihlásiloObčianske združenie Stredný Liptov

2. mieste fotografia s názvom "Gazdov vnuk šikuje kravu na trh", autor: Jozef Jurík a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

3. mieste fotografia s názvom "Zvyky a tradície", autor: p. Sirotný a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Pod Hradom Čičva

V kategórii "Naše kroje" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 280, fotografia s názvom "Klenovská nevesta", autor: Petra Rapčanová a do súťaže ju prihlásilaMiestna akčná skupina MALOHONT

2. mieste fotografia s názvom "Mladucha a ženích", autor: Miroslav Saniga a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"

3. mieste fotografia s názvom "Vitajte v Liptovských Sliačoch", autor: Anna Kočibalová a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie Stredný Liptov

Absolútnym víťazom súťaže sa stala fotografia s názvom "Jarná radosť z Bojnej", autor: Peter Marko, s počtom "lajkov" 383.

Víťazom a umiestneným srdečne gratulujeme. Všetkým účastníkom súťaže veľmi ďakujeme za nádherné fotografie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" 2017 a ocenenie víťazov sa uskutoční na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2017 v Nitre.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2u2nA6m

 

 

07. 07. 2017 

PPA - Oznam k výzve č. 21/PRV/2017 - udelenie štatútov Miestnych akčných skupín

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorí predložili žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 21/PRV/2017, že pri prvotnej kontrole predložených žiadostí identifikovala vo viacerých prípadoch ako chýbajúcu prílohu k Stratégii CLLD kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.

S cieľom dodržania termínu implementácia CLLD prostredníctvom miestnych akčných skupín vyplývajúceho z memoranda medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska upozorňujeme žiadateľov, že zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry im bude zaslaná výzva na doplnenie.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2svMRBW

 

 

03. 07. 2017 

Kelt vyčistí a skrášli ohniská po Slovensku

Letné prázdniny sú za dverami a s nimi aj čas výletov, opekačiek a piknikov. Pivná značka Kelt sa rozhodla, že tento rok vyčistí a skrášli ohniská, ktoré získajú od ľudí najviac hlasov. Stovky fanúšikov prírody a ohnísk rozhodli o tom, že počas letných mesiacov budú vyčistené, upravené a skrášlené ohniská a ich okolie v Zálesí, Zázrivej a Prešove. Pilotný ročník projektu Kelt pomáha prírode odštartovala medzi konzumentmi najpredávanejšia pivná značka na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.

Webová stránka ohniska.sk vytvára komunitu ľudí, ktorí chodia radi do prírody, trávia tu čas a radi sa stretávajú pri opekaní, grilovaní a piknikovaní. Chceme podporiť návštevníkov lokalít, kde sa zvykne opekať, aby sa pomohli starať o čistotu a stav ohnísk, aby organizovali vlastné aktivity na ich skrášlenie, aby priestory využívali ohľaduplne voči iným, prírode a okoliu,“ Andrea Malovcová, brand manažér značky Kelt.

Do hlasovania na Facebook stránke Slovenské ohniská bolo zaradených celkom 9 legálnych ohnísk, pričom v každom regióne (západ – stred – východ) boli vybrané tri ohniská a ich okolie. Ľudia svojimi hlasmi rozhodli o podporení ohnísk v Zálesí, Zázrivej a Prešove. „Počas letných mesiacov prebehnú v týchto lokalitách dobrovoľnícke brigády, aby sme spoločne vytvorili krajšie, príjemnejšie a bezpečnejšie prostredie pri opekačkách, grilovačkách a trávení voľného času v prírode. Budeme veľmi radi, ak sa do týchto dobrovoľníckych brigád zapojí čo najviac ľudí,“ dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V júli a v auguste sa uskutočnia dobrovoľnícke brigády v Zázrivej, Prešove a Zálesí. V podhorskej obci Zázrivá pribudne pri ohniskách okrem lavičiek a smetných košov aj originálny prvok, a to konštrukcia na uloženie dreva v tvare horskej dominanty – Rozsutca. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Zázrivský aktívny spolok vyčistia až 3 ohniská a vytvoria tak príjemné prostredie pre turistov i domácich.

Na východnom Slovensku skrášli Kelt rekreačnú oblasť Borkút v Prešove, ktorá je už od 19. storočia obľúbeným rekreačným miestom obyvateľov a ideálnym miestom na prechádzky v prírode, šport, či aktívny oddych. „Sme veľmi radi, že vďaka podpore Keltu pribudne pri 3 ohniskách posedenie, stojany na bicykle, preliezačky a dokonca i lanová dráha,“ uvádza Jana Klusová, vedúca EkoParku, Technické služby mesta Prešov.

Dobrovoľníci môžu prísť pomôcť na brigádu k Záleskému majáku v obci Zálesie pri Bratislave, ktorý je obľúbeným miestom trávenia voľného času ako domácich Zálesákov, tak aj cyklistov a vodákov z okolia. Dobrovoľníci z občianskeho združenia Naše Zálesíčko spolu s miestnymi vodákmi zrekonštruujú jestvujúce ohnisko a na brehu Malého Dunaja vybudujú altánok, kde by sa mohli pri dobrej opekačke najesť alebo skryť v prípade nepriaznivého počasia.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uANdYK

 

 

03. 07. 2017 

Úrad vlády SR spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

Cieľom súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017 je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch či priamo v mieste bydliska, štúdiá a pod. prostredníctvom originálneho pohľadu študentov, podpora ich tvorivosti, talentu, ale aj prezentácia mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú a študujú. Účastníkmi súťaže môžu byť študenti stredných a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

Súťaž je praktickou implementáciou kľúčových krokov Joint Action Plan – siedmych spoločných komunikačných činností, ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, ktoré prezentovali dňa 25. apríla 2017 v Luxemburgu. Na organizovaní súťaže v členských štátoch EÚ spolupracuje aj Európska komisia a jej zastúpenia, preto aj všetci víťazi budú pozvaní prezentovať svoje videá na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli.

Účastníci súťaže môžu získať tieto ceny:

1. miesto: HD kamera SON FDR AX 53.

2. miesto: EXT HDD 1TB Wireless + Powerbank Genius ECO-u540 5400mAh.

3. miesto: Tablet Lenovo TAB 2 A7-10 + USB Kingston 32 GB.

Práce budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá bude zložená so zástupcov Úradu vlády SR, Zastúpenia Európskej Komisie v SR a odborného garanta z oblasti audiovízie. Najlepšie práce budú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/.

Odborná komisia hodnotí práce neverejne. Rozhoduje jednorazovo o udelení cien podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

- uchopenie témy,

- tvorivosť,

- originalita,

- spracovanie,

- inovatívnosť.

Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom musia byť odoslané na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne do 15. novembra 2017. Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017. Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke.

Štatút súťaže je zverejnený na stránke: http://bit.ly/2sDkCk9

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tBYMRZ

03. 07. 2017 

Výročná správa z realizácie Programu za rok 2016 (Interreg PL-SK)

Dávame Vám do pozornosti výročnú správu z realizácie Programu Interreg Poľsko Slovensko za rok 2016. Tento dokument bol schválený Monitorovacím výborom a následne odoslaný do Európskej komisie.

Dokument na stiahnutie:

- Výročná správa z realizácie Programu za rok 2016 (http://bit.ly/2tHgcxz)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tAH1mD

03. 07. 2017 

Aktuálna verzia registra rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2017 (Interreg PL-SK)

Prečítajte si aktuálnu verziu zoznamu rozhodnutí Monitorovacieho výboru za rok 2017:

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_27.03.2017.pdf (http://bit.ly/2qYAC02)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_10.04.2017.pdf (http://bit.ly/2rDUeZZ)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017 r_10.05.2017.pdf (http://bit.ly/2rY0bS5)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_2.06.2017.pdf (http://bit.ly/2qYTLi6)

- Zoznam rozhodnutí MV v 2017_23.06.2017.pdf (http://bit.ly/2tA7m4a)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2s6fE3e

03. 07. 2017 

Časopis EUROKOMPAS č. 2/2017

Dovoľujeme si Vás upozorniť na vydanie druhého čísla časopisu EUROKOMPAS v roku 2017.

Dokument na stiahnutie:

Časopis EUROKOMPAS č. 2/2017 (http://bit.ly/2tgSllk)

Časopis bol zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2nlzvVm

03. 07. 2017 

Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017

Do pozornosti vám dávame obsah prvého tohtoročného vydania časopisu Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017.

Elektronickú verziu Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka 01/2017 si môžete stiahnuť zo stránky: http://bit.ly/2tHfLU0

Staršie verzie Spravodajcu NSRV nájdete na stránke:

http://bit.ly/2tCjMYV

03. 07. 2017 

PPA - Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 7.4 (http://bit.ly/2tCmKg2).

Dokument na stiahnutie:

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 (http://bit.ly/2tgw5rF)

Otázky a odpovede boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2tCmKg2

03. 07. 2017 

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 - aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory na rok 2017 (činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) a o podpore žiadostí o kompenzáciu za rok 2016 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2017 (vrátane žiadostí o kompenzáciu za rok 2016) sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete na stránke:

http://bit.ly/2uAbFsX

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2017, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke na stránke:

http://bit.ly/2tH6GdU

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2017, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017. Uvedené sa nevzťahuje na žiadosti o kompenzáciu za rok 2016.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.  

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2017. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly, vrátane zoznamu žiadostí o kompenzáciu, ktoré nesplnili podmienky pre poskytnutie dotácie, nájdete na stránke:

http://bit.ly/2tHdrfE

V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podateľna@envirofond.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uACs8x

30. 06. 2017 

Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach (Inštitút finančnej politiky)

V miestnej samospráve existuje priestor na rozvoj obcí a zlepšenie kvality ich služieb pri nezmenenom objeme finančných zdrojov. Sústredenie výkonu správy obcí do väčších celkov uvoľní finančné zdroje, ktoré sa pri zachovaní alokácie v danej lokalite môžu použiť napr. na výstavbu materských škôlok, domovy sociálnych služieb, opravu ciest, ale aj na získanie kvalitnejších ľudských zdrojov. Slovenská samospráva je dnes rozdrobená. Až 92 % všetkých obcí na Slovensku má menej ako 3 000 obyvateľov. Slovensko má viac ako 3,5-násobne vyšší podiel starostov a viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov ako priemer .

Rozdrobenosť samospráv vedie k neefektívnemu vykonávaniu správy (k vysokému podielu výdavkov na samotný výkon správy - časť administratívnych nákladov). Obce do 250 obyvateľov minú viac ako polovicu všetkých výdavkov na výkon správy, teda na úkor rozvoja obce a kvalitného poskytovania služieb. Naopak, obce s počtom obyvateľov 20-tisíc až 50-tisíc minú na výkon správy len 10 % svojich výdavkov. Vytváraním spoločných obecných úradov riešia obce nedostatočnú kapacitu zabezpečovania všetkých svojich kompetencií.

Z krátkodobého hľadiska sa javí najvhodnejšie sústrediť výkon správy do matričných obvodov. Takýmto sústredením by sa uvoľnilo na ďalší rozvoj obcí 181 mil. eur ročne. Zo strednodobého hľadiska je však vhodné uvažovať nad sústredením výkonu správy do mikroregiónov, ktoré by prinieslo až 316 mil. eur ročne.

Potenciálne uvoľnené financie pre jednotlivé obce s možnosťami ich využitia je možné si pozrieť prostredníctvom kalkulačky prínosov na stránke:

http://bit.ly/2sns87c

Dokumenty na stiahnutie:

- Skrytý poklad v samospráve (http://bit.ly/2tvLJSS);

- Dátová príloha (http://bit.ly/2tsaazR).

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tqTFnS

 

 

30. 06. 2017 

Viac ako 75 tisíc ľudí rozhodlo. Futbalové mládežnícke kluby si rozdelia takmer 50 tisíc eur (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nová kosačka, bezpečnejšie bránky či nové lopty, dresy a ďalšie športové vybavenie. To všetko potrebujú mládežnícke futbalové kluby na Slovensku, aby mohli vychovávať nové talenty.

Nadácia Slovenskej sporiteľne im pomáha už osem rokov s grantovým programom Futbal to je hra! V tomto ročníku uspelo vo verejnom hlasovaní 16 projektov z celého Slovenska, ktorým rozdelí nadácia takmer 50 tisíc eur.

Výsledky hlasovania:

http://bit.ly/2tsiMXp

Do 8. ročníka programu Futbal to je hra! sa s projektom na skvalitnenie tréningových podmienok pre deti prihlásilo 118 klubov. O víťazoch rozhodovala opäť verejnosť, počas hlasovania v prvej polovici júna sa zapojilo celkovo viac ako 75 tisíc ľudí. Hlasujúci mohli hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt. Vďaka tomu bolo hlasovanie spravodlivé a peniaze od nadácie získali tie kluby, ktoré mali najširšiu podporu verejnosti. Prehľad všetkých 16 úspešných klubov z 8. ročníka Futbal to je hra! nájdete na www.pomahajtesnami.sk.

Počas ôsmich rokov existencie programu podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne celkovo už 206 klubov celkovou sumou 655 tisíc eur. O grant môžu žiadať futbalové kluby, obce a menšie mestá, jeden projekt môže získať maximálne 3 tisíc eur.

Tri najúspešnejšie kluby:

- Futbalový klub Kolárovo – Podporme naše futbalové talenty = 3 367 hlasov.

- Obecný športový klub Švošov – Technické vybavenie ihriska = 3 347 hlasov.

- Futbalový klub Baník Ľubietová – FK Baník Ľubietová - za lepšie podmienky = 3 207 hlasov.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2tswKbH

 

 

30. 06. 2017 

Navýšenie alokácie na vyhlásenú výzvu v rámci OP ĽZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o navýšení  finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú VÝZVU zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Celková výška nenávratného finančného príspevku je 14 708 565,00 eur. Dôvodom navýšenia alokácie je zvýšený dopyt zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu.
 
 
 
30. 06. 2017 

Aktualizované príručky pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len RO pre OP KŽP) oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnil aktualizované verzie Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2, platnú od 28. 06. 2017 a Príručku pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.3. Obe príručky nájdete v časti “Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci”.
 
 
 
30. 06. 2017 

OP KŽP: Často kladené otázky k výzve číslo 23

Pripravili sme pre vás súhrn často kladených otázok k 23. výzve, s ktorými sa najčastejšie stretávame a veríme, že bude pre vás užitočný. Zoznam budeme priebežne aktualizovať, v prípade, ak sa v zozname odpoveď na vašu otázku nenachádza, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na našej stránke, prípadne telefonicky cez infolinku, alebo mailom na adresu vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.
 
 
 
30. 06. 2017 

Raiffeisen banka - Gesto pre mesto - Zachovanie kultúrnych hodnôt

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV: od 2. 10. do 15. 11. 2017
 
HLASOVANIE: od 1. 12. do 31. 12. 2017
 
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU: 2. 1. 2018
 
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 • materské, základné a stredné školy,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • mesto alebo obec,
 • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
 
 
30. 06. 2017 

Nadácia Volkswagen Slovakia - Grantový program Zelené vzdelávanie

Ciele grantového programu:
 • Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 • Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
 • Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 • Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí
 
Žiadateľ:
 • Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku
Téma grantového programu v roku 2016 bola: Súťaž o najlepší eko-vylepšovák na škole
 
Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:
 1. Podajte Žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
 2. Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
 3. Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
 4. Zrealizujte víťazný projekt.
 5. Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
 6. Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.
Doplňujúce informácie k súťaži:
 • Úlohou žiakov bude pripraviť v skupinách projekt s konkrétnym návrhom ako prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.
 • Súťažiace skupiny predstavia a odprezentujú svoje projekty, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najlepší.
 • Komisia hodnotí kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentáciu.
 • Najlepší projekt sa na škole alebo v jej okolí zrealizuje.
 • Ekologické a environmentálne témy budú začlenené do vyučovania v rámci Vami určených hodín.
Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017
Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)
 
 
 
30. 06. 2017 

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
 
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
 
Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou v znení dodatku č.1
 
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

 

 

 

29. 06. 2017 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – I. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 15 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.
 
 
 
28. 06. 2017 

Zmena termínu výzvy na odborných hodnotiteľov - PO5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene termínu uzavretia výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
 
Uzávierka výzvy je 7. júla 2017.
 
 
 
28. 06. 2017 

12. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.
 
Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 100 000 € bola prekročená.
 
Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.
 
Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu pár hodín od otvorenia kola.
 
 
 
28. 06. 2017 

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj (v tabuľkách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:
 

 
 

 

28. 06. 2017 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2017, verziu 3.
 
 
 
27. 06. 2017 

GRANTOVÁ VÝZVA NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ INFORMAČNÝCH CENTIER EUROPE DIRECT

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ prostredníctvom informačného centra Europe Direct. 
 
Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o európskych témach.
 
Úlohy informačných centier Europe Direct (EDIC) si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie  po vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí a nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 
Cieľ : Výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020
Posledný termín na podanie žiadosti : 14. september 2017
Výška ročného grantu : maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum
Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku : 210 000 EUR na rok 2018
Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov : november/december 2017
Začiatok realizácie projektu : 1. január 2018
 
Kontaktné miesto na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku:
Zastúpenie Európskej komisie v SR
Komunikačné oddelenie        
Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava
Telefón: + 421 2 5443 1718   
E-mailová adresa: comm-rep-sk@ec.europa.eu
Webová stránka: www.europa.sk
 
 
 
27. 06. 2017 

Zverejnenie dokumentov OP VaI

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0 :
 
 
 
27. 06. 2017 

Príručka pre prijímateľa - verzia 3.0, účinnosť od 26.06.2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo Príručku pre prijímateľa, verzia 3.0 pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3. Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne postupovať v procese implementácie projektu, napr. pri príprave Žiadostí o platbu, Žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania a komunikácie  a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať poskytovateľovi. Príručka obsahuje taktiež praktické príklady riešenia niektorých situácií, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v procese implementácie projektu.
 
 
 
27. 06. 2017 

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl č. IROP-PO2-SC221-2016-10 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. V texte výzvy:
a) Upraviť časť 1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP
b) Upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
c) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP,
d) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
 
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár ŽoNFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
 
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
 
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
 
 
27. 06. 2017 

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách č. IROP-PO2-SC222-2016-13 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. V texte výzvy:
a) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP,
b) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
c) upraviť časť 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Podmienka poskytnutia príspevku č.1 Právna forma.
 
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
 
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
 
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
 
 
27. 06. 2017 

Aktualizácia č. 3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní č. IROP-PO2-SC223-2016-14 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. V texte výzvy:
a) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP,
b) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
 
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
 
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
 
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
 
 

 

27. 06. 2017 

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na  budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v tejto oblasti v celkovej sume 6,4 milióna eur.
 • Podpora produktívnych investícií do akvakultúry na Slovensku sumou 6,4 milióna eur
 • Výstavba, obnova a modernizácia rybochovných zariadení
 • V sektore akvakultúry pracuje na Slovensku cez 1 000 ľudí
 • Slováci v roku 2016 spotrebovali 5,9 kg rýb/osobu
„Slovenským spotrebiteľom odporúčam konzumáciu domácich sladkovodných rýb rozhodne nielen na Vianoce. Naše ryby sú oveľa čerstvejšie ako dovážané morské produkty. Na Slovensku máme cez 1 654 rybochovných zariadení a ročne v nich vylovíme cez štyri milióny kilogramov rýb vynikajúcej kvality. Vzhľadom na kritickú situáciu v morskom a oceánskom rybolove, ale i znečistenie morí a oceánov, poskytuje  práve sladkovodná akvakultúra predstavuje zdroj kvalitnej rybej bielkoviny,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.
 
Do vyhlásených výziev Operačného programu Rybné hospodárstvo sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry - samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia, či štátne podniky. Výzvy na výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky a recirkulačných systémov sú určené nielen pre existujúce subjekty akvakultúry, ale i nové subjekty (t. j. subjekty bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti). Výška príspevku na projekt sa pri jednotlivých výzvach líši, oprávnení žiadatelia môžu získať financie vo výške od tri  do 250 000 eur.
 
Sektor akvakultúry na Slovensku predstavuje hospodársky chov rýb za účelom produkcie rýb pre priamu spotrebu a na zarybňovanie rybárskych revírov. U nás v ňom pracuje vrátane sezónnych zamestnancov cez 1 000 ľudí. Aktuálne je na Slovensku 562 rybníkov, 42 malých vodných nádrží, 134 klietok, 356 liahní a odchovní, 329 betónových nádrží a 148 umelých vodných nádrží.
 
Rozvoj akvakultúry rieši MPRV SR koncepčne prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 – 2020. „Naším cieľom je sebestačnosť aspoň na 80 % v domácej produkcii nížinných a lososovitých druhov rýb. Aktuálne prevádzky musia byť efektívnejšie a potrebujeme aj viac chovateľov rýb. Dôležitá je však aj trvalá udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Veď kvalita našich sladkovodných rýb patrí medzi najvyššie v Strednej Európe,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.
 
Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch stúpa. Zatiaľ čo v roku 2010 to bolo 5,1 kg na osobu za rok, aktuálne sa blíži k hranici 6 kg. Najpredávanejšou sladkovodnou rybou na Slovensku je kapor, ktorého sa v roku 2016 vylovilo v našich vodách spolu 1,7 mil. kg. Nasledoval pstruh dúhový (1,1 mil. kg) a amur (70 000 kg). Celkovo sa na Slovensku v roku 2016 vylovilo 2,16 milióna kg trhových rýb a športoví rybári ulovili celkovo 1,9 mil. kg rýb. Ročne sa do SR dovezie približne 15 400 ton morských i sladkovodných rýb. Najvyšší dovoz bol v roku 2016 z Česka vo výške 2 682 ton, USA 2 365 ton a Poľska 2 066 ton.
 
Výzvy k predloženiu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020:
 
 • 2  303 640 €    č. 1 Produktívne investície do akvakultúry - výstavba                                  novej akvakultúrnej prevádzky
 • 2 303 640 €     č. 2 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych                                            prevádzok
 • 115 183 €        č. 3 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok                              zvierat
 • 115 183 €        č. 4 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej                                  hodnoty   
 • 460 728 €        č. 5 Obnova existujúcich produkčných zariadení
 • 230 364 €        č. 6 Doplnkové činnosti (výstavba a modernizácia                                      priestorov na území existujúcej akvakultúrnej                                      prevádzky, rozvoj rybárskej turistiky, osvety a                                      vzdelávania,  alebo environmentálnych služieb v                                  oblasti akvakultúry, s výnimkou ubytovacích a                                    reštauračných zariadení).
 • 51 1920 €        č. 7 Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovania                                pozitívneho vplyvu na životné prostredie a                                          zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
 • 819 072 €        č. 8 Recirkulačné systémy 
 
 
27. 06. 2017 

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 5.10.2017

Zmena 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier -  OPLZ-PO6-SC613-2016-2. 
 
Zmena termínu 1. hodnotiaceho kola sa týka vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorá je určená pre verejný a neziskový sektor.
 
 
 
27. 06. 2017 

Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 450 miliónov eur.
 
V roku 2017 sa rezort vnútra zameral hlavne na implementáciu investičných projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). V súčasnosti sú vyhlásené výzvy v oblasti podpory odpadového hospodárstva, prístupu k pitnej vode, výstavby/rekonštrukcie materských škôl a komunitných centier a pripravená je aj výzva v oblasti podpory bývania. Schválených je už viac ako 130 projektov v hodnote viac ako 36 miliónov eur. Stavebné práce sa už začali na prvých projektoch napríklad v Košiciach a Sačurove.
 
Uzávierky hodnotiacich kôl výziev sú zverejnené na webovom sídle. V rámci výziev zameraných na podporu materských škôl (50 miliónov eur) boli tri uzávierky hodnotiacich kôl. Ďalšia uzávierka je naplánovaná na 14. júla 2017. Začiatkom júla plánujeme konzultačné dni pre žiadateľov v Banskej Bystrici a v Košiciach. V auguste 2017 bude druhá uzávierka výzvy na podporu odpadového hospodárstva, v rámci ktorej bolo k dnešnému dňu vydaných viac ako 40 rozhodnutí o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). V septembri 2017 bude uzávierka na predkladanie žiadostí na podporu prístupu k pitnej vode a v októbri 2017 na rekonštrukciu/výstavbu komunitných centier. Investičné projekty sú spolufinancované z EFRR v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ. Prijímateľmi sú  obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú definované v Atlase rómskych komunít z roku 2013.
 
Operačný program Ľudské zdroje identifikuje potrebu komplexného prístupu a kombináciu podpory investičných a neinvestičných projektov. Cez úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) je v pláne implementácia piatich národných projektov v oblasti terénnej sociálnej práce, komunitných centier, asistencie pri vysporiadavaní pozemkov, predprimárneho vzdelávania a monitorovania a hodnotenia. Projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier boli schválené vo februári 2017. Vyzvania na národné projekty vysporiadania pozemkov a monitorovania a hodnotenia boli vyhlásené v apríli tohto roku. Budúci mesiac plánujeme vyhlásiť posledné vyzvanie na podporu predprimárneho vzdelávania. Jedným z kľúčových projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu (ESF) z prioritnej osi 5 operačného programu je aj národný projekt Zdravé Komunity 2A, ktorý je momentálne v schvaľovacom procese a bude zastrešovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a osvety. Dôležitý je aj pokrok v rámci dopytovo-orientovaných projektov v oblasti zamestnanosti, ako napr. miestne občianske hliadky, ku ktorým už boli doručené prvé žiadosti o NFP. Rezort vnútra zároveň pripravuje výzvu na podporu mentoringu, tútoringu a štipendií, ktorú plánuje vyhlásiť toto leto.
 
 
 
26. 06. 2017 

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 21/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  / 21/PRV/2017  výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017.

Aktualizácia sa týka nasledovných príloh:

·         Príloha č. 3 k výzve: Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku 6

·         Príloha č. 4 k výzve: Tabuľka základnej alokácie VSP

·         Príloha č. 8 k stratégii CLLD: Personálna matica MAS

·         Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

ZDROJ: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-c-21-prv-2017/8324

 

 

 

23. 06. 2017 

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽA - ROZPOČTOVÁ KLASIFIKÁCIA V ITMS2014+

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.
 
 
 
23. 06. 2017 

Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Dňa 22.06.2017 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznam, že na základe výnimky zo systému riadenia európskych a štrukturálnych investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 je MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ oprávnený v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! a kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy, t. j. od uzávierky 1. hodnotiaceho kola dňa 20.3.2017.
 
 
 

 

23. 06. 2017 

INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ vydalo dňa 22.06.2017 nasledovnú informáciu k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu celoživotného vzdelávania:
 1. V časti 1.5 výzvy Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP sa posúva uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 z 26.06.2017 na 21.08.2017.
 2. Podľa ustanovení uvedených v časti 1.5 výzvy sa aktualizácia hodnotiacich kôl nepovažuje za zmenu výzvy, z tohto dôvodu sa na posun uzavretia hodnotiaceho kola nevzťahuje proces zmeny výzvy z dôvodu zmeny formálnych náležitostí výzvy opísaných v časti 4 tejto výzvy.
 
 
23. 06. 2017 

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka, na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. 
 
 
 
23. 06. 2017 

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 22.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne:
a) upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),
b) upraviť časť 1.4 Financovanie projektu,
c) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
d) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP,
e) upraviť časť 2.1.Kategória podmienok poskytnutia príspevku – podmienka poskytnutia príspevku č. 1
„Právna forma“.
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 
 
 

 

23. 06. 2017 

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 22.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne:
a) upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),
b) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
5. Upraviť prílohu č. 10 výzvy: „Zoznam oprávnených obcí“.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 
 
 
23. 06. 2017 

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Dátum vydania aktualizácie č. 4: 22.06.2017
 
Cieľom Aktualizácie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav.
 
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne:
a) upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),
b) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.
2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.
3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.
4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.
 
Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 
 
 
23. 06. 2017 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy
 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
 
Dátum vyhlásenia: 21. 06. 2017
Dátum uzavretia: 21. 08. 2017
 
Oprávnení žiadatelia:
- mesto Bratislava, mesto Žilina a mesto Košice,
- fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v mestskej doprave),
- subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta)
organizujúci integrovaný dopravný systém
 
Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.
Maximálna výška pomoci: nie je stanovená
 
 
 
23. 06. 2017 

Správa, ktorú stredné Slovensko potrebovalo: Do Lučenca mieri nový investor, zamestná asi 100 ľudí

Približne sto pracovných miest by mal v Lučenci vytvoriť nový investor, spoločnosť SKL Cuting, s. r. o., ktorá plánuje v meste spustiť produkciu zariadení na výrobu pneumatík. Mestskí poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili zmluvu o spolupráci s investorom a odsúhlasili mu predaj pozemkov o rozlohe približne dvoch hektárov v časti Lučenca smerom na Panické Dravce.

Podľa slov konateľa SKL Cuting Stanislava Kachniča umožní investíciu spolupráca s ich partnerom a odberateľom, francúzskym výrobcom pneumatík Michelin. „Táto spoločnosť má výrobné závody po celom svete, ale samotné zariadenia na výrobu pneumatík si zatiaľ zhotovovala výhradne sama. Máme však dosť úzke vzťahy s jej vedením a budeme jednou z prvých firiem, ktorá ich bude vyrábať, vyvíjať a následne montovať v rôznych krajinách,“ priblížil Kachnič s tým, že na začiatku budú vyrábať v stovkách kusov. „Máme však v pláne ročnú produkciu v tisíckach kusov,“ dodal.

Pre Lučenec sa podľa jeho slov rozhodli okrem iného aj pre dobrú strategickú polohu mesta. „Potrebujeme pozemky neďaleko diaľnice a rátame s tým, že tu do dvoch rokov už bude. Je tu však aj dosť ľudí, ktorí majú adekvátne vzdelanie, pretože budeme naberať nielen montážnych pracovníkov, ale aj vysoko vzdelaných zamestnancov,“ podotkol a doplnil, že pri rozbehu výroby pomôžu aj pracovníci z Francúzska.

Ako ďalej spomenul, nový závod nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie. „Nie sú tam žiadne chemické procesy, je to vyslovene strojárenská výroba. Nebudú sa tu produkovať pneumatiky, len zariadenia na ich výrobu,“ zdôraznil. Začiatok realizácie projektu odhadol v období do jedného roka, pričom počet zamestnancov má potom rásť postupne.

„Sme veľmi radi, že o naše mesto je takýto záujem. Snažíme sa, pokiaľ máme  kompetenciu, vytvárať podmienky pre investorov. Ponúkame im priestory, buď naše pozemky, alebo v priemyselnej zóne,“ uviedla na margo pripravovanej investície primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že v poslednom období ide už o tretieho väčšieho investora v meste.

 

23. 06. 2017 

Usmernenie č. 4 k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a k výzve OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom usmernení č. 4 k vyššie uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej aj „výzvy“) je úprava výziev vo vzťahu k termínom uzavretia 3. hodnotiacich kôl.

Usmerneniami č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výziev. Zmenou formálnej náležitosti výziev nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 4 k výzvam sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty predmetných výziev.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 21. júna 2017.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete na stránke:http://bit.ly/2rXMrDa

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete na stránke:http://bit.ly/2sWQGUt

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2sWg9gO

 

 

20. 06. 2017 

Nadácia Volkswagen Slovakia: PODPORILI SME AŽ 65 PROJEKTOV!

Dňa 15.6.2017 zasadala Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a z celkového počtu 61 zaregistrovaných projektov schválila 60 projektov v rámci druhého kola grantového programu “Projekty zamestnancov”, ktoré podporí sumou takmer 60.000 Euro.
 
Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu “Projekty zamestnancov” nájdete tu.
 
V rámci grantového programu “Vzdelanie = budúcnosť” bolo zaregistrovaných celkovo 12 žiadostí. Z toho Nadácia Volkswagen Slovakia podporí 5 projektov v celkovej sume 9.700 Euro.
 
Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu “Vzdelanie = budúcnosť” nájdete tu.
 
 
 
20. 06. 2017 

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.2), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.
 
Manuál prípravy a implementácie projektu - verzia 2.2
 
 
 
20. 06. 2017 

Seminár - Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť (Interreg SK-CZ)

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať.

Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR. V prípade Vášho záujmu o účasť, napíšte prosím na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ry15BJ

 

 

20. 06. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 1, 2, 3

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Dokumenty na stiahnutie:

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 1. časť 23.5.2017 (http://bit.ly/2qUbOsA)

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 2. časť 29.5.2017 (http://bit.ly/2rTiWGR)

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 3. časť 19.6.2017 (http://bit.ly/2sN7kpu)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rfDj0Q

20. 06. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017
Dátum uzávierky výzvy: otvorená
 
 
 
20. 06. 2017 

3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

20. -  21. júna 2017 sa bude konať 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len ,,MV”) v Podersdorf am See, v Rakúsku.
 
Tohto zasadnutia sa zúčastnia členovia a pozorovatelia MV, aby spoločne rozhodli okrem iného aj o 26 ŽoNFP v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4. Zasadnutie je organizované Riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločným sekretariátom vo Viedni.
 
 
 

 

20. 06. 2017 

Seminár v Žilinskom kraji k výzvam v oblasti životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).
 
Termín a miesto konania:
27. jún 2017 (utorok), Žilina o 10:30 hod. Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 23.6.2017, 15:00 hod.
 
 
 
 
20. 06. 2017 

Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 3.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.1, platnú od 19. 06. 2017.
 
Slovenská agentúra životného prostredia si ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov, ktorí postupovali v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0 platnej/účinnej od 01.06.-18.06.2017, že vzhľadom na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu musí byť kontrola procesu verejného obstarávania vykonávaná v zmysle finančných limitov uvedených v platnom Systéme riadenia EŠIF, verzia 4. Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ neboli premietnuté do dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu. Vzhľadom na uvedené je sprostredkovateľský orgán povinný vykonávať kontrolu postupov v zmysle ustanovení platného Systému riadenia EŠIF, verzia 4 a príslušných metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu vzťahujúcich sa k verejnému obstarávaniu. Úpravy podľa predchádzajúcej vety budú v Príručke k procesu verejného obstarávania vykonané po aktualizácii dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu.
 
 
 
20. 06. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 (verzia 3.0).
 
 
20. 06. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1

ZMENA TERMÍNU:
 
1. vyhodnocovací termín platný pre výzvu na výber odborných hodnotiteľov sa posúva z 12.6.2017 na 21.6.2017.
 
 
 
19. 06. 2017 

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o uznanie OV / ZOV v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

 môžu predkladať žiadosti o uznanie OV / ZOV:

od 15. júna 2017 do 31. augusta 2017

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

Oprávnený subjekt   - subjekt OV / ZOV, t.j. právnická osoba, ktorá bola zriadená z podnetu pestovateľov ovocia, zeleniny a vybraných koreninových rastlín (najmenej 5 členov v prípade OV a najmenej 2 členov v prípade ZOV a ročná hodnota predaných výrobkov najmenej 100 000 EUR v prípade OV a 300 000 EUR v prípade ZOV)

Viac info a zdroj: TU

 

 

 

16. 06. 2017 

Osobné konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam zameraným na mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa ( OP EVS) Vás pozýva na osobné konzultácie k zverejnenej sérii výziev zameranej na mimovládne neziskové organizácie.
 
Konzultácie budú v tlačovej miestnosti MV SR, 2. poschodie, Pribinova 2, Bratislava, v termínoch:
 • 22. júna 2017
 • 6. júla 2017
 • 20. júla 2017
 • 3. augusta 2017.
Všetky konzultácie budú v čase od 13:00 do 16:00.
 
Na konzultácie je nutné sa prihlásiť prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka na e-mailovú adresu martina.orolinova@minv.sk, najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania danej konzultácie. Kapacita jednotlivých podujatí je maximálne 12 organizácií, pričom z každej organizácie maximálne 2 ľudia.
 
 
 
16. 06. 2017 

Často kladené otázky k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky.
 
 
 
16. 06. 2017 

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín ǀ štvrtok 29. jún 2017 ǀ 9:00 hod

 
Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.
 
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11).
 
Počas informačného semináru budú účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, so základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizovaním aktivít projektu, monitorovaním a zmenami projektu, zabezpečením záväzkov poskytovateľa či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári odznejú tiež informácie k žiadosti o platbu a s ňou súvisiacich povinností a kontrole verejného obstarávania.
 
Predmetné výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifický cieľ:
 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 

 

16. 06. 2017 

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ǀ streda 28. jún 2017 ǀ 9:00 hod.
 
Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.
 
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár pre zazmluvnených prijímateľov nenávratného finančného príspevku s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraný na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 10) a triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (výzva č. 11).
 
Počas informačného semináru budú účastníci oboznámení s náležitosťami týkajúcimi sa zmluvy o poskytnutí NFP, so základnými povinnosťami prijímateľa NFP, s realizovaním aktivít projektu, monitorovaním a zmenami projektu, zabezpečením záväzkov poskytovateľa či spôsobom ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP. Na seminári odznejú tiež informácie k žiadosti o platbu a s ňou súvisiacich povinností a kontrole verejného obstarávania.
 
Predmetné výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v rámci prioritnej osi  1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a je zameraná na špecifický cieľ:
 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 
 
 
16. 06. 2017 

Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Správu z hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia. Správu spolu s prílohami nájdete v časti Implementácia programu/Hodnotenie programu.
 
 
 
16. 06. 2017 

Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o.
 
Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov bude v nasledujúcom 3. kvartáli 2017 dňa 18.septembra 2017.
 
Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:
 • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
 • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
 • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.
Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:
 • online formulára (uprednostňujeme)
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie
Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.
 
Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.
 
 
 
16. 06. 2017 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, podľa územnej príslušnosti k 14.06.2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 14.06.2017
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 31 734 479 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 18 154 967 Eur a územie MFO 13 579 512 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11700
 
16. 06. 2017 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 14.06.2017
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 11 875 760 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 430 916 Eur a územie MFO 5 444 844 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11699
 
16. 06. 2017 

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2017

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.05.2017 schválené prostriedky vo výške 738,86 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,28%. 

 
 

 

 

15. 06. 2017 

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

Mladí ľudia od veku 16 rokov sa môžu prihlasovať na animátorské školy na viacerých  miestach na Slovensku.  Záujemcovia sa môžu hlásiť v Diecéznom centre mládeže vo Važci, v Banskej Bystrici, v Bojničkách, v Bratislave a v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove. Prihlášky je potrebné posielať podľa pokynov na webových stránkach škôl. Následne bude prebiehať prijímacia skúška pretože z kapacitného hľadiska nie je možné prijať všetkých uchádzačov.

Animátorská škola je určená pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve. Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva. Zároveň sa im ponúka formácia v duchovnom raste. Súčasťou vzdelávania je priestor na prácu v skupinkách, rôzne dynamiky, diskusie a samozrejme modlitby a spoločné slávenie liturgie. “Animátorské školy sú pre mladých skvelou príležitosťou ako sa formovať a dávať seba, svoje dary a talenty v službe iným,“ povedal Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Vzdelávanie na animátorských školách je rozdelené do dvoch častí. Jednu časť tvorí  vzdelávanie akreditované  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zamerané na rozvoj už spomínaných kompetencií. Druhú časť vzdelávania tvoria témy zamerané na duchovný rast účastníkov, ktoré sú garantované Konferenciou biskupov Slovenska. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)“V ZKSM venujeme dôležitú pozornosť formácii a vzdelávaniu našich členov. Uvedomujeme si, že v mladých ľuďom sa skrýva obrovský potenciál, ktorý treba rozvíjať a podporiť, “ povedal Martin Janus, výkonný riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Účastníci toto štúdium zakončia skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti. Po ich úspešnom vykonaní dostanú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Viac informácií o animátorských školách nájdete na stránke.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 
14. 06. 2017 

Ministerstvo vnútra SR diskutovalo so zástupcami miest a obcí o vyhlásených výzvach a plánovaných projektoch na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára v Košiciach. Prišlo takmer 80 zástupcov miest a obcí SR. Cieľom stretnutia bolo informovať žiadateľov a prijímateľov o vyhlásených výzvach, postupoch, procesoch a ozrejmiť proces implementácie projektov a zapojiť ich do diskusie ohľadom plánovaných projektov. Podujatie organizoval rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košického samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Príhovorom stretnutie otvoril vedúci IPC Mgr. Martin Mojžiš a riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Mgr. Lucia Rozkopálová. 
 
V rámci prioritnej osi 5 je aktuálne otvorená dopytovo-orientovaná výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Zároveň sú vyhlásené dve vyzvania pre národné projekty: Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity a Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť v rámci tejto prioritnej osi ešte výzvu zameranú na podporu mentoringu, tútoringu a štipendií.  
 
V rámci prioritnej osi 6 je aktuálne vyhlásených šesť otvorených výziev. Ide o výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom, dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl, pre 150 obcí a druhá pre 893 obcí, výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode, ako aj dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre 125 obcí a pre ostatné obce z Atlasu RK a mimovládne organizácie. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť ešte výzvu zameranú na rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
 
MV SR je v rámci OP ĽZ sprostredkovateľským orgánom pre dve prioritné osi. Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na naplnenie cieľov operačného programu má rezort vnútra k dispozícii finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie.
 
 
 

 

14. 06. 2017 

1. výber Žiadostí o NFP

20. -  21. júna 2017 sa bude konať 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len ,,MV”) v Podersdorf am See, v Rakúsku. Tohto zasadnutia sa zúčastnia členovia a pozorovatelia MV, aby spoločne rozhodli okrem iného aj 26 ŽoNFP v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4. Zasadnutie je organizované Riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločným sekretariátom vo Viedni.
 
 
 
14. 06. 2017 

Aktualizácia formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzoru zmlúv v rámci Fondu malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vzor zmlúv v rámci Fondu malých projektov.
 
 
 

 

14. 06. 2017 

Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií

Dňa 26. apríla 2017 prijala vláda Slovenskej republiky návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Metodika vypracovania strategických dokumentov je tak určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu akejkoľvek rezortnej stratégie s účinnosťou od 1. júla 2017.
 
Vláda odporúča zástupcom vyšších územných celkov, miest a obcí riadiť sa Metodikou pri tvorbe programov rozvoja s cieľom zohľadniť vecné súvislosti, obsahové zosúladenie a previazanie vypracovania strategických dokumentov jednotlivých rezortov so strategickými prioritami rozvoja celej spoločnosti.
 
 
 
14. 06. 2017 

Gesto pre mesto - hlasovanie

Gesto pre mesto - hlasovanie

Hlasujte do 30. júna 2017 za projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti podpory vzdelávania, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €
 
 
 

 

14. 06. 2017 

Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Správu z hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia. Správu spolu s prílohami nájdete v časti Implementácia programu/Hodnotenie programu.
 
 
 

 

14. 06. 2017 

Rozhýbeme región!

Karpatská nadácia rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o finančnú podporu 2000 Eur z Fondu Karpatskej vandrovky. 6 z nich vďaka darom účastníkov turistického pochodu ešte v tomto roku prinesie do života miestnych komunít na východnom Slovensku nové impulzy, nápady a hlavne veľa pohybu.
 
Karpatská nadácia organizuje Karpatskú vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov. Účastníci, ktorí zvládnu celú (50 km) alebo polovičnú (25 km) trasu Vandrovky prispievajú do fondu finančnými darmi. Tie sa následne prerozdelia na podporu aktívnych komunít. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre lepšie východné Slovensko. Vandrovka vedie po lesných cestách hrebeňa Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo, zážitok z prekonania samého seba ale aj z hlbšieho zmyslu darovania.
 
Zoznam podporených projektov 2017:
 1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
 2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
 3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
 4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
 5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
 6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR
Viac informácií Vám poskytne:
Mgr. Tomáš T,
Manažér Grantových programov
Tel: 055 622 1152
 
Ôsma Karpatská vandrovka sa bude konať v sobotu 16. septembra 2017.
 
 
 
14. 06. 2017 

Dnes je uzávierka prvého kola výzvy na Miestne občianske poriadkové služby

Obce, ktoré sa chcú požiadať o finančný príspevok na Miestne občianske poriadkové služby, majú dnes posledný deň na to, aby sa prihlásili do prvého hodnotiaceho kola. Miestne občianske poriadkové služby sú pokračovaním úspešných Rómskych občianskych hliadok, ktoré starostovia  aj obyvatelia vnímali veľmi pozitívne.
 
Som veľmi rád, že sa nám tento projekt podarilo po roku oživiť“ uviedol Ábel Ravasz splnomocnenec vlády pre Rómske komunity. 
 
Výzvu nájdete na tejto adrese:
 
 
Prečítajte si tiež:
 
 
 
 
14. 06. 2017 

Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom

Informačné semináre pre mimovládne organizácie k dopytovo-orientovaným výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) sa stretli s veľkým záujmom. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Semináre boli organizované vo všetkých krajských mestách v úzkej spolupráci s úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu ich bolo 10, pričom najväčší záujem bol v Bratislave, kde boli pre predstaviteľov mimovládok zorganizované až tri semináre.
 
Cieľom informačných stretnutí bolo priblížiť obsah šiestich dopytovo-orientovaných výziev, ako aj diskutovať o zámeroch a nápadoch potenciálnych žiadateľov o financie z Európskej únie. Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády ako aj OP EVS odpovedali na mnohé konštruktívne otázky z publika. Mimovládky sa zaujímali napríklad o to, či môže jedna organizácia podať viac projektov, aké sú oprávnené výdavky, kto môže byť žiadateľom a kto partnerom projektu alebo čo má obsahovať štatút mimovládnej organizácie, aby mohla vydokladovať, že sa venuje verejnej politike. Zaujímavých otázok padlo oveľa viac, pričom všetky semináre prebiehali v interaktívnom duchu. Zoznam často kladených otázok spolu s odpoveďami bude zverejnený na stránke riadiaceho orgánu.
 
Chceme ísť vzorom, chceme, aby naše výzvy priniesli výsledok a odrážali reálnu potrebu. Prenášame európske zdroje čo najbližšie k občanovi tak, aby mohol pracovať na zlepšení fungovania verejnej správy. Aj preto sme výzvy nastavovali participatívne v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, pánom Giertlom,“ uviedol riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.
 
Dopytovo-orientované výzvy vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 12. mája 2017. Mimovládne neziskové organizácie môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur. Vo všetkých prípadoch je uzávierka prvého hodnotiaceho kola naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.
 
Na prvú tému s názvom „Tvorba lepšej verejnej politiky“ je vyčlenená suma 8 miliónov eur. Oprávnenou aktivitou sú napríklad opatrenia vedúce k skvalitneniu rôznych verejných politík, k zamedzeniu korupcie či k podpore transparentnosti vo verejnom sektore. V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú cez OP EVS podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných. Na tieto projekty poputuje suma 7 miliónov eur. „Výzvy sú nastavené tak, aby sa dobré iniciatívy dali tvoriť jednak na lokálnej úrovni vo všetkých regiónoch, ale aj na celonárodnej úrovni. Preto sme výraznú časť alokácie vyčlenili práve na tento typ projektov,“ dodal Samuel Arbe.  
 
Rezort vnútra podporí aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií. Všetky informácie týkajúce sa vyhlásených výziev sú zverejnené na stránke OP EVS.
 
 
 

 

14. 06. 2017 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 14.06.2017
 
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 14.06.2017
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 11 875 760 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 430 916 Eur a územie MFO 5 444 844 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11699
 
 
14. 06. 2017 

Vďaka komunitnému programu podporí Nadácia Orange 49 projektov

V tomto roku aktívni ľudia z celého Slovenska zaslali do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec celkovo 360 projektov. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 343 z nich. O podporených projektoch rozhodovala odborná komisia zložená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange.

Najviac žiadostí tento rok zaslali občianske združenia nasledované neformálnymi skupinami občanov. Najaktívnejší región je tento rok bratislavský a minuloročný najaktívnejší kraj – žilinský - skončil v počte predkladaných projektov na mieste druhom. Z pohľadu zamerania aktivít sa tento rok presadila oblasť vytvárania a využívania lokálnych komunitných priestorov.

Nadácia Orange podporí vybrané projekty sumou 80 000 eur, zapojiť sa však môže aj verejnosť. Všetky projekty môžu získať podporu verejnosti. Záujemcovia sa môžu zapojiť do realizácie projektov svojim časom a dobrovoľníckou prácou prostredníctvom špeciálnej aplikácie Krajšie miesta (http://bit.ly/2rv3a0F).

Dokument na stiahnutie:

Zoznam podporených SPDV 2017 (http://bit.ly/2rgV38o)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rgKH8p

 

 

14. 06. 2017 

Pozvánka na konferenciu NSSMAS

Vážení členovia NSS MAS,

dovoľujem si vás čo najsrdečnejšie pozvať na medzinárodnú konferenciu: : Prístup LEADER / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku - výmenou skúseností k rozvoju vidieka, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo veľkej kongresovej miestnostipenziónu Masarykov dvor v obci Vígľaš (pozvánka v prílohe).

NSS MAS už od roku 2011 aktívne presadzuje rozvoj prístupu LEADER/CLLD a záujmy miestnych akčných skupín. Prostredníctvom sieťovania a partnerskej spolupráce, ktoré sú dva z hlavných pilierov prístupu LEADER by sme chceli prispieť k vzájomnej informovanosti, výmene zručností a skúseností a budovaniu partnerskej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami, partnerstvami, riadiacim orgánom, a ďalšími organizáciami pôsobiacimi vo vidieckom priestore Slovenskej republiky.

Spoločne so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky- Sekcie programov regionálneho rozvoja sme sa pripravili program, ktorý verím že prispeje k budovaniu partnerskej spolupráci, zlepšeniu informovanosti a komunikácie v rámci problematiky prístupu LEADER/CLLD medzi všetkými zainteresovanými.

Chcel by som poprosiť o spoluprácu všetkých členov, ktorí sa konferencie zúčastnia, aby sa zapojili do prezentácie prístupu LEADER/CLLD  a priniesli propagačné materiály/bannery svojich MAS, tiež podľa možnosti prispeli do večernej ochutnávky regionálnych produktov nejakými potravinami, pochutinami a nápojmi od regionálnych výrobcov, či vlastnoručne pripravenými špecialitami z vašich regiónov/MAS.

Dovoľujem si vás tiež informovať, že pre členov našej siete je za jednu osobu/MAS  vstup hradený z rozpočtu NSS MAS, avšak za splnenia podmienky, že členská MAS má do termínu konania konferencie uhradený členský príspevok za rok 2017!
Pri registrácii prosím postupujte pri všetkých účastníkoch rovnako, kancelária NSS MAS pri vystavovaní faktúry automaticky odráta každej MAS náklady za jedného účastníka, v prípade účasti len jedného účastníka mu bude vystavená len faktúra na ubytovanie, ak účastník nebude potrebovať ubytovanie nebude mu vystavená žiadna faktúra a bude zaregistrovaný. Registráciu vykonáte jednoducho online kliknutím na nasledovný odkaz:http://nssmas.eu/?p=399

 

Teším sa na stretnutie vo Vígľaši !

 

                                                                                           Ľubomír Lőrincz,

                                                                                                    predseda 
                                                                                                 Národnej Siete 
                                                                           Slovenských Miestnych Akčných Skupín 
                                                                                                     (NSS MAS)

 

13. 06. 2017 

Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzve - MOPS

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) - OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.
 
 
 
13. 06. 2017 

OP ĽZ Aktualizácia dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.
 
 
 
13. 06. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1

ZMENA TERMÍNU:
 
1. vyhodnocovací termín platný pre výzvu na výber odborných hodnotiteľov sa posúva z 12.6.2017 na 14.6.2017
 
 
 
13. 06. 2017 

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2017 FOND NA PODPORU UMENIA

Výsledky poslednej Výzvy č. 7/2017 sú už zverejnené na webovej stránke FPÚ. Rozhodovalo sa o týchto podprogramoch: - 5.2.2 Akvizícia múzeí, - 5.3.2 Akvizícia galérií, - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 
 
13. 06. 2017 

Predĺžený termín na prihlasovanie odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty) ako aj Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva.
 
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je v oboch prípadoch predĺžený do 12. júla 2017.
 
 
 
 
13. 06. 2017 

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 07.06.2017
 
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 07.06.2017
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 24 869 921 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 14 804 384 Eur a územie MFO 10 065 538 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené:
 
 
13. 06. 2017 

Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užhorode

Návšteva projektov, film o údržbe kultúrnych pamiatok, vystúpenie folklórnych súborov zo Slovenska a Ukrajiny či návšteva pamätníka M.R.Štefánika v Užhorode  - to všetko sú aktivity súvisiace s hneď troma záverečnými konferenciami programov: Zachovanie kultúrneho dedičstva, Domáce a rodovo podmienené násilie a Cezhraničná spolupráca,   realizovanými  v  uplynulom období implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Konferencie  sa uskutočnia v dňoch 13.-14.júna 2017 o 10.00 h v Košiciach, v hoteli Double Tree by Hilton  a dňa 15.júna 2017 rovnako o 10.00 h v Užhorode, v Galérii Ilko.
 
Konferencií sa zúčastní Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR, Jurij Jurijovič Muška, veľvyslanec Ukrajiny v SR, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Miroslav Mojžita, generálny konzul SR v Užhorode, zástupcovia  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mikulin Viktor Petrovic, zástupca predsedu Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy, Bohdan Andriiv, primátor mesta Užhorod, zástupcovia nórskych spolupracujúcich inštitúcií a organizácií, realizátori projektov a ďalší hostia. Kompletné programy troch záverečných konferencií je zverejnený na: http://www.eeagrants.sk/5-sk/uvodna-stranka/.
 
V uvedených troch programoch bolo realizovaných spolu viac ako 90 projektov podporených grantmi (spolu za tri programy) vo výške viac ako 33 miliónov eur: http://www.eeagrants.sk/5-sk/uvodna-stranka/ . 
Okrem hodnotenia uplynulého  programového obdobia či prezentácií niektorých úspešných projektov zaznejú aj aktuálne informácie týkajúce sa nového programového obdobia grantov EHP a Nórska, ktoré sa začalo slávnostným podpisom Memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu dňa 28.11.2016 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Ide v poradí už o tretiu edíciu týchto grantov na Slovensku, vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 2021 finančné prostriedky vo výške približne 113 miliónov eur, čo je cca o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období.  Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje  15 percentami.
 
Účasť médií na konferenciách je voľný. V prípade záujmu o návštevu Užhorodu, je potrebné nahlásiť mailom svoju akreditáciu do pondelka, 12.6.2017 do 18.00 h na adresu: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk+421 915 984 227.
 
 
 
13. 06. 2017 

Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti.
 
Ministerstvo životného prostredia totiž plánuje v auguste tohto roka vyhlásiť prvú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre žiadateľov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov. Informovali o tom na návšteve Rožňavy, dňa 08.06.2017 minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.
 
Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie i Environmentálneho fondu. Na zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov či zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je z európskych peňazí vyčlenených 25 miliónov eur:  „V týchto projektoch nevidíme len zlepšenie životného štandardu obyvateľov či životného prostredia. Rozbehnutie odpadového hospodárstva prirodzene vytvorí pracovné miesta,“ skonštatoval minister životného prostredia László Sólymos.
 
Projekty samospráv z najmenej rozvinutých okresov dostanú zelenú aj v rámci podpory z Environmentálneho fondu. „Výhradne pre najmenej rozvinuté okresy pripravujeme jedinečnú možnosť čerpať dotácie na ochranu a užívanie vôd,“ zdôraznil minister. V súčasnosti sa pripravuje špecifikácia činností na rok 2018. Dominovať bude podpora projektov na ochranu vôd a vodných zdrojov, budovanie kanalizácií, ale aj vegetačných čistiarní odpadových vôd v menších obciach alebo vodovodov.
 
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch 8 z 12 okresov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300 tisíc ľudí. Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. „Preto sme sa inšpirovali Rakúskom, kde od roku 2000 zo všetkých ČOV s kapacitou do 500 obyvateľov je do 40 % vegetačných ČOV. Práve tie, pretože majú podstatne nižšie prevádzkové náklady a pomerne jednoduchú údržbu, môžu byť alternatívou pre menšie obce,“ ozrejmil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.
 
Hostia zároveň vyzvali predstaviteľov samosprávy, aby využili túto možnosť a ponúkali kvalitné projekty. „Na každom stretnutí so starostami to hovorím a zopakujem to i dnes. Lepšia krajina sa tvorí spoločnými silami samosprávy a vlády,“ uzavrel šéf envirorezortu.
 
 
 
13. 06. 2017 

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2sSEYXE).

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva - aktualizácia (http://bit.ly/2s1gknS)

Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (http://bit.ly/2tbnqpk)

Dokumenty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2sSEYXE

a tiež na stránke:

http://bit.ly/2qUQuju

 

 

13. 06. 2017 

Ako využiť eurofondy a zlepšiť postavenie malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike? IDEA HACK odpovie

Pozývame Vás na prezentáciu najlepších tém, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou dopytových výziev vyhlasovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegriniho,
 
dňa 13.06.2017 (utorok) od  13:30 hod.  v Polyfunkčnom objekte BINARIUM,
 
Staré Grunty 18, Mlynská dolina v Bratislave.
 
Zástupcovia mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry a verejných inštitúcií počas workshopu IDEA HACK, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu, predstavia svoje návrhy  počas verejnej časti tohto unikátneho projektu.
 
PROGRAM PODUJATIA
 
13:30-16:00 Prezentácie (verejná časť)
 
16:00-16:30 Prestávka
 
16:30 Príhovor podpredsedu vlády SR  Petra Pellegriniho a vyhlásenie 3 najlepších tém, interviews
 
 
 
13. 06. 2017 

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).
 
Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).
 
Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.
 
Medzi najdôležitejšie novinky patrí:
 • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
 • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
 • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
 • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,...), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
 • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
 • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
 • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.
Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.
 
 
 
12. 06. 2017 

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora

V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000, 00 EUR.  Prijímateľ je povinný predložiť doklad o registrácii v RPVS  pred podpisom zmluvy s PPA. PPA týmto vyzýva všetkých prijímateľov, aby po obdržaní potvrdenia o registrácii v RPVS, tento doklad obratom zaslali na adresu PPA. V prípade nedodržania registračnej povinnosti bude PPA postupovať v zmysle platných právnych predpisov
 
V zmysle § 22 ods. 2 zákona o RPVS partner verejného sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017.
 
V zmysle § 23 ods. 1 zákona o RPVS fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.
 
PPA nebude uzatvárať zmluvy s tými prijímateľmi  o NFP, ktorým by na základe žiadosti o NFP mali byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000,00 EUR a nie sú zapísaní v registri verejného sektora.
 
V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyplýva aj pre dodávateľov a subdodávateľov tovarov, stavebných prác a služieb, s ktorými prijímateľ chce uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu a ktorí spĺňajú podmienku zápisu do registra podľa zákona o RPVS.
 
 
 
12. 06. 2017 

PPA Oznámenie zo dňa 08.06.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP  / Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) pre nasledovné aktivity:
 1. Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie
 2. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
 3. Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie
 
 
12. 06. 2017 

Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Termín na prihlasovanie bol predĺžený do pondelka 12.06.2017.

Pozvánka v prílohe mailu.

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_seminar_ba/

 

 

12. 06. 2017 

MH SR pridalo viac peňazí na podporu podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo objem financií určených na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom výziev operačného programu Výskum a inovácie. Záujemcovia o podporu môžu predkladať žiadosti ešte do konca júna 2017.
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie pre veľký záujem zo strany podnikateľov pristúpilo k zvýšeniu sumy finančných prostriedkov v rámci výziev zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04). Pri výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich podnikov boli prostriedky navýšené z pôvodnej výšky 30 miliónov eur na 35 miliónov eur. V rámci výzvy určenej existujúcim podnikom sa alokácia zvýšila z pôvodnej výšky 40 miliónov eur na 50 miliónov eur.
 
Realizáciou projektu podporeného v rámci spomínaných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobku alebo služby) žiadateľa na trh, alebo k inovácii produkčného procesu. Predmetom projektu musí byť buď nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne môžu byť predmetom projektu aj ďalšie aktivity bližšie špecifikované priamo vo výzvach.
 
V súvislosti s očakávaným vyčerpaním finančných prostriedkov Ministerstvo hospodárstva SR plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola obidve výzvy uzavrieť. Pre prípadných záujemcov o podporu v rámci týchto výziev je teda pravdepodobne posledný možný termín na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30. jún 2017. Po tomto dátume už nebude možné predkladať žiadosti.
 
Viac informácií o výzvach môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy opvai@siea.gov.sk.
 
Zdroj: MH SR
 
 
12. 06. 2017 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Minister kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č.138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“). Žiadosť o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť“) podpísanú uchádzačom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna 2017 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Výberové konanie sa uskutoční 11. júla 2017 a bude verejné. 
 

   Predpokladmi na výkon funkcie riaditeľa sú

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa

- najmenej päťročná prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach zameraním na problematiku národnostných menšín

- nevykonávanie funkcie uvedenej § 4 ods. 4 zákona (funkcia  prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy alebo  jeho zástupcu, predsedu alebo  podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, prokurátora, sudcu, člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, člena orgánov umeleckých fondov, člena orgánov Audiovizuálneho fondu, člena orgánov Fondu na podporu umenia, člena správnej rady fondu, odbornej rady fondu alebo dozornej komisie fondu)

- nevykonávanie funkcie v orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, nevystupovanie v jeho mene alebo pôsobenie v jeho prospech

- spĺňanie predpokladov ustanovených pre výkon práce vo verejnom záujme osobytným predpisom a úspešné absolvovanie výberového konania

- znalosť právnej úpravy poskytovania dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu a znalosť ostatných všeobecnoprávnych predpisov  vzťahujúcich sa na činnosť fondu a vzťahujúcich sa na riadenie verejnoprávnej organizácie.

 ZDROJ: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=907

 
12. 06. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 
 
 
12. 06. 2017 

Pozvánka na informačný seminár k Výzve 7.4 PRV SR 2014-2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár na tému: 
Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 
Termín konania: Piatok, 16. 6. 2017
Miesto konania: Giraltovce, Mestský úrad – zasadačka, Dukelská 75/77
 
 
 
12. 06. 2017 

InvestEU Roadshow: Tento týždeň v Snine, Poprade a Kežmarku

V stredu (7. júna) sa v Snine uskutoční ďalšie z podujatí pod hlavičkou InvestEU Roadshow, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí v regiónoch o Európskej únii a o projektoch financovaných z európskych zdrojov vo forme diskusií, aktivít, či kvízov s možnosťou vyhrať množstvo atraktívnych cien. Organizátorom podujatia je Zastúpenie Európskej komisie spolu s regionálnymi partnermi.
 
V rámci Európskeho dňa v Snine organizovaného Gymnáziom Snina bude mať Zastúpenie EK na Slovensku  pre študentov pripravený  infostánok s rôznymi súťažami a kvízmi. V rámci Európska dňa sa uskutoční aj súťaž EU Invest Hunt, ktorej cieľom je mladých ľudí zábavnou formou zoznámiť s projektmi financovanými z európskych fondov, ktoré významným spôsobom zlepšili život v ich meste.
 
Následne sa InvestEU Roadshow presunie do Popradu (štvrtok 8. júna), kde sa pri tejto príležitosti uskutoční prednáška s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku Dušanom Chrenekom v kine Tatran spojená so súťažou EU Invest Hunt.
 
Deň na to (piatok 9. júna) bude v Kežmarku od 11:00 prednáška pre študentov s vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku Dušanom Chrenekom. Zastúpenie EK a jeho stánok zároveň nájdete v rámci Festivalu študentského remesla.
 
Následne sa podujatia InvestEU Roadshow uskutočnia v Spišskej Novej Vsi (21. júna) a v Bardejove (22. júna).
 
 
 
12. 06. 2017 

Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze

Hodnotenie verejných výdavkov z pohľadu ich účinnosti a efektívnosti ako aj identifikácia opatrení na zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií patria medzi základné ciele projektu Ministerstva financií SR, na ktoré žiada finančné prostriedky z Európskej únie (EÚ). Národný projekt „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ bude podporený cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Na projekt poputuje suma 6,6 milióna eur.
 
Zodpovedné a rozvinuté štáty využívajú princíp „hodnoty za peniaze“ úplne štandardne. Sme radi, že aj vďaka OP EVS Slovensko stráži hodnotu, ktorú získava za verejné výdavky,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Revízia výdavkov si však vyžaduje zásadné posilnenie analytických kapacít štátu. Práve vzniku analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy sa venuje iný národný projekt v rámci OP EVS. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je rezort vnútra. Projekt má byť spustený už v lete 2017. Niektoré ministerstvá svoje analytické útvary už vytvorené majú, pričom do konca programového obdobia budú fungovať vo všetkých rezortoch.
 
Okrem priamych cieľov a výstupov má projekt ambíciu celkovo zlepšiť fungovanie štátu a spokojnosť občanov. „Projekt prispeje k lepšiemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami, skvalitní rozhodovanie vo verejnej správe na základe analytických podkladov a tiež zvýši transparentnosť rozhodovania o rozpočte ako aj dôveru občanov voči verejnej správe,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Realizáciou projektu budú vytvorené potrebné predpoklady na to, aby sa revízia výdavkov stala trvalou súčasťou rozpočtového procesu.
 
Slovensko stále čelí výzve, ako zabezpečiť lepšiu kvalitu verejných služieb pri dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Krajina však aj napriek kríze dostala pod kontrolu deficit, zvýšila sa transparentnosť verejných financií, sprísnili sa pravidlá a posilnili inštitúcie na ich riadenie. Cieľom iniciatívy je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie a prinášajú adekvátnu hodnotu. Rezort financií tak svojim národným projektom „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ ponúka jeden z nástrojov, ako možno hodnotu za peniaze zvýšiť.
 
 
 
12. 06. 2017 

Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.06.2017

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
 
 
12. 06. 2017 

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.06.2017

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
 
 
12. 06. 2017 

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 6.6.2017 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3.
 
Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne realizovať procesy verejného obstarávania a obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektov, ktoré sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
 
 
 
12. 06. 2017 

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

 
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 6.6.2017  bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.
 
Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
 
Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
 
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2
 
 
 
 

 

12. 06. 2017 

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 – Doplnok informácií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 (http://bit.ly/2svmQlB) – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

Riadiaci orgán PRV SR 2014 - 2020 prostredníctvom NSRV SR zverejňuje FAQ (často kladené otázky) k danej výzve:

Otázka: identifikovaná zmena pri maximálnych OV na 1 projekt pri aktivitách 4 a 5 (vymenené hodnoty pri týchto aktivitách). Nejedná sa o omyl?

Odpoveď: v časti 1.4 Výška opravených výdavkov (OV) na jeden projekt sa nejedná o omyl ani preklep. Hodnoty minimálnej a maximálnej výšky OV na jeden projekt u všetkých aktivít v tabuľke sú správne.

Otázka: časť 1.6, bod 1: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 7. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6. Aktivít je 6 nie 7?

Odpoveď: v časti 1.6, bod 1 sa nachádza formálny preklep. Keďže aktivít vo výzve je 6, správne znenie bodu 1 v časti 1.6 je: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 6. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2r4zOG3

 

 

12. 06. 2017 

Spustenie hlasovania v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017

Dňa 05.06.2017 bolo spustené hlasovanie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017 na facebookovej stránke NSRV SR (http://bit.ly/2pludyz).

Do súťaže sa zapojilo spolu 13 MAS/VSP s 84 príspevkami do 7. kategórií:

1. Naša príroda (http://bit.ly/2rG0gHV),

2. Naši ľudia (http://bit.ly/2qWoGzK),

3. Naše tradície (http://bit.ly/2rG8ks8),

4. Naša budúcnosť (http://bit.ly/2qSk49D),

5. Naše “naj” (http://bit.ly/2rOitoY),

6. Život v našej MAS/VSP (http://bit.ly/2r0zrw8),

7. Naše kroje (http://bit.ly/2rw0kvv).

Hlasovanie bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR do 6. júla 2017 do 12.00 hod.

Hlasovanie bude formou “lajkov” na fotku, ktorá sa Vám páči. Zvíťazí fotografia s najvyšším počtom “lajkov” z danej kategórie a fotografia s najvyšším počtom “lajkov” celkovo, bude absolútny víťaz.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v priestoroch expozície NSRV SR počas konania výstavy Agrokomplex 2017.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté priebežne.

Do hlasovania sa môže zapojiť každý, preto share-ujte, like-ujte! Podporte Vášho favorita, každý „lajk“ sa počíta...

Dokument na stiahnutie:

Hlasovanie spustené (http://bit.ly/2sbO2JX)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2sMmJ5m

 

 

12. 06. 2017 

Malí a začínajúci farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy a do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom prináša účinné nástroje na jej ochranu proti špekulantom. Zavádza zároveň novú filozofiu prístupu k poľnohospodárskej pôde pre ľudí s aktívnym záujmom na jej využívanie pre potravinové účely.

- Prístup k poľnohospodárskej pôde pre SHR, malých i začínajúcich farmárov.

- Možnosť získať poľnohospodársku pôdu aj pre fyzické osoby.

- Zabránenie špekulatívnych nákupov pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Poľnohospodárska pôda je nenahraditeľným bohatstvom našej krajiny. Našou úlohou je zabezpečiť jej využívanie v prospech potravinovej sebestačnosti Slovenska a zamedziť jej zneužívaniu na špekulatívne účely. Umožníme na nej preto hospodáriť malým aj začínajúcim farmárom, ale i fyzickým osobám. Ľuďom, ktorí si k nej vytvoria vzťah, budú dbať na zachovanie jej úrodnosti a prinesú do našej krajiny vyššiu rôznorodosť pestovaných plodín,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Agrorezort novelou obmedzuje nákup poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Limituje tak špekulantov, ktorým ide len o kapitálové investície a nie o jej reálne využitie na poľnohospodárstvo. Novela prináša zákaz použitia poľnohospodárskej pôdy ako nepeňažného vkladu do imania obchodnej spoločnosti a družstva. Pri jej predaji zavádza predkupné práva v prospech samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), ktorí v každom ponukovom stupni systému predaja poľnohospodárskej pôdy získajú predkupné právo.

Nákup poľnohospodárskej pôdy uvoľňujeme aj pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o jej poľnohospodárske využitie a stanovujeme zavedenie majetkového stropu. Fyzická osoba tak bude môcť vlastniť, respektíve zakúpiť si oproti súčasnému stavu poľnohospodársku pôdu do troch hektárov, samostatne hospodáriaci roľník do 300 ha a právnická osoba do 700 ha,“ vysvetlila G. Matečná. Ako poistku proti znehodnocovaniu a špekuláciám s najcennejšou a najúrodnejšou poľnohospodárskou pôdou krajiny novela zavádza primárne predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond.

Novela vypúšťa podmienku 10-ročného trvalého pobytu na území SR, ktorá nespĺňala účel ochrany pred špekulantmi a pritom vážne obmedzovala prístup k pôde práve malým a mladým slovenským poľnohospodárom. Zlepší sa tak prístup aktívnych poľnohospodárov k pôde a zároveň otvára možnosti vstupu mladým ľuďom do poľnohospodárskeho sektora, v ktorom je aktuálne priemerný vek na úrovni 50 rokov.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qWtxAX

 

 

12. 06. 2017 

PREZENTÁCIE A FOTOGRAFIE z info dní k prevádzkovým grantom EpO v Žiline a Bratislave

EKB Slovensko uverejňuje prezentáciu a fotografie z informačných dní k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutočnili v Žiline (30.5.2017) a Bratislave (31.5.2017).

Účastníkom oboch podujatí v Žiline a v Bratislave EKB Slovensko ešte raz veľmi pekne ďakuje za ich aktívnu účasť, podnetné otázky a diskusiu a teší sa na ich zaujímavé projekty. Tieto neváhajte kedykoľvek počas pracovných dní konzultovať na kontaktoch uvedených na stránke: http://bit.ly/2b8iutG.

Dokument na stiahnutie:

Prezentácia (http://bit.ly/2s2wAUk)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rVc7Vu

 

 

12. 06. 2017 

MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020.

Dokument na stiahnutie:

MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020 (http://bit.ly/2rrSH9m)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rIASUb

12. 06. 2017 

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 06. 2017, ktorú nájdete TU.
 
Aktualizáciou došlo predovšetkým k
 1. úprave spôsobu overovania podniku v ťažkostiach na úrovni skupiny so spoločným zdrojom kontroly a to na základe konsolidovaných účtovných údajov skupiny ako celku (upúšťa sa od posudzovania znakov podniku v ťažkostiach každého člena skupiny individuálne),
 2. bližšiemu vymedzeniu pravidiel určovania skupiny so spoločným zdrojom kontroly,
 3. doplneniu novej právnej formy podniku v súlade s novelou zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, doplnenie obchodnej spoločnosti „jednoduchá spoločnosť na akcie“, skratka „j.s.a.“,
 4. formálnym a upresňovacím úpravám
Zmeny v Inštrukcii oproti verzii 3.0 sú zachytené formou sledovania zmien.
 
Inštrukcia v znení verzie 3.1 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu odvoláva konkrétna výzva.
 
 
 
12. 06. 2017 

Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len "žiadosť o NFP") predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov pre kategóriu oprávnených žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy.
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.
 
 
 
12. 06. 2017 

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 na zateplenie rodinných domov sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9.5.2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017.

Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona budú zverejnené schválené podmienky a vzorové tlačivá príloh žiadosti v častiDokumenty na stiahnutie.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rjtm2t

 

 

12. 06. 2017 

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.

Dokumenty na stiahnutie:

- Editoriál (http://bit.ly/2rjBUGw)

- Obežník VO 1 2017 - Zákazka do 5 000 EUR (http://bit.ly/2qmwpSv)

- Obežník VO 2 2017 - Zákazka nad 5 000 EUR (http://bit.ly/2rBYgTs)

- Obežník VO 3 2017 - Rizikové indikátory vo VO (http://bit.ly/2rSMbXq)

- Obežník VO 4 2017 - PHZ + formulár PHZ a TEST BD (http://bit.ly/2qZ93WZ)

- Obežník VO 5 2017 - Prvá EX-ANTE kontrola (http://bit.ly/2rXaHWp)

- Obežník VO 6 2017 - Druhá EX-ANTE kontrola (http://bit.ly/2rWW31y)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rSUbHK

 

 

12. 06. 2017 

Interreg Poľsko-Slovensko: Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os

Prezentácie zo školenia pre potenciálnych prijímateľov pre II. prioritnú os

 

 

12. 06. 2017 

Interreg Poľsko-Slovensko: Predĺženie trvania výzvy na mikroprojekty

Informujeme, že Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Euroregiónom „Tatry” predĺžil termín druhej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie mikroprojektov z EFRR v rámci I. prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 do dňa 29.09.2017 do 15:00 hod.

Bližšie informácie na internetovej stránke: Prešovský samosprávny krajŽilinský samosprávny kraj

Zdroj: https://sk.plsk.eu/-/predlzenie-trvania-vyzvy-na-mikroprojekty

 

12. 06. 2017 

Nadácia ZSE: Druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.
 
V programe Rozprúdime regióny je možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Celkovo bude rozdelená suma 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.
 
V rámci programu Nadácia ZSE podporí nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov. Projekty sa predkladajú prostredníctvom jednoduchého online formulára, ktorý sa sprístupní po zaregistrovaní sa do programu.
 
Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky programu, respektíve do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
 
Žiadosť spolu s prílohami treba predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky, t.j. 21.6. 2017 do 23:59.
 
Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne Jana Fúseková
mailom: info@nadaciazse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093
 
 
 
12. 06. 2017 

V 10. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 490 poukážok

V 10. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji.
 
Príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna € získali domácnosti na 244 slnečných kolektorov, 241 tepelných čerpadiel a 5 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.
 
„Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,2 milióna € a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od spustenia. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré kompletne vyplnili žiadosť,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Nevyužitá časť podpory vyčlenenej na 10. kolo spolu s ďalšími zostávajúcimi prostriedkami aktuálne v predpokladanej výške približne 400-tisíc € bude uvoľnená na poukážky k zariadeniam na výrobu tepla v BSK v roku 2018. V prebiehajúcom projekte Zelená domácnostiam a ani v jeho pripravovanom pokračovaní nebudú už viac k dispozícii ďalšie prostriedky pre tento región.
 
Výška celkovej vyčlenenej sumy  pre Bratislavský samosprávny kraj je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné podmienky pri určovaní miery európskej podpory. Domácnosti v BSK už využili alebo majú k dispozícii vyše 370 poukážok v hodnote 970 000 €. Väčšina z nich je už preplatená.
 
Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených  viac ako 6 200 poukážok za takmer 14 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.
 
Najbližšie 11. kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejnených osobitných podmienok otvorené 30. mája 2017 s alokáciou 1 100 000 €. Termíny ďalších kôl s rovnakým zameraním a alokáciou sú podľa harmonogramu 27. júna 2017 a 8.augusta 2017. O príspevky na fotovoltické panely budú môcť domácnosti v týchto oblastiach najbližšie požiadať 11. júla 2017.
 
 
 
12. 06. 2017 

Zmena termínu 2. hodnotiaceho kola (kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1)

Zmena termínu 2. hodnotiaceho kola
 
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola na 14. 8. 2017. Zmena termínu sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky (kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1).
 
Bližšie informácie k vyhlásenej výzve sú dostupne TU.
 
 
 
12. 06. 2017 

Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán  pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít" a 6. „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ operačného programu Ľudské zdroje. Seminár sa uskutoční v priestoroch Verejnej knižnice Jana Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach od 8:30 do 12:30. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.7.2017.
 
 
 
12. 06. 2017 

PREZENTÁCIE A FOTOGRAFIE z podujatí Ako na Európske granty v Banskej Bystrici a Košiciach

Účastníkom oboch podujatí v Banskej Bystrici (18.5.2017) a v Košiciach (24.5.2017) EKB Slovensko ešte raz veľmi pekne ďakuje za ich aktívnu účasť, podnetné otázky a diskusiu a teší sa na zaujímavé projekty. Tieto neváhajte kedykoľvek počas pracovných dní konzultovať na príslušných kontaktoch (http://bit.ly/2b8iutG).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- prezentácia programu Kreatívna Európa, podprogram Kultúra (http://bit.ly/2qj3L9E),

prezentáciu programu Európa pre občanov o prevádzkových grantoch (http://bit.ly/2s2wAUk).

 

Informácie a fotografie sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2r3Augr

 

 

12. 06. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1. 2. 3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
 
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 
investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
 
špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 
aktivita:
 
B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb.
 
Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.
 
 
 
12. 06. 2017 

OP VaI: Aktualizovaný harmonogram výziev

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017, ktorý nájdete na:
 
 
 
12. 06. 2017 

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/3.1.1-03 A K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).
 
Cieľom usmernenia č. 3 k vyššie uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzvy“) je úprava výziev vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy.
 
Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výziev. Zmenou formálnej náležitosti výziev nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 3 k výzvam sa v plnom rozsahu nahrádza dokument Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 
Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. mája 2017.
 
Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete TU.
 
Úplné znenie Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete TU.
 
 
 
12. 06. 2017 

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZIEV S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016-3.1.1-03 A OPVAI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 (zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov) a s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04 (zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov), (ďalej len „výzvy“), plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola predmetné výzvy uzavrieť.
 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola, t. j. 30. júna 2017 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia uvedených výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predmetných výziev.  
 
Presný dátum uzavretia výziev bude zverejnený  na webovom sídle www.opvai.sk.
 
 
 
12. 06. 2017 

USMERNENIE Č. 4 K VYZVANIU S KÓDOM OPVAI-VA/NP/2016/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód vyzvania: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
 
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 29.05.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
 
 
12. 06. 2017 

Podmienky predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na rok 2017

Od 29. mája 2017 môžu pedagógovia predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Ten včera zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2017.
 
Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania účinnou od 1. januára 2017 sa čiastočne zmenili podmienky poskytovania pôžičiek tak, aby bol ešte viac posilnený prosociálny charakter pôžičiek poskytovaných fondom. Pribudli nové termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, rozšíril sa počet prednostných kritérií o ďalšie sociálne udalosti a počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie bude umožnený odklad splátok istiny pôžičky.
 
Medzi oprávnených žiadateľov o pôžičku boli novelou zákona zaradení aj vysokoškolskí učitelia, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov.
 
Pre rok 2017 je výška ročnej úrokovej sadzby stanovená na 3 %. Pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1 000 eur do 15 000 eur, pričom pôžičky do 3 000 eur sa poskytujú bez nutnosti zabezpečiť pôžičku ručiteľom. Pôžičky bude možné v roku 2017 predložiť v dvoch termínoch, prvý termín je do 30. júna 2017, druhý termín do 31. októbra 2017.
 
Na pôžičky pre pedagógov sú pre rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2 300 000 eur, z toho na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2017 vo výške 1 300 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017 vo výške 1 000 000 eur.
 
Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.
 
 
 
12. 06. 2017 

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie.
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snahe pokračovať v nastavenej spolupráci pri poskytovaní spolufinancovania súvisiaceho s realizáciou projektov počas programového obdobia 2007 – 2013 zavŕšilo v apríli proces rokovaní o spolupráci s lízingovými spoločnosťami v súvislosti so zabezpečením financovania projektov úspešných žiadateľov o podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OP VaI v gescii MH SR. Výsledkom týchto rokovaní je uzatvorenie zmlúv o spolupráci a spoločnom postupe medzi desiatimi lízingovými spoločnosťami a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov, prijímateľov a partnerov k úverom a k zdrojom alokovaným v rámci OP VaI v gescii MH SR.
Zoznam lízingových spoločností, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete na webovom sídle OP VaI.
 
 
 
09. 06. 2017 

Verejná diskusia k podpore FPU v oblasti hudby

Fond na podporu umenia pozýva žiadateľov a prijímateľov pôsobiacich v oblasti hudby na verejnú diskusiu k otázkam organizácie podpory, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2017 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave o 14:30h.
 
Počet účastníkov je limitovaný výlučne kapacitou priestoru, účasť nie je potrebné vopred oznámiť. Ak by ste mali záujem vystúpiť s vlastným príspevkom k štruktúre a podmienkam podpory v oblasti hudby, je potrebné, aby ste sa do 9. júna 2017 prihlásili e-mailom na robert.spotak@fpu.sk a uviedli okruhy svojej prezentácie. Dĺžka príspevku je z časových dôvodov limitovaná na 10 minút. Fond na podporu umenia si vyhradzuje právo nezaradiť do programu príspevok, ktorý sa nebude týkať témy stretnutia. Po prezentáciách prihlásených účastníkov a FPU bude otvorený priestor na otázky z publika.
 
Upozorňujeme, že stretnutie nie je určené na konzultáciu jednotlivých žiadostí a ich administrácie.
 
 
 
09. 06. 2017 

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Kancelária fondu zverejnila 26.5.2017 rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto 
Podprogramy:
- 1.5 Literatúra,
- 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
- 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
 
Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 
 
09. 06. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1

1. Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1:

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Dokumenty na stiahnutie:

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017_1. časť 23.5.2017 (http://bit.ly/2qUbOsA)

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017_2. časť 29.5.2017 (http://bit.ly/2rTiWGR)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rfDj0Q

 

2. ZMOS chce podporovať lokálnu hospodársku politiku:

Mestá a obce nie sú len správcami a platcami daní. Mali by mať aj nástroje na podporu hospodárskej politiky a rozvoj regionálnej ekonomiky. Združenie miest a obcí Slovenska sa preto sústredilo na analýzu potenciálu lokálnej hospodárskej politiky.

ZMOS sa do konca novembra tohto roku bude venovať aktivitám, ktoré majú zmapovať situáciu v štruktúre hospodárstva, v ktorom pôsobia komunálne podniky, teda obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou samospráv. Súčasťou analýzy bude aj aktuálna legislatíva podporujúca rozvoj regiónov a možnosti spolupráce samospráv pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností prostredníctvom komunálnych podnikov.

Nakoľko tieto obchodné spoločnosti sú považované za klasické firmy a pritom sa orientujú výlučne na zabezpečovanie verejných služieb, ich ekonomické ukazovatele netreba hodnotiť výlučne na báze ekonomických ukazovateľov, ale aj z hľadiska obslužnosti územia, rozsahu poskytovaných služieb a prostredníctvom tvorby a udržiavania pracovných miest. Preto sa bude pripravovaná analýza orientovať na možnosti rozvoja medziobecnej spolupráce cez komunálne podniky.

Na nedávnom sneme ZMOS boli schválené konkrétne priority, ktoré sa okrem iného týkajú financovania a modernizácie miestnej územnej samosprávy. Z tohto dôvodu budeme v tejto analytickej aktivite formulovať aj možnosti podpory tzv. sociálneho podnikania, ktoré je v rukách miest a obcí prostredníctvom ich komunálnych podnikov,“ približuje avizovaný zámer výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

ZMOS od výsledkov analýzy očakáva zadefinovanie oblastí na podporu komunálneho podnikania, pričom poznatky využije v aktívnej účasti na príprave koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky.

Aktivita zameraná na podporu lokálnej hospodárskej politiky je súčasťou národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho partnermi sú ZMOS, KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qyttaA

 

3. ZMOS po 28. sneme:

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa uskutočnil v poradí 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska.

Detailné informácie o jeho priebehu vrátane videozáznamov nájdete na stránke:

http://bit.ly/2riPVS0

 

4. 11. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené:

Jedenáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.

Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 100 000 € bola prekročená.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu pár hodín od otvorenia kola.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2scYEoP

 

5. Zlepšenie služieb PPA – Prieskum spokojnosti:

Pre vyplnenie dotazníka, prosím, kliknite na stránku:

http://bit.ly/2qzPG3O  

Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac než 5 minút.

Dotazník bude k dispozícii do 23.6.2017.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2scGYK8

 

 

09. 06. 2017 

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania – SAŽP na verziu 3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.0platnú od 01. 06. 2017.
 
Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora a novelizáciu Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.06.2017
 
 
 
09. 06. 2017 

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre:
 
Opatrenie  2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) pre nasledovné aktivity:
 1. Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
 2. Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
 3. Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
 4. Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty
 5. Obnova existujúcich produkčných zariadení
 6. Doplnkové činnosti
 
Opatrenie  2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:
 1. Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
 2. Recirkulačné systémy
 
 

 

09. 06. 2017 

USMERNENIE Č. 1 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU MEDZINÁRODNÝCH TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER V BRATISLAVSKOM KRAJI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v  Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
 
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  
 
Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.
 
 
 
09. 06. 2017 

Aktualizácia č. 1 výzvy PRV, podopatrenie 16.4

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 16.4  výzvu pre opatrenie 16 –  Spolupráca, podopatrenie 16.4. – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, číslo výzvy 11/PRV/2015.
 
Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.
 
 
 
09. 06. 2017 

USMERNENIE Č. 1 K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU MEDZINÁRODNÝCH TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30.05.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
 
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  
 
Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.05.2017.
 
 
 
09. 06. 2017 

USMERNENIE Č. 2 K VYZVANIU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NFP NA INFORMAČNÝ SYSTÉM VÝSKUMU A VÝVOJA – PRÍSTUPY DO DATABÁZ PRE POTREBY VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 31.05.2017 usmernenie pre žiadateľov v rámci Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
 
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.05.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
 
 
09. 06. 2017 

III. stretnutie Monitorovacieho výboru pre mikroprojekty združenia „Region Beskidy”

Informujeme, že dňa 21.06.2017 sa uskutoční v sídle združenia „Region Beskidy” III. stretnutie Monitorovacieho výboru pre mikroprojekty  Programu INTERREG VA Poľsko-Slovensko 2014-2020.
 
Hlavnou témou stretnutia bude schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty predložené v II. nábore v rámci  "MikroINTERREG PL-SK" alebo "MikroINTERREG-edu PL-SK", ktorý je realizovaný v spolupráci s Euroregiónom Beskidy a s Žilinským samosprávnym krajom.
 
 
 
09. 06. 2017 

Aktuálne informácie

VEC: Aktuálne informácie (2).

1. Výsledky grantového programu Obce bližšie k vám 2017:

V rámci 5. ročníka grantového programu Obce bližšie k vám 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila granty 29 projektom v celkovej výške 100 000 eur.

Z celkového počtu 123 prijatých žiadostí bolo 100 oprávnených. Hodnotiaca komisia vybrala na základe kritérií stanovených v grantovej výzve 11 projektov z oblasti kultúrne pamiatky v celkovej výške 45 000 eur; 11 projektov z oblasti prírodne prostredie v celkovej výške 34 883,75 eur a 7 žiadostí z oblasti knižnice v celkovej výške 20 116,25 eur. 

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na stránke:

http://bit.ly/2sgBj5E

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rXchLA

2. PRIESKUM: Eurofondy po roku 2020 môžu mať kombinované financovanie:

Po roku 2020 by podpora regiónov z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Vzdelávanie a odborná príprava, výskum, vývoj a inovácie, doprava a malé a stredné podniky sú hlavnými oblasťami, kam by mala smerovať. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku o eurofondoch po roku 2020.

Viac informácií je dostupných na stránke:

http://bit.ly/2rHphVR

 

 

09. 06. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
 
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 
investičnú prioritu 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
 
špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 
aktivita:
 
D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
 
Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Aktuálne výzvy na odborných hodnotiteľov”.
 
 
 
09. 06. 2017 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ZAMERANEJ NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07), ktorý sa uskutoční dňa 14. júna 2017 v Bratislave. 
 
Pre viac informácií otvorte pozvánku:
 
 
Bližšie informácie o predmetnej výzve nájdete TU.
 
 
01. 06. 2017 

Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
01. 06. 2017 

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí poradenské centrá

Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva, ako aj materiálno-technického vybavenia poradenských centier sú predmetom výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017. 
 
Kým v minulom roku poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na tento účel celkovo 32 236 eur a podporilo 16 projektov (napr. precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo či zvyšovanie úrovne ranej intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu, Spojená škola internátna, Hrdličkova v Bratislave), tento rok vyčlenilo na skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva sumu vo výške 37 500 eur. Maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt je 5 000 eur.
 
O finančné prostriedky sa môžu formou žiadosti uchádzať zriaďovatelia školských poradenských zariadení. Tú je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára, pričom konečný termín na jej odoslanie, ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie na príslušný okresný úrad v sídle kraja je 12. jún 2017. Bližšie informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke ministerstva
 
01. 06. 2017 

Na projekty zamerané na zdravie žiakov a bezpečnosť v školách pôjde 35-tisíc eur

 
Formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu či ochrany ich telesného a duševného zdravia, ale aj skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania sú predmetom výzvy na podávanie žiadostí, ktorú v týchto dňoch vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekty môžu byť zamerané aj na ústne a dentálne zdravie žiakov alebo prevenciu alergií a respiračných problémov.
 
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel predstavuje 35-tisíc eur. Maximálna výška finančného príspevku ministerstva na jeden projekt s celoslovenskou pôsobnosťou je 6 000 eur, s regionálnou pôsobnosťou (zapojenie minimálne 7 škôl) 3 000 eur a pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000 eur.
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiadosť je potrebné predložiť prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy do 12. júna 2017.
 
Viac informácií o výzve na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2017/
 
V minulom roku bolo podporených 31 rozvojových projektov celkovou sumou 54 418 eur. Vďaka finančnej podpore rezortu školstva sa realizoval napríklad projekt „Šport a správna strava do života silu dáva“ v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, „Rešpektuj inakosť, netoleruj krajnosť“v SPŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave či projekt „Zdravý úsmev tínedžera“ v Strednej zdravotníckej škole v Prešove.
 

Zdroj: http://www.minedu.sk/na-projekty-zamerane-na-zdravie-ziakov-a-bezpecnost-v-skolach-pojde-35-tisic-eur/

01. 06. 2017 

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev Operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy v závislosti od predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok resp. schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Odkaz na aktuálne oznámenie k disponibilnej voľnej alokácii nájdete aj v časti "Súvisiace správy a dokumenty" každej vyhlásenej výzvy IA MPSVR SR.
 
01. 06. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 18. mája 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 3, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.
 
24. 05. 2017 

MZ SR vyhlási výzvu na modernizáciu nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti, vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.
Tieto zámery sú v súlade s 26-timi  projektmi, na ktorých ministerstvo zdravotníctva aktuálne pracuje. „Zdravotnícke zariadenia môžu štrukturálne fondy využiť na rekonštrukciu budov a infraštruktúry, vnútorných a vonkajších priestorov, skvalitnenie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, nákup materiálno-technického vybavenia či zdravotníckej techniky. Financie môžu v prvom kole získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva či obrany, ale aj tie, ktoré patria pod VÚC, obce, zelenú budú mať aj neziskovky či súkromné subjekty," povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok je 44 nemocníc. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na prvé kolo výzvy predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je 15 mil. eur. „Naším cieľom je, aby sme efektívne dokázali využiť prostriedky z európskych fondov. Ak projekt splní kritériá, nemocnica bude môcť čerpať štrukturálne fondy.  Som rád, že pokračujeme v modernizácii zdravotníckych zariadení a toto je typický príklad, ako prostriedky z európskych fondov môžu skvalitniť život občanom SR,“  uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a zároveň ocenil, že ministerstvo zdravotníctva umožní žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladať elektronickou formou. Prostredníctvom IROP budú môcť nemocnice využiť na financovanie svojich projektov celkovo 153 mil. eur zo zdrojov EÚ, MZ SR predpokladá, že 2. kolo výzvy vyhlási na budúci rok.
 
 
 

 

24. 05. 2017 

Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu Dunajského nadnárodného programu

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti, pričom pod ekoinováciou sa rozumie akákoľvek inovácia, ktorá prispieva k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie a taktiež prispieva k zodpovednejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Konzorcium pozostáva z 13 partnerova 3 asociovaných strategických partnerov. Projekt zahŕňa viacero interaktívnych podujatí, ako aj preskúmanie potrieb rôznych cieľových skupín, ktoré  umožní zachytiť potreby v oblasti ekologických inovácií a zapracovať ich do spoločnej stratégie na podporu ekoinovácií v Dunajskom regióne.Dôležitým aspektom je aj zlepšenie spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami, a to nielen v rámci jedného štátu, ale naprieč všetkými partnerskými krajinami. Projekt je podporený sumou viac ako 2 100 000 eur.
 
Zaujímavou projektovou aktivitou najmä pre mladých ľudí sú tri kolá letnej školy pre ekoinovátorov. Zámerom školy je previesť účastníkov všetkými krokmi potrebnými k uplatneniu zaujímavej podnikateľskej myšlienky, ktorá  nesleduje len zisk, ale najmä zlepšenie stavu prostredia, v ktorom žijeme, v podnikateľskom prostredí.  1. ročník letnej školy pre ekoinovátorov, ktorý organizuje nemecký partner BWCON v krásnom prostredí Bodamského jazera v Nemecku, sa  uskutoční 11.-15. septembra 2017. Podujatie je otvorené aj pre záujemcov zo Slovenska, všetky informácie, ako aj prihlasovací formulár, sú dostupné na projektovej webstránke: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/539.
 
V súvislosti s možnosťou realizovať projekty v rámci Dunajského nadnárodného programu Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod zverejnil na svojej stránke začiatkom mája pre záujemcov o finančnú podporu realizácie ich projektov 2. výzvu,  ktorá je otvorená ešte dva týždne, do 6. júna 2017. Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele: zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií, podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov, zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm a zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť. Ostatné oblasti podpory výzvy a všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránkewww.danube.vlada.gov.sk, resp:http://www.danube.vlada.gov.sk/vyhlasenie-druhej-vyzvy-na-predkladanie-projektov/  
 
Zdroj: ÚV SR
 
Centrum vedecko-technických informácií
 
 
24. 05. 2017 

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 boli plne rezervované pre žiadosti o príspevky, ktoré splnili formálne kritéria.
Žiadosti o príspevky, ktoré budú predložené po 21.5.2017 budú zaradené do tzv. rezervného zoznamu – zásobníka projektov.
Po potenciálnom uvoľnení finančných prostriedkov vo fonde budú žiadosti o príspevky, zaradené na rezervnom zozname vrátené do procesu hodnotenia (uvoľnené z rezervného zoznamu).
V prípade, ak by k hodnoteniu žiadosti malo prísť po čase dlhšom (viac ako 30 PD od predloženia žiadosti) predkladateľ bude oslovený s otázkou aktuálnosti jeho predloženej žiadosti. V prípade, ak takáto žiadosť už nebude aktuálna, bude na základe vyjadrenia predkladateľa žiadosti vyradená z rezervného zoznamu.  
 
 
 
24. 05. 2017 

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 22.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy:
- 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela, 
- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela.
 
Výsledky hodnotenia odborných komisií: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 
 
24. 05. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 

Dokument na stiahnutie:

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2qUbOsA)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rfDj0Q

 

 

22. 05. 2017 

Oznámenie k výzve 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2

PPA oznamuje, že došlo k vydaniu Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2.
 
 
 
22. 05. 2017 

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.
 
„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 mld. eur vyčlenená na integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná, ktorej rezort je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP). „Od novembra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev za približne 720 mil. eur.“ Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. „Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov až po seniorov. Pomáhame zvyšovať kapacity škôlok, zlepšovať technické vybavenie základných a stredných škôl. Najnovšia výzva je zamerané na prechod poskytovania sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.“
 
„Základným princípom tejto výzvy je budovanie tzv. deinštitucionalizovaných centier, laicky povedané, ide o presun klientov z veľkých neosobných centier do malých komunitných centier rodinného typu, čím budeme naprieč celým Slovenskom zvyšovať kvalitu týchto služieb,“ vysvetľuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV.
 
Celková alokácia na eurofondovú výzvu prestavuje sumu 67,449 milióna eur. Výzva je otvorená do vyčerpania alokácie so zohľadnením územného prerozdelenia, uzavretie 1. hodnotiaceho kola je 25. 8. 2017 a uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. 11. 2017. Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Výzvu pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.
 
 
 
22. 05. 2017 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

 
 
22. 05. 2017 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

 
 
19. 05. 2017 

10. kolo je určené pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji

O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte Zelená domácnostiam 23. mája 2017 o 15. h.
 
Na najbližšie 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna €. Vydaných by malo byť približne 588 poukážok na slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.
 
Je to jediné tohtoročné kolo, v rámci ktorého môžu požiadať o podporu domácnosti v BSK. Ďalšie zostávajúce prostriedky v predpokladanej výške 300-tisíc € a prostriedky, ktoré sa uvoľnia po nevyužitých vydaných poukážkach, budú k dispozícii až v roku 2018.
 
Výška celkovej vyčlenenej sumy  pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné  podmienky pri určovaní miery európskej podpory.
 
Na čo nezabudnúť? 
 • Prečítajte si pozorne a dostatočne včas aktualizovaný  manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti
 • Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA
 • Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte  a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť
 • Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov.  Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť
 • Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email
 • Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu
 • Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti
Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam
 
19. 05. 2017 

V 9. kole je vydaných 306 poukážok na fotovoltické panely

V 9. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 306 domácností. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole.
 
Deviate kolo s alokáciou 900 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam po prekročení  vyčlenenej čiastky o 10 % približne po 5 minútach 30 sekundách.
 
„Navýšenie alokácie o prostriedky pôvodne vyčlenené na jeseň sa ukázalo ako dôležitý a správny krok, ktorý umožnil domácnostiam poukážky využiť skôr a zároveň predĺžil trvanie kola. Nemožno ho však zopakovať, pretože v obehu je aktuálne veľa poukážok, čo je náročné na inštaláciu i na administráciu. Aj preto sme upravili harmonogram a najbližšie dve plánované fotovoltické kolá s menšími čiastkami sú spojené do jedného s alokáciou 900 000 €. Vyhlásené bude 11. 7. 2017, teda v druhom avizovanom termíne,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Zvyšné prostriedky vyčlenené v tomto roku na fotovoltické inštalácie budú uvoľnené v jednom jesennom kole v porovnateľnom objeme. Termín kola SIEA spresní minimálne mesiac vopred.
 
Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených  viac ako 6 000 poukážok za takmer 13,5 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote  5,5 milióna € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.
 

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-9-kole-je-vydanych-306-poukazok-na-fotovolticke-panely/

19. 05. 2017 

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je predĺžená do 31. 5. 2017.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
 • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
 • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.
Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.
 
Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.
19. 05. 2017 

HOSŤUJÚCI PROFESOR

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:
 
Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
 
Cieľom programu je: 
 • umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, 
 • priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, 
 • skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, 
 • zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách, 
 • podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi,
 • skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.
Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 2 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2017/2018 alebo 2018/2019), nie je možné opakovane pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci profesor v priebehu posledných 3 rokov (tzn. v rokoch 2015 – 2017), zahraničný hosťujúci profesor musí pôsobiť na Slovensku kontinuálne počas celého semestra a nesmie súčasne prednášať na domovskej alebo inej univerzite (t.j. nesmie dochádzať z domovskej krajiny iba na prednášky alebo na určitý počet dní v týždni).
 
Výška a použitie grantu
V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
 
Nadácia VÚB uhradí:
 • mzdové náklady hosťujúceho profesora (počas doby jeho pôsobenia v SR po dobu jedného semestra), až do výšky jeho platu na príslušnej materskej univerzite, 
 • cestovné náklady hosťujúceho profesora spojené s jeho príchodom na Slovensko / zo Slovenska, 
 • náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 2 000 eur), ktorú bude reprezentovať. Súčasťou tejto položky môže byť aj pobyt / účasť slovenského študenta / študentov alebo doktoranda / doktorandov na zahraničnej konferencii spolu s hosťujúcim profesorom, ak sa téma týka oblasti, na ktorej spoločne pracujú, alebo ak budú prezentovať výsledky spoločnej práce.
Hosťovanie zahraničného profesora nesmie byť financované súčasne z iných zdrojov (napr. z fondov EÚ).
 
Ubytovanie zabezpečuje a hradí žiadateľ z iných (vlastných) zdrojov, ako je predmet tohto grantu.
 
O grant sa môžu uchádzať
univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru, 
katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.
 
Zasielanie prihlášok
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať 
do 31. októbra 2017, v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre), 
elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk.
 
19. 05. 2017 

Nemčina do materských škôl

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.
 
Podporené projekty získajú:
 • Školenie pre učiteľov/ky,
 • Sadu edukačných pomôcok,
 • Príspevok na zakúpenie pomôcok,
 • Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.
Ciele grantového programu:
 • Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
 • Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
 • Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
 • Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
 • Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)
 
Začiatok prijímania žiadostí: 12. mája 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018
 

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

19. 05. 2017 

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.
 
Ciele grantového programu:
 • Podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
 • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
 • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
 • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základne s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
 • Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou
Žiadateľ: Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním
 
Témy projektov na rok 2017:
 • Podpora inovatívnych projektov s tematikou elektromobility prostredníctvom (študentských) prác/projektov
 • Zviditeľnenie elektromobillity a jej praktické využitie v živote
 • Vybudovanie nabíjateľných staníc v rámci študentských iniciatív
 • Zavedenie výučby tejto tematiky a pod.
Maximálna suma pridelenej podpory: 6 000 € na projekt
 
Začiatok prijímania žiadostí: 2. mája 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: September 2017 – Apríl 2018
 
Žiadosť GP: Rozvíjať technik(o)u
Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 31.07.2017 v jednom origináli aj s podpisom štatutára. 
 

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/

19. 05. 2017 

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.
 
Základným školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť sa do projektu, bude poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.
 
Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.
 
V školskom roku 2016/2017 prebiehala pilotná fáza projektu, do ktorej sa zapojilo 38 učiteľov z 18-tich škôl z Bratislavy. V školskom roku 2017/2018 bude projekt rozšírený aj na základné školy v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji. Prihlásiť sa je nutné prostredníctvom žiadosti najneskôr do 20. 8. 2017.
 
19. 05. 2017 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI APVV ZA ROK 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.
 
Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhlásená všeobecná výzva VV 2016.
 
19. 05. 2017 

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2017

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.04.2017 schválené prostriedky vo výške 703,13 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,03%.
 
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 30.04.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 238,30 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 30.04.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
 
Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.04.2017 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.04.2017 v prílohe č. 2 na webovej stránke MF SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1078
17. 05. 2017 

O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.
 
Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.
 
Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.
 
„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).
 
Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži.
 
Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk
 
17. 05. 2017 

O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.
 
Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.
 
Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.
 
„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).
 
Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži.
 
Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk
 
17. 05. 2017 

O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.
 
Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.
 
Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.
 
„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).
 
Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži.
 
Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk
 
17. 05. 2017 

VÝSLEDKY 1. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FP – AKÝ JE ĎALŠÍ POSTUP?

Aké sú ďalšie kroky v prípade, že Vaša žiadosť o FP bola Monitorovacím výborom schválená alebo neschválená?
 
Schválená projektová žiadosť
V prípade ak bola Vaša žiadosť Monitorovacím výborom schválená, dovoľte nám pogratulovať Vám. Doleuvedené povinnosti sa týkajú iba Vedúcich prijímateľov. V prípade ak ste jeden z Projektových partnerov, prosím kontaktujte svojho Vedúceho prijímateľa za účelom objasnenia Vašich povinností týkajúcich sa projektu. 
 
Povinnosť č.1
Každý Vedúci prijímateľ (VP) obdrží v priebehu nasledujúcich dní oficiálne stanovisko Riadiaceho orgánu (RO) o schválení projektovej žiadosti, spolu s ďalšími inštrukciami týkajúcich sa projektu. Po doručení oficiálneho stanoviska z RO Vám odporúčame kontaktovať prideleného programového manažéra zodpovedného za Váš projekt, ktorého meno nájdete v tejto tabuľke. S ním je potrebné konzultovať prípravu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ako aj dohodnúť termín osobného stretnutia. Nakoľko nie je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP bez predchádzajúcej osobnej konzultácie na Spoločnom technickom sekretariáte (STS), odporúčame Vám dohodnúť si osobné stretnutie čím skôr.   
 
Povinnosť č.2
Všetky povinné dokumenty nevyhnutné k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v stanovenom termíne určenom v oficiálnom stanovisku RO o schválení projektovej žiadosti.
 
Povinnosť č.3
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom schválená s podmienkou je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v určenom termíne všetky žiadané dokumenty a vysvetlenia týkajúce sa stanovených podmienok spolu so všetkými povinnými prílohami potrebnými k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP. Podmienky schválenia žiadosti o FP vopred konzultujte s prideleným programovým manažérom na STS.  
 
Zamietnutá projektová žiadosť
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom zamietnutá, nie je možné sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Každý žiadateľ má však po predchádzajúcom dohovore, možnosť nahliadnutia do hodnotiacich hárkov externých hodnotiteľov v priestoroch STS. Takýmto spôsobom je každému neúspešnému žiadateľovi daná možnosť skvalitniť svoje projektové žiadosti na základe odporúčaní hodnotiteľov a predložiť ich v rámci nasledujúcich Výziev na predkladanie Žiadostí o FP. V prípade potreby prosím kontaktujte p. Ariannu Biriki so žiadosťou o osobné stretnutie.  
 
Na základe ochrany údajov uvedených v projektovej žiadosti a v hodnotiacich hárkoch, uvedené informácie poskytujeme iba štatutárnym zástupcom a kontaktným osobám žiadateľa uvedeným v projektovej žiadosti, ktorí po obdržaní špeciálneho identifikačného kódu budú oprávnení dohodnúť si osobné stretnutie. Pred nahliadnutím do požadovaných dokumentov budú požiadaní o predloženie prideleného identifikačného kódu.  
Každý žiadateľ má zároveň právo na vrátenie dvoch rovnopisov (kópií) projektovej žiadosti. Tieto je možné vyzdvihnúť v sídle STS (Szép utca 2, 2. poschodie, Budapešť) do 30 dní od prijatia oficiálneho stanoviska Riadiaceho orgánu o neschválení projektovej žiadosti.
 
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov Spoločného technického sekretariátu
 
17. 05. 2017 

Pozvánka na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“

 • Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité
 • Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania, životného prostredia a kultúry
 • Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane
 • Ak si pripravený/á na otvorenú a aktívnu diskusiu o nových ideách, projektoch, partnerstvách
Prihlás sa na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov”.
 
Fórum ponúka priestor na výmenu skúseností a nápadov pre nové cezhraničné projekty, ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci Programu Interreg Poľsko - Slovensko. Fórum dáva príležitosť pre nájdenie nových partnerov a oboznámenie sa s novými trendmi rozvoja poľských a slovenských regiónov.
 
Fórum bude vedené aktívnou a angažujúcou metódou „Open space“, ktorá každému účastníkovi umožní:
 • zúčastniť sa viacerých diskusií s rôznymi témami;
 • overenie svojho projektového nápadu alebo nápadu na spoluprácu;
 • priame rozhovory s inými účastníkmi a nadviazanie nových kontaktov  a partnerstiev;
 • nájdenie nových inšpirácií pre svoju organizáciu a nové projekty.
Organizátor: Spoločný technický sekretariát Programu Interreg Poľsko - Slovensko
 
Dátum a miesto: 05.-06. jún 2017, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
 
Čo zabezpečíme?
 • Dopravu na miesto konania a späť (autobusy budú odchádzať z Nowego Sącza, Bielska Białej, Sanoka cez Przemyśl, Žiliny, Prešova)
 • Stravu a nocľah (2-osobové izby) z 05. na 06. júna 2017
 • Tlmočníkov
 • Inšpirujúcu a príjemnú atmosféru
Čo očakávame?
 • Tvoju otvorenosť:  navrhnutie tém diskusie, zdieľanie skúseností a nápadov
 • Tvoju angažovanosť: aktívna účasť v diskusiách, vedenie diskusie (napr. na tému nového projektu)
Ako sa prihlásiť? Na Fórum sa možete prihlásiť výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný na internetovej strane Programu.
 
Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov (210) prosíme o nahlasovanie maximálne 2 osôb z jednej organizácie. Prihlášky prijímame do 25. mája 2017.
 
Srdečne všetkých pozývame! Prihlás sa už dnes, aby nebolo neskoro.
 
17. 05. 2017 

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ZAMERANEJ NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 16. mája 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (ďalej len „výzva“). Výzva bola uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.
 
17. 05. 2017 

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov.
Záverečné konferencie týchto programov sa uskutočnia v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017.
 
Registrácia je aktuálne otvorená, najneskôr do 26.5.2017, alebo do naplnenia kapacity konferencie.
 
Registračný formulár pre konferencie je k dispozícii tu: https://goo.gl/forms/0si1oyxjlpFrEnAq2
 
Predbežný program konferencií nájdete <<<TU>>>
 
17. 05. 2017 

MPaRV SR - Rozširujeme podpory pre včelárov

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur.

 

- Včelári si rozdelia 1,2 milióna eur ročne.

- Počet včelstiev na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov.

- Podpory na monitorovanie trhu a na zvýšenie kvality výrobkov.

 

Aj keď počet včelstiev je na Slovensku najvyšší za posledných 20 rokov a sme jedna z mála krajín EÚ, kde ich počet narastá, včelári by o našu podporu nemali prísť. Musíme investovať aj do zvýšenia atraktivity včelárstva pre mladých ľudí. Priemerný vek včelárov je u nás totiž ešte vyšší ako u poľnohospodárov, až 60 rokov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. O poskytnutie pomoci si po novom môžu požiadať včelárske združenia, ktoré združujú najmenej 10 % včelárov (doteraz min. 30 % včelárov), čím sa podpora dostane k väčšiemu počtu prijímateľov. Európska komisia prispeje zo sumy 1,2 milióna eur takmer 590 000 eur.

 

MPRV SR zároveň rozširuje poskytovanú pomoc aj na finančnú podporu. K doterajším šiestim opatreniam pribudli ďalšie dve a to monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu. V rámci technickej pomoci môžu včelári dostať podporu na organizovanie prednášok, seminárov, krúžkov, vzdelávacích programov, výstav, účasť na medzinárodných podujatiach, publikačnú a propagačnú činnosť, na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, náklady na zariadenie na odvčelovanie, na vytáčanie medu, čerpadlo na med, zariadenie na spracovanie včelieho vosku, nákup novej úľovej zostavy. Nechýba ani príspevok na šľachtenie a ochranu genetických zdrojov autochtónnej domácej včely - slovenská kranská včela.

 

Jednou z noviniek je aj zmena definície včelárskeho roka. Pôvodné rozhranie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. septembra nahradilo obdobie od 1. augusta do 31. júla. Nariadenie týkajúce sa podpory nadobúda účinnosť 1. júna 2017 a platí do sezóny 2019/2020. Žiadosť o vyplatenie pomoci musia žiadatelia predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 31. mája kalendárneho roka.

 

Osem opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva:

- Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam;

- Kontrola varroázy;

- Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev;

- Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu;

- Podpora obnovenia stavu včelstiev;

- Spolupráca s riešiteľskou organizáciou;

- Monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qrldpg

17. 05. 2017 

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30.06.2017.
 
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.
 
17. 05. 2017 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

 
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 561 776 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11561
 
17. 05. 2017 

Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac

Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Pre Rómov to znamená o jeden milión eur ročne viac na podporu kultúry. O tom, na aké aktivity a na aké projekty peniaze pôjdu, budú rozhodovať sami.

Nový zákon je významným míľnikom pre kultúru národnostných menšín, zabezpečujem im totiž  kultúrnu samosprávu a stabilitu financovania. Kým doteraz bola dotačná schéma zaradená pod Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, teraz už viac nepôjde o dotačnú schému, ale o fond zriadený zákonom patriaci pod ministerstvo kultúry.“ – podotkol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý sa na príprave návrhu zákona podieľal.

Návrh zákona zvýhodňuje najmä početnejšie národnostné menšiny. Rómska menšina, ako druhá najpočetnejšia národnostná menšina na Slovensku,  získa namiesto doterajších 770 tisíc eur 1,7 milióna. Rómovia majú príležitosť sami rozhodovať o svojich prioritách v oblasti kultúry a tiež o forme akou budú komunikovať napríklad aj to, že sú dlhoročnou súčasťou Slovenska a kultúrneho bohatstva celej krajiny.  

 „Po toľkých desaťročiach sa naše národnostné menšiny konečne dočkali toho, aby od štátu získali stabilnú, vypočítateľnú a dobre financovanú podporu na svoje kultúrne aktivity. Dúfam, že fond splní očakávania a  nádeje,  prinesie značný posun v prospech vytvorenia pestrého občianskeho Slovenska", uviedol Ábel Ravasz.

Okrem kultúrnej samosprávy teda zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2017,  znamená aj stabilitu a predvídateľnosť v spôsobe jej financovania, keďže jeho zmena je prípustná len novelou.   

 

ZDROJ: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=na-podporu-kultury-dostanu-romovia-rocne-o-milion-eur-viac

16. 05. 2017 

Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť k nepreplateniu poukážky.
 
„Reagujeme tak na výzvy a ponuky niektorých zhotoviteľov, ktorí domácnostiam odporúčajú, aby si k fotovoltickým panelom dokúpili nízkokapacitné batérie a v žiadostiach označili splnenie uprednostňujúceho kritéria súvisiaceho s akumuláciou. Ak domácnosť neplánuje elektrické akumulátory využívať na zásobovanie elektrinou v čase, keď fotovoltické panely neposkytujú dostatočné množstvo elektriny, nie je uprednostňujúce kritérium naplnené v zmysle projektu , čo môže viesť k nepreplateniu poukážky," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Elektrické akumulátory umožňujú domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vyrobenej elektriny na prevádzku elektrospotrebičov, ktoré by inak museli byť napájané zo siete. „Pri poskytovaní podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutné sledovať aj účelnosť a hospodárnosť využitia európskych prostriedkov pri plnení cieľov projektu. Obchádzanie pravidiel projektu iba formálnym preukazovaním plnenia uprednostňujúcich kritérií nemôže byť tolerované," zdôraznil S. Jurikovič.
 
Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém zohľadňuje čas, kedy bola žiadosť kompletne podaná, a splnenie uprednostňujúceho kritéria. Ak záujemca o poukážku označí, že spĺňa uprednostňujúce kritérium, jeho žiadosť informačný systém uprednostní, pred ostatnými, ktoré boli podané skôr, ale kritérium nespĺňajú. Od marca 2017 môže SIEA jednotlivé kolá podľa osobitných podmienok uzatvoriť potom, čo počet ukončených žiadostí prekročí alokáciu o 10 %. Informačný systém tak posudzuje obmedzený počet žiadostí o poukážky a v tohtoročných kolách majú domácnosti, ktoré elektrickú akumuláciu využívať nechcú, väčšiu príležitosť získať poukážku ako v minulosti.
 
Deviate kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017 o 15. h s alokáciou 900 000 €. Určené je pre fotovoltické inštalácie v mimobratislavských regiónoch.
 
16. 05. 2017 

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!.

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
 
PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
                         žiadatelia,...)
10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele 
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia 
13:00                 Záver seminára
 
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov 
 
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 
 
 

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/informacny-seminar-pre-potencialnych-novych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzve-po12016dop141-01-nediskvalifikuj-sa-bratislava/

16. 05. 2017 

Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS) vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
Ako prvé budú hodnotitelia posudzovať projekty v rámci práve vyhlásených dopytovo-orientovaných výzvach pre mimovládne neziskové organizácie. Vyzývame preto skúsených odborníkov tretieho sektora, aby sa uchádzali o pozíciu hodnotiteľov a svojim odborným vkladom a praktickými skúsenosťami s realizáciou projektov a potrebami spoločnosti pomohli pri výbere kvalitných, zmysluplných projektov.
 
Predpokladáme, že viacerých z Vás ako prvé napadne otázka konfliktu záujmov, ak zvažujete uchádzať sa v spomínaných výzvach s vlastnými projektmi. Podstatnou informáciou je, že jedna osoba môže byť uchádzač v rámci výzvy a zároveň aj hodnotiteľ pri dodržaní pravidla, že nebude hodnotiť projekt, na ktorom je akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný. Presná definícia konfliktu záujmu je zhrnutá v § 46 zákona č. 292/2014.
 
Využite príležitosť prispieť k efektívnemu využitiu eurofondových prostriedkov a prihláste sa v termíne uzávierky prijímania žiadostí do 12.06.2017.
 
Téme sa budeme venovať tiež na infoseminároch, ktoré pripravujeme v súvislosti so spomínanými dopytovo-orientovanými výzvami pre MNO.
 
16. 05. 2017 

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

 

Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.


„Musíme nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. A pritom dosiahnuť, aby systém zbytočne nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. 


Zmeny v aplikačnej novele odbremenia zhruba 2500 menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, po novom odpadne povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať. To im ušetrí náklady i administratívu.

Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti. Aplikačnou novelou preto rezort zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia.

Zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Rezort životného prostredia prijíma aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. „Slovensko si skrátka nezaslúži povesť skládkovej veľmoci. Prvé kroky v boji proti odpadu máme za sebou,“ doplnil šéf envirorezortu.


V marci už parlament odhlasoval zákon, ktorým sa spoplatnia ľahké plastové tašky. Ich počet by tak v zberných nádobách, ale aj voľnej prírode mal výrazne klesnúť. Envirorezort odštartoval aj iniciatívu Bez igelitových tašiek, ku ktorej sa vo februári pripojili prvé obchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland, ako aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

Na Slovensku je stále niekoľko skládok, na ktoré už sa nesmie odpad navážať. Napriek tomu nie sú oficiálne uzatvorené. V parlamente preto včera schválili novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vďaka nej nebudú môcť niektorí prevádzkovatelia skládok umelo predlžovať proces ich uzatvárania.

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov. Zákon o odpadoch zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Samosprávy takýto odpad stojí nula eur a zostávajú im len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný odpad.

Odbor komunikácie MŽP SR

ZDROJ: Ministerstvo životného prostredia SR

16. 05. 2017 

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši

Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú 9. mája 2017 definitívne schválil parlament.

 

Maximálna dotácia tak stúpne z doterajších 6500 na 8500 eur. Rezort v predkladacej správe pripomína, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v programe zatepľovania stavieb a administratívne ho zjednodušiť.     

 

"Pre realizáciu tohto opatrenia a zintenzívnenie obnovy rodinných domov sa navrhuje upraviť výšku príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné financovať väčší rozsah vykonávaných prác," uvádza ministerstvo.     

 

Doteraz mohol štát poskytnúť príspevok do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie.     

 

Podľa aktuálneho návrhu by sa mala táto hranica zvýšiť na 40 % nákladov, a to až do sumy 8000 eur. Ďalších 500 eur bude naďalej možné dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak bude môcť dosiahnuť 8500 eur.     

 

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypracovanie žiadosti o príspevok stane oprávneným nákladom. "Príspevok možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur," uvádza sa v návrhu.     

 

Súčasťou návrhu novely zákona je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. "Návrh obsahuje taktiež úpravy a doplnenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynula z aplikačnej praxe," priblížil rezort výstavby. Zároveň zdôraznil, že prijatím novely nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy, keďže ide o finančné prostriedky rozpočtované v rámci existujúceho Programu rozvoja bývania.     

 

Novinkou je, že ministerstvo bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam podporených rodinných domov. "Zabezpečí sa tak informovanosť iných poskytovateľov podpory na národnej úrovni," konštatovalo. Novela má navrhnutú účinnosť 15. júna 2017.     

 

Minulý rok boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. MDV v rámci nich doteraz poskytlo 17 príspevkov v celkovej výške 73 552 eur a 79 žiadateľom zarezervovalo príspevok v celkovej sume 507 000 eur na obdobie jedného roka od vydania rozhodnutia, počas ktorého zateplia svoje rodinné domy. Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2r0q1oC

 

16. 05. 2017 

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (http://bit.ly/2q88fi9), ktorý poslanci NR SR schválili 10. mája 2017. Vláda návrh novely schválila 22. februára 2017.

 

Novela rozšíri oblasti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Konkrétne ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické zhodnotenie budov hasičských staníc a zbrojníc, ako aj technické zhodnotenie a obstaranie hasičskej techniky.

 

O dotáciu bude môcť požiadať obec, mesto a občianske združenie zaradené do organizačnej štruktúry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ako aj iná právnická osoba, ktorej hasičská jednotka je zaradená do tejto štruktúry.

 

Novelou sa zlepšia podmienky na plnenie úloh dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác. Návrh reaguje predovšetkým na podnety viacerých obcí, miest a niektorých občianskych združení, ktoré požadujú zlepšiť finančné zabezpečenie technického zhodnotenia týchto budov a techniky. Mnohé z nehnuteľností vrátane hasičskej techniky (so zreteľom na zabezpečenie jej akcieschopnosti a bezpečného uskladnenia) vyžadujú posilnenie zdrojov ich financovania, ktoré by zodpovedalo zvyšujúcim sa nárokom na výkon činností hasičských jednotiek.

 

Účinnosť novela nadobudne 1. júla 2017.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ly8Kj2

 

15. 05. 2017 

Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na dofinancovanie troch projektov z oblasti rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jedného projektu z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.
 
Zoznam schválených projektov z  II. prioritnej osi a z III. prioritnej osi spolu s opisom hlavných úloh v projektoch je dostupný:
 
 
15. 05. 2017 

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2017

Zverejnenie rozhodnutia riaditeľa fondu  o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. pre Výzvu č  5/2017 pre tieto Podprogramy:
 • 1.4 Vizuálne umenie, 
 •  5.1 Knižnice.
Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 
 
15. 05. 2017 

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.
 

 

11. 05. 2017 

Zverejnenie Dodatku č. 5 k Systému riadenia CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenie CLLD.
 
V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov ohľadom verejno-súkromných partnerstiev zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014 - 2020.
 
Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k vyhlásenej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR. (Pozvánky na školenia).
 
Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.  
 
11. 05. 2017 

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 28 000 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám v základných a stredných školách.
 
Finančné prostriedky budú pridelené zriaďovateľom základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny v súlade s nižšie zverejnenou výzvou.
 
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
 
Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 17. júna 2017.
 
11. 05. 2017 

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory  pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.
 
„Viac domácností tak bude mať možnosť využiť podporu a inštalovať zariadenia o pár mesiacov skôr. Prostriedky sme presunuli  z časti, ktorá mala byť uvoľnená na fotovoltiku v jeseni,“ uviedol  vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. V rámci všetkých tohtoročných kôl majú byť tento rok  na podporu inštalácie 4 druhov zariadení vydané poukážky v celkovej výške 15 miliónov €. Po najbližšom kole bude uvoľnená viac ako tretina z tejto sumy.
 
Okrem osobitných podmienok 9. kola SIEA  upozorňuje  aj  na aktualizované všeobecné podmienky projektu, ktoré okrem iného reagujú aj na otázky domácností a zhotoviteľov, či nie sú žiadosti o poukážky v častejších kratších kolách s menšími alokáciami vypĺňané automatizovane
 
„K poslednej úprave všeobecných podmienok sme pristúpili, najmä preto, aby sme preventívne v budúcnosti eliminovali akúkoľvek motiváciu používať neštandardné praktiky. V podmienkach je v tejto súvislosti uvedené, že domácnosť má žiadosti o poukážky vypĺňať bez použitia automatizovaného vyplnenia alebo odoslania, čo i len v časti procesu,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky projektu a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. „Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak na tento úkon domácnosť splnomocní niekoho iného a pri vypĺňaní žiadosti budú porušené všeobecné podmienky projektu alebo  zmluvy, dôsledky bude niesť domácnosť,“ zdôraznil S. Jurikovič. Zverejnený  je podrobný manuál, ako žiadosti vyplniť a v prípade otázok  sú  domácnostiam  k dispozícii  konzultanti SIEA.
 
SIEA zareagovala aj na reakcie zhotoviteľov na ich nové povinnosti zápisu v registri partnerov verejnej správy. Vo všeobecných  podmienkach bola určená dodatočná lehota pre prípad, ak by zhotoviteľ nemal v čase podania žiadosti o preplatenie poukážky túto povinnosť splnenú.
 

zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-9-kole-zelenej-domacnostiam-budu-vydane-poukazky-v-hodnote-900-tisic-e/

11. 05. 2017 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.
 
Termín a miesto konania:
 
streda 17. máj 2017 / Bratislava
 
Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves
 
Program:
 
13:15 – 13:30     Registrácia účastníkov
 
13:30 – 14:30     Základné informácie o výzve č. 17
 
14:30 – 14:45     Prestávka
 
14:45 – 15:15     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 
15:15 – 16:00     Osobné konzultácie
 
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.
 
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.
 
11. 05. 2017 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).
 
Termín a miesto konania:
 
streda 17. máj 2017 / Bratislava
 
Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves
 
Program:
 
09:00 – 09:15     Registrácia účastníkov
 
09:15 – 10:30     Základné informácie o výzvach č. 18 a č. 21
 
10:30 – 10:45     Prestávka
 
10:45 – 11:15     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 
11:15 – 12:00     Osobné konzultácie
 
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.
 
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.
11. 05. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 1, Špecifický cieľ 1.2.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
 
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 
investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
 
špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 
aktivita:
 
B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb.
 
Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.
 
11. 05. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:
 
prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
 
investičnú prioritu 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
 
špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 
špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 
11. 05. 2017 

VEC: ZMOS podpísal memorandum s vládou. Podporuje riešenie PRV a MAS.

Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 9. mája 2017 absolvovalo úspešné rokovanie s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi kabinetu. Po rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR a členmi vlády SR bolo podpísané memorandum medzi vládou SR, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS.

 

Cieľom memoranda je spoločne formulovať kroky smerujúce k realizácii opatrení na podporu rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka a ich finančných a vecných nástrojov. Memorandum dáva odpoveď na otázky, ktoré boli na rôzne orgány vlády aj ZMOS adresované zo strany obcí počas stagnácie PRV a LEADER /CLLD. Prijaté memorandum tak napĺňa závery 27. snemu ZMOS, ktorý prijal úlohu zabezpečiť také opatrenia v rámci prístupu Leader/CLLD v Programe rozvoja vidieka 2014-2020, aby bol podporený čo najväčší počet stratégií miestnych akčných skupín, s čo najširším pokrytím územia Slovenskej republiky, pri zabezpečení navýšenia finančných prostriedkov. Zároveň stanovuje jasný vecný, časový a finančný rámec smerujúci k tomu, aby došlo k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci príslušných opatrení Programu rozvoja vidieka SR, týkajúcich sa obcí.

 

On-line dokument:

- Memorandum (http://bit.ly/2q5tHnw)

 

Dokumenty k Memorandu z rokovania vlády SR sú dostupné na stránke:

- http://bit.ly/2q5ufcZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke ZMOS-u:

http://bit.ly/2qVQ3cF

 

a tiež na stránke Úradu vlády SR:

http://bit.ly/2q4NGDh

 

11. 05. 2017 

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

 

Uzávierka: 2. jún 2017

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych rodinách). Zvýši tak ich šancu na lepšiu realizáciu sa v modernej spoločnosti a reálnom živote.

Cieľmi programu je podporiť:

·         interaktívne a inovatívne formy vzdelávania pre deti z detských domovov, predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka

·         spoluprácu s dobrovoľníkmi a komunitami

·         edukačné inovatívne projekty zamerané na rozvoj vlastnej individuality detí z detských domovov, ich zručností a lepšiu sebarealizáciu v reálnom živote

·         dlhodobé projekty zamerané na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania

Detské domovy na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti tak môžu prihlasovať svoje projekty prostredníctvom online formuláru najneskôr do 2. júna 2017.

Viac info na odkaze.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

11. 05. 2017 

Dobrý deň, pozývame Vás na 10. ročník odbornej konferencie iDEME 2017, Informatizácia až po DEdiny a MEstá, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 v hoteli Bratislava v bratislavskej miestnej časti Ružinov. Pozvánku s programom zasielame v prílohe. Link na registráciu nájdete na stránke www.ideme.net. Veríme, že si nájdete čas diskutovať o aktualitách slovenského eGovernmentu, Cloudu, kybernetickej bezpečnosti, Smart Cities, open data a GDPR.

Tešíme sa na stretnutie! S pozdravom Milan Ištván prezident PPP Partnerstvá pre prosperitu (PPP) občianske združenie Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 0905 351 962 milan@p3.sk www.p3.sk

10. 05. 2017 

VEC: Informácia o schválených/neschválených žiadostiach - dotáciách na územnoplánovaciu dokumentáciu na rok 2017.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke:

 

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017:

- http://bit.ly/2qpKOC1  

 

Zoznam žiadateľov, ktorým nebola pridelená dotácia:

- http://bit.ly/2q4QgXN

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2q4DoRN

10. 05. 2017 

VEC: Oznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu administratívnych chýb aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2qUQuju) výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017.

 

Viac informácií a potrebné dokumenty nájdete na stránke:

http://www.apa.sk/21-prv-2017

10. 05. 2017 

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

V systéme fondov Európskej únie (EÚ) by mal existovať špeciálny operačný program, ktorý by sa týkal karpatského regiónu spájajúceho územie Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Za výraznú pomoc pre ekonomický rozvoj tohto regiónu vrátane trvalo udržateľného cestovného ruchu to označil štátny tajomník poľského ministerstva turizmu a športu Dawid Lasek, jeden z rečníkov v predpoludňajšom programe medzinárodnej konferencie o využití svetového dedičstva UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu, ktorá sa dnes koná v Bardejove.
      
"Podobne ako existuje špeciálny program pre alpský či dunajský región, aj toto unikátne územie si zaslúži rovnakú pozornosť," uviedol Lasek s tým, že v súčasnom programovacom období chýba spoločná európska stratégia pre cestovný ruch. Prihováral sa preto za lobing pre takúto rámcovú stratégiu, ktorá by pomohla efektívnejšie využiť prostriedky na konkrétne projekty rozvoja turizmu.
      
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin sa pripojil k myšlienke vytvorenia špeciálneho operačného programu. Zdôraznil v tejto súvislosti paradox, ktorý sa týka aj územia najmenej rozvinutých okresov v SR. "Máme tu všetko pre rozvoj cestovného ruchu vrátane prírodných a kultúrnych pamiatok, šikovných ľudí i možnosti rozvíjať prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb. No akoby sme si zvykli, že sa nám v tejto oblasti až tak nedarí. Priemerný denný výdavok domáceho návštevníka je 35 eur a zahraničného 53 eur, čo nie je veľa, z celkového počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov evidujeme v tomto regióne iba dve percentá," uviedol Marcinčin. Preto ocenil, že aktivitami, medzi ktoré patrí i táto konferencia, sa "veci začínajú hýbať".
      
V panelovej diskusii o stratégiách a národných politikách týkajúcich sa oblasti cestovného ruchu predstavil aktivity Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, štátny tajomník rezortu Peter Ďurček. Poukázal na oblasť propagácie cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce, ale aj implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu a spoluprácu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Zdôraznil legislatívnu problematiku. Ako uviedol, spolu s aktérmi angažujúcimi sa v oblasti cestovného ruchu identifikovali potreby trhu, požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zlepšenie legislatívnych podmienok na rozvoj turizmu. "V súčasnosti analyzujeme realizovateľnosť týchto opatrení, ich dopad na štátny rozpočet i rozpočet samospráv. Verím, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí dostať aspoň niektoré z opatrení do praxe," uviedol Ďurček.
      
Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák zdôraznil, že turizmus je jednou z kľúčových aktivít ekonomického rozvoja Európskej únie. "V sektore cestovného ruchu je či už priamo, alebo nepriamo zainteresovaných približne 26 miliónov ľudí, HDP generovaný z cestovného ruchu je na úrovni 10 percent z celkového HDP Európskej únie," ozrejmil. Pripomenul aj to, že Európa je naďalej najatraktívnejšou turistickou destináciou. Preto aj EIB podľa jeho slov hľadá príležitosti, ako neustále a ešte intenzívnejšie podporovať oblasť cestovného ruchu či už formou financovania konkrétnych projektov, alebo rámcových úverov pre samosprávy využiteľných aj v oblasti rozvoja turizmu. "Zatiaľ čo v oblasti úverov spolupracujeme napríklad s Prešovským samosprávnym krajom, českou Plzňou či maďarským mestom Pécs, v súčasnosti, žiaľ, z regiónu strednej Európy nemáme možnosť hodnotiť ani jeden konkrétny projekt, ktorý by sa uchádzal o financovanie zo strany EIB," upozornil viceprezident EIB.
      
Bardejovská konferencia sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj, ktorý na rok 2017 vyhlásilo 70. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Zároveň je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch, ktorý sa má implementovať na Slovensku.
     
Konferencia je venovaná podpore domácich a zahraničných investícií do rozvoja cestovného ruchu, prepojeniu cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, ale i investícií do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovania kapacít v turistickom sektore.
 
10. 05. 2017 

INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANÝCH NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2017/1.2.2-05 A OPVAI-MH/DP/2017/2.2.2-06

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.
 
SO pristúpilo k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z dôvodu potreby zohľadnenia záverov komunikácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 - Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).
 
Predmetná úprava má za následok potrebu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, ktorá v zmysle odseku 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavuje podstatnú zmenu podmienok výzvy, pričom takáto zmena má za následok zrušenie výzvy.
 
Po úprave rozsahu špecializačných priorít definovaných RIS3 SK budú predmetné výzvy bezodkladne opätovne vyhlásené, pričom snahou MH SR bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny. Zároveň dôjde v rámci opätovne vyhlásených výziev k zníženiu administratívnej náročnosti súvisiacej s vypracovaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) spočívajúcej v znížení počtu povinných príloh ŽoNFP preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku s maximálnym možným využitím ich overovania vo verejných registroch.
 
Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.
 
Zrušenie výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05.05.2017.
 
10. 05. 2017 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:
 
10. 05. 2017 

VEC: Oznámenie MPRV SR pre MAS/VSP.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD (http://bit.ly/2pH5xj6).

 

V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014 - 2020.

 

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k vyhlásenej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR (Pozvánky na školenia - http://bit.ly/2q6b4kK).

 

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pd6KuV

10. 05. 2017 

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 1.5.2

 
Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.
 
Rozhodnutia riaditeľa nájdete na linku: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
10. 05. 2017 

SEMINÁR: OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.
 
Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
 
Na seminári ste srdečne vítaní. Vyberte si, prosím, z nasledujúcej ponuky seminárov pre Vás vhodný termín a miesto konania. Vopred sa, prosím, zaregistrujte vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest.
 
Termín                                 Miesto konania
 
24.5.2017                             Košice (Technická univerzita v Košiciach, Letná 9)
 
7.6.2017                               Banská Bystrica (UMB B. Bystrica, Tajovského 40)
 
20.9.2017                             Žilina (Lesy SR, OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1)
 
9/2017                                  Bratislava
 
Pozvánku s programom a prihlášku na jednotlivé semináre nájdete na stránke.
 
10. 05. 2017 

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj
 
18. 5. 2017   Banská Bystrica, Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
 
PROGRAM
09:45 – 10:00    Registrácia
10:00 – 10:15    Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45    Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
                        žiadatelia,...)
10:45 – 11:15    Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele 
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia 
13:00                 Záver seminára
 
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov 
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 
 
10. 05. 2017 

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší
 
17. 5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
 
PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení      
                         žiadatelia,...)
10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele 
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia 
13:00                 Záver seminára
 
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 
 

 

10. 05. 2017 

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11500

10. 05. 2017 

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11499

10. 05. 2017 

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

 
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

10. 05. 2017 

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

10. 05. 2017 

Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 28. apríla Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a stredných podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie európskych fondov na Slovensku, pri ktorej sa dá podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zjednodušenom režime.
 
Pri plne elektronickom predkladaní žiadosti už žiadatelia nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). MH SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať údaje z verejne dostupných registrov v maximálne možnej miere.
Zámer výzvy (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07) je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu podnikateľských subjektov (malých a stredných podnikov) pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu zahŕňajúcich oblasť architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu vrátane módneho dizajnu a IKT (počítačové programovanie okrem tvorby počítačových hier).
V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 4 miliónov eur. Žiadaná suma príspevku na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí od 20 000 EUR do 200 000 EUR, pričom maximálna intenzita pomoci je 50 %.
Žiadosti sa budú vyhodnocovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 31. júla a 29. septembra 2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
Úplné znenie výzvy vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, informácie o požiadavkách vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a o ďalších podmienkach poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk, prostredníctvom e-mailovej adresy opvai@siea.gov.sk a prostredníctvom elektronickej schránky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry cez službu všeobecná agenda.
 
10. 05. 2017 

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý má v gescii naše ministerstvo.
 
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pokračuje v súlade s očakávaniami Európskej komisie. K tomuto záveru dospeli zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP v Trnave.
 
„Okrem momentálneho stavu Integrovaného regionálneho operačného programu splnil očakávania Európskej komisie aj počet predložených projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Momentálny stav považujem za veľký úspech,“ uviedol v Trnave na stretnutí s Európskou komisiou Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva.
 
Do 30. apríla 2017 sa do programu IROP zapojilo celkom 1 204 projektových zámerov, najmä na špecifické ciele materské, základné a stredné odborné školy. Žiadatelia predložili celkovo 889 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP), v celkovej hodnote 693 523 006 eur.  Viacero výziev je nastavených dvojkolovo. V prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery. Nie je potrebné mať hotové nákladné projektové dokumentácie ani disponovať stavebnými povoleniami. Až keď projektové zámery spĺňajú všetky požiadavky, postupujú do druhého kola, kde sa predkladajú žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.
 
Stretnutie zástupcov Európskej komisie, za účasti zástupcov Európskej komisie - Andreasa von Buscha a Michaely Stahl, generálneho riaditeľa Mareka Mitošinku, zástupcov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov sa uskutočnilo v Trnavskom samosprávnom kraji, kde zároveň predstavili úspešne realizované projekty z Regionálneho operačného programu 2009-2013 (ROP), ktorý predchádzal súčasnému programu IROP 2014-2020. Zástupcovia navštívili Synagógu – Centrum súčasného umenia Galérie Jána Koniarka a Gymnázium Jána Hollého v Trnave, na ktorých rekonštrukciu a modernizáciu bolo z ROP poskytnutých takmer 1 900 000 eur.
 
V súčasnosti sa žiadatelia môžu zapojiť do výzvy o Budovanie zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach, ktorá sa uzatvára 30. júna 2017. Do konca roka 2017 IROP plánuje vyhlásiť výzvy v celkovej hodnote 542 312 867 eur. Pripravované výzvy budú určené na podporu budovania modernej infraštruktúry v sociálnej oblasti, budovanie infraštruktúry zásobovania pitnou vodou a odvádzanie/čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a modernizácie akútnej zdravotníckej infraštruktúry.
 
Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.
 
10. 05. 2017 

Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). O finančné prostriedky vo výške 200 miliónov eur sa môžu uchádzať všetci účastníci s kvalitnými stratégiami z prvého kola.
 • Podpora okresov prístupom zdola-nahor – regióny si samy zadefinujú priority s najväčším rozvojovým potenciálom – rozdelia si 200 miliónov eur
 • Cieľom ministerstva pôdohospodárstva je tvorba pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch
 • Národná sieť rozvoja vidieka bude MAS pomáhať pri zmene stratégií
„Pristúpili sme k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS, ktorá bude mať  pozitívny vplyv pre viac obyvateľov Slovenska a na väčšie územie. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20 000 km na 40 000 km2,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov.
 
MPRV SR nastavilo pre uchádzačov transparentné a objektívne kritériá, pričom tým hlavným je miera nezamestnanosti v okrese. Ďalšími kritériami budú rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Prideľovanie financií je vzhľadom na náročnosť implementácie stratégie miestneho rozvoja vypočítané na základe charakteristík daného územia. „Chceme, aby financie naštartovali tvorbu pracovných miest aj v najmenej rozvinutých regiónoch,“ dodala G. Matečná.
 
Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak MAS svoju predloženú stratégiu nebude napĺňať, budú jej financie odobraté. Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS môžu verejno-súkromné partnerstvá podávať do 15. júna 2017. Kvalitné stratégie pre aktuálne programovacie obdobie 2014 – 2020 budú vybrané v druhom štvrťroku 2017.
 
MPRV SR poskytne uchádzačom plnú podporu. Poverilo preto Národnú sieť rozvoja vidieka SR prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska zrealizovať v dňoch 9. 5. – 12. 5. 2017 školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Koordinátori Regionálnych antén alebo priamo Centrálna jednotka NSRV SR zozbiera všetky otázky a dotazy k tejto téme. Ministerstvo preto vyzýva všetky verejno-súkromné partnerstvá o zaslanie podnetov zodpovedným koordinátorom z Regionálnych antén alebo priamo do Centrálnej jednotky NSRV SR na kontaktné údaje uvedené na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.
 
Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.
 
10. 05. 2017 

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. PPA pripravila pre žiadateľov špeciálnu pomoc.
 
Aplikácia pre geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017 je už spustená
Špeciálna pomoc PPA pre žiadateľov cez systém GSAA
Počet žiadateľov musí pokryť aspoň 75 % celkovej plochy (1 400 000 ha)
„Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo), spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017, predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Žiadosti je potrebné podať do 15. mája 2017.
 
Po prihlásení sa do aplikácie, sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Zároveň znižuje počet nezrovnalostí po krížovej kontrole. Taktiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. A výhodou je, že v ďalšom roku, kedy bude musieť týmto spôsobom žiadať 100 % žiadateľov, už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.
 
Pre žiadateľov využívajúcich GSAA pripravila PPA aj ďalšiu významnú pomoc príprave príloh v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA. Žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA). Následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4. Žiadateľom sa zároveň  zníži administratívna záťaž ako i počet chýb z nesprávneho zápisu.
 
„Odporúčame, aby sa do aplikácie zapojilo čo najviac žiadateľov o priame platby, budúci rok ju už na základe legislatívy EÚ budú musieť využívať všetci. Zároveň odporúčame neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby sa vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov,“ dodal J. Kožuch. V prípade nejasností sa môžu žiadatelia obrátiť na helpdesk@vupop.sk.
 
10. 05. 2017 

V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok

V 8. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 767 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.
 
Príspevky získali domácnosti na 418 slnečných kolektorov, 206 tepelných čerpadiel a 143 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.
 
Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,5 milióna € o 10 % krátko pred 8 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo.
 
Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených  takmer 5 900 poukážok za viac ako 13 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote  4 milióny už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.
 
Ďalšie kolo projektu určené pre fotovoltické zariadenia v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejneného harmonogramu vyhlásené 16. mája 2017. O príspevky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji tento rok požiadať len v 10. kole, ktoré bude vyhlásené 23. mája 2017 s alokáciou 1,2 milióna €. V ostatných regiónoch bude možné poukážky na zariadenia na výrobu tepla najbližšie získať 30. mája 2017.
 
10. 05. 2017 

8. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

 
Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.
 
Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1,5 milióna € bola prekročená.
 
Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.
 
Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu pár hodín od otvorenia kola.
 
10. 05. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP pre Prioritnú os 2, Špecifický cieľ 2.1.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
 
prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
 
investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
 
špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 
aktivity:
 1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
 2. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
 3. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 4. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík
Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.
 
10. 05. 2017 

Oznámenie k Aktualizácii Príručky pre prijímateľa, verzia 4.5 v časti aktuality:

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.5 platnú od 02.05.2017.
 
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
-       úpravy organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
-       doplnenia povinností Prijímateľa v rámci predkladania následných monitorovacích správ.
 
Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.
 
03. 05. 2017 

EUinMyRegion. Fotografická súťaž!

Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.
 
Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.
 
Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.
#EUinMyRegion
 
Ako na to::
 
Dôležité dátumy
 
    Zaslanie fotografií: 2. mája - 27. augusta 2017, 23:59 CEST.
    Hlasovanie: 1. - 10. september 2017, 23:59 CEST
    Zasadnutie poroty: 11. - 14. september 2017
    Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017
    Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. - 12. októbra 2017
 
Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.
 
 
 
02. 05. 2017 

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) na roky 2018 – 2019. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 2. mája 2017 na stránke www.apvv.skDátum ukončenia výzvy je 3. 7. 2017.
 
Výzva je vyhlásená na základe Dohody medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v apríli 2015, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
 
 
02. 05. 2017 

Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.
      
Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov.
      
Odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:  - Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;  - Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020; príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;  - Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania;
      
Ďalší zo seminárov s týmto zameraním sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. 
 
 
 
02. 05. 2017 

Oznam o vyhlásení 22. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.
 
Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.
 
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ŽoNFP). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná termínom uzavretia konkrétneho hodnotiaceho kola, ale uzavretím výzvy, najmä z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre výzvu. Tým sa umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
 
Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy riadne oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.
 
Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
 
 
 
02. 05. 2017 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.1, platnú od 02. 05. 2017.
 
Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora, organizačnú zmenu SF EÚ, aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností, doplnenie novej kapitoly „Overovanie hospodárnosti a efektívnosti“  a novú prílohu Kumulatívny pracovný výkaz.
 
 
 
02. 05. 2017 

Družobné mestá

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priority pre rok 2017:

Vac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2017.

Uzávierky pre rok 2017:

1. september 2017 (začiatok medzi 1. januárom 2018 až 30. septembrom 2018)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

 • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

 • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

Užitočné publikácie:

Viac nájdete na web stránke EACEA.

 

 

 

02. 05. 2017 

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Upozornenie:

- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portálhttp://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

- nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

- nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

- rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

futbalové kluby a telovýchovné jednotyktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

Neoprávnenými subjektmi sú:

- podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

- mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

- profesionálne mládežnícke kluby,

- neziskové a mimovládne organizácie,

- podnikateľské subjekty,

- fyzické osoby.

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

- Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Oprávnené a neoprávnené náklady:

- Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

Neoprávnené položky sú:

Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiťroaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

- Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

Zasielanie projektov:

registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;

sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

- V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

 

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

- predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

- priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

- byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Podmienky a proces hlasovania:

- Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

Dokument na stiahnutie:

Grantová výzva (http://bit.ly/2pCIUgj)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p0lA8c

 

 

01. 05. 2017 

Fond na podporu umenia: Výzva č.5/2017 - Rozhodnutie riaditeľa

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č.5/2017
 
na webovom sídle Fondu na podporu umenia zverejnili rozhodnutie riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre Výzvu č 5/2017 pre tieto 
podprogramy:
 • 1.1 Divadlo, 
 • 1.2 Tanec,
 • 1.3 Hudba.
Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 
 
01. 05. 2017 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike.
 
Koncom februára 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval, za prítomnosti podpredsedu vlády SR P. Pellegriniho a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, stretnutie k procesu vytvorenia investičnej platformy ako formy podpory rozvoja inteligentných miest, resp. regiónov. Navrhovaná investičná platforma má predstavovať nový investičný nástroj, na ktorom sa bude podieľať svojimi zdrojmi Európska investičná banka, verejný aj súkromný sektor. Pridanou hodnotou platformy by mala byť aj jej schopnosť poskytovať expertízu v oblasti smart city riešení a prípadne aj grantové zdroje potrebné pre prípravu konkrétnych projektov.
 
V rámci pokračujúceho dialógu sa dnes pri diskusnom stole opäť zišli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry, aby spoločne načrtli mechanizmus fungovania investičnej platformy a kroky potrebné pre jej vytvorenie.  Do diskusie prispela aj sekcia centrálny koordinačný orgán, ktorá plánuje v krátkej dobe vyhlásenie tzv. integrovaných výziev podporených zdrojmi z viacerých operačných programov.
 
„Slovensko sa musí naučiť kombinovať grantové zdroje s nenávratnou formou pomoci aj na úrovni menších projektov. Zatiaľ je v tejto oblasti úspešné len pri veľkých infraštruktúrnych projektoch,“  zdôraznila Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií.
 
Slovenská republika očakáva, že v krátkej budúcnosti Európska komisia ako aj Európska investičná banka zadefinujú oblasti podpory pre smart city vrátane identifikácie finančných modelov (nástrojov), ktorými majú byť jednotlivé typy projektov financované. Následne bude tento know-how využitý aj pri kreovaní investičnej platformy.
 
Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe úzkej spolupráce pri tvorbe investičnej platformy ako aj potrebe ďalších diskusií o vytvorení tzv. menších regionálnych platforiem, ktoré by slúžili ako pilotné schémy a základ budúcich objemovo robustnejších mechanizmov spolufinancovania projektov v oblasti smart city, tzv. celonárodných investičných platforiem.
 
 
 
01. 05. 2017 

Pracovné stretnutie k výzvam Teaming

Výskumná agentúra plánuje v najbližších dňoch zorganizovať k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Medzinárodných teamingových výskumných centier (s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03) pracovné stretnutie s potenciálnymi žiadateľmi o NFP v priestoroch Výskumnej agentúry v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na stretnutí, prosíme zaslať potvrdzujúci e-mail na info@vyskumnaagentura.sk do 28.4.2017 do 10:00 hod. 
 
 
 
01. 05. 2017 

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
 
O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať v Usmernení č. 4, ktoré bude zverejnené na webovom sídle.
 
 
 
01. 05. 2017 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 26.04.2017

 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 145 783 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
 

 
 
01. 05. 2017 

Usmernenie č.5 k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26.04.2017 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
 
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  
 
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 26.04.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
 
 
01. 05. 2017 

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.
 
V utorok 2. mája 2017 o 15. h bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejnených osobitných podmienok 8. kola je vyčlenená alokácia 1,5 milióna €. Preto je pravdepodobné, že kolo bude trvať krátko.
 
Na čo nezabudnúť?
Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti
Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA
Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť
Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť
Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email
Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu
Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra už rozposlala domácnostiam poukážky z prechádzajúcich dvoch kôl. „Domácnosti, ktoré už získali poukážky, by si mali údaje na nich skontrolovať čím skôr. Od vydania poukážok majú 30 dní na to, aby údaje spolu so zhotoviteľmi preverili a poukážky zarezervovali v informačnom systéme. Ak dovtedy zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť," zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Poukážka totiž automaticky platí 30 dní od jej vydania, ale kolá sú vyhlasované častejšie. Ak bude v čase vyhlásenia ďalšieho kola poukážka ešte platná, informačný systém domácnosti neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Spôsob, ako je v tomto prípade možné pred vyhlásením nasledujúceho kola ukončiť platnosť pôvodnej poukážky, je uvedený v manuáli pre domácnosti.
 
01. 05. 2017 

Európa pre občanov: Siete medzi mestami

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. 
 
Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. 
 
Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami. Európska komisia podporuje rozvoj takýchto sietí, ktoré sú dôležité na zabezpečenie štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce, čím prispievajú k maximalizácii vplyvu programu.
 
V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.
 
Priorita pre rok 2017:
Viac informácií nájdete v ročnom pracovnom programe pre rok 2017 a jeho dodatku.
 
Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:
 • spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo ročných priorít programu;
 • definovanie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. odborníkov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka atď.);
 • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.
 
Uzávierky pre rok 2017:
1. september 2017 (začiatok medzi 1. januárom 2018 až 30. júnom 2018)
 
Ďalšie informácie:
 
Kto môže žiadať?
mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy
 
Koľko má mať projekt partnerov?
Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
 
Maximálna výška grantu: 150 000 €. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.
 
Maximálna dĺžka trvania projektu: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)
 
 
 
26. 04. 2017 

Žiadosti o eurofondy sa budú podávať elektronicky a byrokracie významne ubudne

Bratislava, 24. apríla 2017 – Podpredseda vlády P. Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady budú dáta využívať z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.

Viac info http://www.economy.gov.sk/aktuality-ziadosti-o-eurofondy-sa-budu-podavat-elektronicky-a-byrokracie-vyznamne-ubudne-/10s149458c

 

26. 04. 2017 

Školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti termíny školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.

Termín: 9.5.2017

Miesto konania: Trnava (okolie), 9.30 – 12.30 hod.

Účastníci: NSRV Bratislava + NSRV Trnava (MAS z dvoch krajov)

Termín: 10.5.2017

Miesto konania: Nitra (okolie), 9.30 – 12.30 hod.

Účastníci: NSRV Nitra + NSRV Trenčín (MAS z dvoch krajov)

Termín: 11.5.2017

Miesto konania: Banská Bystrica (okolie), 9.00 – 12.00 hod.

Účastníci: NSRV Banská Bystrica + NSRV Žilina (MAS z dvoch krajov)

Termín: 12.5.2017

Miesto konania: Košice (okolie), 8.30 – 11.30 hod.

Účastníci: NSRV Košice + NSRV Prešov (MAS z dvoch krajov).

Miesto konania týchto školení bude upresnené v pozvánkach.

Na stránke sú zatiaľ zverejnené nasledovné pozvánky:

- Pozvánka s programom Košice 12.5.2017 (http://bit.ly/2pxW9iP)

- Pozvánka s programom Nitra 10.5.2017 (http://bit.ly/2qdituo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2oI6V1g

 

 

26. 04. 2017 

Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Zvýšiť kvalitu služieb a činnosti analytického centra chce ministerstvo prostredníctvom národného projektu s názvom „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“. Vyzvanie na projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS.
 
Rezort spravodlivosti je na Slovensku ústredným orgánom pre súdy a väzenstvo. Aby však súdy a s nimi aj súdny systém fungovali efektívnejšie, sú potrebné zásadné zmeny ako aj implementácia viacerých legislatívnych, technických, materiálnych, organizačných a personálnych opatrení. Potrebné je tiež posilniť analytickú a strategicko-plánovaciu kapacitu rezortu. „Národný projekt má za cieľ zvýšiť efektívnosť súdneho systému, a to prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje rezort spravodlivosti ako aj jeho organizácie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Viac sa usilovať o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách v členských štátoch Európskej únie odporúča i Európska komisia spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
 
Na Slovensku vzniklo 1. mája 2016 Analytické centrum ministerstva spravodlivosti. Jeho agenda je mimoriadne rozsiahla. Medzi jeho úlohy patrí okrem iného napríklad komplexná analýza, spracúvanie analytických výstupov či analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení. Centrum tiež zbiera, vyhodnocuje a analyzuje údaje, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh rezortu vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády či z operačného programu pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem. Centrum hodnotí takisto efektívnosť výdavkov, navrhuje kvalitnejšie nastavenie systému súdov či sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní.
 
Problémom Analytického centra však je, že nemá dostatočný počet odborníkov, a tak nemôže svoju agendu vykonávať profesionálne a v plnom rozsahu. Chýba mu tiež funkčný systém zberu kvalitných údajov. „Národným projektom tak ministerstvo spravodlivosti zabezpečí budovanie a rozvoj kapacít centra, do ktorého prijme desať nových zamestnancov. Tí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégií a akčných plánov pre proces reformy justície a iných reforiem v rezorte spravodlivosti,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.
 
Projekt prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov prinesie v dlhodobom horizonte kvalitnejšie činnosti a služby Analytického centra. Takisto budú posilnené vzťahy so zahraničnými odborníkmi a inštitúciami, ktoré môžu následne pozitívne ovplyvniť spoluprácu ako aj obojstrannú výmenu know-how. Vyzvanie na národný projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7.
 
 
 
26. 04. 2017 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,
 
oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:
 • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.
 
Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.
 
Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2017. 
 
Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.
 
PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely.
 
Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a ich príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o lesnícke podpory na rok 2017, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk
 
Pre overenie lesných plôch a ich spôsobilosti pre uvedené opatrenia dávame do pozornosti aplikáciu Národného lesníckeho centra na webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/
 
 
 
26. 04. 2017 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,
 
oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na: 
 • opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,
 • na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.
Žiadatelia môžu zároveň požiadať podľa § 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015  Z. z. v zn. n. p. o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 a 2016  s termínom ukončenia v roku 2019 resp. 2020.
 
v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.
 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. 
 
Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky. 
 
PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2016 niektorú z vyššie uvedených žiadostí, formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
 
Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam hovädzieho dobytka", „Zoznam oviec a kôz" a „Zoznam koní“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.
 
PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2017, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.
 
 
 
25. 04. 2017 

INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu  Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:

·         v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,

·         pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,

·         pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,

·         pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujeme s cieľom priblížiť Vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.

Semináre organizujeme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe.

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

Tešíme sa na Vás!

S pozdravom,

Miroslav Mojžiš

Úrad splnomocnenca vlády SR

pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava

tel: 02 / 509 44 980

http://www.minv.sk/?ros

25. 04. 2017 

Seminár: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

Spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?
 
Cieľ: Diskutovať  o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.
 
Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.  
 
Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov - hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu - na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).  
 
Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?
 
Termín: 27.4.2017
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Jazyk: Slovenčina
 
Program:
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie - Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
 
09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?
 
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ján Ferenčák, primátor Kežmarku
Emil Pícha, riaditeľ, kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
 
Ďalší diskutujúci: Eva Wenigová, EK/Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku; Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SK pre investície a informatizáciu; Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru, Ministerstvo vnútra SR; Veronika Paľková, vedúca oddelenia, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR; Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov, Ministerstvo hospodárstva SR; Peter Goliáš, riaditeľ INEKO; Mária Nádaždyová, EPIC Slovakia a zástupca ZMOSu.  
 
11:30 – 13:00 Obed
 
13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry
 
Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR
Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia
Ján Kovalčík, analytik INEKO
 
Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
 
Seminár bude naživo vysielaný na internete. Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára, alebo aj na stránke ZEK v SR. Do diskusie sa budete môcť zapojiť aj na diaľku prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #RozvojRegionov. 
 
 
 

 

24. 04. 2017 

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov

V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milión €. Do 30 dní od vydania ich musia domácnosti spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.
 
Rozdelenie na samostatné tepelné a elektrické kolá, častejšie vyhlasovanie s menšou alokáciou, zverejnenie dlhodobejšieho harmonogramu, ako aj  uzatváranie kôl po prekročení záujmu o 10 % nad vyčlenenú čiastku prispeli k rozloženiu záujmu pri vydávaní poukážok.
 
„Vďaka týmto zmenám v projekte Zelená domácnostiam si môžu domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi inštalácie presnejšie naplánovať a podporená bude širšia škála riešení pri fotovoltických systémoch. Popri domácnostiach, ktoré prostredníctvom elektrických akumulátorov môžu využívať vyrobenú elektrickú energiu na prevádzku elektrospotrebičov aj vo večerných hodinách, teda v čase, keď slnečné žiarenie chýba, získali poukážky aj domácnosti s fotovoltickými systémami bez akumulátorov,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.
 
Záujem o príspevky na fotovoltiku prekročil vyčlenenú čiastku o 10 % krátko pred 6 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach. „Upozorňujeme na to, že neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu vyhlásime do augusta ešte tri fotovoltické kolá,“ zdôraznil S. Jurikovič.
 
Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených vyše 5 500 poukážok za viac ako 12 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.
 

 

 

24. 04. 2017 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného v

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a úprava telefonického kontaktu SIEA. Zároveň boli vykonané ďalšie zmeny formou úprav a doplnení relevantných dokumentov výzvy s cieľom detailnejšie vyšpecifikovať, resp. objasniť niektoré podmienky poskytnutia príspevku a spôsob preukazovania ich splnenia zo strany žiadateľov/partnerov a rozšíriť škálu oprávnených výdavkov v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
 
Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 19.04.2017.
 
Úplné znenie Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 nájdete: 
 
Upozornenie pre žiadateľov
V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05, ktorá bola vykonaná dňa 19.04.2017 na základe Usmernenia č. 1 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.
 

 

 

24. 04. 2017 

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór

Oprávnení žiadatelia:

·         aktívni občania a iniciatívy,

·         verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),

·         školy, škôlky,

·         samosprávy (obce, mestá),

·         kultúrne inštitúcie.

 

Oblasti podpory – podprogramy:

1. Spoznaj svoj domov

Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.

 

2. Ukáž sa

Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.

Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad. 

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017

 

Viac infoTU

 

 

 

24. 04. 2017 

Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 3 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Cieľom Usmernenia č.3 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.
 

 

 

24. 04. 2017 

Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší.
 
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.
 
Vyhlásenie programu: 20.4.2017
Uzávierka programu: 22.5.2017
Maximálna výška grantu: 3 000 EUR
Rozdelíme: 80 000 EUR
 
Prostredníctvom grantového programu chce Nadácia Orange podporiť záujem ľudí o veci verejné, podnietiť k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Najlepším nástrojom postupnej zmeny v atmosfére celej spoločnosti je budovanie zdravých a dobrých vzťahov v komunitách. Nadácia Orange preto motivuje aktívnych ľudí, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy či k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.
 

 

 

24. 04. 2017 

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam
 
Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam: 
 
- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
 
- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
 
- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
 
- OP ĽZ DOP 2016/2.1.1./01 - Podpora vstupu mladých ľudí na trh práce
 
- OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
 
Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z podania informácie ku konkrétnej výzve (oprávnení žiadatelia, cieľová skupina, oprávnené aktivity výzvy, časová oprávnenosť a iné), účastníci budú oboznámení s Príručkou pre žiadateľa a budú prezentované časté otázky a odpovede potenciálnym žiadateľom pri predchádzajúcich kolách výziev. V rámci každej prezentácie bude priestor na otázky a diskusiu k praktickým príkladom z praxe.
 
Miesto a termín konania informačného semináru budeme komunikovať prostredníctvom aktualít po ukončení prieskumu. 
 
V prípade záujmu zašlite predbežnú žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 28. 4. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. 
 
   

 

24. 04. 2017 

Zverejnenie často kladených otázok k výzvam OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR.

Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI:

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/media/87760/faq_2.pdf

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

 

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

 

 

24. 04. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.
 

 

 

24. 04. 2017 

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR (http://bit.ly/2pludyz), kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie k súťaži (http://bit.ly/2oRmVkQ)

Prihláška (http://bit.ly/2obIbmw)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2owXWjo

 

 

24. 04. 2017 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP)

V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo NSRV SR organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP) na regionálnej úrovni.

Zároveň poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR zozbieraním podnetov a otázok k Dodatku č. 4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020. Všetky informácie získané zdola, t.j. od verejno-súkromných partnerstiev pre Riadiaci orgán, komunikuje výhradne a výlučne NSRV SR, ktorá je kontaktným bodom pre všetky VSP na Slovensku.

Národná sieť rozvoja vidieka SR prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska pripravuje v dňoch 9.5. – 12.5.2017 školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Miesto a čas konania týchto školení bude upresnený v pozvánkach.

Koordinátori Regionálnych antén (RA) alebo priamo Centrálna jednotka (CJ) NSRV SR zozbiera všetky otázky a dotazy k tejto téme, preto vyzýva všetky verejno-súkromné partnerstvá o zaslanie týchto podnetov zodpovedným koordinátorom z Regionálnych antén alebo priamo do Centrálnej jednotky NSRV SR. Kontaktné údaje môžete nájsť na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.

Stanovisko Riadiaceho orgánu k týmto otázkam bude taktiež zverejnené na webovej stránke NSRV SRwww.nsrv.sk.

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2otlHJW)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p2P1du

 

 

24. 04. 2017 

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).
 
Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a úprava telefonického kontaktu SIEA.
 
Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21.04.2017.
 
Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 nájdete: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/
 

 

 

24. 04. 2017 

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného  programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady vďaka systému „jedenkrát a dosť“ budú využívať dáta  z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.
 
„Som rád, že môžeme zaviesť ďalšie opatrenie v rámci iniciatívy „Jedenkrát a dosť“ a  aj v oblasti eurofondov. Zníženie byrokracie, elektronické podanie žiadosti a  zrušenie príloh, ktoré považujeme za nadbytočné, je konkrétnym výsledkom našej snahy. V 21. storočí musia úrady využívať dostupné registre, ľudia môžu ušetrený čas venovať kvalitnejšej príprave obsahov svojich projektov. Každý občan aj firma na Slovensku už má zriadenú svoju elektronickú schránku, podávanie žiadostí elektronicky tak môžu zrealizovať z pohodlia domova či svojej kancelárie“, vysvetlil vicepremiér Peter Pellegrini.  „Nezanedbateľné bude aj ušetrenie desiatok eur na poplatkoch pri vybavovaní potvrdení, ale aj stoviek eur na využívané konzultačné spoločnosti“, dodal.
 
Počet povinných príloh k žiadosti o príspevok sa významne zníži. Kým doteraz musel žiadateľ ako povinné prílohy žiadosti o NFP predkladať viaceré potvrdenia od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad daňového úradu, od všetkých zdravotných poisťovní, či Sociálnej poisťovne), po novom budú tieto údaje získavať riadiace orgány priamo z dostupných registrov.
 
Zároveň sa zavádza výlučne elektronické podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ pripraví žiadosť o príspevok spolu s prílohami elektronicky, žiadosť následne podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a zašle ju prostredníctvom svojej elektronickej schránky na www.slovensko.sk riadiacemu orgánu. Nemusí teda svoju žiadosť tlačiť a zasielať poštou.  Právnické osoby ako žiadatelia príspevkov z EŠIF, tak získajú ďalšiu možnosť ako môžu aktívne využiť svoju elektronickú schránku a aktivovaný občiansky preukaz s čipom.
 
Tento postup môžu využiť už pri aktuálnej Výzve na podporu malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorej garantom je Ministerstvo hospodárstva SR. Celkovo je na projekty je pripravených 4 000 000 EUR.
 
Ministerstvo hospodárstva tvrdo pracuje na postupnom odstraňovaní byrokracie a táto nová forma žiadostí je typickým príkladom. Administratívnu záťaž, ktorej sa zbavia žiadatelia, budú odteraz riešiť naši úradníci. Aj takouto formou podporíme podnikateľský sektor a už čoskoro predstavíme celý balík podobných opatrení v ďalších oblastiach“, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.
 
Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente. Špecifickým cieľom je Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji. Z hľadiska zamerania projektu sú oprávnené projekty zamerané na počítačové programovanie  (okrem tvorby počítačových hier); architektonické činnosti; reklamné agentúry a špecializované dizajnérske činnosti.
 
V rámci predkladaných projektov môžu firmy nakúpiť nový dlhodobý majetok, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu či zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) plánuje v rámci kontroly jednotlivých výziev nabádať riadiace orgány, aby taktiež zaviedli do praxe navrhnuté opatrenia a zjednodušili prípravu žiadostí o NFP pre žiadateľov. Z predbežných analýz sa sumárny ekonomický prínos zavedenia aktuálnej  elektronickej výzvy a zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia pohybuje na úrovni od 3,5 mil. EUR do 6,7 mil. EUR.
 
ÚPVII plánuje v blízkej budúcnosti predstaviť aj ďalšie zjednodušenie elektronického podania žiadosti o NFP, a to prostredníctvom integrácie systému ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy.  Plánované sú aj  zmeny na podporu čerpania, napríklad zjednodušené vykazovanie výdavkov.
 
 
 
24. 04. 2017 

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.
 
Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Usmernením č. 1 sa mení nasledovný dokument:
 
Príloha č. 2 Zoznam ukazovateľov a iných údajov.
Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. apríla 2017.
 
 
 
24. 04. 2017 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Plánovaný rozpočet je 3,8 milióna eur a obdobie realizácie sa predpokladá do konca roka 2022.
 
Účelom projektu je najmä hodnotenie implementácie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 podľa jej štyroch hlavných oblastí - vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť, a troch prierezových oblastí - oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia a finančná inklúzia.
 
Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života marginalizovaných rómskych komunít, ako aj o dopadoch politík na túto časť populácie má veľký význam pre zacielenie jednotlivých opatrení, ako aj pre napĺňanie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.
 
Pravidelne sa budú zbierať dáta od ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, ktoré budú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Zabezpečí sa špecializované štatistické zisťovanie EU SILC v prostredí MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Súčasťou projektu je okrem iného aj zisťovanie informácií o príjmoch, životných podmienkach MRK, infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, ekonomických a kultúrnych aktivitách a školskej inklúzii.
 
Výstupom projektu bude aj on-line informačný portál, ktorý bude slúžiť pre odbornú i laickú verejnosť. Poskytne užitočné informácie o efektívnosti a užitočnosti vykonaných aktivít a projektov na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Bude slúžiť ako zdroj informácií pre nastavenie budúcich stratégií, programov a projektov pre tvorcov verejných politík v prospech občanov Slovenska,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.
 
 
13. 04. 2017 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vydal Sumárnu správu o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016.
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/sprava-o-cinnosti-informacno-poradenskych-centier/
Správa podrobne sumarizuje činnosť informačno-poradenských centier, pôsobiacich v šiestich samosprávnych krajoch za druhý polrok 2016. 

 
13. 04. 2017 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 20/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 20.10.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie:  19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne zmeny kritérií pre výber konečného počtu Miestnych akčných skupín a zároveň zmeny výšky alokácie na projekt s ohľadom na kritériá akými je počet obyvateľov, rozloha územia, počet obyvateľov a zamestnanosť. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

13. 04. 2017 

VEC: PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dokončila vyhodnocovanie projektov opatrenia „Mladý farmár“ Programu rozvoja vidieka a začala rozposielať rozhodnutia uchádzačom o nenávratný finančný vo výške 50 000 eur.

 

- PPA ukončila vyhodnocovanie viac ako 2 000 projektov.

- 500 žiadateľov získa celkovo 25 miliónov eur.

- Rozhodnutia i zmluvy rozposiela PPA žiadateľom výhradne poštou.

 

Z 2 028 žiadostí, ktoré agentúra obdržala do marca roku 2016 uspokojíme 500 žiadateľov sumou v celkovej výške 25 miliónov eur. Podľa pravidiel budeme najprv informovať žiadateľov, ktorí nesplnili kritériá a podmienky zaradenia do výberu, tých bolo 370. Následne dostanú rozhodnutia žiadatelia so schválenými projektmi a nakoniec budeme rozposielať rozhodnutia o neschválení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Rozhodnutia i zmluvy PPA zasiela výhradne poštou, žiadatelia tak nemusia navštevovať regionálne pracoviská agentúry. Všetci žiadatelia dostanú rozhodnutia do približne mesiaca.

 

Pri opatrení pre mladých farmárov s označením 6.1 Programu rozvoja vidieka bude dôležité, aby hodnoty štandardného výstupu zo strany mladých farmárov boli striktne dodržané a nadobudnuté financie sa neminuli účinkom. PPA bude preto pozorne kontrolovať dodržiavanie nastavených podnikateľských plánov, bude vykonávať kontroly na mieste a v prípade porušenia zmluvných podmienok bude prostriedky žiadať späť.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň komunikuje s Európskou komisiou vo veci navýšenia prostriedkov na podporu mladých farmárov cez Program rozvoja vidieka. „Priemerný vek poľnohospodára bol v roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Štát musí hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí majú záujem o poľnohospodárstvo,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. V hre je tak ďalších 23 miliónov eur, ktoré by chcelo ministerstvo využiť práve na opatrenia podporujúce mladých farmárov.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=11410

05. 04. 2017 

aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.

 

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_2017_3_mh/

 

Dokumenty sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:

 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

28. 03. 2017 

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.


SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl  s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny € je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15,00 hod. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800-tisíc €. Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 1,2 milióna € v 10. kole 23. mája 2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť 3 mesiace.

„Zmeny vo vyhlasovaní kôl by mali napomôcť tomu, aby domácnosti mohli tento rok s podporou nainštalovať čo najviac zariadení. Prostriedky na národný projekty Zelená domácnostiam sa z európskych fondov uvoľňujú postupne, preto častejšie kolá s menšou alokáciou sú riešením a umožnia skontrolovať a preplatiť podstatne viac poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz", povedal vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.Doteraz bolo podporených 5 000 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov €. „Aktuálne spracovávame alebo čakáme na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna € a k nim pribudnú nové poukážky za 15 miliónov €. Tento rok by tak mohlo byť vďaka podpore realizovaných ďalších 8 700 inštalácií," uviedol Jurikovič.Domácnosti by mali počítať s tým, že kolá budú ešte kratšie, pretože v jednotlivých kolách bude vydaných menej poukážok. V plánovanom harmonograme kôl sú uvedené aj predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie. SIEA môže uzatvoriť nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. Využiteľnosť poukážok vydaných v jednotlivých kolách postupne sa zvyšuje. V kole vyhlásenom v septembri 2016 zostalo nevyužitých len 13 % z vydaných poukážok. Tento týždeň skončila platnosť poukážok zo 4. kola, aktuálne SIEA sumarizuje doručené žiadosti. Platnosť poukážok vydaných 5. kole končí 29. marca 2017.

Harmonogram plánovaných kôl je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov.

Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by si inak nemohli dovoliť alebo by ich kúpu odkladali. „Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v roku 2016 sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna intenzita pomoci 50 %. Zmeny sadzieb tak reagujú na pohyb cien," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Náklady na dodávku a montáž zariadení boli aktualizované na základe trhových cien podporených a posúdených inštalácií do decembra 2016.

V kolách vyhlásených v roku 2017 sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 € na 1100 €. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2450 €. Rovnako boli upravené sadzby podpory veterných turbín, i keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené.

Prehľad aktuálnych sadzieb je uvedený v aktuálnych všeobecných podmienkach projektu na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Aktuálne sadzby

fotovoltické panely (v rodinných domoch)
• 1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
• 1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
• max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)


1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
• 1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
• max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)
• 370 €/kW výkonu
• max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory


• rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
• bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

kotol na biomasu


• rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
• bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

 

28. 03. 2017 

Monitorovací výbor pre OP Efektívna verejná správa schválil zámery národných projektov pre NKÚ aj pre úrad podpredsedu vlády

Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov. Jeden zámer predstavil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), druhý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riadiacim orgánom pre OP EVS je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Na projekt „Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze“, ktorého prijímateľom je NKÚ SR, je vyčlenená alokácia 2 284 000 eur. V prípade projektu úradu podpredsedu vlády, ktorý má názov „Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy“, je indikatívny rozpočet 2 600 000 eur.

Hlavným cieľom projektu NKÚ SR je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a pre rozumné nakladanie s verejným majetkom, a to v zmysle iniciatívy projektu s názvom Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. „Aby NKÚ SR naplnil myšlienky iniciatívy projektu, musí sa stať modernou, otvorenou a nezávislou inštitúciou, ktorá vo svojej kontrolnej činnosti zavádza moderné nástroje kontroly. Ide napríklad o kontrolu výkonnosti alebo kvalitné analytické výstupy analytickej jednotky úradu ako podklad pre jeho ďalšiu činnosť,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Ako dodala, nové inovatívne prvky v kontrolnej činnosti NKÚ prispejú k zlepšeniu kvality práce, čo vytvorí tlak na zvýšenie zodpovednosti orgánov verejnej správy pri hospodárení s verejnými financiami a s verejným majetkom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si dal v národnom projekte za cieľ zaviesť na Slovensku strategické plánovanie a integrovať strategické projekty a dokumenty ústredných orgánov štátnej správy. Strategické riadenie a plánovanie u nás dlho absentovali, pričom do legislatívy sa zaviedli až novelou kompetenčného zákona v roku 2016. V rámci projektu bude tiež vytvorený odborný tím pracovníkov. Ten bude metodicky pripravovať strategické dokumenty, ktoré jednotlivé rezorty predkladajú vláde. „Tím bude garantovať jednotnú metodiku strategických dokumentov, čím sa zlepší ich vecná aj formálna úroveň s cieľom lepšie riadiť štát,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe s tým, že úrad podpredsedu vlády má ambíciu vytvoriť jednotné metodické pravidlá na tvorbu strategických dokumentov a uplatňovať ich v praxi v spolupráci s ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy. Projektom úrad vytvorí aj dlhodobú víziu rozvoja Slovenska, ktorá bude založená na vyhodnotení rozvojových potrieb spoločnosti. Na základe vízie bude následne vypracovaná dlhodobá stratégia rozvoja, ktorá určí konkrétne ciele.

28. 03. 2017 

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy

Vyššia prívetivosť, nové funkcionality a jednoduchší prístup. To všetko čaká používateľov elektronických schránok, do ktorých bude štát firmám od 1. júla 2017 doručovať úradné rozhodnutia. K pripravovaným zmenám sa však bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť a používatelia. Stačí vyplniť dotazník na portáli slovensko.sk. Vyjadriť svoj názor nebude časovo náročné, vyžiada si to najviac päť minút.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) chce aj takto prispieť k tomu, aby bola elektronická komunikácia so štátom čo najjednoduchšia a najpohodlnejšia. „Pripomienky používateľov elektronických schránok neignorujeme, práve naopak. Na základe nich pripravujeme celý súbor zmien, ktoré chceme implementovať ešte pred spustením povinného využívania schránok,“hovorí generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.
K pripravovaným zmenám sa bude môcť vyjadriť odborná verejnosť i používatelia prostredníctvom microsite na adresewww.slovensko.sk/lepsie-schranky/ do 5. apríla 2017 24.00 h.
Navrhované zmeny sa týkajú troch oblastí využívania elektronických schránok – sú nimi používateľská prívetivosť, rozšírenie funkcionality a zjednodušenie prístupu. NASES pre čo najväčšiu reprezentatívnosť prieskumu osloví s ponukou na účasť v ňom aj významné profesijné združenia, zamestnávateľské zväzy či obchodné komory.
Po ukončení hlasovania NASES zverejní zmeny, ktoré si verejnosť želá najviac. „Občania môžu prinášať aj vlastné návrhy na zlepšenie elektronických schránok. Tie najžiadanejšie zmeny zapracujeme a predstavíme verejnosti v najbližších mesiacoch, a to tak, aby bola komunikácia právnických osôb so štátom skutočne čoraz pohodlnejšia a efektívnejšia,” zdôrazňuje Norbert Molnár.
Podnikatelia, nezabudnite:
 • Od 1. júla 2017 budú všetky právnické osoby so sídlom v SR zapísané v obchodnom registri komunikovať so štátom povinne prostredníctvom elektronickej schránky.
 • Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky vie priniesť výhody nielen podnikateľom, ale i občanom už v súčasnosti. Jednou z výhod je možnosť realizovať podanie bez ohľadu na úradné hodiny, teda kedykoľvek a odkiaľkoľvek, stačí iba prístup k počítaču a internetu.
 • Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK), ktorý je možné vybaviť si na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov.
 • Pri prevzatí dokladu je vhodné nechať si bezplatne vydať aj certifikáty potrebné k vytvoreniu kvalifikovaného elektronického podpisu. Občan, ktorý požiada o vydanie certifikátov, dostane bezplatne na oddelení dokladov aj čítačku.
 • V súčasnosti je priemerná čakacia doba pri žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 22 minút, ale s blížiacou sa pasovou sezónou sa čakacie doby budú predlžovať.
28. 03. 2017 

Vláda SR na dnešnej 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

pod bodom 4:

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. - nové znenie
Číslo materiálu: UV-13182/2017
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 179/2017-100
Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Rokovanie: 51/2017, 22.03.2017, 4. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 132/2017


Obsah:


 pod bodom 12


Názov: Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Číslo materiálu: UV-11845/2017
Rezort: Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Rezortné číslo: 3569-11832/2017/SVPNRO
Predkladateľ: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Podnet: Pokyn predsedu vlády z 10.1.2017
Rokovanie: 51/2017, 22.03.2017, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 140/2017


Obsah:


Kompletný materiál (v .zip formáte)

28. 03. 2017 

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuálne zhruba 6 % európskych prostriedkov určených do roku 2020.
      
Premiér Robert Fico (Smer-SD) na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave pripomenul svoju nedávnu výzvu starostom a primátorom, že majú nahlasovať akékoľvek podozrenia z korupčného správania. Podporiť oznamovateľov korupcie má aj pripravovaná legislatíva.
      
"Na jednej strane povzbudzujeme tých, ktorí sa zúčastňujú na mechanizmoch poberania peňazí z európskych fondov, ale je správne, aby sme aj my z pozície vlády SR, a najmä z pozície podpredsedu vlády prišli s viacerými opatreniami, ktoré zabezpečia, že v tejto oblasti bude možnosť korupčného správania významne obmedzená," uviedol Fico.
      
Pellegrini informoval, že parlament bude na aktuálnej schôdzi rozhodovať o novele zákona o eurofondoch. Tá prináša okrem iného zavedenie povinnej menšiny štátu v monitorovacích výboroch, ktoré kontrolujú ministerstvá a operačné programy pri implementácii eurofondov. Väčšinu v nich bude tvoriť tretí sektor, profesijné organizácie a samosprávy.
      
Právna norma zároveň jasnejšie definuje použitie dvojkolových výziev. Žiadatelia budú najskôr v prvom kole predkladať len ideové zámery a až keď s nimi uspejú, investujú ďalšie zdroje do prípravy finančne náročných projektov. Proces sa tak má podľa vicepremiéra zjednodušiť, stransparentniť a zlacniť najmä pre samosprávy a menšie firmy.
      
Ďalším novým opatrením je zjednodušenie vykazovania výdavkov. Priestor na korupčné správanie totiž vidí Pellegrini nielen pri samotnom prideľovaní eurofondov, ale aj pri jeho kontrole. Zákon preto umožní v čo najväčšej miere využiť paušálne výdavky vo forme percenta zo sumy.
      
Podpredseda vlády tiež pripomenul, že jeho úrad spustil projekt v spolupráci s neziskovým sektorom. Jeho zástupcovia sa budú môcť vďaka vyčlenenej sume 250.000 eur podieľať na príprave výziev, vyhodnocovaní a kontrole projektov. "Je to výrazná zmena, keď púšťame priamo dovnútra tretí sektor.

Prvotným lídrom je ministerstvo životného prostredia, ktoré už takýchto nominantov vo svojom rezorte má," priblížil.
     
Úrad vicepremiéra navyše zverejnil v strojovej verzii dáta o čerpaní eurofondov z informačného systému. Za kľúčové pripravované opatrenie Pellegrini označil automatické náhodné prideľovanie hodnotiteľov projektov a ich povinné zverejňovanie. Zámerom je aj znížiť administratívne výdavky spojené s verejným obstarávaním.
      
Pellegrini zároveň informoval, že čerpanie eurofondov v programovom období 2014 až 2020 narastá každý mesiac a aktuálne prevyšuje 6 %. Výzvy, ktoré boli doteraz vyhlásené, zahŕňajú viac ako 10 miliárd eur z 15-miliardového balíka a zazmluvnených je vyše 22 % z celkovej sumy.
      
Ak sa riadiace orgány operačných programov odchýlia od stanovených cieľov o viac ako 20 %, tento rok môže byť na ne prvýkrát uvalená nútená správa. "Sú ministerstvá, ktoré opakovane rušia výzvy, naťahujú čas. Ak to ešte budeme vnímať niekoľko mesiacov, prikročíme k sankčným mechanizmom," avizoval Fico.


Zdroj:TASR

28. 03. 2017 

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č. 1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizáciu č.1 k Informácii pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS). Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa“.

28. 03. 2017 

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) o priame podpory,

že aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“) pre kampaň 2017 bola spustená do prevádzky. Aplikácia GSAA je dostupná na webovom sídle Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy https://gsaa.vupop.sk/ Informácie o aktuálnych funkcionalitách aplikácie sú dostupné v dolnej časti úvodnej obrazovky aplikácie v časti „Nápoveda“, alebo na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti inštruktážne videá na uľahčenie práce s aplikáciou, ktoré sú dostupné na webovom sídle http://www.podnemapy.sk/portal/vseobecne/videa.aspx.

V zmysle schválených pracovných postupov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, NPPC-VÚPOP a Pôdohospodárskej platobnej agentúry oznamujeme žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP, že im nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. Zoznam konkrétnych subjektov, ktorých sa táto skutočnosť týka, nájdete v súbore Zoznam subjektov, bez poskytnutia GP v roku 2017.

Zároveň dávame do pozornosti, že po vykonaní predmetných zákresov pomocou aplikácie GSAA je potrebné si vytlačiť grafickú prílohu (stačí formát A4 čiernobielo) a spolu s jednotnou žiadosťou na plochu na rok 2017 ju predložiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí, ktorý bude zverejnený v oznámení o predkladaní žiadostí na webovom sídle PPA.

V prípade, že ste už v predchádzajúcom roku predložili jednotnú žiadosť a nemáte ešte prístupové údaje do aplikácie GSAA, kontaktujte, prosím, príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania Vašej žiadosti, kde sú tieto údaje pripravené na odovzdanie žiadateľom.

Pozn.: Údaje o hraniciach užívania týkajúcich sa podaných žiadosti za  predchádzajúci rok 2016 sú dostupné na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/2016/login.html

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

28. 03. 2017 

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži udelené ocenenia v kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2017 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Od roku 2001 sme do európskej súťaže nominovali už osem národných víťazov súťaže Dedina roka, ktorí nás úspešne reprezentovali na európskej úrovni. V roku 2002 to bola obec Soblahov v okrese Trenčín, v roku 2004 obec Hrušov v okrese Veľký Krtíš, v roku 2006 obec Vlachovo v okrese Rožňava, v roku 2008 obec Liptovská Teplička v okrese Poprad, v roku 2010 obec Dobrá Niva v okrese Zvolen, v roku 2012 obec Oravská Lesná v okrese Námestovo, v roku 2014 obec Malé Dvorníky v okrese Dunajská Streda a vlani obec Spišský Hrhov v okrese Levoča, ktorá bola víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke http://www.e-obce.sk/.

28. 03. 2017 

P​OZVÁNKA ​

na verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v čase od 09:00 do 12:00.  

 

Adaptácia (prispôsobenie sa) na zmenu klímy, je jednou z najvýznamnejších aktuálnych výziev pre celý svet, Bratislavský samosprávny kraj nevynímajúc. Nielenže dramaticky rastie priemerná ročná teplota, ale narastá aj častosť a závažnosť extrémnych prejavov počasia. Nevyhnutnosť našej reakcie na prebiehajúcu zmenu klímy je zdôraznená vo viacerých materiáloch národnej a medzinárodnej úrovne ako je napríklad Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy alebo Parížska dohoda, ktorá vstúpila do platnosti počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Katalóg adaptačných opatrení BSK vznikol na základe uvedomenia si nevyhnutnej potreby riešenia tejto témy na regionálnej ako aj lokálnej úrovni, pričom BSK má ambíciu byť lídrom v tejto oblasti na Slovensku.

 

Hlavnými témami prezentácie budú dopady zmeny klímy a význam adaptácie na lokálnej úrovni, Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na negatívne dôsledky zmeny klímy, príklady dobrej praxe zo Slovenska ako aj zahraničia.

 

Druhá časť podujatia bude venovaná možnostiam financovania opatrení na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na územie. Predstavené bude široké spektrum finančných nástrojov podporujúcich realizáciu adaptačných opatrení. Medzi finančné nástroje, ktoré by sme Vám radi odprezentovali,  patria napríklad Operačný program Kvalita životného prostredia, Nórsky finančný mechanizmus, program LIFE, Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu vidieka ako aj ďalšie národné a nadnárodné zdroje.

 

Hlavným cieľom podujatia je zvýšiť povedomie miest, obcí ako aj širokej verejnosti v oblasti zmeny klímy ako aj informovanie jednotlivých aktérov v území o možnostiach realizácie vhodných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Podujatie ako aj samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK majú napomôcť, aby zástupcovia miest a obcí ale i široká verejnosť boli schopní vybrať vhodné a racionálne adaptačné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

 

V prílohe e-mailu prikladáme oficiálnu pozvánku predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ako aj program podujatia.

 

Samotný Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je prístupný na webov sídle BSK.

 

Prosíme o potvrdenie účasti na e-mailovú adresu pavol.stano@region-bsk.sk najneskôr do 31.3.2017.

 

28. 03. 2017 

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti . Na zasadnutí, boli predstavené aktivity projektu, ktoré svojim zameraním vytvárajú priestor pre profesionálnu spoluprácu expertov MNO a štátu v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ.
 


Zdroj: vicepremier.sk

28. 03. 2017 

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve.

Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku.

Prihlásiť sa môžete cez formulár, ktorý je k dispozícii na webovej strane.

Zdroj: STS PL-SK

28. 03. 2017 

Pozývame Vás na informačné stretnutie o Programe Interreg Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, ktoré organizuje regionálny kontaktný bod v Sliezskom vojvodstve.

Stretnutie sa uskutoční 3. apríla 2017 v Pszczynie a bude prebiehať v poľskom jazyku.

Prihlásiť sa môžete cez formulár, ktorý je k dispozícii na webovej strane.

Zdroj: STS PL-SK

18. 03. 2017 

Usmernenia MŽP SR

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v časti Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „usmernenie“). Viac informácií nájdete v časti … Čítať ďalej

 

 

18. 03. 2017 

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami

Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na september 2017.

Vďaka iniciatíve Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR a úzkej spolupráci so ZMOS a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako gestorom prípravy zmeny zákona je návrh umožňujúci vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v parlamente.     

Skúsenosti Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR pri príprave národného projektu zameraného na podporu vysporiadavania pozemkov pod obydliami v rómskych osídleniach a tiež analýza Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poukázali na to, že vysporiadanie pozemkov prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách sa nezaobíde bez zmeny legislatívy. Spoločným úsilím sme dospeli k návrhu, ktorý Vláda SR schválila na svojom 48. rokovaní.

Zákon je určený všeobecne pre každú obec, v ktorej sa rozhodnú riešiť problém vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Navrhnuté riešenia sú výhodné jednak pre majiteľov pôvodných pozemkov pod rómskymi obydliami, ktorým sa umožní dostať sa k svojmu majetku a taktiež aj pre majiteľov obydlí a celého osídlenia, ktorým sa následnými opatreniami môžu zvýšiť štandardy kvality bývania. 

Zákon primárne napomôže spustiť v plnej miere realizáciu národného projektu zameraného na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v 150 obciach vybraných na základe zjednodušeného indexu pásma segregácie.

Legislatívny proces sa začal medzirezortným pripomienkovým konaní dňa 24.11.2016. Materiál bol predložený a schválený na rokovaní vlády SR dňa 1.3.2017 a bol postúpený na ďalší legislatívny proces do NR SR. Predpokladá sa, že aktualizácia zákona nadobudne účinnosť v septembri 2017.
 

 

18. 03. 2017 

Ready2Go - malé a stredné podniky máte záujem expandovať na zahraničné trhy?

Patríte do kategórie malých a stredných podnikov, máte ambície expandovať do USA, Kanady, Čile, Indie alebo Kamerunu? Neviete, ako začať? Skúste zaregistrovať Vašu spoločnosť do projektu „Ready2Go" a máte možnosť naučiť sa viac o cielených trhoch.

Ako na to?

Výzva vydaná Európskou komisiou a Európskou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME), ktoré majú záujem rozšíriť si svoje podnikateľské aktivity do týchto krajín: Kamerun, Kanada, Čile, India, USA (max. 2 krajiny / 1MSP). Alternatívne krajiny: Argentína, Egypt.

Cielené sektory: Poľnohospodárstvo, potravinárstvo/ Biotechnológie/ Chemikálie/  Remeslá/ Kreatívny priemysel/ Životné prostredie/ Zdravotníctvo a farmácia/ IKT/ Inteligentná udržateľná energia/ Key Enabling Technologies/ Materiály/ Nano a mikro technológie/ Obchod a služby/ Udržateľné stavebníctvo/ Textil a móda/ Drevo a nábytok

Oprávnené subjekty: viď výzva (dostupná TU

Jazyk: anglický

Čiastočná úhrada cestovných nákladov:

 • Školenia vrámci Európy - max € 900 / 1 spoločnosť (1 osoba) / 1 školenie
 • Podujatia mimo Európy - max € 750/ 1 spoločnosť (1 osoba) / 1 podujatie (do výšky 50% nákladov)

Podujatia:

 • Individuálne školenia, koučovací program
  Kolektívne školenia zamerané na vybrané krajiny
  Účasť na B2B kooperačných podujatiach (maximálne 2)

Termín registrácie: 31. marec 2017!!

Webová stránka: https://www.b2match.eu/ready2go

Všetky potrebné dokumenty k registrácii nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke (checklistself-declaration). Nezabudnite si tiež pripraviť krátky text v anglickom jazyku, prečo máte záujem zúčastniť sa na programe a prečo ste si vybrali vami zvolené krajiny.

Help desk: ready2go@mi.camcom.it, Tel. +39 02 8515 5396

 

Zdroj: SBA

17. 03. 2017 

Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA vo štvrtok 23. marca 2017 v Bratislave.


Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Prvé prednášky budú venované pripravovaným zmenám európskych smerníc v oblasti energetiky a akčnému plánu energetickej efektívnosti, vrátane nastavenia cieľov do roku 2020. Na podujatí budú prezentované aj informácie o vyhodnotení plnenia cieľov akčného plánu pre obnoviteľnú energiu. Spomenuté budú aj rôzne možnosti podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Samostatné prezentácie budú venované aj aktuálnej druhej výzve zameranej na obnovu verejných budov a národnému projektu Zelená domácnostiam. Na záver podujatia budú predstavené výsledky a perspektívy monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA.


Vstup na seminár je voľný. Podujatie sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.

Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Špecialisti SIEA budú rady a odporúčania poskytovať v stánku č. 340 v hale D.

Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať aj v stánku Ministerstva životného prostredia SR. 

Program
09.30 Registrácia účastníkov
10.00

Otvorenie seminára

10.10

Aktuálne o energetickej efektívnosti na úrovni EÚ
Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40

Akčný plán energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

11.00

Podpora pre OZE a plnenie cieľov z akčného plánu pre obnoviteľnú energiu
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.20

Zelená domácnostiam – čo sme dosiahli a ako ďalej
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.40

Obnova verejných budov s európskou podporou
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12:00

Monitorovanie energetickej efektívnosti – výsledky a perspektívy
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12.20 Diskusia
13.00

Občerstvenie

13.30

Záver seminára

Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

 

17. 03. 2017 

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie.

„Nie každý dom musí byť z tehál, či betónu. Drevo, ktoré na Slovensku vyrastie, musí byť na Slovensku aj využité. Tak, aby pracovné miesta i pridaná hodnota vznikala u nás doma a nevyvážali sme ho surové do zahraničia. Podporou nízkoenergetických domov a drevodomov prispejeme ku kvalitnému a zdravému bývaniu občanov Slovenska, znížime ich energetické a tým aj finančné nároky na bývanie a podporíme kvalitu životného prostredia v krajine," povedala ministerka Gabriela Matečná.

Ministerstvo zároveň prízvukuje, že táto forma podpory bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a môže pomôcť Slovákom usporiť vlastné zdroje na bývanie. Čím menej energie spotrebuje občan v úspornom dome, tým menej energie sa musí vyrobiť a tým menej prírodných zdrojov sa odčerpáva. Zároveň čím menej Slováci spotrebúvajú energiu, tým menej za ňu zaplatia, čím šetria vlastné finančné prostriedky, a ostáva im viac prostriedkov pre nich samotných.

Podpora sa bude podobne ako pri nákupe elektromobilov, či zatepľovaní rodinných domov týkať občanov s trvalým pobytom na území Slovenska. Podporená bude výstavba drevených domov, ktoré majú certifikát  o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku, certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu a energetický certifikát energetickej triedy: „B" (nízkoenergetická úroveň výstavby), „A1" (ultranízkoenergetická úroveň výstavby- pasívna) a „A0" (úroveň výstavby  budov s takmer nulovou spotrebou). Podpora bude poskytnutá formou sadzby na jeden rodinný dom.

Na presnej výške podpory i detailoch vyhlášky agrorezort aktuálne pracuje, pričom začiatok pripomienkového konania plánuje na apríl 2017.

Zdroj: MPaRV SR

 

17. 03. 2017 

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta.

Súťaž podnecuje deti ku kreativite, estetickému cíteniu a inovatívnemu rozmýšľaniu. Umožňuje im ukázať, ako vnímajú veci okolo seba a zmeny, ktoré svet čakajú. Už v prvom úspešnom ročníku súťažilo viac ako 700 kresieb z celého Slovenska. Žiaci spojili fantáziu s digitálnymi trendmi a výsledkom boli prekvapivé riešenia a originálny pohľad na svet v budúcnosti.

Technológie, vesmír a triedenie odpadu

Témami kresieb bolo uplatnenie technológií, kozmonautika, mimozemské civilizácie, ale aj dôležité úlohy spoločnosti, ako triedenie odpadu či ochrana životného prostredia. „Výtvarnej technike ani farbám sa medze nekladú. Ak vidia deti svet pozitívne, dáva to dobré vyhliadky do budúcnosti aj nám, dospelým," hovorí generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Krajiny na celom svete naštartovali úsilie na povzbudenie svojho inovačného potenciálu vo všetkých oblastiach. Prvý ročník súťaže potvrdil správy zámer – komunikovať s deťmi a dať tak priestor aj ich rodičom a pedagógom. Výsledkom súťaže boli nielen kresby, ale aj vnímanie inovácií na školách. „Inovácie chápali deti ako nápady, sny, vízie, objavy, tvorivosť, ale aj novú myšlienku, ktorá je originálna," uviedla psychologička Mária Tóthová Šimčáková. V záverečnom workshope pre učiteľov a rodičov sa ukázalo, aké dôležité je rozvíjať kreativitu v každom veku a motivovať ľudí k originálnemu a odvážnemu pohľadu na svet okolo seba.

Talent a nápady žiakov základných škôl

V súťaži sú dve kategórie, do prvej sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii súťažia diela žiakov druhého stupňa. Svoje vízie, nápady a sny na výkrese môžu naskenovať alebo odfotiť smartfónom či tabletom a nahrať na webovú stránkuwww.buducnostsveta.sk. Výhercovia získajú hodnotné ceny.

Výtvarné diela do súťaže môžu poslať žiaci s podporou rodičov a učiteľov do 30. apríla 2017. O víťazoch rozhodne porota zložená zo zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a odborníkov z oblasti výtvarného umenia a detskej psychológie. Spoločne vyžrebujú špeciálnu Cenu Slovenských elektrární, jej víťaz získa pre svoju triedu celodenný zájazd do Energolandu v Mochovciach a ďalšie odmeny, ktoré sú pre ocenených účastníkov pripravené. Výsledky súťaže nájdu jej účastníci na webovej stránke projektu 25. mája 2017. Zástupcovia SIEA osobne odovzdajú ceny víťazom na Deň detí 1. júna 2017.

 

17. 03. 2017 

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

 

 

17. 03. 2017 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14. marca 2017 v Košiciach. Výzva sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Počas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20

 

17. 03. 2017 

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne.

O možnosti využiť európske prostriedky aj na obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje od schválenia Operačného programu Kvalita životného prostredia v roku 2014. Výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla bola zaradená do harmonogramu už v roku 2015 a následne aj v roku 2016.

Príprava trvala viac ako rok aj preto, že sa podpora sa týka regulovaného odvetvia, pre ktoré sa v tom období menila príslušná legislatíva. Dôležitý bol aj časový rámec nevyhnutný pri schvaľovaní pravidiel poskytovania štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v decembri 2016.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. marca 2017. Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Prvé je stanovené koncom marca, ďalšie v apríli a neskôr budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch. Termíny prvých hodnotiacich kôl krátko po vyhlásení výzvy boli stanovené hlavne preto, aby záujemcovia o podporu mohli projekty realizovať ešte tento rok mimo vykurovacej sezóny, kedy je možné rozvody rekonštruovať.

Na jeden projekt a jeden podnik je možné získať príspevok maximálne 6 miliónov €. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených nákladov. „Miera podpory je zaujímavá, ale podmienky získania pomoci sú náročné. Preto nepredpokladáme, že sa prostriedky v najbližších mesiacoch vyčerpajú," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT budú spĺňať. Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Momentálne SIEA organizuje semináre pre záujemcov o pomoc, na ktorých detailne vysvetľuje podmienky výzvy. Prvý sa uskutočnil tento týždeň v Košiciach, druhý sa koná v piatok v Bratislave a ďalší o týždeň v Banskej Bystrici. „Na seminároch zároveň zbierame otázky z praxe, ktoré zaujímajú žiadateľov. Keďže je to nová skúsenosť s podporou v tejto oblasti, môže sa stať, že sa objavia situácie, kvôli ktorým bude nutné spresniť niektoré detaily výzvy," zdôraznil S. Jurikovič.

 
17. 03. 2017 

KTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zdroj: MPRV SR

11. 03. 2017 

Program Business Idea očakáva projekty do 25. apríla 2017

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov.

Uzávierka predkladania žiadostí
25. apríla 2017 do 24.00

Plánovaná výška grantu
15 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár žiadosti o grant nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

 

11. 03. 2017 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pre Prioritnú os 4
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

pre Investičnú prioritu 5

Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

pre Špecifický cieľ 4.5.1

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Viac informácií nájdete v časti Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov.


 

11. 03. 2017 

KOŠICE - Národný informačný deň k 2. výzve na predkladanie projektov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

Vážená pani / vážený pán,

dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad vlády SR vo funkcii Národného kontaktného bodu pre Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 organizuje národný informačný deň k vyhláseniu 2. výzvy na predkladanie projektov.

Národný informačný deň sa uskutoční 23. marca 2017 o 10:00 hod. v Double Tree by Hilton Hotel, Hlavná ulica č.1,Košice.

Na tento informačný deň je potrebné sa registrovať zaslaním e-mailu na adresu ivan.zemko@vlada.gov.sk , najneskôr do 17. marca 2017.

Program podujatia je v prílohe.

Riadiaci orgán programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 plánuje vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie projektov najskôr v máji 2017, pričom bude otvorená približne jeden mesiac. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.

S pozdravom

Ivan Zemko

Odbor programov nadnárodnej spolupráce

Sekcia operačných programov

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

11. 03. 2017 

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave

V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových procesoch, postupoch, metodikách a hlavne aktivitách v rámci vyrovnávacích opatrení  je potrebné uplatňovať a realizovať prierezovo vo všetkých projektoch a všetkých operačných programoch.

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní HP RMŽ a ND si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom

„Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 - 2020“

ktorá sa uskutoční dňa

30. marca 2017 v Bratislave, v hoteli Bôrik.

Táto konferencia je organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a v spolupráci s Úradom vlády SR.

Zároveň Vás chceme informovať, že MPSVaR bude realizovať rovnako tematicky zameranú konferenciu aj  v Banskej Bystrici, a to dňa

25. apríla 2017, v Účelovom zariadení Bystrica, na Komenského ulici č. 22.

V prípade, vášho záujmu Vás prosíme o elektronickú registráciu na príslušnom nižšie uvedenom odkaze na stránku Úradu vlády SR.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-30-marca-2017/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-25-aprila-2017/

Po zaregistrovaní sa, systém potvrdí prijatie účastníckej registrácie. V prípade, že už bude naplnená kapacita, systém ďalšie  prihlášky neprijme.

 

11. 03. 2017 

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. POčas seminára odzneli aj rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh. Súčasťou boli aj jednotlivé odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho je potrebné sa vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19
 

 

11. 03. 2017 

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014.

 

07. 03. 2017 

Silnejšia účasť expertov mimovládnych neziskových organizácií na kontrole a implementácii fondov EÚ

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc vyhlásil vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“. Oprávneným prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a jeho oprávneným partnerom je Ministerstvo vnútra SR ako Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projekt podporuje spoluprácu štátnych a mimovládnych odborníkov na riešení problémov týkajúcich sa implementácie EŠIF.

Viac informácií:
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/
http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=pilotny-projekt-partnerstvo-silnejsia-ucast-expertov-mno-na-kontrole-a-implementacii-fondov-eu
 

 

 

07. 03. 2017 

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 03. 03. 2017 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF".

 
Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13 - Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF"  spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania" uvedeného webového sídla.  

 

Zdroj: ÚV SR

06. 03. 2017 

pozvánka na informačné semináre k výzve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre pre žiadateľov k výzve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 3. 2017 v Bratislave, 13.3.2017 v Košiciach a 23.3.2017 v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle OP KŽP   http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacne-seminare-k-vyzve-zameranej-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/  .

 

 

 

 

03. 03. 2017 

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. V rámci V. ročníka programu budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016.

Oblasti podpory:

- V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie verejnosti.

2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.

3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:

samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;

miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže podať projekt a naopak. V prípade, ak podáte viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

Výška grantu:

- Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

Z grantu nie je možné hradiť:

- cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

- prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);

- odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

- bankové poplatky.

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk,  

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,

- žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

Povinné súčasti:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

sken dokumentu o pridelení IČO;

2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií);

sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum.

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Neprikladajte prosím dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12.4.2017 do 13:00 h.

 

Hodnotiace kritériá:

- projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

- do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva Obce bližšie k vám 2017 (http://bit.ly/2mkFcqo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m2db3Z

 

 

03. 03. 2017 

Vláda SR na svojej 48.schôdzi, konanej 1.3.2017 okrem iných materiálov prerokovala a schválila:

03. 03. 2017 

PPA Oznámenie o predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 13. marca 2017 do 31. marca 2017.

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z..

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

 

01. 03. 2017 

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra preto pripravuje zmenu vo vyhlasovaní kôl. Cieľom je poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené.

Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA už preplatila vyše 4 500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov €. Súčasne očakáva a administruje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 miliónov €. Priebežné predkladanie žiadostí o preplatenie, ktoré agentúra plánovala od začiatku projektu, bude mať aj ďalšiu výhodu. Keďže prostriedky z európskych fondov na projekt v celkovej hodnote 45 miliónov € nie sú k dispozícii naraz, ale postupne, menšie kolá umožnia skontrolovať a preplatiť väčší počet poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz.

Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. Časový harmonogram kôl zverejní SIEA v priebehu marca 2017.

Aktuálne pracovníci SIEA kontrolujú žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané v decembri 2016. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1800 poukážok v hodnote 4,5 milióna € z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu. Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017.

 
01. 03. 2017 

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

-  Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola.

- Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií.

- Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur.

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur.

Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti.

Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí.

Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné prostriedky. Žiadatelia o udelenie štatútu MAS dostanú možnosť zredukovať vlastné pôvodne navrhnuté opatrenia tak, aby zodpovedali reálnemu rozpočtu. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS je plánované na tretí štvrťrok 2017.

MPRV SR takto zabezpečí pokrytie väčšieho územia kvalitnými stratégiami. Nová výzva prinesie transparentne pridelenie alokácií a reálne nastavené opatrenia v stratégiách rozvoja územia. O finančné prostriedky sa pritom môžu uchádzať aj tie miestne akčné skupiny, ktoré dostali v prvom kole negatívne hodnotenie projektového zámeru. Neraz to bolo kvôli formálnym nedostatkom, pričom vo viacerých prípadoch išlo o fungujúce a etablované zoskupenia.

MPRV SR zároveň upozorňuje, že sa týmto uzatvára proces výberu stratégií miestneho rozvoja vedených komunitou. Celá finančná alokácia bude rozdelená medzi všetky potenciálne MAS, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa projektového zámeru. Ďalšie výzvy vyhlásené nebudú.

MAS sú verejno-súkromnými partnerstvami, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju.

Dokument na stiahnutie:

- Tlačová správa (http://bit.ly/2lWbFQU)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m7JPDt

 

 

01. 03. 2017 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 28. februára 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

Zdroj: MŽP SR
01. 03. 2017 

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SRSekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce,  najmenej rozvinutých okresov, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr. Na seminári vystúpili splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Cieľom seminára bolo odovzdávanie skúseností, ale aj získavanie nových nápadov, metód a prístupov k riešeniu vyrovnávania existujúcich regionálnych disparít. Zásadné vystúpenia na seminári mali experti OECD: Joaquim Oliveira Martins, riaditeľ sekcie politík regionálneho rozvoja a Jose Enrique Garcilazo, riaditeľ sekcie pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, Isabelle Chatry, projektová manažérka pre teritoriálne reformy a regionálne financovanie a Dorothée Allain-Dupré, projektová manažérka pre viac-úrovňovú správu a verejné investície, ktorí zdieľali skúsenosti krajín OECD v oblasti regionálneho rozvoja, a informovali o nových trendoch v regionálnej politike.  Témou bolo aj financovanie miestneho rozvoja na regionálnej úrovni či politika inovácií v regionálnom rozvoji. K jednotlivým vystúpeniam prebiehala živá diskusia.

Seminár za kľúčový v implementácii akčných plánov určených pre najmenej rozvinuté okresy v SR považuje aj splnomocnenec vlády Anton Marcinčin: „ Dôležitý je  obojstranný záujem OECD a sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády o dlhodobú spoluprácu pri implementácii, hodnotení a ďalšej tvorbe nových akčných plánov a politiky regionálneho rozvoja SR.“

Účasť na seminári bola obohacujúca aj  pre riaditeľa sekcie politík regionálneho rozvoja,  Joaquima Oliveira Martinsa: „Veľmi sa tešíme na spoluprácu so Slovenskom a myslíme si, že riešenie regionálnej politiky formou cielených akčných plánov a postup, ktorý sa zvolil na podporu týchto regiónov, je nastavený správne.“

Prezentácie zo seminára sú dostupné tu.

01. 03. 2017 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) :

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) :

 

  Zdroj: MŠVVŠ SR

01. 03. 2017 

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na web s stránke MK SR.


  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 247 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.

01. 03. 2017 

ZVEREJNENIE SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS PRE DECENTRALIZOVANÚ PODPORU V ZNENÍ DODATKU č. 1

Dnešným dňom bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. schémy: DM – 6/2016 v znení dodatku č. 1. Schéma v znení dodatku ako aj dodatok je zverejnený v časti Programové dokumenty

01. 03. 2017 

VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je do 28.03.2017. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

01. 03. 2017 

Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie z 13. februára 2017.

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č. 1 z 13.2.2017 (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2).

Dokument na stiahnutie:

Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 (http://bit.ly/2lI5CBB)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2meBEmq

01. 03. 2017 

UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO IROP pre PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+.

Zmeny výzvy v neverejnej časti ITMS2014+ zo strany SO pre IROP pre PO3 sa prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.

 

Zdroj: MK SR

27. 02. 2017 

Vláda SR dnes na svojej 47 schôdzi okrem iných materiálov prerokovala a schválila, resp. schválila s pripomienkami

pod bodom č.3
schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - nové znenie

 

pod bodom č.4 

schválila s pripomienkami


     
Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov


pod bodom 6
schválila Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť
D.2.5 Oblasť finančného začlenenia


 

Mgr.

 

27. 02. 2017 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

 

 

27. 02. 2017 

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach:

- vzdelávanie,

- sociálna pomoc a zdravie,

- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť,

- kultúra,

- šport,

- životné prostredie,

- veda a výskum.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

- neziskové a mimovládne organizácie,

- materské a stredné školy,

- zariadenia sociálnych služieb,

- inštitúcie verejnoprospešného charakteru a

- športové kluby.

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

Výška grantu:

- V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená (v minulosti bola odporúčaná suma do 4 000 €). Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma.

V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Podmienky a ďalšie informácie:

V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:

- Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážková daň sa z grantu neprepláca;

- Pri cestovných nákladoch môžu byť preplatené iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného môže byť preplatený iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;

- Pri použití mobilného telefónu možno preplatiť z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);

- Z grantu sa neprepláca roaming, kúpa mobilného telefónu ani jeho aktivácia;

- Režijné náklady z grantu nebudú preplatené, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Nepreplácajú sa ani bankové poplatky.

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3. do 31.5.2017 do 13:00 h.

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2lh3joh)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kTs5aN

27. 02. 2017 

Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko dnes slávnostne otvorili informačno-poradenské centrum (IPC) v Banskej Bystrici, ktoré je siedmym miestom v rámci Slovenska, kde je poskytované bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov.

 „Záleží nám na rozvoji regiónov Slovenska. Práve efektívne využívanie eurofondov k nemu prispieva. Som veľmi rád, že  sa  nám za uplynulé mesiace podarilo zvýšiť čerpanie o viac ako 550 miliónov EUR, čo je pri percentuálnom porovnaní nárast o takmer o 300%. V porovnaní 28 krajín EÚ sme ku koncu roku 2016 v čerpaní stúpli o 4 miesta,“ povedal na otvorení podpredseda vlády Peter Pellegrini. „Vyhlásených už bolo 193 výziev a vyzvaní v objeme 9 miliárd EUR, vyčerpali sme vyše 800 miliónov EUR. A dnes sme práve v srdci Slovenska - v Banskej Bystrici – zavŕšili proces budovania integrovaných  poradenských centier. Vzhľadom na situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v záujme  vyjdenia v ústrety občanom banskobystrického kraja sme našli riešenie v spolupráci s krajským mestom. Verím, že bude impulzom k sociálno-ekonomickému rastu a  rozvoju regiónu, nárastu počtu projektov, ktoré naplnia konkrétne potreby ľudí v kraji“, zdôraznil Pellegrini.

V informačno-poradenských centrách (IPC) v siedmych krajských mestách sa môžu potencionálni žiadatelia obracať na vyškolených odborníkov, ktorí poskytujú kvalifikované informácie o eurofondoch a pomáhajú im pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 „Projekt Informačno-poradenského centra považujeme za užitočný, preto sme vyšli v ústrety požiadavke jeho zriadenia v rámci mestského úradu. Vytvorili sme priestorové kapacity a podmienky
na to, aby mohol plnohodnotne fungovať a poskytovať služby celému banskobystrickému regiónu.
Ide o jedno z posledných programovacích období na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Pre mestá a obce je nesmierne dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie, aby stihli pripraviť dobré projekty a využili možnosti na získanie eurofondov v maximálne miere. Záleží nám nielen na rozvoji Banskej Bystrice a prímestskej zóny, ale aj celého regiónu. Preto sme sa rozhodli suplovať pozíciu kraja a iniciovať myšlienku spracovania plánu udržateľnej mobility nielen pre mesto, ale celý kraj,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Sieť IPC posilňuje plnenie úlohy štátu ako hlavného poradcu a podporovateľa občanov, podnikateľov, zástupcov tretieho sektora, starostov atď. v celom procese čerpania fondov. Pracovníci IPC pomáhajú aktívnym bezplatným poradenstvom orientovať sa ľuďom v náročnom systéme európskych štrukturálnych a investičných fondov, čím zvyšujú ich šance na úspech pri získavaní finančných príspevkov na realizáciu ich projektov v jednotlivých regiónoch. Vďaka IPC je možné priamo v regiónoch získať aktuálne, presné a ucelené informácie, čo pomôže podporiť vyššiu miere čerpania a efektívnejšiu implementáciu v programovom období 2014 – 2020.      

Doterajších šesť IPC bolo zriadených v priebehu druhého polroka 2016, počas ktorého každé IPC získalo do databázy približne 150 záujemcov a ich počet neustále narastá. Pracovníci poskytujú informácie osobne, prostredníctvom emailu ale aj telefonicky. IPC v rámci svojej činnosti organizujú školenia a vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov napr. o verejnom obstarávaní, k jednotlivým vyhláseným výzvam a pod. Spolupracujú taktiež s regionálnymi kontaktnými bodmi jednotlivých operačných programov (napr. INTERREG), informačnými strediskami (napr. Europe Direct), regionálnymi združeniami ZMOSu apod. Otázky žiadateľov sa doposiaľ najčastejšie týkali možností financovania ich podnikateľských zámerov (služby, kultúry, vzdelávania apod.), spôsobu prípravy projektov a ich následnej realizácie, informácií  o jednotlivých operačných programoch atď.

IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

27. 02. 2017 

VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 3).

Dokument na stiahnutie:

- Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 – verzia 3 (http://bit.ly/2kUeSDb)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2g8Ej1y

27. 02. 2017 

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila “Informáciu pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)”. Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

 

27. 02. 2017 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).

 

Dokument na stiahnutie:

- Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 – verzia 2 (http://bit.ly/2kUeSDb)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2g8Ej1y

20. 02. 2017 

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach.

Na informačné dni boli pozvaní zástupcovia oprávnených miest a obcí, ktoré môžu v programovom období 2014-2020 žiadať o pomoc zo zdrojov Európskej únie. Ide o 1043 miest a obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského.

Predmetom diskusií boli vyhlásená výzva na podporu prístupu k pitnej vode a pripravované výzvy pre oblasť odpadového hospodárstvaprestupného bývania.

„Základným cieľom informačných dní je pomôcť starostom a ďalším zástupcom dotknutých obcí zorientovať sa v administračnom procese nevyhnutnom pre úspešné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlila riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

Účastníci informačných dní mali príležitosť bližšie sa oboznámiť so všetkými dokumentmi a prílohami, s ktorými sa stretnú pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc. Prednášajúci zamestnanci sekcie európskych programov sa venovali tiež podmienkam poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia. Súčasťou prezentácie boli technické detaily týkajúce sa oprávnených výdavkov a ďalších povinností zo strany prijímateľov projektov. Počas informačných bol aj priestor na prechádzanie najčastejších chýb zo strany žiadateľov s cieľom vyhnúť sa im do budúcna.

Zástupcovia miest a obcí privítali túto formu diskusie, ktorá im podľa vlastných slov uľahčí celý proces vypĺňania dokumentov súvisiacich so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Informačné dni budú organizované aj v budúcnosti, o čom budú oprávnení žiadatelia informovaní vopred.

Prehľad všetkých vyhlásených výziev OP ĽZ v gescii Ministerstva vnútra SR nájdete na tomto odkaze >>>

Prezentácie z informačných dní na stiahnutie:

 

17. 02. 2017 

Informácia o dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie predlžuje dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 Vás budeme informovať do konca tohto týždňa.

17. 02. 2017 

Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla.

Výzva patrí k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) a majú predmet vykonávania hospodárskej činnosti v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri .

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 130 000 000 EUR. Konkrétne podmienky výzvy budú známe v deň zverejnenia.

Zdroj: SIEA

17. 02. 2017 

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú v rámci výziev na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sumu vyššiu ako 100 000 eur.

 

Nová požiadavka pre žiadateľov a prijímateľov príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyplýva zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora. Za pravdivosť údajov zverejnených v registri partnerov verejného sektora zodpovedá partner. V zmysle predmetného zákona údaje zapisuje výlučne oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, notár, banka či audítor. Zákonnou povinnosťou prijímateľa je byť uvedený v tomto registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

 

Nová podmienka je zapracovaná v Usmernení č. 1 k prebiehajúcim výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04, ktoré administruje SIEA. Podľa usmernenia musia žiadatelia o príspevok ako novú povinnú prílohu k žiadosti priložiť čestné vyhlásenie, že v prípade vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP budú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich povinnosť vyplývajúca z predmetného zákona bude vzťahovať. Túto povinnosť si musia splniť najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa §25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, t.j. pred uzatvorením zmluvy. Do registra sa preto nemusia zapisovať vopred, ale až po vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti.

 

Podrobnejšie informácie o registri partnerov verejného sektora nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti: http://bit.ly/2lfPwPH

17. 02. 2017 

Prezentácia zo školenia pre odborných hodnotiteľov

Dňa 8.2.2017 a 13.2.2017 sa uskutočnilo školenie pre odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Prezentáciu, ktorá odznela na školení nájdete nižšie:

Školenie odborných hodnotiteľov - prezentácia

17. 02. 2017 

Aktualizácia č.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2

AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zdroj: MPaRV SR

17. 02. 2017 

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.

17. 02. 2017 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.2.2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 09.03.2017.

 

Dokument na stiahnutie:

- Aktualizácia č. 1 (http://bit.ly/2lJKfwq)

 

Znenie aktualizácie č. 1 k výzve s kódom IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 je dostupné na stránke:

http://bit.ly/2kEXL4b

17. 02. 2017 

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.01.2017


1. Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
  Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.01.2017 schválené prostriedky vo výške 573,85 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 4,10%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 31.01.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 258,38 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 31.01.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
 
2. Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo II. programového obdobia 2007 - 2013
 
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.01.2017 prostriedky vo výške 11 325,20 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,48%.
 
K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 a 2017 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená v marci 2017 Európskej komisii, ktorá k nej ešte môže vyjadriť pripomienky.

Viac informácii TU

17. 02. 2017 

Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa § 1 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) a písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z. rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu.

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74. Zároveň dáva platobná agentúra do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V nadväznosti na platnú právnu úpravu týkajúcu sa schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016, platobná agentúra začala s vyplácaním platieb priamych podpôr do 1. decembra 2016. V decembri 2016 boli schvaľované priame podpory v rámci jednotnej žiadosti: doplnkové vnútroštátne platby na plochu a chmeľ, oddelené priame platby: jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, viazané priame platby: na pestovanie zeleniny a ovocia s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, rajčiny, chmeľ, cukrovú repu, na chov bahníc, jariek a kôz, dojníc a výkrm hovädzieho dobytka spolu s úhradou finančnej disciplíny a podpora z PRV 2014 - 2020: platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby v rámci Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde.

Po spracovaní žiadostí v dňoch 28.11.2016 až 13.12.2016 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti 2016 pre 15.588 žiadateľov, čo je 82,13 % zo všetkých 18.980 aktuálne v tom čase platných žiadostí.

Platobná agentúra reálne napĺňa verejný prísľub, ktorý dala v decembri 2016 a priebežne pokračuje v ďalšom schvaľovaní platieb priamych podpôr na jednotnej žiadosti 2016 aj v januári 2017. Proces vydávania rozhodnutí priebežne pokračuje, pričom k ďalšiemu vydávaniu rozhodnutí platobná agentúra pristúpila dňa 15. januára 2017. Okrem už v decembri schvaľovaných podporných schém sa od januára 2017 schvaľujú aj platby na ďalšie podporné schémy: platba pre mladého poľnohospodára, ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu. Ku dňu 7. február 2017 boli celkom v jednotlivých kolách schvaľovania platieb vydané rozhodnutia na jednotnej žiadosti na rok 2016 pre 16.381 žiadateľov, čo je 86,31 % zo všetkých 18.980 žiadostí. Platobná agentúra vydala rozhodnutia aj 275 žiadateľom na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľn. plochu z podaných 1092 žiadostí, 175 rozhodnutí žiadateľom na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo z 355 podaných žiadostí a 423 rozhodnutí na podporu mladý poľnohospodárov z 561 podaných žiadostí.

V nasledujúcich mesiacoch roku 2017 platobná agentúra začne so schvaľovaním platieb aj na ostatných žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr predložených v kampani 2016 (agroenvironmentálno-klimatické opatrenie - chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, dobré životné podmienky zvierat) a lesnícke opatrenia (prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, Natura 2000 na lesných pozemkoch a lesnícko-environmentálne platby a ochrana lesov).

Postupne, ako sú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy, platobná agentúra pristupuje k vystaveniu rozhodnutí na daných žiadostiach.

17. 02. 2017 

Cena SozialMarie_prosba o hlas

naša nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých so sídlom na Magurskej 16 v Banskej Bystrici  sa tohto roku zapojila do výzvy o cenu SozialMarie 2017, ktorá je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Výzva bola uzavretá 24. januára. Okrem 15 cien udeľovaných za sociálne inovácie SozialMarie každoročne udeľuje od roku 2012 aj Cenu publika. Zúčastniť sa hlasovania o Cenu publika môže každý, kto na webstránke SozialMarie odovzdá svoj hlas do 24. februára 2017  vybranému projektu.

Verejné hlasovanie sa uskutočňuje na webstránke SozialMarie, avšak tohtoročná účasť na hlasovaní si vyžaduje mať vytvorený profil na sociálnej sieti Facebook.

Postup na odovzdanie hlasu je jednoduchý:                            

1. Náš projekt s názvom: "Podnik medzitrhu práce šanca pre všetkých na zvýšenie zamestnateľnosti", nájdete na web stránke SozialMarie na linku: http://www.sozialmarie.org/sk/projects/7189 (ukážka tejto web strany, uloženej PDF je v prílohe).      

2. Keď kliknete na uvedený link, nájdete tam popis nášho projektu v slovenskom a anglickom jazyku.

3. Pokiaľ ste sa rozhodli dať nášmu projektu hlas, kliknite na “Dajte tomuto projektu hlas!”.

4. Ak nie ste prihlásený do aplikácie Facebook, budete požiadaní/á o prihlásenie sa v osobitnom okne. Následne je Váš hlas akceptovaný.

5. Ak ste prihlásený/á do aplikácie Facebook, Váš hlas bude započítaný okamžite.

S ohľadom na to, že v popise projektu nie je uvedená prezentácia vo forme fotografií, ktorú sme zasielali ako prílohu projektu, dovoľujeme si Vám ju v prílohe na informáciu preposlať.

Ak by sa vyskytli problémy pri udeľovaní Vášho hlasu pre náš projekt, prosím kontaktujte sa s koordinátorom SozialMarie za Slovensko Igorom Kocianom, tel.+421 919 346 684; e-mail: igor.kocian@sozialmarie.org

17. 02. 2017 

novy web_Dunajsky program

dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zriadil novú webovú stránku programu www.danube.vlada.gov.sk  

 

Na novej stránke budeme pravidelne prinášať informácie o aktualitách programu, o podujatiach organizovaných Národným kontaktným bodom a Spoločným sekretariátom a budú na nej dostupné aj vybrané programové dokumenty a pravidlá v slovenskom jazyku.

 

17. 02. 2017 

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov - II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 07. 02. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 25. 07. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP - aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 15. 04. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP