Prihlásiť
 

Aktuality

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

05. 02. 2019 

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

05. 02. 2019 

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná. 

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom:

 • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania:

 1. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr do 12. februára 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC141-2018-45; OPKZP-PO1-SC111-2016-15; OPKZP-PO1-SC111-2016-16; OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať  INFORMAČNÝ SEMINÁR  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 13. február 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 11. februára 2019 a to prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Mesto Skalica získalo NFP na Základnú školu Strážnická vo výške 167.000 eu

Mesto Skalica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 167.083,10 eura, ktorý je určený pre Základnú školu (ZŠ) Strážnická. TASR o tom informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

Za mesto podpísal zmluvu ešte bývalý primátor Ľudovít Barát. "Predpokladané spolufinancovanie mesta je vo výške 8793,85 eura, celkové predpokladané náklady projektu sú 175.876,95 eura. Ide o predpokladané výdavky zo žiadosti, projekt ešte nebol vysúťažený," uviedol zamestnanec mesta.

Podľa projektu mesto získané financie využije na obnovu odborných učební fyziky, biochémie, informatiky a polytechnickej učebne. Okrem toho sa z NFP nakúpi interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, obnovia sa podlahy a vybavenie knižnice vrátane obnovy knižničného fondu. Termín realizácie projektu je naplánovaný v mesiacoch máj až august 2019.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie budovy ZŠ Strážnická za približne 1,1 milióna eur od leasingovej spoločnosti, ktorá v súčasnosti budovu s pozemkami vlastní. Hlavným dôvodom snahy získať budovu školy do vlastníctva bol fakt, že si na školu mesto nemôže žiadať dotácie. Napriek tomu bola škola s týmto projektom úspešná. "Ide o projekt týkajúci sa interiérového vybavenia, nie obnovy budovy," vysvetlil pre TASR Minďáš.

05. 02. 2019 

V roku 2019 pribudnú nové cesty a nové vlaky za eurofondy

V tomto roku sa rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak chce nadviazať na mimoriadne úspešný rok 2018, kedy podpísalo zmluvy na dopravné projekty za takmer 1,5 miliardy eur. Ku koncu roka sa z eurofondov na dopravu podarilo vyčerpať prakticky tretinu peňazí. 
 
Pridelené eurofondy čerpáme nadpriemerne
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) splnil v roku 2018 svoje  záväzky voči Európskej komisii už na rok 2019 v oblasti čerpania fondov EÚ. Ministerstvo dopravy tak zaistilo, že pridelené financie na slovenské dopravné projekty neprepadnú. Celkové čerpanie OPII dosiahlo úroveň viac ako 1,2 miliardy eur, čo je približne 30 % všetkých prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2023.
Len v roku 2018 sa podpísali eurofondové zmluvy za 1,47 miliardy eur.
Máme nadpriemere dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Veríme, že na ne získame financie aj z prípadnej realokácie z menej úspešných operačných programov, ktoré pridelené eurofondy nestihnú vyčerpať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K koncu minulého roka bolo v OPII zazmluvnených celkovo 105 projektov  v  hodnote takmer 2,6 miliardy eur.
 
V roku 2019 pribudnú aj nové diaľnice
Na letné mesiace je plánovaná dostavba 11,3 km dlhého diaľničného úseku pri Žiline: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe a bude sprístupnený až po jeho dokončení. Na novú diaľnicu sa môžu tešiť motoristi aj na východe. V decembri má byť odovzdaný úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý spolu s budúcim úsekom R2 Košice Šaca – Košické Oľšany vytvoria juhovýchodný obchvat mesta Košice. Všetky úseky sú financované s príspevkom z OPII.
Okrem diaľnic eurofondy pomôžu k dostavbe dlho očakávanej cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, ktorú vodiči začnú plne využívať na prelome apríla a mája. V tomto roku sa dokončí aj modernizácia 32 mostov v Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.
V prvom polroku 2019 budú vyhlásené súťaže na 2. etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa a modernizáciu viacerých ciest I. triedy v banskobystrickom, košickom a prešovskom regióne. Tiež sa začne s ďalšou modernizáciou mostov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 
Nové vlaky na Strednom Slovensku
V máji začne jazdiť po železniciach medzi Zvolenom a Vrútkami nový dieselový vlak. Je to prvý z 21 vlakov, ktoré budú postupne nasadzované v priebehu dvoch rokov na trate od Vrútok cez Banskú Bystricu, do Zvolena, Brezna aj Prievidze.
 
Projekty pre hlavné mesto
Aj Bratislavu čakajú viaceré míľniky. V marci bude ukončená Štúdia realizovateľnosti – dopravný uzol Bratislava, ktorá navrhne optimálne riešenia na modernizáciu železničnej dopravy na území mesta až po hranicu s Maďarskom a Rakúskom. Jej výsledky budú rozhodujúce pre plánovanie a realizáciu viacerých dopravných projektov. V lete sa podpíše zmluva a začne sa s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi. V tomto roku bude tiež odštartovaná výstavba záchytných parkovísk Pezinok a Ivanka pri Dunaji. Parkovisko v Pezinku s kapacitou 291 parkovacích miest by malo byť otvorené do konca roka.
Vo februári sa dokončí štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preverí  opodstatnenosť zavedenia pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi obcami pozdĺž rieky Dunaj do Bratislavy – Dunajbus. Vodnú dopravu podporia aj projekty na zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji alebo modernizácia plavebných komôr v Gabčíkove, ktorú financujeme s využitím Nástroja na prepájanie Európy.

 
  

05. 02. 2019 

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.
 
Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.
 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.
 
Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.

 

05. 02. 2019 

Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi

 
IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. 

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila včera, v pondelok 4.2.2019, konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.


Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať.
 
Kompletné výsledky súťaže  „Roadshow 2018“
 
 1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko.
 2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. Tím „SPACE TEAM“  tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková.
 3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov.Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš.
 4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov.
 5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov.
 6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 bodov.
 7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 bodov.
 8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov.
 9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov
 10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. – 120 bodov.
 11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov
 12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina - 104 bodov.
 13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov
 14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov.
 15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov.
 16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov.

 

05. 02. 2019 

V Kecerovciach pribudne nová materská škola pre 140 detí

 
S prácami na výstavbe novej materskej školy (MŠ) pre 140 detí v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie by sa malo začať koncom februára. Predpokladá to starosta  Miroslav Galas-Zaufal. Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.

Podľa informácií o výsledku verejného obstarávania bude budova stáť v lokalite pri základnej škole - medzi murovanou budovou a triedami kontajnerového typu. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný s valbovou strechou. "Je to také tiché prostredie, dá sa povedať aj bezpečné. Myslím, že sme vybrali dobré miesto," povedal starosta.

V Kecerovciach s počtom obyvateľov približne 3640 je aktuálne jedna MŠ, jej kapacita je 24 detí, čo pre obec nie je postačujúce. Ako Galas-Zaufal spresnil, niektoré deti v predškolskom veku navštevujú MŠ v okolitých obciach, prípadne žiadnu. "Zatiaľ nemáme dopyt z iných obcí, ani sme to nerozširovali - nechceli sme predbiehať. Čakali sme, či sa to všetko schváli. Ale podľa mňa z okolitých obcí nebudeme môcť brať deti, lebo v Kecerovciach máme veľmi veľa detí, ktoré čakajú na nástup do škôlky," dodal.

Stavebné práce majú byť ukončené do konca tohto kalendárneho roka. Podľa starostu by ich dodávateľ chcel mať hotové v auguste, respektíve do začiatku nového školského roka. Prostredníctvom novej MŠ vznikne v Kecerovciach aj niekoľko pracovných miest. Okrem zhruba 14 učiteliek a niekoľkých asistentov budú potrebné pracovné sily aj na pozície kuchárky či upratovačky.

Projekt je realizovaný s podporou zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spolufinancovanie zo strany obce predstavuje päť percent a poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR.
05. 02. 2019 

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

05. 02. 2019 

http://www.vlada.gov.sk/angela-merkelova-bude-v-bratislave-rokovat-s-premiermi-v4/

Vo štvrtok 7. februára 2019 navštívi Bratislavu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa zúčastní na summite krajín Vyšehradskej štvorky.
 
Na úvod svojej návštevy sa Angela Merkelová stretne s premiérom Petrom Pellegrinim na Bratislavskom hrade. Hovoriť budú o vzájomných slovensko-nemeckých vzťahoch, ale aj o aktuálnej situácii v Európskej únii.
 
Následne sa nemecká kancelárka Angela Merkelová zúčastní na summite predsedov vlád krajín V4. Hlavnou témou tohto rozšíreného formátu bude predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť EÚ.  Premiéri V4 si spolu s Angelou Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.  
 

 

30. 01. 2019 

Slovenské potraviny ochutnajú v Berlíne stovky tisíc ľudí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej preťalo minulý rok dlhú 11-ročnú šnúru, počas ktorej nemalo Slovensko na tak prestížnom veľtrhu, ako je Internationale Grüne Woche, žiadne zastúpenie. Národný stánok Slovenska nechýba ani na aktuálnom 84. ročníku, ktorý očakáva 400-tisícovú návštevnosť. Národnú expozíciu zrealizovalo v rámci podpory exportnej politiky slovenských potravinárov MPRV SR.

 • Slovensko má opäť zastúpenie na prestížnom medzinárodnom veľtrhu
 • Národný stánok prezentuje slovenské potraviny a naše kultúrne bohatstvo
 • MPRV SR podporuje exportné aktivity slovenských výrobcov potravín

„Medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta. O pozornosť 400-tisíc návštevníkov súperí v Berlíne viac ako 100-tisíc produktov. Vlani sme sa presvedčili, že vrátiť národný stánok Slovenska na tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze malo zmysel. Tento rok prichádzame s prepracovanejšou národnou expozíciou, pod ktorou sa budú prezentovať štyria špičkoví slovenskí výrobcovia. Zelený týždeň je pre nich jedinečnou príležitosťou ukázať svoje kvality a nazbierať obchodné kontakty,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Národný stánok sa rozprestiera na ploche 126 m2. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy Slovenska a naše kultúrne bohatstvo. Stánok zastrešuje renomovaných slovenských výrobcov - spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., ktorý je ako jediný na Slovensku držiteľom ocenenia – zlatá Európska pivná hviezda,  HO&PE FAMILY, s.r.o., ktorý vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť MILSY, a.s., ktorá vyrába mliečne produkty (čerstvé mliečne výrobky, parené neúdené a údené syry, nátierky rôznych príchutí) a Minit Slovakia, s.r.o., ktorý produkuje mrazené pekárenské výrobky, zamestnáva 300 ľudí a spravuje 550 franchise predajní na Slovensku a v Česku.

„Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa k nám dováža z nemeckého trhu. Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotu, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pričom ročne priťahuje približne 400-tisíc návštevníkov. Na výstavnej ploche 115 000 m2 sústreďuje viac ako 1700 vystavovateľov – národné expozície, výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta. Veľtrh je nielen príležitosťou nadviazať medzinárodné kontakty, ale aj kulinárskym zážitkom sprostredkovaným cez ochutnávky národných a regionálnych špecialít.

Veľtrh pokrýva široké spektrum produktov od čerstvých potravín cez mliečne, mrazené, pekárenské, cukrárenské výrobky, nápoje, koreniny, bylinky či čaje. Súčasťou sú aj prehliadky chovov poľnohospodárskych zvierat, poľovníctva, rybárstva a prezentácia poľnohospodárskej, záhradnej a potravinárskej techniky.

Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. Veľtrh potrvá od 18. do 27.  januára 2019.

 

 •  
30. 01. 2019 

Matečná: Dvojaká kvalita je znova zaradená ako nekalá obchodná praktika

Dvojaká kvalita, ktorú ako nekalú obchodnú praktiku koncom minulého roka vypustilo Rakúske predsedníctvo z pripravovanej európskej legislatívy, je vďaka iniciatíve slovenskej agroministerky Gabriely Matečnej (SNS) znova späť v návrhu. G. Matečná v pondelok v Bruseli o probléme dvojakej kvality rokovala aj s eurokomisárkou pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věrou Jourovou.

 • Dvojaká kvalita je vďaka aktivite SNS znova zaradená medzi nekalé obchodné praktiky
 • Výsledky testov komisie a metodika testovania by mali byť hotové do konca štvrťroka
 • Matečná: Voľte v eurovoľbách ochranu slovenských spotrebiteľov a nie biznis lobistov z SaS a KDH

„Slovenská národná strana nedopustí, aby sa niektorá z krajín EÚ snažila tento problém zamiesť pod koberec. Proti takýmto snahám budeme bojovať a nedovolíme ich. Vďaka komunikácii s ministrom poľnohospodárstva Rumunska, ktoré je od januára predsedníckou krajinou Rady EÚ, našej iniciatíve zaradiť tento bod na včerajšie rokovanie agroministrov a úzkej komunikácii s pani eurokomisárkou Jourovou, sa nám podarilo vrátiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na pondelkovom rokovaní s eurokomisárkou Věrou Jourovou diskutovala podpredsedníčka vlády o stave prípravy legislatívy týkajúcej sa postihovania dvojakej kvality aj o postupe komisie. Testovanie a doladenie metodiky na testovanie produktov dvojakej kvality by malo byť pripravené už čoskoro. Prvé oficiálne výsledky testov Spoločného výskumného centra Európskej komisie by mali byť známe do konca tohto štvrťroku. Následne budú môcť začať vykonávať testy všetky členské krajiny. Slovenský agrorezort proti výrobcom dvojakej kvality tvrdo zakročí.

„SNS bude, na rozdiel od iných strán, bojovať v Európskom parlamente v prvom rade a predovšetkým za práva Slovákov. Tvrdo odmietame, aby bolo Slovensko potravinovým smetiskom únie, aby si tu z nás robili nadnárodné koncerny klondajk a predávali tu nekvalitnejšie produkty dokonca za vyššie ceny ako na Západe. Slovenský spotrebiteľ má rovnaké práva na spoločnom európskom trhu ako nemecký či rakúsky,“ uviedol Jaroslav Paška, podpredseda SNS a líder eurokandidátky strany.

Nie všetky strany však zastupujú záujmy slovenského spotrebiteľa. To, že dvojaká kvalita neexistuje, tvrdí napríklad strana SaS, ktorá najprv obvinila slovenské orgány zo zmanipulovania testov dvojakej kvality. Potom označila angažovanie sa Slovenska v boji proti dvojakej kvalite za „nevhodné“ a nakoniec pomenovala boj SNS proti dvojakej kvalite za „poškodzujúci tržby obchodníkov“. „Apelujem na všetkých Slovákov, aby prišli v eurovoľbách voliť. Ak totiž nechajú hájiť záujmy slovenských spotrebiteľov lobistami obchodníkov a nadnárodných koncernov z SaS či KDH, Slováci sa nedomôžu rovnakých práv, ktoré nám právom patria,“ zdôraznila G. Matečná.

30. 01. 2019 

Európska únia i Slovensko trpia nedostatkom rastlinných bielkovín

Ministri poľnohospodárstva členských štátov Európskej únie (EÚ) tento týždeň rokovali o riešení nedostatku rastlinných bielkovín v EÚ. Únia ich musí pre zabezpečenie dopytu po potravinách dovážať z tretích krajín. Agroministri diskutovali aj o africkom more ošípaných.

 • EÚ je sebestačná v vo výrobe bielkovín pre krmovinárske účely len na 5 %
 • Matečná: Chceme viac slovenskej sóje, ktorá je bez GMO
 • Pri boji proti africkému moru ošípaných je dôležitá spolupráca veterinárov, farmárov a poľovníkov

„Posilnenie pestovania bielkovinovo bohatých plodín, najmä strukovín, na Slovensku i v EÚ je dôležité pre potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Sú totiž významnou súčasťou výživy hospodárskych zvierat a zadržiavajú dusík v pôde. Zvýšením ich pestovania je možné znížiť nielen emisie, ale zároveň zabezpečiť sebestačnosť Slovenska i EÚ od dovozu bielkovín z tretích krajín. Chceme viac slovenskej sóje, ktorá je bez GMO,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Takzvaná dobrovoľná viazaná podpora pre poľnohospodárov bude jednou z hlavných priorít Slovenska v rámci budúcej SPP. Práve u týchto plodín je totiž veľký predpoklad zvyšovania spotreby v súvislosti so snahou Slovenska podporiť živočíšnu výrobu a zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Bielkovinové plodiny, ktoré môžu byť potenciálne predmetom podpory prostredníctvom viazaných priamych platieb, sa dnes v SR pestujú na ploche 48 569 ha.

EÚ spotrebuje zhruba 45 miliónov ton bielkovín pre krmivo, z čoho tretinu tvoria proteíny zo sóje. Sebestačnosť EÚ tak dosahuje v tejto oblasti len 5 percent. EÚ potrebuje ročne importovať 17 miliónov surových proteínov, z čoho 13 miliónov predstavuje sója. Tú do EÚ vyvážajú predovšetkým USA, Brazília a Argentína.

Európska komisia (EK) informovala agroministrov o stave rozširovania sa afrického moru ošípaných (AMO), ktorý je vážnou hrozbou pre európske poľnohospodárstvo. V rokoch 2013 - 2018 investovala EÚ a jej členské štáty do boja s touto nákazou približne 100 miliónov eur vrátane pomoci poskytnutej krajinám susediacim s EÚ. Sektor ošípaných sa totiž podieľa na celkovom výkone európskeho agrosektora 8,5 percentami, tvorí však až polovicu produkcie mäsa v EÚ.

EK zdôraznila, že kľúčový je dlhodobý manažment populácie diviačej zveri a úzka spolupráca a koordinácia medzi veterinármi, farmármi a poľovníkmi. Avšak „skokové“ výskyty AMO v Českej republike v roku 2017 a v Belgicku v roku 2018 poukazujú, že členské štáty nesmú podceňovať ani šírenie ľudským faktorom. 

30. 01. 2019 

Ministerstvo dopravy pomáha mestám inšpirovať sa z dobrých projektov

Pozitívne príklady, ktoré pomohli mestám zlepšiť dopravu, parkovanie alebo rozvoj územia, to sú hlavné témy seminára CityChangers, ktorý dnes ministerstvo dopravy zorganizovalo pre slovenské mestá a obce.  Jeho cieľom je pomôcť samosprávam inšpirovať sa z týchto príkladov a naštartovať vzájomnú spoluprácu pri ich realizácií. 

„Nemá zmysel vymýšľať niečo, čo už bolo vymyslené aj na Slovensku musíme využívať osvedčené riešenia, ktoré fungujú,“ hovorí minister dopravy Arpád Érsek. Nosnou témou  seminára sú príklady realizácie konkrétnych opatrení v prospech zlepšenia kvality života v českých mestách od tajomníka Asociácie miest pre cyklistiku, českého národného cyklokoordinátora Jardu Martínka.

Okrem hlavného mesta Bratislava, ktorá na seminár poskytla aj priestory, sa na ňom zúčastňujú napríklad aj zástupcovia samosprávy z Galanty, Trenčína, Lučenca, či Nitry. Zámerom ministerstva je pokračovať v podobných aktivitách a čo najviac podporiť výmenu pozitívnych skúseností predovšetkým v rámci mestskej mobility.

30. 01. 2019 

Ministerstvo dopravy na trati Bratislava - Komárno čaká na poschodové vozne

Ministerstvo dopravy intenzívne rieši situáciu na frekventovanej železničnej trati BA – Komárno. Nedostatočná kapacita vlakov komplikuje cestujúcim každodenné dochádzanie do hlavného mesta. Minister dopravy Arpád Érsek požiadal spoločnosť RegioJet, aby na trať v rannej špičke zabezpečila poschodové vozne. Takýto typ vozňov zabezpečí, že sa kapacita na sedenie zvýši o desiatky nových miest. Rezort dopravy je zároveň pripravený byť nápomocný a urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov, aby mohli byť nasadené na trať už v najbližších týždňoch. 

„Situáciu na tejto trati intenzívne riešime aj s ohľadom na zhoršujúcu sa  dopravnú situáciu v Bratislave, ktorej musíme čeliť. Vyzval som súkromného dopravcu, aby na trati zabezpečil poschodové vozne. Iba tak vieme zásadným spôsobom zvýšiť kapacitu a môžeme odviezť viac cestujúcich ako doteraz. Sme pripravení urýchliť proces nevyhnutného schválenia takýchto vozňov na Dopravnom úrade, aby mohli jazdiť čo najskôr“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Na trhu sú dostupné pochodové vozne nemeckej výroby, pričom kapacita jedného je 120 miest na sedenie, čo je o 32 viac ako v inom bežnom vozni. Len pri trojvozňovej súprave by sa tak zvýšil počet sedadiel o 96 miest. Ministerstvo dopravy zároveň očakáva od spoločnosti RegioJet, ktorá dopravu na trati BA – Komárno prevádzkuje, aj podrobnosti k radeniu týchto vlakov v rannej špičke a v neposlednom rade cenovú ponuku. Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati BA - Komárno takmer zdvojnásobil. Situáciu na trati zároveň komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať a pridanie ďalšieho ranného posilového vlaku z dôvodu ich hustého vedenia dnes nie je možné.

Ministerstvo dopravy pracuje na ďalších, finančne aj časovo rýchlo vykonateľných opatreniach, ktoré by zlepšili priepustnosť na trati a znamenali tak viac odvezených ľudí.  

30. 01. 2019 

OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov na rok 2019. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

30. 01. 2019 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva a výpisu registra trestov.

30. 01. 2019 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva a výpisu registra trestov.

30. 01. 2019 

Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 160,2 mil. eur (-26,7 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 33,9 mil. eur (-4,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 6,3 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 0,5 mil. eur. K poklesu došlo u administratívnych poplatkoch vo výške 12,5 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 20,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli naopak vyššie o 3,0 mil. eur. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 10,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.12.2018
% plnenia ŠR
v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 13 982 810 15 381 013 110,0% 109,8%
Daňové príjmy 11 152 446 11 361 518 11 966 204 105,3% 107,3%
EÚ príjmy 1 422 488 1 378 419 2 169 725 157,4% 152,5%
Dividendy 599 085 430 509 438 905 102,0% 73,3%
 z toho:  štátny rozpočet 599 068 430 499 438 895 102,0% 73,3%
               MH Manažment, a. s. 17 10 10 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 812 364 806 179 99,2% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 15 955 715 16 563 255 103,8% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 151 189 1 134 592 98,6% 97,3%
EÚ výdavky 1 432 124 1 378 419 2 081 909 151,0% 145,4%
Spolufinancovanie 202 319 220 617 316 601 143,5% 156,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 768 122 731 424 95,2% 115,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 255 392 106 413 41,7% 25,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 383 752 12 181 976 12 192 316 100,1% 107,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -1 972 905 -1 182 242 59,9% 96,9%
 

 

30. 01. 2019 

Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 160,2 mil. eur (-26,7 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 33,9 mil. eur (-4,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 6,3 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 0,5 mil. eur. K poklesu došlo u administratívnych poplatkoch vo výške 12,5 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 20,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli naopak vyššie o 3,0 mil. eur. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 10,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.12.2018
% plnenia ŠR
v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 13 982 810 15 381 013 110,0% 109,8%
Daňové príjmy 11 152 446 11 361 518 11 966 204 105,3% 107,3%
EÚ príjmy 1 422 488 1 378 419 2 169 725 157,4% 152,5%
Dividendy 599 085 430 509 438 905 102,0% 73,3%
 z toho:  štátny rozpočet 599 068 430 499 438 895 102,0% 73,3%
               MH Manažment, a. s. 17 10 10 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 812 364 806 179 99,2% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 15 955 715 16 563 255 103,8% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 151 189 1 134 592 98,6% 97,3%
EÚ výdavky 1 432 124 1 378 419 2 081 909 151,0% 145,4%
Spolufinancovanie 202 319 220 617 316 601 143,5% 156,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 768 122 731 424 95,2% 115,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 255 392 106 413 41,7% 25,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 383 752 12 181 976 12 192 316 100,1% 107,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -1 972 905 -1 182 242 59,9% 96,9%
 

 

30. 01. 2019 

Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2018

30. 01. 2019 

ÚHP: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou

Vo verejných politikách na Slovensku je veľký priestor pre účinnejšiu pomoc skupinám obyvateľov, ktoré sa ocitajú na okraji spoločnosti. Vyplýva to z priebežnej správy revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Tá sa zameriava na chudobné deti a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, dve skupiny, ktoré čelia najväčšiemu riziku sociálneho vylúčenia. Priebežná správa sa sústredí na  existujúce nástroje v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych politík a zdravia, pričom záverečná správa má ambíciu navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie.

Na sociálne začleňovanie bolo v roku 2017 vynaložených 436 miliónov eur, čo predstavuje 0,51 % HDP a 1,27 % celkových verejných výdavkov. Zhruba 85 % z toho išlo na politiky trhu práce a sociálne politiky a 14 % na vzdelávanie. Z eurofondov a spolufinancovania sme pokryli 29 % výdavkov na sociálne začleňovanie. Hoci je u nás podiel ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením pod priemerom EÚ, deti rodičov s nízkym vzdelaním a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú ohrození viac ako rovnaké skupiny v iných krajinách EÚ.

„Najväčšiu pozornosť si zasluhuje obmedzený prístup sociálne znevýhodnených detí k štandardnému vzdelávaniu. Vyčleňovanie znevýhodnených žiakov prispieva k ich horším výsledkom, obmedzuje možnosti pokračovať vo vzdelávaní a tým rozširuje rady nezamestnaných a sociálne odkázaných osôb v budúcnosti. Vyčleňovanie často sprevádzajú výrazne vyššie výdavky na žiaka, takže ide o veľmi zlú hodnotu za peniaze,“ hovorí Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý revíziu pripravil v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky. Sociálne znevýhodnené deti vo veku 3 až 5 rokov majú menej ako polovičnú účasť na vzdelávaní v materských školách v porovnaní s ich rovesníkmi. Revízia tiež potvrdzuje vyčleňovanie sociálne znevýhodnených žiakov, a obzvlášť rómskych žiakov, do špeciálnych škôl, kde majú zastúpenie až 55%, ale aj priestorové vyčleňovanie v rámci bežného vzdelávania, či nadmerné opakovanie ročníka.

Zlepšiť prístup k efektívnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny je potrebné aj v rámci aktívnych opatrení trhu práce. Najchudobnejší uchádzači o zamestnanie sú aktivovaní najmä aktivačnými prácami, ktoré nezvyšujú v dostatočnej miere šance na zamestnanie sa na otvorenom trhu práce. Účasť na efektívnejších nástrojoch pomoci je u nich troj- až päťnásobne nižšia ako u ostatných uchádzačov.

Prekážkou pri integrácii sociálne znevýhodnených ľudí môže byť aj ich zlý zdravotný stav v porovnaní so zvyškom populácie. Ten sa prejavuje o 7 rokov nižšou očakávanou dĺžkou života a až trojnásobne vyššou dojčenskou úmrtnosťou. Medzi významné dôvody tohto stavu patrí finančná záťaž spojená napríklad s doplatkami za lieky, ako aj vzdialenosť od najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v niektorých obciach Slovenska.

Priebežná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením popisuje aktuálny stav v prípade dvoch skupín. Záverečná správa prinesie návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie a zároveň sa bude podrobnejšie venovať ďalším ohrozeným skupinám, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením, neúplných rodín s deťmi a ľudí bez domova.

Link na správu: https://www.finance.gov.sk/files/archiv/5/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyFINAL.pdf

30. 01. 2019 

Nulové emisie sú budúcnosťou automobilového priemyslu

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa počas svojej pracovnej cesty v Južnej Kórei stretol s vrcholnými predstaviteľmi spoločnosti Hyundai Motor Group – materská firma Kia Motors Corporation – vo vývojom centre Namyang. Hlavnou témou diskusií bolo strategické smerovanie automobilky v oblasti výroby áut s nulovými emisiami (tzv. zero emission cars - ZEC) a zapojenia Slovenska do celkovej stratégie. 

Obe strany sa zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti vedy a výskumu, mobility ako aj samotnej digitalizácie výroby. „Náš záujem sústrediť sa na vyššiu pridanú hodnotu je prirodzeným krokom. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti našej ekonomiky je logické podporovať aktivity smerujúce do inovácií a výskumu moderných technológií, ktoré radikálne menia automobilový priemysel. Keď sa bude dariť našim automobilkám, bude sa aj nám,“ povedal po stretnutí Peter Kažimír.

Skvalitňovanie existujúcej a budovania novej infraštruktúry, investície do vedy a výskumu, užšia spolupráca so školami, či  start-up komunitou sústrediacou sa práve na inovácie v automobilovom priemysle sú nástroje, ktoré obe strany vnímajú ako potrebné.

V automobilovom priemysle prebieha revolúcia spôsobená zrýchľujúcou sa robotizáciou výroby. S tým súvisí rast dopytu po autách na alternatívny pohon, ale aj zmena správania sa koncových užívateľov. Tá je viditeľná v rastúcom záujme o car-sharing, či car-pooling, čo vytvára tlak na automobilky, aby tieto trendy zohľadnili vo svojich plánoch.

Slovensko-kórejský dialóg na túto tému bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch.       

Kia Motors Corp., ktorá má v súčasnosti svoje vývojárske a dizajnové centrá v Južnej Kórei, Spojených štátoch amerických, Japonsku a v nemeckom Frankfurte, ročne vynakladá 6 percent svojho obratu práve na výskum a vývoj. Slovensko tu vidí potenciál v rozvoji talentu v oblasti produktového dizajnu.

30. 01. 2019 

Prípravy na Ministerské zasadnutie Rady OECD v plnom prúde

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír pokračuje v pracovnej návšteve Kórejskej republiky. V Soule sa minister stretol so svojím kórejským kolegom podpredsedom vlády a ministrom financií Hong Nam – ki, aby sa spoločne venovali príprave zasadnutia Rady OECD, ktoré sa bude konať v máji v Paríži. Slovensko je po prvýkrát v histórii predsedníckou krajinou tejto organizácie a vybralo si Kórejskú republiku a Kanadu ako svojich podpredsedov.

Témou slovenského predsedníctva je využitie potenciálu digitalizácie a moderných technológií pre udržateľný rast ekonomiky. Obaja ministri počas stretnutia ocenili doterajšie prípravy zasadnutia Rady OECD. „Táto návšteva je dôkazom, že naše krajiny sú odhodlané zabezpečiť úspešné predsedníctvo v OECD, ktoré má za cieľ poukázať na potenciál, riziká a socioekonomické zmeny spojené s digitalizáciou svetovej ekonomiky“, uviedol minister financií P. Kažimír.

Slovensko si Kórejskú republiku vybralo za jednu z dvoch podpredsedníckych krajín z viacerých dôvodov. Kórejská republika patrí medzi najvýznamnejších zahraničných investorov na Slovensku, je členom skupiny G20 a zároveň patrí medzi svetových digitálnych lídrov, čo korešponduje s témou nášho predsedníctva.

Slovensko je na druhej strane pre Kórejskú republiku 4. najvýznamnejším exportným trhom v EÚ a celkovo už do výroby v SR investovalo približne 100 juhokórejských firiem, najmä do automobilového a elektrotechnického odvetvia. Najväčším kórejským investorom v SR je Kia Motors Corp. nasledovaná Samsung Electronics. 

Pracovná cesta podpredsedu vlády P. Kažimíra bude pokračovať v Kanade stretnutím s predstaviteľmi kanadskej vlády, vrátane ministra pre diverzifikáciu medzinárodného obchodu Jamesom Gordonom Carrom. Ďalším krokom príprav na májové Ministerské zasadnutie Rady OECD bude už na budúci týždeň návšteva generálneho tajomníka OECD Angela Gurriu na Slovensku. Začiatkom apríla sa v Bratislave následne stretnú veľvyslanci všetkých členských krajín OECD a v máji slovenské predsedníctvo vyvrcholí ministerským zasadnutím v Paríži.

30. 01. 2019 

Štátny tajomník prijal zástupkyne Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Budapešti

Dňa 24. januára 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák privítal delegáciu z regionálnej kancelárie pre strednú Európu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z Budapešti v zastúpení pani Yolandy Ditewig, zodpovednej za regionálnu politiku a pani Olivery Vukotic, zodpovednej za regionálnu integráciu za prítomnosti zástupcov Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Predmetom rokovania bolo zabezpečenie vzdelávania detí osôb žiadajúcich o azyl a utečencov a ich integrácia do systému vzdelávania na Slovensku.
     Zástupkyne UNHCR predstavili zámery ich pôsobenia v predmetnej téme v deviatich krajinách Európy a projekt výučby o utečencoch pre vekové kategórie 6-9 a 9-12 rokov. Štátny tajomník poďakoval za preklad učebných materiálov do slovenského jazyka. Rovnako priblížil delegácii vysokého komisára systém poskytovania vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko.
     Výstupom spoločného stretnutia MŠVVŠ SR, MV SR a UNHCR je dohoda o spoločnej realizácii vzdelávania lektorov z radov pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl s využitím medzinárodných skúseností pilotovania takéhoto typu školenia v iných krajinách (Belgicko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika).

30. 01. 2019 

Rezort školstva začal spoluprácu s OECD na vytvorení Národnej stratégie zručností

Zručnosti potrebné pre budúci trh práce v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) boli dnes okrem iného témou podujatia s názvom Skills Strategy Seminar: Slovak Republic. Ide o prvé z radu konzultačných podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia OECD s cieľom čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie nastaviť Národnú stratégiu zručností pre Slovensko v súlade s cieľmi NPRVaV.
       Seminár viedli ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, za OECD riaditeľka Centra pre zručnosti Monserrat Gomendio a OECD Team Leader Andrew Bell. Európsku komisiu reprezentoval Michael Morass, zástupca vedúceho oddelenia pre Česko, Poľsko a Slovensko v rámci Generálneho riaditeľstva EK pre oblasť zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie. Pozvaní boli aj ďalší zástupcovia rezortov školstva, práce, hospodárstva, vnútra a sociálnych partnerov.
     „Som veľmi rada, že pri realizovaní nášho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s takou významnou medzinárodnou organizáciou, ako je OECD a že tu môžeme privítať ich zástupcov, ktorí nám prišli pomôcť v tom, aby sme spolu s nimi vypracovali našu Národnú stratégiu zručností pre Slovensko. Budeme diskutovať o tom, ako zlepšiť kurikulum pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, a tým zlepšiť výsledky aj v medzinárodných testovaniach PISA, aj ako pomôcť Slovensku, aby sa rozvíjal systém celoživotného vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
      „V úvodnej fáze spolupráce sa potrebujeme bližšie oboznámiť so systémom vzdelávania na Slovensku, aby sme boli schopní identifikovať prioritné ciele a potom mohli navrhnúť efektívne riešenia s využitím skúseností z ďalších členských štátov OECD,“ priblížila Monserrat Gomendio, ktorá na seminári predstavila OECD stratégiu zručností s prihliadnutím na riziká, ktoré na Slovensku spôsobujú svetové trendy, ako sú automatizácia výroby či digitalizácia.

30. 01. 2019 

Zdravotne postihnutí ocenili dlhodobú spoluprácu s MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si rukami štátneho tajomníka Branislava Ondruša prevzalo cenu „Zlaté srdce,“ ktorú mu udelil tanečný klub Danube. Tento špeciálny klub spája deti s mentálnym postihnutím so zdravými deťmi. Spolu sa učia tancovať spoločenské tance či už ako duo alebo v kombinovaných pároch.
 

MPSVR SR a tanečný klub Danube spolupracujú už dlhých 15 rokov, za ktoré sa im podarilo zlepšiť život nejednému mentálne postihnutému dieťaťu, naučiť ho tancovať a dať mu do života novú nádej. Okrem toho je TK Danube partnerom celoslovenskej organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. 

Projekt spoločných tancov odbúrava bariéry medzi deťmi, podporuje prvok rovnosti a ukazuje všetkým ostatným, že život s mentálnym postihnutím nie je hanbou, ale výzvou na zlepšovanie samého seba, v čom je samozrejme potrebná pomoc aj zdravých detí. O tom, že sa im to darí svedčí celý rad úspechov nie len na domácich, ale aj na medzinárodných tanečných súťažiach.

30. 01. 2019 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu oslavuje 55 rokov

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Malý krok, ktorý znamenal jeho zriadenie, stal sa veľkým krokom pre oblasť pôsobenia inštitútu. Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť sa s problémami organizačnými, odbornými aj ekonomickými. Ale aj s problémom myslenia a zmýšľania ľudí.
 

Aj v súčasnosti vzdelaní ľudia vnímajú náš Inštitút ako ústav pre mrzáčikov. Je to aj tým, že mnohí ľudia majú vžité isté stereotypy, ktoré sa ťažko podarí zmeniť. Osobne si myslím, že to títo ľudia nehovoria so zlým úmyslom, iba sa nevedia vyjadriť inak, teda vecne správne. 

Dlhé roky boli ľudia so zdravotným postihnutím na okraji spoločnosti. Chcelo sa tým manifestovať, že naša spoločnosť je zdravá. V skutočnosti však bola chorá. Chorá bola v tom, že bola ochudobnená o myšlienky a schopnosti, ktorými títo ľudia disponujú. Ako vidieť, Inštitút tak prežil svoje vnútorné boje, zápasy, ale vždy sa ho podarilo udržať, a to vďaka práci a jej výsledkom, za ktorými stáli vždy konkrétni ľudia. Takže každý, kto prispel svojou rukou k dielu, má na tomto jubileu svoju zásluhu. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v našom Inštitúte a nie sú už medzi nami. 

Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi. Za týmto predsavzatím vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. 

Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Musím konštatovať, že ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Príčina asi spočíva v nedostatočnej informovanosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Našou víziou musí byť odvaha meniť veci. Meniť veci k lepšiemu, pretože každý človek, a najmä tí so zdravotným postihnutím, si zaslúžia kvalitnejší prístup k službám, informáciám. Mnohým ochoreniam či úrazom sa nedá predchádzať, ale ak sa už stali, tak vďaka komplexnej rehabilitácie či neraz aj dobrému slovu sa rany dokážu zaceliť. A hoci po nich zostávajú jazvy, tak aj tie môžu časom vyblednúť a zaradiť sa k spomienkam. 

Verím, že aj vďaka nášmu Inštitútu tých spomienok zostáva viac pozitívnych ako negatívnych. Ľudskosť, ktorú odovzdávame ďalej, nech pomôže každému, kto má pre ňu otvorené srdce. A či sa ho postihnutie týka priamo alebo nepriamo, nech dokážeme všetci spolu, zdraví i hendikepovaní, čo najviac odstraňovať to, čo nás rozdeľuje i oddeľuje. Len spoločnými silami dokážeme pohnúť hoci aj celým svetom, nech našim potomkom odovzdáme krajiny bez bariér. Bez bariér fyzických i psychických. V jednote je potenciál k úspechu. 

Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

30. 01. 2019 

Príspevky ministerstva na sociálne služby opäť vzrástli

Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška finančného príspevku je odlišná pre ambulantnú a pobytovú sociálnu službu a určuje ju každoročne nariadením vláda Slovenskej republiky. Od januára 2019 tak opäť vzrástli príspevky na sociálne služby o desiatky eur mesačne na každého odkázaného občana.
 

Navyše od januára minulého roka je účinná novela zákona o sociálnych službách. V rámci nej sme vytvorili nový mechanizmus financovania zo strany štátu, na základe čoho sa výrazne zvýšilo financovanie sociálnych služieb. Došlo k medziročnému nárastu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na oblasť sociálnych služieb zo sumy cca 88 miliónov eur v roku 2017 na cca 140 miliónov eur v tomto roku.  
Zároveň sme zákonom zabezpečili, že všetky tieto peniaze musia byť použité výlučne na mzdy a odvody. Poskytovatelia sociálnych služieb teda majú a aj budú mať priestor na to, aby rástli mzdy opatrovateľom a opatrovateľkám, ale aj všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb. „Aj týmto spôsobom vytvárame tlak na to, aby zamestnanci v sociálnych službách, v zariadeniach či už ambulantných alebo pobytových vrátane opatrovateľov a opatrovateliek dostali vyššie mzdy,“ prízvukuje minister Ján Richter. 

Počas pôsobenia ministra Richtera došlo k historicky najvýraznejšiemu finančnému posilneniu sociálnych služieb – od roku 2012 vzrástlo toto financovanie viac ako 5-násobne. Pre rok 2020 predpokladáme ďalšie výrazné navýšenie finančných prostriedkov pre túto oblasť. 

Treba však zdôrazniť, že financovanie sociálnych služieb je viaczdrojové. Príjmy sú zložené z úhrad od prijímateľov, teda klientov sociálnych služieb, z rozpočtu, resp. príspevku samosprávy, finančného príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj napríklad z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V neposlednom rade môžu byť súčasťou financovania aj dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVR SR, sponzorské finančné prostriedky a dary na základe darovacej zmluvy, v prípade neverejných poskytovateľov aj 2% dane fyzických alebo právnických osôb a pod. 

Vývoj výšky finančných príspevkov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 2018 - 2019: 

Pobytová sociálna služba: 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby  na rok 2018 
(mesiac/miesto) 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby  na rok 2019 
(mesiac/miesto) 

II. stupeň 

87 eur 

96 eur 

III. stupeň 

195,75 eura 

216 eur 

IV. stupeň 

261 eur 

288 eur 

V. stupeň 

369,75 eura 

408 eur 

VI. stupeň 

456,75 eura 

504 eur 

 

Ambulantná sociálna služba: 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby  na rok 2018 
(mesiac/miesto) 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby  na rok 2019 
(mesiac/miesto) 

II. stupeň 

43,50 eura 

64 eur 

III. stupeň 

97,88 eura 

144 eur 

IV. stupeň 

130,50 eura 

192 eur 

V. stupeň 

184,88 eura 

272 eur 

VI. stupeň 

228,38 eura 

336 eur

 

30. 01. 2019 

Predseda vlády navštívil ministerstvo

Predseda vlády Peter Pellegrini oceňuje efektivitu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave opatrení v prospech ľudí. Uviedol to po skončení pracovnej návštevy na ministerstve. Zároveň vyzval ministra Jána Richtera, aby sa rezort v tomto roku zameral najmä na podporu rodín s malými deťmi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo a zrealizovalo podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho v posledných rokoch množstvo opatrení, ktoré mali výraznejšie podčiarknuť sociálno-demokratický charakter súčasnej vlády. „Síce preferujem, aby sme budovali moderný dynamicky sa rozvíjajúci štát, ten ďalší prívlastok, ktorý Slovenská republika musí mať je, že je to aj štát sociálny. Že je to štát, ktorý sa vie postarať o chorých, o ľudí v núdzi, o seniorov aj o rodiny s deťmi,“ povedal premiér Peter Pellegrini. 

Predseda vlády počas stretnutia upozornil, že štát bude čeliť nepriaznivému demografickému vývoju a bude rásť počet ľudí v dôchodkovom veku. Očakáva preto, že rezort práce upriami pozornosť na posilnenie rodinnej politiky, ako aj na starostlivosť o seniorov. „Máme na stole riešenie, a to predĺžiť počet týždňov, za ktoré je možné poberať materskú. Ale chceme hovoriť aj o tom, či zvýšiť alebo akým spôsobom narábať s rodičovským príspevkom," avizoval Peter Pellegrini. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predsedu vlády informoval a uistil, že rezort bude aj v tomto roku pokračovať v takých opatreniach, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím aj seniorov. „Chceme rovnako pristupovať ku každej jednej sociálnej skupine. Našou úlohou je pomáhať aj mladým rodinám, aby mohli pripraviť do života svoje deti a zároveň, aby sme sa vedeli postarať aj o tých, ktorí si svoje odrobili, a dôležité je aj nezabudnúť na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu z dôvodu ťažkého postihnutia alebo iných okolností," povedal Ján Richter. S premiérom sa zhodli aj na potrebe zmeny prístupu k ľuďom, ktorí žiadajú o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. „Ak v druhostupňovom odvolaní mení Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie úradu práce niekde v regióne, tak je zrejme potrebné hovoriť s kolegami na úradoch práce, aby postupne menili ten prístup k ľuďom a videli v nich tých, ktorí naozaj pomoc potrebujú,“ dodal minister.

30. 01. 2019 

Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila v priemere o 1,76 p. b

Počet ľudí bez práce sa znížil aj na konci minulého roka. Z evidencie úradov práce ubudlo v decembri 2018 viac ako 2 000 osôb a celková nezamestnanosť dosiahla na Slovensku 6,19 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil až o 25 781. Menej je aj ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu.
 

Evidovaná miera nezamestnanosti sa na konci roka 2018 dostala na úroveň 5,04 %, čo je oproti novembru 2018 pokles o 0,05 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali 169 802 záujemcov o zamestnanie, z nich bolo pripravených nastúpiť ihneď do práce 138 198. „Mal som osobnú túžbu, aby sme mieru evidovanej nezamestnanosti v decembri začínali číslom štyri. Vývoj bol však iný a je to pre nás výzva, aby sme sa v roku 2019 dostali podľa možností čo najviac pod hranicu 5 %,“ hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za minulý rok 5,42 %, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 1,64 p. b. Pri celkovej nezamestnanosti je to zníženie o 1,76 p. b. 

V roku 2018 sa znížili počty nezamestnaných vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Mladých do 29 rokov ubudlo takmer 8-tisíc, starších nad 50 rokov 5 580. Najviac však na trh práce prichádzali dlhodobo nezamestnaní. „Minulý rok sme začali intenzívnejšie pracovať práve s touto kategóriou. Smerovali sme k nim viaceré projekty na podporu zamestnávania, pripravili sme aj novú legislatívu na zvýšenie záujmu o sociálne podnikanie, ktorá sa naplno prejaví v tomto roku. No už v tom minulom sme dosiahli veľmi dobré výsledky, keď sa počet dlhodobo nezamestnaných znížil o 23,45 %, čo je o 20 361 osôb. Takmer o štvrtinu sa znížil aj počet ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie ako 4 roky,“ vyratúva minister. 

Za výsledkami stoja aj konkrétne aktivity úradov práce. Tie okrem iného v minulom roku po dohode so zamestnávateľmi pripravili takmer 5 670 výberových konaní na 87 894 voľných pracovných miest. Zúčastnilo sa na nich 51 029 uchádzačov o zamestnanie, pričom do práce ich bolo prijatých 3 760. V evidencii stále zostáva 169 802 ľudí, ktorí chcú a môžu pracovať a hľadajú si zamestnanie. Z nich takmer tritisíc nemá ukončené základné vzdelanie, viac ako 10-tisíc ukončilo len základné vzdelanie, 20 344 má stredné vzdelanie a 6 065 má prvý, resp. druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. „V tejto situácii je nevyhnutné, aby úrady práce využívali a pripravovali národné projekty na rekvalifikáciu, získanie praxe u zamestnávateľa, zapracovanie u zamestnávateľa a podobne, aby sa títo ľudia zamestnali,“ hovorí Ján Richter. 

Pozitívny vývoj na trhu práce sa premieta aj do postupného znižovania počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Kým v roku 2017 ju poberalo mesačne priemerne 87 727 ľudí, v roku 2018 to bolo 72 024. „Títo ľudia sa v drvivej miere zamestnali a vďaka príjmu z práce stratili nárok na túto pomoc. Bezpochyby k tomu prispelo naše opatrenie z roku 2015, tzv. súbeh pomoci v hmotnej núdzi, mzdy a osobitného príspevku, ktoré motivovalo nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu takmer 47-tisíc dlhodobo nezamestnaných,“ informuje minister Richter. 

Aj v roku 2019 bude ministerstvo pokračovať v príprave opatrení, ktoré zvýšia motiváciu ľudí hľadať si prácu či zlepšia ich kvalifikáciu. „Prioritne máme záujem napĺňať hlavne akčné plány najmenej rozvinutých okresov, zameriame sa na pomoc pri zriaďovaní sociálnych podnikov a ich podporu, zintenzívnime prípravu na štvrtú priemyselnú revolúciu a budeme naďalej regulovať príchod pracovníkov z tretích krajín, aby mali šancu zamestnať sa v prvom rade naši nezamestnaní,“ uzatvára minister Ján Richter.

30. 01. 2019 

Ďalšie peniaze pre deti v náhradných rodinách

Nový rok priniesol významné zmeny aj vo finančnej podpore náhradných rodín. Od 1. januára sa významne posilňuje podpora náhradnej starostlivosti o deti ich blízkymi, ale napríklad aj o deti v pestúnskej starostlivosti. Túto výraznú „injekciu“ na zlepšenie starostlivosti o deti pokladáme za ďalší pozitívny krok rezortu práce v rámci pomoci a podpory rodinám.
 

Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter „naším cieľom bolo zvýšiť záujem o náhradnú osobnú starostlivosť, a zároveň zlepšiť jej finančnú podporu opakovaným príspevkom dieťaťu. Mimoriadne si náhradných rodičov vážim, pretože s láskou sa starajú o to najcennejšie, čo máme – naše deti, a to v prípadoch, keď biologickí rodičia zlyhávajú.“ 

Od januára sa tak v rámci schválených noviel zákonov súvisiacich s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (1.4.2018) upravujú sumy opakovaného príspevku dieťaťu diferencovane podľa veku dieťaťa na úroveň úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine. Výška opakovaného príspevku na dieťa vo veku do 10 rokov je 2-násobok životného minima dieťaťa, čo predstavuje 187,30 eura. Na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku sa príspevok zvyšuje na 2,3-násobok životného minima dieťaťa, teda 215,40 eura a na dieťa nad 15 rokov veku 2,5-násobok životného minima dieťaťa, teda 234,10 eura. „V porovnaní s minulým rokom pôjde o výrazný nárast, pretože dovtedy bola výška príspevku jednotná, a to 142,98 eura na každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti. Pri deťoch napríklad nad 15 rokov ide o zvýšenie cca 90 eur,“ konštatuje minister. 

Potešiteľné je, že sa rozšíril aj okruh oprávnených osôb na opakovaný príspevok pre náhradného rodiča o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie sú príbuzným v priamom rade. Tým sa poskytuje opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 182,60 eura. Do minulého roka naň nárok nemali. 

Pozitívnych príkladov je však viac. Od 1.1.2019 napríklad náhradná rodina s jedným dieťaťom vo veku 8 rokov dostane viac ako 416 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 46 eur. V pestúnskej rodine s troma deťmi (4, 11 a 16 rokov)sa zvýši príjem na vyše 1 089 eur z predchádzajúcich 875,75 eura. A rodiny so 4 deťmi v súrodeneckom vzťahu (4,6,11 a 16 rokov) budú mať viac o takmer 259 eur, čiže celkovo 1322,94 eura. Ak je navyše dieťa ŤZP má nárok aj na kompenzácie podľa postihnutia a posúdenia v zmysle zákona. 

„Osobná, obetavá starostlivosť náhradných rodičov, ich zanietenosť a láska sú nenahraditeľné. A je mojím eminentným záujmom podporovať aj naďalej náhradné rodiny, ktoré na seba prevzali zodpovednosť za starostlivosť o tieto deti,“ zdôrazňuje minister v súvislosti so spomínanou finančnou pomocou.

30. 01. 2019 

Projekty na pomoc sociálne vylúčeným skupinám budú pokračovať

Končiace sa národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. potvrdili, že táto forma pomoci sociálne vylúčeným skupinám je veľmi prospešná. Projekty sú efektívnym nástrojom na podporu sociálneho začleňovania sa do spoločnosti, na zvyšovanie zamestnateľnosti vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to v dlhodobom meradle. Rezort práce preto chce v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej.
 

Implementačná agentúra MPSVR SR národným projektom Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý sa realizuje od roku 2016, aktuálne podporuje 98 poskytovateľov vybraných sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 289 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomáhajú 36 003 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. 

V rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach I., ktorý funguje rovnako už od roku 2016, je aktuálne zapojených 233 subjektov a realizuje sa v 234 obciach, resp. mestách. Ku koncu novembra 2018 z projektu profitovalo až 47 174 klientov, s ktorými intenzívne pracovali terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci. V roku 2017 bolo zverejnené aj oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR. Na základe toho sa už štyri subjekty zameriavajú najmä na prácu s ľuďmi bez domova. 

Oba aktuálne projekty - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I sa v tomto roku končia. Rezort práce však chce pozitívne výsledky a získané skúsenosti využiť na podporu ďalšieho nárastu kvality poskytovaných služieb, a to v pokračujúcich národných projektoch. Plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. V spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie týchto úspešných projektov.

30. 01. 2019 

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP (ďalej len „SO“), týmto v nadväznosti aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7 informujú žiadateľov, že sa mení lehota na vydanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní.

RO a SO zabezpečia vydanie rozhodnutí pri všetky ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v lehote 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom doručenia chýbajúcich náležitostí RO, resp. SO. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa ďalej nezapočítava lehota na overenie podmienky poskytnutia príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) zo strany koordinátora EIA.

30. 01. 2019 

Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína

Krátky popis
Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti VÍNO MRVA & STANKO, a. s. a zabezpečiť jej udržateľný rozvoj do budúcnosti, prostredníctvom investícií do modernizácie spracovania hrozna a výroby vína.
Tento hlavný cieľ konečný prijímateľ naplnil nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:

 1. Zvýšením kvality výrobného procesu
 2. Zvýšením pridanej hodnoty
 3. Zvýšením tržieb z predaja vlastných výrobkov
 4. Zlepšením postavenia na trhu s vínom
 5.  Znížením nezamestnanosti v regióne

Jedným z cieľov spoločnosti je zabezpečiť efektívnu a konkurencieschopnú výrobu bielych, ružových a červených vín. Spoločnosť eviduje dlhoročný zvýšený dopyt po svojich vínach, avšak cieľom nie je zvýšenie produkcie (v súčasnosti približne 400 000 fliaš ročne) ale udržanie, resp. ďalšie zvýšenie kvality vyrábaných vín.

30. 01. 2019 

Informácia o zverejnení nového oznamu k výzve na Komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva. 

30. 01. 2019 

Úrad vlády SR: Tretia výzva v Dunajskom nadnárodnom programe oficiálne otvorená

Spoločný sekretariát programu Interreg - Dunajský nadnárodný program vyhlásil včera, v pondelok 28. januára 2019 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty.

Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14:00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele. Celková alokácia výzvy je vo výške cca 59 340 000 eur.

Všetky relevantné informácie o výzve sú zverejnené na oficiálnej stránke programu na: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565 883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf a http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-fo r-proposals.​
  

30. 01. 2019 

Poslanci TSK odobrili financovanie cyklotrasy z N. Mesta nad Váhom do Trenčína

Vážska cyklomagistrála spájajúca Žilinský a Trnavský samosprávny kraj naprieč Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) sa predĺži o 21 kilometrov v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválilo v pondelok na svojom zasadnutí Zastupiteľstvo TSK. Stavba by sa mala začať už na jeseň tohto roku.

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, úsek cyklotrasy nadviaže na už vybudovaný 14-kilometrový úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Celkové predpokladané náklady na projekt Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v TSK sú takmer 4,4 milióna eur. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je takmer 4,2 milióna eur, päťpercentné spolufinancovanie kraja bude 219.850 eur.

„Je to prvýkrát, kedy žiadame v rámci 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály peniaze z eurofondov. Ak všetko pôjde bez problémov, mali by sme mať tento rok projekt schválený a obstaraný,“ skonštatoval Baška s tým, že úsek by mal byť dokončený na budúci rok.

Úsek  cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom povedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku. Začiatok je v Novom Meste nad Váhom, trasa bude prechádzať po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty II/515. Po celej ostatnej dĺžke trasa povedie v päte ochrannej hrádze Biskupického kanála, pri Trenčianskych Bohuslaviciach prejde na druhú stranu kanála až po katastrálne územie Trenčianske Biskupice. Vodnú elektráreň Opatovce bude obchádzať obslužnou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála.

Kraj by chcel podľa predsedu ešte v tomto roku podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na ďalší úsek cyklotrasy z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom.

30. 01. 2019 

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

30. 01. 2019 

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

 

30. 01. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

30. 01. 2019 

Na slávnostnom otvorení v Brezne prisľúbili dokonalý šampionát

Brezno 26. januára (TASR) - Na breznianskom Námestí Milana Rastislava Štefánika v sobotu slávnostne otvorili majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone. Dovedna by sa mal v Osrblí predstaviť rekordný počet účastníkov zo 42 krajín.

Od nedele bude v nasledujúcom týždni na osrblianskych tratiach v akcii okolo 500 mladých biatlonistov, ktorí zabojujú o 16 medailových kolekcií. Na slávnostnom otvorení mohli návštevníci v sobotnom večere obdivovať aj "mapping" projekciu s 3D obrazmi i efektný ohňostroj. Medzi hosťami nechýbal predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý svojou prítomnosť a príhovorom podporil úspešnosť podujatia.

Prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko opísal náročnosť podujatia cez široký záber jednotlivých kategórií: "Zvládnuť štyri vekové kategórie nie je jednoduché a čakajú na nás nabité dni plné zážitkov. Neprivítame síce top hviezdy svetového biatlonu, ale verím, že z niektorých účastníkov vyrastú časom veľkí biatlonisti."

Predseda organizačného výboru Ivor Lehoťan nepochybuje, že slovenský biatlon sa ukáže v najlepšom svetle a na šampionát sa bude spomínať aj cez dokonalú prácu organizátorov: "Samotný areál sme vyšperkovali do maximálnej miery, s kulisou, akú Osrblie ešte nemalo. Rekordná účasť dokazuje, akým fenoménom sa svetový biatlon stal a akým dynamickým spôsobom sa rozvíja."

Už v nedeľu sa budú udeľovať dve medailové kolekcie, ako prvým od 11.00 h kadetom a kadetkám vo vytrvalostných pretekoch.

30. 01. 2019 

Oznámenie čísla bankových účtov

Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

  

SKLÁDKA ODPADOV:  IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294

ODKALISKO:             IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307

 

Povinnosť odvádzať poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko vyplýva prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

 

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadov Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko, pričom odvod poplatkov sa vzťahuje k odpadu uloženému na skládku odpadov alebo odkalisko v dátume od 01.01.2019.

07. 01. 2019 

Výzva na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe vyhlásená

inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 27. decembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“ s alokáciou 15 mil. eur (zdroj ESF). Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13 500 000 eur a 1 500 000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutého regiónu.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje potrebu prepojenia vzdelávania s trhom práce za dôležitú a práve túto oblasť výzva podporuje. Cieľom výzvy je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby resp. inovácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Okrem podpory profesijne orientovaných bakalárskych programov môžu žiadatelia prostredníctvom projektov v rámci tejto výzvy podporovať aj manažérske/podnikateľské, inovačné a riešiteľské schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania.
     Táto výzva je určená pre cieľovú skupinu študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl.
     Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú všetky verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.
     Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 300 000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít nie je stanovená, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.

07. 01. 2019 

Rezort školstva má oddnes tretieho štátneho tajomníka

 Bývalý úspešný športový strelec a olympijský medailista Jozef Gönci sa dnes ujal funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do jeho pôsobnosti bude patriť oblasť športu.
     „Tretieho štátneho tajomníka v rezorte vnímam ako vítanú posilu. Agenda ministerstva je veľmi rozsiahla a šport bol neprávom často v istom úzadí. Teraz sa nám otvárajú nové možnosti na efektívnu podporu tejto oblasti v celej jej šírke od amatérskeho a školského športu až po profesionálny šport a reprezentáciu,“ zhodnotila ministerka Martina Lubyová.
     Jozef Gönci sa už počas reprezentačnej kariéry angažoval v športovom hnutí ako predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru (SOV). V roku 2016 bol zvolený za člena výkonného výboru SOV a stal sa viceprezidentom SOV. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport ho vymenovala vláda SR 12. decembra 2018.

07. 01. 2019 

Domáca zabíjačka podlieha pravidlám, ľahostajní chovatelia hazardujú so zdravím

Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo i len jedno prasiatko, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR (RVPS). Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.

 • Domáca zakáľačka je spojená s ohlasovacou povinnosťou
 • Ošípané nesmú byť vystavené trvalej bolesti a utrpeniu
 • Porušovaním zákona chovatelia riskujú pokuty a aj zdravotné problémy

Tak ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje Zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15:00 h. RVPS preveruje, či ošípané nie je nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Testovanie vzoriek sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika – pozitívnych nálezov u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady.

Najväčšie riziko striehne v tradične vyrábanej domácej klobáse, ktorá je zaúdená studeným dymom. Takto tepelne neopracovaný produkt je živnou pôdou pre svalovca. Pôvodcu nákazlivého ochorenia spoľahlivo zlikviduje tepelná úprava alebo zmrazenie zabíjačkových produktov.

Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS.

Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari  a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia.

Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu „Zabíjačkové slávnosti“, kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, resp. z rozrábkarne.

Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1 000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Chovatelia ošípaných už rokmi účinnosti tohto zákona pochopili, že nie je namierený proti nim a v žiadnom prípade nemá za cieľ obmedziť domáce zabíjačky. Práve naopak, ide o účinné opatrenia, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pred nebezpečnou nákazou z domácich zabíjačkových produktov.

07. 01. 2019 

Rooseveltovu nemocnicu čaká obnova za 100 mil. eur

Vláda pravdepodobne už v januári rozhodne o masívnej rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá má presiahnuť objem viac než 100 miliónov eur. Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý prišiel do banskobystrickej nemocnice pozdraviť lekárov, sestry a zdravotnícky personál slúžiaci na urgente počas Štedrého dňa.

Rooseveltova nemocnica je spádová pre celý Banskobystrický kraj a podľa predsedu vlády si kraj zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba, a verí, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva.
"Minulý týždeň sme rozhodli o výstavbe novej nemocnice v Martine a ja sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby sme sa konečne vyrovnali aj so skeletom nemocnice Rázsochy v Bratislave, aby sme tam čo najskôr začali klepať základný kameň najmodernejšej štátnej nemocnice. To sú priority, ktoré pred nami stoja, a myslím, že naše zdravotníctvo a občania si to zaslúžia," konštatoval Pellegrini.

Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková označila verejné vyhlásenie premiéra o komplexnej rekonštrukcii ich nemocnice za najkrajší darček, ktorý mohli dostať.

"Ak to vyjde, na prelome januára a februára môžeme vyhlásiť veľké verejné obstarávanie. Je to komplexná rekonštrukcia, ktorá počíta s obvodovým plášťom, strechami, výmenou okien, tepelným hospodárstvom vrátane klimatizácie. Komfort pacienta pôjde niekde úplne inde. Zvýši sa sociálny štandard, kde pri viacerých izbách bude samostatné sociálne zariadenie, pacienti budú mať k dispozícii aj jednotky. Celková logistika sa zmení tak, ako je to štandard pri novostavaných nemocniciach. Všetky procesy okolo akútneho pacienta budú hneď k dispozícii a ich efektivita sa výrazne zvýši v prospech zdravotnej starostlivosti," priblížila Lapuníková. Zároveň poďakovala za ďalšie darčeky, ktoré predseda vlády priniesol personálu ich zdravotníckeho zariadenia. Doniesol im kávovary, aby si mohli spríjemniť službu. Jeden putoval aj leteckým záchranárom.

"Lekárom, sestrám, zdravotníckemu personálu v nemocniciach, ale i všetkým hasičom, policajtom a ostatným pracovníkom, ktorí počas Štedrého dňa slúžia, patrí veľká vďaka za to, čo pre nás robia," zdôraznil Pellegrini.

Na otázku TASR, ako trávi vianočné sviatky, reagoval: "Veľmi pokojne, na Králikoch v kopcoch, je tam pekne zasnežená príroda. Bude štandardná večera, cez deň len tak striedmo, keďže by sa patrilo držať nejaký pôst. Prišiel som na urgent s darčekmi spolovice ako predseda vlády, ale aj ako pacient, mám nejaké problémy s krížami, tak dúfam, že si domov odnesiem nejaký liek, aby som Štedrý deň strávil bezbolestne."
Návšteva Rooseveltovej nemocnice bola jeho poslednou pondelňajšou aktivitou a teší sa, že si v pokoji vychutná niekoľko dní voľna, ak sa nič závažné nestane. 

07. 01. 2019 

Na Slovensku už 10 rokov platíme eurom

Prijatie eura je pre Slovensko úspešným príbehom, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Bol to jeden z najdôležitejsích krokov v ekonomickom živote našej krajiny, ktorý sa nepochybne odráža aj na zvyšovaní kvality života našich občanov a podnikateľského prostredia našich firiem. Chcem oceniť spoločenskú dohodu na prijatie tohto dôležitého rozhodnutia a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pochopili nielen jeho ekonomický, ale aj medzinárodnopolitický význam, pretože zo dňa na deň sme sa ocitli za jedným stolom s najvyspelejšími ekonomikami Európy a máme tak podstatne väčší vplyv na formovanie hlbšej integrácie Euróspskej únie. Euro nám tiež dáva dôležitú konkurenčnú výhodu v rámci nášho regiónu," vyhlásil pri príležitosti 10. výročia prijatia novej meny predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom hneď v úvode nového roku informovali o dobrých ekonomických výsledkoch našej krajiny, pretože Slovensko v roku 2018 hospodárilo lepšie, ako bol predpoklad. Deficit k 31. decembru 2018 totiž dosiahol úroveň 1,182 miliardy eur, čo je o 791 miliónov eur menej oproti odhadom v štátnom rozpočte.

07. 01. 2019 

Výzva k nomináciám na rezortné vyznamenania za rok 2018

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter opäť ocení zamestnancov rezortu alebo významné osobnosti, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike. Návrhy na nominácie prijíma MPSVR SR do 14. januára 2019.
 

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní. 

Výzvou oslovujeme inštitúcie a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť na predkladanie nominácií na vyznamenanie 

Podnet na udelenie vyznamenania podľa Zásad MPSVR SR má obsahovať: 

 • základné osobné údaje navrhovanej osoby na udelenie vyznamenania a jej životopis, 
 • stručné odôvodnenie podnetu. 


Ak máte vedomosť o ľuďoch, ktorých práca v sociálnej oblasti dosahuje vysokú spoločenskú hodnotu, zasluhujúcu jej morálne ocenenie, pošlite nám konkrétne návrhy  do 14. januára 2019 

 • písomne na adresu ministerstva – tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8; 816 43 Bratislava 
 • e-mailom na adresu  okv@employment.gov.sk . 


Pri udeľovaní rezortných vyznamenaní postupuje ustanovená komisia podľa Zásad udeľovania vyznamenaní MPSVR SR. Táto aktivita sa stala dôstojným spôsobom morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky potrebnej a dôležitej práce. 

Zásady udeľovania vyznamenaní MPSVR SR 
Formulár návrhu na udelenie vyznamenania

07. 01. 2019 

Čo pripravuje MPSVR SR v roku 2019?

Aj v tomto roku pokračuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v príprave opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, seniorov či občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovateľov. Nepoľavíme ani v aktívnej politike zamestnanosti, aby sme dostali na trh práce čo najviac nezamestnaných.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pripravilo návrh na zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne, a teda na maximálne 200 eur. Zároveň by sa mala zvýšiť horná hranica nároku na príspevok z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka. Návrh predloží na rokovanie vlády v apríli. „Chceme tak ešte viac pomôcť seniorom s nižšími penziami vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. Zároveň ideme vytvoriť základné podmienky a predpoklady, aby sa postupne mohol zaviesť takzvaný trinásty dôchodok,“ informuje minister Ján Richter. 

V rodinnej politike uvažuje ministerstvo o predĺžení obdobia poberania materského alebo o razantnejšom zvýšení rodičovského príspevku. „Ak sa nepodarí presadiť obidve opatrenia, budem sa prikláňať k razantnejšiemu zvýšeniu rodičovského príspevku. Moja predstava je, že by sa mohol zvýšiť o sto eur, pretože skok pri prechode z materského na rodičovský príspevok je priepastný,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Rodinám s budúcimi prvákmi chce štát pomôcť príspevkom vo výške 100 eur na nákup základných školských potrieb pri nástupe do základnej školy. „Je to približne 55-tisíc žiakov, ktorí pravidelne nastupujú do prvého ročníka. My už takúto dotáciu poskytujeme na školské potreby deťom z rodín v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu,” približuje minister Richter. Ďalšia pomoc bude smerovať k rodičom, ktorým partneri neplatia výživné na deti. Od neplatičov by ho mal vymáhať štát, čo rodiča odbremení od komplikovaných právnych sporov. 

Rezort chce aj v tomto roku pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, aby sa o nich mohli doma starať ich blízki. Po poslednej legislatívnej úprave je možné príspevky na opatrovanie každoročne upraviť nariadením vlády. „Chceme, aby títo ľudia mali za opatrovanie príjem vo výške čistej minimálnej mzdy, pretože si to bezpochyby zaslúžia. Po minuloročnom zvýšení príspevku o 120 eur na 369,36 eura by sa mohol zvýšiť o ďalších necelých 61 eur na úroveň 430,35 eura, čo je súčasná čistá minimálna mzda,“ približuje plány minister. 

Pokračovať budeme aj v aktívnej práci s nezamestnanými, aby sme im pomohli čo najskôr nájsť si zamestnanie. Zvýšenú pozornosť budeme venovať podpore sociálnej ekonomiky, vďaka ktorej môžu dostať šancu zamestnať sa ľudia, ktorí sú bez práce viac ako rok.

07. 01. 2019 

Zmeny v roku 2019 pre zamestnancov, rodiny a seniorov

Vyššia minimálna mzda a príplatky za prácu v neštandardnom čase, úprava dávok pomoci v hmotnej núdzi, obedy zadarmo aj súbežné poberanie materského matkou i otcom. Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2019. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.
 

Tak ako po minulé roky, aj tento raz došlo k výraznejšiemu rastu minimálnej mzdy. Od 1. januára 2019 vzrástla o 40 eur na 520 eur, čo v čistom predstavuje 430,35 eura. Hodinová mzda je na úrovni 2,989 eura. „Stále nemôžeme byť celkom spokojní so mzdami na Slovensku, preto je potrebné výraznejšie zvyšovať minimálnu mzdu a tak tlačiť aj na rast miezd vo všeobecnosti. To je v podstate jediný nástroj vlády, ktorým môže ovplyvňovať platy v súkromnej sfére, ak sa na raste nedohodnú zamestnávatelia s odborármi,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že sa týmto zároveň rozširujú nožnice medzi tými, ktorí nepracujú a poberajú sociálne dávky, a tými, čo pracujú za minimálnu mzdu. „Aj tá najnižšia mzda musí byť motivačná. Na Slovensku sa musí oplatiť pracovať,“ dopĺňa. 

Na výplatách si v tomto roku nájdu viac aj zamestnanci, ktorí pracujú v neštandardnom čase. O prvé zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas víkendu sa postarala vyššia minimálna mzda. Od 1. mája 2019 sa zvýšia opäť. Mzdové zvýhodnenie za nočnú zmenu bude predstavovať 40 % minimálnej hodinovej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je 1,20 eura. Za prácu v sobotu dostanú zamestnanci príplatok vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže 1,49 eura navyše za hodinu. Ak pôjdu do práce v nedeľu, budú mať nárok na 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje plus 2,99 eura ku každej hodine. 

Prínosom pre rodiny sú bezpochyby bezplatné obedy pre ich deti. Od 1. januára hradí štát obedy všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Od 1. septembra 2019 bude aj žiakom základných škôl. Pri dvoch školopovinných deťoch tak môže rodina ušetriť ročne približne 500 eur. Zároveň sa od prvého januára zvýšili aj rodinné dávky, napr. rodičovský príspevok stúpol na 220,70 eura, prídavok na dieťa je 24,34 eura. „Bol by som rád, ak by sa nám podarilo v tomto roku dohodnúť v koalícii radikálnejšie zvýšenie rodičovského, možno aj o sto eur. V mnohých prípadoch totiž musia rodičom pri starostlivosti o deti finančne vypomáhať aj starí rodičia. Taktiež je veľký skok pri prechode z materskej dávky na rodičovský príspevok,“ prezrádza minister Richter. 

Zmeny nastali aj pri poberaní materskej dávky. Od 1. januára ju môžu čerpať obaja rodičia naraz, každý však na iné dieťa. Matka, ktorá poberá materské na mladšie dieťa, sa tak môže dohodnúť s otcom, že prevezme do starostlivosti staršieho súrodenca a ostane s ním na rodičovskej dovolenke. Upravil sa aj výpočet materského pri reťazových pôrodoch. Po novom sa tak poistenkyni počíta materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie z tzv. z minimálneho vymeriavacieho základu tak ako doteraz. Ide o prípady, keď sa v období rozhodujúcom na výpočet dávky pri ďalšom dieťati vyskytlo aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá súvisí s tehotenstvom. Pri reťazových pôrodoch tak už nesmie byť výška materského nižšia ako pri prvom dieťati. 

Seniorov aj tento rok čaká valorizácia penzií. Dôchodky sa zvýšia buď o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku alebo o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie. O zvýšenie nebude potrebné žiadať, poberatelia dostanú písomné rozhodnutie. 

Viac financií pôjde v tomto roku aj do sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pošle ich poskytovateľom o 42 miliónov eur viac ako v roku 2018. Od 1. januára 2019 sa totiž valorizujú jednotlivé príspevky na klientov. Pri najťažšom VI. stupni odkázanosti pôjde pri pobytovom zariadení pre seniorov o sumu 504 eur na osobu na mesiac, čo je zvýšenie o 47,25 eura. „V tomto roku dáme viac peňazí aj na ambulantné sociálne služby, pretože chceme, aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom rodinnom prostredí. Takýmto zariadeniam zvýšime príspevok až o 17 % a bude predstavovať takmer 67% zo sumy určenej pre pobytové zariadenia“ informuje minister Ján Richter. 

Štát zvýši aj podporu ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Ak poslanci NR SR schvália a prezident podpíše novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sumy niektorých dávok sa od 1. marca 2019 zvýšia o 5 %. Základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca vzrastie zo 61,60 eura na 64,70 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpne na 66,20 eura, zvýši sa aj ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa. Posilní sa tiež motivácia poberateľov dávok nájsť a udržať si zamestnanie. Ak si nájdu zamestnanie s platom najmenej vo výške minimálnej mzdy, budú mať nárok na dvojnásobný aktivačný príspevok - 132,40 eura.

07. 01. 2019 

Rok 2018 v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tomto roku zrealizovalo sériu opatrení, vďaka ktorým sa zlepšil a zjednodušil život rodinám s malými deťmi, opatrovateľom príbuzných, nízkopríjmovým zamestnancom či dôchodcom. Zároveň sa viac kládol akcent na podporu tých, ktorí prejavili úprimný záujem pracovať.
 

V prvom rade sú to opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré ministerstvo vždy prispôsobuje aktuálnej situácii na trhu práce. V súčasnosti trh trápi najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj nezáujem nezamestnaných prijímať prácu napr. pre nízku mzdu. Aj preto sme v tomto roku prijali ďalšie opatrenia, ktorými ešte viac zvyšujeme záujem najmä dlhodobo nezamestnaných hľadať si prácu aj za nižšiu mzdu, aby sa im oplatilo viac pracovať ako poberať sociálne dávky. Je to napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá vzrástla o rekordných 45 eur na sumu 480 eur, a od mája aj zvýšenie príplatkov za prácu v noci a vo sviatok a zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu. Sústredili sme sa aj na podporu mobility, aby mali ľudia, ktorí chcú pracovať hoci aj v inom meste či kraji, zjednodušené podmienky. „Taktiež sme od mája zákonom nastavili jasné pravidlá pre fungovanie a podporu sociálnych podnikov, aby nebolo možné zneužívať toto podnikanie na vlastné obohatenie. Sledovali sme jasný cieľ – dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných ľudí,“ vyratúva minister Ján Richter. 

Situácia na trhu práce je nesmierne priaznivá. To však prinieslo so sebou aj ďalší fenomén – spomínaný nedostatok pracovnej sily. Slovensko preto prijalo historicky prvý dokument, ktorý rieši problém s nedostatkom pracovnej sily pod názvom Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR. Ide o zrýchlenie a zjednodušenie podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, avšak len v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%. 

„Treba zdôrazniť fakt, že rok 2018 bol aj rokom historicky najnižšej nezamestnanosti – miera tej evidovanej poklesla v novembri na 5,09 %. Ide o historicky najpriaznivejšie čísla v štatistike nezamestnanosti v Slovenska,“ akcentuje Ján Richter. 

Veľkú pozornosť sme v tomto roku venovali aj seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc. Historicky sme od júla zvýšili príspevok na opatrovanie, a to až o 120 eur. Rovnako tak sme razantne zvýšili príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o takmer 100 eur. Zlepšili sme podmienky i pre osobných asistentov. „Som veľmi hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme ku kvalitnejšiemu životu ťažko zdravotne postihnutých,“ hodnotí túto prelomovú novelu minister Ján Richter. 

Sociálne služby sú ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa tento rok zamerali, aby sme prispeli ku kvalite ich poskytovania. Od januára totiž nastala zmena výrazná zmena v ich financovaní, a síce podľa stupňa odkázanosti. Príspevok pri najvyššom, šiestom stupni porástol až o takmer 140 eur. Celkovo sme tak finančne prispeli na rozvoj sociálnych služieb sumou cca 150 miliónov eur. Navyše po dvoch úspešných projektoch od leta pokračujeme v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorým plánujeme podporiť minimálne 2 800 pracovných miest opatrovateľov. 

Pri dôchodcoch sme sa v tomto roku sústredili najmä na zvyšovanie penzií. Tie aj v roku 2018 vzrástli minimálne o 2%. Od januára sa nám navyše podarilo odstrániť vyše 13 ročné krivdy pri starodôchodoch. Seniori, ktorých sa to týka, tak majú v priemere dôchodky vyššie až o 50 eur. Teší nás, že aj v roku 2018 sme zachovali vyplácanie vianočného príspevku a príplatku k nemu, pričom sa zvýšila horná hranica nároku na vianočné až na 572,40 eura. Týmto krokom sa počet poberateľov oproti minulému roku zvýšil o približne 20 000. Tí, ktorých dôchodok nepresiahol výšku 410,14 eura, dostali aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Najvyšší vianočný príspevok tak opäť predstavoval 100 eur. „Obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Tí si naďalej zaslúžia našu pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka tomuto príspevku. Zvyšovanie kvality života staršej generácie je jednou z významných sociálnych výziev, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády,“ konštatuje Ján Richter. 

Mimoriadne dôležitou je sféra ochrany slabších rodín a detí, a tou je sociálnoprávna ochrana. V tomto roku sme prijali prelomové zmeny schválením zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Získali sme podporu a ocenenie odbornej i laickej verejnosti. „Zámerom bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia. Poskytli sme nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností,“ zdôrazňuje minister. Zároveň sme vytvorili podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou či zlepšili podmienky pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom.

20. 11. 2018 

Matečná: Sebestačnosť vo výrobe cukru si musíme zachovať, ide o strategickú surovinu

Ministri poľnohospodárstva členských krajín dnes na svojom zasadnutí rokovali aj o situácii na trhu s cukrom. Klesajúce ceny cukru a jeho dovoz z krajín mimo Európskej únie ohrozuje sebestačnosť Slovenska i pestovateľov cukrovej repy na Slovensku.

 • Cukor je najlacnejší za 11 rokov
 • Nelegálne podpory exportovaného cukru do EÚ
 • Dlhodobo nízke ceny môžu odradiť slovenských pestovateľov a spôsobiť závislosť Slovenska od dovozu zo zahraničia

„Slovensko si musí sebestačnosť vo výrobe cukru zachovať, je to strategická surovina. Požiadala som preto Európsku komisiu, aby zasiahla na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO) voči niektorým veľkým producentom cukru ako napríklad Indii. Je nevyhnutné, aby sme sebestačnosť slovenského i európskeho trhu aktívne chránili voči poskytovaniu exportných podpôr, ktoré sú v rozpore s pravidlami WTO a deformujú trh s cukrom. Nadmerná produkcia cukru na export v týchto krajinách okrem toho spôsobuje vážne environmentálne problémy,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko dokáže pokryť domácu spotrebu cukru vlastnou produkciou, čo vzhľadom na situáciu v iných krajinách nie je samozrejmosťou.

Európsky cukrovarnícky sektor sa dlhodobo nevie vysporiadať s aktuálnou prebytkovou situáciou a nízkymi cenami cukru vo svete a v EÚ. Cena cukru klesá od zrušenia kvót v októbri 2017 a dlhodobo je pod hranicou referenčného prahu 404 eur/t. Nízke ceny cukru a od nich odvíjajúce sa nákupné ceny cukrovej repy môžu odradiť pestovateľov od pestovania cukrovej repy, čo ohrozí zachovanie produkcie repného cukru vo viacerých členských štátoch EÚ. Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, priemerná výmera je 100 ha.

Produkcia cukrovej repy na cukor v EÚ naopak stúpla v hospodárskom roku 2017/2018 na 142 miliónov ton, čo je najviac za 15 rokov. Vyrobenej z nej bolo 21,1 miliónov ton cukru, teda medziročne o 26 % viac. Nadmerná produkcia cukru vytvára tlak na svetové ceny, ktoré klesli z 540 eur/t v októbri 2016 na 274 eur/t v auguste 2018 a teda na najnižšiu úroveň za 11 rokov. Svetová cena cukru sa v lete hýbala okolo 284 eur/t. Predpokladá sa, že produkcia cukru v EÚ v aktuálnom hospodárskom roku 2018/2019 poklesne o 1,9 milióna ton. Ceny cukru v únii však aj napriek tomu zostanú nízke práve v dôsledku veľkých svetových zásob.

20. 11. 2018 

Investujeme do rekonštrukcie a nových služieb Múzea vo Svätom Antone 3,2 milióna eur

Desiatky tisíc návštevníkov si každoročne nájdu cestu do Múzea vo Svätom Antone, vlaňajší ročník bol rekordný. Klenot medzi slovenskými poľovníckymi kaštieľmi čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) reaguje na požiadavky verejnosti a presúva viac ako tri milióny eur na úpravu vnútorných a vonkajších priestorov. Pribudne kaviareň, mobilné javisko, osvetlenie či sociálne zariadenia.

 • MPRV SR dá 3,2 milióna eur na rekonštrukciu Múzea vo Svätom Antone
 • Rekonštrukcia suterénu s aspektom na zachovanie pôvodného stavu
 • Pribudne kaviareň a chýbajúce sociálne zariadenia
 • Múzeum vlani navštívilo rekordných 47 822 turistov

„Múzeum vo Svätom Antone je vďaka svojej jedinečnosti právom pamiatkou národného významu. Štát má povinnosť urobiť všetko pre to, aby si svoje jedinečné kultúrne dedičstvo zachovával a zveľaďoval. Do jeho rekonštrukcie a rozšírenia služieb pre návštevníkov preto investujeme 3,2 milióna eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. „Udržiavať historické pamiatky nie je lacná záležitosť. Múzeum sa síce každoročne teší mimoriadnemu záujmu verejnosti, no rekonštrukcia vybraných priestorov je žiaduca a finančne nákladná. Rekonštruovať budeme preto vnútorné i vonkajšie priestory. Poľovnícky kaštieľ patrí medzi skutočné skvosty svojho druhu v strednej Európe,“ dodala G. Matečná.

„Každoročne k nám zavítajú tisíce návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Chodia k nám Američania, Japonci či turisti z Afriky obdivujúci jedinečnosť umelecko-historických zbierok, hlavne pôvodného kaštieľskeho mobiliáru a atraktivitu celoslovenskej poľovníckej expozície, v prepojení so svetom cez panovnícku dynastiu Koháry-Coburg. Aby múzeum mohlo rozvíjať aj naďalej svoje aktivity a darilo sa mu prilákať viac našich i zahraničných turistov, je veľmi potrebná investícia na rozšírenie kvalitných služieb. Sme vďační pani ministerke, že sa agrorezort rozhodol investovať do úpravy nádvoria kaštieľa, využitia atraktívnych pivničných priestorov, vybudovania štýlovej kaviarničky i potrebnej  čističky. Verím, že plánovanou rekonštrukciou ešte viac prispejeme k spokojnosti našich návštevníkov, ako aj šíreniu nášho dobrého mena,“ povedal Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Svätom Antone.

Múzeum patrí do zriaďovateľskej kompetencie MPRV SR, ktoré si plne uvedomuje dôležitosť zachovania vzácneho kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce generácie a jeho prezentácie pred svetom. Cieľom rekonštrukcie je zároveň vytvoriť vhodné reprezentatívne priestory, ktoré poskytnú rôzne možnosti využitia. Vznikne tak možnosť realizovať v múzeu aj odborné konferencie či výchovno-vzdelávaciu činnosť.

20. 11. 2018 

Ministri odmietajú indexáciu prídavkov

Ministri a štátni tajomníci rezortov práce a sociálnych vecí krajín V4 rokovali 15. novembra 2018 v Bratislave o vysoko aktuálnej téme indexácie rodinných prídavkov v Európskej únii. Stretnutie mimoriadne zvolal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ako reakciu na prijatú rakúsku legislatívnu úpravu. Tá od 1. januára 2019 zavádza indexáciu prídavkov na deti občanov krajín EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku, ale ich deti žijú mimo tejto krajiny. Podľa krajín V4, ako aj Slovinska, Litvy a Bulharska, je zákon v rozpore s právom EÚ a s princípom rovnakého zaobchádzania.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky Petr Hůrka a štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Poľska Stanislaw Szwed podpísali na stretnutí list ministrov V4 adresovaný európskej komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Pripojili sa k nim aj ministri Slovinska, Litvy a Bulharska. Komisárku žiadajú o preskúmanie rakúskeho zákona, ktorý zavádza indexáciu prídavkov na deti. „Pokiaľ mobilní pracovníci náležite platia všetky príspevky a dane, majú pre seba a svoje rodiny nárok na rovnaké dávky bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Akékoľvek iné zaobchádzanie s pracovníkmi a ich rodinami je nielen v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, ale taktiež vytvára „občanov dvoch kategórii“ vychádzajúc z miesta ich pobytu,“ priblížil spoločné stanovisko slovenský minister Ján Richter. 

Napriek tomu, že spomínaných sedem krajín plne rešpektuje právo každého členského štátu prijímať národnú legislatívu v sociálnej oblasti, ministri sú presvedčení, že povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii musia byť dodržiavané. V spoločnom liste preto vyzývajú Európsku komisiu, aby čo najskôr dôkladne preskúmala kompatibilitu nového rakúskeho zákona zavádzajúceho indexáciu rodinných prídavkov na deti žijúce mimo územia Rakúska s európskym právom. Podľa nich je tento zákon v jasnom rozpore s európskym právom a môže vytvoriť nebezpečný precedens pre iné členské štáty. „Indexácia rodinných dávok bude mať v drvivej väčšine prípadov negatívny dopad na situáciu mobilných pracovníkov a ich rodiny a zároveň odradí pracovníkov od voľného pohybu. V praxi iba prehĺbi existujúce rozdiely v Únii, čo je v rozpore s jedným z našich spoločných cieľov,“ doplnil Ján Richter.

20. 11. 2018 

Slovensko má záujem o sídlo nového úradu Európskej únie

Ak Európska komisia schváli zriadenie Európskeho orgánu práce, Slovenská republika sa bude uchádzať o jeho sídlo. Podporu našej kandidatúry už ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi avizovali rezortní kolegovia z krajín V4 na stretnutí v Bratislave. Nový úrad môže zlepšiť cezhraničnú spoluprácu pri pracovnej mobilite, zvýšiť informovanosť verejnosti a účinnejšie riešiť spory medzi vnútroštátnymi inštitúciami.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny víta iniciatívu Európskej komisie zriadiť úrad, ktorý bude informovať ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň zlepší výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia sociálne zabezpečenie či kontrolu práce. „Slovensko nie je len štát, ktorého občania pracujú v iných štátoch Európskej únie, ale rovnako aj k nám chodia pracovníci zo zahraničia. Považujem za potrebné venovať zvýšenú pozornosť pracovnej mobilite a zabráneniu sociálneho a mzdového dampingu. Rovnako je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu národných orgánov inšpekcie práce či sociálneho alebo zdravotného poistenia, aby nebolo možné vysielať ľudí pracovať „načierno“ tak, ako to bohužiaľ robia niektoré pracovné agentúry,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

O návrhu nariadenia na zriadenie Európskeho orgánu práce v súčasnosti rokuje na úrovni EÚ pracovná skupina pre sociálne otázky a poradná skupina zriadená na tento účel. Otvorené sú otázky sociálneho zabezpečenia, mediácie a spoločných inšpekcií. Ak sa nakoniec na zriadení úradu krajiny dohodnú, Slovensko je pripravené uchádzať sa o jeho sídlo v Bratislave. Podporu mu na stretnutí ministrov práce a sociálnych vecí v novembri vyjadrili Česko, Poľsko a Maďarsko. „Hoci každá krajina má svoje výhrady a pripomienky k tomuto nariadeniu, v prípade našej kandidatúry nás podporia, čo ma veľmi teší. Slovensko je jedinou krajinou eurozóny bez európskej agentúry či inštitúcie, čo môže byť naša výhoda,“ dodáva Ján Richter. Podporu tejto myšlienke vyjadrilo aj Estónsko, za zaujímavého kandidáta na sídlo agentúry považujú našu krajinu i Francúzsko, Nemecko, Portugalsko.

20. 11. 2018 

Pokles nezamestnanosti pokračuje

V októbri odišlo z evidencie ľudí bez práce takmer 5 000 osôb. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila o 0,15 percentuálneho bodu na 5,23 %. Poklesla aj celková miera, a to na 6,35 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil o viac ako 26-tisíc ľudí. V evidencii naďalej zostáva veľa takých, ktorí nepracovali viac ako rok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto prichádza s ďalšími projektmi na podporu tejto znevýhodnenej skupiny.
 

Úrady práce evidovali na konci októbra 174 171 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 143 339. Oproti septembru tak ide o ďalší pokles. „Pozitívny trend ubúdania počtu nezamestnaných a pribúdania pracujúcich pokračuje. Vďaka patrí nielen zamestnávateľom, ale aj úradom práce, ktoré s nezamestnanými pracujú a pripravujú ich pre potreby zamestnávateľov cez rôzne projekty,“ hodnotí situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že v októbri pribudlo približne štyritisíc nových pracovných miest a okolo päťtisíc pracovných úväzkov na dohodu. 

Viac ako 105-tisíc nezamestnaných je evidovaných menej ako rok. Ďalších približne 68 700 je bez práce dlhodobo. Ich počty však každomesačne klesajú. Iba v októbri odišlo z evidencie 1 889 ľudí, ktorí nepracovali viac ako rok. Za dva roky to bolo takmer 74-tisíc, od roku 2013 viac ako 144-tisíc. Výrazne ubúda aj evidovaných dlhšie ako štyri roky. „Úsilie zamerané na dlhodobo nezamestnaných pokračuje a prináša veľmi konkrétny efekt. Napomáhajú k tomu aj viaceré opatrenia v súvislosti s motiváciou pracovať aj za minimálnu mzdu, ale aj projektové riešenia. Dá sa povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Ak by trh práce nečelil nedostatku pracovníkov, možno by títo ťažšie zamestnateľní ľudia nedostali príležitosť,“ hovorí minister. 

Aj napriek pozitívnym výsledkom politiky zamestnanosti je naďalej potrebné pokračovať v intenzívnej práci so znevýhodnenými nezamestnanými. „Je potrebná užšia spolupráca so zamestnávateľmi. Je potrebné robiť individuálne projekty pre jednotlivé firmy, a to najmä v oblastiach, kde je vyššia nezamestnanosť a kde žije viac Rómov," približuje plány ministerstva Ján Richter. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preto pripravilo so Železiarňami Podbrezová pilotný regionálny projekt „Šanca pre všetkých“. Zameraný bude na zapracovanie a zamestnanie 50 uchádzačov o prácu z marginalizovaných rómskych skupín, ktorí sú evidovaní na úrade práce v Brezne. „Vybraní zamestnanci budú zaradení do školiaceho strediska, kde si pod vedením mentora obnovia pracovné návyky a získajú potrebné zručnosti na výkon práce na konkrétnych pozíciách. Prvé tri mesiace im bude platiť celú mzdu zamestnávateľ. Ak sa osvedčia, dostanú pracovnú zmluvu a ďalších 12 mesiacov bude Ústredie práce financovať 50 % nákladov na týchto zamestnancov,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Minister práce verí, že o takýto projekt prejavia v budúcnosti záujem aj ďalší zamestnávatelia.

20. 11. 2018 

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk aktívne využíva niekoľko tisícok zamestnancov ministerstva vnútra

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk je po  necelých dvoch mesiacoch od jeho spustenia hodnotený zo strany laickej aj odbornej verejnosti pozitívne. Za september a október 2018 úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako 23-tisíc výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139.281 eur. V prvej etape portál zabezpečil podporu hlavne zamestnancom MV SR.

Účelom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zveril jeho realizáciu spoločnosti DXC Technology.

Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Projekt OverSi.gov.sk získal Cenu ITAPA 2018. V praxi to znamená, že úradníci majú zákonnú povinnosť sami si získať niektoré potvrdenia či výpisy vydané inými štátnymi úradmi a nezaťažovať touto
povinnosťou občanov.

Od začiatku septembra 2018 už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. "Začali sme tým, že portál OverSi zabezpečil podporu viac ako 5000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverSi sprístupnený ďalším útvarom, ktoré sú súčasťou Ministerstva vnútra SR a slúžia občanom," povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.

Počas ani nie dvojmesačnej účinnosti novej legislatívy pri vybavovaní záležitostí na klientskych centrách a ostatných pracoviskách v gescii MV SR na správnych poplatkoch občania ušetrili najmenej 60-tisíc eur

Zamestnanci poskytujúci služby v klientskych centrách zriadených ministerstvom vnútra prostredníctvom antibyrokratického portálu oversi.gov.sk takto získali takmer 3500 výpisov z listov vlastníctva, čím
občanom ušetrili vyše 27-tisíc eur na správnych poplatkoch. Ďalších takmer 30-tisíc eur občanom ušetrili pri výpisoch z registra právnických osôb – od 1. septembra 2018 si ich cez portál oversi.gov.sk úradníci sami získali v 6500 prípadoch. Nezanedbateľná je aj časová úspora, keďže občania už nemusia obiehať iné úrady so žiadosťami o vydanie potrebných výpisov.

Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR. Dodávateľská spoločnosť na dennej báze vykonáva dôležité aktualizácie a monitoring, aby táto služba fungovala plynule.
Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje. Portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov a teda bude mať tiež priaznivý enviromentálny prínos. 

20. 11. 2018 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách - usmernenie MV SR

Ministerstvo vnútra pre obce a mestá pripravilo aktualizovaný metodický návod pre zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí v komunálnych voľbách zvolených obecných zastupiteľstiev. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  je okrem iného vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadiť obecnú radu, komisie či určiť plat starostu. Podrobnosti v priloženom dokumente.

20. 11. 2018 

Usmernenie č. 1 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. novembra 2018  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len „28. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na informačné aktivity (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

 • spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
 • úprava termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola – Usmernením sa 5. hodnotiace kolo, ktoré malo byť uzavreté 15.01.2019 skracuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 31.12.2018;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7;
 • spresnenie a formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (PPP);
 • vypustenie nerelevantných PPP,
 • realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.
 • aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnou verziou vzoru CKO č. 15;

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

20. 11. 2018 

Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke

Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2016-2021,“ povedal na dnešnej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2016 – 2021 Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov.  Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami.
 
Memorandá o porozumenímedzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Podpisom memoránd  bola odštartovaná aj príprava ôsmich programov podporených v tomto programovom období, ako aj programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Na dnešnej konferencii došlo tiež k podpisu dvoch programových dohôd pre programy, v ktorých vystupuje Úrad vlády SR ako ich správca, teda inštitúcia zodpovedná za implementáciu jednotlivých programov. Ide o tieto programy: 
 
1.     Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP
2.     Domáce a rodovo podmienené násilie(9 mil. eur)– implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Programové dohody podpísali: za oba finančné mechanizmy, tzn.  za Nórsko, Island a Lichtenštajnsko J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: “Po podpise dohôd pristúpi správca týchto programov, ktorým je Úrad vlády SR, k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladáme, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019.“
 
Súčasťou otváracej konferencie bolo okrem aktuálnych informácií od správcov jednotlivých programov aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan nového programového obdobia, ktorá bola zrealizovaná na fb stránke „Granty EHP a Nórska na Slovensku“.
 
Informácie týkajúce sa nového programového obdobia čerpania Grantov EHP a Nórska sú zverejnené na webových sídlach:  www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk

 

Programové obdobie 2009-2014 v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky – 80 miliónov eur. Implementácia priniesla viac ako 200 úspešných projektov.
-        V rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha (implementoval ÚV SR) vzniklo minimálne 17 „zelených“ a „modrých“ opatrení v Bratislave a vo Zvolene, bolo podporených 61 projektov tzv. modrých škôl či 3 veľké protipovodňové projekty.
-        Program SK07 Zelené inovácie v priemysle (implementoval ÚV SR) priniesol 4 nové logistické centrá na výrobu bioenergie, bolo podporených 11 výrobcov za účelom zvýšenia produkcie poľnohospodárskej biomasy či vyvinutých/implementovaných 13 nových environmentálnych technológii.
-        Z programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (implementoval ÚV SR) možno spomenúť minimálne 20 obnovených pamiatok, 210 vykonaných pamiatkových kontrol (Pro Monumenta) či 24 vzniknutých bilaterálnych partnerstiev.
-        Program SK08 Cezhraničná spolupráca  (implementoval ÚV SR) priniesol vznik takmer 180 partnerstiev medzi inštitúciami v SR, Ukrajine či Nórsku, bolo zmodernizovaných a renovovaných viac ako 5 000 m2 oblastí okolo štátnej hranice s Ukrajinou a viac ako 30 000 účastníkov participovalo na cezhraničných podujatiach.
-        Nemenej významné výsledky zaznamenal program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie  (implementoval ÚV SR), kde bolo vytvorených minimálne 80 nových rodinných miest,  uskutočnilo sa viac ako 5 300 konzultácií s obeťami násilia a bolo vyškolených takmer 700 profesionálov v tejto oblasti.
-        V rámci programu SK04 Sociálna inklúzia  (implementoval ÚV SR) bol vytvorený akreditovaný študijný program inovatívneho vzdelávania, ktorý absolvovalo 45 pedagógov a program podporil 17 základných a stredných škôl s vlastnými inkluzívnymi aktivitami.
-        Významné výsledky zaznamenal aj SK06 Štipendijný program EHP (implementovala SAIA, n. o.), v rámci ktorého bolo zrealizovaných 55 podujatí stredných a vysokých škôl na Slovensku a v donorských štátoch, vzniklo 63 nových učebných pomôcok a metód a 824 účastníkov sa zúčastnilo na mobilite v partnerskej krajine.
-        Implementácia tiež priniesla 53 rôznych bilaterálnych aktivít podporených v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni (implementoval ÚV SR).
 
Podrobnejšie informácie o implementácii programového obdobia 2009-2014 sú sumarizované aj v brožúre zverejnenej na: https://www.eeagrants.sk/1664-sk/brozura-grantov-ehp-a-norska-2009-2014/.
 
Programové obdobie 2016-2021  v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky  – 113 mil. eur
-        Implementácia štyroch programov bola zverená Úradu vlády SR v pozícii správcu programu. Ide o programy:
PROGRAM: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť(8,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) – implementácia v rámci NFM,
PROGRAM: Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) – implementácia v rámci NFM.
 
-        Ďalšie tri programy a fond sú implementované inými inštitúciami ako Úrad vlády SR. Ide konkrétne o:
 
PROGRAM: Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) – Správca programu: Výskumná agentúra (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
PROGRAM: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) – Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
FOND pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) – Správca fondu: Konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie,
PROGRAM: Sociálny dialóg a dôstojná práca(582 tis. eur) – Správca programu: Innovation Norway.
 

20. 11. 2018 

CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019

Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2. októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výzvy na predkladanie projektov. Táto výnimočná výzva by mala byť vyhlásená na jar v roku 2019 a záujemcom budú poskytnuté všetky zostávajúce finančné prostriedky zo zdrojov ERDF v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
 
Úspešné projekty by tak mohli dosiahnuť lepšiu udržateľnosť svojich výsledkov, plánovať,  rozvíjať a implementovať nové aktivity na regionálnej a miestnej úrovni, podporovať skvalitňovanie jestvujúcich alebo tvorbu nových politík a budovať či zveľaďovať nadnárodné partnerstvá. 
 
Výzva taktiež nabáda k užšej koordinácii s inými nástrojmi EÚ, ako je napríklad program Horizont 2020.
 
Podrobné informácie o výzve a presné dátumy jej spustenia a ukončenia budú prerokované na nasledujúcom stretnutí  programových krajín v polovici januára 2019. Úrad vlády SR bude o podrobnostiach verejnosť informovať. 

20. 11. 2018 

Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu

V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvyna tému: Správa vecí verejných.
 
Cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie, aby sa mohli úspešne uchádzať o podporu svojich projektov. Je to dobrá príležitosť spojiť všetky zainteresované strany a poskytnúť tak príležitosť na spoluprácu, vytvorenie potenciálnych partnerstiev, na zvýšenie vedomostí o programe, ako aj  na získanie nových informácií o tejto výzve. Podujatie sa uskutoční čiastočne v slovenčine a v angličtinezúčastniť sa ho môžu maximálne dvaja zástupcovia z tej istej organizácie.
 
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adresehttp://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/3rd-call-thematic-events/governanceskinfoday .
 
Viac informácií na webochwww.danube.vlada.gov.skalebo na  http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf.

20. 11. 2018 

NASES s novým vedením

Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Dôvodom zmeny vo vedení organizácieje najmä zdynamizovanie aktivít a činností v kľúčových projektoch, ktoré má agentúra vo svojej kompetencii.
 

20. 11. 2018 

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoj

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 7. novembra 2018 na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/  druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Táto výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov – Michalovce a Stropkov – do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018.
 
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129 625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
 
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/. Termín podania žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora regionálneho rozvoja“ alebo poštou na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením.   Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.
 
15. 11. 2018 

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva nadväzuje na výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9, ktorá bola vyhlásená dňa 27.07.2018 a uzatvorená dňa 08.10.2018.

Hlavným zameraním výzvy je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti deti materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 045 798 EUR (zdroj EÚ).

15. 11. 2018 

Výhody statusu najmenej rozvinutého okresu aj pre okresy Stropkov a Michalovce

V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení boli dňa 19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov. Aj v týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. Počet najmenej rozvinutých okresov sa tak rozšíril na 20.

Aj pre tieto okresy budú najneskôr do 9 mesiacov odo dňa zápisu predložené vláde SR na schválenie akčné plány – na základe nich sa aktéri regionálneho rozvoja okresov budú môcť  svojimi projektmi uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov (špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zvýhodnenia týchto okresov pri čerpani regionálnej investičnej pomoci a pod.).

15. 11. 2018 

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 7. novembra 2018 na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/  druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Táto výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov – Michalovce a Stropkov – do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018.
 
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129 625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/. Termín podania žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora regionálneho rozvoja“ alebo poštou na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením.   Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

13. 11. 2018 

Výška minimálnej mzdy v roku 2019 bude 520 eur

Minulý týždeň som podpísal nariadenie vlády, ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na úroveň 520 eur. Aj týmto krokom pokračujeme v razantnom navyšovaní minimálnej mzdy a naším cieľom je, aby táto dosiahla v budúcnosti aspoň 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na druhej strane si ako predseda vlády želám, aby za minimálnu mzdu pracovalo na Slovensku čoraz menej ľudí,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Oproti roku 2018, kedy bola minimálna mzda na úrovni 480 eur, dôjde k jej nárastu o 40 eur. Minimálna mzda tak po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur. Keďže slovenskej ekonomike sa darí, vláda by chcela pokračovať v rokovaní so sociálnymi partnermi o zvyšovaní minimálnej mzdy aj v budúcnosti. 

13. 11. 2018 

P. Pellegrini: Na Slovensku máme firmy, ktoré môžu byť pre Azerbajdžan zaujímavé

Baku/Bratislava 13. novembra (TASR) - Ambíciou slovenskej vlády je vytvoriť priestor pre domácich podnikateľov, aby mohli preniknúť na trhy Kazachstanu a Azerbajdžanu. Obe krajiny sú totiž pre Slovensko z hľadiska investícií zaujímavé. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je od pondelka (12.11.) na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu a následne sa presunie do Kazachstanu.

"Je pre nás veľkou prioritou vytvoriť priestor pre slovenské firmy a otvoriť im priestor na tieto zaujímavé trhy. Obe krajiny sú pre Slovensko, pre Európu ako takú, zaujímavé z hľadiska diverzifikácie energetických zdrojov. Aj to budú témy, ktoré budú rezonovať na našich spoločných rokovaniach," avizoval premiér.

V utorok ho čaká bohatý program. Dopoludnia položí vence k hrobu bývalého prezidenta Hejdara Alijeva a jeho manželky, ako aj pri chráme Večného ohňa. Následne sa zúčastní na otvorení biznis fóra, na ktorom budú prítomní aj slovenskí podnikatelia. Popoludní bude Pellegrini rokovať s premiérom Novruzom Mammadovom.

Podľa Pellegriniho Slovensko môže azerbajdžanským investorom veľa ponúknuť. "Na Slovensku pôsobia inovatívne firmy, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé pre ťažobný priemysel. Máme firmy aj v oblasti biomedicíny, nanotechnológií či zbrojárskeho priemyslu," konštatoval Pellegrini. Ako príklad uviedol slovenskú firmu, ktorá testuje plazmové vŕtanie do veľkých hĺbok.

Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) potvrdil, že slovenské firmy majú záujem investovať v tejto ázijskej krajine. "Aj podľa zloženia podnikateľskej delegácie vnímam, že o tieto krajiny, akými sú Azerbajdžan a Kazachstan, je na našom trhu veľký záujem. Preto veľký počet podnikateľov zaujala výzva SARIA a zúčastnili sa na delegácii," myslí si Žiga.

Priestor na rozvoj spolupráce vidí vo viacerých odvetviach. "Od železníc cez poľnohospodárstvo, vedu a výskum, ide o všetky možné oblasti. Úlohou nás, politikov je otvárať dvere, a toto sú krajiny, kde sú bilaterálne vzťahy medzi vládnymi predstaviteľmi potrebné na to, aby firmy na týchto trhoch dostali priestor," myslí si Žiga.

Minister potvrdil aj aktivity investorov z týchto dvoch ázijských krajín na Slovensku. "Zachytil som, že kazašské firmy sú účastníkmi tendrov na Slovensku. Takže pravdepodobne či už náš, alebo aj ten európsky trh je pre kazašské a azerbajdžanské firmy zaujímavý. Myslím si, že keď spĺňajú nároky Európskej únie, tak im nekladieme žiadne prekážky, aby mali aj obchodné záujmy na našom trhu," dodal Žiga.

13. 11. 2018 

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla otvoril medzinárodné podujatie venované zelenému hospodárstvu

Slovensko ako historicky prvá krajina strednej Európy hostí zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) GREEN Action Programme. Jej podpredsedom a členom byra je štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla

Výmena skúseností pri zavádzaní ekonomických a sociálnych reforiem s dôrazom na ochranu životného prostredia. V Bratislave dnes odštartovalo významné medzinárodné dvojdňové podujatie, na ktorom bude približne stovka odborníkov z celého sveta diskutovať a hľadať riešenia ako podporovať v krajinách východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie zelené hospodárstvo založené na racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ide v poradí o 25. výročné stretnutie procesu, ktorý bol spustený začiatkom deväťdesiatych rokov vtedajšou Českou a Slovenskou federatívnou republikou.

Bratislavské stretnutie sa bude venovať prioritne dvom témam – udržateľnému energetickému sektoru a zelenému financovaniu. V obidvoch prípadoch pôjde o panelovú diskusiu na vysokej úrovni. Hlavnými rečníkmi budú podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Ševčovič a podpredseda Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Aktívnymi účastníkmi diskusie bude tiež výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Oľga Algayerová a riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie Rodolfo Lacy.

Súčasťou stretnutia bude diskusia na expertnej úrovni k investíciám do udržateľnej infraštruktúryintegrovanému vodnému hospodárstvuobehovému hospodárstvu. Posledným prerokovaným bodom bude zhodnotenie výsledkov a implementácia programu práce a rozpočtu na roky 2017-2018 a diskusia k návrhu na najbližšie roky 2019 a 2020.

Podujatia sa zúčastňujú vysokí predstavitelia envirorezortov východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie, členských krajín OECD ale aj medzinárodných organizácií ako Európska komisia, Európska investičná banka, Európska hospodárska komisia OSN (UNECE), Direktoriát OECD pre životné prostredie, Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska investičná a rozvojová banka (EBRD) či súkromný sektor.

Zelené hospodárstvo je také fungovanie hospodárstva, ktoré zabezpečuje ekonomický rast a rozvoj spoločnosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných energetických a materiálnych zdrojov. Zároveň predstavuje alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu

GREEN Action Task Force je platformou pre dialóg a výmenu (transformačných) skúseností s aplikáciou (zavádzaním) princípov zeleného hospodárstva do praxe (do procesu ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych reforiem) v krajinách regiónu východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie.

13. 11. 2018 

Lex Žitný ostrov zakáže ťažbu štrku, ak by ohrozovala podzemné vody

Podozrenia z nelegálnej ťažby štrku len podčiarkujú význam historicky prvého zákona na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

Aktuálne medializovaná téma ohľadom údajne nelegálnej ťažby štrku na Žitnom ostrov je ďalším príkladom, aký významný posun pri ochrane najvzácnejších vodohospodárskych oblastí priniesol Lex Žitný ostrov.

Práve ten problematiku ťažby v súvislosti s kvalitou podzemných vôd rieši viac ako striktne: „v chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom, či iným spôsobom, ktoré by odkrývali podzemné vody“. Pričom štrk patrí medzi nevyhradené nerasty.

Práve vďaka zákonu sa súčasný stav zásadne a systémovo zmení. O to viac rezort životného prostredia mrzí, že pani poslankyňa Anna Zemanová nepodporila svojim hlasom zákaz ťažby v chránených vodohospodárskych územiach, ktorý by mohol poškodiť stav podzemných vôd.

Čo sa týka konkrétnych medializovaných podozrení. Podľa zverejnených informácií sa situáciou na popud starostov zaoberala polícia. V obci Tomášov už pred časom začala preverovať situáciu aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, no v súvislosti s odpadovou legislatívou. Z rovnakého dôvodu sa zaoberala aj ďalšou lokalitou a na základe zistení vec posunula na políciu. V jednom i druhom prípade nebudeme šetrenie komentovať, kým sa neuzavrie.

Minister životného prostredia už minulý týždeň vyhlásil, že ministerstvo robí konkrétne kroky na zefektívnenie dohľadu nad dodržiavaním envirolegislatívy - či už prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo v spolupráci s políciou. Okrem iného avizoval aj kontroly rozhodnutí vydaných na okresných úradoch, pri ktorých môžu panovať podozrenia.

13. 11. 2018 

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Alokácia predmetnej výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:
a) náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
b) modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia

Podmienky:
· Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania, ovládanie prostredníctvom vzdialených prístupov na internet).
· Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, pričom energetická efektívnosť je definovaná v zákone o energetickej efektívnosti.
· Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.
· Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.
· Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. 
· V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v zákone o ovzduší.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.

13. 11. 2018 

László Sólymos: Sme rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Po spoplatnení ľahkých plastových tašiek a zvýšení poplatkov za skládkovanie envirorezort odštartoval práce na zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek od nápojov. Ročne sa totiž na slovenský trh uvedie približne miliarda PET fliaš. Po zavedení zálohovania sa vyzbiera viac ako 90 percent z tohto objemu a výrazne sa tak zníži množstvo PET fliaš v uliciach a prírode. Zálohovanie si vyžiada odhadované vstupné investície približne na úrovni 80 miliónov eur. Naopak prinesie úspory pri čistení ulíc a prírody od PET fliaš a plechoviek, zníži náklady na skládkovanie a vytvorí odhadom 300 pracovných pozícií.

„Zavedenie zálohovania má svoje plusy i mínusy. Mínusy sú vyčísliteľné. Naopak plusy pre životné prostredie a pre náš každodenný život sú nevyčísliteľnej hodnoty. Práve preto sme sa rozhodli zálohovanie na Slovensku zaviesť,“ vyhlásil dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

V súčasnosti je na ministerstve životného prostredia založená interná pracovná skupina, ktorej hlavnou prioritou je zavedenie zálohovania a minister už začal rokovania s reťazcami a dotknutými výrobcami.  
„Dnes zálohovanie funguje v ôsmich krajinách Európskej únie. V rámci strednej Európy, vrátane Rakúska, zavedené nie je. Chceme aby Slovensko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá zálohovanie zavedie do praxe,“ pokračuje László Sólymos. Podľa jeho slov je o to náročnejšie nastaviť efektívny systém, ktorý dokáže presunúť PET fľaše z riek, lesov a ulíc tam kam patria - do recyklačných zariadení.

Rozhodnutiu zaviesť zálohovanie na Slovensku predchádzala analýza Inštitútu environmentálnej politiky. Štátni analytici študovali dopady zálohovania v krajinách, v ktorých už systém vratných PET fliaš a plechoviek funguje. Ich výsledky boli overované aj z nezávislého externého prostredia. Na základe výsledkov analýzy možno odhadnúť vstupné investície do systému a zároveň určiť množstvo vyzbieraných PET fliaš.

„Zavedenie zálohovania si bude vyžadovať vstupné investície približne na úrovni 80 miliónov eur. Pričom najväčšiu časť predstavujú náklady na nákup a servis strojov, ktoré budú prijímať plechovky a plastové fľaše,“ podotýka Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálne politiky. Podľa jeho slov však množstvo vyzbieraných PET presiahne 90 % z počtu, ktorý je uvedený na trh. V súčasnosti sa darí vyzbierať približne 60 percent. Rozdiel by sa podľa Martina Haluša zmestil na Námestie slobody v Bratislave, tak, že by sa naplnilo do výšky 22 metrov.

http://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/skutocna-cena-zalohy.html

13. 11. 2018 

Do evidencie prišli čerství absolventi

Do evidencie ľudí bez práce pribudli v septembri tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahla 5,38 %. Poklesla aj celková miera, a to o 0,01 percentuálneho bodu na aktuálnych 6,52 %. V porovnaní so septembrom minulého roka je to zníženie o 1,07 %. Pozitívnou správou je ďalšie zníženie počtu ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, a nárast voľných pracovných miest na viac ako 84-tisíc.
 

V septembri bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 147 803 osôb a celkovo evidovali úrady 179 123 uchádzačov o zamestnanie. Medzi nezamestnaných sa zaradili tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. V školskom roku 2017/2018 podľa predbežných údajov ukončilo stredné vzdelanie 52 518. „Na úradoch práce sa zaevidovalo 5 888, čo predstavuje 11,2 % zo všetkých čerstvých absolventov. Pred rokom to bolo 14,3 % a v roku 2016 sa ich nahlásilo až 17 %. Je veľmi pozitívne, že v posledných rokoch ubúda počet absolventov stredných škôl, ktorí končia na úradoch práce," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Zo stredných škôl mierili v septembri na úrady práce najmä absolventi ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb, elektrotechniky, strojárstva, ale aj gymnazisti. Stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie z nich dosiahlo 90 %. „Zdalo by sa, že odborné vzdelanie, po ktorom volá väčšina zamestnávateľov, by malo byť dostatočným na to, aby si absolvent našiel zamestnanie. Ak však skončí na úrade práce, môže to znamenať, že jeho vzdelanie nespĺňa požiadavky zamestnávateľa alebo predstavy o výške platu nie sú v súlade s ponukou,“ približuje situáciu Ján Richter. Úrady práce budú absolventom ponúkať dostupné nástroje, aby si čo najskôr našli uplatnenie. 

Podobne pracujeme aj s absolventmi vysokých škôl. Kým na konci júna ich úrady evidovali 7 506, po troch mesiacoch z nich zostalo v evidencii 3 484, čo znamená pokles o 54 %. „Úrady túto skupinu podrobne analyzujú a usilujú sa im pri veľmi individuálnom prístupe pomáhať dostať sa na trh práce. Viac ako 1 300 z nich už má prísľub od zamestnávateľa, že nastúpia do práce do dvoch mesiacov. Ďalšie stovky sa ďalej dovzdelávajú a 923 je zaradených hlavne na absolventskú prax, keďže podľa zamestnávateľov nemajú dostatočné praktické skúsenosti,“ vysvetľuje minister. Dodáva, že v septembri nahlásili na úradoch zamestnávatelia najvyšší počet voľných pracovných miest a úrady práce majú dostatok nástrojov pre mladých ľudí, aby ich dokázali aktivizovať a dostať ich do zamestnania.

13. 11. 2018 

Budúcnosť práce a vzdelávania

Budúcnosť práce a vzdelávania vo štvrtej priemyselnej revolúcii a náhrada pracovnej sily robotmi otvárajú mnohé príležitosti na rozvoj a inovácie. Prinášajú však aj hrozby, ktoré môžu postretnúť Slovensko, ak nebudú prijaté účinné opatrenia najmä v oblasti rozvoja nových zručností pracovnej sily. Smart Career bola kľúčovou témou medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu firiem Slovakia Tech forum 2018 so zameraním na digitalizáciu, robotizáciu, vedu, výskum a inovácie na trhu práce. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. novembra v Košiciach.
 

Predstavitelia profesijných organizácií, zástupcovia zamestnávateľov a vysokých a stredných škôl jednoznačne potvrdili význam prognózovania potrieb trhu práce podľa zamestnaní a vyhodnocovania uplatnenia absolventov za účelom prijímania účinných stratégií rozvoja ľudského kapitálu. Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský upozornil na alarmujúci stav nízkej uplatniteľnosti absolventov škôl vo vyštudovanom odbore a zároveň nízky záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov vzdelania. Opieral sa o najnovšie výsledky projektu Prognózy vývoja na trhu práce. 

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš uviedol, že rezort práce prináša v rámci národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce relevantné dáta o dopyte a ponuke na trhu práce v päť ročnom horizonte a zároveň detailne vyhodnocuje uplatniteľnosť absolventov našich škôl nielen z hľadiska ich nezamestnanosti, ale i porovnaním vykonávaného zamestnania a vyštudovaného odboru vzdelania. Koncom roka plánuje rezort predstaviť internetovú platformu na prezentáciu týchto dát v jednotlivých krajských mestách Slovenska. 

Všetci zúčastnení sa zhodli na nutnej okamžitej komplexnej reforme systému celoživotného vzdelávania tak, aby sme ešte dokázali reagovať na potreby štvrtej priemyselnej revolúcie a nezaostali sme za krajinami V4, ale i zvyškom Európy.

13. 11. 2018 

Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce, zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov, ale aj vyššie príjmy štátu prinesie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Týmto významným krokom plní rezort práce svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazal. Ročné zúčtovanie bude znamenať predovšetkým zreálnenie platieb poistného na sociálne poistenie, nakoľko každý, teda zamestnanec i zamestnávateľ zaplatí z príjmov, ktoré naozaj dosiahol alebo poskytol.
 

Zúčtovanie sa bude vykonávať za zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a za zamestnávateľa. Výnimkou budú len dobrovoľne poistené osoby, štát, ktorý platí poistné za svojich poistencov, napr. tých, ktorí sa starajú o deti do šesť rokov, o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov či osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, osobní asistenti a Sociálna poisťovňa, ktorá platí poistné za poberateľov úrazovej renty. Za týchto poistencov sa ročné zúčtovanie nevykoná. 

Podľa schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa ročné zúčtovanie bude týkať platenia poistného na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistenie v nezamestnanosti, ako aj poistného do rezervného fondu solidarity. Tie budú platené a odvádzané preddavkovo. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nevykoná. 

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca a zamestnávateľa na platenie preddavkov na poistnom sa zruší a nahradí sa maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa bude uplatňovať na zamestnávateľa a zamestnanca pri platení preddavkov ako aj pri ročnom zúčtovaní. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený. Maximálny ročný vymeriavací základ sa bude uplatňovať aj na SZČO pri ročnom zúčtovaní. Maximálny ročný vymeriavací základ sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok a pre SZČO aj v prípadoch, keď má vylúčenú povinnosť platiť poistné. „Podobne ako je zdravotné poistenie realizované pár rokov takýmto spôsobom, bude realizované aj sociálne poistenie s tým, že sa budú platiť vždy preddavky mesačne a potom na konci roka sa zúčtujú a buď sa doplatí do Sociálnej poisťovne, alebo naopak vráti peniaze Sociálna poisťovňa podľa toho, aký bude skutočný stav. Dôležité je, že zúčtovanie bude mať vplyv len na tie subjekty, ktoré v súčasnosti majú reálne v ročnom meradle rozdielne príjmy, ako z ktorých odviedli poistné na mesačnej báze, “ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov zmení vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok, nemocenské alebo dávku poistenia v nezamestnanosti, sumu poisťovňa určí zo zmeneného vymeriavacieho základu. Výšku vyplácanej dávky poisťovňa zmení od bežnej splátky. Ak sa suma dávky zníži, poistenec nebude mať povinnosť vrátiť rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny. V prípadoch, ak sa suma dávky zvýši, Sociálna poisťovňa doplatí poistencovi rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny. 

Súčasná platná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, aj dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, bude zachovaná v podobe odvodovo odpočítateľnej položky (OOP). Tá sa bude uplatňovať tak u zamestnanca, ako aj u zamestnávateľa. Študent – dohodár a dôchodca – dohodár bude dôchodkovo poistený počas celého trvania dohody bez ohľadu na to, či si uplatní alebo neuplatní OOP v sume max. 200 eur mesačne. V rovnakom čase si môže študent – dohodár a dôchodca – dohodár uplatniť OOP len z jednej dohody. Ak si dohodári OOP v priebehu kalendárneho roka uplatnili OOP, ale nie v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma OOP uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu. Sociálna poisťovňa bude viesť evidenciu uplatňovaných výnimiek a bude oznamovať zamestnávateľovi nemožnosť uplatnenia výnimky, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode. 

„Treba zdôrazniť aj tú skutočnosť, že pre SZČO sa zachová súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, a tie potom budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom,“ upozorňuje minister Richter. 

Poistné na sociálne poistenie sa začne platiť preddavkovo za obdobie od januára 2022. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov sa zavedie od roku 2022. Bude ho vykonávať Sociálna poisťovňa každoročne do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Prvýkrát sa tak stane v roku 2023 za rok 2022. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka.

13. 11. 2018 

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2018 na  AEKO nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na zaradenie do AEKO je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Platobná agentúra zároveň v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku AEKO.

Podmienkou na rozšírenie záväzku AEKO je v súlade s § 2 a § 2a NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA, ktoré je uvedené v písomnom oznámení, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Záverom upozorňujeme žiadateľov o rozšírenie záväzku na zmenu niektorých pravidiel poskytovania podpory na AEKO vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 72/2018 Z. z. z 26. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 75/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záväzné vyhlásenie žiadateľa AEKO IP 2018

Záväzné vyhlásenie žiadateľa AEKO ostatné operácie 2018

13. 11. 2018 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa,verzia 4.6, platnú od 30. 10. 2018.

Aktualizáciou došlo k doplneniu: kap. 4.3.3 Žiadosť o platbu; kap.4.3.5.4 Pravidlá financovania projektov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania na základe aktualizácie Systému finančného riadenia v.2.1; kap. 4.5.1.3 Významnejšia zmena projektu v časti „Zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu. Úprava príloh: 4.3.5.2  Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov NP; nová Príloha 4.3.15 – Súhlas so spracúvaním osobných údajov (odporúčaný vzor); zrušenie Prílohy č.4.5.2 Čestné vyhlásenie o vykonaní VO.

13. 11. 2018 

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vyhlaseni-45-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 29. 10. 2018 bola zverejnená 45. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

45. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 30 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na náhradu spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia príslušného kola výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.

V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, riadiaci orgán bezodkladne zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle  www.op-kzp.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

13. 11. 2018 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. novembra 2018 vydalo Príručku k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 (ďalej len “Príručka”).

Znenie Príručky nájdete v časti Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci.

13. 11. 2018 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”

25. 09. 2018 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“. 

Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia odborné a analytické kapacity NS SR, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR.


Analytické centrá sú zaužívanou a uznávanou súčasťou súdnych inštitúcií v európskom právnom prostredí (napr. na Najvyššom súde Českej republiky vzniklo Oddelenie analytiky a komparatívneho práva už v roku 2005), ako aj nadnárodných súdnych inštitúcií, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie. Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania NS SR. „Zvýšenie miery vyriešenia prípadov, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a výkon súdnej moci s komplexnou pridanou hodnotou pre občana, najmä v podobe skrátenia doby súdneho konania sú základné predpoklady pre kvalitné, transparentné a nezávislé fungovanie Najvyššieho súdu, ako vrcholného orgánu všeobecného súdnictva v Slovenskej republike,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Projekt je predpokladom vytvorenia uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nielen sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou.

Predpokladom prístupu k spravodlivosti je dobrá informovanosť občanov o rôznych aspektoch justičného systému. Poskytovanie relevantných informácií prispieva k podpore transparentnosti a pochopeniu justičného systému. Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR, a to tak odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného auditu, ktorého účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností KNS SR ako gestora národného projektu. Ide o zadefinovanie podpory efektívneho riadenia ľudských zdrojov, oblastí vzdelávania zamestnancov KNS SR, zadefinovanie tvorby metodiky a politiky riadenia ľudských zdrojov v rámci KNS SR, kompetenčných matíc na jednotlivé pracovné pozície administratívneho a podporného personálu, systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, nástrojov na podporu riadenia. Vďaka tejto reforme sa skvalitní pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov KNS a aplikujú sa moderné pracovné postupy.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky evidovala k 1. januáru 2018 78 sudcov, 160 štátnych zamestnancov a 19 zamestnancov vo verejnom záujme. Celková dĺžka realizácie národného projektu je nastavená na 36 mesiacov a Európsky sociálny fond podporí cez operačný program Efektívna verejná správa národný projekt čiastkou 2,2 milióna eur.

25. 09. 2018 

Čerpanie peňazí EÚ k 31. augustu dosiahlo 15,59 %

Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca augusta využilo 2,411 mld . eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur BRATISLAVA 16. septembra (SITA) - Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. augusta tohto roka v desiatich z dvanástich programov 2,411 mld. eur. Predstavuje to 15,59 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu júla čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 71,74 mil. eur a miera o 0,47 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 663,07 mil. eur a podiel o 4,31 p. b.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere augusta 495,18 mil. eur, čo je 19,04 % z alokácie 2,6 mld. eur.
Medzimesačne to predstavuje rast o 12,24 mil. eur, resp. o 0,48 p. b.
Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o
123,92 mil. eur, alebo o 4,77 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu augusta 33,02 %
(514,98 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 27,34 % (43,49 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 22,55 % (890,74 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 20,97 % (8,26 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 19,20 % (425,64 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 9,85 % (308,99 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 5,88 % (16,38 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
5,23 % (90,94 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 5,06 %
(111,46 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis. eur z 15,79 mil. eur). V zvyšných dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. augustu je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 584,74 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní v prípade zdrojov EÚ koncom augusta dosiahol 13,898 mld. eur (90,10 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,783 mld. eur (43,86 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 57,86 % (1,283 mld. eur), Program rozvoja vidieka 57,16 % (891,46 mil. eur), OP Technická pomoc 52,27 % (83,15 mil. eur), Interreg SR - ČR 50,93 % (45,91 mil. eur), Interreg SR - Rakúsko 45,76 % (34,73 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 44,06 % (1,383 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 42,48 % (1,678 mld.
eur), OP Efektívna verejná správa 38,9 % (108,32 mil. eur), IROP 31,95 %
(555,61 mil. eur), OP Výskum a inovácie 30,90 % (681,11 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 3,55 % (559,75 tis. eur).

Zdroj: SITA

25. 09. 2018 

Eugen valcuje eufondy.sk – za jeden mesiac viac ako milión návštev

Sympatický Eugen putuje Slovenskom a  stáva sa užívateľom úspešných eurofondových projektov. Jednoduchý, ale chytľavý motív veľkej televíznej, rozhlasovej a online kampane EUGEN, ktorú Úrad vlády SR spustil 13. augusta 2018, spôsobil za posledný mesiac rekordnú návštevnosť webového sídla eufondy.sk – stránka eviduje viac ako 1 200 000 návštev a 94 900 unikátnych IP adries.
 
Cieľom kampane je propagovať u verejnosti existujúce oblasti podpory EÚ v Slovenskej republike z EŠIF, zrýchlenie čerpania eurofondov na základe vyhlásených výziev,  mobilizácia potenciálnych prijímateľov eurofondov na predkladanie svojich projektov v rámci aktuálneho programového obdobia, ako aj komunikácia významu a dôležitosti eurofondov pre rozvoj našej krajiny či získavanie informácií prostredníctvom webu www.eufondy.sk.

25. 09. 2018 

Richard Raši začal s kontrolami plnenia Akčného plánu, navštívi všetky riadiace orgány

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši dnes na ministerstve hospodárstva odštartoval sériu kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Skontroluje aj zazmluvňovanie, vypisovanie výziev a čerpanie. 
 
Vicepremiér Richard Raši v nasledujúcich týždňoch navštívi jednotlivé ministerstvá, aby zistil ako pokračujú v plnení akčného plánu, ktorý výrazne napomáha pri zjednodušovaní  implementácie eurofondov.
 
„Budeme kontrolovať čerpanie eurofondov a napĺňanie akčného plánu, zavádzame aj uplatňovanie čo najtransparentnejšieho prístupu do celého procesu. Plnenie akčného plánu sme najskôr urobili na administratívno - expertnej úrovni u nás na úrade a príslušných riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských orgánoch,“ vyjadril sa Richard Raši. Dodal tiež, že akčný plán je mechanizmom na zrýchlenie čerpania.
 
Vicepremiér dnes osobne vykonal kontrolu časti Operačného programu Výskum a inovácie, pre ktorý je ministerstvo hospodárstva sprostredkovateľským orgánom.
 
„Ministerstvo hospodárstva priebežne plní ukazovatele záväzného plánu OP VaI, ktoré sú v jeho gescii a realizuje všetky opatrenia pre efektívnu a plynulú implementáciu aktivít zameraných na podporu inovácií podnikateľského prostredia,“ povedal R. Raši. Zároveň dodal, že v zmysle pravidiel Európskej komisie je za kontrahovanie a čerpanie a vyhodnocovanie projektov je plne zodpovedný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán a náš úrad mu je iba nápomocný.
 
Vicepremiér ocenil viaceré aktivity a opatrenia ministerstva hospodárstva. Medzi ne patrí aj zjednodušené vykazovanie výdavkov, vďaka ktorému podnikatelia nie sú povinní vykazovať nepriame (režijné) výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako napríklad cestovné náklady, telekomunikačné poplatky a energie. Ministerstvo hospodárstva ako prvý riadiaci orgán tiež zaviedlo možnosť elektronického predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aby sa zvýšil počet elektronicky predložených žiadostí, rezort vytvoril inštruktážne video.
 
 
„Osobitne oceňujem najmä dve špeciálne výzvy z dielne ministerstva hospodárstva, zamerané na podporu malých a stredných podnikov z najmenej rozvinutých okresov. V rámci jednej výzvy vyčlenili 50 miliónov eur a v rámci druhej  10 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva tiež zvýhodňuje projekty predložené z najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom  bodového zvýhodnenia a  zvýšenej intenzity pomoci o 15 percent,“ dodal R. Raši.
 
25. 09. 2018 

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe či systematická podpora spolupráce medzi obcami.

Ambíciou projektu je vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu. „Ten bude reagovať na historický vývoj miestnej územnej samosprávy, súčasný stav a tiež bude pripravený reagovať na nové trendy s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu agendy, zavádzať nástroje efektívneho rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov,“ vysvetlila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že projekt reflektuje na nové trendy. Ide napríklad o implementáciu tzv. zdieľanej samosprávy a nástrojov benchmarkingu do prostredia miestnej územnej samosprávy. Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní ako aj porovnávaní vybraných ukazovateľov.

Zdieľanie úspešných a v inej samospráve zavedených riešení prispeje k následnému prijímaniu efektívnych rozhodnutí inými samosprávami, ktoré majú rovnaký problém. Minimalizuje sa tak riziko rozhodnutí s možnými negatívnymi následkami ako aj riziko neefektívnych rozhodnutí. Ďalším nástrojom sa posilní princíp dobrej správy, čo znamená prijímanie legálnych, legitímnych, efektívnych a transparentných rozhodnutí, pri ktorých sú vopred známe dopady. Súčasťou projektu bude včasná intervencia, ktorá zvýši informovanosť volených predstaviteľov a odborných zamestnancov v legislatívnej oblasti ako aj vo vzťahu k prijímaniu rozhodnutí. Tretím opatrením sa zvýši vzájomná spolupráca obcí. Znamená to, že napríklad zimná údržba či starostlivosť o zeleň by bola vzhľadom na ekonomické možnosti obcí na báze tzv. medziobecnej spolupráce efektívnejšia a pre každú samosprávu prínosnejšia. Podpora tejto spolupráce okrem iného prinesie schopnosť samospráv pripraviť sa na nové prístupy, ako sú napríklad vytváranie inteligentných komunít (tzv. smart communities), zdieľaná ekonomika či zdieľaná samospráva. Okrem iného bude tiež vytvorený nelegislatívny materiál, ktorý kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, a teda zmapuje kľúčové originálne a prenesené kompetencie, podporí efektivitu výkonu originálnych kompetencií ako aj financovanie výkonu prenesených. Na základe týchto dát bude následne možné náš model porovnať s krajinami V4, čo určí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by u nás prispeli k modernizácii samosprávy a k zvýšeniu jej efektivity.

Miestna územná samospráva sa na Slovensku dynamicky vyvíja od roku 1990, keď bola znovu obnovená. Odvtedy prešla niekoľkými vývojovými fázami či transformačnými procesmi. V súčasnosti je, vzhľadom na nové trendy, formujúce sa agendy a príležitosti v ďalšom rozvoji, relatívne stabilizovaná, čo umožňuje prijať opatrenia smerom k jej modernizácii. Národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska tak reaguje na aktuálny stav a komplexný pohľad na jej súčasný model. Výsledkom projektu bude vyššia kvalita odborného zázemia samosprávy, vytvorenie podmienok na zmenu súčasnej komunálnej legislatívy, ale aj zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti.

Obecný zákon z roku 1990 zrovnoprávnil všetky obce bez ohľadu na ich veľkosť, čo v praxi znamená, že tie isté úlohy plní 50-tisícové mesto, no tiež obec s menej ako 10 obyvateľmi. Disponovanie rovnakými originálnymi kompetenciami v každej samospráve tak nie je optimálne ani efektívne. Miestnu územnú samosprávu u nás tvorí 2 929 obcí, z ktorých 2 661 sú obce s menej ako tritisíc obyvateľmi. V takýchto obciach žije 38,7 percent populácie. Na druhej strane, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov žije 22,4 percent populácie, pričom takýchto miest je u nás 11. Cieľom OP Efektívna verejná správa je prispieť k modernizácii samospráv aj prostredníctvom národného projektu ZMOSu.

25. 09. 2018 

Nový portál pomôže obciam zorientovať sa vo výzvach v oblasti smart riešení

 
K lepšej informovanosti o možnostiach miest a obcí zapojiť sa do jednotlivých výziev v oblasti smart riešení má prispieť nová webová platforma. O jej príprave informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši včera na Medzinárodnej konferencii Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu v Sielnici.

“Rozhodli sme sa, že urobíme webovú platformu, ktorá poskytne všetky nápady na zlepšovanie života v mestách a obciach. Teraz sú to smart alebo inteligentné riešenia, ale je to jednoducho všetko, čo zlepší a uľahčí život občanov v obci,” priblížil Raši s tým, že na jednom mieste tak nájdu všetko, čo sa pre dané mestá a obce poskytuje a nebudú musieť hľadať to, čo sa im hodí, cez 11 operačných programov a desiatky výziev.

Na stránke nájdu zároveň príklady dobrej praxe, teda konkrétne príklady inteligentných riešení niektorých slovenských či zahraničných miest. Zároveň aj formy financovania, teda informácie o tom, kto im vie pomôcť jednotlivé projekty kofinancovať, a podobne.

Do roku 2020 by mal byť spustený aj centrálny register výziev. Pôjde o webový portál, na ktorom budú zverejnené všetky výzvy všetkých programov a pre všetky oblasti života. Prínosom stránky má byť aktívne vyhľadávanie medzi výzvami prostredníctvom zadaných kritérií.

Zdroj: TASR, ÚPVII

 

25. 09. 2018 

Európska iniciatíva občanov: Komisia registruje iniciatívu „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“

Kolégium komisárov sa včera rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“.

Navrhovaná iniciatíva občanov požaduje uplatňovanie posilnených kontrol a prísnejších sankcií v členských štátoch, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Únie.

V rozhodnutí kolégia sa uvádza, že vyhlásenia o podpore by sa mali zbierať s vedomím, že podporujú návrhy, ktoré nerozlišujú medzi členskými štátmi výhradne na základe ich účasti alebo neúčasti v Európskej prokuratúre. Dôvodom je, že podľa zmlúv nesmú právne akty rozlišovať medzi členskými štátmi výhradne na základe toho, či sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci. Môžu tak však urobiť, ak na to existujú objektívne dôvody – napríklad ak existujú rôzne úrovne ochrany finančných záujmov Únie.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jeho obsah.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. septembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy vykonávajú.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť.

Podľa podmienok prípustnosti, ktoré sú stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov, navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ďalšie informácie

Úplné znenie európskej iniciatívy občanov „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“ (aktívne od 27. septembra)

Ďalšie európske iniciatívy občanov, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

Fórum európskej iniciatívy občanov

 

25. 09. 2018 

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva svojím zameraním a obsahom nadväzuje resp. je pokračovaním úspešnej výzvy na poskytovanie MOPS vyhlásenej v roku 2017, na základe ktorej sa realizuje 148 projektov, v ktorých bolo vytvorených viac ako 830 pracovných miest.

Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít predovšetkým zapojením príslušníkov a obyvateľov MRK, zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 22,3 milióna eur, obce ako žiadatelia musia mať zabezpečené spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocný pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zamestnať a nájsť uplatnenie pre toľkých ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v rámci predchádzajúcich výziev. Nakoľko sme zatraktívnili a zefektívnili podmienky poskytnutia príspevku, očakávame, že táto výzva bude úspešná“, vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

25. 09. 2018 

Seniori v Revúcej môžu vďaka eurofondom žiť dôstojných priestoroch zariadenia Cilka

Projekt realizovalo mesto Revúca za viac ako 1 300 000 eur z eurofondov  v období rokov 2010 – 2011 v rámci Regionálneho operačného programu Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Na budove vymenili okná aj strechu, budovu zateplili, zrekonštruovali rozvody kúrenia, vymenili podlahu, sociálne zariadenia, vybudovali bezbariérový výťah, izby nanovo zariadili.  Celý objekt je bezbariérový a vďaka rekonštrukcii sa zvýšila jeho  kapacita.
Otvorením tohto zariadenia sa skvalitní nielen pobyt našich klientov, ale aj pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Zvykne sa hovoriť, že v živote robíme veľké veci. Ale nie, robíme malé veci s veľkou láskou. A tak vzniklo aj toto zariadenie,“ povedala pri odovzdávaní zrekonštruovanej Cilky vtedajšia starostka Revúcej Eva Cireňová.
 
Po rekonštrukcii je k dispozícii ubytovanie pre 18 imobilných osôb v rámci prízemia a pre 60 osôb schopných pohybu na prvom a druhom poschodí objektu. Na nové bývanie sa veľmi tešila aj  vtedy najstaršia obyvateľka zariadenia, 94-ročná Janka Sivičeková. "Veľmi je tu pekne, spokojná som," povedala babička.
Bezbariérový vstup a bezbariérovo riešená  celá budova umožňujú  bezproblémový pohyb klientov aj zamestnancov. V rámci prevádzky je poskytované stravovanie 4x denne, zdravotná a opatrovateľská starostlivosť a taktiež 2 x týždenne služby ošetrujúcej lekárky,  sociálna rehabilitácia a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy  a  iné, podľa potrieb klientov. V Cilke je v súčasnosti  68 klientov, o pohodlie  ktorých sa starajú dve zdravotné sestry a 14 opatrovateliek. Priemerný vek klientov v zariadení bol 80 rokov. O opatrovateľské služby je veľký záujem, pretože zariadenie Cilka ja jediné svojho druhu v širokom okolí.
Mesto Revúca bolo aktívne v čerpaní eurofondov aj v ďalších rokoch -  v priebehu roka 2014 realizovalo  projekt Akadémia tretieho veku Revúca, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov so zameraním na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie.
 
Prijímateľ: mesto Revúca
Operačný program:   Regionálny operačný program 
 
Opatrenie:  Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Cieľ projektu:  Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom celkovej obnovy budovy Zariadenia opatrovateľskej služby v Revúcej
Prínos projektu: zlepšenie stavebno-technického stavu objektu a jeho tepelných vlastností, jeho vybavenia a zariadenia a skvalitnenie poskytovania opatrovateľských služieb v regióne 
Rozpočet projektu:   1 372 096, 32 eur
Zdroje EÚ:  1 303 491,50 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2010 – 2011
25. 09. 2018 

Vynovené zdravotné stredisko v Raslaviciach - pacienti nemusia za zdravotnou starostlivosťou cestovať

Pacienti  - obyvatelia Raslavíc, ale aj ďalších cca 15 obcí, majú k dispozícii vynovené, debarierizované priestory vybavené modernými diagnostickými prístrojmi a  novým vybavením pre zefektívnenie diagnostiky. Zakúpený USG prístroj prispel k zvýšeniu kvality lekárskej starostlivosti, takže pacienti už nemusia za vyšetrením vycestovať do najbližších miest, či už Bardejova alebo Prešova.  
zdrav1
Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre prácu lekárov. Existujú aj ďalšie snahy o rozšírenie pôsobenia lekárov špecialistov, ktorým je ponúkaná možnosť bezplatného využívania USG prístroja. V rámci projektu boli vytvorené aj priestory pre činnosť zdravotnej asistentky pre príslušníkov MRK, ktorú obec zamestnala v novembri 2014 a ktorá tieto priestory využíva.
 
V obci zaznamenali tiež zvýšený počet pacientov, hlavne v odborných ambulanciách. Celkovo bola zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre poskytnutá už 67 451 pacientom a bolo vykonaných 11 375 preventívnych prehliadok. Nemenej dôležitým je efekt zníženia energetickej náročnosti. Vďaka zatepleniu 1 502,63 m2 plochy zdravotného strediska došlo k úspore 411,76 GJ energie za rok. A napokon aj efekt estetický – zmodernizované zdravotné stredisko prispelo k skrášleniu jedného z centier obce Raslavice.
zdrav2
K realizácii projektu Rekonštrukcia zdravotného strediska obec pristúpila po takmer 30 rokoch fungovania zdravotného strediska, počas ktorých boli vykonávané len nevyhnutné. Starosta obce Anton Lamanec: „Podmienkou schválenia peňazí bolo aj to, aby nedošlo k zníženiu počtu lekárov, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Momentálne tu ordinujú dvaja praktickí a dvaja detskí lekári, dvaja stomatológovia a okrem toho traja špecialisti, ktorí chodia do Raslavíc vo vyhradených dňoch. 
Realizácia projektu  v sebe zahŕňala najmä 3 hlavné činnosti:

 • Rekonštrukciu budovy;
 • Debarierizáciu budovy;
 • Zakúpenie vybavenia ambulancií.

 
Rekonštrukcia budovy spočívala najmä v zlepšení tepelno-technických vlastností - zateplená bola fasáda, strecha, vymenené boli okná a vchodové dvere. Popri riešení tepelno-technického stavu boli obnovené aj interiéry – vymenené boli podlahové krytiny, časť interiérových dverí, obnovené boli interiérové maľby a nátery.

Súčasťou debarierizácie bola realizácia 3 základných prvkov:
           1.vybudovaná bola nájazdová rampa do zdravotného strediska,
2.na schodisku bola osadená plošina pre jednoduchší prístup
imobilných pacientov na 2. nadzemné podlažie,
3.prebudované a debarierizované boli sociálne zariadenia.
 zdrav3
V rámci projektu bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie ambulancií:

 •  
 • USG prístroj, ktorý majú možnosť využívať všetci lekári pôsobiaci v zdravotnom stredisku bezplatne,
 • 2 CRP prístroje,
 • 2 EKG prístroje,
 • 2 glukomery, 
 • 4 polohovateľné vyšetrovacie lôžka.

V obci okrem vynovenej budovy zdravotného strediska za pomoci eurofondov vybudovali novú kanalizáciu, čiastočne zrekonštruovali základnú školu a zrevitalizovali centrálnu zónu obce, súčasťou čoho bola aj oprava cesty na hlavnom ťahu medzi Bardejovom a Prešovom.
O prostriedky v  rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR z februára 2010 prejavilo záujem až 29 subjektov. Napokon sa realizovalo 10 projektov  - dve mestá, sedem obcí a jedna poliklinika si na projekty rekonštrukcie a modernizácie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti spoločne rozdelili takmer 6,26 mil. eur. Najviac finančných prostriedkov  na rekonštrukciu polikliniky získalo mesto Giraltovce, a to viac ako 1,550 mil. eur. Poliklinika Sabinov, n.o. dostala na svoju modernizáciu necelých 1,165 mil. eur. Na rekonštrukciu či modernizáciu zdravotných stredísk prispeli eurofondy aj v meste Podolínec a obciach: Muráň, Petrovany, Turňa nad Bodvou, Raslavice, Sačurov, Ľubotín a Markušovce.
 

Prijímateľ (názov a sídlo): obec Raslavice
Operačný program:  Operačný program Zdravotníctvo
Prioritná os:   2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie:  2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej  zdravotnej starostlivosti

Cieľ projektu: 
Prínos projektu:
Rozpočet projektu:   268 776 eur
Spolufinancovanie z rozpočtu: 13 438,80 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2011 – 2012
 
Informácie aj na:  https://www.zzz.sk/clanok/9606-z-eurofondov-v-rastislavciach-obnovia-centrum-zdr-stredisko-a-vybuduju-kanalizaciu
http://www.opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/mapa-projektov/rekonstrukcia-zdravotneho-strediska-v-raslaviciach
https://www.dnes24.sk/eu-da-na-rekonstrukciu-ambulancii-v-sr-dalsich-6-mil-84489

25. 09. 2018 

Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve „Wifi pre Teba“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“ .

Termín: 2.október 2018 o 10:00 hod.

Miesto: Veľká sieň, 1.poschodie, Československej armády 26,  974 01 Banská Bystrica

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 25. septembra 2018 na adrese ipc@banskabystrica.sk .

Pozvánka a program

25. 09. 2018 

Školenie v Nitre: „Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie Systém ITMS 2014+  nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike, ktoré je určené pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Termín konania:              9. október 2018 (utorok) 
Miesto konania:              UKF v Nitre, Sieň Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@unsk.sk v termíne do 1.10.2018. Z jednej organizácie môže byť prihlásený jeden účastník, ktorý si prinesie pre prácu v systéme ITMS2014+ vlastný notebook. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka na školenie

Návratka

25. 09. 2018 

Kalkulačka na výpočet výšky príspevku na opatrovanie

Začiatkom leta uzrela svetlo sveta prelomová novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je historický nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne razantné navýšenie pre opatrovateľov v produktívnom veku až o cca 120 eur, pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o cca 92 eur.
 

MPSVR SR sa však rozhodlo aj po praktickej stránke vyjsť v ústrety žiadateľom o opatrovateľský príspevok. Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke MPSVR SR chceme zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa, vzhľadom na životnú situáciu, starajú o ťažko postihnutého blízkeho. 

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre - výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku. 

„Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov,“ hodnotí generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. 

Kalkulačka pre výpočet výšky príspevku na opatrovanie

25. 09. 2018 

Ľudí bez práce naďalej ubúda, voľných miest je dostatok

Z evidencie nezamestnaných odišlo v auguste takmer 2-tisíc ľudí. Celková miera nezamestnanosti sa tak znížila oproti júlu o 0,07 percentuálneho bodu a dosiahla 6,53 %. Poklesla aj evidovaná miera, a to o 0,05 percentuálneho bodu na 5,42 %. Zo 79 okresov dosiahlo až 48 evidovanú nezamestnanosť pod 5 %.
 

Úrady práce evidovali na konci augusta 179 343 uchádzačov o zamestnanie. Medzimesačne sa ich počet znížil o 1 979 osôb, medziročne o 30 575 ľudí. Z nich bolo ihneď pripravených nastúpiť do práce 148 935. „Približne 43 % je v evidencii do šiestich mesiacov, ďalších cca 17 % je evidovaných dlhšie ako pol rok, avšak menej ako rok. To je kategória ľudí, ktorí nedávno pracovali a mohli by si rýchlejšie nájsť zamestnanie, pretože majú skúsenosti," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Zvyšných 40 % evidovaných nepracovalo viac ako rok. „Pre nás je veľmi pozitívne, že každý mesiac ubúda dokonca extrémne dlhodobo nezamestnaných, čiže tých, čo nepracovali viac ako štyri roky. V auguste ich ubudlo 769, medziročne je ich však menej o takmer 12-tisíc,“ dopĺňa minister. 

K týmto pozitívnym výsledkom bezpochyby pomáhajú aj efektívne opatrenia politiky zamestnanosti, najmä projektové. Pre mladých, starších aj dlhodobo nezamestnaných naďalej realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny množstvo národných projektov, vďaka ktorým si môžu nezamestnaní zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce alebo si nájsť priamo zamestnanie. „Chceme vytvoriť podmienky, aby každý, kto má záujem pracovať, si prácu našiel. Treba však otvorene povedať, že tu je aj skupina ľudí, a nie malá, ktorá záujem pracovať nemá. V prvom rade ich chceme motivovať a dosiahnuť, aby bol väčší rozdiel medzi tými, ktorí pracujú napr. za minimálnu mzdu, a tými, ktorí len poberajú sociálne dávky. Prijmeme však aj iné opatrenia, aby sa nezneužívala evidencia, napr. ak niekto bezdôvodne odmietne viackrát prácu, ktorá zodpovedá jeho kvalifikácii,“ vysvetľuje Ján Richter. 

Aj napriek množstvu ľudí bez práce hlásia zamestnávatelia mesiac čo mesiac desaťtisíce voľných pracovných miest a mnohé z nich nevedia obsadiť. V auguste ich na úradoch práce nahlásili takmer 82-tisíc, najviac v Bratislavskom kraji. Aj preto čoraz viac siahajú po zahraničnej pracovnej sile. Po nedávnom zjednodušení prijímania pracovníkov z tretích krajín na nedostatkové profesie v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti pod 5 % pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. „Slovensko naďalej zostáva krajinou, ktorá bude regulovať prísun pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Neotvárame bezbreho hranice pre každého, kto má o náš trh záujem. Orgány, ktoré realizujú proces príchodu pracovníkov zo zahraničia, by mali konať rýchlejšie, aby sa naplnili voľné pracovné miesta investorov a tí nemuseli zo Slovenska odchádzať," informuje minister Ján Richter. Dodáva, že v súčasnosti na Slovensku pracuje takmer 62,5 tisíca cudzincov, z nich je 32 799 občanov EÚ a zvyšok sú občania z tretích krajín.

25. 09. 2018 

30. októbra neplatí zákaz maloobchodného predaja, nárok na príplatky však zostáva

Počas jednorazového štátneho sviatku, ktorý pri príležitosti stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine a s tým spojeného založenia ČSR schválila NR SR na 30. októbra 2018, nie je zakázaný maloobchodný predaj.
 

Zákaz sa minulý rok rozšíril novelou § 94, ods. 5 Zákonníka práce na všetky štátne sviatky a tie sú v Zákonníku práce výslovne vymenované. MPSVR SR pre tento mimoriadny sviatok do Zákonníka práce nezasahovalo. Platí však, že zamestnanci majú počas práce v tento deň nárok na mzdové zvýhodnenie za prácou v štátny sviatok vo výške 100% priemerného zárobku, a to na základe komplexu opatrení pre zvýšenie miezd zamestnancom k 1. máju 2018, ktoré mzdové zvýhodnenie zdvojnásobili.

25. 09. 2018 

Aktualizácia často kladených otázok k 30. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, ktoré sú zverejnené v časti FAQ Energetika.

25. 09. 2018 

Usmernenie č. 2 k 40. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 19. septembra 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 (ďalej len „40. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
 2. realizácia zmien súvisiacich s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 3. úprava zrejmých nesprávností a vypustenie duplicitne uvádzaných informácií v dokumentácii výzvy;
 4. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v dokumentácii výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

25. 09. 2018 

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom: Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO), posilnenou spoluprácou.

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku,  reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 10/2018: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2018/commission-adopts-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

25. 09. 2018 

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. septembra 2018,  informujú žiadateľov, že v rámci konaní o žiadosti podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú povinní pri preukazovaní splnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k: 

 1. majetkovo-právnemu vysporiadaniu predkladať výpisy z listov vlastníctva  (v elektronickej ani listinnej podobe)  a zároveň
 2. k právnej forme žiadateľa, resp. partnera predkladať výpisy z príslušných registrov, v ktorých sú daní žiadatelia, resp. partneri zapísaní (v elektronickej ani listinnej podobe

a to ani v prípadoch, že je tak v príslušných výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vrátane ich neoddeliteľných príloh, napr. Príručka pre žiadateľa) uvedené.

V nadväznosti na uvedené poskytovateľ (riadiaci orgán alebo sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP) nepožaduje predloženie výpisov z listov vlastníctva, resp. príslušných registrovs výnimkou situácií, kedy z technických dôvodov nie je možné zo strany poskytovateľa bezodkladne získať výpisy z príslušného informačného systému. V takomto prípade poskytovateľ dožiada dotknutého žiadateľa o predloženie príslušného výpisu. V prípade predloženia výpisu v listinnej podobe, tento nesmie byť (v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.) starší ako 30 dní.

25. 09. 2018 

Program obnovy dediny pre rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné podklady vrátane vstupu 
do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019.

11. 09. 2018 

Do roku 2020 musíme zabrániť nespútanej klimatickej zmene, tvrdí šéf OSN

Generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že svet je vystavený priamej existenčnej hrozbe a musí sa rýchlo zbaviť závislosti od fosílnych palív, aby zabránil nezadržateľnej klimatickej zmene.

Guterres označil túto krízu za naliehavú a vyzval vlády, aby prelomili paralýzu nečinnosti, pokým nebude neskoro, informovali agentúry AP a DPA.

„Klimatická zmena postupuje rýchlejšie než my,“ povedal v pondelok šéf svetovej organizácie v prejave v jej newyorskom sídle. „Musíme zabrzdiť smrtiace emisie skleníkových plynov a dávať impulz klimatickým opatreniam.“

 

 

Málokto koná

Guterres zdôraznil, že ľudia všade na svete zažívajú rekordné teploty, pričom extrémne vlny horúčav, lesné požiare, búrky a záplavy zanechávajú za sebou smrť a devastáciu.

Ako príklady spomenul indický štát Kérala, kde nedávno došlo k najhorším monzúnovým záplavám v Indii za celé desaťročia; takmer 3000 obetí vlaňajšieho hurikánu Maria na Portoriku; roztápajúci sa arktický ľad; rozsiahle lesné požiare; okysľovanie oceánov, ktoré ohrozuje potravové reťazce, a vysokú koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére, ohrozujúcu potravinovú bezpečnosť miliárd ľudí.

Guterres pripomenul, že vedci varujú pred globálnym otepľovaním už desaťročia, avšak príliš mnoho lídrov odmieta počúvať a príliš málo z nich koná.

Keď približne 190 krajín sveta podpísalo v roku 2015 parížsku klimatickú dohodu, zhodli sa na snahe udržať do roku 2100 nárast celosvetových teplôt pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ako aj na úsilí obmedziť tento nárast čo najbližšie k úrovni 1,5 stupňa Celzia.

„Tieto ciele boli to najmenej, aby sa zabránilo najhorším dôsledkom klimatickej zmeny,“ povedal Guterres. „Vedci nám však hovoria, že sme ďaleko od ich naplnenia,“ konštatoval s tým, že podľa štúdie OSN sú doterajšie záväzky signatárov parížskej dohody len tretinou z toho, čo je potrebné.

 
 

 

Katastrofálne dôsledky

„Musíme rýchlo ukončiť našu závislosť od fosílnych palív. Musíme ich nahradiť čistou energiou z vody, vetra a slnka. Musíme zastaviť odlesňovanie, obnoviť degradované lesy a zmeniť to, ako farmárčime,“ vyzval s tým, že alternatívou je temná a nebezpečná budúcnosť.

„Ak nezmeníme naše smerovanie do roku 2020, riskujeme, že premeškáme bod, v ktorom sa môžeme vyhnúť nezadržateľnej klimatickej zmene - s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí a všetky prírodné systémy, ktoré nás udržujú nažive,“ varoval.

„Od toho, ako sa postavíme ku klimatickej výzve, nezávisí nič menej než naša budúcnosť a osud ľudstva,“ vyhlásil Guterres.

Dodal, že s cieľom urobiť z klimatických opatrení prioritu medzinárodnej agendy zvolá na september 2019 klimatický summit svetových lídrov. Nabádať ich na zvýšenie aktivít bude aj na tohtoročnom Valnom zhromaždení OSN o dva týždne.

11. 09. 2018 

Kandidáti do komunálnych volieb majú posledný deň na podanie kandidačnej listiny

Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, majú posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby.
Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania. Voľby budú stáť 8.890.458 eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra pôjde na voľby 7.465.708 eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR 1 424 750 eur.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať.
Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.
Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.
Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

 

11. 09. 2018 

Kritickú správu o Maďarsku v Európskom parlamente podporia aj rakúski poslanci

právu odsudzujúcu situáciu v Maďarsku, vypracovanú holandskou poslankyňou Európskeho parlamentu Judith Sargentiniovou z frakcie Zelených, podporia v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu aj europoslanci z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Vyplýva to z rozhovoru rakúskeho kancelára a predsedu ÖVP Sebastiana Kurza pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF.

Z rozhovoru vysielaného v pondelok večer citovalo internetové vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság (HVG), podľa ktorého síce šesť europoslancov z ÖVP - subjektu patriaceho do politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) s 218 poslancami - nie je veľa, avšak Kurzov rázny postoj musí byť pre maďarského premiéra nepríjemný.

V čase nástupu rakúskeho kancelára do funkcie totiž Orbán vnímal Kurza ako vážneho spojenca. Medzičasom však vysvitlo, že Kurz s Orbánom má podobné zmýšľanie iba v otázkach odmietania prisťahovalectva - v iných otázkach však už ani nie.

 

 

Postoj neprekvapil

V súvislosti so Sargentiniovej správou nie je postoj rakúskeho kancelára prekvapujúci, pretože hneď po svojom vymenovaní Kurz vytýkal Orbánovi stav demokracie v Maďarsku, pripomína HVG.

Predseda frakcie ÖVP v EP Othmar Karas zašiel podľa Heti Világgazdaságu ešte ďalej, keď vyhlásil, že ak väčšina poslancov EP v stredu schváli kritickú správu o Maďarsku, tak pozastavia členstvo vládnej strany Fidesz v EPP/EĽS.

Podľa predmetného dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené začať proti tejto stredoeurópskej krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.

 

11. 09. 2018 

Orbán označil kritiku EÚ voči Maďarsku za vykonštruovaný proces

Kritickú správu o situácii demokracie v Maďarsku, ktorú vypracovala holandská europoslankyňa Judith Sargentiniová z frakcie Zelených a v stredu bude o nej rozhodovať Európsky parlament, označil pred utorkovou plenárnou schôdzou EP predseda maďarskej vlády Viktor Orbán za vykonštruovaný proces s vopred pripraveným rozsudkom.

Podľa spravodajskej webovej stránky Menedzsment Fórum (mfor.hu) Orbán, ktorý osobne bude v rozprave k uvedenej správe obhajovať postoje Maďarska, pred plenárnou schôdzou EP v Štrasburgu zverejnil na Facebooku krátky videozáznam.

V ňom podľa mfor.hu namiesto toho, aby sa vyjadril ku kritizovanému stavu demokracie vo svojej krajine, dramatickým hlasom povedal, že v utorok popoludní sa väčšina poslancov EP, ktorá je zástancom prisťahovalectva v Európe, pripravuje na pomstu Maďarsku, pretože Maďari odmietajú, aby sa z ich krajiny stala krajina prisťahovalcov.

 

 

Obmedzené vystúpenie

„Úloha premiéra nie je ľahká, pretože rozsudok už sformulovali a rozprava bude teda iba vykonštruovaným procesom,“ konštatoval Orbán, ktorý vyjadril odhodlanie ochrániť Maďarsko a Maďarov pred nespravodlivým obviňovaním a klamstvami.

Menedzsment Fórum pripomína, že maďarský ministerský predseda bude mať v rozprave možnosť vystúpiť v časovom rámci siedmich minút.

Podľa predmetného dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené začať proti tejto stredoeurópskej krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.

11. 09. 2018 

Podporujeme vstup Rumunska do Schengenu i OECD, vylásil Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini vyjadril Rumunsku podporu počas návštevy Bukurešti.

Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru i Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Predseda vlády SR Peter Pellegrini to vyhlásil v utorok počas pracovnej návštevy v Bukurešti.

„Pre lepšiu ochranu Európskej únie je dôležité pokračovať v rozširovaní schengenského priestoru. Je žiaduce, aby sa hranice Schengenu posunuli čo najviac na juh. Preto Slovensko zastáva názor, že ak niekto podmienky na vstup do Schengenu splní a preukáže svoju pripravenosť po technickej stránke, mal by byť do schengenského priestoru zaradený,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou rumunskej vlády Vioricou Dancilaovou v Paláci víťazstva.

Pellegrini upozornil, že táto otázka by sa nemala zneužívať na politické ciele. „Považujem to za škodlivé pre bezpečnosť Únie,“ zdôraznil.

 

 

Spoločná história

Slovenský premiér rovnako plne podporil ambície Bukurešti na vstup do OECD. Bratislava podľa jeho slov tiež oceňuje aktívnu prípravu Rumunska na predsedníctvo v Rade EÚ v prvom polroku 2019 a je pripravená odovzdať Bukurešti svoje skúsenosti s ním. Urobí tak aj z pohľadu svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4). Premiér preto zaželal Dancilaovej veľa síl do príprav na predsedníctvo v EÚ, ktoré bude sprevádzané brexitom i voľbami do Európskeho parlamentu.

Svoju návštevu považuje Pellegrini za ďalšie potvrdenie priateľských a nadštandardných vzťahov s Rumunskom. „Zdieľame spoločnú históriu,“ pripomenul a dodal, že Rumunsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá 18. decembra 1992 uznala samostatnú Slovenskú republiku. Pri tejto príležitosti ocenil taktiež postoj Rumunska k slovenskej minulosti.

Spomenul zásluhy rumunskej armády počas druhej svetovej vojny i neúčasť rumunských jednotiek na vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v roku 1968.

Rumunsko je pre Slovensko podľa šéfa slovenskej vlády aj významným hospodárskym partnerom. Aktuálne sa nachádza na 11. mieste v hospodárskom exporte Slovenska a má stále rastúcu tendenciu. Vzájomná hospodárska výmena dosiahla v minulom roku hodnotu 2,74 miliardy eur, objasnil. Pellegrini v Rumunsku zopakoval odmietavý postoj Slovenska k výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nordstream 2), na ktorého budovanie majú obe strany rovnaký názor.

Slovenské firmy v Rumunsku

Šéfka rumunskej vlády Dancilaová pripomenula takmer 700 slovenských firiem aktívne pôsobiacich v Rumunsku. Premiéri hovorili aj o prítomnosti početných komunít krajanov žijúcich na území oboch krajín.

Dancilaová pripomenula tému spoločného boja proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami. Osobitnú pozornosť venovali strategickým problémom v oblasti obrany, kde podčiarkli misie, na ktorých sa zúčastňujú rumunskí a slovenskí vojaci.

„Zhodli sme sa, že budeme podporovať vysokú úroveň medzivládnych vzťahov. A to na pozadí niektorých výnimočných historických momentov, ako sú 100. výročie vzniku oboch krajín, 25. výročie diplomatických vzťahov a 50. výročie od Pražskej jari,“ zhodnotila spoločné konzultácie so slovenským partnerom.

Dancilaová považuje za mimoriadne dôležité podpísanie protokolu o bilaterálnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce. Je dôležitý najmä pre rumunských pracovníkov, ktorí sa angažujú na slovenskom pracovnom trhu. Prerokovali aj dohodu o spolupráci v oblasti školstva a kultúry, pretože so Slovenskom aktuálne spolupracuje 28 rumunských vysokých škôl.

Podpísali dokumenty o spolupráci

Spoločnej tlačovej konferencii predsedov vlád Slovenska a Rumunska predchádzalo plenárne rokovanie delegácií.

V Rumunsku zároveň zástupcovia oboch strán podpísali už zmienené programy spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a práce medzi ministerstvami školstva a práce SR a Rumunska na roky 2018-2020.

Pellegrini s delegáciou absolvuje v Bukurešti taktiež pracovný obed s premiérkou Dancilaovou, stretnutie s prezidentom Rumunska Klausom Iohannisom, predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a predsedom Senátu Calinom Popescom-Tariceanom.

V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády Pellegrini kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri kongresovej a koncertnej hale Sala Palatului v centre Bukurešti.

 

11. 09. 2018 

Premiér: Je dôležité, aby sme urobili všetko pre komfort slovenského pacienta

Do nemocníc prichádzajú prvé nové lôžka v rámci obnovy postelí. V bratislavskej nemocnici na Antolskej ulici odovzdali v pondelok 70 nových lôžok. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri tejto príležitosti uviedol, že je dôležité "robiť všetko pre komfort slovenského pacienta, ktorý si po špičkovom zákroku zaslúži dobrú rekonvalescenciu". Do štátnych nemocníc má smerovať celkovo 8100 nových postelí.

"Sľúbili sme, že do našich nemocníc pribudne niekoľko tisíc nových postelí a obmeníme tak lôžka, ktoré majú často 20 - 30 rokov. Mnohé z nich už neposkytujú tie parametre, ktoré by poskytovať mali," vysvetlil premiér. Nové postele si už stihli vyskúšať pacienti aj sestry. Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) poslúži vyše 2300 postelí. Predseda vlády sa nazdáva, že "čoskoro budeme svedkami kvalitatívnej zmeny v slovenskom zdravotníctve".

Premiér tiež avizoval ďalšie veľké rekonštrukcie, ktoré čakajú zdravotníctvo. "Chystá sa rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá bude rekonštruovaná z eurofondov. Zo štátneho rozpočtu sa bude rekonštruovať výrazne univerzitná nemocnica v Banskej Bystrici, ružinovská nemocnica v objeme možno až 80 miliónov eur," informoval. Podľa jeho slov sú pripravené aj väčšie opatrenia, ako stratifikácia slovenských nemocníc.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pripomenula, že k dispozícii budú štyri typy postelí. "Všetky postele, ktoré sú dovážané do našich nemocníc, už obsahujú tzv. antidekubitné matrace, teda tie, ktoré zabraňujú u pacientov vzniku preležanín. Slovenský pacient strávi hospitalizáciou v nemocnici v priemere osem a pol dňa, preto je kvalitná posteľ dôležitou súčasťou liečby," vysvetlila. Podľa Kalavskej plánuje MZ odovzdať postele, ktoré už doslúžili pacientom, do sociálnych organizácií, ktoré už o staré postele prejavili záujem.

"Nové lôžka našej nemocnici výrazne pomôžu. V mnohých prípadoch ide o obnovu postelí po dlhých rokoch. Je to pozitívna správa tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov," uviedol Juraj Kovács, generálny riaditeľ UNB.

11. 09. 2018 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini na oficiálnej návšteve Rumunska

  

 

 

 

V utorok 11. septembra 2018 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti sa premiér stretne s rumunskou predsedníčkou vlády Vioricou Dancilovou, s  prezidentom Klausom Wernerom Iohannisom, s predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a s  predsedom Senátu Călinom Popescu-Tăriceanom.

Počas pracovného obeda budú  predsedovia vlád diskutovať o vzájomných slovensko – rumunských vzťahoch, bilaterálnej ekonomickej spolupráci, ale aj o aktuálnych otázkach európskej politiky a nadchádzajúcom samite EÚ.  

V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri Sala Palatului v centre Bukurešti. Busta tohto slovenského politika a štátnika je umiestnená v bukureštskom parku od augusta 2016. 

Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Bukurešti (Rumunsko)

Utorok 11. septembra  2018

Údaje sú uvedené v miestnom čase +1 h oproti SR                     
10.00 h       Bukurešť, Victoria Palace 
                    príchod na Úrad vlády Rumunska
        uvítací ceremoniál          
                               
10.10 h       Bukurešť, Victoria Palace
oficiálne rokovanie s predsedníčkou vlády Vioricou Dancilovou                              
                
11.15 h       Bukurešť, Victoria Palace
                   vyhlásenie pre média
 
12.00 h       Bukurešť, Prezidentský palác Cotroceni
                   stretnutie s prezidentom Klausom Wernerom Iohannisom
 
13.00 h       Bukurešť, Prezidentský palác Cotroceni
        tlačová konferencia
                        
13.30 h       Bukurešť, Vila Lac
        oficiálny obed podávaný predsedníčkou vlády Vioricou
Dancilovou
                             
 
15.10 h       Bukurešť, Sala Palatului Parku
        položenie kytice k buste Alexandra Dubčeka
 
15.30 h       Bukurešť, Palác parlamentu
                   stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom

                                    

16.05 h       Bukurešť, Palác parlamentu
       stretnutie s  predsedom Senátu Călinom Popescu-Tăriceanom

 

 

 

 

11. 09. 2018 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Ciele Fondu malých projektov sú podrobne vysvetlené v dokumente Program spolupráce.

11. 09. 2018 

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

11. 09. 2018 

Najlepšie finančné zdravie a najnižší dlh zo všetkých VÚC má opäť Nitriansky samosprávny kraj

ajnižší dlh zo všetkých žúp má Nitriansky samosprávny kraj (13 %, resp. 33 € na obyvateľa). Náš kraj má podľa aktuálneho hodnotenia hospodárenia žúp, ktoré 5. septembra zverejnil nezávislý ekonomický inštitút INEKO, opätovne ako jediný zo všetkých VÚC výborné finančné zdravie, vyjadrené ukazovateľom +5,03, čo je ešte lepšie hodnotenie ako výsledok predchádzajúcej analýzy INEKO.

11. 09. 2018 

VÚC očami komunálu

Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí. Cieľom prieskumu je poznanie postojov predstaviteľov miestnej územnej samosprávy k činnosti krajskej samosprávy, a tiež vnímanie spolupráce a hodnotenie kooperácie medzi oboma úrovňami samosprávy.

V prieskume sa okrem iného sústredíme na to, ako často komunikujú mestá a obce s krajskou samosprávou, v ktorých konkrétnych oblastiach s ňou spolupracujú a akým spôsobom navzájom komunikujú. Sústredíme sa hodnotenie informovanosti o činnosti krajskej samosprávy vo vzťahu k jednotlivým regiónom. Respondentov sa budeme pýtať aj na to, ktoré súčasné kompetencie VÚC by podľa nich bolo vhodné presunúť na mestá a ktoré kompetencie v pôsobnosti krajskej samosprávy by, naopak, bolo potrebné viac posilniť získaním nových právomocí pre VÚC. Ďalšou z oblastí prieskumu bude poznanie postojov zástupcov miest a obcí k tomu, do akej miery ovplyvňuje činnosť krajských samospráv miestny regionálny rozvoj.

Prieskum bude realizovaný od 10. septembra do 14. októbra 2018 na reprezentatívnej vzorke miest a obci, ktorá reaguje na takmer 4 ročné skúsenosti starostov a primátorov s činnosťou vyšších územných celkov, v ktorých novembrovými regionálnymi voľbami prišlo k zmenám v rámci volených orgánov. Tak akceptujeme fakt dlhoročných skúseností primátorov a starostov, ako aj možnosť ich porovnania prístupu vtedajšej a novej politickej reprezentácie na úrovni vyšších územných celkov. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  

11. 09. 2018 

Európsky týždeň mobility prinesie vysokú zľavu vo vlakoch, autobusoch a vybranej MHD pre všetkých

Počas Európskeho týždňa mobility v termíne od 16. do 22. septembra budú môcť cestujúci získať vysokú zľavu vo vlakoch, v prímestskej autobusovej doprave a vo vybraných prevádzkach MHD na Slovensku. Ministerstvo dopravy spolu so ZSSK už minulý rok umožnilo počas Európskeho týždňa mobility cestovať vo vlakoch na celom Slovensku za polovičné cestovné. V tomto roku sa do kampane zapojili aj všetky vyššie územné celky, ktoré budú tiež garantovať vysoké zľavy v prímestských autobusoch. Z jednotlivých miest sa do kampane zapoja aj mestá Košice a Nitra, kde budú zľavy platiť aj v mestskej hromadnej doprave.

„Spoločne chceme presvedčiť ľudí, že verejná osobná doprava si zaslúži šancu. Pozývame preto všetkých cestujúcich, aby si  počas trvania kampane za zľavnené cestovné vyskúšali cestovanie vlakom alebo autobusmi či MHD a sami zhodnotili, či im tento spôsob dopravy nebude vyhovovať viac ako státie v zápchach,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Súčasný ročník Európskeho týždňa mobility je tematicky zameraný na kombinovanie a integráciu dopravy. Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, kategórie Os a REX, vo všetkých autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v rámci MHD v Košiciach a Nitre majú plne platiaci cestujúci možnosť cestovať za zľavnené jednorazové cestovné lístky.

„Samosprávne kraje zabezpečili, že počas Európskeho týždňa mobility môžu ich obyvatelia i návštevníci cestovať prímestskými autobusmi so zľavou 50 percent. Budeme ďalej pracovať na tom, aby sa ľudia už nemuseli vracať späť do áut. Európsky týždeň mobility nám dáva príležitosť a priestor, aby sme obyvateľom našich krajov ponúkli alternatívu k ich dennodennému dochádzaniu za prácou autom. Využívanie autobusovej či vlakovej dopravy  je šetrnejšie k životnému prostrediu a v mnohých prípadoch je aj rýchlejšie, ako dochádzanie osobným vozidlom,“povedal trnavský župan a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

„Veríme, že cestujúci ocenia zľavy na cestovnom počas tohto jedného týždňa,“ povedal Ján Lunter, predseda samosprávneho kraja. „Zároveň treba povedať, že integrovaná doprava a kvalitnejšie cesty v našom kraji sú jednou z našich dlhodobých priorít nielen počas jedného týždňa, ale aj počas celého volebného obdobia,“ dodal.

V súčasnosti existuje pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva dopravy a vyšších územných celkov, ktorej cieľom je zatraktívniť verejnú osobnú prepravu.  Odborníci v rámci tejto platformy pracujú aj na harmonizácii verejnej dopravy prostredníctvom jednotných štandardov obslužnosti, štandardov vybavenosti zastávok, staníc a vozidiel, dispečingu, tarify a ostatných služieb týkajúcich sa prevádzky tak, aby mal cestujúci zabezpečený požadovaný komfort. Kampaňou počas Európskeho týždňa mobility sa podpora alternatívnym spôsobom dopravy nekončí. Rezort dopravy, samosprávne kraje a mestá budú spolupracovať aj na propagovaní pešej a mestskej cyklistickej dopravy.

11. 09. 2018 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11. 09. 2018 

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

 

05. 09. 2018 

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018- aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1 – Podpora elektromobility). Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2018 sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu:

 

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2018, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu

 

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2018, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018.

 

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2018. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu:

 

V prípade otázok či nejasností píšte na E-mail: podatelna@envirofond.sk

05. 09. 2018 

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 - aktualizácia

V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2018, bola vykonaná zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) doplnením § 4 ods. 1 písm. ad), § 4 ods. 2 a § 4c.

Na základe vykonaných zmien zákona o fonde sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona o fonde aktualizuje „Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018“, ktorú nájdete tu

05. 09. 2018 

Mestá a obce by si mali skontrolovať elektronickú schránku, nájdu v nej informácie o OverSi

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) oslovuje mestá a obce s informáciou o možnosti implementácie do portálu https://oversi.gov.sk/. Školenia k portálu OverSi už začali.

Začiatok septembra prinesie značné odbúranie byrokratickej záťaže občanov. Od 1. septembra si orgány verejnej moci výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva vyhľadajú v Centrálnom systéme referenčných údajov alebo na novom portáli https://oversi.gov.sk/ z dielne ÚPVIIktorý  pomôže dodržiavať zákon proti byrokracii najmä menším orgánom verejnej moci.

„Prioritne musíme myslieť na malé mestá a obce, ktoré nie sú integrované do Centrálneho systému referenčných údajov, no rovnako musia dodržiavať zákon proti byrokracii, ako napríklad veľké  krajské mestá,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

„Z pohľadu miest a obcí je OverSi výborný nástroj, najmä pre tých zhruba 830 miest a obcí Slovenska, ktoré princíp Jedenkrát a dosť nemajú vyriešený prostredníctvom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest  (DCOM) a ich dodávateľ informačného systému im to nezabezpečuje,“ povedal výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška a dodal, že v Informačnom systéme DCOM je momentálne približne 2100 obcí a miest.

„Mestá a obce mimo DCOM náš úrad oslovil prostredníctvom správ do elektronických schránok. V spolupráci so ZMOS sme si dali za cieľ, aby sa informácia o možnosti získavania výpisov z  OverSi dostala ku všetkým obciam a mestám na Slovensku a aj miestna územná samospráva mala tak vytvorené podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii,“ dodal Richard Raši.

Zamestnanci úradu vicepremiéra osobne navštívili približne 65 orgánov verejnej moci, ktorým odprezentovali možnosti bezplatného využívania OverSI a boli im tak nápomocní pri prípravách na uvedenie zákona proti byrokracii do praxe. Pre uľahčenie práce s portálom je pre garantov a používateľov portálu pripravená simulácia s úlohami a komentármi, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/.

05. 09. 2018 

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

 
Ministerstvo hospodárstva bude môcť využiť vyše 4,4 mil. eur z eurofondov na zlepšenie regulácií. Rezort získal nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Základom pre reformu regulačných nariadení je už schválená Stratégia lepšej regulácie, ktorá zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie vplyvov na vybrané oblasti, ako sú sociálne vplyvy či vplyvy na podnikateľské prostredie a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.
 
Agenda lepšej regulácie je pritom podľa ministra hospodárstva Petra Žigu kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. "Naším cieľom nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca podnikateľské prostredie," hovorí minister.
 
Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia na Slovensku prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov.
05. 09. 2018 

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

 
Ministerstvo hospodárstva bude môcť využiť vyše 4,4 mil. eur z eurofondov na zlepšenie regulácií. Rezort získal nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Základom pre reformu regulačných nariadení je už schválená Stratégia lepšej regulácie, ktorá zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie vplyvov na vybrané oblasti, ako sú sociálne vplyvy či vplyvy na podnikateľské prostredie a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.
 
Agenda lepšej regulácie je pritom podľa ministra hospodárstva Petra Žigu kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. "Naším cieľom nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca podnikateľské prostredie," hovorí minister.
 
Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia na Slovensku prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov.
05. 09. 2018 

MZ SR skvalitňuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti

 
Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov. Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
Dostupnejšia zdravotná starostlivosť v regiónoch 
 
Účelom výzvy je integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania spomínaných centier. Do výzvy za môžu zapojiť žiadatelia, ktorým bola k projektovému zámeru vydaná hodnotiaca správa. „Cieľom vybudovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je, aby pacienti nemuseli  dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov a takisto integrácia všeobecných lekárov so špecialistami s možnosťou poskytovania sociálnych služieb na jednom mieste,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.
 
Dvojkolový proces výberu 
 
Pre realizáciu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Dnes sa zverejnila výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Zámerom dvojkolového procesu výberu je minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych ako aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním projektovej a technickej dokumentácie,“vysvetlila šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Pri uvedených projektoch nie je uplatňovaná schéma štátnej pomoci vzhľadom na to, že budú podporené len projekty s lokálnym vplyvom.
V prvom kole bolo predložených  61 projektových zámerov, z ktorých 2 projektové zámery boli vzaté späť samotnými žiadateľmi, pri 4 projektových zámeroch bolo zastavené konania a 55 projektovým zámerom bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru.
„Objem finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt bola stanovená na 700 tis. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ povedala ministerka zdravotníctva.
Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov a príspevok zo štátneho rozpočtu tvorí 10 % z celkových oprávnených výdavkov.
 
Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce, VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola v rámci výzvy na prekladanie projektových zámerov vydaná hodnotiaca správa k predloženému projektovému zámeru. 
 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 23. novembra 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva  vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
Výzva je zverejnená na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
 

 

05. 09. 2018 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.1

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 (ďalej aj „Systém“). Hlavným dôvodom aktualizácie Systému bolo špecifikovanie postupov jednotlivých subjektov v súvislosti s aplikovaním postupov v rámci prebiehajúcich skúmaní a zapracovanie zmien vyplývajúcich z úpravy legislatívy EÚ.
 
Systém nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t. j. 27. augusta 2018 a účinnosť dňa 1. septembra 2018. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému do svojich vnútorných predpisov v termíne do 1. novembra 2018.


K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 dochádza z dôvodu:

 •  zapracovanie zmien vyplývajúcich z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení

 • doplnenia a spresnenia ustanovení týkajúcich sa prebiehajúceho skúmania; 

 • opravy zjavných chýb v písaní;

 • úpravy príloh 1b, 1d a 1f v súvislosti s číselníkom neoprávnených výdavkov;

 • úpravy prílohy 10 v súvislosti so zmenami v možnostiach výberu v poliach „Typ veci“ a „Súd“.

 
Príloha:

05. 09. 2018 

EUinmyRegion 2018

Počas mája občania spoznajú stovky projektov financovaných EÚ v 27 krajinách v celej EÚ. Niektorí možno s prekvapením zistia, že jeden z projektov majú hneď pod nosom!

Kampaň „EÚ v mojom regióne“ navyše podporuje priame zapojenie občanov do komunikácie o EÚ a výsledkoch jej investícií na miestnej úrovni. Organizuje sa fotografická a blogová súťaž a kvíz o európskych regiónoch, aby sa občania mohli podeliť o svoje skúsenosti a príbehy súvisiace s projektmi financovanými EÚ a vyhrať zaujímavé ceny.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu uviedla: „Školy, nemocnice, moderná verejná doprava – politika súdržnosti zlepšuje bežný život vo vašom meste, vo vašom regióne. EÚ v mojom regióne vás zoznamuje s týmito projektmi, poskytuje vám možnosť povedať ostatným o jej úspechoch. Tak smelo do toho!“
 
Počas dní otvorených dverí projektov EÚ príjemcovia finančných prostriedkov EÚ v spolupráci s vyše 250 regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi privítajú tisícky občanov na mieste svojich projektov alebo podujatiach. Na interaktívnej mape môžu občania nájsť zúčastnené projekty vo svojom okolí.
 
Zámerom fotografickej súťaže (23. apríla – 31. augusta) je prilákať pozornosť k významným investíciám, ktoré sa vykonali v regiónoch Európy vďaka Európskej únii. Ak sa chcú občania zapojiť do súťaže, musia spraviť dve fotografie projektu spolufinancovaného EÚ: prvá má zobrazovať projekty (umelecká, tvorivá) a druhá detail plakety alebo tabule s informáciami o financovaní a vlajkou EÚ. Z 30 najlepších záberov sa vytvorí výstava fotografií, ktorá bude putovať po Európe.
Ďalším prvkom kampane je blogová súťaž, ktorá víta blogové články o projektoch spolufinancovaných EÚ v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ do 31. augusta. Traja výhercovia dostanú pozvánku, aby sa zúčastnili na trojtýždňovom individuálnom programe odbornej prípravy s plnou praxou o komunikáciách EÚ v Bruseli.
A napokon kvíz ako zábavný prvok kampane preskúša znalosti občanov o regiónoch EÚ a ich kultúre. Každé dva týždne sa vyberie výherca, ktorý dostane gurmánsky kôš plný európskych dobrôt.
 

05. 09. 2018 

Mesto Liptovský Hrádok získalo takmer pol milióna eur na cyklotrasu

Mesto Liptovský Hrádok získalo v uplynulých dňoch 485.000 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na výstavbu mestskej cyklotrasy. Radnica bude projekt spolufinancovať sumou 25.000 eur. Celkové náklady sa vyšplhajú na 510.000 eur, s realizáciou projektu sa začne v budúcom roku. Mesto informáciu zverejnilo na svojej oficiálnej webovej stránke.

„Dĺžka mestskej cyklotrasy bude 1,3 kilometra. Začína sa v bode na ulici Hradná/Cesta pri železnici, pokračuje po oboch stranách ulice Cesta pri železnici a končí pred spojnicou Športovej ulice/Cesta pri železnici. Na túto etapu sa bude napájať na jednom konci prvá a na druhom konci tretia etapa mestskej cyklotrasy. O tie má mesto záujem sa uchádzať v rámci ďalších výziev po nevyhnutnom vysporiadaní majetkových vzťahov na dotknutých pozemkoch,“ vysvetlila vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.

Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená na dva úseky. V tom prvom je popred radové garáže cyklochodník navrhnutý ako jednosmerný jednopruhový v šírke 1,25 metra. Od komunikácie bude oddelený zapusteným neskoseným cestným obrubníkom a na druhej strane skoseným obrubníkom. Výškové vedenie cyklochodníka tesne kopíruje niveletu vozovky miestnej komunikácie. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová s celkovou hrúbkou 500 milimetrov, keďže sa počíta s prejazdmi vozidiel k priľahlým garážam. Celková dĺžka prvého úseku cyklochodníka je 645 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 154.000 eur.

Cyklochodník riešený v rámci druhého úseku je smerovo vedený súbežne s komunikáciou a chodníkom pre peších. „Oddelený bude pásom betónovej dlažby v šírke 0,40 metra. Jestvujúca zeleň sa vybúra aj s obrubníkom, ako aj s existujúcim asfaltobetónovým, prípadne dláždeným chodníkom. Následne sa dobuduje nový jazdný pruh pre cyklistov a chodcov,“ vysvetlila Strapoňová.

Pôjde o jednosmerný jednopruhový cyklochodník v šírke 1,25 metra. Chodník pre peších je navrhnutý v šírke 1,5 – dva metre. Od komunikácie bude oddelený zeleným pásom. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová, jej hrúbka bude 340 milimetrov. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z betónovej dlažby hrúbky 350 milimetrov. Celková dĺžka druhého úseku cyklochodníka s chodníkom je 661 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 257.000 eur.

Súčasťou projektu je aj doplnková cyklistická infraštruktúra v hodnote 73.000 eur. „Doplní sa 47 lavičiek, vybudujú sa dve plagátovacie plochy a dva stojany na bicykle s prístreškom. Pribudne aj 26 nádob na odpadky,“ doplnil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

V celkovej výške poskytnutej dotácie sú zahrnuté aj náklady za spracovanú projektovú dokumentáciu, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a zabezpečenie finančného a projektového manažmentu vo výške približne 25.000 eur.

05. 09. 2018 

V prešovskom kraji sa preinvestuje ďalších 600.000 eur v cestovnom ruchu a kultúre

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Sú realizované v partnerstve so združením Karpatský euroregión. V kraji sa preinvestuje viac ako 600.000 eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo podľa jej slov 13 projektov podpísaných ešte v máji tohto roku v spolupráci so združením Euroregión Tatry. Tri projekty sú v procese zazmluvnenia. Ďalších 17 sa teraz začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka partnerstvu so združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603.000 eur.

 "Programy cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska v minulom i aktuálnom programovacom období priniesli a stále prinášajú nášmu kraju mnoho benefitov. Realizujú sa veľké investičné akcie v doprave, infraštruktúre, cestovnom ruchu, vzdelávaní, ale aj nespočetné množstvo menších iniciatív, ktoré nechceme nijako podceňovať. Práve mikroprojekty, pri ktorých máme na starosti prípravu, schvaľovacie, hodnotiace i kontrolné procesy, sú toho príkladom," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie. Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na inovatívne formy propagácie cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií, vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity najmä v cestovnom ruchu a kultúre.

Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z druhej svetovej vojny vrátane tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho sprievodcu. Podporený bude aj turizmus týkajúci sa astronómie na Kolonici a v Roztokách či súčasná značka Karpatské nebo, ktorá verejnosti predstaví aj historické menej známe územie Vlčie hory.

"Tieto aktivity majú široký záber, zasahujú do najvzdialenejších kútov kraja. Projekty, ktoré sme podpísali, prinášajú veľa zaujímavých a atraktívnych produktov, ktoré život ľudí v pohraničí skvalitnia a obohatia. Som presvedčený, že je to významný príspevok  k zatraktívneniu celého regiónu," dodal Majerský.

PSK ako partner zodpovedný za implementáciu programu Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov vrátane spomínaných 17 projektov. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 investícií za takmer 1,5 milióna eur, v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.

05. 09. 2018 

Žiar nad Hronom začína s výstavbou cyklochodníka

Mesto Žiar nad Hronom začína s výstavbou cyklokomunikácie, ktorá bude prechádzať celým mestom až do priemyselného parku.

Chodník na Ulici M. Chrásteka bude v stredu uzavretý. Ďalšie práce budú pokračovať na Ulici Š. Moysesa popri banke až po námestie. Na tomto chodníku bude obmedzený pohyb chodcov. Potom budú práce pokračovať na Ulici Š. Moysesa od kaviarne Alfa až po Ulicu Hutníkov," informovalo v stredu mesto na svojej internetovej stránke s tým, že práce na projekte budú prebiehať predbežne do konca októbra.

Cyklochodník bude 3,65 kilometra dlhý, začínať sa bude na sídlisku Etapa a končiť v priemyselnom parku. Podľa zverejnenej zmluvy vybuduje cyklokomunikáciu za viac ako 420.000 eur firma Strabag. V rámci projektu opravia aj lávku cez Hron na Kortíne a otvorí sa ďalšia vrátnica do priemyselného parku. Pozdĺž celej cyklokomunikácie bude 103 stojanov na bicykle a dva uzamykateľné prístrešky.

Na vybudovanie cyklochodníka získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 594.000 eur. Cyklochodník má zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v meste a podporiť zdravé dochádzanie miestnych ľudí do práce.

05. 09. 2018 

Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú či študujú.
 
Úrad vlády SR vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie, vďaka ktorým sa opäť dozvieme o pekných projektoch, ktoré sa práve vďaka eurofondom mohli realizovať a zlepšiť tak kvalitu života v obci, meste či kraji.
 
Na víťazov čakajú zaujímavé ceny, akými sú tablet, externý harddisk či kvalitná HD kamera.
  

Práce, videospoty, spolu s vyplneným formulárom, ktorý je zverejnený na www.partnerskadohoda.gov.sk  je potrebné odoslať na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne  do 15. októbra 2018. 
 
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2018. 
Práce bude hodnotiť odborná komisia podľa týchto kritérií:
 
• uchopenie témy

• tvorivosť

• originalita

• spracovanie

• inovatívnosť
 
Najlepšie práce budú zverejnené na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk/ a  www.youtube.com/
 
Milí študenti, neváhajte, a počas letných prázdninových výletov spojte príjemné s užitočným. Tešíme sa na vaše práce!
  

05. 09. 2018 

P. Pellegrini: Musíme predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov

V najbližšom období sa musí predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov. Uviedol to po otvorení školského roka na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Grobe (okres Pezinok) predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti so zvýšením atraktivity učiteľského povolania.

"Ukazuje sa, že plat skúseného pedagóga, ktorý je v školstve 20 či 30 rokov, je už relatívne na dobrej úrovni, minimálne v regiónoch Slovenska, ak nehovoríme o hlavnom meste. Zároveň sa však ukazuje, že nástupný plat je nízky a v Bratislave už pravdepodobne nedokáže prilákať nikoho šikovného, aby si za svoje povolanie zvolil profesiu učiteľa," povedal premiér. Podľa neho je to u mužov ešte zložitejšie.
Pellegrini pripomenul, že sa budú plošne zvyšovať platy pedagogických zamestnancov, ktoré od 1. januára 2019 porastú o desať percent, a o rok neskôr, teda od 1. januára 2020, o ďalších desať percent. Okrem toho je potrebné rozmýšľať "o efektívnom spôsobe navýšiť platy začínajúcich pedagógov". Pellegrini to považuje za kľúčové a v tejto súvislosti chce s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) pracovať. "Lebo len tak presvedčíme mladých a šikovných ľudí, aby zostali pracovať v školstve," dodal premiér.

Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že v miestnej základnej škole s nedostatkom učiteľov až taký problém nie je. "Ako obec vytvárame dobré podmienky či už pre žiakov, alebo učiteľov," povedal Gašparovič. Podľa riaditeľky základnej školy s materskou školou Anny Lalákovej za problémom s nedostatkom učiteľov najmä v Bratislave a v jej okolí sú platy. Podľa nej však stále chýbajú na základných školách najmä učitelia prvého stupňa, matematikári, ale aj vychovávatelia. "Do materskej školy sa nám ťažko zháňali učitelia, pretože ju neustále rozširujeme," dodala Laláková. 

05. 09. 2018 

Peter Pellegrini: Vážme si základný zákon štátu

Pred 26 rokmi poslanci parlamentu schválili základný zákon štátu - ústavu. Vážme si ju, bol to prvý štátotvorný krok národa, ktorému sa po tisícročiach postupne rodil jeho vlastný, nezávislý a demokratický štát.

Vnímajme ústavu ako náš základný právny i hodnotový rámec. Zároveň sa však nebojme siahnuť aj k zmenám, ak si ich raz doba vyžiada. Minulosť je mimoriadne dôležitá, aby sme sa z nej poučili a vážili si ju, ale nesmieme žiť len ňou. Inak by sme Slovensko nikdy neposunuli dopredu a o to nám predsa všetkým ide. Buďme čoraz modernejšou a lepšou krajinou pre život, ktorú si jej obyvatelia vážia a majú radi. A ústava nech nám naďalej pomáha zvládať úskalia, ktoré nás na ceste za lepším Slovenskom čakajú.

05. 09. 2018 

Bezplatnú WiFi na verejných priestranstvách môže mať väčšina obcí na Slovensku

Väčšina slovenských miest a obcí má možnosť získať pre svojich obyvateľov a návštevníkov bezplatný prístup na internet. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) im poskytne peniaze na zabezpečenie a technické vybavenie bezplatného internetu. Projekt WiFi pre Teba prinesie slovenským mestám a obciam po celom Slovensku bezplatné internetové zóny umiestnené na verejných priestranstvách. 

 

Pripojenie sa na internet je dnes nevyhnutnosťou. Bezplatná WiFi sieť uľahčí ľuďom život a prinesie obyvateľom Slovenska možnosť pripojiť sa pohodlne a rýchlo na internet. „Takisto umožní v malých obciach napríklad študentom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť veľký dátový paušál, aby sa na verejných priestranstvách pripojili na internet so svojim mobilným telefónom či tabletom,“vysvetlil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s tým, že im to pomôže vo veľa veciach, napríklad sa budú môcť pripraviť do školy. 

 

Hlavným cieľom projektu WiFi pre Teba je predovšetkým poskytnúť bezplatný internet obyvateľom a ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť pripojenie vo svojej domácnosti. „WiFi sieť ľudia nájdu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá. Peniaze získajú mestá a obce na technické vybavenie, a teda na nákup a inštaláciu WiFi routerov,“poznamenal vicepremiér. Internet bude slúžiť aj návštevníkom miest a obcí, ako je bežné v zahraničí, čo prispeje napríklad k rozvoju turizmu. 

 

V prvom rade je dôležité, aby mestá a obce zareagovali na vyhlásenú výzvu, cez ňu budú žiadať o financie na bezplatnú WiFi sieť. Peniaze poputujú z eurofondov – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Bezplatný internet sa tak dostane k niekoľkým stovkám našich miest a obcí. Celkovo je na projekty vyčlenených z eurofondov 10 miliónov eur. Uzávierka prvého kola výzvy je indikatívne plánovaná na 13. novembra tohto roku. Výzva, do ktorej sa treba prihlásiť, je zverejnená na stránke www.vicepremier.gov.sk.Na bezplatnú WiFi môžu žiadatelia získať 15-tisíc eur. O finančnú podporu môžu  žiadať mestá a obce zo všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia však musia svoje projekty spolufinancovať, a to vo výške päť percent z celej sumy projektu, čo pri 15-tisícových dotáciách ale predstavuje maximálne 750 eur. Podmienkou je i to, že rýchlosť pripojenia na internet musí byť minimálne 30 MB/sekundu, platiť si ho musia obce. 

ÚPVII chce starostov a primátorov čo najmenej zaťažiť byrokraciou. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID do systému ITMS, veľa údajov v žiadosti mu systém automaticky vyplní. „Po úplne prvýkrát je pre žiadateľov pripravený už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady pre verejné obstarávanie vrátane technických parametrov, ktoré sa týkajú WiFi siete a prístupových bodov,“ uviedol Richard Raši. 

Spolu s výzvou úrad zverejnil aj vzorovú žiadosť o financie spolu s podrobnými inštrukciami, ako majú záujemcovia svoje žiadosti vypĺňať, aby neurobili chybu a k internetu pre svojich občanov sa dostali čo nahjľahšie. V prípade potreby im pomôžu aj Informačno-poradenské centrá, ktoré sú v každom krajskom meste. V nich sú k dispozícii vyškolení pracovníci, ktorí radi poradia a pomôžu. 

 

 

05. 09. 2018 

Informačný seminár

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-2zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V KOŠICIACH:

19. september 2018 (streda) od 08:00 hod.
Budova Knižnice Jána Bocatia, Konferenčná miestnosť (1. posch.), Hviezdoslavova 5, Košice 

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár najneskôr do stredy 12. 09. 2018

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V TRENČÍNE:

20. september 2018 (štvrtok) od 08:00 hod.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Kongresová sála (1. posch.), K dolnej stanici 20 A, Trenčín

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár v pozvánke najneskôr do štvrtka 13. 09. 2018.

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

Všetci záujemcovia dostanú po vyplnení online formulára spätné potvrdenie účasti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

V prípade nízkeho záujmu bude informačný seminár zrušený.

28. 08. 2018 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE !

 

 

28. 08. 2018 

Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s vyššími územnými celkami

Vo štvrtok 9. augusta 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja (SRR) v Banskej Bystrici pracovné stretnutie so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) za účasti zástupcov sekcie riadenia investícií (SRIN) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), aby spoločne diskutovali o pripravovanom strategickom dokumente „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“. Na základe rozhodnutia vlády SR bude jeho súčasťou Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030. Zástupcovia sekcie riadenia investícií predstavili šesť cieľov udržateľného rozvoja SR, ktoré schválila vláda SR v rámci návrhu národnej implementácie dokumentu Agenda 2030, ktoré budú súčasne aj cieľmi Stratégie Slovenska do roku 2030. SRR informovala zástupcov VÚC o záveroch analytickej časti, ktorou sa ukončila prvá fáza prípravy návrhu Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenska do roku 2030. Hlavným bodom prezentácie bol návrh modelu viacstupňového strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja. K jednotlivým bodom programu stretnutia prebehla živá diskusia, v ktorej zazneli návrhy týkajúce sa potreby dlhodobého plánovania, vertikálnej a horizontálnej koordinácie pri tvorbe a realizácii strategických dokumentov, potreby viaczdrojového financovania oblasti regionálneho rozvoja tak zo strany štátu,ako aj nevyhnutnosti navýšenia súkromných zdrojov cez participatívne rozpočty a posilnenia úlohy samosprávnych krajov a ich plánovacích a implementačných nástrojov.   
 
Zástupcovia samosprávnych krajov boli vyzvaní na predkladanie podnetov v rámci prípravy dokumentu „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“, pri zohľadnení 6 schválených prioritných cieľov implementácie Agendy 2030 a návrhy k viacúrovňovému modelu strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja.
 
Prezentácie zo stretnutia si môžete stiahnúť TU.

28. 08. 2018 

V obci Rejdová budú za regionálny príspevok šiť kroje pre celý región

Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov s folklórnou tematikou.

Obec Rejdová je rázovitou gemerskou obcou s hlbokou tradíciou nielen v ľudovej architektúre, ale aj vo zvykoch, tradíciách, tancoch a speve či odeve. V obci už 45 rokov organizujú jedno z najvýznamnejších podujatí Košického samosprávneho kraja – Gemerský folklórny festival, v regióne aktívne funguje niekoľko desiatok folklórnych súborov či kolektívov.

Šitiu krojov sa viac ako 60 rokov venuje Zuzana Dovalovská, ktorá do svojho umenia zasvätí ďalšie zamestnankyne novovzniknutej dielne, celkovo tak vznikne päť pracovných miest. Remeselnícka dielňa bude mať sídlo v zrekonštruovanej bývalej turistickej ubytovni v miestnej základnej škole.

Zmluva s obcou Rejdová, ktorá za účelom zriadenia obecného podniku založila obchodnú spoločnosť so 100% účasťou obce, bola podpísaná v máji 2018. V roku 2018 získa obec regionálny príspevok vo výške 90 000 eur, v roku 2019 – získa 25 000 eur a v roku 2020 rovnako 25 000 eur.

Zriadením obecného podniku chce obec nielen uchovávať kultúrne hodnoty predkov, ale aj podporiť záujem o pomaly zanikajúce ľudové tradície, a najmä – znížiť mieru nezamestnanosti v obci.
 

28. 08. 2018 

Záplavy v mestách sú dôsledkom toho, že pribúda betón a mizne zeleň

Agrorezort upozorňuje, že včerajšie záplavy, ktoré postihli viacero slovenských miest, sú spôsobené najmä pribúdaním betónu na úkor zelene. V zastavaných územiach tiež chýba práca s dažďovou vodou, ktorá namiesto toho, aby ostávala v území, odchádza do kanalizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) podáva regiónom pomocnú ruku a na zelenú infraštruktúru vyčlenilo 33 miliónov eur.

„Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúčavy sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj konkrétnej ľudskej činnosti v mestách. Ak chceme mať v mestách príjemné životné prostredie, je potrebné zastaviť úbytok zelene a premyslene budovať prvky zelenej infraštruktúry. Znamená to viac trávnikov a parkov, zelených striech, fontán, jazierok, nádrží či živých plotov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Agrorezort upozorňuje, že každá nová budova, nové parkovisko alebo nová asfaltová cesta znamená zväčšovanie plochy, ktorá odvádza vodu do kanalizácie a zvyšuje tiež prehrievanie mestského prostredia, ktoré nezriedka v lete dosahuje aj 50 stupňov.

Agrorezort ešte v apríli minulého roka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyhlásil výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. Vyčlenených je 33,3 milióna eur.

Financie sú určené na desať oblastí. MPRV SR podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech i aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Veľký priestor sa venuje aj využitiu dažďovej vody, budovaniu dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a zavedeniu osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Týka sa to regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa. Dôležitými oblasťami, na ktoré možno žiadať financie, sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Peniaze možno žiadať aj na znižovanie hluku v mestách a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dosiaľ vyhodnotilo tri kolá výziev a schválilo 71 projektov za viac ako 22 miliónov eur. Mestá a obce prevažne žiadali financie na skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizáciu vnútroblokov a nové parky. Zostatok alokácie na túto výzvu do ďalšieho kola vyše šesť miliónov eur,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. Ministerstvo vyzýva mestá a obce, aby sa nespoliehali len na eurofondy, ale aby sa starostlivosť o zeleň a adaptácia na globálnu zmenu klímy stali trvalou súčasťou územného plánovania aj mestských stratégií.

28. 08. 2018 

Agrorezort dá poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov.

 • Nenávratný finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov
 • Systematický prístup k zavlažovacím systémom pomôže poľnohospodárom v boji proti klimatickým zmenám
 • Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur

„Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami. Preto sme vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov, ktorá má motivovať farmárov predchádzať týmto škodám natrvalo,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je alokovaných až 22 miliónov eur. Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 10-tisíc eur, maximálna na jeden milión eur. „Prostriedky je možné čerpať na výstavbu, rekonštrukciu a aj modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry. Podporené budú aj investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov,“ uviedol Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

„Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj,“ spresnila Gabriela Matečná. O nenávratný finančný príspevok na zavlažovacie systémy sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadateľ by mal pritom vykonávať činnosť v poľnohospodárstve najmenej dva roky pred vyhlásením výzvy alebo spĺňať kritériá mladého farmára.

Pôdohospodárska platobná agentúra pritom zverejnila výzvu so značným časovým predstihom, aby mali potenciálni žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov. Uzávierka výzvy je naplánovaná na 15. novembra 2018.

28. 08. 2018 

Minister zavítal do letného tábora pre deti z detských domovov

 

Štvrtkové poludnie strávil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v letnom tábore v Račkovej doline s deťmi z detských domovov. Už po tretíkrát ho zorganizovalo Fórum riaditeľov detských domovov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou ministra. Na deti čakal bohatý program s množstvom aktivít.
 

Týždenný pobyt v slovenských horách s bohatým programom tento rok absolvovalo 63 detí, ktoré počas celého roka dosahovali mimoriadne študijné výsledky. Vyberali ich riaditelia detských domovov so svojimi kolegami, ktorí ich poznajú najlepšie. „Verím, že tieto deti budú dobrým vzorom aj pre ostatných a v budúcom roku tu stretnem ďalšie desiatky šikovných a úspešných domovákov. Budem rád, ak sa nám zároveň podarí usporiadať tábor pre viac detí, pretože si to bezpochyby zaslúžia,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

O deti vo veku od 7 do 17 rokov sa starali riaditelia a zamestnanci detských domovov spolu s pracovníkmi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Mám radosť, keď vidím, že deti si tento pobyt naozaj užívajú. Keď počas roka navštevujem detské domovy vidím, ako deti prirodzene túžia počas leta zmeniť prostredie. Je to pre nich veľmi dôležité,“ doplnil Ján Richter. 

Deti mali v tábore pestrý program. Navštívili napr. kontaktnú ZOO, zalietali si v bezváhovom stave, plavili sa loďou po Liptovskej Mare a skúsili aj rafting.

28. 08. 2018 

Aktualizácia Často kladených otázok k 32. a 33. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktoré sú zverejnené v rámci 32. výzvy33. výzvy, a zároveň v časti FAQ Odpady.

21. 08. 2018 

Nezamestnanosť medziročne klesla o 1,23 percentuálneho bodu

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku medziročne klesla až o 1,23 percentuálneho bodu. Oproti júnu tohto roku však mierne stúpla o 0,04 percentuálneho bodu na 5,47 %. Počet uchádzačov o zamestnanie aj napriek tomu klesol prakticky vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Z evidencie ubudli mladí aj dlhodobo nezamestnaní.
 

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 150 268 uchádzačov o zamestnanie, ktorí mohli okamžite nastúpiť do pracovného pomeru. V porovnaní s júnom tohto roka ide o nárast o 541 ľudí. Medziročne však počet disponibilných uchádzačov klesol o 32 486 osôb. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júla 181 322 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 152 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 34 173 ľudí. 

Aj napriek miernemu nárastu nezamestnanosti sa podarilo dostať na trh práce ďalšie stovky mladých a dlhodobo nezamestnaných. Mnohí evidovaní majú prísľub nástupu do zamestnania od septembra tohto roka. „Spomedzi čerstvých absolventov vysokých škôl sa v júli zamestnalo 1000 ľudí, naďalej zostáva v evidencii zhruba 7 500, ale aj podľa údajov Eurostatu sa 80 % čerstvých absolventov minulý rok podarilo zamestnať najneskôr v priebehu jesene, tak očakávame, že ani tento rok to nebude inak. Dokonca to môže byť lepšie, lebo situácia na trhu práce naznačuje, že tých voľných pracovných miest aj pre absolventov vysokých škôl je viac," hovorí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. 

Ku koncu júla tohto roka bolo na úradoch práce nahlásených 82 496 voľných pracovných miest. Keďže nie na všetky vedia zamestnávatelia zohnať pracovníkov z radov nezamestnaných, od júla môžu využívať nový zjednodušený systém zamestnávania cudzincov z tretích krajín na nedostatkové profesie. „V júli sa takto na Slovensku zamestnalo 1 306 štátnych príslušníkov z tretích krajín. Najviac ich pracuje v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji," vyčísľuje Ondruš. Zdôrazňuje, že ministerstvo sa bude naďalej sústrediť na prácu s nezamestnanými na úradoch práce. Pripravilo preto už ďalšie projekty zamerané najmä na podporu zamestnávania mladých ľudí.

21. 08. 2018 

Oznam o vyhlásení 44. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 20. 08. 2018 bola zverejnená 44. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

44. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík

Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.

V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, riadiaci orgán bezodkladne zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle  www.op-kzp.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

21. 08. 2018 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.5

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa,verzia 4.5, platnú od 21. 08. 2018.

Aktualizáciou došlo k doplneniu kapitoly 4.3.5 Spôsoby financovania projektu; 4.4.4 Monitorovanie čistých príjmov; kap.4.9 Zabezpečenie pohľadávok poskytovateľa. Úprava Príloh: č. 4.3.5.1 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov DOP, č. 4.3.5.2 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov NP, č.4.3.6   Výpočet oprávnených mzdových výdavkov dohodárov.

17. 08. 2018 

Ministerstvo dopravy znížilo cenu za poradenské služby na polovicu

Verejné obstarávanie na zákazku „Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ bolo vyhlásené v roku 2015. Pre nadmerne veľký rozsah služieb a vysokú predpokladanú hodnotu zákazky rozhodol v júni 2017 minister dopravy Arpád Érsek o zrušení súťaže. 

Na podnet jedného z uchádzačov zákazku skúmal Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v januári 2018 vydal rozhodnutie, že ministerstvo dopravy má v súťaži pokračovať, a preto  ministerstvo dopravy pokračovalo vo vyhodnotení zákazky na poradenské služby a na základe výsledku vyhodnotenia uzavrelo zmluvu s úspešným uchádzačom. Tým je skupina dodávateľov (Deloitte Advisory s.r.o. a EUROTARGET s.r.o.), ktorej ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia. Ministerstvo dopravy dlhodobo deklarovalo, že nemá záujem o poskytovanie poradenských služieb v takomto rozsahu, z tohto dôvodu podpísalo s poskytovateľom dodatok, ktorým znížilo zákonným spôsobom pôvodný rozsah zmluvy o 50 percent. Zmluva má charakter rámcovej dohody, na základe ktorej bude ministerstvo vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb, pričom poskytovateľovi nezabezpečuje právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy.

„Vydal som pokyn, aby sa služby poradenských firiem na našom ministerstve využívali efektívnejšie. Naši zamestnanci dnes už mnohé z expertných činností zabezpečujú interne. Služby z podpísanej zmluvy budeme preto využívať len v nevyhnutnom rozsahu a vtedy keď to bude dôležité pre čerpanie eurofondov na veľké dopravné projekty,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Služby poradenských firiem využíva ministerstvo dopravy najmä pri implementácii eurofondových projektov. Ide o náročné infraštruktúrne projekty a na základe požiadaviek Európskej komisie ich schváleniu predchádza vypracovanie podkladových analýz, štúdií a externých hodnotení.

17. 08. 2018 

Na dopravu sme vyčerpali už miliardu z eurofondov

a projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) vyčerpaná už prvá miliarda eur. Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.

 

„Po tom, čo sme v júli zazmluvnili tri veľké dopravné projekty, sme pripravili žiadosť o platbu v sume takmer 100 miliónov eur. Našim cieľom bolo odľahčiť štátny rozpočet, z ktorého sú výdavky najskôr zaplatené a neskôr sú preplatené z fondov EÚ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

„Veľmi rád konštatujem, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne využiť súčasné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje,” dodal minister A. Érsek.

V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu júla vyčerpaných 1,02 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie), čo predstavuje viac ako 22 percent celkovej alokácie.

V mesiaci júl bola dosiahnutá aj dvojmiliardová hranica zazmluvnenia (41,79 percent alokácie).  

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov ma OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku.

 

 Plánované cieľové výstupy projektov OPII: 

 •  140 km diaľnic a rýchlostných ciest
 •  300 km ciest I. triedy
 •  40 km železničných tratí
 •  18 km električkových tratí
 •  116 vlakov a vozidiel MHD

 

Eurofondy na dopravu po roku 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa aktívne zúčastňuje na tvorbe podmienok pre čerpanie fondov EÚ po roku 2020. V súčasnosti Slovenská republika predsedá Vyšehradskej skupine a v oblasti dopravy koordinuje rokovania s Bruselom.

Európske fondy sú pri modernizácii dopravy absolútne kľúčové pre všetky štyri krajiny.  Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF (nástroj na prepojenie Európy) tak, aby boli bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách. Tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne, čo bude znamenať lepšiu perspektívu na dobrý výsledok. Krajiny V4, vrátane SR, sa zasadzujú za ponechanie súčasnej miery spolufinancovania projektov, zachovanie DPH ako oprávneného výdavku aj pri finančne náročnejších projektoch a zachovanie pravidla n+3 pri čerpaní eurofondov.

17. 08. 2018 

Otváranie poradenských centier sociálnej ekonomiky

V slovenských krajských mestách vznikajú nové regionálne centrá sociálnej ekonomiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak robí ďalší krok v podpore rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku. V tom prvom pripravilo úplne nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2018.
 

Záujemcovia o sociálne podnikanie nájdu pomoc v regionálnych centrách sociálnej ekonomiky, ktoré postupne vzniknú vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Deje sa tak v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý pripravuje Implementačná agentúra MPSVR SR. Pracovníci v nich budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň pre subjekty sociálnej ekonomiky poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo, a tiež pomoc pri realizácii verejného obstarávania. „Prvé centrum otvárame v Banskej Bystrici, následne v Košiciach a v Prešove, pretože v týchto regiónoch máme najviac znevýhodnených okresov. Práve tu môžu pomôcť so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných ľudí najmä sociálne podniky. Následne vzniknú centrá v ďalších krajských mestách,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Sociálne podnikanie zasahuje aj do iných oblastí ako je podpora zamestnanosti, napríklad do bývania, do otázok v oblasti ochrany životného prostredia či vzdelávania. 

Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia a vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky. „Už predtým sme síce v legislatíve mali zakotvenú aj podporu sociálneho podnikania, avšak veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej ekonomiky bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. Verím, že nové pravidlá posunú sociálne podnikanie na Slovensku na novú úroveň,“ hovorí Ján Richter. Dodáva, že v Európskej únii predstavujú sociálne podniky 10 % všetkých podnikov a pracuje v nich viac ako 14 miliónov osôb, čo je približne 6,5 % z celkovej zamestnanosti. 

Zákon vymedzuje tri typy sociálnych podnikov. Integračné sú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre nich jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. „Práve v týchto podnikoch vidím veľký prínos pre ľudí, ktorí si roky nevedia nájsť zamestnanie, pretože buď stratili pracovné návyky, alebo predtým ešte nepracovali. V evidencii máme stále viac ako 74-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch,“ dodáva minister. 

Podporené budú aj sociálne podniky bývania, ktoré sa zameriavajú na výstavbu, prestavbu alebo prenájom bytov ľuďom s mesačným príjmom za domácnosť maximálne vo výške štvornásobku sumy životného minima. Cieľom je vytvoriť na Slovensku priestor pre rozvoj nájomného bývania v neziskovom sektore podľa desiatky rokov úspešne fungujúceho rakúskeho vzoru. 

Vznikať môžu aj iné typy sociálnych podnikov s rôznymi okruhmi činností, od environmentálnych (napr. recyklácia, výroba elektriny či tepla z obnoviteľných zdrojov) cez sociálnu a humanitárnu pomoc prostredníctvom tovaru alebo služieb (napr. tovary špecificky určené a potrebné pre osoby odkázané na túto pomoc) až po kultúrne aktivity (napríklad neziskové poskytovanie kultúrneho vyžitia pre obyvateľov menších obcí). 

Sociálne podniky bude štát podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, a taktiež príspevkami integračnému sociálnemu podniku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. „Aby nedochádzalo k zneužívaniu, pre poskytnutie nenávratnej pomoci od štátu bude potrebné, aby podnik najskôr dostal napríklad úver od komerčnej inštitúcie, ktorá zároveň nezávisle posúdi jeho podnikateľský zámer na základe kritérií finančnej udržateľnosti. Až následne dostane dotáciu od štátu,“ opisuje Ján Richter. Zákon počíta aj s nepriamou podporou, a to formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu.

17. 08. 2018 

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-13/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

špecifický cieľ 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

 

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov “.

17. 08. 2018 

Usmernenie č. 1 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých ok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 16. augusta 2018 Usmernenie č. 1 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. (ďalej len „Usmernenie“).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

17. 08. 2018 

Informačné semináre k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 v Košiciach a v Trenčíne

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP na obdobie 2014 – 2020 vás pozýva na  informačné semináre k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Semináre sa uskutočnia v Košiciach (19. 9. 2018) a v Trenčíne (20. 9. 2018). Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov. Podrobnejšie informácie a online prihlasovacie formuláre nájdete tu: http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/informacne-aktivity/pozvanka-na-informacne-seminare-pre-prijimatelov-nfp-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2017-23.html

17. 08. 2018 

Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

V pondelok dňa 20. augusta 2018 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 

Program  

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚV SR                                        
   
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚVO                                          
   
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: ÚPV SR II
   
 4. Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MV SR                                       
   
 5. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017
  Predkladá: MPRV SR                                              
   
 6. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017
  Predkladá: MPRV SR                                              
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR                                        
   
 8. Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MS SR, Kancelária ÚS SR        
   
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR                                     
   
 10. Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR  
   
 11. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
  Predkladá: MŽP SR  
                                      
 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR - stiahnutý
   
 13. Návrh na úpravu sumy mesačnej  minimálnej  mzdy na rok 2019
  Predkladá: MPSVR SR       
   
 14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
  Predkladá: MH SR
   
 15. Návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene    a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MH SR
   
 16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MH SR
   
 17. Rôzne:
  Požiadavky RÚZ
 • Informácia o legislatívnom procese k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Jany VAĽOVEJ a Magdalény KUClAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1028)
 • Zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku v zmysle  predsedom vlády koordinovanom procese – rezortné rokovania so zamestnávateľmi vedúce k príprave návrhov k téme
 • Reforma terciárneho vzdelávania – nejasný postup pri plnení záväzku ministerky školstva k vytvoreniu platformy/pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť reformu
 • Udržateľnosť financovania sektorových rád

 

07. 08. 2018 

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-pridal-dalsie-hodnotiace-kola-vyzvy-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zs/

 Školy budú mať viacero príležitostí požiadať o príspevok z dopytovo orientovanej výzvu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Tú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začiatkom júna s alokáciou 15 miliónov eur ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje a prvé hodnotiace kolo bolo uzavreté tento týždeň.
    Výzva je stále otvorená, a keďže už teraz evidujeme v systéme ďalšie rozpracované žiadosti, ministerstvo prehodnotilo termíny uzávierky ďalšieho kola, ktoré bolo pôvodne naplánované na 24. a 25. septembra (osobitne pre Bratislavský kraj a ostatné regióny SR). V rámci snahy o čo najústretovejší prístup voči žiadateľom preto boli pridané skoršie termíny uzávierky 13. augusta 2018, 13. septembra 2018 a následne októbrový termín 12. 10. 2018. Kolá uzávierky sa už zároveň nebudú deliť na Bratislavský kraj a ostatné kraje, bude iba jeden termín pre všetky kraje SR.
     O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska. Ak škola nemá právnu subjektivitu, žiadateľom je zriaďovateľ. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách.  Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu resp. učebného plánu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zo štátneho rozpočtu) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.
     Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov.
Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Minimálna výška žiadosti o príspevok je 50 000 eur, maximálna 200 000 eur.  
     Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dĺžka je 24 mesiacov. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bola dňa 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. V termíne uzávierky bolo predložených 37 žiadostí o NFP.
      Dobrou správou pre žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť podávania žiadostí, teda významne sa znížil rozsah požadovaných potvrdení.
      K výzve sa uskutočnili v priebehu júna aj informačné semináre, v priebehu mesiaca august plánujeme aj ďalšie (v Bratislave 22. 8. 2018 a v Žiline 23. 8. 2018). Informácie o infoseminároch budú zverejnené na stránkach www.minedu.sk a https://ludskezdroje.gov.sk. Môžete nás sledovať aj na Facebooku, ak si pridáte medzi priateľov „Ľudské Zdroje“.

07. 08. 2018 

Rezort školstva podporil 45 projektov environmentálnej výchovy a využívania grafických systémov

Dobrodružná cesta kvapky vodyVtáčie mestečko v náručí hôr či Zachráň včelu, zachrániš svet.  To sú len niektoré z 29 podporených projektov základných a stredných škôl, ktoré v tomto roku získali finančný príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu environmentálnej výchovy. 
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2018 bolo rozdelených 49 829 eur z alokovanej sumy 50 000 eur.
     Do výzvy prihlásili školy 174 projektov, na ktorých realizáciu žiadali takmer 297 000 eur. Hodnotiaca komisia napokon vybrala 29 projektov, pričom školy na ne dostali finančné prostriedky vo výške od 690 do 2 000  eur.
     Najúspešnejšími boli žiadatelia zo Žilinského a Prešovského kraja, ktorí získali príspevok na osem projektov. V Nitrianskom kraji bolo podporených šesť žiadostí, v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji po dve. Jeden úspešný projekt majú v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji.
     Viac informácií o výzve na http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojovych-projektov-environmentalnej-vychovy-a-vzdelavania-na-rok-2018-a-zverejnenie-vysledkov/.
     Ďalších 16 projektov stredných odporných škôl schválilo ministerstvo školstva v rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave. 
     Vďaka podpore rezortu školstva sa tak žiaci na stredných odborných školách technického zamerania budú môcť zapojiť do projektov orientovaných na CAD a CAM systémy, programovanie CNC strojov či ovládanie ďalších špecializovaných softvérov.
     Do výzvy prihlásili školy 49 projektov. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších, medzi ktoré bola rozdelená celá suma 30 000 eur vyčlenená na tento účel. Úspešní žiadatelia získali príspevok vo výške od 1 231 do 2 000 eur.
      Najúspešnejšími boli školy z Trenčianskeho kraja s piatimi podporenými projektmi. Nasleduje Bratislavský a Prešovský kraj s troma úspešnými žiadosťami. V Žilinskom a Nitrianskom kraji boli podporené dva projekty a v Trnavskom kraji jeden.
     Viac informácií o výzve na http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-grafickych-systemov-v-odbornom-vzdelavani-a-priprave-na-rok-2018-a-zverejnenie-vysledkov/.

07. 08. 2018 

Vláda schválila Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

Prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody prináša efektívnejší nadrezortný prístup, zvyšuje informovanosť obyvateľov, sprísňuje pokuty a zavádza možnosť takzvaných trojrezortných kontrol.

Prvý zákon na ochranu tej najvzácnejšej suroviny na Slovensku, vody, putuje do parlamentu. Práce na Lex Žitný ostrov spojili hneď tri ministerstvá. Okrem rezortu životného prostredia sa na znení zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd podieľalo aj ministerstvo zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva.

 

„Ak skutočne chceme chrániť životné prostredie, tak sa envirorezort musí stať motorom zmien nie len u seba, ale aj na ostatných ministerstvách. Pri ochrane vody to platí dvojnásobne. A práve Lex Žitný ostrov je príkladom, že sa to dá,“ vyhlásil László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia.

Zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie.

Lex Žitný ostrov tak v chránených vodohospodárskych oblastiach napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Pri porušení zákona hrozí pokuta až do výšky 165 000 eur.

„Považujem za veľmi dôležité, že zákon zefektívňuje výmenu informácií medzi rezortmi a podčiarkuje význam informovania verejnosti,“ podotýka Ján Mikas, hlavný hygienik SR. 
Nová legislatíva výrazne zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

07. 08. 2018 

Vďaka programom cezhraničnej spolupráce sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu, zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám

Slovenská republika – prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  participuje v piatich programoch spolupráce. Významná je podpora cestovného ruchu, kultúry,  zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov, ale taktiež podpora malých a stredných podnikov a v neposlednom rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni.

Keď sa zmieni pojem „cezhraničná spolupráca“ alebo „programy spolupráce“, asociácie s týmito pojmami sú rôzne. Niekomu napadnú rýdzo aktivity spojené so zahranično-politickou orientáciou štátu, inému to evokuje zreštaurovanú pamiatku, realizované školenie, či vybudovaný cyklomost. Konotácie sú rôzne – a skutočný záber neskutočne široký. Cezhraničná spolupráca realizovaná cez jednotlivé programy spolupráce slúži predovšetkým pre zlepšenie kvality života v prihraničných regiónoch, tzv. „vypĺňanie medzier“. Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie kvality ich života tým, že môžu samostatne rozvíjať aktivity zamerané na všetky aspekty každodenného života v prihraničných regiónoch, medzi ktoré možno zaradiť rozvoj cestovného ruchu, ekonomiku, prácu, voľný čas, kultúru, sociálne záležitosti či bývanie.

Na rozvíjanie inteligentného cezhraničného regiónu – podporujúceho výskumné a inovačné projekty – sa zameriava predovšetkým program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Okrem tradičných oblastí podpory zameraných na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva získali podporu aj projekty zamerané na rozvoj vedy a výskumu na území Slovenskej republiky a Rakúska. Ukážkou projektu strategického významu podporeného v rámci programu je aj podpora výstavby hydrologického laboratória na Dunaji. Projekt Dream je súčasťou medzinárodného projektu vedecko-výskumnej spolupráce a výstavby vodného laboratória. Prepojenie vzdelávacích inštitúcií, vedeckých centier v rámci pohraničia poskytuje priestor na rozvoj vedy na špičkovej úrovni a vo vysokej kvalite. Podporované sú aj projekty s veľmi praktickým zlepšením kvality života obyvateľov – dobrým príkladom je projekt B4B, zameraný na záchranu novorodencov ich včasnou hospitalizáciou v najbližšej nemocnici v Bratislave bez ohľadu na štátnu hranicu. V budúcnosti by mal byť podporený aj nový most pre chodcov a cyklistov medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktorý by mal prispieť k zlepšeniu mobility v oblasti. Rozmanitosť projektov len zdôrazňuje dôležitosť a široký záber programu spolupráce, ktorý prispieva k rozvoju slovensko-rakúskeho pohraničia. Po dvoch hodnotiacich kolách v rámci programu MPRV SR doposiaľ podporilo 23 projektov za takmer 41 mil. EUR, čo zodpovedá 70% alokácii programu, ktorá činí 75 mil. EUR zo zdrojov EÚ. O ďalších projektoch, ktoré boli predložené ku koncu júla 2018 na MPRV SR sa bude rozhodovať na Monitorovacom výbore v októbri 2018. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, vzdelávacie aktivity, inovácie a rozvoj inštitucionálnej spolupráce sú podporované v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Doposiaľ bolo podporených  87 projektov v objeme 62,8 mil. EUR. Po poslednom Monitorovacom výbore, ktorý sa konal 25.-26. júna v Žiline, pribudnú aj ďalšie projekty zamerané na zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Medzi podporenými projektmi je aj projekt  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka v tesnej blízkosti česko-slovenskej hranice. Vybudovaná cesta sprístupní kultúrnu pamiatku Kuželovský mlyn, kde bude taktiež umiestnená tabuľa propagujúca prírodné a kultúrne dedičstvo Myjavska a Horňácka. Na slovenskej strane bude rekonštruovaná cesta pri štátnej hranici. K rozvoju cestovného ruchu dôjde aj prostredníctvom výstavby úseku medzinárodnej cyklocesty Beblava v rámci projektu  Na kole blíže k lázním. Cyklistom tak pribudnú dva nové úseky cyklocesty v celkovej dĺžke 2,06 km a tri úseky rekonštruovaných cyklociest v meste a okolí Valašských Klobouku na českej strane – na slovenskej strane dôjde k vybudovaniu 1,81 km novej cyklocesty v obci Trenčianska Teplá. Miestnemu obyvateľstvu ako aj návštevníkom týchto pohraničných oblastí sa tak otvoria nové možnosti na aktívny oddych v prírode. Projekty sú zamerané predovšetkým na zvýšenie dostupnosti a prepojenie jednotlivých pamiatok prostredníctvom budovania nových cyklistických ciest a turistických chodníkov. Podporená bude rovnako aj výstavba tematických náučných chodníkov a trás pre športovú turistiku. Na jeseň 2018 by sa okruh projektov mohol rozšíriť aj o inovačné projekty, ktoré by rozšírili  široké spektrum podporovaných aktivít v rámci programu. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem tradičných tém zameriava aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry a budovanie cestných a  mostných prepojení v prihraničnom regióne. To má potenciál výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu života v cezhraničnom rozmere medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Výborným príkladom podporujúcim uvedené ciele je aj 15 realizovaných projektov, ktoré boli schválené posledným Monitorovacím výborom programu v apríli 2018 v Bratislave. Významnou investíciou za vyše 10 miliónov EUR bude výstavba cyklomosta pre peších a cyklistov medzi obcami Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej strane Dunaja. K hlavným cieľom projektu patrí zvýšenie hustoty pohybu obyvateľstva medzi hraničnými prechodmi pozdĺž hraníc Slovenskej republiky a Maďarska, rozvoj cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku, ako aj zníženie emisií v danom regióne. Navrhovaný cyklomost bude predstavovať bezpečnejšie, kratšie a priame spojenie medzi Dobrohošťou a Dunakilti. Ďalším projektom rozšírenia cestného prepojenia je aj výstavba mostu cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba Ipolydamásd. Cieľom projektu je zlepšenie a posilnenie ekonomickej a dopravnej integrácie medzi v súčasnosti oddelenými pohraničnými oblasťami. Ucelenú cezhraničnú destináciu, kde sa budú poskytovať služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja ponúka projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku a  celkovo tak projekt pokryje potreby 30 obcí na území 5 krajov. Uvedené projekty predstavujú praktickú ukážku toho, ako program prispieva k zlepšeniu životnej a ekonomickej vitalite dotknutých území a k rozvoju turizmu. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Výstavba cyklociest a výmena auta za oveľa jednoduchšiu formu prepravy bicyklom je v poslednom období veľmi aktuálna téma. O krok bližšie by sme k tomu opäť mali mať prostredníctvom schválených projektov programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko podporujúcich rozkvet kultúrneho a prírodného dedičstva. Z fondov EÚ tak bude vybudovaná napríklad historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Okruh povedie cez regióny rozprestierajúce sa po oboch stranách Tatier, takže cyklistické chodníky povedú k unikátnym lokalitám na pohraničí. K rozvoju turistiky v tejto oblasti prispeje projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, ktorý vystavia a zmodernizuje rekreačné letné a zimné chodníky na úseku 11,87 km. Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne – v lete pre pešiu turistiku, cykloturistiku a v zime niektoré úseky bude možné využívať na bežecké lyžovanie a skitouring. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Nástrojom pre zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi členských štátov a regiónmi Ukrajiny je program ENI HUSKROUA, v rámci ktorého spolupracuje Slovenská republika s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou. V apríli 2018 v Košiciach sa na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru rozhodovalo o financovaní projektov z oblasti infraštruktúry veľkého rozsahu. Jedným z podporených projektov je aj projekt PREZAK modernizujúci cestné spojenie medzi prešovským regiónom a Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine. Zlepšenie technického stavu cestnej komunikácie bude mať pozitívny vplyv na zintenzívnenie miestnych hospodárskych aktivít v oblasti dopravy, cestovného ruchu, sociálnych vecí a medzinárodnej dopravy na oboch stranách hranice. Dôležitým komponentom projektu je okrem iného aj transformácia poškodených lesov na trvalo udržateľné viacodvetvové lesy a druhy schopné prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam. Viac informácií o programe spolupráce tu.

07. 08. 2018 

Vďaka programom cezhraničnej spolupráce sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu, zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám

Slovenská republika – prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  participuje v piatich programoch spolupráce. Významná je podpora cestovného ruchu, kultúry,  zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov, ale taktiež podpora malých a stredných podnikov a v neposlednom rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni.

Keď sa zmieni pojem „cezhraničná spolupráca“ alebo „programy spolupráce“, asociácie s týmito pojmami sú rôzne. Niekomu napadnú rýdzo aktivity spojené so zahranično-politickou orientáciou štátu, inému to evokuje zreštaurovanú pamiatku, realizované školenie, či vybudovaný cyklomost. Konotácie sú rôzne – a skutočný záber neskutočne široký. Cezhraničná spolupráca realizovaná cez jednotlivé programy spolupráce slúži predovšetkým pre zlepšenie kvality života v prihraničných regiónoch, tzv. „vypĺňanie medzier“. Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie kvality ich života tým, že môžu samostatne rozvíjať aktivity zamerané na všetky aspekty každodenného života v prihraničných regiónoch, medzi ktoré možno zaradiť rozvoj cestovného ruchu, ekonomiku, prácu, voľný čas, kultúru, sociálne záležitosti či bývanie.

Na rozvíjanie inteligentného cezhraničného regiónu – podporujúceho výskumné a inovačné projekty – sa zameriava predovšetkým program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Okrem tradičných oblastí podpory zameraných na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva získali podporu aj projekty zamerané na rozvoj vedy a výskumu na území Slovenskej republiky a Rakúska. Ukážkou projektu strategického významu podporeného v rámci programu je aj podpora výstavby hydrologického laboratória na Dunaji. Projekt Dream je súčasťou medzinárodného projektu vedecko-výskumnej spolupráce a výstavby vodného laboratória. Prepojenie vzdelávacích inštitúcií, vedeckých centier v rámci pohraničia poskytuje priestor na rozvoj vedy na špičkovej úrovni a vo vysokej kvalite. Podporované sú aj projekty s veľmi praktickým zlepšením kvality života obyvateľov – dobrým príkladom je projekt B4B, zameraný na záchranu novorodencov ich včasnou hospitalizáciou v najbližšej nemocnici v Bratislave bez ohľadu na štátnu hranicu. V budúcnosti by mal byť podporený aj nový most pre chodcov a cyklistov medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktorý by mal prispieť k zlepšeniu mobility v oblasti. Rozmanitosť projektov len zdôrazňuje dôležitosť a široký záber programu spolupráce, ktorý prispieva k rozvoju slovensko-rakúskeho pohraničia. Po dvoch hodnotiacich kolách v rámci programu MPRV SR doposiaľ podporilo 23 projektov za takmer 41 mil. EUR, čo zodpovedá 70% alokácii programu, ktorá činí 75 mil. EUR zo zdrojov EÚ. O ďalších projektoch, ktoré boli predložené ku koncu júla 2018 na MPRV SR sa bude rozhodovať na Monitorovacom výbore v októbri 2018. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, vzdelávacie aktivity, inovácie a rozvoj inštitucionálnej spolupráce sú podporované v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Doposiaľ bolo podporených  87 projektov v objeme 62,8 mil. EUR. Po poslednom Monitorovacom výbore, ktorý sa konal 25.-26. júna v Žiline, pribudnú aj ďalšie projekty zamerané na zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Medzi podporenými projektmi je aj projekt  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka v tesnej blízkosti česko-slovenskej hranice. Vybudovaná cesta sprístupní kultúrnu pamiatku Kuželovský mlyn, kde bude taktiež umiestnená tabuľa propagujúca prírodné a kultúrne dedičstvo Myjavska a Horňácka. Na slovenskej strane bude rekonštruovaná cesta pri štátnej hranici. K rozvoju cestovného ruchu dôjde aj prostredníctvom výstavby úseku medzinárodnej cyklocesty Beblava v rámci projektu  Na kole blíže k lázním. Cyklistom tak pribudnú dva nové úseky cyklocesty v celkovej dĺžke 2,06 km a tri úseky rekonštruovaných cyklociest v meste a okolí Valašských Klobouku na českej strane – na slovenskej strane dôjde k vybudovaniu 1,81 km novej cyklocesty v obci Trenčianska Teplá. Miestnemu obyvateľstvu ako aj návštevníkom týchto pohraničných oblastí sa tak otvoria nové možnosti na aktívny oddych v prírode. Projekty sú zamerané predovšetkým na zvýšenie dostupnosti a prepojenie jednotlivých pamiatok prostredníctvom budovania nových cyklistických ciest a turistických chodníkov. Podporená bude rovnako aj výstavba tematických náučných chodníkov a trás pre športovú turistiku. Na jeseň 2018 by sa okruh projektov mohol rozšíriť aj o inovačné projekty, ktoré by rozšírili  široké spektrum podporovaných aktivít v rámci programu. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem tradičných tém zameriava aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry a budovanie cestných a  mostných prepojení v prihraničnom regióne. To má potenciál výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu života v cezhraničnom rozmere medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Výborným príkladom podporujúcim uvedené ciele je aj 15 realizovaných projektov, ktoré boli schválené posledným Monitorovacím výborom programu v apríli 2018 v Bratislave. Významnou investíciou za vyše 10 miliónov EUR bude výstavba cyklomosta pre peších a cyklistov medzi obcami Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej strane Dunaja. K hlavným cieľom projektu patrí zvýšenie hustoty pohybu obyvateľstva medzi hraničnými prechodmi pozdĺž hraníc Slovenskej republiky a Maďarska, rozvoj cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku, ako aj zníženie emisií v danom regióne. Navrhovaný cyklomost bude predstavovať bezpečnejšie, kratšie a priame spojenie medzi Dobrohošťou a Dunakilti. Ďalším projektom rozšírenia cestného prepojenia je aj výstavba mostu cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba Ipolydamásd. Cieľom projektu je zlepšenie a posilnenie ekonomickej a dopravnej integrácie medzi v súčasnosti oddelenými pohraničnými oblasťami. Ucelenú cezhraničnú destináciu, kde sa budú poskytovať služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja ponúka projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku a  celkovo tak projekt pokryje potreby 30 obcí na území 5 krajov. Uvedené projekty predstavujú praktickú ukážku toho, ako program prispieva k zlepšeniu životnej a ekonomickej vitalite dotknutých území a k rozvoju turizmu. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Výstavba cyklociest a výmena auta za oveľa jednoduchšiu formu prepravy bicyklom je v poslednom období veľmi aktuálna téma. O krok bližšie by sme k tomu opäť mali mať prostredníctvom schválených projektov programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko podporujúcich rozkvet kultúrneho a prírodného dedičstva. Z fondov EÚ tak bude vybudovaná napríklad historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Okruh povedie cez regióny rozprestierajúce sa po oboch stranách Tatier, takže cyklistické chodníky povedú k unikátnym lokalitám na pohraničí. K rozvoju turistiky v tejto oblasti prispeje projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, ktorý vystavia a zmodernizuje rekreačné letné a zimné chodníky na úseku 11,87 km. Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne – v lete pre pešiu turistiku, cykloturistiku a v zime niektoré úseky bude možné využívať na bežecké lyžovanie a skitouring. Viac informácií o programe spolupráce tu.

Nástrojom pre zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi členských štátov a regiónmi Ukrajiny je program ENI HUSKROUA, v rámci ktorého spolupracuje Slovenská republika s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou. V apríli 2018 v Košiciach sa na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru rozhodovalo o financovaní projektov z oblasti infraštruktúry veľkého rozsahu. Jedným z podporených projektov je aj projekt PREZAK modernizujúci cestné spojenie medzi prešovským regiónom a Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine. Zlepšenie technického stavu cestnej komunikácie bude mať pozitívny vplyv na zintenzívnenie miestnych hospodárskych aktivít v oblasti dopravy, cestovného ruchu, sociálnych vecí a medzinárodnej dopravy na oboch stranách hranice. Dôležitým komponentom projektu je okrem iného aj transformácia poškodených lesov na trvalo udržateľné viacodvetvové lesy a druhy schopné prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam. Viac informácií o programe spolupráce tu.

07. 08. 2018 

Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako organizátor, Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ako partner podujatia a Agroinštitút Nitra, štátny podnik ako organizačný garant Vás pozývajú na Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018.

Termín konania: 17.8.2018, 9.30 - 12.30
Miesto: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, pavilón K
​Téma: Pokrok v rokovaniach o budúcej SPP v rokoch 2021-2027

Podrobnejšie informácie sa dozviete v pozvánke.​

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

07. 08. 2018 

Spúšťame ďalšie opatrenie pre viac slovenských potravín na pultoch

Po úspechoch projektu „Chcem dodávať“, prichádza agrorezort s ďalším podporným opatrením pre viac slovenských výrobkov na pultoch. Poľnohospodári budú môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov. Do integrovaného projektu sa musia prihlásiť minimálne tri podnikateľské subjekty.

 • Efektívnejšia spolupráca prvovýrobcov, spracovateľov i obchodníkov
 • Alokácia výzvy dosahuje takmer 50 miliónov € 
 • Viac slovenských potravín na pultoch

„Podporujeme spoluprácu v potravinovo-dodávateľskom reťazci na Slovensku. Touto výzvou chceme posilniť odvetvia živočíšnej a rastlinnej výroby, ktoré si vyžadujú ďalší rozvoj. Spoluprácou docielia prvovýrobcovia a spracovatelia efektívnejší zásobovací reťazec. Prispeje to k zvýšeniu dostupnosti kvalitných slovenských potravín pre našich slovenských spotrebiteľov. Do výzvy sa môžu zapojiť len subjekty so sídlom na Slovensku,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná.

V rámci výzvy môžu záujemcovia požiadať o financie na rôznorodé ciele. Ide napríklad o zvýšenie skladovacích kapacít a pozberovú úpravu, zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy, rozšírenie vlastnej výroby, zavedenie nových technológií a zároveň prispenie k zníženiu záťaže na životné prostredie, ale i zlepšenie propagácie a marketingu. Výzva umožňuje aj diverzifikovanie činnosti podniku na nové výrobky, ktoré predtým neboli predmetom ich činnosti či zásadnú zmenu výrobného procesu.

Celková výška integrovanej výzvy predstavuje takmer 50 miliónov eur. „Našou snahou je podporiť najmä poľnohospodársky rozvoj v menej rozvinutých regiónoch. Prostredníctvom výzvy môžu farmári zvýšiť aj zamestnanosť,“ vysvetlil Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR. Na podporu regiónov okrem Bratislavského kraja je vyčlenených 42 miliónov eur a pre  Bratislavský kraj takmer 8 miliónov.

Výzva je orientovaná na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a rozvoj miestneho trhu. Krátky dodávateľský reťazec je taký, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom. Tzv. sprostredkovateľom je napr. reštaurácia, školská jedáleň, hotel, nemocnica, závodná kuchyňa, obchod či veľkoobchod. Miestny trh je vymedzený ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku alebo územie kraja pôvodu výrobku (poľnohospodárska komodita – napr. ovocie, zelenina, mlieko, hrozno, ošípané...). „Výzvu sme zverejnili so značným predstihom už teraz, aby mali žiadatelia dostatok času pripraviť projekty. Samotné podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude totiž možné totiž až do októbra,“ dodal J. Gudába.

07. 08. 2018 

Agrorezort dá poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov.

 • Nenávratný finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov
 • Systematický prístup k zavlažovacím systémom pomôže poľnohospodárom v boji proti klimatickým zmenám
 • Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur

„Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami. Preto sme vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov, ktorá má motivovať farmárov predchádzať týmto škodám natrvalo,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je alokovaných až 22 miliónov eur. Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 10-tisíc eur, maximálna na jeden milión eur. „Prostriedky je možné čerpať na výstavbu, rekonštrukciu a aj modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry. Podporené budú aj investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov,“ uviedol Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

„Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj,“ spresnila Gabriela Matečná. O nenávratný finančný príspevok na zavlažovacie systémy sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadateľ by mal pritom vykonávať činnosť v poľnohospodárstve najmenej dva roky pred vyhlásením výzvy alebo spĺňať kritériá mladého farmára.

Pôdohospodárska platobná agentúra pritom zverejnila výzvu so značným časovým predstihom, aby mali potenciálni žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov. Uzávierka výzvy je naplánovaná na 15. novembra 2018.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné poslať poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava alebo podať osobne v podateľni PPA v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.00 hod a v piatok od 8.00 do 12.00 hod. PPA prijíma žiadosti aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne dostupnej na stránke www.slovensko.sk. Všetky informácie o výzve sú zverejnené na webovom sídle PPA www.apa.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. 08. 2018 

Slovensko preberá predsedníctvo vo V 4, rokovať sa bude aj o amerických clách

Mottom piateho slovenského predsedníctva je Dynamický Vyšehrad pre Európu. Prvým podujatím je rokovanie štátnych tajomníkov na tému generačnej  výmeny v rodinnom podnikaní, v New Yorku by malo byť Investičné fórum V4 a v novembri Stredoeurópska energetická konferencia. Minister hospodárstva Peter Žiga avizoval, že pre tému možných amerických ciel na osobné automobily, by sa mali stretnúť ministri hospodárstva V 4 spolu s nemeckým rezortným kolegom Petrom Altmeierom.

Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V 4), Ministerstvo hospodárstva SR plánuje na rokovaní s partnermi otvoriť aj tému zavádzania ciel zo strany USA. Na jeseň v tejto súvislosti rezort plánuje zorganizovať rokovanie ministrov hospodárstva V 4 spolu s nemeckým kolegom Petrom Altmeierom, ako predstaviteľom najvýznamnejšieho európskeho partnera v tejto oblasti. Ďalšie témy, o ktorých budú na rôznych úrovniach rokovať predstavitelia slovenského ministerstva hospodárstva s partnermi z V 4, sú energetická bezpečnosť, budovanie energetickej únie, obnoviteľné zdroje ale aj téma malých a stredných podnikov či SmartCity.  

Okrem rokovaní na ministerskej úrovni pripravuje rezort hospodárstva napríklad už 16.-17. júla na úrovni štátnych tajomníkov stretnutie na tému generačnej výmeny v rodinnom podnikaní. V septembri počas rokovania VZ OSN v New Yorku by malo byť Investičné fórum V4, ktoré chce nadviazať na úspešné podujatie V4 Google Leadership Forum počas predsedníctva zo septembra 2015. V oblasti energetickej bezpečnosti a klimatickej politiky bude rokovaniam dominovať téma dokončenie energetickej únie. Dôležitou témou nielen na úrovni EÚ, ale aj v rámci zoskupenia V4, bude finalizácia politickej diskusie o  cieľoch energetických a klimatických politík pre rok 2030 s výhľadom do roku 2050. V záujme celej skupiny V4 je koordinovane presadzovať spoločné požiadavky na zachovanie konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok, primeraných cien pre konečných spotrebiteľov a suverenity pri voľbe energetického mixu pre každý členský štát. Kľúčovou výzvou je tiež zaistiť financovanie opatrení energetickej bezpečnosti z kohéznych fondov po roku 2020. Aj o týchto témach by sa za účasti ministrov malo rokovať v novembri na Stredoeurópskej energetickej konferencii.  

Slovensko bude predsedať Vyšehradskej skupine od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Mottom piateho slovenského predsedníctva je „Dynamický Vyšehrad pre Európu". Program je postavaný na troch  prioritách: silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia.

07. 08. 2018 

Regióny porážajú Bratislavu v podmienkach pre podnikanie, MH SR chystá zmeny k lepšiemu

Svetová banka na základe zadania od Európskej komisie vypracovala štúdiu Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko. V rámci nej porovnávala 25 vybraných miest v týchto štyroch krajinách podľa toho, aké sú v nich podmienky pre podnikanie malých a stredných firiem. Zo sledovaných slovenských miest by sa malo podľa Svetovej banky najjednoduchšie podnikať v Prešove. Za ním sa umiestnili Košice, Žilina, Trnava a Bratislava. Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalší balíček, ktorý zlepší podnikanie a odstráni zbytočnú byrokraciu. Ak by sa v Bratislave uplatňoval úspešný prístup, aký sa používa v regiónoch, Slovensko by sa podľa Svetovej banky v rebríčku zlepšilo až o 9 miest.

Svetová banka predstavila štúdiu 3. júla v chorvátskom Záhrebe. Výsledky ukazujú, že podobné rozdiely medzi regiónmi a hlavným mestom sú aj v Chorvátsku a Portugalsku. Slovensko v  Záhrebe zastupovala Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Pred zástupcami ministerstiev zodpovedných za zlepšovanie podnikateľského prostredia vyzdvihla prínos štúdie pre lepšie pochopenie našich silných a slabých stránok a ich vnímanie podnikateľmi na Slovensku. Predstavila doterajšie kroky MH SR pri zlepšovaní  života podnikateľov, najmä balíčky opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre Doing Business, v ktorej ministerstvo plní úlohu sprostredkovateľa medzi podnikateľmi a orgánmi štátnej správy.

Minister hospodárstva Peter Žiga už avizoval, že rezort chystá ďalší, v poradí tretí antibyrokratický balíček. „Intenzívne pracujeme na razantnom zlepšení podmienok pre podnikanie, redukcii zbytočných povolení a potvrdení, či kontrol. Rozdielne výsledky prístupu v regiónoch poukazujú na to, že pre hlavné mesto existuje veľký priestor pre zlepšenie procesov. Mali by byť efektívnejšie a transparentnejšie, s vyššou mierou elektronizácie,“ zdôraznil minister.

Generálna riaditeľka Miriam Letašiová v Záhrebe súčasne upozornila, že zlepšovanie postavenia SR v rôznych medzinárodných hodnoteniach konkurencieschopnosti vrátane Doing Business je pre nás síce želaným, ale nie prioritným efektom našej snahy. Cieľom  je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku ako takého. Tiež upozornila na fakt, že metodológia Doing Business má svoje limity, čo priznáva aj samotná Svetová banka. Podmienky prípadových štúdií, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny a tvoria základ hodnotenia, nie vždy zodpovedajú podnikateľskej praxi v SR. Ak by sme dokonca v niektorých prípadoch prijímali zmeny iba pre zlepšenie nášho umiestnenia v Doing Business, prišlo  by naopak k zvýšeniu byrokracie a zhoršeniu podnikateľského prostredia. Dôležité je uplatňovanie „smart“ prístupu k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia nielen na regionálnej či národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. MH SR dlhodobo komunikuje so Svetovou bankou a poskytuje jej informácie a štatistické údaje o praxi podnikania na Slovensku, pričom v tejto spolupráci plánuje pokračovať.

Štúdia Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko porovnávala vybrané mestá v piatich indikátoroch: Začatie podnikania, Získavanie stavebných povolení, Prístup k elektrickej energii, Registrácia majetku a Vymáhateľnosť zmlúv. Cieľom výskumu bolo poskytnúť odporúčania na základe príkladov dobrej praxe z regiónov, ktoré by sa mohli uplatniť aj na celoštátnej úrovni. Slovensko je krajinou s druhými najmenšími regionálnymi rozdielmi zo sledovaných štyroch štátov. Najlepšie čiastkové umiestnenie spomedzi slovenských miest dosiahla Žilina, ktorej patrí tretia priečka v indikátore Prístup k elektrickej energii. Celá publikácia je dostupná na adrese www.doingbusiness.org/EU2.

 

07. 08. 2018 

Vláda podporila sedem investícií a vznik takmer 1 300 nových pracovných miest

Vláda schválila na návrh Ministerstva hospodárstva SR investičnú pomoc pre sedem spoločností.  Všetky sú v súlade so stratégiou znižovať regionálne rozdiely a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Tieto firmy chcú na Slovensku preinvestovať vyše 125 miliónov eur, štát im poskytne pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani.  Štyri investície smerujú do najmenej rozvinutých okresov, kde vznikne vyše 600 pracovných miest. 

Takmer 1 300 nových pracovných miest, z ktorých polovica by mala vzniknúť v troch najmenej rozvinutých okresoch - to je výsledný sumár siedmich investícií, pre ktoré vláda odsúhlasila investičnú pomoc. Dve spoločnosti v Lučenci a po jednej v Kežmarku, Sabinove, Prešove, Prievidzi a Žarnovici chcú na Slovensku preinvestovať spolu vyše 125 miliónov eur. Vláda odsúhlasila na návrh Ministerstva hospodárstva SR pre tieto investičné zámery pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani z príjmov, ale aj vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a príspevku na pracovné miesto. Výška investičnej pomoci spolu pre tieto spoločnosti nepresiahne 29,5 milióna eur.

Dve spoločnosti, Mubea v Kežmarku a Brose v Prievidzi, v súlade s dlhodobým cieľom rezortu hospodárstva prinesú aj pridanú hodnotu v podobe výskumných a vývojových aktivít. V prípade investície do rozšírenia spoločnosti Brose v Prievidzi minister Peter Žiga pripomenul, že „ide o investíciu do hornonitrianskeho regiónu, kde sa diskutuje o transformácii tejto baníckej oblasti." Minister upozornil aj na investíciu spoločnosti Vigour v Prešove, kde „vznikne centrum strategických služieb a v rámci neho pracovné miesta pre odborníkov z IT oblasti."

Najväčšia z aktuálne schválených investícií v rámci najmenej rozvinutých okresov je investícia nemeckej spoločnosti Mubea v Kežmarku. Táto spoločnosť, ktorá je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel, postaví v priemyselnom parku v Kežmarku nový závod. Spoločnosť chce na Slovensku investovať 51 miliónov eur. Vláda súhlasila s jej žiadosťou o investičnú pomoc vo výške  takmer 15 miliónov eur. Z celkového počtu 504 nových pracovných miest bude 115 v rámci výskumných a vývojových aktivít. „Príchod tejto spoločnosti spĺňa všetky kritéria novej filozofie poskytovania investičnej podpory na Slovensku. Ide o investíciu do  výroby, ale aj činností s vyššou pridanou hodnotou a zároveň do jedného z najmenej rozvinutých okresov", zdôraznil minister hospodárstva.

Spoločnosť Adient v Lučenci plánuje rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel. Vďaka tomu by malo v tomto okrese, patriaceho do skupiny najmenej rozvinutých, vzniknúť  105 nových pracovných miest. Investícia firmy do rozšírenia by mala dosiahnuť 3,5 milióna eur a výška pomoci môže dosiahnuť 1,15 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a daňovej úľavy.

Nový závod by mal vyrásť aj v Lučenci. Ten plánuje za 600-tisíc eur postaviť spoločnosť Memolak. V novom závode chce firma upravovať kovové materiály kataforéznym lakovaním. Výška pomoci by v tomto prípade mala byť 191 666 eur na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, vo forme úľavy na dani z príjmu si budú môcť uplatniť maximálne 38 334 eur. Nové pracovné miesta vzniknú aj v Sabinove, a to vďaka investícii do rozšírenia spoločnosti EMI-Sabinov, ktorá sa venuje výrobe textílií a odevov. Firma chce do novej prevádzky investovať 742-tisíc eur, poskytnutá pomoc by mala byť do výšky 300-tisíc eur.

V súvislosti s rozšírením závodu spoločnosti Brose na výrobu komponentov pre automobilový priemysel by malo na hornej Nitre vzniknúť 350 nových pracovných miest. Z nich bude približne 100 vytvorených v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť plánuje dať na rozšírenie viac ako 57 miliónov eur. Vo forme úľavy na dani z príjmu si bude môcť uplatniť maximálne 6,5 mil. eur. Vláda súhlasila aj so sumou 1,6 mil. eur na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetok.

Podporu od štátu získalo aj rozšírenie hutníckeho priemyslu v Žarnovici, kde má vyrásť nový závod rakúskej spoločnosti Neuman Aluminium. V novej fabrike chcú vyrábať autodiely z hliníka, ako napríklad vodiace lišty pre strešné okná automobilov. Ide o investíciu vo výške 11,5 milióna eur. Investičné stimuly pre túto spoločnosť budú v celkovej výške 3,9 milióna eur. Prácu na Pohroní by malo vďaka tejto firme získať do konca budúceho roka 215 ľudí.

 

07. 08. 2018 

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.

Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva. Projektový zámer zároveň musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie: 

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;

 • Priemysel pre 21. storočie;

 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;

 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;

 • Zdravé potraviny a životné prostredie.

Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektora a sektora vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Podporené môžu byť projektové zámery z celého územia Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur. Uzávierka výzvy je stanovená na 30. novembra 2018. 

Projektové zámery je možné predkladať plne elektronicky a celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektov. 

Všetky potrebné informácie k vyhlásenej výzve môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Výzva svojím zameraním prispieva k napĺňaniu cieľov operačného programu Výskum a inovácie v rámci prioritnej osi 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií a špecifického cieľa 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

 

07. 08. 2018 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

07. 08. 2018 

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov

Do piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) 15. marca 2018, bolo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnili všetci kandidáti, šesťsamospráv a šesť mimovládnych organizácií.

Nominované projekty budú prezentované a obhajované v auguste 2018 pred odbornou komisiou pozostávajúcou z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov určí odborná komisia laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2018/2019, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine. 

Nominované projekty:

Obec Bodzianske Lúky

Projekt: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri Bodzianske Lúky

Obec Dohňany

Projekt: Dohňany - Vaša obec pre Váš život

Občianske združenie Dubova Colonorum

Projekt: Tábor Dubova Colonorum

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA

Projekt: Mandala šťastia a mieru na námestí Cyrila a Metoda, Krásna nad Hornádom

Mesto Holíč

Projekt: Sprievodca bylinkovou záhradou

Obec Iža                

Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji

Občianske združenie KALVÁRSKY FOND

Projekt: Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici

Občianske združenie KATARÍNKA

Projekt Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Občianske združenie kRAJ

Projekt: Včelí kRAJ

Mesto Považská Bystrica

Projekt: Kalvária – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, Považská Bystrica

Občianske združenie Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli
Projekt: Desať pre Prírodu

Obec Vavrišovo

Projekt: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a v časti na stiahnutie.

Cena Slovenskej republiky za krajinu  je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika ju udeľuje na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine. Vyhlasovateľom je MŽP SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. 

 

 

07. 08. 2018 

Obce dostanú príspevok z eurofondov na podporu zelene Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20878688/ministterstvo-zivotneho-prostredia-podpori-projekt-zelene-obce-slovenska.html#ixzz5NUJcGhps

Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí tento rok envirorezort v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný z európskych fondov.

Národný projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Viac zelene v zastavanom území

Budovaním zelenej infraštruktúry a vytváraním poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Okrem toho sa posilní aj klimatická, pôdoochranná, vodoochranná a environmentálna funkcia zastavaného prostredia.

 
 

Peniaze na dreviny a pôdu

Projekt zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia. Obce môžu na budovanie zelenej infraštruktúry získať 5 000 až 16 500 eur, žiadosti môžu posielať od septembra na adresu agentúry.

Zo získaných financií sa bude hradiť dodanie drevín a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy ako aj následný monitoring jednotlivých drevín.

Slovenská agentúra životného prostredia už pripravila Metodickú príručku o podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, podľa ktorej môžu obce vyhotoviť realizačný projekt výsadby. 

07. 08. 2018 

http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-opatovne-ziskala-certifikat-potvrdzujuci-zavedenie-a-pouzivanie-systemu-manazerstva-bezpecnosti-informacii-podla-normy-iso-iec-27001-2013/8836

Systém riadenia informačnej bezpečnosti je  súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcionalít, ktoré sú zamerané na ochranu informácií podľa potrieb organizácie.

Požiadavky na tento systém sú stanovené v medzinárodnom štandarde STN ISO/IEC 27001:2013, voči ktorému je možné tento systém certifikovať nezávislým subjektom. Norma obsahuje najmä požiadavky na vytvorenie,  zavedenie, údržbu a kontinuálne zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ďalej len ISMS).

Zavedenie a používanie certifikovaného systému  bezpečnosti informačných systémov na úrovni uvedenej medzinárodnej normy je jedným z akreditačných kritérií podľa nariadenia (EÚ) č. 907/2014 pre   agentúry zodpovedné za riadenie a kontrolu ročných výdavkov presahujúcich 400 miliónov EUR.

Certifikovaný ISMS svedčí o tom, že organizácia primerane riadi riziká v oblasti bezpečnosti informácií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

07. 08. 2018 

http://www.apa.sk/aktuality/zacalo-piate-kolo-prijimania-zonfp-v-ramci-otvorenej-vyzvy-27-prv-2018-k-podopatreniu-19-4/8837

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že prebieha 7. hodnotiace kolo. Termín jeho uzatvorenia je v zmysle výzvy posledný pracovný deň mesiaca, čo je 31.8.2018.

Zároveň Pôdohospodárska platobná agentúra informuje žiadateľov, že plánovaný termín v zmysle výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 ukončenia 6. bolo 31.7.2018 a 7 až 8. hodnotiaceho kola bude:

termín uzavretia 7. hodnotiaceho kola – 31.8.2018
termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola – 28.9.2018

07. 08. 2018 

Oznámenie pre prijímateľa NFP o zraniteľných oblastiach v zmysle zákona 136/2000 Z. z. v znení 394/2015 zákona o hnojivách

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje informovať žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy č. 30/PRV/2018, t.j. podopatrenia 4.1 - závlažovanie, že zoznam zraniteľných oblasti v zmysle zákona 136/2000 Z. z. nájde v Nariadení vlády SR č. 174/2017.

07. 08. 2018 

http://www.apa.sk/aktuality/upozornenie-ppa-k-povinnosti-prijimatela-v-zmluve-s-dodavatelom-uvadzat-klauzulu-o-strpeni-kontroly-auditu-suvisiaceho-s-dodavanym-tovarom-sluzbami-a-stavebnymi-pracami-zo-strany-statnych-organov-resp-nimi-poverenych-osob/8841

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len  „NFP“) na povinnosť mať v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom zakomponovanú klauzulu o strpení kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 

Táto povinnosť vyplýva všetkým prijímateľom zo zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi prijímateľom a PPA.  Táto povinnosť sa rovnako vzťahuje na prijímateľov, ktorí vykonávali verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. ako aj na prijímateľov, ktorí vykonávali obstarávanie v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, Usmernenia PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Prijímatelia, ktorí túto klauzulu v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom nemajú, sú povinní uvedené zabezpečiť čo najskôr pred podaním prvej žiadosti o platbu, ak ešte nebola podaná. V ostatných prípadoch najneskôr pred podaním najbližšej žiadosti o platbu.

31. 07. 2018 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vzdelávaní a odbornom výcviku

 

 1. Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti študentov SPŠ -ISzKI Komárno , kód ITMS2014+ : 302021J255 – celkové predpokladané výdavky projektu: 1 509 710,51 € , nenávratný finančný príspevok EU a ŠR : 1 431 603,93 €
 2. Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v Nitre, kód ITMS2014+: 302021J161 - celkové predpokladané výdavky projektu: 730 234,64 €, nenávratný finančný príspevok EU a ŠR :  645 791,54 €
 3. Technici budúcnosti z Tlmáč, kód ITMS2014+: 302021J099 - celkové predpokladané výdavky projektu: 1 350 622,26 €, nenávratný finančný príspevok EU a ŠR :  1 270 332,96 €
 4. Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu, kód ITMS2014+: 302021J071 - celkové predpokladané výdavky projektu: 914 885,48 €, nenávratný finančný príspevok EU a ŠR : 869 141,21 €
 5. IROP pre modernizáciu COVP pre automatizáciu, elektrotechniku a IKT SOŠP Zlaté Moravce , kód ITMS2014+: 302021J087 - celkové predpokladané výdavky projektu: 916 485,24 €, nenávratný finančný príspevok EU a ŠR: 869 628,33 €
 6. Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov ( pre SOŠ elektrotechnickú Nitra), kód ITMS2014+: 302021J078 - celkové predpokladané výdavky projektu:  143 932,63 € , nenávratný finančný príspevok EU a ŠR : 135 824,00 €
31. 07. 2018 

Schválené dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti na rok 2018

 

 

 

31. 07. 2018 

IROP zlepší podmienky pre seniorov v Santovke

V Nitrianskom samosprávnom kraji bol zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) schválený projekt deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb pre seniorov. Žiadateľom príspevku bola obec Santovka, ktorá chce projektom s názvom Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka vo výške 1,918 mil. EUR nenávratného finančného príspevku vybudovať dva rodinné domy so zariadením pre 24 seniorov a zároveň vytvoriť podmienky pre poskytovanie inovatívnych sociálnych služieb a poskytovanie služieb v teréne kúpou automobilu. Seniori budú po vybudovaní nových domov presťahovaní z nevyhovujúceho nerekonštruovaného pavilónu veľkokapacitného inštitucionalizovaného zariadenia. Bezbariérové rodinné domy budú začlenené do zástavby v obci a sú projektované ako SMART-house k vytvoreniu bezpečného bývania pre seniorov. SMART technológie  počítajú s viacerými bezpečnostnými prvkami,  ako sú senzory na detekciu dymu, požiaru, CO2, pretečenia vody, monitorovanie parametrov v bytovej jednotke (teplota, vlhkosť, vetranie), monitorovanie otvorených okien a dverí, monitorovanie zapnutých elektrospotrebičov, video vrátnik, audio kontrola, kontrola teploty vody, poplachové tlačidlá vo WC, kúpeľni a pri posteli, senzor pádu a pohybové senzory. Rodinné domy pre seniorov budú spĺňať parametre energetickej triedy A1 ako ultranízkoenergetická stavba.  Inovatívne sociálne služby sú zamerané na opatrovateľskú činnosť (zvýšený dohľad a monitorovanie prostredníctvom centrálneho pultu, kde službukonajúci personál bude informovaný o aktuálnom stave klienta s možnosťou signalizácie podozrivej a kritickej situácie na obrazovke prípadne cez mobilný telefón)na ošetrovateľskú starostlivosť (podávanie liekov pomocou automatického dávkovača liekov, monitorovanie životných funkcií prostredníctvom podložky v posteli, resp. smart hodiniek v závislosti od stupňa odkázanosti klientov), na obslužné činnosti a stravovanie a voľnočasové aktivity v komunite, ku ktorým budú využívané komunikačné technológie (smart televízor, mobilný telefón). Celý systém inovatívnych služieb má umožniť obojstrannú komunikáciu s klientom, personálom a rodinnými príslušníkmi, ako aj dobrovoľníkmi priamo v komunite.  Obec poskytuje služby nielen pre klientov zariadenia, ale aj iných obyvateľov Santovky a širšiu verejnosť v dennom stacionári  a v prepravnej službe. Realizáciou schváleného projektu sa  vytvoria podmienky na prevádzkovanie komplexnej ponuky sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť  maximálnu flexibilitu, variabilitu, rýchlu dostupnosť a efektivitu všetkých prevádzkovaných terénnych, ambulantných a pobytových služieb poskytovaných v prirodzenom domácom a komunitnom prostredí.

31. 07. 2018 

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence - 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

IAMPSVR SR získala v roku 2015 ocenenie Effective CAF user – Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je medzinárodne uznávaným nástrojom na samohodnotenie špecificky určené pre organizácie verejnej správy. Vedenie organizácie sa v roku 2017 rozhodlo pokračovať v oblasti zlepšovania sa a zefektívňovania procesov, a to aplikovaním modelu výnimočnosti EFQM vo svojej činnosti.

„Naším cieľom je byť výnimočný, preto sa neustále snažíme posúvať dopredu. V minulosti nám bol udelený certifikát CAF, tentokrát sme sa rozhodli ísť o level vyššie a získať certifikát EFQM Committed to Excellence. Mali sme vytvorený vynikajúci tím našich zamestnancov, ktorí intenzívne pracovali na zavedení nových postupov a vylepšení v našej organizácii. Cennými radami nám pomáhali aj zo Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, ktorá je garantom zavedenia tohto modelu,“ priblížil Martin Ružička, generálny riaditeľ IA MPSVR SR. 

Model výnimočnosti EFQM  vznikol v spolupráci so zakladateľmi Európskej nadácie pre kvalitu (European Foundation for Quality Management - EFQM) v roku 1988. Je nástrojom určeným ku komplexnému posudzovaniu firmy a jej výkonu. Ide o model založený na 9 kritériách: vodcovstvo, stratégia, pracovníci, partnerstvá a zdroje, procesy ako aj vzťah k pracovníkom, k zákazníkom, k spoločnosti a celkové ekonomické výsledky.  

Prvým krokom pre získanie certifikátu EFQM je tvorba samohodnotiacej správy, ktorá je „interným“ videním oblastí z pohľadu vlastných zamestnancov. Za týmto účelom v IA MPSVR SR vznikol 21 členný tím zamestnancov tvoriaci EFQM tím. Metodické vedenie tvorby samohodnotiacej správy zabezpečovala Slovenská spoločnosť pre kvalitu pravidelnými konzultáciami a workshopmi. Na základe samohodnotiacej správy bol následne vytvorený Predkladací dokument, ktorý slúžil ako podklad pre medzinárodné hodnotenie z Európskej nadácie pre kvalitu v Bruseli ako aj externého hodnotiteľa.  

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V programovom období 2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo-orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov. 

V rámci svojich priorít prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

31. 07. 2018 

Životné minimum sa zvyšuje o 2,8%

Životné minimum tento rok výrazne porastie. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvyšuje na 205,07 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 143,06 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 93,61 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,8%. Vzostup životného minima ovplyvnil rast životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rast životných nákladov, resp. rast spotrebiteľských cien, inými slovami infláciu, sleduje a ministerstvu poskytuje Štatistický úrad SR.
 

Rozhodujúcim obdobím za ktoré sa táto veličina zisťuje je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností aktuálne dosiahol hodnotu 1,028. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum ale aj dávky naň naviazané sa zvýšia o 2,8%. 

„Vzhľadom na to, že na sumy životného minima sú naviazané dávky a príspevky určené pre mladé rodiny s deťmi a ohrozené skupiny obyvateľov sme radi, že valorizácia im tentokrát výraznejšie zvýši príjmy a tým vykompenzuje aj zvýšené základné výdavky,“ konštatuje minister práce Ján Richter. 

Životné minimum sa upraví k 1. júlu t.r., avšak dávky naň naviazané sa upravia k júlu, resp. k septembru 2018, event. k januáru 2019 v závislosti od toho, ako úpravu tej-ktorej dávky stanovuje príslušná legislatívna norma. 

Zmena dávok v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti s valorizáciou súm životného minima

31. 07. 2018 

Opatrovateľský príspevok stúpne o rekordnú sumu

Jednou z hlavných úloh Programového vyhlásenia vlády je vytvorenie takých podmienok pre ťažko zdravotne postihnutých, ktoré im umožnia zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojej rodine. Ďalším dlhodobým cieľom je urobiť maximum pre to, aby sa zdravotne ťažko postihnutí podľa možností čo najrýchlejšie etablovali do spoločnosti. Tieto priority napĺňa tzv. veľká novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorá dnes vstupuje do platnosti.
 

„Keď sme začiatkom minulého roka uviedli do praxe novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, boli sme odhodlaní ešte intenzívnejšie pokračovať v pomoci ťažko zdravotne postihnutým. Preto som hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme k ich kvalitnejšiemu životu,“ hodnotí prelomovú novelu minister Ján Richter. 

Najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je historický nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne razantné navýšenie o 120 eur, každý nasledujúci rok sa bude táto suma zvyšovať nariadením vlády. „Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov bol na úrovni čistej minimálnej mzdy. Tam do roku 2020 reálne smerujeme. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si," konštatuje minister Ján Richter. Spomínaná zmena sa dotkne cca 32-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku. 

Novela však rieši aj zásadné zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Konkrétne sa v tomto roku zvýši ich príspevok o 92,19 eur, v rokoch nasledujúcich bude postup zvyšovania prostredníctvom nariadení vlády rovnaký, ako pri opatrovateľoch v produktívnom veku. Podobne, ako realizujeme výrazné zvyšovanie pri sociálnych službách. Naďalej platí, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý. Takýchto opatrovateľov je aktuálne cca 22,5 tisíca. 

Zároveň sa zvyšuje hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na 2 násobok sumy životného minima. Významnou zmenou je aj zvýšenie príspevku zo 49,80 na 100 eur mesačne, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa. Dôležitou úpravou v novele je zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného nad 30 dní. Navyše, ak opatrovaný človek zomrie, tak opatrovateľ dostane príspevok nielen za ten mesiac, ale aj za mesiac nasledujúci. 

Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšia podmienky aj pre osobných asistentov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Súčasná hodinová mzda 2,78 eura sa zvyšuje až na 3,82 eura. Zároveň veľkým ústretovým krokom je úplné zrušenie sledovania príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom budú mať nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov. 

Ďalšou z veľkých zmien je zrušenie povinnosti vrátiť jednorazový peňažný príspevok po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o príspevok na zdvíhacie zariadenie, príspevok na kúpu auta a v neposlednom rade o príspevok na úpravu bytu. „V praxi poznáme prípady, keď to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto túto povinnosť definitívne v zákone rušíme," argumentuje štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Toto nebude platiť výhradne v prípade, ak sa finančné prostriedky nepoužili na daný účel. 

V neposlednom rade treba pripomenúť, že podľa novely dostanú parkovacie preukazy i ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu. 

Prirodzene, tieto komplexné zmeny znamenajú aj výrazný finančný dopad na rozpočet. Ministerstvo počíta s navýšením výdavkov o takmer 51 mil. eur už v roku 2018, Každý nasledujúci rok, až do roku 2021, to bude navýšenie rádovo o viac ako 120 mil. eur. Za novelu zákona o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia zahlasovalo 13. júna 2018 až 144 poslancov NR SR. „Nevylučujem, že v budúcnosti prikročíme k ďalšej novele. Dali sme si totiž záväzok, že budeme hľadať spôsob, ako ešte viac pomôcť zdravotne ťažko postihnutým ľuďom“, prezrádza plány minister Richter. 

Všetky zmeny, ktoré prináša novela

31. 07. 2018 

Projekt Podpora opatrovateľskej služby pokračuje

Ukončený, v poradí už druhý Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby potvrdil, že terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb.
 

Aj preto po dvoch úspešných projektoch pokračujeme v tejto pomoci, tentokrát formou dopytovo orientovaného projektu. Jeho základný princíp spočíva v tom, že záujemca vypracováva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok výhradne na základe výzvy na predkladanie projektov. Predmetná výzva bola vyhlásená 29.6.2018.  

Do výzvy na dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby /DOP POS/, ktorá bola vyhlásená 29.6.2018, sa môžu zapojiť záujemcovia z celého územia SR vrátane Bratislavského kraja. Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a maximálna 26 mesiacov. Výzvu pripravilo MPSVR SR v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a je zverejnená na webovom sídle Implementačnej agentúry:  
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101 

Možnosť prihlásiť sa v prvom kole do zverejnenej výzvy dňa 29. júna 2018 bude možné od 17. júla 2018 do 31. augusta 2018. Takáto nová forma „zamknutej“ výzvy na určitý čas poskytne dostatočný priestor na kvalitnú prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečí rovnakú možnosť pripravenosti (napr. administratívnu, personálnu) pre všetkých poskytovateľov, ktorý majú záujem zapojiť sa do výzvy. Navyše Implementačná agentúra MPSVR SR bude až do „ otvorenia“ výzvy organizovať informačné semináre na celom území Slovenska. 

Alokácia je členená podľa samosprávnych krajov v pomere k počtu obyvateľov. Dopytovo orientovaná výzva sa bude realizovať v 3 hodnotiacich kolách, pričom je možné sa po neúspešnom kole zapojiť do ďalšieho. Projekty budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa zabezpečí ich transparentnosť. Pri celkovej alokácii 41 miliónov eur plánuje rezort práce podporiť minimálne 2800 pracovných miest opatrovateliek.  

MPSVR SR problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť, treba však zdôrazniť, že opatrovateľské služby patria už viac ako 15 rokov do plnej a výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a tak isto financovanie opatrovateľskej služby je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv.

31. 07. 2018 

Na úradoch práce sa nahlásili tisícky absolventov

Aj tento rok ovplyvnil júnové štatistiky nezamestnanosti príchod čerstvých absolventov vysokých škôl do evidencie úradov práce. Evidovaná miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,43 %. Celková miera sa však nezmenila. V júni 2018 zostala na úrovni 6,58 %. Darilo sa pomáhať najmä dlhodobo nezamestnaným, pribudli aj ďalšie stovky voľných pracovných miest.
 

Úrady práce evidovali v júni tohto roka 149 727 ľudí, ktorí boli pripravení ihneď nastúpiť do zamestnania. Celkovo ich bolo na úradoch nahlásených 181 447. Pribudlo 7 506 novopečených vysokoškolákov, čo je o 863 menej ako pred rokom. Najviac čerstvých absolventov sa nahlásilo na úradoch v Prešove, v Košiciach a v Bratislave. „Pri vývoji nezamestnanosti sú určité cykly, ktoré sa pravidelne každý rok opakujú. Nikoho neprekvapí mesiac jún a prihlasovanie absolventov vysokých škôl na úrady práce. Preto aj z historického hľadiska majú práve mesiace jún určité výkyvy, ktoré sú prirodzené. Ak sa prihlási približne 7 tisíc či 8 tisíc absolventov vysokých škôl na úrady práce, ukáže sa to na číslach. Našou úlohou je samozrejme vedieť sa s tým vysporiadať," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Pozitívne je, že mnohí z nich už majú od septembra prisľúbené pracovné miesto. „S tými, ktorí si prácu nenájdu ani po prázdninovom období, začnú úrady intenzívnejšie pracovať a ponúkať im rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce, aby im pomohli čo najskôr nastúpiť do zamestnania,“ dopĺňa minister. 

Tak to bolo aj v minulom roku, keď sa na úrady nahlásilo viac ako 8-tisíc absolventov vysokých škôl. Po roku z nich v evidencii zostalo 670, čo znamená, že 92 % si našlo prácu. „Sledujeme aj takzvanú „obrátkovosť“. Z tých 670 evidovaných absolventov sa viac ako polovica zamestnala, ale prácu si neudržala a vrátila sa do evidencie. Tým musíme dať druhú šancu a preto pracovníci úradov s nimi analyzujú dôvody ich neúspechu a pomáhajú im nájsť si iné uplatnenie,“ opisuje Ján Richter. 

Pozitívne sa aj v júni darilo znižovať počty ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok. „Podarilo sa nám z úradov práce zamestnať 2 163 dlhodobo evidovaných nezamestnaných, z toho viac ako tisíc extrémne dlhodobo nezamestnaných, teda takých, čo sú viac ako štyri roky v evidencii. Je to najmä zásluha opatrení aktívnej politiky trhu práce a projektov, ktoré ponúkajú jednotlivé úrady, pretože s týmito ľuďmi treba pracovať a pripravovať ich," dodáva minister Ján Richter. Naďalej však v evidencii zostáva až 33 % uchádzačov iba so základným vzdelaním alebo bez neho a ich pracovné skúsenosti či zručnosti nezodpovedajú potrebám trhu práce. „Očakávame, že niektorí si nájdu uplatnenie vďaka podpore sociálnej ekonomiky, ktorú intenzívne rozbiehame. V sociálnych podnikoch dostanú šancu znovu získať pracovné návyky a následne sa ľahšie uplatniť na trhu práce,“ hovorí minister. 

V aktuálnom období však môžu nájsť uplatnenie aj pri sezónnych prácach, kde Zákonník práce umožňuje voľnejší režim zamestnávania. „Sú vytvorené zákonné podmienky, aby sme zamestnávateľom zjednodušili prijímanie pracovníkov na sezónne práce. Odporúčame im hlásiť aj takéto voľné miesta na úradoch práce, kde im budeme hľadať vhodných ľudí z radov nezamestnaných. Ak sa to úradom práce nepodarí, môžu zamestnať v zjednodušenom režime aj cudzincov z tretích krajín,“ uzatvára Ján Richter.

31. 07. 2018 

Kontroly v zariadeniach sociálnych služieb budú účinnejšie

Minister Ján Richter inicioval stretnutie s vedúcimi zamestnancami sociálnych odborov samosprávnych krajov, aby spolu hľadali najúčinnejší systém kontrol v zariadeniach sociálnych služieb. Udalosti uplynulých týždňov totiž poukázali na fakt, že nie všetky inštitúcie zodpovedné za kontroly v týchto zariadeniach k svojim povinnostiam pristupujú tak, ako by mali.
 

Medializovaný prípad zariadenia IRIS podnietil ministra práce Jána Richtera k tomu, aby stretnutie zorganizoval. „Je dôležité, aby bola v prvom rade vzájomná informovanosť a koordinácia, pretože v systéme kontrol v oblasti sociálnych služieb je zapojených viacero inštitúcií,“ zdôraznil Ján Richter. Zariadenia sociálnych služieb by mali prioritne kontrolovať ich zriaďovatelia, následne vyššie územné celky, ktoré ich registrujú. „Kto registruje, musí aj kontrolovať,“ zdôraznil minister. 

Samotné ministerstvo práce vykonáva kontrolu a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb - dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutých verejných financií, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, dodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a pod. Z pozície ministerstva práce na kontroly v zariadeniach sociálnych služieb bude dohliadať 36 pracovníkov. Aktuálne bol zriadený odbor, ktorý bude mať 15 zamestnancov vrátane vysunutých pracovísk v Košiciach, v Žiline a v Nitre. Minister očakáva, že v podobnom duchu personálne posilnia kontroly aj jednotlivé samosprávne kraje. „Listom sa obrátim na všetkých županov a budem mať ambíciu presviedčať ich, aby na systém kontroly v rámci vnútorného kraja vyčlenili viac prostriedkov, vrátane personálneho zabezpečenia,“ informoval Ján Richter. 

Ján Richter poukázal aj na fakt, že mnohé kontrolné orgány neakceptujú anonymné podania. Táto forma podaní veľakrát upozorňuje na ďaleko dôležitejšie veci ako oficiálne sťažnosti, ktoré podpíše konkrétny klient, alebo niekto z príbuzných. 

Výsledkom stretnutia je okrem iného aj dohoda na vytvorení nadrezortnej komisie. Tá by sa pravidelne schádzala a vzájomne informovala o priebehoch či výsledkoch kontrol. Dôležité budú najmä opatrenia, ktoré by mali realizovať jednotlivé kontrolné orgány, pretože záber kompetencií je široký – cez VÚC, rezort zdravotníctva, rezort práce, Najvyšší kontrolný úrad, až napríklad po inšpekciu práce. 

Na stretnutí sa zúčastnili aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a podpredseda ZMOS Jozef Turčányi, ktorí uistili, že v rámci svojich kompetencií budú nápomocní pri riešení problémov v zariadeniach sociálnych služieb.

31. 07. 2018 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/vyzva-zasielanie-nominacii-ocenenie-ministra-prace-socialnych-veci-rodiny-sr-za-socialny-cin-roka-za-vyznamnu-pomoc.html

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). 

Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2017  je potrebné podať  do 11. septembra  2018. Vyplnenú prihlášku (viď príloha) môžu poslať  obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie  na e-mailovú adresu:  okv@employment.gov.skalebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava. 

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov. 

Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek  zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu,  ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom,  nad rámec svojich pracovných povinností , bola nápomocná. 

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Prihláška vo formáte MS Word (.docx) 
Prihláška vo formáte OpenOffice (.odt)

31. 07. 2018 

Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

 • Historicky jedna z najvyšších investícií do vybavenia základných škôl
 • Vyše 37 miliónov eur je určených stovkám základných škôl na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební a knižníc
 • Na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti pôjde 15 miliónov eur

„Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť našej krajiny. Vzdelanie je tiež dôležité pre osobný rozvoj a profesionálny život mladej generácie. Preto si naše regionálne školstvo zaslúži dostatočné množstvo prostriedkov. Vyhodnotili sme prvé kolo eurofondovej výzvy zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební na základných školách. Schválili sme viac ako tri stovky projektov v hodnote viac ako 30 miliónov eur, ktoré poputujú do všetkých regiónov Slovenska. V histórii Slovenska ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl. Spolu podporíme vybavenie 1060 odborných učební a 131 knižníc pre 133 267 žiakov na základných školách," uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR).

V prvom kole eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) určenej pre základné školy bolo predložených 645 projektov v hodnote 56,7 mil. eur, z toho schválených bolo 352 projektov v hodnote 33 mil. eur, ktoré preplatí Európska únia. Celkovo bude podporených 131 knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební. Oprávnenými prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, subjekty súkromného sektora. Financie sú určené na obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc, prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Celkovo na vybavenie základných škôl vyčlenil agrorezort 37 miliónov eur.

Do zvýšenia kvality základných škôl poputujú prostriedky aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ktoré začiatkom júna vyhlásilo výzvu pod názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť" s alokáciou 15-miliónov eur.  O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výhľadovo MŠVVaŠ SR plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a gymnáziá.

„Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín či na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov. V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy. Vytvárame tak priestor na potrebné dovybavenie škôl. Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov," spresnila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva uzavrelo prvé hodnotiace kolo 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Doteraz sa zapojilo 37 škôl. Výzva je stále otvorená. „Dobrou správou pre žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť podávania žiadostí, teda významne sa znížil rozsah požadovaných potvrdení," dodala ministerka Martina Lubyová.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

31. 07. 2018 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/51

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 17 188 050  Eur (zdroj EÚ), pričom prijatá suma za tri hodnotiace kolá (zdroj EU) predstavuje 56 661 662 €.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 24.08.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

[1]Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

31. 07. 2018 

Oznam o zverejnení 32. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  dňa 19.07.2018 zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie kvality vozidlového parku prímestskej a mestskej autobusovej dopravy prostredníctvom nákupu nových vysokoenvironmentálnych, nízkopodlažných autobusov.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 9 425 754 EUR (zdroj EÚ), pričom výzva je otvorená pre územia RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Prešovského kraja a MFO Prešovského kraja. 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj(zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS(zdroj EÚ) Alokácia pre MFO[1](zdroj EÚ)
Trnavský 1 225 754 1 225 754 N/A
Trenčiansky 1 971 181 1 971 181 N/A
Prešovský 6 228 819 2 444 745 3 784 074
SPOLU 9 425 754 5 641 680 3 784 074

 

Oprávnení žiadatelia:

a) mesto, samosprávny kraj,

b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),

c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém

Oprávnené aktivity:

a) nákup resp. náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi[2] spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry

31. 07. 2018 

Agrorezort podporí stovky nových miest v jasliach po celom Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí budovanie a rekonštrukciu jaslí. Spustenie výzvy reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

 • Príležitosť na tvorbu stoviek nových miest v jasliach
 • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení
 • K dispozícii je takmer 13,5 milióna eur

„Tlak na matky zaraďovať sa do pracovného života ešte pred dovŕšením tretieho roka dieťaťa so sebou prináša potrebu zvyšovania kapacity jaslí, ktorých je žiaľ na Slovensku akútny nedostatok. Verím, že vďaka tejto výzve sa nám podarí tento stav zlepšiť a v jasliach vzniknú stovky nových miest,“ vyhlásila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výzva je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prispieť má k zosúladeniu rodinného a pracovného života.

O finančné prostriedky z IROP sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi  a aj mimovládne neziskové organizácie.

„Výzva s alokáciou takmer 13,5 milióna eur je zameraná na modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich jaslí a budovanie nových zariadení. Prostriedky je zároveň možné získať aj na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR.

Žiadosti do spustenej výzvy môžu záujemcovia podávať do 10. septembra 2018. Všetky dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke www.mpsr.sk v časti Podpory-výzvy.

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Samosprávny kraj Alokácia na kraj (zdroj EÚ)
Bratislavský 2 000 000 €
Trnavský 2 656 250 €
Nitriansky 1 625 000 €
Trenčiansky 1 400 000 €
Banskobystrický 1 600 000 €
Žilinský 2 208 708 €
Prešovský 1 000 000 €
Košický 994 500 €
SPOLU: 13 484 458 €
31. 07. 2018 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2017.

31. 07. 2018 

Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného obdobia pre realizáciu projektov (fyzická i finančná realizácia) do 15.3.2019. V súvislosti s uvedenou zmenou dochádza zároveň k úprave termínu pre predkladanie dokladov preukazujúcich nadobudnutie elektromobilu žiadateľom (do 30.4.2019).

Aktualizovaný dokument v znení vyššie uvedených zmien „Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“ nájdete v sekcii Podpora/Dotácie

31. 07. 2018 

Aj okres Medzilaborce má schválený svoj akčný plán a ďalšiu podporu vo výške 1 mil.eur

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov.

Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý má len o niečo viac ako 12 000 obyvateľov, je v rokoch 2018 až 2022 znížiť viac ako 13% mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia minimálne 377 pracovných miest.

Opatrenia akčného plánu sa zameriavajú predovšetkým na oblasť ekonomiky, podnikania a služieb, konkrétnejšie na:
-        rozvoj malého a stredného podnikania s potenciálom tvorby produktov a služieb založených na miestnej surovinovej základni s vyššou pridanou hodnotou a potenciálom tvorby pracovných miest, vrátane pôdohospodárstva a lesníctva,
-        prepájanie lokálnej spotreby produktov, služieb a malého a stredného podnikania,
-        vytvorenie podmienok pre vznik podnetného priestoru spájajúceho pod značkou svetoznámeho umelca Andyho Warhola inovatívnych a kreatívnych ľudí, ale aj aktivity, projekty, podujatia a nápady,
-        prepájanie kreatívnych činností v oblasti umenia s produkciou a službami malých a stredných podnikov,   
-        zvýšenie efektívnosti vzdelávania a praktickú prípravu pre trh práce,
-        podporu dostupnosti sociálnej infraštruktúry a kvalitných služieb,
-        ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, zachovanie tradičných stavebno-remeselných a umeleckých postupov a techník potrebných na zachovanie kultúrneho dedičstva.
 
Realizácia opatrení predpokladá viaczdrojové financovanie v celkovej výške 38,55 milióna eur, z čoho vyše 16 miliónov eur by malo byť poskytnutých z programov spolufinancovaných z EŠIF. Výška prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na poskytovanie regionálneho príspevku predstavuje 1 585 000 eur, ktoré budú s výnimkou roka 2018 uvoľňované na realizáciu jednotlivých projektov na základe ročných priorít odsúhlasených vládou.

Okres Medzilaborce bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradený dňa 20.10.2017.  Od roku 2014, resp. 2015 do roku 2018 bolo organizáciám či obciam okresu poskytnutých z rôznych dotácií Úradu vlády SR, rezervy predsedu vlády či Grantov EHP a tzv. nórskych grantov viac ako 249 000 eur.

31. 07. 2018 

Nová výzva na dotácie na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2018

Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 
V aktuálnej  výzve je celkovo vyčlenených 1 110 178 eur pre  tri okruhy oprávnených aktivít, ktorými sú:

 • podpora prípravy akčných plánov rozvoja,
 • aktivity zamerané na podporu vytvárania partnerstiev a spolupráce sociálnoekonomických partnerov a územnej spolupráce regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej a využívania príkladov dobrej praxe,
 • príprava a realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na vybrané témy podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja, môžu predkladať žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 20. júna 2018, a to do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu: Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo prostredníctvom pošty na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,  alebo osobne do podateľne Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na základe odporučenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jeho poradným orgánom. Odborná hodnotiaca komisia podľa § 13 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených v tejto výzve, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
 
Pre záujemcov o podanie žiadosti pripravuje Úrad vlády SR informačné semináre v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. O  termínoch ich konania budeme verejnosť včas informovať.
 
Výzva a metodická príručka pre žiadateľov sú zverejnené na webovej stránke úradu vlády: http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/#tabs-3.
 
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky elektronickou poštou na adresu: vyzva2018@vlada.gov.sk .

31. 07. 2018 

Špecifikácia Environenmentálneho fondu na rok 2019 pre nasledovné oblasti

A - OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME - Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.

- Napr. podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov alebo obnoviteľných zdrojov energie. Zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, umývanie plôch a komunikácií (nákup čistiaceho vozidla), výsadba zelene atď.

 

B - OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD - činnosti zamerané na budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie ČOV pre najmenej rozvinuté okresy ako aj činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov.

- V prípade, ak plánuje realizovať projekt v oblasti B. (kanalizácia a vodovod v jednej ryhe), žiadateľ je oprávnený predložiť dve žiadosti (jedna žiadosť v rámci činnosti kanalizácie s označením BK1AP až BK5AP a BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c a jedna žiadosť v rámci činnosti vodovodu s označením BV1AP až BV4AP a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c)

- BP1  Opatrenia na vodnom toku: Podpora je určená na realizáciu opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu pred povodňami. Podporené budú najmä projekty, ktoré riešia technické a biotechnické opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietočnej kapacity koryta toku a zabezpečenie retenčnej schopnosti krajiny

- BP2 - Opatrenia mimo vodného toku: Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení, opatrenia na zmenšenie maximálneho prietoku povodne , zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní.

- BR1 Rybárstvo: Podpora je určená na ochranu rybárstva, ( zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb), a aktivity zamerané na revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, zvýšenie prietoku)

 

C - ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA - 

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni (zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov) ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry, predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov  (výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, mulčovačov, drviča, štiepkovača, rotačných triedičov a osveta vo forme letákov),  činnosti týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (zabezpečenie zberných nádob a kontajnerov, centier opätovného používania).

 

D - OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY - Činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek.

- Napr. starostlivosť o chránené územia, chránené stromy, územia medzinárodného významu, záchrana chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.

  

E - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA - Činnosti smerujúce k budovaniu a rekonštrukcii náučných lokalít, náučných chodníkov, geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy.

- Napr. budovanie a rekonštrukcia náučných lokalít, náučných chodníkov, geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy a na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo mestských environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru.

  

F - PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

- napr. mapovanie, prieskum a charakterizovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia, prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží atď.

 

POD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY - Činnosti zamerané na kvalitu životného prostredia, zelenú infraštruktúra a environmentálnu výchovu.

 

 

Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci ktorejkoľvek z činností podpory v rámci Oblastí A., B., C., D., E., F. okrem prípadu v oblasti B a E.

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty územnej samosprávy - obce, združenia obcí, 
 • vo výnimkách niektorých činnosti v rámci oblastí aj - nezisková organizácia, právnická osoba, príspevková organizácia, občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond.

Termín predkladania žiadostí:

 • termín predkladania žiadostí je do 31. 10. 2018, Nepremeškajte svoju možnosť na podanie žiadosti!!!

Výška podpory formou dotácie:

 • Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. 
 • Maximálna výška žiadanej dotácie 200.000,00 EUR 

 

31. 07. 2018 

Úrad vlády SR urýchľuje poskytovanie regionálneho príspevku

 

V období od 29. júna 2018 do 16. júla 2018 uzavrel Úrad vlády SR 16 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku v súlade s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov v hodnote viac ako 1 200 000 eur. 
 
Podpora je nasmerovaná napríklad na materiálno – technické vybavenie či prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej kanalizačnej prípojky pre obecný podnik v obci Ihľany, okres Kežmarok, a to v sume 120 800 eur, na rekonštrukciu haly a nákup strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania pri Strednej odbornej technickej a agropotravinárskej Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola v Rimavskej Sobotevo výške 201 262 eur.
 
Podporené   sumou viac ako 304 000 eur budú tiež materiálovo-technické vybavenie zámočníckej dielne, strojovej obrobne, stolárskej dielne, autodielne a rekonštrukcia stolárskej dielne a autodielne v Strednej odbornej škole - Szakközépiskola vo Fiľakove, okres Lučenec a   200 000 eur je určených na výstavbu tržnice rovnako vo Fiľakove na podporu regionálnych produktov, kde sa dňa 25.júla 2018 o 10.00 hodine na Trhovej ulici uskutoční aj slávnostné uloženie jej základného kameňa. 
 
 
V uvedenom období Úrad vlády SR uzatvoril zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku so žiadateľmi z najmenej rozvinutých okresov:  Rožňava, Svidník, Revúca, Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov, Trebišov, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Kežmarok a súhrnne išlo o podporu tvorby pracovných miest, vzdelávania či rekonštrukcie  škôl, ale aj napríklad na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa v obci Brezovica.

21. 12. 2017 

Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných 19 projektov

Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít, a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

O dotáciu sa uchádzalo celkom 56 projektov, podporených bude 19 najkvalitnejších. Medzi podporenými subjektmi sa nachádzajú regionálne rozvojové agentúry, subjekty územnej samosprávy a subjekty neziskového sektora, ktorých projekty vedú k podpore miestnych výrobcov, rozvoju ľudských kapacít a vôbec konkurencieschopnosti príslušného územia.

Objem disponibilných finančných prostriedkov v uvedenej výzve bol 1 110 178,00 eur, podpora jednotlivé projekty boli podporené sumou od cca 20 000 eur do cca 38 500 eur. Podmienkou je aj najmenej 10% spolufinancovanie projektu.

Úspešné projekty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2B6tJyt

Úrad vlády SR plánuje vyhlásiť novú výzvu o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja aj v roku 2018, a to v priebehu mesiaca februártak, aby sa o ňu mohlo uchádzať čo najviac záujemcov, ktorí budú mať dostatok času uchádzať sa o dotáciu kvalitnými projektmi a splniť všetky podmienky výzvy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ksvlMN

 

 

28. 11. 2017 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

  

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

                    zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

 

Názov:                        Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Zastúpená:                  Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Sídlo:                          Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

IČO:                            45 737 711

DIČ:                            2023486465

Telefón:                      0918 746 925

Kontaktná osoba:       Mgr. Tibor Pénzeš

E-mail:                        info@rranovozamocko.sk

Osoba zodpovedná za proces obstarávania: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925, obstaravanierranz@gmail.com

         adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rranovozamocko.sk

         

1.Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona

     § 8 ods. 1 zákona.

 

2.Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

     Nie

3.Názov zákazky

     Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

4.Druh zákazky

     Zákazka na poskytnutie služby

5.Hlavné miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa

6.NUTS KÓD: SK 023

 7.Výsledok verejného obstarávania

     OBJEDNÁVKA

8.Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v grafickej úprave textu a tlač brožúr vo formáte A5 a A4 v predpokladanom rozsahu 2 000 veľkosti A4, predpokladaný počet strán 16  a 2 000 veľkosti A5, predpokladaný počet strán 32. Požadujeme farebnú tlač  obojstranne, obsah brožúr bude pozostávať z obrázkovej časti a text, približné rozloženie je 50% text a 50% obrázky, pričom text bude na farebnom pozadí.

    9.Obhliadka miesta:

       Obhliadka nie je potrebná.

10.Hlavný predmet zákazky:

79822500-7 Grafické návrhy

79823000-9 Tlačiarenské a doručovateľské služby

11.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  7 300EUR bez DPH

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej hodnota bude neprimerane vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

12.Termín plnenia

12/2017 – 03/2018

  13.Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

13.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.

13.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.

13.3.   Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

14.Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade      úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

       Nevyžadujú sa.

15.Podmienky účasti

15.1 Osobné postavenie

15.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a)         predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo

b)        zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

15.1.2   Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

15.1.3    V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných 
do  17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

15.1.4  Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

15.1.5    Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

15.1.6    Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.

15.1.7   Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,  nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

              Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie výpisu z webového prostredia (napr. z www.orsr.sk, www.zrsr.sk, v takomto prípade bude úspešný uchádzač vyzvaný pred podpisom zmluvy na  predloženie originálu dokladu.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

       Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

15.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

15.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

       Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DH

       Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom

       01.12.2017 o 12:00

18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

       Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

18.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na adresu:                           obstaravanierranz@gmail.com

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo:

„NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred uzavretím rámcovej dohody doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 19.1 – 19.4  tejto výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

18.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Svätoplukova 1 ,

940 01 Nové Zámky

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 19.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi  19.2 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

19. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

19.1       Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15.1. tejto výzvy.

19.2       Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

21.Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

22.  Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

23.Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 31.03.2018.        

24.Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.11.2018

25.Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

28.11.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

 

V Nových Zámkoch, dňa 28.11.2017

 

                                                                                                           Mgr. Tibor Pénzeš, v.r.

                                                                                                        osoba poverená obstarávaním

 

 

 

 

  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

 

Uchádzač:                  ...................................................................................................................                                                                   

 

Adresa sídla:              ...................................................................................................................

 

IČO:                           ...................................................................................................................

 

 

Vypĺňa platca DPH:

 

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena bez DPH

celková cena bez DPH

celková cena s DPH

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Tlač brožúr A5

 

 

Tlač brožúr A4

 

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

 

Spolu

 

 

 

Vypĺňa neplatca DPH:

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena

Celková cena

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena

celková cena

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena

Tlač brožúr A5

 

Tlač brožúr A4

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

Spolu

 

 

V ..........................,dňa.................

 

 

                                                                                             Podpis[1]

 [1] Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

 

14. 11. 2017 

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. - 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa budú týkať hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 - 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 - 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Svoju účasť predbežne potvrdila pani ministerka Gabriela Matečná spolu so zástupcami MPRV SR, taktiež pán Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, zástupcovia Ministerstva zemědělství ČR, zástupcovia MAS zo SR a ČR a zástupkyňa European Evaluation Helpdesk.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom - PDF (http://bit.ly/2zWICqw)

Pozvánka s programom - DOC (http://bit.ly/2yZIN4g)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zTt7j4

 

 

14. 11. 2017 

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je prílohou tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam schválených MAS Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2zAj023)

Zoznam neschválených VSP Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2jpKKjq)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zBcqIx

 

13. 10. 2017 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 (ŽoSS MAS)

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Termín na vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení ŽoSS MAS:

Predpoklad je do 15.11.2017 vzhľadom na nekompletnosť väčšiny podaných ŽoSS MAS zo strany žiadateľov.

Dokument na stiahnutie:

FAQ k výzve č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2kLeckh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2yHPI1w

 

 

11. 10. 2017 

Pozvánka na semináre pre malých a mladých poľnohospodárov

S radosťou vás pozývame na semináre pre všetkých "malých a mladých" poľnohospodárov a výrobcov potravín v rámci projektu:

Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie

termíny a miesta konania :

 • 11.-13.10.2017  - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
 • 18.-20.10.2017 - Lučenec  (kongresové centrum Hotel Clavis)
 • 23.-25.10.2017 - Zemplínska Šírava(Penzion Dolina ; Hôrka-Zemplinská Šírava)
 • 6.-7.11.2017 - Levoča (Hotel U Leva)
 • 13.-15.11.2017 - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
 • 22.-24.11.2017 - Nitra (SPU)
 • 27.-29.11.2017 - Podkylava(Agropenzion Adam)
 • 7.12.2017 - celoslovenská konferencia - Nitra (SPU)

Prihlášky zasielajte na :  noskovicova@vup.sk        033/6472973

viac info nájdete na : http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=1&id=512

Veríme, že vás tieto aktivity oslovili a čoskoro sa stretneme.

Pokiaľ máte konkrétne otázky k témam mladý a malý farmár, tak ich, prosím, obratom pošlite na  ecotrend@ecotrend.sk.

Na všetky otázky dostanete odpovede priamo na akciách.

Tešíme sa na vás !

S pozdravom

Ekotrend Slovakia

10. 10. 2017 

Výsledky kohéznej politiky EÚ: ako ovplyvnila Slovensko

Európska komisia dnes uverejnila 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ. Ide o podrobnú a komplexnú analýzu súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, na základe ktorej tiež vidno, aký vplyv mala kohézna politika na jednotlivé členské štáty EÚ.

Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: " Slovensko môže pre svoj rozvoj využívať značné finančné prostriedky z EÚ. V rokoch 2014-2020 môže z európskeho rozpočtu získať o 13,5 miliardy eur viac ako do neho prispeje. Tieto financie zvýšia HDP Slovenska o 3%. Mali by byť efektívne využité aj pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ktoré sú na Slovensku stále vysoké. Ďalšie možnosti pre investície do rozvoja má Slovensko z rôznych európskych finančných nástrojov. Je to šanca, ktorú by sme mali dobre využiť v prospech slovenských občanov. "

Zo správy vyplýva, že európske hospodárstvo sa zotavuje, naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, či v rámci nich: Slovensko sa spolu s Gréckom, Rumunskom, Bulharskom a Francúzskom vyznačuje najväčšími regionálnymi disparitami vo všetkých oblastiach:

- regióny podľa správy zaznamenávajú rast, no nie rovnakým tempom. Mnohé regióny, ktorých bohatstvo sa blíži k priemeru EÚ, akoby uviazli v pasci priemerných príjmov. Niektoré znášajú náklady globalizácie, no zatiaľ bez toho, aby pocítili jej prínosy: Bratislavský kraj je jediný región v rámci V4 krajín, ktorý sa podľa tejto správy radí medzi hospodársky vysoko rozvinuté regióny (rozhodujúce faktory pri tomto hodnotení boli príjmy, vzdelanie obyvateľstva, infraštruktúra, inovačná kapacita, či inštitucionálna kvalita)

dopad kohéznej politiky EÚ: vďaka investíciám prostredníctvom kohéznej politiky EÚ sa pre Slovensko predpokladá v období 2014-2020 nárast HDP o 3%; dnes Slovensko patrí k stredne rozvinutým krajinám v EÚ spolu s Portugalskom, Cyprom, Slovinskom a Českou republikou, pričom v rámci tejto skupiny malo v rokoch 2009-2016 najvyšší rast HDP na hlavu a najvyššiu produktivitu

- správa spomína aj proces verejného obstarávania a korupciu: jedným z ukazovateľov korupcie alebo nedostatočnej hospodárskej súťaže v krajine je počet prípadov, kedy v procese udeľovanie zmlúv cez verejné obstarávanie figuruje iba jediný účastník. Na Slovensku sa to deje vo viac ako 40 % všetkých prípadov.

Prečítajte si celú tlačovú správu v slovenčine. Grafy a ďalšie konkrétne zistenia nájdete v správe o súdržnosti.

 

28. 08. 2017 

Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ

Podľa zákonných podmienok zodpovedá Ministerstvo financií SR (MF SR) za výkon vládneho auditu finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike zo zahraničia. V súvislosti s touto agendou plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a národnou legislatívou úlohy orgánu auditu na programoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Povinnosťou orgánu auditu je najmä zabezpečenie systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov. Splnenie povinností vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov EŠIF ako aj ďalších finančných prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov zabezpečuje MF SR aj prostredníctvom svojich spolupracujúcich orgánov, a to Úradu vládneho auditu, ako aj zazmluvnených externých audítorských spoločností. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na rozsah, kvalitu, odbornosť a transparentnosť procesov a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít zabezpečujúcich výkon vládneho auditu. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že MF SR ani Úrad vládneho auditu aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej a najmä európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov EŠIF kapacitne zabezpečiť v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť dve verejné obstarávania s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov EŠIF. Pri obidvoch verejných obstarávaniach ide o nadlimitné zákazky, ktoré sa budú realizovať postupom verejnej súťaže. Jedným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 742 500,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR počas obdobia dvoch rokov výkon štyroch systémových auditov v rámci dvoch operačných programov spadajúcich pod EŠIF. Prvé dva externé audity z tohto verejného obstarávania plánuje MF SR zadať úspešnému uchádzačovi vo štvrtom kvartáli 2017. Druhým verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške je 2 820 480,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR výkon auditov operácií na finančných prostriedkoch EŠIF, ktoré nebude schopný pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v roku 2018. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

Účelom oboch pripravovaných zákaziek je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných vládnych auditov potrebných na úspešnú implementáciu EŠIF.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wHLm9s

 

 

28. 08. 2017 

Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7GJ79

28. 08. 2017 

Školy získali desiatky tisíc eur, aby pomohli zvýšiť finančnú gramotnosť (Nadácia SLSP)

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.

Chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávacích metód, k zážitkovému vyučovaniu, aby si deti osvojili vedomosti vlastnou skúsenosťou. Náš program prináša do školských hodín kreativitu a inovatívne prvky. Jeho zámerom je tiež zvýšiť pozornosť problematike finančného vzdelávania, aby sa deti v budúcnosti lepšie orientovali vo svete financií“, uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

O finančný príspevok sa mohli uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou. Grant bolo možné získať v dvoch vybraných oblastiach, a to zvyšovanie finančnej gramotnosti alebo inovatívne metódy vyučovania.

Výška príspevkov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne bola minimálne 2 000 eur a maximálne 3 000 eur.

Zoznam podporených projektov je zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2xmjWmF

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wyakaM

28. 08. 2017 

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 50 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wya9fC

28. 08. 2017 

Prezentácia a fotky z augustových seminárov 2017 (Európa pre občanov)

Minulý týždeň vo štvrtok (17.8.) sa uskutočnil posledný seminár k opatreniam septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov.

Celkovo tak Európsky kontaktný bod zrealizoval štyri semináre v týchto mestách: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť na stránke:

http://bit.ly/2wHX4AN  

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w2Ya7i

 

28. 08. 2017 

Začala sa registrácia na septembrové školenia pre potenciálnych žiadateľov (Interreg PL-SK)

Začala sa registrácia na septembrovú sériu školení určených pre potenciálnych žiadateľov programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Školenia budú vedené pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu spoločne s kontrolórmi z Poľska a Slovenska. Školenia sú určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os.

Pozývame Vás na registráciu prostredníctvom formulára v záložke Ako použiť program / Zapoj sa do školení(http://bit.ly/1OmW7MH). Vzhľadom na ohraničený počet miest bude rozhodujúce poradie prijatých registrácií.

Kalendár školení:

- 04-05 september 2017: Žilinský kraj, Žilina (http://bit.ly/2vrkCpm)

- 06-07 september 2017: Prešovský kraj, Prešov (http://bit.ly/2xCmxbj)

- 12-13 september 2017: Województwo Małopolskie, Nowy Sącz (http://bit.ly/2xC8NgT)

- 19-20 september 2017: Województwo Podkarpackie, Jasło (http://bit.ly/2xC21Yt)

- 26-27 september 2017: Województwo Śląskie, Szczyrk (http://bit.ly/2iyEJ2R)

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Konkrétne miesto školenia bude uvedené v e-maily s potvrdením registrácie, ktorý bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vrhV79

28. 08. 2017 

Zrušenie výzvy - Podpora rozvoja športu na rok 2017 (Úrad vlády SR)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („zákon“) v nadväznosti na ust. § 10 ods. 2 zákona a § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zrušuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 z 31. marca 2017 („Výzva“) z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria na poskytnutie dotácie a v záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania.

Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 prijaté na základe Výzvy nebudú podporené.

Dokument na stiahnutie:

Výzva zrušená - informácia (http://bit.ly/2vghxMR)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2xBSoJ9

18. 08. 2017 

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č. 1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA (http://bit.ly/2ibLwj6) a v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa (http://bit.ly/2x9xD7C).

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7gP4j

 

 

18. 08. 2017 

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II. a III. prioritnú os (Interreg PL SK)

Radi by sme vám predstavili úroveň plnenia ukazovateľov pre 1., 2. a 3. prioritnú os v projektoch realizovaných v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. V tabuľkách v prílohe sú červenou farbou označené tie ukazovatele, ktoré prekročili percentuálnu úroveň realizácie vo vzťahu k cieľovej hodnote.

Dokument na stiahnutie:

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II., a III. prioritnú os (http://bit.ly/2wVFnL2)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7MHFY

18. 08. 2017 

Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad:

1.   Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom.

2.   Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+.

3.   Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+.

4.   Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE.

5.   Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

6.   Spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP.

7.   Minimalizácia predkladania povinných príloh.

8.   Zjednodušené vykazovanie výdavkov.

9.   Metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP zo strany informačno poradenských centier.

Na ďalšie zvýšenie účinnosti rôznorodých nástrojov pripravujeme na jeseň 2017 Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov.

V súčasnosti máme pripravenú pracovnú verziu dokumentu Akčný plán a experti ÚPVII pracujú na jej finalizácii. Akčný plán predstavíme na jeseň. V širokej škále opatrení pripravujeme napríklad návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov, spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov napr. žiadosť o platbu, ako aj rozšírenie prepojenia informačných systémov v rámci ITMS OpenAPI, tak aby informácia alebo doklad, nemuseli byť duplicitne nahrávané. Jedným z navrhovaných opatrení je napríklad zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému ARACHNE. Ďalšie opatrenia pripravujeme a po analýze ich dopadu budú začlenené do Akčného plánu.

Akčný plán bude obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti ako aj zjednodušovania implementácie EŠIF, v ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre obdobie 2014-2020, ako aj z už prijatých opatrení spracovaných Úradom podpredsedu vlády. Zároveň využívame príklady dobrej praxe zo zahraničia, ale aj poučenia z negatív, ktoré majú eliminovať tieto riziká do budúcna a zlepšiť verejnú mienku o nakladaní a využití EŠIF a zvýrazniť Európsku pridanú hodnotu.

Opatrenia sa budú týkať najmä zlepšenia spolupráce s prijímateľmi a verejnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, zlepšenie kontrolných procesov, využitie IKT prostriedkov pre tieto opatrenia, vrátane nástrojov na analýzu rizík, ďalšieho zverejňovania údajov, kvality hodnotiaceho a výberové procesu a pod.

Príklady opatrení podrobne:

Opatrenie 1: Realizácia workshopov/hackhatonov za účasti zástupcov verejnosti s cieľom získať pohľad verejnosti na implementáciu EŠIF a zabezpečiť priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 2: Spustenie ITMS OpenAPI – možnosť prepojenia informačných systémov, s ktorými už dnes prijímatelia pracujú, so systémom ITMS2014+ tak, aby informácia alebo doklad, ktoré sú potrebné napr. pre preplatenie Žiadosti o platbu a ktoré už sú zaevidované vo vlastnom informačnom systéme prijímateľa, nemuseli byť duplicitne nahrávané do ITMS2014+.

Opatrenie 3: Realizácia spoločného projektu ÚPVII SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych organizácií s nasledovnými aktivitami 1) Vytvoriť a otestovať nástroje a postupy na efektívne a účelné zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie politiky súdržnosti, 2) Zefektívniť informačné toky medzi Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej CKO), riadiacimi orgánmi (ďalej RO)/sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej SO) a občianskou spoločnosťou 3) Posilniť mechanizmus monitoringu EŠIF.

Opatrenie 4: Elektronická komunikácia so žiadateľmi – spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov ako je žiadosť o platbu a monitorovacie správy.

Opatrenie 5: Opatrenia týkajúce sa zjednodušeného vykazovania výdavkov - organizácia spoločnej konferencie s Európskou komisiou, vrátane workshopov a následne zapracovanie odporúčaní Európskej komisie a príkladov dobrej praxe do riadiacej dokumentácie.

Opatrenie 6: Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií. Na úrovni CKO sprehľadniť systém riadenia a nadväzujúce metodické pokyny, prepojiť systém riadenia s výkladmi a usmerneniami, ktoré CKO vydáva alebo zasiela RO, tak aby bolo používateľom systému riadenia jednoduchým spôsobom umožnené získať výklad príslušných ustanovení systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 7: Zlepšenie kontrolných procesov a procesov riadenia rizík prostredníctvom elektronického systému ARACHNE, prevádzkovaného Európskou komisiou. Systém ARACHNE bude slúžiť ako povinne využívaný pomocný vyhľadávací nástroj s cieľom určiť projekty, ktoré by mohli byť potenciálne náchylné na riziká udržateľnosti projektov, podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalostí.

Opatrenie 8: Elektronický výber hodnotiteľov – CKO pripravuje v rámci ITMS2014+ funkcionalitu, prostredníctvom ktorej budú hodnotiteľom, ktorý splnia sprísnené podmienky výberu, elektronicky prideľované žiadosti o nenávratný finančný príspevok náhodným výberom.

Opatrenie 9: Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov – stanovenie sprísnených pravidiel pre odbornosť hodnotiteľov a overovanie odbornosti hodnotiteľov.

Opatrenie 10: Zverejňovanie hodnotiacich hárkov – ÚPVII CKO plánuje zaviesť povinné zverejňovanie hodnotiacich hárkov jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Opatrenie 11: Zverejňovanie zámerov národných projektov na jednom mieste za účelom informovania verejnosti o projektoch, ktoré sa pripravujú na financovanie.

Upozorňujeme, že nejde o konečný zoznam opatrení, len predbežne rozpracované návrhy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wfHnkj

18. 08. 2017 

Cezhraničný kuriér august 2017 (Interreg PL-SK)

Nech sa páči, prečítajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”.

Predstavíme Vám v ňom:

- Kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017.

- Partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“.

- Výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu.

- Správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov.

- Zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici.

- Slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom.

Dokument na stiahnutie:

Cezhraničný kuriér august 2017 (http://bit.ly/2v72hgo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vNYAyf

18. 08. 2017 

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. „Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže „myslieť dopredu“, ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami,“ konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Andrej Švec. Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií. Druhé miesto v národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin). Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v priebehu októbra 2017. Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Doplňujúce informácie:

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny.

Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2017 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Výsledky súťaže Dedina roka 2017 (http://bit.ly/2fQBF1j)

Príloha č. 2: Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora (http://bit.ly/2vIg1l7)

Linky na stránky súťažiacich obcí:

http://bit.ly/2reh3En

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pJbTjA

 

18. 08. 2017 

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku.
 
Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
 
Príručka je zverejnená v časti Dokumenty.
 
 
 
17. 08. 2017 

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03) a výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Výzvy boli uzavreté z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wcymbB

 

 

15. 08. 2017 

Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality (ECPA) 2017

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému "kybernetická bezpečnosť". Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti - "počítačová kriminalita (podvody s kartami)" alebo "kybernetické útoky".

Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční v decembri 2017 v estónskom Tallinne. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 EUR.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr 20. septembra 2017 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.

Národné kolo súťaže sa uskutoční koncom septembra 2017 na Ministerstve vnútra SR.


Výzva s podrobnými informáciami, aj súvisiace dokumenty, ktoré sú dostupné na stránke http://www.minv.sk/?sutaz-ecpa-2017-1
 
08. 08. 2017 

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

 Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.

- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.

- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.

Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.

Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku. Každoročne sa totiž zo SR vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia.

Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne 100-200 drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne 1 000,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o rozsahu, podmienkach a spôsobe poskytovania dotácie na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie je dostupná na stránke (Medzirezortné pripomienkové konanie):

http://bit.ly/2uC7AEm

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vA3ZeB

 

 

08. 08. 2017 

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku.
 
Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
 
Príručka je zverejnená v časti Dokumenty.
 
 
 
08. 08. 2017 

Súťaž o naj fotku na tému roaming v EU

Od 15. júna môžu Európania používať svoje telefóny aj počas cestovania bez toho, aby im boli navyše účtované roamingové poplatky. Znamená to, že každý tak môže byť v kontakte so svojimi priateľmi, kolegami a rodinou aj počas dovolenky či cestovania do iného členského štátu EÚ bez toho, aby sa bál, že ho doma budú čakať vysoké faktúry za telefón.

A ako sa inak podeliť o vaše zážitky z dovolenky než zdieľaním fotiek tých najlepších momentov? Navyše, ak by ste za to mohli vyhrať lístok Interrail a cestovať po celej EÚ v akom