Prihlásiť
 

Aktuality

02. 09. 2020 

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020

Dňa 27.8.2020 bola aktualizovaná voľná časť indikatívnych alokácií v rámci programu OPRH 2014-2020, týkajúca sa alokácií na projekty technickej pomoci a národných projektov.

viac informácií

02. 09. 2020 

Oznam o vyhlásení výzvy pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 26. augusta 2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Na výzvu je alokovaných 48 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované písomne alebo prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy až do jej uzatvorenia.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava

02. 09. 2020 

Ako triediť odpad?

Miera triedenia a recyklácie komunálnych odpadov každoročne rastie a v roku 2019 dosiahla 40,3 %. Aj napriek rastúcemu vývoju triedenia má Slovensko stále vysokú mieru skládkovania. Pritom správne triedenie odpadu by malo byť neodmysliteľnou súčasťou správania nás všetkých. Zodpovedné triedenie výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku a šetria sa prírodné zdroje a suroviny. A tým odpad dostáva druhú šancu na výrobu nových produktov.

Ako triediť papier

Do triedeného zberu papiera (modrý kontajner alebo vrece) PATRIA: noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, papierové obaly, ale aj kartónové rolky z toaletného papiera či obaly na vajcia.

NEPATRIA sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.

Pred vyhodením krabíc je potrebné zmenšiť ich objem postrihaním a zložením naplocho. Zároveň je vhodné odstrániť z nich čo možno najviac zvyškov lepiacej pásky.

Papier je možné recyklovať 5 – 7-krát. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské utierky, toaletný papier, ale aj obľúbené puzzle.

Ako triediť sklo

Do triedeného zberu skla (zelený kontajner alebo vrece) PATRIA: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo tabuľového skla patrí na zberný dvor). 

NEPATRIA sem: porcelán, keramika, sklo s kovovou výplňou, autosklá, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky.

Sklo je možné recyklovať prakticky donekonečna. Z 5 recyklovaných pohárov sa dá vyrobiť jedna sklenená váza. Vratné fľaše sú zálohované a patria do obchodu, nie do triedeného zberu.

Ako triediť plasty

Do triedeného zberu plastov (žltý kontajner alebo vrece) PATRIA: neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, polystyrén (veľké kusy patria na zberný dvor). 

NEPATRIA sem: hrubo znečistené plastové obaly ani obaly so zvyškami potravín alebo kozmetiky, podlahové krytiny, linoleum, molitan, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napríklad motorových olejov, farieb, riedidiel a pod. Nebezpečné látky a obaly z nich patria na zberný dvor.

Plasty sú veľmi ľahké a zaberajú veľa miesta v kontajneri či vreci. Pred vyhodením je potrebné zmenšiť ich objem stlačením.

30 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jednej fleecovej bundy, zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

 

02. 09. 2020 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Je obec povinná vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva, ak daňovník nenahlási obci, teda správcovi dane, osobitné užívanie priestranstva? Alebo treba daňovníka sankcionovať za nesplnenie oznamovacej povinnosti?

Odpoveď:

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva a verejné priestranstvo upravuje § 30 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa uvedeného ustanovenia predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Zákon č. 582/2004 Z. z. súčasne upravuje, že na účely tohto zákona verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitným zákonom je napríklad Občiansky zákonníkObchodný zákonník. Osobitné užívanie verejného priestranstva upravuje § 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. Podľa uvedeného ustanovenia osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva, ak obec túto daň ustanoví všeobecne záväzným nariadením a zároveň v ňom ustanoví najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. Uvedené vyplýva z § 2 a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z.

Daňová povinnosť podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovaciu povinnosť, vyrubenie dane a nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane upravuje § 34a zákona č. 582/2004 Z. z. Podľa odseku 1 daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa odseku 2 uvedeného ustanovenia obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

18. 08. 2020 

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola je 30.09.2020

Dôvodom nedodržania termínu pre vydanie rozhodnutí pre jednotlivé ŽoNFP – 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, je administratívne náročný proces súvisiaci s vydávaním rozhodnutí.

18. 08. 2020 

Nová publikácia o programe Horizon Europe v slovenčine

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe). Ide už o 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). Príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024 v súčasnosti prebieha a mal by byť prijatý pred koncom roka 2020. Z toho vyplýva, že všetky informácie, ktoré Vám sprostredkovávame v tejto publikácii, sú pred ich finálnym schválením.

18. 08. 2020 

Informácia o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucional

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 28.08.2020.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk

18. 08. 2020 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31.07.2020.

Záujem o uplatňovanie inkluzívnej vzdelávacej podpory pre deti a žiakov svojím prihlásením deklarovalo celkom 1 287 materských, základných a stredných škôl. Na základe kritérií na posúdenie obsahov motivačných listov vytvorila hodnotiaca komisia zoznam škôl, ktoré budú zapojené do projektu. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II. v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie 983 škôl, z toho 260 materských, 645 základných a 78 stredných škôl.

Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3 011 pracovných pozícií, z toho 2 133 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa 878 členov inkluzívneho tímu, čo predstavuje 75% z požadovaného počtu.

Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl.

Na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR 82 miliónov eur.
 

Metodicko-pedagogické centrum bude priebežne zverejňovať všetky aktuálne informácie na svojom portáliwww.mpc-edu.sk.

 

18. 08. 2020 

Vo Svite otvorili zrekonštruovaný chodník pre peších a cyklistov

V stredu bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18 vo Svite. Primátorka Dáša Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu a následne viac než 60 detí prešlo chodníkom na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.

Rekonštrukcia bola zahájená v októbri roku 2019 a ukončená v júni tohto roku. Celkové náklady na opravy boli vo výške 493 551 €, z toho 432 085,37 € bolo financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a mesto sa spolupodieľalo 5% zo sumy, teda 24 677,55 €. Chodník bol rekonštruovaný celkom v dĺžke 1866 m a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Tento úsek tak dopĺňa cyklistickú infraštruktúru mesta Svit.

Deti z Letnej školy Základnej školy na Komenského ulici, deti z denného letného tábora Centra voľného času a detičky z denného letného tábora v Rodinnom centre Ako doma po prejazde chodníkom dostali sladkú odmenu a niektorí i malý cyklistický darček. Primátorka v príhovore popriala všetkým, aby im chodník slúžil dobre a bez nehôd.

Za účasť a pomoc pri otvorení mesto ďakuje Centru voľného času, Mládežníckemu parlamentu mesta Svit, Základnej škole na Komenského ulici, jedálni pri ZŠ Komenského za skvelé občerstvenie ako aj všetkým hosťom a zúčastneným.

18. 08. 2020 

Eurofondovými prioritami budú pre liptovské samosprávy cestná infraštruktúra a odpadové hospodárstvo

Samosprávy na Liptove budú mať v novom programovom období na roky 2021 - 2027 záujem získavať financie z eurofondov predovšetkým na cestnú infraštruktúru. Po zasadnutí Regionálnej rady partnerstva Liptova o tom informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

Regionálna rada je zapojená do prípravy nového programového obdobia prostredníctvom spolupráce pri príprave územnej stratégie Žilinského kraja. "Záujem je aj o komplexnú podporu cestovného ruchu i stredných a malých firiem, ktoré sú zamerané na vlastnú produkciu. Pozornosť chceme venovať aj sociálnej oblasti, predovšetkým projektom na podporu terénnej, odľahčovacej a opatrovateľskej služby i komunitným centrám,“ poznamenal Tréger.

Podľa liptovskohrádockého primátora bude ostro sledovanou aj oblasť životného prostredia a predovšetkým odpadového hospodárstva. "Ide najmä o implementáciu nových zákonov, ako je likvidácia kuchynského a jedálenského odpadu, dotrieďovanie netriedeného komunálneho odpadu a hlavne koncové spracovanie," vysvetlil Tréger.

Na stretnutí sa hovorilo aj o problematike rozvodov vody a kanalizácie. Regionálna rada partnerstva Liptova bude mať záujem najmä o rekonštrukciu vodovodného ťahu medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom a o dobudovanie kanalizačnej siete v obciach stredného Liptova.

Regionálna rada partnerstva Liptova je dobrovoľným zoskupením partnerov v regióne Liptov a popri predstaviteľoch Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku sú v nej zastúpení aj poslanci krajského parlamentu za oba liptovské okresy, starostovia regiónu a predstavitelia miestnej akčnej skupiny a oblastnej organizácie cestovného ruchu.

18. 08. 2020 

Európska komisia ​ spúšťa verejnú konzultáciu pre digitálne vzdelávanie

Európska komisia (EK) spúšťa verejnú konzultáciu k akčnému plánu digitálneho vzdelávania. Informuje o tom Zastúpenie EK na Slovensku. Cieľom akčného plánu je pripraviť občanov Európskej únie (EÚ) na „nový digitálny vek“. Využíva k nemu verejnú konzultáciu, aby vedela získať čo najviac podnetov od občanov, ale aj organizácií získaných počas pandémie koronavírusu. Zapojiť sa je možné do 4. septembra.

„Cieľom konzultácie bude získať názory respondentov na celkový dosah narušenia vzdelávania a odbornej prípravy v dôsledku pandémie COVID-19, ako aj ich očakávania súvisiace s ukončením krízových opatrení a s obdobím obnovy. Záverečná časť konzultácie pozostáva zo súboru otázok, ktorých cieľom je zistiť, ako si respondenti predstavujú digitálne vzdelávanie v Európe,“ uvádza EK. Prispieť do nej môžu vyplnením online dotazníka, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Rovnako aj odpovede môžu respondenti zasielať vo svojom úradnom jazyku.

EK plánuje v septembri 2020 aktualizovať svoj akčný plán digitálneho vzdelávania a ďalej pracovať na podpore vzdelávania a odbornej prípravy v digitálnom veku. Nový akčný plán má byť dôležitou súčasťou nástroja obnovy Next generation EU. Komisia chce zabezpečiť, aby sa v novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania využili skúsenosti získané počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a preto otvára túto verejnú konzultáciu.

Do verejnej konzultácie je možné sa zapojiť na stránke https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation?fbclid=IwAR101vOgo6HycI4wYaUc20F1SfxPPvKpmjv7wLMel2zRCYLlcamyBekKfSQ.

18. 08. 2020 

Fiľakovo: Samospráva ukončila päťročnú revitalizáciu hradu a podhradia

 

Takmer 1,2 milióna eur investovala počas posledných piatich rokov samospráva Fiľakova v okrese Lučenec do revitalizácie Fiľakovského hradu a jeho podhradia, ktorú ukončila v piatok oficiálnym odovzdaním. Podľa primátora mesta Attilu Agócsa obnovu financovali z cezhraničného programu Interreg.

„V podhradí sme zrekonštruovali a zachránili poslednú vežičku mestského opevnenia, kde vytvárame informačný bod. Vybudovali sme tu i parkoviská, prístupovú cestu a dokončili pešiu zónu. Pre návštevníkov sme postavili toalety, umeleckou bránou sme oddelili vonkajší priestor od hradného nádvoria,“ vymenoval primátor práce v podhradí.

Dodal, že priamo na hrade zastrešili doteraz nezakrytú delovú baštu a zrekonštruovali takzvaný vínny domček, ktorý bude slúžiť na workshopy a ako remeselnícka dielňa hlavne pre detských návštevníkov.

V rámci uvedeného programu podľa Agócsa spolupracovali s tromi partnermi zo Slovenska a Maďarska, pričom dokopy získali 2,2 milióna eur. „Z toho Fiľakovo dostalo 920.000 eur a k tomu sme priložili naše spolufinancovanie približne 240.000 eur,“ konkretizoval primátor.​
18. 08. 2020 

EUROSTAT: Pomocou infografiky si môžu mladí porovnávať aspekty svojho života s inými Európanmi

Eurostat spustil interaktívnu infografiku, v ktorej môžu mladí ľudia porovnávať aspekty svojho života s inými Európanmi. Výskumná agentúra o tom informuje na svojej webovej stránke.

Infografika je určená pre ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. Môžu si vďaka nej zistiť, koľko detí priemerne majú ich rovesníci, či aký je priemer v Európskej únii (EÚ), prípadne, v akom členskom štáte je najvyšší alebo najnižší. Takéto porovnanie je možné vo viacerých kategóriách.

„Koľko mladých žien a mužov žije vo vašom veku so svojimi rodičmi? Koľko z nich je zamestnaných? Ako často boli v poslednej dobe v kine alebo na koncerte,“ uvádza eurostat svoj nový nástroj „Mladí Európania!“ a nabáda ľudí, aby to pomocou neho zistili. Pozostáva z otázok podobných kvízu, ktoré sa týkajú štyroch rôznych aspektov života: ja a moja rodina, ja a moja práca, ja a môj voľný čas a štúdium a ja a internet.

Mladí tak môžu zistiť, ako sú na tom v porovnaní so svojimi rovesníkmi na základe dát, ktoré výskumná agentúra EÚ dlhodobo zbiera a vyhodnocuje. Okrem zmieneného počtu detí ide napríklad aj o index telesnej hmotnosti, psychologické ťažkosti, zdravé vnímané samého seba, ohrozenie chudobou alebo sociálnym vylúčením, frekvenciu stretávania sa s rodinou a priateľmi či účasť na neformálnych dobrovoľníckych aktivitách a využívanie internetu.

Nástroj eurostatu „Mladí Európania!“ je dostupný na stránke https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html.

18. 08. 2020 

Mesto Komárno získalo dotácie v celkovej výške 1,3 milióna eur na opravu a rozvoj komárňanskej pevnosti

Mesto Komárno získalo dotácie v celkovej výške 1,3 milióna eur na opravu a rozvoj komárňanskej pevnosti. Sumu 450.000 eur na rekonštrukciu strechy kasárne poskytlo Ministerstvo kultúry SR, v rámci programu Interreg dostane mesto dotáciu 846.218 eur na rozvoj pevnosti. „Vďaka týmto dvom dotáciám a finančnej spoluúčasti mesta sa v pevnosti uskutočnia inovácie v hodnote 1,6 milióna eur,“ informoval primátor Komárna Béla Keszegh.

Podľa Keszegha bude z podpory ministerstva kultúry dokončená oprava strešnej konštrukcie na kasárňach. Z dotácie získanej v rámci programu Interreg bude vytvorené turistické centrum a vybudovaná bude trafostanica, ktorá napomôže realizácii ďalších činností. Financie by mali pokryť aj obnovenie vonkajšej fasády jednej časti kasární.

Protiturecká pevnosť v Komárne je vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 výstavba Novej pevnosti. Od roku 1963 je súbor siedmich objektov Starej a Novej pevnosti národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s Fortifikačným systémom mesta Komárno, vytvoreným v období napoleonských vojen, tvorí protiturecká pevnosť Komárňanský pevnostný systém alebo aj Pevnosť Komárno. Tento systém je najväčším fortifikačným komplexom na Slovensku.​

18. 08. 2020 

V Trnave pribudne do zimy ďalší cyklochodník financovaný z eurofondov

Na Spartakovskej ulici v Trnave pribudne do troch mesiacov cyklochodník, mesto Trnava zaň zaplatí 428-tisíc eur. Zákazku, o ktorú sa uchádzalo vo verejnom obstarávaní sedem stavebných firiem, získala s najnižšou cenou trnavská spoločnosť CS

Nový cyklochodník z červeného asfaltu sa napojí na existujúci pri nákupnom centre City Arena a po ľavej strane Spartakovskej ulice povedie po križovatku s Clementisovou ulicou. Jeho celková dĺžka bude 550 metrov, šírka 2,5 metra, súčasťou investície je aj chodník pre chodcov z betónovej dlažby. Mesto Trnava získalo na túto investíciu peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Trnava len nedávno dokončila 380 metrov dlhý cyklochodník na Saleziánskej ulici, v tomto roku plánuje ešte postaviť cestičku pre cyklistov aj na časti Špačinskej cesty.

18. 08. 2020 

Podujatia o podpore určenej pre rozvoj podnikania v kreatívnom priemysle

POZVÁNKA – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v spolupráci so  sieťou Informačno-poradenských centier pre EŠIF Vás pozývajú na interaktívne podujatia, špecificky určené pre rozvoj podnikania v odvetví REKLAMA A MARKETING, ktorých cieľom je vniesť nový pohľad na fungovanie Vašej podnikateľskej činnosti a prepojiť tak dve významné oblasti Vášho podnikateľského života „talent a biznis“.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov  (viac info tu: KREATÍVNE VOUCHERE) určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Termíny a miesta podujatí:

18.8.2020 – Prešov
19.8.2020 – Trenčín
20.8.2020 – Banská Bystrica
25.8.2020 – Nitra
26.8.2020 – Žilina
27.8.2020 – Bratislava

Viac informácií o podujatiach na stránke projektu – po kliknutí na tento odkaz.

Program:

 • 10:00 –  10:15          Registrácia účastníkov
 • 10:15 –  10:30          Prezentácia  Informačno – poradenského centra
 • 10:30 –   12:00         Ekonomická teória obchodných modelov
 • 12:00  – 12:45        Obedná prestávka
 • 12:45 –  14:15        Fungujúce obchodné modely
 • 14:15 – 14:30         Prestávka
 • 14:30 – 15:30         Moderovaná diskusia a individuálne odborné poradenstvo v oblasti tvorby obchodných modelov

PRIHLÁSENIE:

Na vybrané podujatie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru. Následne Vás, prostredníctvom e-mailu bude kontaktovať projektový tím a budú Vám doručené inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Podujatie je určené maximálne pre 30 FO / PO, je však možné zúčastniť sa podujatia v počte 2 účastníci / IČO.

 
18. 08. 2020 

Európsky týždeň odborných zručností

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach. 1. júla 2020 prijala Európska komisia Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na roky 2021 - 2027, ktorého základ tvorí zabezpečenie dostatku financií a príležitostí pre rozvoj, obnovu a zvyšovanie zručností Európanov potrebných na trhu práce.
 
Odbor európskych politík ŠIOV pri tejto príležitosti pripravil súťaž ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)
 
Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020 a ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž  ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 15. septembra 2020.
 
Informácie o súťaži nájdete na: https://www.tyzdenzrucnosti.eu/

18. 08. 2020 

Toto nesmiete zmeškať!

Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“
 
Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.
 
Ceny sú atraktívne:
 
1. miesto: PS4 Playstation
2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0
 
Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.
 
Termín uzávierky je 15. septembra 2020.
 
Videá môžete posielať aj elektronicky. Štatút s prihláškou nájdete TU
 
Milí študenti, neváhajte,  poobzerajte sa po svojom okolí a zapojte sa do súťaže!
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
 

30. 07. 2020 

Štátna tajomníčka Katarína Bruncková rokovala so slovinským ministrom o spolupráci na podporu cestovného ruchu

Spoločná propagácia strednej Európy na vzdialených trhoch ako je Ázia, či južná Amerika, skúsenosti Slovinska po zavedení poukazov na podporu domáceho cestovného ruchu aj s vouchermi na objednané zájazdy, ktoré sa pre koronavírus neuskutočnili – to boli témy rokovania štátnej tajomníčky MDV SR Kataríny Brunckovej s ministrom pre hospodársky rozvoj a technológie Slovinskej republiky Zdravkom Počivalšekom.  

Slovinská republika už zaviedla obdobu našich rekreačných poukazov pre všetkých svojich dospelých občanov aj deti. Zatiaľ ho využilo 120 000 Slovincov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku vo svojej vlasti a takto podporiť ich segment turizmu.

„Požiadala som pána ministra Počivalšeka o dáta súvisiace so zavedením rekreačných poukazov. Tieto informácie a skúsenosti kolegov zo Slovinska sú pre nás cenné pri príprave zmien v našom systéme rekreačných poukazov,“ uviedla  štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Návrh na zmeny v rekreačných poukazoch už rezort pripravil, čaká na dohodu koaličných strán a následne schválenie Vládou SR a NRSR.

Slovinský minister Zdravko Počivalšeko prišiel s návrhom na spoločnú propagáciu dovolenkovej destinácie strednej Európy na vzdialených trhoch Ázie a južnej Ameriky. ,,Návrh je pre nás zaujímavý, lebo propagácia našej krajiny ako turistickej destinácie v ďalekom zahraničí je mimoriadne finančne nákladná. Spojením síl kolegov z viacerých krajín strednej Európy by sme to mohli efektívne dokázať a prilákať turistov aj pre nás z netradičných kútov sveta,“ reagoval generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MDV SR Radúz Dula.  

30. 07. 2020 

Oznámenie o dočasných opatreniach prijatých v dôsledku šírenia koronavírusu, smerujúcich k podpore agropotravinárskeho sektora

Európska komisia prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.

V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.
Cieľom je podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac 6 mesiacov, so začiatkom plynutia uvedeným v jednotlivých nariadeniach, a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu.

 

30. 07. 2020 

Vedenie agrorezortu diskutovalo s poľnohospodármi v regióne Novohrad

 • Ján Mičovský a Martin Fecko na pracovnom výjazde v okrese Lučenec
 • Hodnotenie činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry v oblasti poľnohospodárstva
 • Región Novohrad má veľký potenciál pre potravinárstvo

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom navštívili v piatok okres Lučenec. Predpoludním sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami poľnohospodárov z tohto regiónu na radnici mesta Lučenec, popoludní sa konala diskusia na družstve v Boľkovciach.

Novohrad patrí na Slovensku medzi regióny s veľmi dobrými podmienkami na poľnohospodárstvo. O tom, ako sa tamojším poľnohospodárom darilo realizovať za posledné roky viaceré projekty na podporu lokálnych farmárov a potravinárov sa presvedčili v piatok na pracovnom výjazde minister Ján Mičovský a štátny tajomník Martin Fecko.

Po privítaní primátorkou mesta Lučenec Alexandrou Pivkovou diskutoval štátny tajomník Martin Fecko v priestoroch radnice s poľnohospodármi, zástupcami Regionálnej rozvojovej agentúry v oblasti poľnohospodárstva aj Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Lučenec. Predmetom diskusie boli prezentácie viacerých konkrétnych príkladov z praxe v poľnohospodárstve i návrhy rozvoja poľnohospodárstva do ďalších rokov v tomto regióne.

 „Silnými stránkami tohto okresu sú bohaté skúsenosti najmä v ovocinárstve a zeleninárstve. Vidím tu obrovské príležitosti na pestovanie špeciálnych plodín, na obnovu zeleninárstva, ale aj vznik fariem. Tento región má ideálne podmienky na to, aby sa nám to podarilo. Počuli sme tu viacero kvalitných príkladov z praxe a tie môžu byť silnou motiváciou pre ďalších, ako aj začínajúcich poľnohospodárov,“ uviedol Martin Fecko, ktorý zároveň zdôraznil, že nevyhnutné je v tejto oblasti naštartovať aj pozemkové reformy, ktoré patria medzi priority agrorezortu.

Okrem štátneho tajomníka sa stretnutia zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Emil Pícha, riaditeľ odboru živočíšnej výroby Peter Juhász a poverený generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Peter Bognár.

„V novom programovacom období by malo byť naším cieľom podporovať prvovýrobcov. Intervenčná stratégia sa bude nastavovať tak, aby sa tento sektor oživil. Zároveň je nevyhnutné spájanie poľnohospodárov s potravinármi. Dobrá spolupráca je základom úspechu,“ uviedol Bognár.

Druhá časť diskusie sa uskutočnila popoludní na družstve v Boľkovciach, na ktorej sa zúčastnil minister Ján Mičovský. „Je nevyhnutné zlepšovať našu potravinovú sebestačnosť, aby sa podiel domácich výrobkov na pultoch našich obchodov zvyšoval. Denne k nám prúdi okolo 800 kamiónov s potravinami. Máme kvalitnú pôdu, vieme dochovať a dopestovať prvotriedne suroviny a tie by mali ostávať u nás, aby sme ich vedeli spracovávať a vyrábať z nich kvalitné slovenské potraviny,“ povedal prítomným poľnohospodárom Mičovský.

Región Novohrad má svoj neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou i storočnými tradíciami. Aj preto tu v roku 2018 zaviedli systém označovania produktov značkou „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Aktuálne zastrešuje certifikovaných 28 potravinových a 37 remeselných produktov celkom od 55 výrobcov.

30. 07. 2020 

Minister Mičovský víta postupy nového vedenia v štátnom podniku LESY SR

Nové vedenie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) v týchto dňoch vypovedalo rámcové zmluvy, ktoré boli uzatvorené bývalým manažmentom na úrovni generálneho riaditeľstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský víta všetky kroky, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu v tomto podniku do budúcnosti. Agrorezort pripraví nové zásady obchodnej politiky s drevnou hmotou.

Platnosť vypovedaných rámcových zmlúv, ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia, sa skončí po uplynutí výpovedných dôb, ktoré sa v individuálnych prípadoch líšia. Spravidla ide o obdobie 6  alebo 12 mesiacov, počas ktorých príde k nastaveniu nových obchodných pravidiel. 

„Sú dôvodné pochybnosti, akým kľúčom boli zmluvy v minulom období uzatvárané a akým spôsobom boli vyberaní, či uprednostňovaní obchodní partneri. V priebehu trvania zmluvných vzťahov pribúdali rôzne dodatky a tiež ďalšie zmluvy, ktoré nereflektovali reálne ťažbové možnosti podniku," uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda. Zároveň spresnil, v čom kontrakty nezohľadňovali meniaci sa stav objemu vyťaženého dreva. „Oproti roku 2019 je plánovaná výška ťažby nižšia o 600.000 kubíkov dreva, čo logicky predstavuje ohrozenie plnenia z našej strany. Preto sme sa rozhodli pre toto plošné riešenie. V zmysle plnenia programového vyhlásenia vlády preto prizývam všetkých odberateľov a spracovateľov dreva k novému, transparentnému a korektnému obchodu," dodal Vigoda.

Šéf agrorezortu na brífingu ocenil kroky nového vedenia štátneho podniku. Podľa jeho slov povedú k efektívnym, účinným a najmä transparentným procesom pri obchodovaní s drevnou hmotou. „Potrebujeme jasný pohľad na fungovanie obchodnej politiky štátneho podniku a zastavenie plnenia všetkých pre podnik toxických obchodných vzťahov," uviedol minister Ján Mičovský.

Celkovo ide o  119 zmlúv, podľa ktorých bol predpokladaný objem dodávok dreva na úrovni približne 3 mil. m³. Aktuálne v platnosti ostal jeden kontrakt so spoločnosťou SLOVWOOD. Rámcová zmluva bola uzatvorená ešte v roku 2013. V januári tohto roka k nej bol podpísaný dodatok, ktorý predlžuje jej platnosť do konca roka 2025 bez možnosti jednostranného vypovedania. Vedenie štátneho podniku LESY SR, ako aj MPRV SR, hľadá vhodné riešenie tohto zmluvného vzťahu.

Rezort MPRV SR plánuje prostredníctvom legislatívnych rámcov nastaviť podmienky pre ťažbu, transparentný obchod a tiež účinnú kontrolu trhu s drevom. „Chcem zdôrazniť, že lesné hospodárstvo je v súčasnosti silne závislé na predaji drevnej hmoty. Viac ako  80 % celkových príjmov tvoria tržby z predaja dreva. Štátne lesy sú prírodným bohatstvom a drevo z nich cennou komoditou, ktorou nesmieme mrhať. Je preto povinnosťou rezortu MPRV SR nastaviť mechanizmy a kontroly tak, aby nedochádzalo k drancovaniu krajiny, zneužívaniu majetku štátu a znevažovaniu prírodných hodnôt," zdôraznil generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík.

30. 07. 2020 

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

MPRV SR zintenzívňuje opatrenia na boj proti Africkému moru ošípaných. Zameriava sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver. Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v prípade nedostatočného lovu požiada o súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej republiky.  Rezort apeluje aj na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať domáce zabíjačky.

Situácia s nákazou afrického moru ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje. Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky už uplynul rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku. Celkovo na Slovensku evidujeme už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12 nálezov v chove domácich ošípaných.

 

Agrorezort nevylučuje, že aj najbližšie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak intenzívne poľnohospodárske práce, ktoré zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa ministerstvo pripravuje.

AMO sa výrazne priblížilo ku kľúčovým oblastiam chovu ošípaných na Slovensku. V okrese Rimavská Sobota sa chová 37 000 ks ošípaných a v okrese Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové mäso je pritom jedno z najobľúbenejších mias Slovákov a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa ročne, predstavuje najvyššiu spotrebu spomedzi mias. Ministerstvo preto nechce dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu, kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte viac klesla.

„Chceme zminimalizovať šírenie AMO aby sme ochránili chovy ošípaných. Na maximálnu mieru chceme znížiť stav diviačej zveri ako najvýznamnejšieho šíriteľa tejto nákazy a podchytíme všetky chovy ošípaných na Slovensku, ktoré budeme monitorovať. Posilňujeme počty veterinárnych inšpek; torov v daných oblastiach a ak bude potrebné, do lovu diviakov zapojíme aj ozbrojené zložky Slovenskej republiky“, uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú povinní mať zaregistrovaný chov a to od jedného kusu chovaného pre vlastnú spotrebu. Veterinári preto v najbližších dňoch zintenzívnia kontroly zamerané na túto povinnosť. Do súčinnosti zapoja aj obce, prostredníctvom ktorých už teraz vyzývajú všetkých drobnochovateľov, ktorí doma chovajú ošípané v rizikových oblastiach, aby uprednostnili čo najskoršiu domácu zabíjačku. Produkty z nej totiž ešte teraz môžu obyvatelia použiť pre vlastnú spotrebu. Ak sa v danej lokalite AMO vyskytne, tieto ošípané budú utratené a spracované v kafilérií.

Rezort apeluje aj na poľovníkov. „Vyzývam užívateľov poľovných revírov, aby zintenzívnili lov diviačej zveri na maximum. Situáciu nesmieme podceniť a nákaza sa nesmie šíriť ďalej. Ako motiváciu zdvojnásobujeme odplatu za odovzdané vzorky z ulovených a nájdených diviakov. Dávam do pozornosti poľovníckym hospodárom, aby využívali možnosť aj opakovane žiadať navýšenie plánu lovu diviačej zveri. Štátna správa poľovníctva ich bude operatívne schvaľovať “, informoval Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Ministerstvo chce dosiahnuť ešte výraznejšie zvýšenie lovu diviačej zveri a dôrazne sledovať plnenie tohto opatrenia. V prípade neplnenia intenzívneho lovu chce uplatňovať najprísnejšie sankcie. Pokiaľ sa spolupráca poľovníkov ukáže ako nedostatočná, ministerstvo požiada o súčinnosť pri minimalizácii stavov diviačej zveri armádu a políciu. Poľovníkom vo vybraných okresoch je ponúknutá aj dvojnásobná odplata za odovzdané vzorky z ulovenej alebo nájdenej uhynutej diviačej zveri.

Agrorezort zároveň hľadá ďalšie možnosti odbytu diviny, ktorá je vyšetrená a ponúka kvalitný zdroj mäsa z našich lesov, lúk a polí. „Chcem ubezpečiť spotrebiteľov, aby mali istotu, že všetko mäso, ktoré sa na pultoch bude ponúkať je kvalitné a zdravé. Uvádzaniu na trh predchádza dôkladná veterinárna kontrola so zameraním na každého jedinca ulovenej diviačej zveri“, dodal prof. Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

30. 07. 2020 

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutí NFP v rámci 31. Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

 • XIII. hodnotiaceho kola 31. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31, zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,

 

nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami zameranými na úpravu procesov a postupov SO.

 

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že rozhodnutie o dotknutej ŽoNFP bude vydané v priebehu mesiaca august 2020.

30. 07. 2020 

Spoločnosť Grafobal plánuje výstavbu fotovoltaickej elektrárne z fondov EÚ

 

Spoločnosť Grafobal so sídlom v Skalici predložila výzvu na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou. Výzva sa týka výstavby fotovoltaickej elektrárne s maximálnym počtom 700 kusov fotovoltaických panelov, ktoré budú umiestené na strechách stávajúcich stavebných objektov.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 178.146,50 eura bez DPH. Obstarávanie bude financované z fondov Európskej únie (EÚ), konkrétne z programu OP KŽP- Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Záujemcovia o predkladanie ponúk sa do výzvy môžu zapojiť do 5. augusta. Dokumenty k zákazke zatiaľ spoločnosť vo vestníku ÚVO nezverejnila.
30. 07. 2020 

Projekty financované z EÚ budú musieť spĺňať kritériá zelenej obnovy

Akýkoľvek projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie (EÚ) bude musieť spĺňať kritériá zelenej obnovy. Pripomína to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na schválenú dohodu EÚ o záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Peniaze potrebuje Slovensko podľa envirorezortu použiť na civilizačnú zmenu a na prírode blízke hospodárenie.

"Premiér Igor Matovič (OĽaNO) podčiarkol potrebu dobudovať kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. K jeho slovám by sme pridali nutnosť zvýšenia energetickej efektívnosti budov na celom Slovensku, výmenu kotlov či účinnú a adresnú ochranu národných parkov a ďalších významných chránených území na Slovensku," uviedol pre TASR tlačový odbor MŽP. Dodáva, že treba podporovať aj ľudí, ktorí žijú v chránených územiach. Okrem iného je prioritou aj odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktorých je na Slovensku takmer 2000.

 "Nevyhnutné však bude nastaviť transparentný a efektívny systém čerpania. A dôležité bude aj čo najskôr prijať zmeny vo verejnom obstarávaní," tvrdí ministerstvo.

Tlačový odbor rezortu uvádza, že momentálne má envirorezort nastavené všeobecné rámce podpory. Tými sú podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizika a odolnosti proti katastrofám, podpora udržateľného vodného hospodárstva, podpora prechodu na obehové hospodárstvo, zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity, zelenej infraštruktúry, najmä v mestskom prostredí, a znižovanie znečistenia vrátane problematiky environmentálnych záťaží a ochrana krajinného rázu. "Detaily si nastavíme v partnerskej dohode a v pláne obnovy s EÚ," uviedlo MŽP.

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom samite v Bruseli dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 - 2027 v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou.

30. 07. 2020 

Informácia o zrušení výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že dňom 29.7.2020 boli zrušené nasledovné výzvy na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier: 
30. 07. 2020 

Peniaze z EÚ by sa mali preinvestovať najmä v rámci územných projektov

Peniaze z nového európskeho rozpočtu a z fondu obnovy je na Slovensku potrebné preinvestovať predovšetkým v rámci územných projektov. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) Barbora Lukáčová. Zároveň deklaruje, že BSK už má pripravené projekty a vie, v akých oblastiach je potrebné využiť európske peniaze.

"Bojujeme o to, aby sa to realizovalo cez územné investície. To znamená, aby sa pozeralo na prekryv implementácie projektov na územie, nie celoplošné projekty v rámci štátu. Zasadzovať sa budeme o to, aby bolo jasné, čo a v ktorej infraštruktúre i sektorovej politike je potrebné urobiť v konkrétnom kraji,"  priblížila Lukáčová.

Prioritou pre BSK je integrovaná doprava a koľajová doprava. Konkrétne ide o projekty ako budovanie prestupných terminálov, záchytných parkovísk, koľajové trate či železničné stanice na území Bratislavy. "V rámci dopravy hovoríme aj o obchvatoch okresných miest, budeme bojovať o to, aby boli predmetom financovania aj mosty na cestách 2. a 3. triedy," poznamenala Lukáčová.

BSK chce európske peniaze využiť aj na opatrenia v oblasti životného prostredia, konkrétne zamerané na zmenu klímy či na environmentálne záťaže. Zaoberať sa chce aj vodou a kanalizáciou. Napríklad v častiach Seneckého okresu riešiť kanalizáciu tam, kde ju nemajú ešte dopracovanú. V Bratislave avizuje kraj zámer rozdelenia splaškovej a dažďovej kanalizácie či dobudovanie dvoch čistiarní odpadových vôd.

V oblasti školstva hovorí Lukáčová o riešení kapacít na základných a materských školách, ktoré sú v Bratislavskom kraji na hranici únosnosti. "Pri stredných školách chceme zlepšiť prepojenie s praxou. Na vysokých školách a inštitúciách výskumu a vývoja podporiť vedu a výskum," poznamenala. Veľkou témou pre BSK je sociálna inklúzia a deinštitucionalizácia poskytovania komunitných sociálnych služieb. Rovnako aj zdravotné strediská, podpora lekárov a riešenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "V každom segmente má BSK jasné priority," deklaruje Lukáčová.

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom samite v Bruseli 21. júla dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 – 2027. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.

30. 07. 2020 

Národný projekt za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu

Národný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu. Počas návštevy regiónu označila ministerka Veronika Remišová jeho budúcnosť za kľúčovú prioritu. „Projekt horná Nitra cieli na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na transformáciu súčasných pracovných miest v baniach na miesta s vyššou pridanou hodnotou, na investovanie do širokospektrálneho rozvoja regiónu - do životného prostredia, do odstránenia environmentálnych záťaží, ako aj do rozvoja ľudského potenciálu, cestovného ruchu i do služieb,“ vyhlásila vicepremiérka po rokovaní s primátorkou Prievidze, so starostami a primátormi okolitých miest a obcí, ako aj so zástupcami zamestnávateľov a tretieho sektora.

Región hornej Nitry v poslednom období fungoval na štátnej podpore ťažby a spaľovania hnedého uhlia dotáciami v hodnote približne 100 miliónov eur ročne. Okrem ekonomickej nevýhodnosti pre občanov je však problémom výrazne negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hlavne na zdravie obyvateľov. Horná Nitra má dlhodobo jednu z najhorších kvalít ovzdušia na Slovensku a okres Prievidza sa radí medzi okresy produkujúce najviac emisií základných znečisťujúcich látok. Podpredsedníčka vlády zdôraznila potrebu udržať v regióne zamestnanosť, zlepšiť životné prostredie a zvýšiť kvalitu životnej úrovne. "V najbližších dňoch spúšťame národný projekt z Operačného programu Ľudské zdroje za 10 miliónov eur, ktorý súčasným zamestnancom baní umožní rekvalifikovať sa. Sľúbili sme, že budeme bojovať o každé jedno pracovné miesto a platí to aj v prípade hornej Nitry," uviedla Remišová.

Dodala, že transformácia regiónu musí prebehnúť na viacerých úrovniach. Prioritou nie je len energetická transformácia regiónu, ale celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie, ako aj predchádzanie negatívnym dopadom redukcie ťažby uhlia. „Pred nami stoja výzvy na lepšiu koordináciu na národnej aj Európskej úrovni, ale aj na urýchlenú prípravu projektových zámerov,“ poznamenala vicepremiérka. V súčasnosti je prioritou dopracovanie projektových zámerov. Projekty riešia okrem vytvorenia pracovných miest aj infraštruktúru a demografické výzvy regiónu. Väčšina nákladov spojených s tvorbou novej budúcnosti pre hornú Nitru bude krytá z európskeho Fondu spravodlivej transformácie. Po minulotýždňovom samite Rady Európskej únie je pre Slovensko na túto oblasť vyčlenených približne 439 miliónov eur.

MIRRI SR úzko spolupracuje pri projekte hornej Nitry s dotknutými samosprávami, ako aj s občianskou spoločnosťou a ostatnými regionálnymi aktérmi. V novom programovom období sa plánuje špecifická implementačná štruktúra pre projekt transformácie hornej Nitry, aby bolo možné čo najskôr čerpať prostriedky na naštartovanie plnenia priorít transformácie. Remišová upozornila, že podmienkou budú kvalitne pripravené projektové zámery, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu realizáciu funkčných a udržateľných aktivít tak, aby vo vzájomnej koordinácií pomohli premene ekonomického zamerania regiónu. “Región hornej Nitry má veľký potenciál z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja kúpeľníctva a kvalifikovanej pracovnej sily. Urobíme všetko pre to, aby to bol vďaka prostriedkom z Európskej únie región, v ktorom majú jeho obyvatelia zaručenú kvalitu života, dobré životné prostredie a dôstojne podmienky na prácu,“ uzavrela Remišová.​

30. 07. 2020 

Dobré fondy EÚ: Lesná škôlka v Mlynici

Lesná škôlka v Mlynici je zariadením lesnej pedagogiky. Ide o jedinečný projekt, ktorý je zaradený v sieti škôl so štátnym pedagogickým programom Ministerstva školstva. Jednotlivé budovy škôlky boli postavené a vybudované z prírodných materiálov, ako napríklad drevo a hlina. Najväčším rozdielom medzi výučbou v klasickom školskom zariadení a v lesnej škôlke je v práci s deťmi. Materská škôlka v lese totiž ponúka pre pedagógov a deti, na rozdiel od klasického zariadenia, omnoho viac možností. Škôlku navštevujú deti zo širokého okolia, počas letných prázdnin sú navyše k dispozícii tzv. denné tábory s prvkami lesnej pedagogiky. Jedinečný stavebný projekt sa nachádza 5 km od mesta Poprad.

Európska únia prispela na tento projekt sumou vyše 822-tisíc eur. Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku 
http://dobrefondy.eu.

30. 07. 2020 

Oznam o pokračovaní výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že výzva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 sa k termínu 31.7.2020 neuzatvára z dôvodu zvýšeného záujmu žiadateľov.

Termín uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola je stanovený na posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca, tj. uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 30.10.2020.

21. 07. 2020 

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tak môže podporiť projekty v oblasti výskumu a vývoja v hodnote 80 miliónov eur.

Rezort školstva si uvedomuje zložitosť situácie spôsobenej koronavírusom a dôležitosť podpory oblasti výskumu a vývoja. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), vypracovalo Schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19, ktorú schválila Európska komisia.

Schválená schéma štátnej pomoci umožní podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu. Cieľomschémy je zvýšenie a urýchlenie vývoja a výroby produktov, ktoré môžu pomôcť v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, ako sú očkovacie látky, nemocničné a lekárske prístroje, lieky a ochranné prostriedky. Podporené tak budú oblasti zdravotníckych technológií zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov, výskum a vývoj inovatívnych foriem prepravy biologického materiálu, vývoj novej diagnostiky a testovanie na COVID – 19.  

Rezort školstva považuje za dôležité podporiť pôsobenie odborníkov vo sfére výskumu a inovácií, prostriedky preto budú smerované aj na podporu stabilizácie pracovných miest a vysoko kvalifikovaných technických pracovníkov. V neposlednom rade sa zabezpečí aj podpora zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov.

Schválením Schémy štátnej pomoci rezort školstva reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a do konca júla plánuje vyhlásiť dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Projekty budú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a sú určené pre žiadateľov zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).

21. 07. 2020 

Čo podporia dve plánované výzvy v boji proti COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie bude v gescii Výskumnej agentúry.

Výzva zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií v boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie ponúkne alokáciu 60 miliónov eur. Zapojiť sa budú môcť žiadatelia zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).

Projekty by mali byť zamerané najmä na nasledovné okruhy:

 • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021)

 • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov

 • diagnostika a testovanie

 • terapia, vakcíny, lieky

 • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii

 • smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.

Druhá výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Alokácia na túto výzvu je plánovaná vo výške 20 miliónov eur.

Obe výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Proces získania podpory bude mať rýchlejší režim práve pre zabezpečenie pomoci nielen v súčasnej situácii, ale aj s ohľadom na najbližšie obdobie prípadnej druhej vlny a ďalší rok.

Odporúčame sledovať webové sídlo OPII www.opvai.sk a http://www.vyskumnaagentura.sk/.

21. 07. 2020 

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 mil. €

Predchádzajúca vláda zanedbala povinnosť urobiť poriadok v prenájmoch štátnej pôdy. V roku 2018 Európska komisia a Protimonopolný úrad SR veľmi zásadným spôsobom upozornili Slovenskú republiku, že štátna pôda sa musí prenajímať za trhových podmienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli žiadne kroky, aby tento stav zmenili.

„Asi z istých populistických opatrení. Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil, musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve z tohto dôvodu dávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s možným porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

SPF spravuje 23% poľnohospodárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom trhových cien sú ostatné subjekty. SPF doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov silne deformovala trh a zvýhodňovala nájomcov oproti ostatným poľnohospodárskym subjektom na trhu. „SPF má záujem novými cenami nájmu postupne odstrániť diskrimináciu a znevýhodnenie ostatných subjektov na trhu,“ dodala Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá spravodlivé a nediskriminačné riešenia, ktoré budú zasahovať významné spektrum poľnohospodárov. „A preto môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto chvíli k dispozícii na pomoc poľnohospodárom 110 mil. €. Je to 45 mil. z eurofondov, ktoré sme už oznámili a na jeho prerozdelení pracujeme, a 55 mil. € zo štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých dostupných možností v agrorezorte sa táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. €. Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.€,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň 2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť ďalšie milióny.

21. 07. 2020 

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) a s tým súvisiacim vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti a vykonaním bezpečnostného auditu alebo inšpekcie ako aj výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy).

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 25 000 000 EUR (zdroj EÚ).         

Oprávnení žiadatelia:

 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • právnická osoba zabezpečujúca správu a údržbu ciest samosprávneho kraja podľa osobitných predpisov (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
 • výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.
21. 07. 2020 

Vyzvanie OP ĽZ NP 2020/3.1.2/02 – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Dokumenty na stiahnutie:  Vyzvanie    Prílohy

21. 07. 2020 

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 37/PRV/2018

Oznámenie pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 37/PRV/2018 pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie: 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
•  Výzva aktualizovaná 17.07.2020 – Aktualizáciu č. 2 nájdete tu
•  Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva – bez zmeny

viac informácií

21. 07. 2020 

Oznam o uzavretí vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, vyzvanie č. OPRH-TP-A7-2016-05

 nový dátum platnosti: otvorené vyzvanie; vyzvanie platné od 06.12.2016 – bez zmeny
• Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 06.12.2016 do: 17.08.2020 (termín uzavretia vyzvania)

viac informácií

21. 07. 2020 

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 45/PRV/2020

Oznámenie pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
•  Výzva aktualizovaná 17.07.2020 – Aktualizáciu č. 3 nájdete tu
•  Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 25.02.2020 do: otvorená výzva – bez zmeny

viac informácií

21. 07. 2020 

Igor Matovič: Aj po nočných rokovaniach EÚ je pozícia Slovenska dobrá

Pozícia Slovenska v hre o miliardy eur zo sedemročného rozpočtu Európskej únie a fondu obnovy zostala aj po nočných rokovaniach lídrov eurobloku dobrá. Povedal to v pondelok popoludní pred ďalším plenárnym zasadnutím európskych predstaviteľov v Bruseli premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Summit šéfov štátov a vlád EÚ trvá už štvrtý deň a je tak jedným z najdlhších v histórii týchto podujatí.

"Stále si myslím, že to dokážeme uhrať veľmi dobre pre Slovensko a zjednodušene sme dosiahli všetko, čo sme dosiahnuť chceli," povedal Matovič. Podľa premiéra sa o podobe finančného dvojbalíka rozhodne v noci na utorok alebo možno až v utorok nadránom.

Matovič potvrdil informácie o finančnom spore medzi severom a juhom Únie a o hodnotovom spore pri posudzovaní právneho štátu medzi západom a východom spoločenstva. S bodom, ktorý požadoval na vyplatenie peňazí dodržovanie zásad právneho štátu, nesúhlasilo najmä Maďarsko. 

Fond obnovy by podľa premiéra mal obsahovať návrh na granty vo výške 390 miliárd eur a zvyšných 360 miliárd by mali byť pôžičky. Matovič zdôraznil, že balík pôžičiek by podľa neho mohol byť ešte väčší, keďže nezaťaží Úniu, ale iba jednotlivé štáty.

Matovič na rokovaní upozornil európskych lídrov, že EÚ vznikla na to, aby v ťažkých chvíľach dokázala urobiť rozhodné a odvážne kroky. Neúspech rokovaní by podľa neho potrestali finančné trhy, ale aj ľudia stratou dôvery v ekonomiku a menšou spotrebou, čo by sa prejavilo aj v rozpočtoch krajín, ktoré v súčasnosti chcú šetriť.

Postoje krajín EÚ k sedemročnému rozpočtu Únie na roky 2021-27 a k fondu obnovy sa počas štyroch dní summitu postupne vyvíjali a zmeny sa niekoľkokrát dočkal pôvodný návrh predsedu Európskej rady Charlesa Michela.

Ten počítal pre nasledujúce roky s rozdelením viac ako 1,82 bilióna eur z tohto rozpočtového dvojbalíka, no narazil na odpor niektorých štátov na čele s Holandskom, ktoré požadovali pri fonde obnovy výrazné zníženie grantov a zvýšenie podielu pôžičiek.

Zatiaľ čo Michel pôvodne navrhoval vyčleniť z celkového balíka 750 miliárd eur na grantový systém 500 miliárd eur a na pôžičky sumu 250 miliárd eur, v záujme dosiahnutia dohody v sobotu navrhol zníženie grantov na 450 miliárd eur.

Štáty šetrnej štvorky - Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko (F4) - však požadovali pokles výšky grantov až na 300 miliárd eur. Proti tomu sa zasa postavili krajiny južného krídla EÚ, najmä Taliansko a Španielsko, ktoré by mali z grantov najviac profitovať.

21. 07. 2020 

EÚ investuje viac 41 miliónov do dopravných projektov na Slovensku

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov. Prvým bude štúdia uskutočniteľnosti na modernizáciu infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave, ktorej cieľom je podporiť udržateľnosť a znásobiť synergie medzi činnosťami prístavu s cieľom rozvíjať dopravu pozdĺž Dunaja a zabezpečiť tak pozitívny vplyv na spoločnosť. Druhým je modernizácia železničného hraničného priechodu v Čadci. Cieľom je modernizovať dvojkoľajovú železničnú trať z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati do Žiliny. To zahŕňa modernizáciu bezpečnostných a návestných zariadení a železničných tratí s cieľom zvýšiť atraktívnosť železnice zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti, ako aj zvýšením rýchlosti o približne 40 km/h.
 
Vďaka 140 európskym projektom bude možné vybudovať na celom kontinente chýbajúce dopravné spojenia, podporiť udržateľnú dopravu a vytvoriť pracovné miesta. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – grantovej schémy EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry. S týmto rozpočtom bude môcť EÚ splniť ciele v oblasti klímy stanovené v európskej zelenej dohode. Veľmi silný dôraz sa bude venovať projektom na posilnenie železníc vrátane cezhraničných prepojení a spojení s prístavmi a letiskami. V námornom odvetví sa uprednostnia projekty pobrežnej námornej dopravy založené na alternatívnych palivách a inštalácii dodávok energie na pevnine pre prístavy, ktorá by mala priniesť zníženie emisií z lodí v prístavoch. Celkovo EÚ podporí 55 projektov železničnej infraštruktúry nachádzajúcich sa v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), 19 projektov zameraných na prechod na ekologickejšie palivá pre dopravu a deväť projektov interoperability železničného systému v EÚ a plynulej prevádzky vlakov, a to prostredníctvom Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Modernizácia rušňov a železničných tratí tak, aby vyhovovali zjednotenému Európskemu systému riadenia vlakov, zvýši bezpečnosť, skráti čas cestovania a optimalizuje používanie tratí. EK sa zameria aj na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá aj v cestnej doprave – konkrétne inštaláciou 17 275 nabíjacích miest v rámci cestnej siete a nasadením 355 nových autobusov.

21. 07. 2020 

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 17.7.2020 dokument „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“.
Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre Prijímateľov.​

21. 07. 2020 

Na projekt Lepší Trenčiansky kraj získal TSK takmer 3,5 milióna eur

Takmer 3,5 milióna eur získal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa na projekt Lepší Trenčiansky kraj. Jeho spustenie plánuje TSK od 1. augusta tohto roka.
      Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, cieľom projektu je rozvoj verejných politík a služieb samosprávneho kraja prostredníctvom vlastných kapacít.
      „Celkové náklady projektu predstavujú takmer 3,5 milióna eur, päťpercentné spolufinancovanie župy predstavuje 175.000 eur. Projekt vytvorí spolu 16 nových pracovných miest, z toho osem na hornej Nitre,“ uviedla Lamačková s tým, že realizácia projektu je naplánovaná na 30 mesiacov.
      Projekt je zameraný na vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja, priniesť má implementáciu nových opatrení do činnosti kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci projektu sa vytvorí vlastná jednotka hodnoty za peniaze, ktorej cieľom bude optimalizácia hospodárenia kraja. Podporu dostane aj implementácia Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ako aj implementácia Plánu udržateľnej mobility.
      Modernizáciou prejde geografický informačný systém, na Úrade TSK sa zavedie systém riadenia kvality, ale aj protikorupčná norma a norma spoločenskej zodpovednosti. Zavádzanie systému riadenia kvality čaká aj všetky zariadenia poskytujúce sociálne služby a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
      Projekt vytvorí personálne kapacity na implementáciu akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra priamo v regióne, poradenský tím lokálnych expertov a odborných pracovníkov TSK ponúkne pomoc pri identifikácii vhodných zdrojov financovania projektov na hornej Nitre.​
 

21. 07. 2020 

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom summite v Bruseli v utorok nadránom dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021-2027 - v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur.

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom summite v Bruseli v utorok nadránom dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021-2027 - v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Informovali o tom zdroje EÚ, na ktoré sa odvolali tlačové agentúry AP, Reuters a AFP.
      Lídri 27-členských štátov EÚ nakoniec našli zhodu, po štyroch dňoch a štyroch nociach rokovaní. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.
      Najprv mali granty podľa pôvodného návrhu dosahovať 500 miliárd eur, ale po ostrom nesúhlase tzv. šetrných štátov bola táto suma znížená na 390 miliárd eur.
      "Toto je historický deň pre Európu," uviedol vo vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron.​ Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok ráno ocenil čerstvo schválenú dohodu EÚ o obrovskom záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou koronavírusu, ktorý má výšku 750 miliárd eur, a označil to za historickú chvíľu. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.
      "Dokázali sme to. Európa je silná. Európa je jednotná," povedal Michel novinárom v Bruseli, kde sa konal od piatka mimoriadny summit, pôvodne naplánovaný len na dva dni. "Dosiahli sme dohodu," dodal.
      "Je to dobrá dohoda. Je to pevná dohoda. A čo je najdôležitejšie, je to správna dohoda pre Európu," uviedol po maratóne rokovaní šéf Európskej rady.
      Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa poďakovala Michelovi a nemeckej kancelárke Angele Merkelovej za ich úsilie riadiť ťažké štyri dni a štyri noci rokovaní smerom k dohode. Podľa šéfky eurokomisie je dohoda dôkazom, že Európa je schopná konať.
      "Sme tu všetci vyčerpaní, ale vieme, že toto je pre Európu historická chvíľa," dodala.
      Vysvetlila, že na summite dosiahli kompromisnú zhodu aj v sedemročnom rozpočte EÚ, a to vo výdavkoch na zdravotníctvo, migráciu a zahraničné pôsobenie.
      Aj nemecká kancelárka Merkelová cítila "úľavu", keď lídri dospeli k dohode o balíku obnovy po koronakríze a o rozpočte EÚ. "Cítim veľkú úľavu. Vo februári sa nám to nepodarilo, ale teraz áno," uviedla na tlačovej konferencii. Myslela tým rozpočet Únie.
      Francúzsky prezident Emmanuel Macron na tej istej tlačovej konferencii vyhlásil, že "gratuloval sám sebe" za to, že spolu s nemeckou kolegyňou Merkelovou presadil politiku solidarity. "Závery sú naozaj historické," doplnil.
      Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom summite v utorok nadránom dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky postihnuté pandémiou a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021-2027 - v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur.
      Lídri 27 krajín Únie nakoniec súhlasili s fondom obnovy, vynútenom pandémiou, vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia jednotlivé krajiny. Dohoda lídrov o sedemročnom rozpočte EÚ dosahuje výšku jeden bilión eur.
      Najprv mali granty podľa pôvodného návrhu dosahovať 500 miliárd eur, ale po ostrom nesúhlase tzv. šetrných štátov bola táto suma znížená na 390 miliárd eur.

18. 06. 2020 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 4.3

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3, účinnú od 16.06.2020.

18. 06. 2020 

Toto nesmiete zmeškať!

Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“
 
Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.
 
Ceny sú atraktívne:
 
1. miesto: PS4 Playstation
2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0
 
Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.
 
Termín uzávierky je 15. septembra 2020.
 
Videá môžete posielať aj elektronicky. Štatút s prihláškou nájdete TU
 
Milí študenti, neváhajte,  poobzerajte sa po svojom okolí a zapojte sa do súťaže!
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk

18. 06. 2020 

EUinmyregion 2020 „Príbehy“ -súťaž

Pravidlá súťaže

Súťaž - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku týmto vyzýva účastníkov projektov financovaných EÚ a program, aby sa zúčastnili na projektoch financovaných Európskou úniou „Príbehy“. Príbehy sa musia týkať projektu alebo programu financovaného EÚ. Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, zvuk, príspevky na platforme sociálnych médií, plátno, vlákna na Twitteri atď .

Ako sa môžu účastníci zapojiť do súťaže #EUinmyregion Stories

Zaslaním e-mailu s odkazom na publikovaný príbeh na adresu info@euinmyregion.eu (predmet „Stories EUinmyregion“) Zahrňte jasné vyhlásenie, že ste si prečítali a porozumeli pravidlám a podmienkam služby v e-maile a s tým, že ich akceptujete. Podpísaný formulár autorizácie je potrebný iba v prípade, že na obrázku môžu byť jednotlivci rozpoznaní.

Povinnosť
Súťažiaci musia mať 18 a viac rokov. Odborníci sú osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcovia z EÚ financovanie alebo referent projektu financovaný z prostriedkov EÚ. Z účasti sú vylúčení zamestnanci a najbližší príbuzní zamestnancov vyhlasovateľa príslušnej materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby spojenej s touto súťažou. Všetky príspevky budú starostlivo moderované. Účastníci môžu predložiť toľko príbehov, koľko chcú. Všetky príbehy, ktoré určujú pravidlá a sú predkladané do termínu, budú akceptované. Redakčná nezávislosť je zaručená. Európska komisia prekladá vaše príbehy do angličtiny (ak je to potrebné), pošle vám preklad a propaguje vaše príbehy na webových stránkach a prostredníctvom sociálnych kanálov (Facebook, Twitter) pomocou #EUinmyregionhashtag.

Trvanie : Od apríla do 23. augusta 2020

18. 06. 2020 

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Termín a miesto konania:

25.06.2020 o 10.00 Bratislava (štvrtok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27,
veľká zasadačka, 1.poschodie

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 24.06.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Vzhľadom na obmedzené kapacity miestnosti je možná účasť len 2 osôb za spoločnosť.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( napr. rúško, šál, šatka).

 

Pozvánka na seminár

 

18. 06. 2020 

Premiéri sa porozprávajú o eurofondoch, finálna dohoda zrejme nepadne

Vo štvrtok (18. 6.) predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) absolvuje prvé kolo rokovaní predsedov vlád 27 štátov EÚ o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po štvrtkovom rokovaní vlády SR s tým, že nepredpokladá, že by štvrtkové rokovanie mohlo priniesť finálnu dohodu. Ako dodal, predpokladá sa, že v júli by sa mohli uskutočniť ďalšie dve rokovacie kolá.

Z pohľadu SR ide podľa Korčoka o bezprecedentný objem finančných zdrojov. Slovensko by v nasledujúcom sedemročnom období malo dostať deväť miliárd eur, v dodatočnom balíku peňazí ďalších osem miliárd eur vo forme grantov a päť miliárd eur vo forme pôžičiek.

„To, čo je na stole dnes, bude pravdepodobne výrazne odlišné od konečného výsledku, ale vláda vo štvrtok zadefinovala základné parametre toho, čo by si SR v ideálnom prípade chcela vyrokovať,“ dodal Korčok. Ako priblížil, Slovensko chce napríklad zachovať flexibilitu, naopak, nechce navýšiť spolufinancovanie projektov.

 „Máme na stole aj úplne nový návrh, ktorý predpokladá, že vlastne prvýkrát v histórii európskej integrácie si ide Európska komisia požičať obrovskú sumu 750 miliárd eur v mene členských štátov, ktoré budeme garantovať a ktoré budeme po roku 2028 splácať,“ dodal Korčok. Ak sa to odsúhlasí, šéf rezortu diplomacie to bude považovať za veľký politický posun. Ako dodal, spôsob, ako sa bude pôžička splácať, je tiež predmetom rokovaní. Podľa slov ministra financií SR Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa to nemalo premietnuť do dlhu jednotlivých krajín.

 „Keď sa dosiahne dohoda na úrovni premiérov, pôjde ratifikácia do národných parlamentov, kde sa navýši strop vlastných zdrojov tak, aby to navýšenie, ktoré je navrhnuté, siahalo až do výšky 2 % HDP, ktoré budú prerozdeľované v rámci EÚ,“ dodal Korčok.

 „Budeme čeliť aj výzve použitia týchto peňazí,“ podotkol Heger s tým, že vláda ich chce využiť čo najefektívnejšie. „Samozrejme, sme si veľmi dobre vedomí toho, že najlepšie sú peniaze investované vtedy, keď sú investované do reforiem, pretože tie prinášajú najlepšiu pridanú hodnotu,“ dodal Heger. Ako odpovedal na novinársku otázku, Slovensko je na rokovanie pripravené a uvedomuje si aj riziká. „Určite nikto nechce zadlžiť budúce generácie len preto, aby sme si tu užili nejaké dobré časy, to v žiadnom prípade,“ uzavrel Heger

18. 06. 2020 

Stav informatizácie nie je optimálny, podľa prezidentky Čaputovej sú v nej viaceré výzvy

Stav informatizácie štátnej správy nie je optimálny a je v nej viacero výziev. Prezidentka SR Zuzana Čaputová o tom informovala vo štvrtok po stretnutí s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí). Hlava štátu označila za dobré, že Slovensko môže využiť prostriedky Európskej únie aj na iné oblasti v súvislosti so zmierňovaním následkov koronakrízy. Čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období 2014 - 2020 je totiž iba na úrovni 33 percent. Prezidentka rokovala s vicepremiérkou aj o novom pláne Európskej komisie na obnovu, z ktorého môže SR mimo eurofondov získať viac než sedem miliárd eur.

Jedným z dôvodov situácie v informatizácii je podľa prezidentky aj nedostatočný počet a kvalita ľudí. "Je to dôležitá oblasť, vo výsledku je to zjednodušenie života pre bežných občanov, stransparentnenie procesov. Benefity kvalitnej informatizácie spoločnosti sa týkajú všetkých, preto sa týkajú rovnako aj všetkých rezortov," uviedla Čaputová. Pokiaľ ide o využívanie eurofondov, problémy sú podľa nej v infraštruktúre ich manažovania, rýchleho a efektívneho čerpania.

"Fond obnovy je obrovská príležitosť urobiť reformy, realizovať investície do oblastí, ktoré by mali slúžiť najmä budúcim generáciám v súlade s názvom celého zámeru," podotkla prezidentka. Peniaze EÚ navyše by SR mala využiť na viaceré prioritné oblasti, napríklad v zdravotníctve, školstve, sociálnych službách či životnom prostredí. "Toto sú veľmi dôležité oblasti, do ktorých treba zainvestovať najmä s dopadom na budúce generácie, preto by mali mať určite reformný aspekt. Veľmi dôležitým predpokladom kvalitného, efektívneho a zmysluplného vyčerpania prostriedkov, alebo pochopenia tejto príležitosti, je spôsobilosť štátu tieto finančné prostriedky vhodným spôsobom získať aj realizovať implementáciu jednotlivých projektov," upozornila Čaputová. Uvažuje sa o vytvorení národného tímu reforiem, ktorý by aj externe dával kvalifikované podnety, zodpovedať za to budú príslušné rezorty.

Eurofondy treba podľa vicepremiérky reformovať tak, aby slúžili ľuďom. "Potrebujeme zjednodušiť zásadným spôsobom byrokraciu, zrýchliť čerpanie, ale hlavne potrebujeme, aby sa eurofondy používali na zmysluplné, rozumné ciele, ktoré budú slúžiť tam, kde ich ľudia potrebujú," povedala Remišová. Digitalizácia a informatizácia je podľa nej nástroj na uľahčenie života ľuďom v kontakte so štátom. "Problémy v informatizácii sú a boli obrovské. Staré schémy neplatia, informatizáciu chceme robiť inak a lepšie, aby vyhrávali tí, ktorí majú najlepšie nápady," tvrdí vicepremiérka. Konečným cieľom je podľa nej, aby občan mal informatické služby štátu vždy prístupné z akéhokoľvek zariadenia, na akomkoľvek mieste a v čase. Peniaze EÚ na obnovu podľa nej treba investovať tak, aby z nich mali úžitok budúce generácie, keďže ich budú splácať. "Musíme im odovzdať zelenšiu, zdravšiu a prosperujúcejšiu krajinu. A na to by sme mali tieto peniaze aj využiť," dodal Remišová.

18. 06. 2020 

Michel pred videosummitom EÚ upozornil na názorové rozdiely o VFR a pláne obnovy

Ústrednou témou piatkového videosummitu šéfov vlád a štátov členských krajín eurobloku bude viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021-27 a plán hospodárskej obnovy Európskej únie, ktorý Európska komisia (EK) navrhla ako odpoveď na negatívne dopady koronakrízy. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v utorok večer v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov.

Michel pripomenul, že v piatok 19. júna to bude po prvý raz, čo najvyšší lídri členských krajín budú spolu diskutovať o balíku opatrení, ktorý eurokomisia predložila 28. mája.

"Myslím si, že všetci poznáme zložitosť týchto návrhov a čas potrebný na ich riešenie. Naše piatkové stretnutie by malo byť zásadným krokom k dosiahnutiu dohody na ďalšom, už osobnom stretnutí," uviedol Michel v pozývacom liste.

Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov Európskej únie sa mimoriadny summit zameraný na dlhodobý rozpočet a plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur uskutoční niekedy v polovici júla a ak by sa lídri nedohodli, možný je ďalší mimoriadny summit koncom júla alebo začiatkom augusta.

Michel dopredu upozornil, že šéfovia štátov a vlád potrebujú dosiahnuť konsenzus vo viacerých bodoch: reakcia Európskej únie na bezprecedentnú krízu musí byť primeraná jej rozsahu; reakcia na krízu by sa mala financovať prostredníctvom pôžičiek Európskej komisie na finančných trhoch, čo si vyžaduje zvýšiť strop vlastných rozpočtových zdrojov Únie; spoločné úsilie by sa malo zamerať na najviac postihnuté odvetvia a geografické časti Európy; budúci sedemročný rozpočet by sa mal upraviť tak, aby zohľadňoval koronakrízu, a mal by sa posudzovať spolu s plánom obnovy.

Šéf Európskej rady rovnako upozornil, že celkový finančný balík by nemal riešiť len bezprostrednú zdravotnú krízu, ale predstavuje dobrú príležitosť na transformáciu a reformu národných hospodárstiev s ohľadom na ciele ekologického prechodu a digitálnej budúcnosti.

List zaslaný do metropol členských krajín však upozornil na existujúce názorové nezhody medzi členmi EÚ, najmä čo sa týka veľkosti finančného balíka a trvania rôznych prvkov plánu obnovy, alokačného kľúča - čiže spôsobu prerozdelenia tejto pomoci v podobe pôžičiek a grantov - a otázok spojených s naviazanosťou rozdeľovania nových eurofondov na štrukturálne reformy.

V neposlednom rade zostali otvorené aj otázky týkajúce sa veľkosti a obsahu budúceho sedemročného rozpočtu Únie vrátane vlastných zdrojov v podobe nových daní a rabatov.

"Naším konečným cieľom je dosiahnuť dohodu čo najskôr. Ešte stále je spôsob, ako to dosiahnuť, takže v nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme musieť tvrdo pracovať," odkázal Michel, ktorý v závere listu vyjadril nádej, že EÚ vyjde z tejto veľkej krízy zjednotenejšia a silnejšia.

Videosummit sa začne v piatok o 10.00 h tradičným úvodným vystúpením predsedu Európskeho parlamentu.

Summit bude zároveň príležitosťou zhodnotiť končiace sa chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ, predstaviť stav prebiehajúcich rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Britániou a získať prehľad o celkovej hospodárskej situácii EÚ od šéfa Európskej centrálnej banky (ECB).

Lídri sa v závere rokovaní budú venovať aj realizácii minských dohôd o mierovom procese na východe Ukrajiny.

18. 06. 2020 

Slovensko využilo z peňazí EÚ vyše päť miliárd eur, čo je tretina z celkovej sumy

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období ku koncu mája vo všetkých jedenástich programoch vyše päť miliárd eur. Je to zhruba 33 % z celkovej alokácie 15,344 mld. eur. Ako vyplýva z údajov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), využívanie európskych prostriedkov medziročne vzrástlo o 1,332 mld. eur, respektíve o 35,6 % a miera čerpania o 8,68 percentuálneho bodu (p. b.). V závere mája boli zároveň zakontrahované zdroje EÚ vo výške 11,058 mld. eur. Na základe pravidla N+3 je v tomto programovom období možné využiť prostriedky EÚ do konca roka 2023.

Nadpriemerne využívajú peniaze EÚ štyri programy, a to Technická pomoc (92,81 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program rozvoja vidieka (vyše 812 mil. eur z 1,560 mld. eur), INTERACT III (18,3 mil. eur z 39,39 mil. eur) a Ľudské zdroje (898,46 mil. eur z 2,219 mld. eur). Program Integrovaná infraštruktúra po pričlenení bývalého programu Výskum a inovácie klesol pod priemernú úroveň využívania zdrojov EÚ (1,820 mld. eur zo 6,150 mld. eur).

Vláda schválila 28. apríla presun 1,252 mld. eur z eurofondov na opatrenia štátu v súvislosti s dopadmi koronavírusu, a to na zachovanie pracovných miest, podporu firiem a do zdravotníctva. Tieto peniaze v rámci operačných programov našli jednotlivé ministerstvá. Zoznam tzv. národných projektov v rámci rezortov zahŕňa zhruba 3,3 mld. eur, ktoré by mohli byť použité na zmiernenie následkov koronakrízy

18. 06. 2020 

Prešovský samosprávny kraj má byť "smart", efektívnejší a inovatívnejší

Zefektívnenie verejnej správy má byť výsledkom projektu "Smart PSK – Kvalitnejšia budúcnosť", s ktorým Prešovský samosprávny kraj (PSK) uspel vo výzve ministerstva vnútra Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa ​. Súčasťou aktivít krytých sumou 3,1 milióna eur má byť zavedenie nových prístupov a informačno-technologických nástrojov, zvýšenie kvalít dvoch vybraných stredných škôl či vzdelávanie zamestnancov kraja "šité na mieru". O projekte informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.


"Projekt sa bude realizovať prostredníctvom štyroch aktivít. Tie pozostávajú z nastavenia procesov, zavedenia systémov a politík, taktiež zavedenia systémov riadenia kvality, vzdelávania zamestnancov, ale aj vybudovania a podpory implementačnej kapacity pre Iniciatívu Catching-up regions," priblížila rámec projektu s tým, že Úrad PSK už počas prípravného roka niektoré z procesov zaviedol. Ako príklad uviedla vznik odboru strategického rozvoja a projektového riadenia.

 V rámci hodnotenia kvality sa má na dvoch vybraných krajských stredných školách zaviesť spoločný systém, tzv. model CAF. "Jeho úlohou je zvýšiť kvalitu a efektívnosť na jednotlivých školách, tiež umožniť rozvíjanie schopností a zručností zamestnancov," vysvetlila.

Pri vzdelávaní tiež kraj počíta s účasťou svojich zamestnancov na medzinárodných konferenciách. "Víziou je inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe v zahraničí a implementovať ich v Prešovskom kraji," predstavila Heilová očakávania.

 Ako k projektu uviedol predseda PSK Milan Majerský, kraj počas prípravného roka zmenil nielen organizačnú štruktúru, ale aj niektoré vnútorné procesy. "Od implementácie si sľubujem efektívnejšie fungovanie verejnej správy a zjednodušenie procesov na všetkých úrovniach. Zároveň som presvedčený, že vo vzťahu k občanovi sa nám vďaka tomuto projektu podarí byť otvorenejšou samosprávou," uzavrel.

18. 06. 2020 

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby dočasne povedie Jana Gálová

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) má nové dočasné vedenie. Od stredy ju bude viesť Jana Gálová. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Gálová pôsobí v NASES od roku 2016. "Rok nato začala viesť ekonomický tím, zaoberala sa nastavovaním rozpočtov, kalkuláciami a dohliadala na rozpočtovú politiku. Od februára 2020 bola vymenovaná na pozíciu riaditeľky sekcie ekonomiky a hospodárskej správy. Do agentúry prešla ako skúsený ekonóm po 12 rokoch pôsobenia v súkromnom sektore," priblížilo oddelenie komunikácie.

Agentúru bude viesť dočasne v spolupráci s dozornou radou. V blízkom čase bude podľa ÚPVII vypísané výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa agentúry.

18. 06. 2020 

Igor Matovič :Na rokovaniach sa budem snažiť, aby sme dopadli čo najlepšie

Na rokovaniach o eurofondoch sa bude premiér SR Igor Matovič snažiť, aby Slovensko dopadlo čo najlepšie. Uviedol to na brífingu v stredu.

Ako odpovedal na novinársku otázku, či je nejaká hranica spolufinancovania, za ktorú Slovensko nechce ísť, bude chcieť túto otázku určite otvoriť a Slovensko bude bojovať, aby spolufinancovanie na eurofondových projektoch v rokoch 2021 – 2027 bolo čo najnižšie. „Lebo naozaj, keby chceme napríklad vybudovať v obci kanalizáciu a povieme obci, že má zaplatiť 30 %, tak žiadnu kanalizáciu vôbec nevybuduje, lebo tie peniaze jednoducho k dispozícii nemá,“ vysvetlil premiér.

Na otázku, ako bude čerpaný dodatočný balík peňazí od Európskej komisie na reformy odpovedal, že je to otázka pre nás všetkých. „Všetci sme zodpovední za tieto prostriedky, aby sme našli čo najefektívnejšie využitie a čo najefektívnejšie reformy, a aby sme prežili tú krízu, ktorá pred nami je. Nielen ekonomická, ale aj demografická kríza, či kríza, že bude prichádzať robotizácia a podľa prieskumu Slovensko by malo najviac utrpieť a najviac ľudí by malo stratiť prácu,“ uviedol premiér s tým, že vláda sa bude snažiť o to, aby Slovensko prežilo čo najlepšie a s čo najmenej ranami.

„Predbežný návrh je taký, že zatiaľ máme tie čísla najlepšie, a uvidíme, aký bude výsledok, lebo zjednodušene - keď to poviem iba z pohľadu grantov - tak pre Slovensko padne približne 8 miliárd eur, ale rovnako 8 miliárd eur pre dvakrát väčšie Maďarsko, rovnako 8 miliárd eur pre dvakrát väčšie Poľsko,“ vysvetlil premiér s tým, že z tohto pôvodného návrhu bude chcieť Slovensko obhájiť čo najviac.

„Ten zdroj financovania tých peňazí, ktoré by sme teraz dostali v programe Next Generation EU, je najmä z nových daní,“ uviedol premiér s tým, že ide napríklad o daň za znečistenie životného prostredia CO2. „To znamená, že keď Číňania dovezú do Európy plnú loď ocele, tak im vyrubíme daň, lebo jednoducho znečistili životné prostredie,“ priblížil premiér.

 „Ja osobne nemám absolútne nič proti tomu, aby sme zaviedli na takýchto import výrobkoch krížom-krážom zo sveta a do Európy CO2 daň za znečisťovanie životného prostredia. Ak táto daň sa použije na to, aby sme splácali do budúcna pôžičku, ktorú si zoberieme preto, aby sme dnes pomohli ekonomike v rámci Európy, tak si myslím, že je to správna cesta,“ uzavrel premiér.

18. 06. 2020 

Eurofondy na životné prostredie by malo Slovensko využívať v piatich kľúčových oblastiach

 

Eurofondy určené pre oblasť životného prostredia by Slovensko malo využívať v piatich kľúčových oblastiach. Tými sú ochrana biodiverzity, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, vodné hospodárstvo a zelené tendre. Na svojej internetovej stránke to uvádza portál Euractiv. Európska komisia (EK) navrhuje, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) využila 25 percent peňazí z fondu regionálneho rozvoja na oblasť životného prostredia a klímy. Odborníci na životné prostredie sa zhodujú, že Slovensko by malo investovať najmä do oblastí, v ktorých krajina čelí právnym konaniam zo strany EK.

Trom právnym konaniam čelí Slovensko za nedostatočnú ochranu biotopov a neplnenie povinností vyplývajúcich zo smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, ktoré tvoria základ sústavy chránených území Natura 2000. Dve z troch konaní sú pred podaním na Európsky súdny dvor (ESD). V súčasnom programovom období bolo z eurofondov na ochranu biodiverzity vyčlenených 128 miliónov eur. Z nich je viac ako 75 miliónov určených na starostlivosť o sústavu Natura 2000. Peniaze sa však doteraz čerpali pomaly a komplikovane. Slovensko porušuje aj predpisy EÚ v oblasti skládok odpadu. Podľa oznámenia Komisie je na Slovensku stále v prevádzke 21 skládok odpadov bez plánu úpravy. Na skládkach končí 55 percent komunálneho odpadu, najviac v EÚ. Krajina zároveň neplní ciele v recyklácii komunálneho odpadu. Právne záväzný európsky cieľ pre recykláciu komunálneho odpadu je 50 percent v roku 2020 a 65 percent v roku 2035. Slovensko zatiaľ dosahuje 39-percentnú mieru recyklácie. Podľa štúdie bude Slovensko pre plnenie cieľov do nakladania s odpadmi potrebovať investovať 267 miliónov eur.

Európska environmentálna agentúra (EEA) odhaduje, že kvôli znečisteniu ovzdušia na Slovensku každý rok predčasne zomrie viac ako 5 600 ľudí. V programovom období 2014 až 2020 bolo do zlepšenia kvality ovzdušia investovaných 83 miliónov eur. Podľa EEA je hlavný zdrojom znečistenia vykurovanie v domácnostiach. Slovensko by podľa nej malo pokračovať v dotáciách na výmenu vykurovacích kotlov so špecifickým zameraním na nízkopríjmové domácnosti čeliace energetickej chudobe.

Konaniu čelí Slovensko aj pre nevyhovujúci zber, monitorovanie a čistenie odpadovej vody. Pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo do roku 2015 odkanalizovať všetky aglomerácie nad dvetisíc obyvateľov. Zber komunálnych odpadových vôd aktuálne neexistuje v 233 aglomeráciách, v ostatných sa podľa EK čistí „nenáležite“. Podľa revízie výdavkov bolo od roku 2010 do manažmentu odpadových vôd a zabezpečovania pitnou vodou investovaných 1,2 miliardy eur.

Takmer 90 percent pochádzalo z eurofondov. Správa o vykonávaní environmentálnych predpisov a politík odhaduje, že na zabezpečenie riadneho zberu a spracovania odpadovej vody vo zvyšných aglomeráciách bude potrebných ďalších 1,2 miliardy eur. Nedostatočné je aj zásobovanie pitnou vodou. V roku 2017 bolo bez verejného vodovodu 11 percent obyvateľov a takmer 17 percent zo všetkých slovenských obcí.

Poslednou oblasťou je zelené verejné obstarávanie, teda verejné obstarávanie, v rámci ktorého sú tovary a služby obstarávané so zreteľom ich dopadu na životné prostredie. Slovensko sa v rámci Envirostatégie 2030 zaviazalo dosiahnuť, že 70 percent všetkých peňazí použitých vo verejných obstarávaniach na nákup environmentálne prijateľných tovarov a služieb. Zelené verejné obstarávania zatiaľ tvorí 7,58 z celkového počtu verejných obstarávaní a 3,83 percenta uskutočnených
21. 05. 2020 

Správa EACEA k výsledkom za rok 2019

Prečítajte si zhrnutie Správy agentúry EACEA k výsledkom za rok 2019 v slovenskom jazyku. 

Originálnu správu nájdete tu. 

 

V roku 2019 bolo celkovo prijatých vyše 1 500 projektových žiadostí o grant z programu Európa pre občanov, z ktorých bolo podporených vyše 370 projektov. Podporu v celkovej výške viac ako milón eur dostalo v minulom roku 40 slovenských žiadateľov. Slovensko sa tak aj v roku 2019 umiestnilo medzi prvými troma krajinami v počte podprených, ale aj v počte odoslaných projektových žiadostí (v minulom roku bolo prijatých celkovo 146 žiadostí o grant zo Slovenska). 

V rámci výzvy Európska pamäť bolo podporených 49 európskych projektov (celkovo bolo prijatých 262 žiaodstí), ktoré zahŕňali širokú škálu aktivít, ako napríklad rôzne typy informačných aktivít o nedávnych európskych dejinách, podujatia pripomínajúce si obete totalitných režimov v modernej európskej histórii, výstavy, konferencie, či divadelné predstavenia. Najväčšie precento podporených projektov sa venovalo téme občianskej participácie počas totalitných režimov a roku 1989, demokratickým revollúciám v strednej a východnej Európe a pádu Berlínskeho múru. Podporený bol aj 1 slovenský projekt. 

V rámci projektov európskej pamäti boli podporené aj tieto projekty: 

 • Spomienky na rok 1918 (Remembering 1918: European dream of becoming modern), ktorý sa venoval politickej, sociálnej a kultúrnej transformácii v strednej Európe po udalostiach v roku 1918, (Belgicko).
 • Ľudia s mentálnym postihnutím počas totalitných režimov v Európe (Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian regimes in Europe), (Taliansko).
 •  

 

21. 05. 2020 

Aktuálne informácie k implementácii projektov počas pandémie koronavírusu

Online semináre: 

-príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít, napríklad na webináre, musia najprv kontaktovať agentúru EACEA; 

-ak im bude táto zmena schválená, príjemcovia grantu budú musieť poskytnúť dôkazy/ podporné dokumenty o počte účastníkov a tiež o krajine pôvodu zúčastnených;

- príjemcovia grantu môžu použiť: 

 • online registračný formulár, kde účastníci budú musieť uviesť ich štátnu príslušnosť; 
 • overiteľný zoznam účastníkov so stĺpcom pre štátnu príslušnosť a tiež pre kontaktné údaje;
 • hodnotiace formuláre, ktoré by mali obsahovať nasledujúce údaje: meno a štátnu príslušnosť;
 • e-maily ako rozoslané pozvánky, potvrdenia o účasti a pod. 

Všetky tieto informácie nájdete aj v tomto dokumente.

Stanovisko agentúry EACEA z 25.marca k aktuálnej situácii s koronavírusom: dôsledky na implementáciu programov riadených EACEA (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Ak prijímatelia grantu nie sú schopní implementovať projekt z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ako prvý krok musia príjemcovia informovať agentúru EACEA e-mailom. E-mailom je potrebné kontaktovať toho pracovníka, s ktorým boli prijímatelia grantu doposiaľ v kontakte. E-mail je možné zaslať aj na príslušnú emailovú adresu: 

Európska pamäť (European remembrance): 

EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Projekty občianskej spoločnosti (Civil society projects): 

EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.eu

Družobné mestá a Siete medzi mestami (Town twinning, Network of Towns) 

EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu

Vo všeobecnosti platí: 

– cestovné a tiež náklady na ubytovanie účastníkov podujatí, ktoré nie je možné zrušiť alebo refundovať, sa budú považovať za oprávnené náklady. Príjemcovia grantu však budú musieť predložiť dôkazy o tom, že ich žiadosť o refundáciu bola zamietnutá; 

– príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o predĺženie implementačného obdobia projektu, alebo tí, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít (napríklad na webináre), musia kontaktovať agentúru EACEA so žiadosťou o zmenu v kontrakte. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu: 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Vyjadrenie agentúry EACEA zo 6. marca o vplyve koronavírusu na organizovanie podujatí (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Prijímateľom grantov agentúra EACEA odporúčané, aby v rámci svojich možností zvážili zmeny aktivít napríklad na webináre a pod. V ostatných prípadoch môžu byť projektové aktivity zrušené alebo presunuté. O týchto zmenách je nutné informovať agentúru EACEA. 

Agentúra EACEA vo svojom vyjadrení tiež pripomína, že vo všetkých dohodách uzavretých medzi agentúrou EACEA a prijímateľmi grantov je tzv. force majeure doložka, ktorá môže byť uplatnená v prípade zákazu alebo obmedzení mobility prijatých národnými vládami. Oprávnenosť uplatnenia si tejto doložky force majeure bude posudzované na individuálnej báze. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en

Viac informácií týkajúcich sa aktuálnej situácie môžete nájsť na: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

alebo na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers. 

 

 

 

 

21. 05. 2020 

Aktuálne informácie k implementácii projektov počas pandémie koronavírusu

Online semináre: 

-príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít, napríklad na webináre, musia najprv kontaktovať agentúru EACEA; 

-ak im bude táto zmena schválená, príjemcovia grantu budú musieť poskytnúť dôkazy/ podporné dokumenty o počte účastníkov a tiež o krajine pôvodu zúčastnených;

- príjemcovia grantu môžu použiť: 

 • online registračný formulár, kde účastníci budú musieť uviesť ich štátnu príslušnosť; 
 • overiteľný zoznam účastníkov so stĺpcom pre štátnu príslušnosť a tiež pre kontaktné údaje;
 • hodnotiace formuláre, ktoré by mali obsahovať nasledujúce údaje: meno a štátnu príslušnosť;
 • e-maily ako rozoslané pozvánky, potvrdenia o účasti a pod. 

Všetky tieto informácie nájdete aj v tomto dokumente.

Stanovisko agentúry EACEA z 25.marca k aktuálnej situácii s koronavírusom: dôsledky na implementáciu programov riadených EACEA (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Ak prijímatelia grantu nie sú schopní implementovať projekt z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ako prvý krok musia príjemcovia informovať agentúru EACEA e-mailom. E-mailom je potrebné kontaktovať toho pracovníka, s ktorým boli prijímatelia grantu doposiaľ v kontakte. E-mail je možné zaslať aj na príslušnú emailovú adresu: 

Európska pamäť (European remembrance): 

EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Projekty občianskej spoločnosti (Civil society projects): 

EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.eu

Družobné mestá a Siete medzi mestami (Town twinning, Network of Towns) 

EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu

Vo všeobecnosti platí: 

– cestovné a tiež náklady na ubytovanie účastníkov podujatí, ktoré nie je možné zrušiť alebo refundovať, sa budú považovať za oprávnené náklady. Príjemcovia grantu však budú musieť predložiť dôkazy o tom, že ich žiadosť o refundáciu bola zamietnutá; 

– príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o predĺženie implementačného obdobia projektu, alebo tí, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít (napríklad na webináre), musia kontaktovať agentúru EACEA so žiadosťou o zmenu v kontrakte. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu: 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Vyjadrenie agentúry EACEA zo 6. marca o vplyve koronavírusu na organizovanie podujatí (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Prijímateľom grantov agentúra EACEA odporúčané, aby v rámci svojich možností zvážili zmeny aktivít napríklad na webináre a pod. V ostatných prípadoch môžu byť projektové aktivity zrušené alebo presunuté. O týchto zmenách je nutné informovať agentúru EACEA. 

Agentúra EACEA vo svojom vyjadrení tiež pripomína, že vo všetkých dohodách uzavretých medzi agentúrou EACEA a prijímateľmi grantov je tzv. force majeure doložka, ktorá môže byť uplatnená v prípade zákazu alebo obmedzení mobility prijatých národnými vládami. Oprávnenosť uplatnenia si tejto doložky force majeure bude posudzované na individuálnej báze. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en

Viac informácií týkajúcich sa aktuálnej situácie môžete nájsť na: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

alebo na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers. 

 

 

 

 

21. 05. 2020 

FAQ k výzvam zameraným na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 19. 05. 2020 odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (s kódmi OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

21. 05. 2020 

Novým šéfom Pôdohospodárskej platobnej agentúry bude Tibor Guniš

Bratislava 15. mája 2020 – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dnes odvolal z funkcie generálnu riaditeľku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Beatrix Galandovú a za nového generálneho riaditeľa agentúry vymenoval Tibora Guniša.

„To, čo sa v týchto dňoch dozvedáme o praktikách v PPA, vďaka orgánom činným v trestnom konaní, ktoré majú počas vlády Igora Matoviča odviazané ruky, je neakceptovateľné. Tak významná inštitúcia, ktorá každoročne pracuje so stovkami miliónov eur musí byť pod kontrolou verejnosti a protikorupčné opatrenia musí mať nielen na papieri, ale aj v praxi. Rozhodol som sa preto na jej najvyššiu funkciu vymenovať pána Tibora Guniša. Je to odborník s dôležitými skúsenosťami z oblasti poľnohospodárskych podpôr aj zo zahraničia,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ing. Tibor Guniš vyštudoval Agronomickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a využívaniu digitálnych technológií v chove hospodárskych zvierat sa venoval na Hohenheimskej univerzite v nemeckom Štutgarte. V rokoch 1995 až 2002 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva SR vo viacerých funkciách. V rokoch 2002 až 2004 bol riaditeľom odboru Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde pracoval aj ako člen predvstupového negociačného tímu SR do EÚ za oblasť poľnohospodárstva. V rokoch 2004 až 2012 pôsobil na agentúre vo funkcii riaditeľa sekcie priamych podpôr. Manažérom bázových údajov v rakúskej platobnej agentúre Agrarmarkt Austria (AMA) bol v rokoch 2012 až 2018. V rokoch 2018 až 2020 pôsobil ako riaditeľ pre stratégiu IT spoločnosti AXASOFT.

„Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky i skúsenosti z pôsobenia PPA, prácou s najmodernejšími IT technológiami i najlepšiu prax z rakúskej platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil 6 rokov,“ uviedol Tibor Guniš.

21. 05. 2020 

Podávanie jednotných žiadostí kampane 2020 poľnohospodári úspešne zvládli

Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020 a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí, bolo plne zabezpečené. Pôdohospodárska platobná agentúra k 15.5.2020 eviduje 17 589 žiadostí.

Dňa 6. 4. 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne odštartovala kampaň na podávanie Jednotných žiadostí pre rok 2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - ako správcu LPIS a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, reagovať na neustále meniacu sa situáciu rýchlo a pružne, čo sa aj podarilo. 

Aj napriek možnosti a niektorým požiadavkám na predĺženie termínu podávania Jednotných žiadostí až do 15.6.2020 zo strany Európskej komisie, agrorezort túto možnosť nevyužil. Hlavým dôvodom bola vysoká miera rizika pri následnej administrácii žiadostí, pretože výnimka Európskej komisie sa týkala iba termínu na podanie žiadostí a nie celého procesu ich administrácie a kontrol, čo by následne mohlo ohroziť decembrové vyplácanie priamych podpôr. Zo strany agrorezortu bola prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená, ako aj celý priebeh podávania žiadostí. Rezort dôsledne sledoval epidemiologickú situáciu na Slovensku a pravidelne vyzýval žiadateľov, aby si podávanie jednotných žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu, ako tomu bolo  v ostatných rokoch. Obavy z krátkosti času sa nenaplnili, čo potvrdzujú aj údaje z IS GSAA ku dňu 15.5.2020.

Počet podaných žiadostí v IS GSAA ku dňu 15.5.2020 bol 17 589, čo je takmer 96 % stavu z roku 2019. Niektoré žiadosti budú podané ešte po termíne so sankciou, tak ako každoročne, preto možno očakávať, že počet žiadostí v roku 2020 dosiahne takmer totožnú úroveň ako v roku 2019. Dôkazom toho, že ponechanie termínu na podávanie žiadostí na 15.5.2020 bolo správne rozhodnutie, preukazuje aj skutočnosť, že podané žiadosti v roku 2020 plošne zodpovedajú 99,26 % deklarovanej výmery v roku 2019.

Údaje z IS GSAA ukázali, že nábeh žiadostí o priame podpory bol aj v roku 2020 mimoriadne nevyrovnaný. Od začiatku mája bolo podaných každý deň približne 1 000 žiadostí, pričom po štarte kampane až do 20.4.2020 len približne 50 denne a do konca mesiaca apríl približne 400 za deň. Aj na základe týchto údajov ministerstvo opakovane apeluje na žiadateľov, aby v budúcnosti neodkladali podávanie žiadostí a už vôbec nie registráciu na PPA, na posledné dni kampane.

21. 05. 2020 

Podávanie jednotných žiadostí kampane 2020 poľnohospodári úspešne zvládli

Agrorezort má za sebou úspešné podávanie jednotných žiadostí v kampani 2020 a to napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19. Štart kampane i samotné podávanie žiadostí, bolo plne zabezpečené. Pôdohospodárska platobná agentúra k 15.5.2020 eviduje 17 589 žiadostí.

Dňa 6. 4. 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne odštartovala kampaň na podávanie Jednotných žiadostí pre rok 2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo potrebné zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - ako správcu LPIS a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, reagovať na neustále meniacu sa situáciu rýchlo a pružne, čo sa aj podarilo. 

Aj napriek možnosti a niektorým požiadavkám na predĺženie termínu podávania Jednotných žiadostí až do 15.6.2020 zo strany Európskej komisie, agrorezort túto možnosť nevyužil. Hlavým dôvodom bola vysoká miera rizika pri následnej administrácii žiadostí, pretože výnimka Európskej komisie sa týkala iba termínu na podanie žiadostí a nie celého procesu ich administrácie a kontrol, čo by následne mohlo ohroziť decembrové vyplácanie priamych podpôr. Zo strany agrorezortu bola prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená, ako aj celý priebeh podávania žiadostí. Rezort dôsledne sledoval epidemiologickú situáciu na Slovensku a pravidelne vyzýval žiadateľov, aby si podávanie jednotných žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu, ako tomu bolo  v ostatných rokoch. Obavy z krátkosti času sa nenaplnili, čo potvrdzujú aj údaje z IS GSAA ku dňu 15.5.2020.

Počet podaných žiadostí v IS GSAA ku dňu 15.5.2020 bol 17 589, čo je takmer 96 % stavu z roku 2019. Niektoré žiadosti budú podané ešte po termíne so sankciou, tak ako každoročne, preto možno očakávať, že počet žiadostí v roku 2020 dosiahne takmer totožnú úroveň ako v roku 2019. Dôkazom toho, že ponechanie termínu na podávanie žiadostí na 15.5.2020 bolo správne rozhodnutie, preukazuje aj skutočnosť, že podané žiadosti v roku 2020 plošne zodpovedajú 99,26 % deklarovanej výmery v roku 2019.

Údaje z IS GSAA ukázali, že nábeh žiadostí o priame podpory bol aj v roku 2020 mimoriadne nevyrovnaný. Od začiatku mája bolo podaných každý deň približne 1 000 žiadostí, pričom po štarte kampane až do 20.4.2020 len približne 50 denne a do konca mesiaca apríl približne 400 za deň. Aj na základe týchto údajov ministerstvo opakovane apeluje na žiadateľov, aby v budúcnosti neodkladali podávanie žiadostí a už vôbec nie registráciu na PPA, na posledné dni kampane.

21. 05. 2020 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) oznamuje, že zverejnilo na webovom sídle www.mindop.sk podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030“.

Predmetné Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné nájsť na webovom sídle www.mindop.sk, v časti Cestovný ruch, Legislatívne a koncepčné dokumenty, Koncepčné dokumenty, Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia cestovného ruchu

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je tiež zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor štátnej politiky cestovného ruchu, tel.: 02 5949 4417, e-mail: strategiacr2030@mindop.sk.

Zverejnený strategický dokument

21. 05. 2020 

MDV SR oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky

oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

so sídlom v Bratislave, Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 

zverejneného v Hospodárskych novinách 6. 5. 2020

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií vrátane európskej legislatívy a zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť implementovať stratégie, politiky a koncepcie elektronických komunikácií a poštových služieb do činnosti regulačného úradu,
 • komunikačné zručnosti. 

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač bude svoj strategický dokument prezentovať na výbere v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom  je do 4. 6. 2020 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava, pod značkou „V predseda ÚREKPS“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e–mailovú adresu: renata.bielikova@mindop.sk.

Prihlásení  uchádzači, ktorí  spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a strategický dokument, budú  pozvaní  na výber písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

21. 05. 2020 

MDV SR oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky

oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

so sídlom v Bratislave, Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 

zverejneného v Hospodárskych novinách 6. 5. 2020

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií vrátane európskej legislatívy a zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť implementovať stratégie, politiky a koncepcie elektronických komunikácií a poštových služieb do činnosti regulačného úradu,
 • komunikačné zručnosti. 

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač bude svoj strategický dokument prezentovať na výbere v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom  je do 4. 6. 2020 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava, pod značkou „V predseda ÚREKPS“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e–mailovú adresu: renata.bielikova@mindop.sk.

Prihlásení  uchádzači, ktorí  spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a strategický dokument, budú  pozvaní  na výber písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

21. 05. 2020 

Minister Andrej Doležal vyhlásil výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyhlásil v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia viac ako mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 1. júla 2020. V rámci výzvy môže príspevok získať 200 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

„V prvom kole výzvy sme zaznamenali veľký záujem majiteľov rodinných domov. Preto chceme v tomto type príspevkov pokračovať. Verím, že aj v tejto neľahkej situácii ovplyvnenej koronavírusom bude o príspevok záujem,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 1. júla 2020 na webovom portáli www.byvajteusporne.sk. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky poskytnutia príspevku, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na webovom portáli www.byvajteusporne.sk.

21. 05. 2020 

SC1: Druhá mimoriadna výzva na podávanie návrhov projektov v rámci COVID-19

EK otvára druhú výzvu na rýchly výskum v oblasti koronavírusu  so 122 miliónmi EUR na investovanie do presmerovania výrobných liniek na výrobu zdravotníckych potrieb, vývoj zdravotníckych technológií a do používania umelej inteligencie na vývoj systémov na podporu rozhodovania a digitálnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť detekcia, dohľad a starostlivosť o pacienta. 

Témy výzvy:

Uzávierka výziev: 11. jún 2020 (o 17:00 SEČ)

Podrobnejšie informácie: https://bit.ly/2ZkG7tO

Agenda

Prezentácie

Informačný deň prenášaný naživo 20. 5. 2020: https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020

21. 05. 2020 

Ministerstvo školstva pomôže zriaďovateľom pri zabezpečení škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20. mája 2020 zverejnilo informáciu, že v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl. „Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Podrobné informácie o rozsahu, objeme, dostupnosti alebo o spôsobe distribúcie tejto materiálnej pomoci školám uverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 25. mája 2020.

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-pomoze-zriadovatelom-pri-zabezpeceni-skol/

21. 05. 2020 

Návrat ku koreňom v oblasti regionálneho rozvoja

Po štyroch rokoch v Banco de Portugal a v dozornej rade ECB sa nastupujúca komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vracia k svojej prvej láske – rozvojovým projektom a stretávaniu sa s ľuďmi, ktorým majú zmeniť život. 

 

Ako ste reagovali, keď ste boli navrhnutá na pozíciu komisárky pre súdržnosť a reformy? 

Veľmi som sa potešila, pretože som sa venovala mnohým iným veciam a mala som pocit, že sa vraciam domov k niečomu, čo je blízke môjmu srdcu. V začiatkoch pracovnej kariéry som pôsobila v akademickej sfére a verejnej správe a riešila som otázky regionálneho rozvoja. V rokoch 1988 – 1992 som pracovala v jednom z regiónov vo verejnej agentúre na pozícii podpredsedníčky Koordinačnej komisie severného regiónu Portugalska. Neskôr som sa stala ministerkou životného prostredia a následne ministerkou plánovania. Všetky tieto témy sú mi veľmi blízke.

Potrebovali ste sa chvíľu zorientovať alebo ste mali pocit, že sa môžete hneď naplno rozbehnúť?

To by som netvrdila, pretože som dlho túto tému nerozvíjala. V rokoch 2002 – 2004 som mala poslanecký mandát v portugalskom parlamente a v rokoch 2004 – 2016 v Európskom parlamente. Od roku 2016 som bola členkou predstavenstva a neskôr viceguvernérkou Portugalskej centrálnej banky. Takže som sa presunula k legislatíve a následne k bankovému dohľadu, čo sú jednotvárnejšie, abstraktnejšie oblasti zaoberajúce sa skôr pravidlami ako ľuďmi či rozvojom v teréne.

Rada chodím zisťovať, čo sa deje v teréne, aby som veci pochopila a pokúsila sa ich zmeniť. Regionálny rozvoj a súdržnosť a reformy mi umožňujú sústrediť sa na prax, a nebyť natoľko odpútaná od dôsledkov našej činnosti. Rada pozorujem vplyv našej práce.

Súčasné problémy sú iné. Napriek tomu však vnímam nadväznosť od čias, keď bola táto oblasť mojím hlavným zamestnaním.

Na túto pozíciu ste sa dostali v náročnom období pokračujúcich rokovaní o rozpočte, ktoré komplikuje brexit. Myslíte si, že sú namieste obavy zainteresovaných strán v súvislosti s ohrozením budúcnosti politiky?

Áno, všetci sa musíme obávať, pretože ak budeme brať politiku súdržnosti ako samozrejmosť, urobíme obrovskú chybu. Politika súdržnosti je absolútne nevyhnutná na fungovanie vnútorného trhu a celého modelu, ktorý sme vytvorili. Tento model je založený na otvorenej hospodárskej súťaži. Ak slabé regióny súťažia s najvyspelejšími bez akýchkoľvek prekážok, ako sú obchodné prekážky, bez možnosti devalvácie meny alebo mechanizmov, ktorými sa môžu chrániť, čo platilo pred vytvorením EÚ, čiže ak ide o otvorenú hospodársku súťaž, v tom prípade víťaz berie všetko. Podstatou tohto projektu teda je, že síce chcete zachovať hospodársku súťaž ako pravidlo, no zároveň poskytujete podporu, aby sa podnecovalo približovanie najslabších partnerov.

Tieto zásady sa aktuálne spochybňujú. Vedú sa príšerné diskusie o tom, kto má zisk a kto straty z 1 % celkového bohatstva. S občanmi nekomunikujeme o tom, aký veľký zisk majú jednotlivé krajiny vďaka tomu, že sú súčasťou tohto spoločného projektu, že môžu predávať všetkým ostatným partnerom, že majú hlas v náročnom globalizovanom svete. Občanom zabúdame vysvetľovať ekonomické zisky tohto projektu.

Rozpočet je zo svojej definície mechanizmus rozdeľovania. Je to základ fungovania akejkoľvek spoločnosti. Rozpočet nie je nástroj, v ktorom dostanete to, čo ste doň vložili. Musíme lepšie komunikovať o podstate našej existencie, o tom, prečo máme tieto mechanizmy a čo s nimi robíme.

Po potvrdení mojej nominácie som sa útvarov GR REGIO spýtala, aká je hodnota podvodov v porovnaní so všetkými finančnými prostriedkami, ktoré riadime. Povedali mi, že predstavujú 0,86 %, čo sa odlišuje od dojmu bežných ľudí, pretože médiá výrazne zviditeľňujú tému podvodov.

Samozrejme, v otázke podvodov musíme byť veľmi prísni, ale nemali by sme o nich hovoriť bez toho, aby sme poukázali na ich relatívnu dôležitosť a bez toho, aby sme sa sústredili na zvyšných 99 %. Myslím si, že by sme nemali zabúdať na kontext našej diskusie, či už vzhľadom na rozpočet, alebo v súvislosti s podvodmi. Myslím si, že by sme si mali dávať veľký pozor, aby sme vedeli rozlišovať medzi kúkoľom a pšenicou, a aby sme sa vyhli diskusiám, ktoré sú okrajové vzhľadom na to, o čom by sme mali hovoriť.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová pri nástupe novej Komisie oznámila niekoľko hlavných ambícií, predovšetkým zelenú dohodu a stratégiu digitálnej Európy. Ako politika súdržnosti prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov?

Ide o hlavný cieľ a nový rastový model Európy. Nástroje, ktoré musíme zabezpečiť, sú najmä finančné prostriedky politiky súdržnosti, t. j. „staré“ finančné prostriedky podporujúce zbližovanie. Politika súdržnosti už zabezpečuje a aj naďalej bude zabezpečovať napĺňanie presne týchto cieľov prostredníctvom projektov, ktoré predkladajú prijímatelia, regióny a samosprávy.

Ak sa chystáte zorganizovať interný dopravný systém, nemôžete ho zorganizovať na základe znečisťujúcej, prekonanej technológie, ba ani vtedy, keď pôsobíte vo veľmi zaostalom regióne.

Ak chcete podporovať MSP, musíte sa pozerať do budúcnosti a na digitálnu podporu. Na digitálne projekty, ako je napríklad zavádzanie širokopásmového pripojenia v najvzdialenejších regiónoch, už bolo vynaložených 20 miliárd EUR s cieľom prekonať rozdiely v konkurencieschopnosti medzi týmito regiónmi a veľkými centrami.

V súčasnom finančnom rámci nájdeme množstvo príkladov zapracovania týchto dvoch cieľov – digitálneho a ekologického. V nasledujúcom rámci však budú ešte viac posilnené. Komisia už navrhla vyčlenenie prostriedkov na tento typ projektov. Obávame sa, aby najslabší partneri, či už sú to obyvatelia, pracovníci, MSP, samosprávy, alebo regióny, nezaostali za technológiami a nevyhnutným dosiahnutím väčšej efektívnosti. A to si vyžaduje ekologický prístup.

Osobitnú pozornosť venujeme aj regiónom, ktoré sa venujú bezuhlíkovému prechodu alebo prijímajú stratégiu šetrnejšiu k životnému prostrediu. Niektoré takmer úplne závisia od pracovných miest a činností súvisiacich s uhlíkom alebo odvetviami s uhlíkovými emisiami. Okrem prístupu k finančným prostriedkom regionálnej a sociálnej politiky majú tieto regióny k dispozícii aj dodatočnú podporu, a to prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom poskytnúť pomoc v týchto konkrétnych a veľmi závažných prípadoch.

V rámci svojej kariéry ste sa v minulosti zapojili do realizácie projektu Interreg v Portugalsku, takže máte priame skúsenosti z terénu. Ako z pozície komisárky vnímate vzťahy s rôznymi hráčmi na rôznych úrovniach?

Ako podpredsedníčka Koordinačnej komisie severného regiónu Portugalska som bola súčasťou jedného z prvých projektov spolupráce financovaných a podporených zo schémy Interreg. Projekt sa týkal severu Portugalska, regiónu s približne 3,8 milióna obyvateľov a Galície v Španielsku, ktorá má približne rovnakú veľkosť.

Tak ako v minulosti, aj teraz ide o veľmi mladé okrajové regióny s mnohými MSP a množstvom veľmi aktívnych ľudí. Oddeľovala ich však umelá hranica. No to bol život pred EÚ – a po ich pristúpení sa veľa vecí zmenilo. Okrem iného sa zmenil vzťah medzi obidvomi krajinami aj regiónmi, a tak sme začali pracovať s Xunta de Galicia.

Uvedomili sme si, že máme obrovské dôvody na spoluprácu. Začali sme infraštruktúrou, mostami, cestami a životným prostredím.

Som veľmi rada, že hranice sú teraz miestom plným projektov, komunikácie a rôznych aktivít. Isteže, myslím si, že to musíme trocha zefektívniť, pretože máme veľa projektov a programov spolupráce. Musíme začať využívať selektívnejší prístup. No je úžasné, že ľudia teraz susedov považujú za partnerov a spoluobčanov, a nie za cudzincov. Navzájom sa poznajú a komunikujú. Toto považujem za absolútne nevyhnutné, aby bola Európa Európou.

Mohli by ste nám porozprávať, aké máte skúsenosti a plány v súvislosti s návštevami projektov a aké sú vaše všeobecné postrehy týkajúce sa významu komunikácie v rámci tejto politiky?

Chcem navštevovať projekty a vidieť veci v teréne. Každé miesto je iné, ale spája nás množstvo pozitívnych experimentov. Je úplne iné ísť na miesto, ako si prečítať jeho opis v knihe, a tiež vidieť a cítiť energiu ľudí, s ktorými sa rozprávate, pretože rozvoj musí plynúť zdola nahor a byť podporovaný zhora nadol. Musíte sa rozprávať so zainteresovanými stranami, musíte sa s nimi stretnúť a pochopiť ich, aby ste im pomohli vymedziť, čo chcú rozvíjať.

Miesta, ktoré som prioritne navštívila, boli Sliezsko, Grécko a východné Nemecko, ale zavítam do mnohých ďalších regiónov. Na komunikácii s ľuďmi mi mimoriadne záleží a zaujíma ma, čo majú na srdci. Vždy sa snažím zistiť, ako vyzerá ich nová vízia, a ako im môžeme pomôcť pri uhlíkovom prechode.

Prirodzene, spája sa to s finančnou podporou. Na základe návrhu Komisie sme vyrokovali, aby sa vyčlenili dodatočné finančné prostriedky vo výške 7,5 miliardy EUR na podporu týchto opatrení prechodu. Tieto peniaze budú skombinované s inými nástrojmi do investičného balíka v potenciálnej hodnote 100 miliárd EUR, ktorý budú orientačne rozdeľovať členské štáty podľa svojich regionálnych potrieb v oblasti pracovných miest a hospodárskej závislosti.

Vybrali sme už niekoľko regiónov, na ktoré by podľa nás tieto zásahy mali byť zamerané. Samozrejme, s členskými štátmi o tom rokujeme a dolaďujeme detaily, pretože ide o dôležitú problematiku, ktorá priamo súvisí so zelenou dohodou.

Dúfam, že do konca môjho mandátu navštívim dostatok rozličných prípadov. Problémy sa týkajú miest, najvzdialenejších regiónov, okrajových regiónov, horských oblastí, vidieckych oblastí, starnúceho obyvateľstva… Je na nás, aby sme nikoho nenechali pozadu.

Je to veľká výzva, ale máme úžasnú skupinu veľmi skúsených ľudí, ktorí ma skvelo privítali, a ani neviem, ako by som sa im poďakovala. Chápu, že presadzujem, aby sme zabezpečili výsledky, a nie aby sme vytvárali množstvo nových mechanizmov, pretože inak občania v teréne nevedia rozoznať, čo robí Európa pre ich životy a pre životy ich detí. To je cieľ našej práce.

 

21. 05. 2020 

Nezamestnanosť v apríli ovplyvnila pandémia

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v apríli 2020 zvýšila o 1,38 percentuálneho bodu na 6,57 %. Celková miera dosiahla minulý mesiac 7,43 %, čo je o 1,22 percentuálneho bodu viac ako v marci. Aj napriek tomu však úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali ku koncu apríla 73 602 voľných pracovných miest.
 

V apríli evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 204 480 nezamestnaných, čo je o 33 613 ľudí viac ako v marci tohto roku. Do práce z nich bolo ihneď pripravených nastúpiť 180 756. „Nárast počtu nezamestnaných sa pohybuje zhruba v takom rozsahu, aký sme na ministerstve predpokladali. Robíme všetko preto, aby sme najmä s väčšími zamestnávateľmi diskutovali o tom, ako im pomôcť, aby zostalo zachovaných čo najviac pracovných miest. Vzhľadom na to, že veľa našich firiem je závislých na poklese dopytu v zahraničí, musíme počítať s tým, že s týmto nárastom nezamestnanosti sa budeme musieť aj ďalej vysporadúvať," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. 

Vláda preto dnes na podporu udržania pracovných miest a SZČO schválila aj predĺženie poskytovania príspevkov pre zamestnávateľov na mzdy zamestnancov a príspevkov na náhradu straty príjmu pre SZČO o ďalšie dva mesiace. „Predĺžili sme „prvú pomoc“ aj na mesiace jún a júl, aby sme zamestnávateľom uľahčili rozhodovanie, či môžu počítať s ďalšou pomocou od štátu, a to môžu," dodal minister Krajniak. 

Aj napriek nárastu nezamestnanosti úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú desaťtisíce voľných pracovných miest. Aktuálne ich je nahlásených 73 602, čo je o 11 072 miest menej ako v marci.

21. 05. 2020 

V projekte „Prvá pomoc“ sme vyplatili už takmer 63 miliónov eur, pomoc pokračuje aj v lete

Príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišli 64 990 žiadateľom. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili spolu 62 296 591,90 eura, ďalších 303 240 eur odišlo z ministerstva príjemcom SOS dotácie. Vláda dnes schválila pokračovanie projektu aj v júni a júli.
 

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 105 728 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 13 328 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 35 734 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 14 162 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 11 080. 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne prijímajú výkazy a žiadosti o príspevky za apríl. Vláda dnes rozhodla, že pomoc sa aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení predĺži o ďalšie dva mesiace. „Príspevky v rámci projektu prvá pomoc budeme poskytovať aj v júni a júli, aby sme podporili udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest a zabezpečili ľuďom a SZČO stabilný príjem,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. 

Tab: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 20. 5. 2020, 9:00 

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

21. 05. 2020 

Eurofondy sú v katastrofálnom stave – v čase krízy opravujeme chyby po predchádzajúcej vláde

Predchádzajúce vlády neboli viac ako 14 rokov schopné efektívne riadiť eurofondy. Spôsobili tak obrovskú škodu, ktorá sa namiesto z eurofondov bude platiť z daní všetkých občanov. Zároveň patríme z hľadiska čerpania medzi tri najhoršie krajiny Európskej únie. Aj preto vicepremiérka Veronika Remišová predložila na rokovanie vlády návrh, ktorý má riešiť zložitosť a byrokraciu eurofondov. 

Vicepremiérka Veronika Remišová upozornila, že stav eurofondov je v katastrofálnom stave.  Korekcie, to znamená peniaze, ktoré mali byť hradené z eurofondov, ale nakoniec kvôli chybám a podvodom, sa musia platiť zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí všetkých občanov. Takéto korekcie predstavovali v období 2007-2013 pre Slovensko sumu 997 miliónov eur. Škody boli pritom vo veľkej miere spôsobené systémovými pochybeniami štátnych orgánov.

Ako uviedla vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová, „Absolútnym škandálom je to, že z tejto miliardy len pochybenia na strane štátnych orgánov a ministerstiev stáli občanov 599 miliónov eur, z ktorých veľká časť nie je ešte zo strany ministerstiev zaplatená. Chyby teda neboli na strane malých  žiadateľov a prijímateľov, ale na strane štátu, čo je neakceptovateľné. Pre neschopnosť riadiť eurofondy bez korupcie, podvodov a chýb  príde Slovensko o veľké  peniaze, reálne totiž hrozí nárast o ďalších 364 miliónov eur za pochybenia, ktoré sú stále v šetrení“, doplnila Remišová.

Ďalšie korekcie má Slovensko aj v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 v celkovej výške 81 miliónov eur a ohrozených je ďalších 350 miliónov eur. „Tento štát 14 rokov nezvládal riadenie eurofondov,“ skonštatovala Remišová. Doteraz sa podľa jej slov takéto informácie vôbec nezverejňovali, pričom naznačila, že takáto prax musí skončiť a bude sa zverejňovať, kto je za nezrovnalosti a pochybenia zodpovedný.

Problémom je aj schopnosť Slovenska eurofondy efektívne čerpať. Remišová uvádza, že koronakríza ešte viac zvýraznila zbytočnú byrokraciu a neefektívne administratívne procesy, ktoré v eurofondoch sú. „Celý proces od podania žiadosti, až kým sa peniaze dostanú k žiadateľom, trvá 680 dní. Preto som začala túto situáciu hneď riešiť“, povedala.

Odpoveďou je podľa podpredsedníčky vlády SR novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF), ktorý bol dnes na vláde schválený.  „Snažíme sa v čo najväčšej miere  zjednodušiť byrokraciu  a zozbierali sme problémy, ktoré žiadateľov a prijímateľov dlhodobo trápia, “ poznamenala vicepremiérka Remišová s tým, že jej cieľom je, aby sa katastrofálna situácia, ktorá momentálne v eurofondoch vládne, neopakovala. Schválená novela zákona z jej dielne je k tomu prvým krokom.

Novela zavádza v súvislosti s pandémiou viaceré novinky. Ide napríklad o zjednodušenie pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu, podstatnou zmenou je aj možnosť pre riadiace orgány pružnejšie meniť výzvy. „Potrebujeme, aby sa peniaze dostali čo najrýchlejšie k ľuďom a mohli sme ich použiť na záchranu pracovných miest. Aj touto novelou robíme pre to maximum,“ uviedla vicepremiérka.

V tejto mimoriadnej situácii bude možné žiadateľom a prijímateľom odpustiť aj zmeškanie lehôt, ktoré nestihli do 12. marca 2020. „Dávame generálny pardon pre tých, ktorí nestihli lehoty, napríklad ak sa žiadateľ nestihol odvolať voči rozhodnutiu alebo bol požiadaný o doplnenie žiadosti, ale štatutár bol v karanténe,“ vysvetlila vicepremiérka.

Novela zákona o EŠIF prináša zmenu aj v tom, že všetky zasadnutia kolektívnych orgánov môžu prebiehať napríklad formou video-konferenčných hovorov.

 „Mojim cieľom je, aby boli eurofondy jednoduchšie, férové a transparentné, a najmä bez korupcie. Musia slúžiť ľuďom a nie príživníkom, tak, aby sme zmiernili následky pandémie, zachovali pracovné miesta a zabezpečili ľuďom kvalitu života,“ povedala na záver podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová.

Prezentácia k tlačovej správe (.PDF, 1220 KB)

21. 05. 2020 

Služby Informačno-poradenských centier - aký je Váš názor?

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť a poskytované služby zlepšiť?

Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz - dotazník spätnej väzby pre IPC

21. 05. 2020 

Toto nesmiete zmeškať!

rad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“
 
Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.
 
Ceny sú atraktívne:
 
1. miesto: PS4 Playstation
2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0
 
Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.
 
Termín uzávierky je 15. septembra 2020.
 
Videá môžete posielať aj elektronicky. Štatút s prihláškou nájdete TU
 
Milí študenti, neváhajte,  poobzerajte sa po svojom okolí a zapojte sa do súťaže!
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk

21. 05. 2020 

EUinmyregion 2020 „Príbehy“ -súťaž

Pravidlá súťaže

Súťaž - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku týmto vyzýva účastníkov projektov financovaných EÚ a program, aby sa zúčastnili na projektoch financovaných Európskou úniou „Príbehy“. Príbehy sa musia týkať projektu alebo programu financovaného EÚ. Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, zvuk, príspevky na platforme sociálnych médií, plátno, vlákna na Twitteri atď .

Ako sa môžu účastníci zapojiť do súťaže #EUinmyregion Stories

Zaslaním e-mailu s odkazom na publikovaný príbeh na adresu info@euinmyregion.eu (predmet „Stories EUinmyregion“) Zahrňte jasné vyhlásenie, že ste si prečítali a porozumeli pravidlám a podmienkam služby v e-maile a s tým, že ich akceptujete. Podpísaný formulár autorizácie je potrebný iba v prípade, že na obrázku môžu byť jednotlivci rozpoznaní.

Povinnosť
Súťažiaci musia mať 18 a viac rokov. Odborníci sú osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcovia z EÚ financovanie alebo referent projektu financovaný z prostriedkov EÚ. Z účasti sú vylúčení zamestnanci a najbližší príbuzní zamestnancov vyhlasovateľa príslušnej materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby spojenej s touto súťažou. Všetky príspevky budú starostlivo moderované. Účastníci môžu predložiť toľko príbehov, koľko chcú. Všetky príbehy, ktoré určujú pravidlá a sú predkladané do termínu, budú akceptované. Redakčná nezávislosť je zaručená. Európska komisia prekladá vaše príbehy do angličtiny (ak je to potrebné), pošle vám preklad a propaguje vaše príbehy na webových stránkach a prostredníctvom sociálnych kanálov (Facebook, Twitter) pomocou #EUinmyregionhashtag.

Trvanie : Od apríla do 23. augusta 2020

21. 05. 2020 

Jarná konferencia ITAPA

 

Konferencia Jarná ITAPA 2020 komplet v online priestore!
Bližšie informácie vám poskytneme čoskoro.!


26. mája 2020 sa koná online jarná konferencia ITAPA, ktorá opäť prinesie top témy, výnimočných spíkrov a priestor na diskusiu. Hlavné témy konferencie - mesto budúcnosti, kybernetická bezpečnosť a nové programovacie obdobie.
 • Predstavíme mestá, ktoré už dnes žijú v budúcnosti a ktoré inšpirujú mnohé slovenské mestá.
 • Rastúci počet kybernetických útokov a čoraz väčšia sofistikovanosť hackerov sú dôvodom, prečo nemôžeme vynechať tému kybernetickej bezpečnosti.
 • Tému nového programovacieho obdobia sme otvorili už na jesennom kongrese ITAPA. Tentokrát nám predstavitelia novej vlády a predstavitelia Európskej komisie predstavia aktualizované informácie k financovaniu.
Viac informácii a aktuálny program je na stránke www.itapa.sk

 

21. 05. 2020 

V. Remišová: Vyhlasujeme prvú výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil prvú výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok na brífingu. Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny a vyššie územné celky (VÚC). Jej predmetom sú malé projekty, na jeden projekt možno získať príspevok od 10.000 do 50.000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna a podporiť prostredníctvom nej je možné všetky projekty, ktoré budú zamerané na zmiernenie dosahov koronakrízy.
 
„Najviac postihnuté krízou budú práve regióny. Pracovné miesta, príležitosti, malí podnikatelia, živnostníci, obce, mestá. V regiónoch kríza ľuďom ešte viac sťažila život, a preto našou prioritou je pomôcť im v čo najväčšej miere,“ uzavrela Remišová.

„Tieto peniaze nie sú takzvané helicopter money, ktoré sa budú rozdeľovať a riešiť akútny problém, aby všetci tí, ktorí boli najviac postihnutí krízou, mohli prežiť, ale sú to rozvojové peniaze,“ uviedol budúci štátny tajomník nového Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) Vladimír Ledecký.

„Musíme si uvedomiť, že táto kríza veľmi zakývala rozpočtami samospráv a samotnými samosprávami,“ zhodnotil Ledecký a upozornil, že nie všetky samosprávy krízu zvládali a v niektorých prípadoch musel aktívne zasiahnuť aj štát. Ako dodal, koronakríza najviac zasiahla okres Spišská Nová Ves.

Ledecký zároveň vyzval samosprávy, aby na vyhlásenú výzvu reagovali. „Projekty sú veľmi jednoduché, nepotrebujú k tým projektom žiadne firmy, ktoré ich budú písať. Ja si myslím, že na každom úrade majú dostatok ľudí, alebo majú človeka, ktorý takúto jednoduchú výzvu vie zvládnuť,“ dodal. Cieľom úradu je, aby sa žiadatelia k príspevkom dostali rýchlo. „Mesiac, dva bude trvať nejaká kontrola,“ uviedol Ledecký. Prvé aktivity sa budú môcť začať vyplácať na prelome rokov.

Ako uzavrela vicepremiérka, cielená regionálna pomoc pre obce, mestá, prípadne kraje často nespočíva vo veľkých „mamutích“ a komplikovaných byrokraticky náročných projektoch. „Sú to malé veci, ktoré cielene pomôžu naštartovať život či ekonomiku v obci,“ uviedla Remišová.
21. 05. 2020 

Nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity má za cieľ udržateľnú budúcnosť planéty

Európska komisia (EK) predstavila v stredu časť Európskej zelenej dohody o ochrane biodiverzity a zabezpečení trvalo udržateľnej výroby potravín.

Komisia oznámila, že komplexná nová stratégia v oblasti biodiverzity je zameraná na "návrat prírody do nášho života" a na stratégiu "z farmy na stôl". Cieľom je vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Obe stratégie sa navzájom posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná z hľadiska konkurencieschopnosti.

V súlade so zelenou dohodou sú v týchto stratégiách navrhnuté opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a na celom svete a pretransformovať potravinové systémy EÚ na globálny vzor konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, zdravia planéty a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca.

Podľa EK kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu ukázala, akí zraniteľní sú ľudia v dôsledku straty biodiverzity a aký kľúčový význam pre spoločnosť má fungujúci potravinový systém.

Stratégia "návrat prírody do nášho života" sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako sú neudržateľné využívanie pôd a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie či invázne druhy. Je kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ po koronakríze, keďže je rozhodujúca pri prevencii budúcich epidémií a budovaní odolnosti proti nim.

Jej cieľom je začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a poľnohospodárskych postupov podporujúcich biodiverzitu, ako aj zlepšovanie zdravia európskych lesov.

Konkrétne kroky sú zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030 - transformácia minimálne 30 percent európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návrat pestrých krajinných prvkov na aspoň desať percent poľnohospodárskej plochy.

Podľa správy EK sa na opatrenia v oblasti biodiverzity každoročne uvoľnia finančné prostriedky vo výške 20 miliárd eur, a to aj z fondov EÚ a vnútroštátnych a súkromných zdrojov.

Stratégia "z farmy na stôl" má za cieľ prechod na udržateľný potravinový systém EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť.

V tejto stratégii sú stanovené konkrétne ciele zamerané na transformáciu potravinového systému EÚ, ktoré zahŕňajú aj zníženie používania pesticídov a s nimi súvisiacich rizík o 50 percent, zníženie používania hnojív minimálne o 20 percent, zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných pri hospodárskych zvieratách a v akvakultúre o 50 percent, ako aj obhospodarovanie 25 percent poľnohospodárskej pôdy v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva.

 Európski poľnohospodári, rybári a producenti v odvetví akvakultúry získajú na zavádzanie udržateľných postupov podporu z nových tokov financovania a ekologických režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky.

Obe stratégie zahŕňajú aj významné medzinárodné prvky a potvrdzujú odhodlanie EÚ ísť príkladom pri riešení globálnej krízy biodiverzity a podporiť v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi globálny prechod k udržateľným potravinovým systémom.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby obe stratégie a v nich stanovené záväzky čo najskôr podporili.
 

21. 05. 2020 

Odporúčania pre Slovensko

Komisia dnes predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.
 
Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov:
 • krátkodobé hľadisko  - zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu
 • krátkodobé až strednodobé hľadisko - dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.
V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú: 
- fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií;

- posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti;

- poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých;

- posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu;

- opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb;

- odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry;

- realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva;

- účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí;

- zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb;

- integrity justičného systému.

Odporúčania pre Slovensko
 
19. 03. 2020 

Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania.

V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME Instrument, SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020 pre financovanie výskumu a inovácií spájajúci finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch.

Investície do výskumu a inovácií sú jednou z hnacích síl rastu ekonomiky a vedú k udržaniu vedúceho postavenia v mnohých oblastiach týkajúcich sa poznatkov a kľúčových technológií, preto veľká časť finančných prostriedkov je venovaná financovaniu inteligentných riešení v podnikoch akými sú napr. robotika, kybernetická bezpečnosť, digitalizácia, automatizácia, podnikové informačné systémy a pod. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra si môžu podnikatelia či výskumné inštitúcie zriadiť alebo modernizovať výskumnú infraštruktúru a realizovať úlohy v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Okrem technologických inovácií je podpora zameraná aj na sociálne inovácie, ktorých cieľom je riešiť spoločenské problémy v oblasti vzdelávania, životného prostredia či regionálneho rozvoja.

Na tento rok sú ešte naplánované výzvy na sieťovanie podnikov (klastrov), ktoré sú držiteľmi minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia klastrov podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy „ESCA“. Podpora v oblasti rozvoja podnikania, cestovného ruchu a spolupráce so strednými školami bude sústredená vo významnej miere v Prešovskom, Banskobystrickom kraji a v regióne Horná Nitra.

Podnikatelia môžu aktuálne získať finančné prostriedky aj na zlepšenie stavu priemyselných a administratívnych budov, či rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, čo im prinesie úsporu na energiách. Okrem toho si môžu vybudovať, zrekonštruovať a modernizovať zariadenia na výrobu elektriny a tepla, alebo inštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Podnikateľov pôsobiacich v oblasti recyklácie a spracovania odpadov určite poteší finančná podpora, o ktorú sa môžu uchádzať z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výziev č. 15 a 16.

Z európskych prostriedkov budú môcť podnikatelia financovať  vzdelávacie programy zamerané na finančnú gramotnosť dospelých. Podporu môžu získať aj tí, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie služieb starostlivosti o deti(jasle, škôlky a pod.) a zapájanie znevýhodnených osôb na trh práce.

Rozvíjať inovačný potenciál slovenských podnikateľov je jedným z cieľov národného projektu Inovujme.sk. Projekt chce zvyšovať povedomie o význame inovácií a pre tento účel poskytuje pre slovenské podniky bezplatné vzdelávanie. Inovačný workshop je 4- alebo 8-hodinový program, na ktorom sa majiteľ podniku, alebo jeho zamestnanci, dozvedia, ako myslieť kreatívne. Pomocou kreativity a nových nápadov môžu posunúť svoju firmu vpred. Postup, ako workshop získať, radi poskytnú zamestnanci regionálnych konzultačných centier.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania projektových zámerov vo vyššie spomínaných oblastiach nájdete na stránkach:

19. 03. 2020 

Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Centrálny koordinačný orgán usmernil riadiace orgány, ako postupovať vo vybraných oblastiach implementácie EŠIF počas mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus): Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR 

 
19. 03. 2020 

Eurofondy je potrebné očistiť a spraviť s nimi poriadok, hovorí Veronika Remišová

Očistiť eurofondy a spraviť s nimi poriadok považuje za prvoradú úlohu v tejto oblasti kandidátka na podpredsedníčku vlády a ministerku pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí). "Zároveň si uvedomujeme ťažkú situáciu, vidíme, že naša krajina čelí kríze. Jednou z mojich prvých úloh bude, aby všetky voľné, dostupné eurofondy, takisto ako aj eurofondy, ktoré prepadnú pre neschopnosť odchádzajúcej vlády, mohli byť použité na zmiernenie dopadov krízy s koronavírusom," povedala v stredu Remišová.
Slovensku v tomto roku podľa podpredsedníčky Za ľudí s veľkou pravdepodobnosťou prepadnú desiatky až stovky miliónov eur zo zdrojov Európskej únie. "My si takéto straty nemôžeme dovoliť a budeme žiadať Európsku komisiu, aby tieto eurofondy presmerovala do čerpania pomoci, ktorá sa týka priamo zvládnutia krízy koronavírusu," uviedla Remišová. Podľa nej pôjde o nákup zdravotníckych pomôcok, vybavenie nemocníc, pomoc malým a stredným podnikom, ako aj ľuďom, ktorí v dôsledku krízy prišli o zamestnanie, či na zmiernenie nezamestnanosti, čiže na vyrovnávanie a stabilizáciu ekonomickej situácie.
"Toto bude naša snaha, budeme žiadať, aby v eurofondoch bola čo najväčšia miera flexibility, pretože priority, ktoré máme dnes, o tri mesiace môžu byť úplne iné. Preto flexibilitu veľmi potrebujeme," poznamenala Remišová. "V nasledujúcich mesiacoch spravíme všetko preto, aby sme túto krízu spoločne zvládli a aby mala na ľudí čo najmenší dopad," dodala budúca vicepremiérka a ministerka pre investície a regionálny rozvoj.
Európska komisia v snahe zmierniť sociálno-ekonomické dopady vypuknutia koronavírusu v Európskej únii navrhla v rámci politiky súdržnosti použiť 37 mld. eur. Tento rok sa chce vzdať svojej povinnosti požiadať členské štáty o vrátanie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania európskych štrukturálnych fondov. Znamená to približne 8 mld. eur z rozpočtu EÚ, ktoré budú môcť členské štáty použiť na doplnenie finančných prostriedkov vo výške 29 mld. eur v celej EÚ.
Účinne sa tak podľa komisie zvýši objem investícií v roku 2020 a prispeje to k skoršiemu použitiu nevyčerpaných zdrojov politiky súdržnosti v objeme 28 mld. eur cez program politiky súdržnosti v súčasnom programovom období 2014 - 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu, aby tento návrh urýchlene schválili. Komisia tiež navrhla rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii zdroje až do výšky 800 mil. eur.

19. 03. 2020 

ÚPVII: EK odloží pre krízovú situáciu otvorenie výzvy na vybudovanie wifi zón

Európska komisia (EK) odloží otvorenie plánovanej výzvy na vybudovanie bezplatných wifi zón na verejne prístupných miestach obcí a miest. Dôvodom je aktuálna krízová situácia v Európe a boj s novým koronavírusom. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).
      Termín novej výzvy v rámci iniciatívy WiFi4EU bude oznámený po tom, čo sa situácia v európskych krajinách dostane opäť do bežného stavu. Nikto by tak nemal stratiť šancu uchádzať sa o poukaz. Súčasná komplikovaná situácia by podľa ÚPVII neumožnila všetkým obciam a mestám zapojiť sa do výzvy za rovnakých podmienok.
      EK plánovala otvoriť výzvu v rámci iniciatívy WiFi4EU v utorok (17. 3.) na jeden deň, od 17. marca, 13.00 h SEČ do 18. marca, 17.00 h SEČ. Výzva umožňuje získať obciam a mestám v rámci EÚ podporu na vybudovanie verejnej wifi siete na ich území. Podpora do výšky 15.000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. "Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu troch rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps," priblížil ÚPVII.
      V rámci aktuálneho kola malo byť opätovne prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu. Celkovo sa obce a mestá mohli uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je online registrácia na portáli WiFi4EU.​

19. 03. 2020 

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

Z dôvodu aktuálneho stavu a preventívnych opatrení Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva SR ako SO pre operačný program Integrovaná infraštruktúra spočívajúcich v zavedení práce zamestnancov poskytovateľa z domu (tzv. home office) a z toho vyplývajúce obmedzenia výkonu niektorých činností sa určuje ako prioritný spôsob komunikácie elektronická forma - e-mail, resp. cez e-schránku MH SR.
Prosíme žiadateľov a záujemcov o informácie, aby pri žiadostiach o informácie, usmernenia, resp. vysvetlenia využívali e-mailovú formu a dotazy adresovali určeným kontaktným osobám resp. na e-mail vyzvy@mhsr.sk.
Prosíme prijímateľov, aby prípadné dotazy, podnety na vysvetlenia a usmernenia adresovali svojim projektovým manažérom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Vzhľadom na mimoriadny stav a prijaté opatrenia si dovoľujeme upozorniť na možné nedodržanie štandardných lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii pre úkony vykonávané zo strany MH SR ako poskytovateľa vo vzťahu k schvaľovaniu a implementácii projektov. Zároveň vzhľadom na očakávané veľké množstvo emailových otázok Vás žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť k dlhšiemu termínu vybavenia.
Zároveň si dovoľujem požiadať žiadateľov resp. prijímateľov, aby včas informovali o riziku nedodržania stanovených lehôt resp. zmluvných povinností zo svojej strany a to prostredníctvom e-mailu určených kontaktných osôb, projektových manažérov, na e-maili vyzvy@mhsr.sk resp. prostredníctvom e-schránky MH SR. O riešení konkrétnych situácií budú príslušní žiadatelia/prijímatelia včas informovaní zo strany poskytovateľa prostredníctvom príslušných manažérov.
O odvolaní mimoriadneho stavu a zrušení zavedených preventívnych opatrení (t.j. o fungovaní MH SR v bežnom režime) Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk.
 
Ďakujeme za porozumenie!
19. 03. 2020 

Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o NFP, že vzhľadom na mimoriadne opatrenia vyhlásené vládou Slovenskej republiky a odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky nie je umožnené predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v listinnej podobe osobne v podateľni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ulici Stromová 1, 813 30 v Bratislave alebo na adrese pracoviska Sekcie štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava až do odvolania.
 
ŽoNFP je potrebné zaslať v listinnej forme výlučne doporučenou poštou na doručovaciu adresu Poskytovateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava alebo elektronickou písomnou formou (zasielanou do elektronickej schránky Poskytovateľa) ŽoNFP tak ako to ukladajú náležitosti konkrétnej výzvy.
 
V prípade potreby nás prosím kontaktujte na e.mailovej adrese:
sekretariat.ssfeu@minedu.sk alebo na tel. č.: +421 2 593 74 561
 
Ďakujeme za pochopenie.

19. 03. 2020 

EK zverejnila všeobecnú správu o činnosti Európskej únie za rok 2019

Vo všeobecnej správe EÚ za rok 2019 sa dôraz kladie najmä na Európsku zelenú dohodu, ktorú v decembri predstavila Komisia predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Vďaka tejto dohode by sa z Európy do roku 2050 mal stať prvý klimaticky neutrálny kontinent, ďalej prispeje k vytváraniu pracovných miest, zlepšeniu zdravia ľudí a kvality života a ku starostlivosti o životné prostredie. Každoročná správa tiež ukazuje hospodársky vývoj v Európe. V roku 2019 sa európske hospodárstvo tešilo úspechom už siedmy rok po sebe, zamestnanosť dosiahla rekordne vysokú úroveň a nezamestnanosť klesla na 6,3 %, čo je najnižšia úroveň od začiatku storočia. Investičný plán pre Európu mobilizoval investície v celej Európe vo výške 439 miliárd EUR a EÚ opätovne potvrdila svoje postavenie vedúcej obchodnej sily. V roku 2019 uzavrela dohody s Japonskom a Singapurom, uzavrela rokovania o dohode s obchodným blokom Mercosur a podpísala dohodu s Vietnamom. Pokiaľ ide o migráciu, EK posilnila Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vytvorí stály zbor operačného personálu, ktorý bude môcť zasiahnuť na vonkajších hraniciach EÚ, kedykoľvek to bude potrebné. Správa tiež zhrnula zmeny vo vedení európskych inštitúcií v roku 2019 vrátane Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej komisie.

Podrobnosti:
Všeobecná správa o činnosti EÚ

19. 03. 2020 

Európska komisia otvorí novú výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Európska komisia (EK) opäť otvorí výzvu na vybudovanie bezplatných WiFi zón na verejne prístupných miestach miest a obcí. Výzva v rámci iniciatívy WiFi4EU bude otvorená iba jeden deň, od 17. marca 2020 od 13:00 SEČ do 18. marca do 17:00 SEČ. Obce a mestá z celého Slovenska tak majú možnosť získať podporu vo výške 15 000 eur. Podmienkou účasti je registrácia na portáli www.wifi4eu.eu.
Európska komisia pripravila tretie kolo výzvy, v rámci ktorej podporí vybudovanie verejnej WiFi siete na území miest a obcí. Podpora do výšky 15 000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.
V rámci aktuálneho kola výzvy bude opäť prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu, avšak nie je obmedzený maximálny počet poukážok pre každú z nich. Celkovo sa obce a mestá budú tentokrát uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je online registrácia na portáli WiFi4EU (www.wifi4eu.eu).
„Obec či mesto, ktoré má záujem o podporu, sa najskôr buď musí zaregistrovať, alebo keď už zaregistrované je z predchádzajúcich výziev, môže si upraviť svoje údaje, pričom následne mu budú zaslané emailom ďalšie informácie. Zaregistrované obce dostanú osobitný oznam a po otvorení výzvy budú musieť potvrdiť svoj záujem. Komisia vyberá príjemcov podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“, pričom zabezpečí geografickú rovnováhu. Teda obce budú vyberané podľa poradia, v akom predložili žiadosti, resp. potvrdili záujem,“ približuje Radoslav Repa z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý má v kompetencii oblasť informatizácie.
Všetky zaregistrované obce, s výnimkou tých, ktoré dostali poukaz v predchádzajúcich výzvach, už Európska komisia emailom informovala o dátume výzvy a v prípade potreby im pripomenula aj nutnosť skontrolovať alebo aktualizovať registračné údaje a podporné dokumenty.
Obce a mestá, ktoré EK vyberie, získavajú poukážku a musia zaručiť, že inštalácia WiFi zóny bude dokončená a samotná sieť bude spustená do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.
V predchádzajúcich výzvach takto poukážku získalo 254 slovenských obcí a miest, v prvom kole 93, v druhom kole 108 a v treťom 53 z tohto počtu.
Vďaka predchádzajúcim výzvam WiFi4EU mohli mestá a obce z celého územia Slovenska už v minulosti požiadať o dotáciu na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej WiFi siete. Cieľom iniciatívy WiFi4U je podporiť víziu Európskej komisie, aby mala každá jedna európska obec a mesto bezplatný bezdrôtový prístup na internet do konca roka 2020. Táto iniciatíva tak pomáha vytvárať prístup k bezplatnému internetu na verejne prístupných miestach, teda na námestiach, v parkoch, v knižniciach aj v múzeách. EK sa snaží túto myšlienku dosiahnuť jednoduchými a nebyrokratickými postupmi, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil po vzore EK pred dvomi rokmi vlastnú výzvu „WiFi pre Teba“, ktorá má rovnaký cieľ, napomôcť v slovenských obciach a mestách zriadiť bezplatné verejné WiFi zóny (mimo bratislavského kraja). V rámci už zrealizovaných šiestich kôl sa do systému ITMS2014+ zaregistrovalo 553 žiadateľov, z toho zmluvy s ÚPVII podpísalo 375 úspešných miest a obcí, ostatné žiadosti sú aktuálne v schvaľovacom procese. Celkovo tak ÚPVII podporil zavádzanie WiFi zón na Slovensku sumou takmer 6 miliónov eur.

Viac informácií o samotnej výzve a podmienkach je dostupných aj v slovenskom jazyku na: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

18. 02. 2020 

HPC Lab podporí slovenské firmy aj prácu vedcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Projekt sa zameriava na nákup HPC techniky a jej využitie pre vedcov a podnikateľov v samotnom kompetenčnom centre. 

K typickým spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia.

Cieľom národného projektu je vybudovanie infraštruktúry v rámci vznikajúceho Národného kompetenčného centra. Obstarávať sa tak bude vysokovýkonný výpočtový hardvér a softvérové nástroje určené pre vysokovýkonné počítanie. Na Slovensku tým vznikne jedinečný priestor, HPC Lab, v rámci ktorého bude pôsobiť tím expertov a ktorý bude slúžiť na vzdelávanie používateľov a IT špecialistov z radov malých a stredných podnikov, ako aj organizácií verejnej správy a akademickej obce.

Samotný HPC Lab má byť spúšťačom ako podporiť HPC technológiu v slovenských firmách, ako ju preniesť do vývoja nových produktov a využívať pri optimalizácii riešení a zefektívnení  prevádzkových stratégií. Centrum spoločných činností SAV vkladá do projektu dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním HPC a ľudský kapitál v podobe svojich expertov.

Aj Európska komisia považuje vysokovýkonné počítanie (HPC) za kľúčovú technológiu, ktorá podporuje inovácie v priemysle, základný i aplikovaný výskum. Dôkazom je vytvorenie Spoločného európskeho podniku pre HPC (EuroHPC JU) zo strany členských štátov, ku ktorým sa pridalo v roku 2019 aj Slovensko. S využívaním HPC technológie u nás počíta aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Centrum spoločných činností SAV realizuje národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ v dĺžke 24 mesiacov v rámci špecifického cieľa 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Celková alokácia
na projekt predstavuje hodnotu 3 1 99 251 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 10.03.2020.

18. 02. 2020 

Rýchlostná cesta R7 je tesne pred svojim dokončením

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek  skontroloval priebeh stavebných prác na stavbe D4R7. Rýchlostná cesta R7 je tesne pred ukončením výstavby. Na úsekoch od Ketelca po Holice, ktoré majú byť sprístupnené ako prvé,  sa v súčasnosti ukončujú práce potrebné pre kolaudáciu, aby cesta mohla byť otvorená pre verejnosť. Koncesionár predpokladá, že povolenie na predčasné užívanie úseku od Šamorína po Ketelec a nadväzujúca časť D4 od Ketelca po Rovinku, by mohlo byť vydané  koncom marca. Napredujú aj práce na ostatných častiach rýchlostnej cesty R7 a na diaľnici D4. Výnimkou je násyp na D4 pri Jarovciach, kde sa práce zastavili kvôli použitiu nevhodných materiálov pri výstavbe.

„Nechcem už pred voľbami otvárať nové úseky. Som ale rád, že zhotoviteľ stojí za svojim slovom a pripravené úseky na R7 plánuje už čoskoro  sprístupniť. Takisto očakávam, že sa úspešne zvládne  proces odovzdávania tejto stavby a nikto z účastníkov konania sa neodvolá, pretože na otvorenie cesty už netrpezlivo čakajú všetky okolité obce. Viete, že ja hovorím veci jasne a otvorene. Musím preto tiež povedať, že pred nami stojí ešte doriešenie násypu na D4. Trváme na tom, že pri výstavbe diaľnic musia byť dodržané technické, ale aj ekologické parametre. Koncesionár má ešte približne dva mesiace na to, aby v súlade so zákonom predložil dokumenty, ktoré preukážu, že pri stavbe neboli porušené verejné záujmy,“ povedal minister  dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Do doriešenia otázok ohľadom stability násypu platí, že na tomto úseku D4 sa nebudú vykonávať stavebné práce. O ďalšom postupe sa rozhodne po uplynutí 90-dňovej lehoty od vydania oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, ktoré bolo doručené koncesionárovi.

Rezort dopravy robí intenzívne aj na prepojení D4 na D1. Podpísala sa zmluva so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

18. 02. 2020 

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február. 

„Živočíšna výroba je mimoriadne citlivý sektor slovenského poľnohospodárstva. Ak poľnohospodárovi zviera uhynie, vzniká mu značná strata, ktorá má aj finančné následky. Zároveň však musí chovateľ následne znášať náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych zvierat. Aby však preň nebol úhyn zvieraťa likvidačný, prichádzame so systémovou štátnou pomocou vo výške dva milióny eur, ktorá straty v živočíšnej výrobe zmierni,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Štátna pomoc je určená na podporu podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych hospodárskych zvierat v príslušnom kalendárnom roku a to kompenzáciou oprávnených nákladov. Jej cieľom je podpora chovateľov hospodárskych zvierat a tým potravinovej sebestačnosti krajiny. Podpora pozitívne ovplyvní aj veterinárnu a zdravotnú bezpečnosť Slovenska.

„V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov  až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať od 5. februára do 4. marca 2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat  podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby - právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Vďaka našej niekoľkoročnej intenzívnej práci na digitalizácii PPA sme mohli výzvu vypísať rekordne skoro, už vo februári kalendárneho roku, “ spresnil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.

18. 02. 2020 

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020

Výzva MPRV SR na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020 (pdf, 1.19 Mb, 41x)

18. 02. 2020 

Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie

Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a Technickej univerzity vo Zvolene (TÚZVO) dnes podpísali Memorandum  o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy. Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov, ktorý sa podarilo pripraviť vďaka úzkej spolupráci MPRV SR, Lesy SR a TÚZVO na základe najmodernejších vedeckých prístupov bude patriť k najinovatívnejším v celej Európe.

 • Signatári memoranda sa zaväzujú k spoločnému postupu pri starostlivosti o prímestské a mestské lesy v okolí Bratislavy
 • Špičková vedecká štúdia Technickej univerzity vo Zvolene nastavila spôsob obhospodarovania
 • Spoločná komunikácia medzi sebou i voči verejnosti napomôže odstigmatizovaniu témy obhospodarovania lesov

„Podpisom dnešného memoranda sa znova vraciame k faktom, vedeckému prístupu a rozhodnutí na základe dát. Som veľmi rada, že sa nám s pánom primátorom podarilo odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a dnes tu spoločne prichádzame s projektom starostlivosti o prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby. Našim spoločným cieľom je nielen posilnenie rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy, ale aj zabránenie rozvratu týchto lesov utopickými ideami, ktoré presadzovali takmer nulovú starostlivosť. Opomínali pritom, že rekreačná funkcia si vyžaduje v záujme ochrany života ľudí, potešenia ich ducha z krásneho lesa, či pohodlnom športe v prírode, nemalú starostlivosť o lesné porasty,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Starostlivosť o prímestské lesy Bratislavy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa zmení. TUZVO pripravila pomocou vedeckých počítačových analýzu dopadov modifikovania manažmentu lesov, ktoré spôsobí posilnenie rekreačných funkcií tejto lesnej oblasti. Na jej základe Lesy SR a MPRV SR predostreli možné alternatívy riešenia Hlavnému mestu Bratislava. To si vybralo variant, ktorý je najlepšou variantou pre udržiavanie rekreačných lesov, ich rozvoja za najefektívnejšieho využitia nákladov. „Som mimoriadne rád, že do diskusie o starostlivosti o lesy sa znovu dostala veda a odborné fakty. Chcem sa poďakovať všetkým signatárom za spoluprácu. Dosiahli sme obrovský krok vpred a starostlivosť o prímestské lesy sa stane príkladom pre celý európsky priestor,“ povedal Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky.

Lesy SR vďaka spoločnej dohode znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívnejšie starať o rekreačné plochy. Mestu z nákladov, ktoré budú vo výške do 300 000 eur poskytnú príspevok viac ako 50%, ktorú bude magistrát štátnemu podniku každoročne uhrádzať. Zároveň Lesy SR podporia vznik dvoch navrhovaných prírodných rezervácií na území Lesného celku Lesy SR Bratislava - národnej prírodnej rezervácie Vydrica a národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Hlavné mesto Bratislava bude vo svojich lesoch pri starostlivosti o mestské lesy zohľadňovať všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov uvedené v štúdii Technickej univerzity Zvolen. Vykonávať sa tu bude predovšetkým tzv. výchovná ťažba, aby sa zvýšila stabilita porastov a aby prímestské lesy mali optimálnu porastovú štruktúru drevín. Obe strany budú taktiež realizovať odstraňovanie inváznych druhov drevín ako sú napríklad pajaseň či javorovec.

K problematike trvalo udržateľného hospodárenia v týchto lesoch sa budú signatári memoranda vyjadrovať voči verejnosti a médiám spoločne po vzájomnej dohode. Tak, aby vedecké fakty mali prioritu pred neodbornými emóciami. Medzi štátnym podnikom a hlavným mestom bude prebiehať intenzívna komunikácia o plánovanej a prebiehajúcej ťažbe.

„Spoločne sme dnes preukázali, že aj zdanlivo nezmieriteľné strany, ak si spoločne sadnú za jeden stôl a dajú prednosť vedeckým dátam, faktom a spoločnému záujmu pre lepší život občanov našej krajiny dokážu nájsť špičkové riešenia. Toto je štýl politiky, ktorým by sme sa mali riadiť,“ dodala Gabriela Matečná.

18. 02. 2020 

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.

 • Grant od Európskej komisie na detailnejšiu kontrolu dodržiavania deklarovanej kvality olejov
 • Špeciálne prístrojové vybavenie umožňuje odhaliť falšované extra panenské olivové oleje
 • ŠVPS SR podrobuje laboratórnym testom oleje zo slovenského, rakúskeho a nemeckého trhu

„Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa toho, či potraviny vyrábajú pre východnú alebo západnú časť Európy. Vďaka iniciatíve agrorezortu a SNS sa dvojaká kvalita potravín stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši potravinoví inšpektori uspeli v Európskej komisii s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým pokračujeme v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

EK odklepla Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS SR) grant na testovanie kvality olejov dovážaných na slovenský trh a predávaných pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt vo výške 335-tisíc eur zastrešuje štát 50 percentami. ŠVPS SR z prostriedkov financovala nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu a ďalších pomocných analytických zariadení. Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie rôznych druhov olejov a tým odhaliť, či sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú ich výrobcovia sľubujú na obale.

Dôležitou skupinou testovaných produktov sú extra panenské olivové oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi často falšované potraviny. Falšované olivové oleje sú nelegálne zmiešavané s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo olejom zo semien či výliskov. Takýto olivový „kokteil“, neprávom vydávaný za „extra panenský“, dokážu inšpektori odhaliť prostredníctvom získaného prístroja, ktorý je schopný zmerať koncentráciu stigmastadiénov. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas tepelnej úpravy olejov – rafinácie. Pravý extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) obsahuje veľmi nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Pokiaľ sa analýzou zistí nadlimitná hodnota stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný za studena, prípadne bol zmiešaný s tepelne upraveným olejom alebo bol nevhodne skladovaný a dlhodobo vystavený vysokým teplotám.

ŠVPS SR má už za sebou prípravnú fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality olejov – nevyhnutných pre samotné testovanie. Laboratórnym analýzam postupne podrobuje vzorky olejov, ktoré získala na nemeckom, rakúskom a slovenskom trhu. Testovanie prebieha v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

„Výsledné zistenia predstavíme na spoločnom stretnutí členských štátov EÚ. S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov. V prípade závažných zistení môžu by sankcionovaní pokutou až do výšky 4 percent z ich ročného obratu,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

18. 02. 2020 

MF SR navrhlo podporiť výrobu batérií do elektromobilov

Vláda schválila návrh rezortu financií na investičnú pomoc vo výške 5 miliónov eur pre firmu, ktorá vybuduje výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku na výrobu batériových článkov do elektromobilov. Spoločnosť v prvej fáze preinvestuje 100 miliónov eur a vytvorí približne 150 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V ďalšej fáze plánuje investovať 1 miliardu eur s možnosťou vytvoriť približne 1 500 pracovných miest. 

18. 02. 2020 

Terénna sociálna práca pokračuje tretím národným projektom

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.
 

Mnohí ľudia, ktorí sa ocitnú v núdzi, často ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde požiadať o pomoc, na čo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú všetci, ktorí sa zapájajú do národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce tak pokračuje v profesionalizácii výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku, a to nielen pokračujúcimi vzdelávaniami a supervíziou terénnych sociálnych pracovníkov a ich metodickým vedením, ale aj skvalitnením poskytovaných intervencií v oblasti bývania, zamestnania a financií vytvorením a podporou nových odborných pozícií zameraných na tieto témy. Do národného projektu sa zapojili obce a mestá, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci. Výsledkom je viac ako 200 úspešne zapojených subjektov. 

„Snaha a výsledky, ktoré terénni sociálni pracovníci každodenne pri svojej práci dosahujú, neustále dokazujú, že ich činnosť je nevyhnutná. Udržujú ľudí v komunitách na takej úrovni sociálnych zručností, že majú kontakt so životom majority a jej požiadavkami napríklad pre trh práce. Preto plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce je opäť financovaný z Európskeho sociálneho fondu a bude sa realizovať do marca 2023. V rámci projektu rezort plánuje finančne podporiť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 odborníkov. Rovnako tak budú podporené aj nové pozície odborných pracovníkov, ktoré by sa mali v obciach viac zamerať v oblasti bývania na aktívne vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potenciálnych nájomcov, podnecovanie legalizácie stavieb a vysporiadania pozemkov, či iniciovanie programov tzv. housing first - v prvom rade bývanie. V oblasti financií projekt očakáva profesionalizáciu práce pri oddlžovaní ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci, poradenstvo a prevenciu pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi, pri exekučných konaniach, či osobných bankrotoch. V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z marginalizovaných rómskych komunít, ako aj z radov ľudí bez domova, v prípade potreby ich sprevádzať v prvých týždňoch pracovného procesu a celkovo scitlivovať zamestnávateľov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Rezort práce podporuje terénnu sociálnu prácu už od roku 2005, pričom od roku 2012 vo forme národných projektov, ktoré sa vyznačujú nižšou administratívnou náročnosťou a najmä metodickou a koordinačnou podporou pre zapojené subjekty, predovšetkým obce. V rámci predošlého národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji - 75, následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji to bolo 65 a Košickom samosprávnom kraji zasa 40. Od roku 2017 sa do projektu terénnej sociálnej práce zapájajú aj organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR.

18. 02. 2020 

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35

18. 02. 2020 

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného

18. 02. 2020 

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 3.0

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 3.0 

18. 02. 2020 

Modernizovaná križovatka na hlavnom ťahu zlepší dopravu v Prešove

 
Doprava v meste Prešov sa v posledných rokoch zlepšuje. Po dokončení tzv. malého obchvatu („I/68 Prešov, odbočka Škultétyho – ZVL“), prišli na rad tri kritické križovatky. Posledná z nich – na križovatke ulíc Levočská a Obrancov mieru  – bola dnes slávnostne uvedená do plnej prevádzky za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka. V plynulej výstavbe bez komplikácií je aj výstavba diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
 
„Križovatka na Levočskej ulici v Prešove bola neslávne známa pre kolóny, ktoré sa denne vytvárali kvôli zúženiu cesty na moste cez rieku. Keďže ide o jeden z dôležitý ťahov cez Prešov ďalej na východ, bolo nevyhnutné investovať zdroje do zvýšenia kapacity tejto cesty. Kým nebude hotový celý úsek rýchlostnej cesty R4 až po Kapušany, pomôžu dopravu v meste zlepšiť aj tieto opatrenia na už existujúcej ceste,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru bola financovaná za 7 miliónov eur z európskych fondov ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Napriek tomu, že modernizácia tejto križovatky nepatrila svojim rozsahom medzi komplikované stavebné akcie, jej náročnosť zvyšovalo situovanie stavby v centre krajského mesta v úseku s mimoriadne silným dopravným zaťažením. Zložitosť technického riešenia bola navyše znásobená množstvom podzemných inžinierskych sietí v zábere staveniska, ktoré museli byť z dôvodu uvoľnenia staveniska v plnom rozsahu preložené do novej trasy. Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.
V rámci výstavby sa cesta rozšírila o jeden pruh, ktorý bolo posledným úzkym miestom na dôležitom štvorpruhovom prieťahu celým mestom. Rekonštruoval sa aj  most, ktorý je súčasťou križovatky.  
 V Prešove boli v minulom roku s podporou fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ul. Rusínska – ul. Generála Svobodu.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operačný Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania. Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti, osobitne malých a stredných podnikov. Predmetom podpory je rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry, posilnenie výskumných a inovačných aktivít, podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a posilnenie spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavným cieľom podpory v oblasti malého a stredného podnikania je zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenie inovačnej schopnosti MSP, napríklad prostredníctvom podpory nákupu technológií potrebných pre zavádzanie inovácií v MSP, ale aj poskytovaním poradenských a vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania. Osobitná pozornosť je venovaná podpore internacionalizácie MSP a zapájaniu do programov EÚ. Časť prostriedkov OP VaI je určená aj na financovanie projektov realizovaných v Bratislavskom kraji 
18. 02. 2020 

MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem. Určená je pre podnikateľov, ktorí predložili projektový zámer v prvom kole výzvy. Z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je na výzvu vyčlenených 57 miliónov eur. Maximálna výška príspevku je 9 miliónov eur a minimálna 2 milióny eur. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu hospodárstva. Uzávierka výzvy je 15. mája 2020.

Podporu získajú projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť a prakticky uplatniť inovácie produktu alebo procesu s možnosťou doplnenia organizačnej inovácie. Realizáciou výskumno-vývojových úloh budú inovácie zavedené do produkčného procesu, čo by malo podnikom priniesť zvýšenie ich inovačnej úrovne.

"Nenávratné finančné prostriedky je možné získať na projekty realizované mikro-, malými, strednými i veľkými podnikmi v rámci celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa," priblížil rezort hospodárstva.

Podporené budú podniky pôsobiace v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Uplatnenie inštitútu partnerstva je povinné, podmienkou je teda realizovať projekt minimálne s tromi partnermi.

OPII predstavuje programový dokument Slovenska na čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

 "Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania," uviedlo ministerstvo hospodárstva. Táto výzva podľa MH SR svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa OPII v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

18. 02. 2020 

Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v menej rozvinutých regiónoch, a to prostredníctvom podpory žiadateľov a prijímateľov pri príprave a realizácii projektov spolufinancovaných z eurofondov. Preto za účelom cielenejšej podpory v okrajových regiónoch SR, bolo prijaté rozhodnutie umiestniť ďalšie informačno-poradenské centrum v jednom z okresov Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja. Na základe zhodnotenia vybraných kritérií ako v oblasti implementácie projektov z eurofondov, tak aj z hľadiska najvhodnejšej geografickej polohy, je možné konštatovať, že najvhodnejším sídlom pre zriadenie ďalšieho informačno–poradenského centra je okresné mesto Humenné.

Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave. Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný orgán (jeden z organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).

Cieľom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Kontakty jednotlivých IPC nájdete na po kliknutí na tento odkaz.

18. 02. 2020 

Informačný seminár odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb v Nitre

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji organizujú seminár s názvom „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“.

Dátum konania: 27. a 28. február 2020

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4 Nitra, prednášková miestnosť – Štúdio

Prihlasovanie na uvedený informačný seminár, alebo na ďalšie semináre v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb je možné na stránke projektu: Po kliknutí na tento odkaz 

Viac informácií Vám poskytne: Mgr. Andrea Ambrušová / Koordinátorka odbornej prípravy hodnotitelia (andrea.ambrusova@ia.gov.sk / +421 908 675 946)

 

Program seminára – 27.02.2020

08:30 – 08:45 Otvorenie seminára a predstavenie IPC pre EŠIF NSK
08:45 – 12:00 Úvod Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality Kvalita „na papieri“ a v praxi
12:00 – 12:30 OBED
12:30 – 17:00 Manažovanie systému kvality Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

Program seminára – 28.02.2020
08:30 – 12:00 Procedurálne podmienky kvality Personálne podmienky kvality
12:00 – 12:30 OBED
12:30 – 17:00 Prevádzkové podmienky kvality Podmienky kvality v kontexte špecifík cieľových skupín a druhov sociálnych služieb

Účasť na seminári je bezplatná, účastníkom bude zabezpečené občerstvenie. Potvrdenie o účasti je možné overiť podpisom lektora na Vašom cestovnom príkaze, alebo Vám IA MPSVR SR na požiadanie zašle kópiu prezenčnej listiny. V závere seminára Vám bude budeme vydané osvedčenie o absolvovaní seminára.

18. 02. 2020 

Uzatvorenie výzvy WiFi pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 informuje žiadateľov o posune 6. hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Wifi pre Teba (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) z 13. februára 2020 na 28. februára 2020.

K dátumu 28. februára 2020 zároveň ÚPVII plánuje uzavrieť celú výzvu Wifi pre Teba.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk.

Výzva je zverejnená na stránke www.vicepremier.gov.sk v časti Výzvy a vyzvania a www.itms2014.sk.

18. 02. 2020 

Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Žiline

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 1. s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 
 2. s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Termín a miesto konania: 

 • 28.02.2020 o 10.00 Žilina (piatok)
 • Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Program:

 • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
 • 10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
 • 11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: opkzp@siea.gov.sk v termíne do 21.02.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

03. 02. 2020 

Pracovný program Európskej komisie na rok 2020: Cieľavedomý plán pre ambicióznejšiu Úniu

Európska komisia včera prijala svoj pracovný program na rok 2020. Stanovuje v ňom opatrenia, ktoré prijme v roku 2020 s cieľom premeniť politické usmernenia predsedníčky Ursuly von der Leyenovejna hmatateľné výhody pre európskych občanov, podniky a spoločnosť. Tento prvý pracovný program motivuje potreba využiť príležitosti, ktoré so sebou prinesie dvojitá transformácia – ekologická a digitálna.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Táto Komisia je odhodlaná riešiť výzvy našej generácie, ako sú zmena klímy, digitalizácia a migrácia. Sme odhodlaní preniesť do života Európsky ekologický dohovor a zlepšiť šance európskych občanov a podnikov, aby uspeli v digitálnej transformácii. Tento pracovný program pomôže vybudovať ambicióznejšiu Úniu.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Premeniť naše ambície na skutočnosť možno len tímovým úsilím všetkých inštitúcií, členských štátov a kľúčových partnerov. Do pracovného programu Komisie sa preto premietli aj hlavné priority Európskeho parlamentu a Európskej rady. Navyše po prvýkrát máme integrované poznatky o dlhodobých trendoch, ktoré formujú naše hospodárstva a spoločnosti. Pri práci na perspektívnych politikách, ktoré budú rozhodne odpovedať na potreby všetkých Európanov a posilnia geopolitickú pozíciu našej Únie, nám strategický výhľad poslúži ako kompas.“

Prechod na spravodlivú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu môže začať

V roku 2020 začne Európska komisia meniť 6 hlavných ambícií predsedníčky von der Leyenovej na konkrétne iniciatívy, ktoré sa potom prerokujú a vykonajú v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími partnermi:

 • Európsky ekologický dohovor: Komisia predložila v decembri 2019 a januári 2020 prvé kľúčové iniciatívy a následne navrhne európske právne predpisy v oblasti klímy, ktorých úlohou bude urobiť z cieľa nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 súčasť legislatívy. Všetko toto úsilie prepojí Európsky klimatický pakt, do ktorého sa zapoja regióny, miestne spoločenstvá, občianska spoločnosť, školy, priemysel a jednotlivci. EÚ bude zároveň viesť medzinárodné rokovania pred konferenciou COP26 v Glasgowe. Komisia predloží iniciatívy na boj proti strate biodiverzity a na základe stratégie „z farmy na stôl“ bude podporovať poľnohospodárov, aby poskytovali kvalitné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny udržateľnejšími spôsobmi.
 • Európa pripravená na digitálny vek: Nová európska stratégia v oblasti údajov našej Únii umožní čo najlepšie využiť nesmiernu hodnotu iných ako osobných údajov ako čoraz rozšírenejšieho a čoraz lepšie opätovne využiteľného aktíva v digitálnom hospodárstve. V tom je zahrnuté optimálne využívanie potenciálu digitálnych údajov a rozvoj a šírenie umelej inteligencie s ohľadom na naše európske hodnoty a základné práva. Nová priemyselná stratégia pre Európu posilní naše priemyselné a inovačné kapacity, zatiaľ čo akt o digitálnych službách utuží jednotný trh v oblasti digitálnych služieb a pomôže poskytnúť menším podnikom potrebnú právnu jasnosť a rovnaké podmienky.
 • Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí: Komisia v januári 2020 predstavila prvé návrhy týkajúce sa silnej sociálnej Európy a následne prijme opatrenia, ktorými sa dvojitá klimatická a digitálna transformácia stane súčasťou nášho jedinečného sociálneho trhového hospodárstva, aby sa v ňom spájala sociálna spravodlivosť, udržateľnosť a hospodársky rast. Komisia predloží s úctou k národným tradíciám návrhy na zaručenie spravodlivých minimálnych miezd pre pracovníkov v EÚ, na vytvorenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti a na zabezpečenie účinného a spravodlivého zdaňovania. Komisia takisto navrhne európsku záruku pre deti s cieľom zabezpečiť, aby mali deti prístup k základným službám, a posilní záruku pre mladých ľudí na podporu ich vzdelávania, ako aj potrebnej odbornej prípravy a pracovných príležitostí.
 • Silnejšia Európa vo svete: Komisia vypracuje nové stratégie spolupráce s našimi susedmi v Afrike a na západnom Balkáne. Komisia bude naďalej presadzovať otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Zároveň sa bude snažiť udržať dynamiku tým, že navrhne spôsoby na posilnenie prístupového procesu vrátane metodiky rozširovania a posilneného investičného rámca. Budeme sa naďalej zasadzovať o to, aby sa posilnil, aktualizoval a zmodernizoval systém založený na pravidlách s cieľom prispôsobiť ho dnešnej realite. Na posilnenie geopolitickej úlohy Komisie budú mať všetky iniciatívy pracovného programu silný vonkajší rozmer.
 • Podpora európskeho spôsobu života: Komisia predloží nový pakt o migrácii a azyle, ktorý je ústredným článkom reformy azylovej politiky. Komisia tiež podporí ochranu zdravia Európanov a povedie boj proti rakovine. Jej iniciatívy pomôžu zvýšiť investície do zručností ľudí a pomôcť im zvládnuť výzvy spojené s digitálnou a klimatickou transformáciou. Komisia zároveň predloží novú stratégiu bezpečnosti EÚ, v ktorej stanoví oblasti, kde môže Únia priniesť pridanú hodnotu a tým podporiť členské štáty pri zaisťovaní bezpečnosti – od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti až po predchádzanie a odhaľovanie hybridných hrozieb, kybernetickú bezpečnosť a zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry.
 • Nový impulz pre európsku demokraciu: Komisia otvorí spolu s ostatnými inštitúciami a partnermi EÚ Konferenciu o budúcnosti Európy, cez ktorú zapojí občanov do činnosti EÚ. Komisia bude naďalej v EÚ chrániť kultúru dodržiavania zásad právneho štátu. Zároveň budeme venovať pozornosť tomu, ako nová demografická situácia ovplyvňuje všetko od zamestnanosti, po sociálnu ochranu, verejné zdravie, verejné financie a regionálnu politiku, digitálnu pripojiteľnosť, zručnosti a integráciu, a pripravíme odozvu napríklad iniciatívami v oblasti starnutia. 

prílohe 1 k pracovnému programu sa uvádza úplný zoznam 43 nových iniciatív, ktoré spadajú do šiestich hlavných ambícií.

Uplatňovanie politickej diskontinuity

Pri príprave pracovného programu Komisia preskúmala všetky návrhy, ktoré v súčasnosti čakajú na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, a navrhuje 34 z nich stiahnuť a zmeniť. Niektoré z nich nezodpovedajú novým politickým prioritám Komisie; v prípade väčšiny iniciatív je však Komisia naďalej pevne odhodlaná dosiahnuť svoje ciele. Komisia bude skôr, ako niektoré právne predpisy formálne stiahne, zvažovať, ako lepšie a efektívnejšie sledovať ich ciele, a poradí sa s Európskym parlamentom a Radou.

Úplný zoznam návrhov na späťvzatie je uvedený v prílohe 4 k pracovnému programu.

Posilnenie tvorby a implementácie politík s perspektívou do budúcnosti

Od roku 2020 bude Komisia vo väčšej miere využívať svoje strategické prognostické kapacity na určenie dlhodobých trendov, lepšie stanovovanie priorít Komisie a tvorbu politík založených na dôkazoch. Posilnený rámec lepšej právnej regulácie zabezpečí, že politiky prinesú hmatateľné výsledky a uľahčia život ľudí a podnikov. Komisia konkrétne vypracuje aj nový nástroj založený na zásade „jeden za jeden“, aby sa zabezpečilo, že každé novozavedené zaťaženie je pre ľudí a podniky – najmä SMP – bude vykompenzované znížením administratívnych nákladov na úrovni EÚ v tej istej oblasti politiky. V úsilí o zjednodušovanie bude Komisiu podporovať aj Platforma pre budúcu mobilitu.

Úplný zoznam návrhov na regulačné zjednodušenie je uvedený v prílohe 2 k pracovnému programu.

Plnenie spoločného programu

Na príprave svojho pracovného programu Komisia ešte pred jeho predstavením úzko spolupracovala s Európskym parlamentom, členskými štátmi a poradnými výbormi. Komisia, Európsky parlament a Rada teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, v ktorých sa dohodnú na rýchlych krokoch vpred.

03. 02. 2020 

Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

03. 02. 2020 

Dubnická radnica získala z eurofondov na projekty viac ako tri milióny eur

Rekonštrukcia kultúrneho domu a polikliniky patrí k najväčším projektom, ktoré chce samospráva v Dubnici nad Váhom zrealizovať v tomto roku z eurofondov. V meste majú momentálne v implementačnej fáze osem projektov, na ktoré radnica získala spolufinancovanie v celkovej výške 3,2 milióna eur.

Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja Milana Dolinku na rekonštrukciu kultúrneho domu získalo mesto z Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 1,4 milióna eur.

"Projekt je zameraný predovšetkým na výrazné zníženie energetickej náročnosti jedného z dôležitých verejných objektov v meste. Súčasný stav nespĺňa požadované normy. Pristúpime teda k zatepleniu objektu, vymeníme okná a dvere, zmodernizujeme osvetlenie, no venovať sa budeme aj využitiu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom inštalácie fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny a ohrev teplej vody,“ priblížil Dolinka.
 
Druhá najväčšia pridelená dotácia sa dotkne modernizácie objektu polikliniky, cieľom je vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Projekt má zabezpečiť dostupnú, kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť. Jeho súčasťou je okrem integrácie lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti aj rekonštrukcia budovy, rozšírenie zdravotníckej techniky či infraštruktúry informačných a komunikačných technológií. Rovnako zahŕňa aj bezbariérový prístup a zvýšenie energetickej hospodárnosti. Z eurofondov pôjde na projekt viac ako 770.000 eur.

Mesto okrem toho získalo finančné prostriedky aj na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu technického vybavenia odborných učební dvoch základných škôl či podporu opatrovateľskej služby v meste.

03. 02. 2020 

Miesto, kde žijeme: Neznámy poklad pod Zoborom

Predstavujeme Vám viacdielny seriál TA3, ktorý opisuje príbehy  úspešných eurofondových projektov  v programovom období 2014-2020.

Pod Zoborom sa nachádza jeden z najstarších kláštorov v Európe. Naša národná kultúrna pamiatka však roky chátrala. Rekonštrukciu preto vzali do rúk ľudia z Nitry. Historický kláštor obnovili a prácu tu našli dokonca sociálne slabší a ľudia bez domova.

03. 02. 2020 

Dobré fondy EÚ: Veľké Kapušany

Veľké Kapušany sú mestečkom na východe Slovenska a aj tu prispela Európska únia na modernizáciu mestskej zóny, zlepšenie mestského parku J. Erdélyiho, či vybavenie centrálnej zóny mesta. Z regionálneho operačného programu získalo mesto viac ako 1,3 milióna eur.
Súčasťou vybavenia verejného priestoru je aj pripojenie na wifi. Nemali by sme zabudnúť ani na modernizáciu a rekonštrukciu základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá stála viac ako 2 milióny eur. Okrem rekonštrukčných prác projekt zahŕňal aj nákup modernej počítačovej techniky do vybranej triedy. Pri vybavovaní mesta sa nezabudlo ani na mladých, ktorí majú radi adrenalín. Súčasťou projektov podporených z európskych investícií je aj malý no zaujímavý skatepark.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku 
http://dobrefondy.eu

03. 02. 2020 

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP II_MH SR a SIEA, verzia 4.0

 

 

03. 02. 2020 

Stará Ľubovňa: Nová lodenica má zvýšiť atraktívnosť splavu rieky Poprad

V Starej Ľubovni chcú vybudovať potrebnú infraštruktúru, aby zvýšili atraktívnosť splavu rieku Poprad. „V rámci projektu, ktorý máme spolu s Poľskom, bude vybudovaný objekt tzv. lodenice. Určený bude na bezplatné požičanie viac než 20 plavidiel, ako sú kajaky a kanoe, a tiež iného vodáckeho príslušenstva - pádiel, záchranných viest a podobne. Slúžiť má tiež ako šatňa, kde sa môžu vodáci prezliecť a pripraviť pred samotným splavovaním,“ priblížil investičnú časť primátor mesta Ľuboš Tomko.

Lodenica s dvoma parkovacími miestami, ktorá bude vybudovaná za areálom Mestského futbalového klubu Stará Ľubovňa na jar tohto roka, bude verejnosti prístupná po existujúcej komunikácii. Slávnostné sprevádzkovanie lodenice sa uskutoční spolu s otvorením XXXI. ročníka Medzinárodného splavu rieky Poprad začiatkom júla tohto roka. „Množstvo ďalších aktivít partnerov mikroprojektu bude zameraných na prípravu propagačných materiálov, prezentáciu splavu rieky Poprad na výstavách cestovného ruchu v Poľsku a v Českej republike,“ doplnil primátor.

Na projekt „Splav bez hraníc“ získali obe strany dotáciu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva tohto slovensko-poľského regiónu prostredníctvom rozšírenia a modernizácie existujúceho produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky, ktorým je práve splav rieky Poprad,“ ozrejmil Tomko s tým, že mesto Stará Ľubovňa tak so svojím dlhoročným partnerom Malopoľským vojvodstvom v najbližších mesiacoch opäť prehĺbi vzájomnú spoluprácu.

Celkové náklady na realizáciu mikroprojektu predstavujú viac ako 130.000 eur, pričom výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je takmer 95.000 eur. Slovensko-poľskí partneri predpokladajú, že realizácia spoločných aktivít zvýši atraktivitu splavu rieky Poprad, zlepší povedomie verejnosti a návštevnosť tohto cezhraničného regiónu, a tak prispeje k celkovému rozvoju cestovného ruchu na oboch stranách hranice.​

03. 02. 2020 

Pellegrini: Politika súdržnosti musí mať v EÚ naďalej výsostné postavenie

 
Politika súdržnosti a vyrovnávania regionálnych rozdielov musí mať naďalej výsostné postavenie v Európskej únii (EÚ) aj v nasledujúcom programovom období. Slovensko by preto malo dostať z európskeho rozpočtu minimálne toľko prostriedkov, koľko malo doteraz. Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol po kohéznom samite, ktorý sa konal v sobotu v portugalskom meste Beja.

Krajiny združené v skupine Priatelia kohézie sa dohodli na jednotnom postupe pri vyjednávaní o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027.

Do skupiny Priateľov kohézie patrí 17 krajín EÚ. Tie sa zhodli, že pri diskusiách o európskom rozpočte budú postupovať jednotne. "To znamená, aby sme v individuálnych rozhovoroch, ktoré nás čakajú budúci týždeň, naozaj hovorili rovnakým jazykom a nezačali vyjednávať individuálne, lebo to je taktika veľkých krajín, ktoré s jednotlivými krajinami začnú postupne negociovať nejaké ústupky," podotkol Pellegrini s tým, že budúci týždeň sa stretne s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Bude hovoriť o slovenskej pozícii v intenciách spoločnej deklarácie, ktorú v sobotu prijali.

Jednotlivé štáty v deklarácii vyhlásili, že nebudú tolerovať akékoľvek výrazné znižovanie objemu prostriedkov, ktoré v tomto programovom období smerovali do členských krajín. Vedia si však predstaviť zníženie výdavkov v oblastiach ako napríklad centrálne riadené programy, pri ktorých je podľa premiéra avizované "extrémne" zvýšenie. Ide o programy, ktoré riadi Brusel a nie jednotlivé štáty. Zároveň by podľa neho vzhľadom na vysoké zbrojárske výdavky jednotlivých krajín nemali natoľko narastať rozpočty EÚ na obranu a bezpečnosť. Skonštatoval, že by bolo skôr potrebné pozrieť sa na zníženie administratívnej náročnosti celej Únie, "ktorej ročná prevádzka stojí miliardy eur".

Na samite hovorili aj o férovosti v príspevkoch. "SR čaká v nasledujúcom programovom období výrazné zvýšenie svojich vlastných príspevkov do rozpočtu EÚ, čo je správne, pretože Slovensku sa darí lepšie, ako sa darilo v predchádzajúcom období," poznamenal predseda vlády. Slovensko by napriek tomu stále malo byť "čistým prijímateľom" európskych peňazí. Namieste je tiež podľa premiéra zrušenie "zliav", ktoré v niektorých prípadoch vyspelejším krajinám umožňujú platiť do rozpočtu menej ako platia štáty menej rozvinuté.

Pellegrini zároveň pripustil, že EÚ v súčasnosti čelí novým výzvam ako je boj s klimatickými zmenami, migrácia, ochrana vonkajších hraníc či digitálna revolúcia, ktoré musia byť financované. V Únii však stále existujú výrazné regionálne rozdiely a Slovensko podľa premiéra patrí k štátom, v ktorých ešte treba urobiť veľa na dosiahnutie priemeru EÚ. "Dovtedy budeme trvať na tom, aby Slovensko aj v nasledujúcom programovom období získalo z rozpočtu minimálne toľko prostriedkov, koľko malo doteraz," zdôraznil.

"Čistí prispievatelia" podľa neho často argumentujú proti dodatočným prostriedkom pomalým čerpaním eurofondov. Pellegrini však verí, že čerpanie sa podarí aj na Slovensku zrýchliť. "Cesta je v maximálnom zjednodušení a vo flexibilite," dodal.

Stretnutie Priateľov kohézie v Portugalsku bolo podľa premiéra symbolické. Konalo sa v prvý deň, keď už európska 27 nemala za stolom zástupcu Veľkej Británie. Samit, ktorý hovorí o tom, ako si jednotlivé krajiny majú navzájom pomáhať, je tak podľa Pellegriniho aj akousi "odpoveďou" na brexit.

Neformálnu skupinu Priateľov politiky súdržnosti tvoria členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z Kohézneho fondu EÚ. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo v roku 2012 v Bukurešti, samit Priateľov kohézie sa konal aj na Slovensku, a to v rokoch 2012 a 2018.
03. 02. 2020 

Miesto, kde žijeme: Rozvoj cyklodopravy v Nitre

Predstavujeme Vám viacdielny seriál TA3, ktorý opisuje príbehy  úspešných eurofondových projektov  v programovom období 2014-2020.


Cyklodoprava získava na Slovensku čoraz väčšiu popularitu. S bicyklom totiž nestojíte v zápche, ľahko s ním zaparkujete a neznečisťujete ovzdušie. Je to vhodný dopravný prostriedok na dochádzanie do školy či práce. 

03. 02. 2020 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy Podpora opatrovateľskej služby v Banskej Bystrici

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozýva na Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby : Seminár bude zameraný na správne implementovanie projektu.

Termín a miesto konania : 06.02.2020 o 08:15 hod.  v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 2, zasadacia miestnosť č. 290)

Prihlasovanie na seminár tu:  Elektronický prihlasovací formulár 

03. 02. 2020 

Informačný seminár k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s MRK v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Prešove Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2,

Na seminári budú poskytnuté informácie aj o ďalších pripravovaných výzvach: prístup k pitnej vode, podpora sociálnych podnikov, podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov, rozšírenie kapacít základných škôl.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • v utorok 11. februára 2020 od 9:30 do 13:00, vo veľkej zasadačke č. 101 v budove okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice

Vašu účasť, prosím potvrďte vrátane udaním miesta, kde sa aktivity zúčastníte najneskôr do 7. februára 2020 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Pozvánka a program

03. 02. 2020 

Informačný seminár k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s MRK v Prešove

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) v Prešove Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2,

Na seminári budú poskytnuté informácie aj o ďalších pripravovaných výzvach: prístup k pitnej vode, podpora sociálnych podnikov, podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov, rozšírenie kapacít základných škôl.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • v stredu 12. februára 2020 od 9:30 do 13:00, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Vašu účasť, prosím potvrďte vrátane udaním miesta, kde sa aktivity zúčastníte najneskôr do 7. februára 2020 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Pozvánka a program

03. 02. 2020 

Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v menej rozvinutých regiónoch, a to prostredníctvom podpory žiadateľov a prijímateľov pri príprave a realizácii projektov spolufinancovaných z eurofondov. Preto za účelom cielenejšej podpory v okrajových regiónoch SR, bolo prijaté rozhodnutie umiestniť ďalšie informačno-poradenské centrum v jednom z okresov Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja. Na základe zhodnotenia vybraných kritérií ako v oblasti implementácie projektov z eurofondov, tak aj z hľadiska najvhodnejšej geografickej polohy, je možné konštatovať, že najvhodnejším sídlom pre zriadenie ďalšieho informačno–poradenského centra je okresné mesto Humenné.

Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave. Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný orgán (jeden z organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).

Cieľom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Kontakty jednotlivých IPC nájdete na po kliknutí na tento odkaz.

03. 02. 2020 

Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Prešove

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 1. s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 
 2. s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Termín a miesto konania: 

 • 27.02.2020 o 10.00 Prešov (štvrtok)
 • Úrad PSK, Námestie mieru 2, Prešov, veľká zasadačka, 2.poschodie

Program:

 • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
 • 10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
 • 11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: opkzp@siea.gov.sk v termíne do 21.02.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

03. 02. 2020 

Uzatvorenie výzvy WiFi pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 informuje žiadateľov o posune 6. hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Wifi pre Teba (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) z 13. februára 2020 na 28. februára 2020.

K dátumu 28. februára 2020 zároveň ÚPVII plánuje uzavrieť celú výzvu Wifi pre Teba.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk.

Výzva je zverejnená na stránke www.vicepremier.gov.sk v časti Výzvy a vyzvania a www.itms2014.sk.

03. 02. 2020 

Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Žiline

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 1. s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 
 2. s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Termín a miesto konania: 

 • 28.02.2020 o 10.00 Žilina (piatok)
 • Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Program:

 • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
 • 10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve
 • 11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: opkzp@siea.gov.sk v termíne do 21.02.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

12. 12. 2019 

Usmernenie č.3 k piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít

 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č.3 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 04. decembra 2019. Usmernenie č. 3 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami v úplnom znení výzvy.

 

12. 12. 2019 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č. 1  k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Usmernenie je platné a účinné od 04.12.2019.

Predmetom usmernenia je úplné znenie výzvy a prílohy: Príloha 2 Príručka pre žiadateľa a Príloha 2.05 Kalkulačka miery efektívnosti.

Usmernenie je zverejnené pri výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/

12. 12. 2019 

Vládna novela zákona o eurofondoch získala potrebnú podporu, má odvrátiť prepadnutie peňazí EÚ

Vládna novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj súvisiaceho zákona o finančných nástrojoch financovaných z eurofondov získala v parlamente pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok potrebnú podporu. Poslanci prerokovali návrh v skrátenom legislatívnom konaní, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia. Novela nadväzuje na nedávne rozhodnutie vlády z 23. októbra o zlúčení operačných programov Výskum a inovácie (OP VaI) a Integrovaná infraštruktúra (OP II) v programovom období 2014 až 2020, zámerom je predísť hrozbe prepadnutia peňazí zo zdrojov Európskej únie v prvom z uvedených programov.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rámci druhého čítania o návrhu informoval, že cieľom je zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva, minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. "Posilňujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov," povedal Raši.

Keďže nariadenie EÚ podľa úradu vicepremiéra presne nešpecifikuje tento druh zmeny operačných programov, je potrebné ich zlúčenie zadefinovať na národnej úrovni. Pre eliminovanie právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na všetky dotknuté procesy, právne vzťahy a právne úkony s nimi súvisiace, resp. z nich vyplývajúce (napríklad vyhlasovanie výziev, konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, rozhodnutia, riešenie opravných prostriedkov, poskytovanie štátnej pomoci, výkon kontroly a auditu, zmluvy), je podľa úradu vicepremiéra nevyhnutné tento proces legislatívne ukotviť.

Európska komisia k zlučovaniu operačných programov uviedla, že je otvorená voči takémuto radikálnemu opatreniu, je však potrebné v čo najkratšom čase prijať rozhodnutie vlády a potrebné legislatívne úpravy. "Nutnosť využitia inštitútu skráteného legislatívneho konania vyplýva taktiež zo skutočnosti, že vládny návrh zákona musí nadobudnúť účinnosť ešte pred oznámením Európskej komisie o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou, aby bola v plnej miere zachovaná právna istota zo vzťahov už existujúcich v rámci Operačného programu Výskum a inovácie," uviedol úrad vicepremiéra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra poslalo koncom októbra Európskej komisii žiadosť na schválenie zlúčenia oboch operačných programov. Rezort očakáva, že komisia by mala rozhodnúť do konca tohto roka.

Zlúčenie operačných programov, a to včlenením programu Výskum a inovácie do programu Integrovaná infraštruktúra, podľa úradu vicepremiéra zabezpečí, aby SR neprepadli peniaze z programu Výskum a inovácie. Účel finančných prostriedkov alokovaných v rámci tohto programu na podporu vedy, výskumu a inovácií ostáva zachovaný aj do budúcna a v rámci zlúčenia s programom Integrovaná infraštruktúra nepríde k zmene prioritných osí tohto programu. To znamená, že zlúčenie programov nemá za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum.

V programe Výskum a inovácie v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať Európskej komisii výdavky minimálne za viac ako 175 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych zdrojov ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 31. októbru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 264 mil. eur (12,64 % z alokácie 2,123 mld. eur).

12. 12. 2019 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počt

Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej mala v stredu prvú pracovnú schôdzu, v rámci ktorej predstavila svoje pracovné metódy. Tými sa bude riadiť kolégium komisárov počas nasledujúcich piatich rokov. Von der Leyenová si za priority práce členov exekutívy EÚ zvolila kolegialitu, transparentnosť a efektívnosť.

Pracovnými metódami sa zavádza niekoľko noviniek o spôsobe, akým eurokomisia pracuje, najmä pokiaľ ide o úlohu výkonných podpredsedov, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ôsmich podpredsedov a skupín komisárov.

Zriadený bol aj nový orgán pre koordináciu vonkajších vzťahov - Skupina pre vonkajšiu koordináciu (EXCO) -, ktorý bude dohliadať aj na plnenie záväzkov EK vo vzťahu k uzneseniam Európskeho parlamentu. Nové pracovné metódy pripravili pôdu pre digitálnu transformáciu eurokomisie, čo znamená, že pracovné zasadnutia budú bez výstupov v podobe papierových dokumentov.

Hlavnou zásadou spolupráce v kolégiu komisárov je, že komisia prijíma rozhodnutia spoločne. Všetci jej členovia sú si rovní pri rozhodovaní a za svoje rozhodnutia sa rovnako zodpovedajú. Po prijatí rozhodnutia EK ho každý eurokomisár musí prevziať na seba, podporovať a obhajovať.

Traja výkonní podpredsedovia majú dvojakú funkciu - pôsobia ako podpredsedovia a zároveň riadia oblasť politiky, ktorá im bola pridelená. Výkonní podpredsedovia, šéf diplomacie EÚ a podpredsedovia EK sú zodpovední za politické riadenie a koordináciu práce v oblasti svojej zodpovednosti, najmä prostredníctvom tzv. "skupín komisárov".

 Von der Leyenová zriadila šesť skupín komisárov pre šesť politických priorít (Európska ekologická dohoda; Európa vhodná pre digitálny vek; Ekonomika, ktorá funguje pre všetkých; Propagácia nášho európskeho spôsobu života; Silnejšia Európa vo svete a Nový podnet pre demokraciu).

Podľa správy EK by transparentnosť mala charakterizovať prácu všetkých členov exekutívy EÚ. Sú povinní zverejniť všetky svoje stretnutia a kontakty týkajúce sa politík a rozhodovania EÚ.

Nová Európska komisia chce byť geopolitická. Pre naplnenie týchto ambícií bola vytvorená osobitná skupina (EXCO), ktorá bude mať na starosti koordináciu aspektov práce EK v oblasti vonkajších vzťahov. Skupina EXCO pred každým zasadnutím kolégia komisárov prediskutuje medzinárodné otázky a bude koordinovať stanoviská, ktoré sa majú zaujať na medzinárodných fórach alebo počas summitov.

Európska komisia chce byť otvorená pre občanov a ich zástupcov z europarlamentu a preto na svojich zasadnutiach prediskutuje každé rozhodnutie týkajúce sa registrácie európskych občianskych iniciatív. Prediskutuje a prijme rozhodnutia týkajúce sa uznesení Európskeho parlamentu a žiadostí Rady EÚ o legislatívne iniciatívy. Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič musí informovať europarlament o následných krokoch komisie do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia.
Eurokomisári by mali navštíviť každý členský štát EÚ najneskôr do konca prvej polovice mandátu komisie. Očakáva sa, že sa budú pravidelne stretávať s národnými parlamentmi a zúčastňovať sa na občianskych dialógoch v celej Únii.
Kolégium komisárov bude uplatňovať zásadu jeden zákon dovnútra, jeden zákon von, čo má znížiť legislatívnu záťaž. Na uplatňovanie tejto zásady bude dohliadať Šefčovič.
Komisia chce zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie environmentálneho vplyvu svojich činností v oblasti spotreby energie, vody a papiera, odpadového hospodárstva a emisií CO2. Urobí tak prostredníctvom nových iniciatív v rámci svojho systému environmentálneho riadenia, zlepšeného vykonávania zásad obehového hospodárstva v ekologickom verejnom obstarávaní a posilnenia schopnosti zamestnancov prijať ekologické správanie.​

12. 12. 2019 

Žilinský samosprávny kraj zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. "ŽSK podal projektové zámery 12 stredných odborných škôl (SOŠ) a so všetkými uspel. Z prostriedkov z výzvy chce samosprávny kraj podporiť odborné vzdelávanie a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia stredných škôl," uviedla Remencová.

Práce v školách sa podľa nej budú líšiť podľa potreby. Niekde sa zrealizujú stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielní, inde sa zmodernizujú odborné učebne a laboratóriá. "Už dnes je na trhu problém nájsť murára, stolára či klampiara. Klesajúci záujem vidíme aj v školách. S odborom školstva hľadáme spôsoby, ako odborné vzdelávanie podporiť. Jednou z možností je modernizovať školy, aby boli pre žiakov atraktívne a dokázali im poskytovať kvalitné vzdelávanie v kvalitnom prostredí. Eurofondy sú pre nás v tomto veľkou pomocou, keďže nie všetko je možné zrealizovať len z rozpočtu samosprávneho kraja," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Aktuálne sa pracuje v troch školách, ďalšie sú v procese verejného obstarávania. Stavebné práce by mali byť ukončené v septembri 2020, dodala Remencová.

12. 12. 2019 

Verzia 2.2 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 06.12.2019 verziu 2.2 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Cieľom úpravy dokumentu je:

 • doplnenie výpočtu PPP s určením typu (statické/dynamické) a určením momentu/intervalu materiálneho plnenia o nové príklady za účelom zvýšenia právnej istoty žiadateľov/prijímateľov,
 • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia verzie 2.2 dokumentu je zvýšenie informovanostižiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

12. 12. 2019 

Obec Pliešovce postaví z eurofondov nové zdravotné stredisko

Na námestí v obci Pliešovce v okrese Zvolen má už o 18 mesiacov stáť nové zdravotné stredisko. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti, ako znie jeho oficiálny názov, vyrastie na voľnej ploche medzi domom služieb a spoločenským domom.

Ako pre TASR uviedol starosta Štefan Sýkora, súčasné zdravotné stredisko, ktoré sa nachádza neďaleko, je už v zlom stave, budova má viac ako sto rokov, je vlhká, chýba tam bezbariérový prístup a potrebná je rekonštrukcia strechy.

 "V objekte ordinuje detská a ženská lekárka a zubný lekár. Všeobecná lekárka má ambulanciu v zadnej časti spoločenského domu," priblížil Sýkora. "Obecné zastupiteľstvo na základe týchto skutočností schválilo ešte minulý rok vypracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie," dodal.

Ministerstvo zdravotníctva SR už žiadosť obci schválilo, celkové oprávnené výdavky na stavbu sú približne 809.000 eur, z toho výška nenávratného príspevku je takmer 770.000 eur. Spoluúčasť obce bude približne 40.000 eur.

V pripravovanom objekte občania nájdu priestory pre všeobecnú, zubnú, detskú, gynekologickú a špecializovanú ambulanciu, bude tam zázemie pre personál a verejné priestory ako chodby a toalety. Okrem samotnej stavby projekt zahŕňa aj zabezpečenie materiálneho vybavenia, vrátane zdravotníckej techniky, IKT techniky a rezervačného systému. Pre parkovanie sa má využiť veľké parkovisko pred spoločenským domom.

Po ukončení výberového konania na dodávateľa sa predpokladá začiatok stavby na jar 2020 a projekt by mal byť ukončený v júni 2021. Priestory starého zdravotného strediska obec využije pre potreby obyvateľov na byty, alebo stacionár pre dôchodcov či samotný domov dôchodcov.

12. 12. 2019 

BSK bude aj naďalej viesť program Európskej územnej spolupráce Interact

ratislavský samosprávny kraj (BSK) bude aj v nasledovnom programovacom období viesť program Európskej územnej spolupráce Interact. Rozhodli o tom zástupcovia členských krajín Európskej únie (EÚ) na svojom rokovaní v Bukurešti. Program Interact poskytuje služby najmä programom cezhraničnej spolupráce, Bratislavský kraj tak bude riadiť program pre 30 európskych krajín, a to až do roku 2027.

 "V podstate ide o technickú pomoc pre ostatné programy Európskej územnej spolupráce. Obyvateľom kraja sú tieto programy známe najmä cezhraničnými projektmi, ako sú napríklad Cyklomost slobody, obnova kultúrnych pamiatok, projekty adaptácie na zmenu klímy či budovanie cyklotrás," priblížil predseda BSK Juraj Droba s tým, že prejavenú dôveru vníma ako ocenenie doterajšej práce, ktorú kraj vykoná už od roku 2008.

Program spolupráce Interact je súčasťou Európskej územnej spolupráce (Interreg) a poskytuje služby programom Interregu vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, a tiež v Nórsku a vo Švajčiarsku. "Tí, ktorí vytvárajú konkrétne projekty pre obyvateľov kraja, často potrebujú konzultovať alebo poradiť. A práve s týmto cieľom vznikol program Interact," poznamenala riaditeľka programu Interact Petra Masácová. Pomoc sa týka celej fázy projektu, od jeho prípravy, cez implementáciu po uzatvorenie.

Program Interact je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom stabilných kancelárií. Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií. Pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny. Publikuje tiež praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov. V neposlednom rade poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci Európskej územnej spolupráce.​

12. 12. 2019 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 v termíne 28. februára 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

12. 12. 2019 

Zážitkové centrá vedy by mali pribudnúť v Nitre, Žiline a Košiciach

Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové zážitkové centrá vedy. Po Bratislave, kde Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vybudovalo pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

CVTI SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie. V predchádzajúcom programovom období bolo podľa rezortu školstva z prostriedkov toho istého operačného programu vybudované aj Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. "Návštevníkom ponúka zážitok a popularizuje vedu prostredníctvom vedeckých poznatkov skrytých v interaktívnych a atraktívnych experimentoch. Osvedčený koncept, v rámci ktorého mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti a pozitívny vzťah k vede a výskumu, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov," priblížil rezort školstva.

Myšlienka na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikla zo spoločného záujmu partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR v Nitre, konkrétne Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. "Centrum vedy bude umiestnené v priestore areálu kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom, kde je cieľom všetkých zúčastnených inštitúcií vytvoriť atraktívne miesto na oddych a zábavu, ktoré by slúžilo primárne študentom stredných a vysokých škôl, ale aj širšej verejnosti," uviedlo ministerstvo školstva. Začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020. "Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur," konkretizovalo MŠVVaŠ.

Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežnou súčasťou kultúry. Hlavným dôvodom je neformálnym zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru. "Projekt je nastavený tak, aby počas obdobia udržateľnosti generoval príjem na svoju prevádzku a v čo najväčšej možnej miere prinášal benefit spoločnosti, najmä mladým ľuďom, širšej verejnosti, ale hlavne vede a výskumu, ktorá potrebuje nové odborné kapacity pre svoj ďalší rozvoj," uzavrel rezort školstva.

12. 12. 2019 

VŠETKY VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY SA ZAPOJILI DO VÝZVY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre vyššie územné celky (VÚC), ktorej uzávierka bola 15. novembra 2019.

Do výzvy sa zapojilo všetkých osem VÚC, ktoré predložili Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou oprávnených výdavkov v objeme 22 357 683,94 eur, z toho žiadaná výška NFP je 21 239 799,75 eur a objem vlastných zdrojov žiadateľov je 1 117 884,19 eur.

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politík v regiónoch.

12. 12. 2019 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA HODNOTÍ ROK 2019

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 75,89 % alokácie operačného programu. Oproti stavu z konca roku 2018 tak došlo k nárastu kontrahovanej sumy o 52,55 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu kontrahovania na alokácii o 18,87 p.b.

Vzhľadom na nižšiu výkonnosť prioritnej osi 2 (Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva), kde sa do konca  roku 2018 nepodarilo dosiahnuť finančný ukazovateľ výkonnostného rámca stanovený operačným programom, bolo potrebné, aby RO OP EVS navrhol presun výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 (Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS), na ktorej boli splnené všetky záväzky. V prípade schválenia navrhovanej zmeny finančného plánu zo strany Európskej komisie, bude môcť RO OP EVS v zostávajúcom období efektívnejšie využiť dodatočné finančné zdroje na podporu nových projektov na PO1 zameraných na špecifické ciele „Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy“ a „Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov“ a zároveň aj doplniť chýbajúce zdroje na administratívne kapacity až do roku 2023, ktoré sa budú podieľať na implementácii operačného programu.

 V roku 2019 sa operačnému programu Efektívna verejná správa podarilo splniť záväzok vyplývajúci z pravidla N+3. Vďaka tomu operačný program nepríde ani o časť alokácie, ktorá mu bola schválená ešte v roku 2014. Čerpanie finančných prostriedkov zo strany prijímateľov národných a dopytovo-orientovaných projektov malo aj v tomto roku rastúci trend. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo vyčerpaných spolu 72,35 mil. €, čo predstavuje 25,98 % alokácie operačného programu.  V porovnaní so stavom na konci roku 2018 tak došlo k nárastu vyčerpanej sumy o 32,03 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu čerpania na alokácii o 11,50 p.b.

V septembri prebehlo verejné obstarávanie na prieskum verejnej mienky v kontexte poznateľnosti OP EVS a úlohe EÚ. Samotný prieskum verejnej mienky vykonala prieskumná agentúra v októbri, oslovila 1061 respondentov a 40% z nich malo poznatky o OP EVS, pričom 20% respondentov vedelo spojiť OP EVS priamo s projektom, resp. výstupom projektu financovaného z OP EVS. Riadiaci orgán naďalej využíva Facebook stránku, kde má ku dňu 10. 12. 2019 553 „páči sa“ a 592 sledovateľov.

12. 12. 2019 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Stanovené ciele sa dosiahnu obstaraním vybavenia pre jazykovú, biologickú, polytechnickú a IKT učebňu, resp. stavebno-technickými úpravami, ktoré súvisia s vytvorením vhodných priestorov pre potreby 4 odborných učební v existujúcich priestoroch ZŠ. 

Hlavné aktivity projektu: 

 1. Nákup vybavenia jazykovej učebne,
 2. Nákup vybavenia biologickej učebne,
 3. Nákup vybavenia polytechnickej učebne,
 4. Nákup vybavenia IKT učebne,
 5. Stavebno-technické úpravy.

Situácia po realizácii projektu: Vďaka projektu bude ZŠ v Moravanoch nad Váhom disponovať lepšími technickými možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, nakoľko odborné učebne umožnia využitie moderných vyučovacích metód k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, a tým sa zlepšia podmienky pre kvalitnejšie vzdelávanie ako aj  výsledky v národných, resp. medzinárodných meraniach dosiahnutých vedomostí. Žiaci budú mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu priamo v mieste svojho bydliska, čo vytvára predpoklady pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť obce.Prijímateľ:  Obec Moravany nad Váhom
Celkové oprávnené náklady projektu: 162 990,56 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 154 841,03 €
Vlastné zdroje:  8 149,53 €
 
 
Operačný program: IROP 

Doba realizácie projektu:   
Začiatok realizácie aktivít projektu:         júl 2019
 končenie realizácie aktivít projektu:    október 2019

12. 12. 2019 

Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach

Popis projektu: Navrhovaná cyklotrasa pripája sídlisko Stráňany a IBV Stráňany  situované za tokom rieky Laborec k už existujúcim cyklotrasám, nadväzuje na existujúcu trasu v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a na trasu cez sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.  Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu  cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2002,6m. Vďaka novej  cyklotrase sa zabezpečí prepojenie sídliska Stráňany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora, kde je rovnako potrebné umožniť obyvateľom mesta dostať sa cyklistickou dopravou.
Cieľ projektu: Integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet na pozemných komunikáciách v meste, zviditeľniť ich pohyb a tým zvýšiť ich bezpečnosť.
Realizácia stavby je rozdelená do 3 etáp - 3 hlavných aktivít projektu.
Aktivita č. 1 - 1. etapa - Rekonštrukcia existujúcej lávky
Aktivita č. 2 - 2. etapa - Cyklotrasa na existujúcich miestnych komunikáciach
Aktivita č. 3 - 3. etapa - Nový cyklistický chodníkSituácia po realizácii projektu: Realizáciou projektu bude nová cyklotrasa v meste Michalovce, plynulo napojená na už existujúce cyklotrasy v meste, ktorá prepojí centrum mesta so sídliskom Stráňany a turistickou oblasťou Biela hora. Trasa bude priamo napojená na centrálnu mestskú zónu a na existujúcu cyklotrasu „C“, ktorá vedie od centrálnej mestskej zóny cez sídlisko Východ smerom k priemysleným parkom mesta.
Vytvorením cyklotrasy sa zlepší pohyb cyklistov v mestskej premávke, zlepší sa kvalita ovzdušia, keďže ľudia budú častejšie siahať po tomto spôsobe dopravy, nová cyklotrasa bude ľudí motivovať k tejto forme prepravy. Zároveň sa zviditeľní pohyb cyklistov a tým sa zlepší bezpečnosť premávky.
 
Prijímateľ: mesto Michalovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  474 347,63 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: :  450 630,25 €
Vlastné zdroje:  23 717,38 €
 
Operačný program: IROP 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:       júl 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  apríl 2019

12. 12. 2019 

V Pezinku postavili parkovisko pre cestujúcich vlakom

Čoraz viac ľudí chápe, že dochádzať do Bratislavy verejnou osobnou dopravou je oveľa pohodlnejšie, ekologickejšie a bezpečnejšie ako cesta autom. Projekty záchytných parkovísk budovaných z eurofondov sú súčasťou našej stratégie dostať ľudí z áut do prostriedkov hromadnej dopravy. V Pezinku dnes otvárame prvé parkovisko zo štyroch plánovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra,“ povedal minister A. Érsek.
Parkovisko v Pezinku je vybudované na spevnenej oplotenej ploche, ktorá je osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita je 299 parkovacích miest vrátane 12 miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko stojiská pre 45 bicyklov z toho je 25 stojanov pod prístreškom. Súčasťou je informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Parkovisko je prepojené s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod s výťahom, ktorý zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko.
Na výstavbu prispeje 2,15 miliónmi eur Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k otvoreniu má parkovisko v Ivanke pri Dunaji.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc
12. 12. 2019 

Nemocnice siete Agel získali z eurofondov na svoj rozvoj 50 miliónov eur

Nemocnice siete Agel získali z eurofondov na svoj rozvoj 50 miliónov eur. V stredu o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že spoločnosť začala s rozvojovými projektami v siedmich nemocniciach. "Spoločnosť Agel SK má ambíciu využiť maximum z finančných zdrojov fondov EÚ, a to predovšetkým v regiónoch, kde pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v menších nemocniciach. Počas dvoch rokov v siedmich nemocniciach realizujeme stavebné zmeny, pribudne nové prístrojové vybavenie, zmení sa logistika a manažment pacienta," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Agel SK Michal Pišoja.

Aktuálne sa projekty realizujú v nemocniciach v Košiciach-Šaci, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Zvolene, Leviciach a v Komárne. V troch z nich, a to Levoči, Zvolene a Leviciach sa už začalo s výstavbou nových objektov urgentných príjmov, súčasťou ktorých bude aj nové prístrojové vybavenie. Cieľom projektov je po ich dokončení zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Najväčším poberateľom eurofondov je Nemocnica Komárno, kde sa začiatkom budúceho roku začne s výstavbou moderného urgentného príjmu a modernizáciou vybavenia za 9,2 milióna eur. Takmer 8,1 milióna eur prispeje EÚ na projekt výstavby a modernizáciu vybavenia v Košiciach-Šaci. Po 7,1 milióna eur pôjde na výstavbu a vybavenie urgentného príjmu v Leviciach a vo Zvolene, ich súčasťou bude aj vybudovanie nového diagnostického zázemia pre nemocnice vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov či CT pracoviska. V Krompachoch sa za 3,7 milióna eur zmodernizuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vrátane nového RTG a CT prístroja.

V Kežmarku sa kvôli zníženiu energetickej náročnosti realizuje zateplenie budovy, vyše 3 milióny eur pohltí investícia do moderných prístrojov a informačno-komunikačných technológií nemocnice. Takmer 5 miliónov eur sa podarilo vybojovať Nemocnici Levoča. Tu sa ako v prvej začalo s budovaním nového urgentného príjmu už v októbri. Každá z uvedených nemocníc na svoj rozvojový projekt prispela 10 % finančnou účasťou, Kežmarok ako nezisková organizácia 5 %.​

Zdroj: SITA

12. 12. 2019 

Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor

 

Európska komisia včera predstavila európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.
 
Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast – rast, ktorý nám viac dáva, než berie. Ukazuje nám, ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby boli naše podniky inovatívnejšie. My všetci môžeme byť súčasťou transformácie a my všetci môžeme ťažiť z týchto príležitostí. Ak začneme konať ako prví a rýchlo, naše hospodárstvo by mohlo zaujať prvenstvo na celosvetovej scéne.
 
Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič uviedol: „Ide o azda najväčší projekt našej generácie. Nová šéfka Európskej komisie ma v tejto súvislosti požiadala, aby som vyčíslil našu prípadnú nečinnosť. A tu je zopár príkladov toho, keby sme nekonali: každoročne 90-tisíc úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav, pol milióna ľudí vystavených záplavám, 40-percentný pokles čo do dostupnosti vody v južnej Európe alebo 20-percentný nárast cien potravín. Tomu všetkému sa chceme, pochopiteľne, vyhnúť. A záver je, že náklady spojené s nečinnosťou prevyšujú náklady, ktoré si vyžiada prechod na klimatickú neutralitu. Teší ma pritom citlivý prístup, ktorý sme zvolili. Vytvoríme Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý nadviaže na moju iniciatívu pre transformáciu uhoľných regiónov a podá pomocnú ruku krajinám, regiónom, odvetviam s horšou štartovacou pozíciou.
 
Európsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmienzabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu. Európsky ekologický dohovor sa týka všetkých hospodárskych odvetví. S cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny predpis v oblasti klímy“. Aby sme mohli dosiahnuť ambície v oblasti klímy a životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvostratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania.

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície. Predpokladá sa, že dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo1,5 % HDP z roku 2018. Komisia začiatkom roka 2020 predloží investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu sa budú zase podporovať tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Komisia v marci 2020spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení. EÚ bude aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú diplomaciu. Únia bude tiež využívať obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.
12. 12. 2019 

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2019 - PREDLŽUJEME UZÁVIERKU DO 16.12. 2019

plagat eufondy4

06. 11. 2019 

Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov štúdiu dopadov digitálnej transformácie na trh práce, z ktorej vzíde komplexná stratégia Práca 4.0. O vplyve inovácií na pracovný trh dnes preto diskutovali odborníci na konferencii „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“. Otvoril ju minister Ján Richter.
 

Problémom Slovenska už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta. A to nielen teraz, ale najmä do budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však hovoria, že pribudnú nové pozície. „Slovensko potrebuje oveľa viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii. Potrebujeme oveľa viac urobiť pre to, aby sme boli na ten postupný prechod pripravení. Preto musíme zadefinovať povolania, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia,“ vyzdvihol na konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Práve o to sa budú snažiť sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii ministerstva. „V rámci tohto projektu vypracujeme sektorové stratégie zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov. Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0. Zahŕňať bude nielen formálne a celoživotné vzdelávanie, ale aj dopady na formy výkonu práce, pracovnoprávne vzťahy, alebo sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci každého pracujúceho človeka,“ doplnil Ján Richter. 

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii upozornil, že do roku 2030 môže byť na Slovensku čiastočne alebo úplne automatizovaných vyše 40 % pracovných miest vo výrobe. Vznikať však budú aj nové pracovné pozície, ktorých spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach. „Ak nechceme zostať montážnou dielňou EÚ, potrebujeme dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých je u nás už dnes nedostatok. Podľa údajov Digitálnej koalície chýba v tomto odbore až 13 000 špecialistov,“ podčiarkol podpredseda vlády. Dodal, že sme to my všetci, ktorí si budeme musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti. 

Kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania. S príchodom nových inovácií preto stoja veľké výzvy aj pred rezortom školstva. „V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied," upozornila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Zámerom rezortu školstva je preto napr. zaviesť matematiku ako povinný maturitný predmet. 

Podľa ministra práce Jána Richtera je potrebné posilniť aj kariérne poradenstvo na základných školách. „Náš rezort na tento účel ponúka potrebné informácie, keďže prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách nielen na celoslovenskej, ale aj na krajskej úrovni. Sme dokonca prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri spustíme verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v členení na jednotlivé študijné odbory," doplnil minister s tým, že výber školy je dôležitý, aby absolventi nekončili po štúdiu v evidencii nezamestnaných. 

O tom, ako inovácie ovplyvnia trh práce a aký vplyv bude mať digitalizácia na systém vzdelávania, diskutovali odborníci zo štátnej správy so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov na úvodnej konferencii k národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike s názvom „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“ 29. októbra 2019 v Bratislave. Závery a odporúčania z nej poslúžia pri príprave stratégie Práca 4.0.

06. 11. 2019 

DÔLEŽITÉ !!! Zmena sídla Environmentálneho fondu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 4.10. 2019 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Nevädzovej ulici č. 5, 821 01 Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 4.10. 2019 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Počnúc dňom 7. 10. 2019 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Nevädzovej ulici 5.

06. 11. 2019 

Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

 

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 29.11.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

 

06. 11. 2019 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020 a aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”

06. 11. 2019 

Mesto Prešov má 8 nových prístreškov pre bicykle

Prešovčania si už o niekoľko dní budú môcť bezpečne odložiť svoj bicykel. Mesto Prešov 30.10.2019 prevzalo od zhotoviteľa nové ckyloprístrešky, ktoré sú pokračovaním projektu Central MeetBike. Prístrešky budú slúžiť pre širokú verejnosť na krátkodobé parkovanie bicyklov.

Prístrešky pre bicykle sú v Prešove úplnou novinkou. Doteraz mohli cyklisti využívať na odkladanie bicyklov v meste iba klasické stojany. Teraz ich budú môcť zaparkovať v ktoromkoľvek z ôsmich krytých cykloprístreškov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Prešova. Lokality boli vybraté na základe požiadaviek samotných obyvateľov s ohľadom na dostupnosť existujúcich cyklotrás. „Aj takýmto spôsobom sa nám darí zvyšovať atraktivitu cyklistickej dopravy v meste Prešov. Prístrešky pre bicykle poskytnú komfort pre všetkých ľudí, ktorí si potrebujú bezpečne a rýchlo odložiť svoj bicykel,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Cykloprístrešky nájdete na týchto miestach:

1. Ul. Košická (pri zrekonštruovanej zastávke MHD v smere do centra mesta)
2. Ul. Slovenská
3. Prešovská univerzita - Ul. 17. Novembra - 2 prístrešky
4. Ul. Armádneho Generála Svobodu
5. Ul. Exnárova
6. Ul. Mukačevská
7. Ul. Bajkalská
 
Kapacita každého prístrešku je 16 až 28 bicyklov plus jeden servisný stojan. Prístrešky sú vybavené solárnymi panelmi s osvetlením, kamerovým systémom a sú elektronicky uzamykateľné, vďaka čomu si v nich môžete bez obáv odložiť svoj bicykel. Výhodou je aj jednoduchý vstup pomocou čipov. Cyklisti si ich môžu zapožičať od 5.11.2019 v Klientskom centre v budove mestského úradu na Jarkovej ulici 26. Za zálohu vo výške 10 eur dostane každý záujemca jeden čip, s ktorým si môže otvoriť ktorýkoľvek z ôsmich cykloprístreškov. Pracovníci mestského úradu každého užívateľa zaregistrujú, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu čipov. Elektronický systém totiž automaticky zaeviduje každý vstup do prístrešku, vďaka čomu budeme poznať presný čas a dátum, kedy daný užívateľ navštívil prístrešok. Každý pohyb v prístrešku sa zároveň zaznamenáva pomocou kamerového systému, a preto je odkladanie bicyklov úplne bezpečné. 

Projekt „Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov“  sa podarilo zrealizovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Vybudovanie ôsmich cykloprístreškov stálo 286 450,25 eur. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 5%

06. 11. 2019 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 30. októbra 2019 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2020, ktorý nájdete TU. 

06. 11. 2019 

Dobré fondy EÚ - Hybridné MHD autobusy v Žiline

Obyvatelia a návštevníci mesta Žilina sa môžu aj vďaka podpore EÚ voziť v nových autobusoch MHD. Súčasťou modernizácie Dopravného podniku mesta Žilina je 16 nových autobusov s hybridným pohonom. Nové inteligentné autobusy dokážu napríklad cez zabudovaný palubný počítač zistiť počet cestujúcich, ktorí sa práve vo vozidle nachádzajú. Tieto autobusy v Žiline bolo možné zakúpiť aj vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie v hodnote vyše 5 miliónov eur. Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu

06. 11. 2019 

Nové Centrum integrovanej zdravotnej služby v Kežmarku vyrastie vedľa nemocnice

Centrum integrovanej zdravotnej služby (CIZS), na ktorého výstavbu vláda minulý týždeň schválila mestu Kežmarok dotáciu vo výške 450.000 eur, vyrastie vedľa tamojšej nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že celkové náklady projektu sú vo výške takmer 5,6 milióna eur.

„Schválená výška nenávratného finančného príspevku v rámci IROP je niečo viac ako milión eur. Zvyšok nákladov budeme financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru,“ ozrejmila hovorkyňa. V novej viacpodlažnej budove sú plánované a už aj potvrdené dve všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nachádzať sa tam budú aj dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. „Uvedené prevádzky budú sústredené na prvých dvoch podlažiach. Na ďalších podlažiach bude alokované komplexné dialyzačné centrum a s ním súvisiace prevádzky,“ doplnila Šlosárová.
 
Mesto zverejnilo informáciu o úmysle realizovať projekt CIZS na svojom webovom sídle mesiac pred podaním projektového zámeru. Následne samospráva požiadala lekára Prešovského samosprávneho kraja o zoznam lekárov. „Na základe získaných údajov sme zaslali návrh na spoluprácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s primeranou lehotou desať pracovných dní na vyjadrenie záujmu. Na základe ich vyjadrení a reakcie lekárov sa uskutočnil samotný výber,“ doplnila hovorkyňa s tým, že prioritou a hlavným cieľom mesta je poskytnúť obyvateľom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Zároveň chce radnica zefektívniť manažment pacienta a podporiť poskytovanie sociálnych služieb, so zámerom vybudovať zázemie pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácií.

 „Výsledkom projektu je zvýšenie kvality života občanov regiónu a celého územia, a to poskytnutím komplexnejšej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Okrem praktických lekárov bude centrum poskytovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť, a tak prinesie aj jednoduchší prístup k službám a podporu sociálneho začleňovania,“ skonštatovala hovorkyňa. Zároveň dodala, že časová realizácia výstavby CIZS je podľa projektovej dokumentácie stanovená na 24 mesiacov. S prácami by chcelo mesto začať už na budúci rok.

06. 11. 2019 

Lávku medzi Mikulčicami a Kopčanmi oficiálne sprístupnili

V utorok slávnostne odovzdali do užívania lávku cez rieku Moravu, ktorá spojila moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Juhomoravským krajom začal v septembri 2018 výstavbu lávky, ktorá je financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Most je súčasťou projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".

V rámci projektu bola vybudovaná 143 metrov dlhá lávka, na ktorú nadväzujú chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane sa vybudoval cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke. "V prvom kole sme síce neuspeli v rámci snahy dostať park medzi pamiatky UNESCO. Bolo nám naznačené, že ak by lávka bola už vtedy, šance by boli väčšie. Spoločne s Trnavským krajom spravíme všetko pre to, aby sme sa do tohto zoznamu dostali," uviedol hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek k snahe dostať archeologický park do zoznamu pamiatok UNESCO.

Na slovenskej strane vznikla úplne nová infraštruktúra. Súčasťou sú cyklotrasa a chodník pre peších turistov v dĺžke viac ako dva kilometre, ktoré prepoja oblasti pri rieke s obcou Kopčany. Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite. "Verím tomu, že most prinesie spoluprácu medzi regiónmi a dlhodobo aj medzi oboma krajinami. Malo by sa to prejaviť na rozvoji cestovného ruchu. V blízkom susedstve sú dva archeoparky z obdobia Veľkej Moravy. Máme pripravený projekt, aby sme aj s novými technológiami predstavili virtuálnu realitu okolo Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, keďže ide o jednu z najstarších sakrálnych stavieb, ktoré máme," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Celkové výdavky projektu sú takmer 3,8 milióna eur. Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa financuje 85 percent celkových výdajov projektu, čo predstavuje sumu 3.227.271,98 eura. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského kraja a TTSK

 

06. 11. 2019 

Vicepremiér R. Raši predstavil tretiu vlnu boja proti byrokracii

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zrušil už niekoľko typov výpisov a potvrdení a od decembra tohto roka k nim pribudnú ďalšie. Za trinásť mesiacov si tak úrady stiahli viac ako 473-tisíc potvrdení a ľudia ušetrili takmer 7,3 milióna eur. Do druhej novely zákona proti byrokracii úrad navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok. 

Za posledných trinásť mesiacov si úradníci sami získali takmer 500 000 výpisov. Občanom tak ušetrili na správnych poplatkoch i čase 7 285 241,60 eur. 
„Som rád, že sa nám darí systematicky znižovať byrokraciu na Slovensku a nerobiť viac z ľudí poštárov medzi úradmi. Aj preto sme pripravili ďalšiu novelu zákona s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov“, zhodnotil Richard Raši.
Úrad podpredsedu vlády SR pripravil v poradí tretiu vlnu boja proti byrokracii a zaradil na zoznam ďalšie potvrdenia a výpisy, ktoré ľudia veľmi často dokladujú na úradoch.

Tretia vlna, pomoc občanom aj podnikateľom
V rámci ďalšej novely zákona proti byrokracii, ktorá je do 5. novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní, plánuje  úrad vicepremiéra Rašiho zrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení – kópia rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem. 
 
Prínos pocítia aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.
„Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1, 5 milióna kópií rodných listov, 112-tisíc kópií sobášnych listov, 87 400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40 000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona“, priblížil Raši. 

Prijatím druhej novely zákona proti byrokracii a jej zavedením do praxe občania a podnikatelia ušetria ročne 18 481 551 eur na poplatkoch, alebo čas, ktorý by venovali chodeniu po úradoch.
Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila ľudí
od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení. Technologické riešenie spustené cez portál OverSi bolo pozitívne hodnotené odbornou a laickou verejnosťou a získalo viaceré ocenenia, ako ITAPA či IT GALA.

Riešenie pre komerčné subjekty 
Medzi zrušenými potvrdeniami, ktoré už rodičia a žiaci nemusia dokladovať v papierovej podobe, patrí aj potvrdenie o návšteve školy. Úrady si potvrdenie vedia stiahnuť cez portál OverSi alebo priamou integráciou systémov. Komerčné subjekty, ako dopravcovia, ŽSSK, banky či telekomunikační operátori môžu na overenie statusu študenta použiť portál www.potvrdenieonavsteveskoly.sk. Portál už je v pilotnej prevádzke a v ostrej bude od 1. novembra 2019. Napojený je na rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zadaním rodného čísla anonymizovaným spôsobom overí, či žiak/ študent je študentom denného štúdia na slovenskej strednej alebo vysokej škole.
06. 11. 2019 

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35

 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Žilinského kraja, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy zverejnenom dňa 11.09.2019 na stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14685uzavrel výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35 pre vyššie uvedené RIÚS/UMR dňa 30.10.2019. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIÚS/UMR, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.
06. 11. 2019 

Rezort dopravy zaslal do Bruselu návrh zlúčenia operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zaslalo Európskej komisii na schválenie návrh na zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným programom Výskum a inovácie (OPVaI) na roky 2014 - 2020. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort dopravy, nový programový dokument odoslal cez komunikačný systém SFC a jeho schválenie v Bruseli sa očakáva do konca tohto roka. Lehota na zaslanie materiálu Európskej komisii uplynula vo štvrtok 31. októbra.

Vláda schválila zlúčenie spomínaných operačných programov na výjazdovom rokovaní v Kežmarku 23. októbra. Cieľom zlúčenia programov je zefektívnenie implementácie a eliminovanie rizika trvalej straty finančných prostriedkov v dôsledku aplikovania pravidla n+3 v OPVaI. Riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR na čele s Árpádom Érsekom (Most-Híd) a v prípade Operačného programu Výskum a inovácie je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vedené Martinou Lubyovou (SNS). "Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným riadiacim orgánom ministerstvom dopravy a jedným monitorovacím výborom. Po tom, čo v utorok 29. októbra zlúčenie operačných programov odsúhlasil Monitorovací výbor OPVaI, urobili rovnaké rozhodnutie aj členovia Minitorovacieho výboru OPII v stredu 30. októbra na mimoriadnom zasadnutí," informovalo ministerstvo dopravy a výstavby.

V OPVaI v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať výdavky v minimálnej výške 180,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych peňazí ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 30. septembru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 256,17 mil. eur, čo je 12,07 % z alokácie 2,123 mld. eur. OPII využil k uvedenému dátumu zo zdrojov únie 35,68 %, teda 1,409 mld. eur z 3,949 mld. eur. Tento program má štvrtú najvyššiu mieru čerpania a spolu s inými tromi programami už splnil finančný míľnik na rok 2019, čiže využil peniaze zo záväzku roka 2016 podľa pravidla n+3.

V súvislosti so zabezpečením procesného auditu implementácie prioritných osí zameraných na výskum a inovácie a vypracovaním akčného plánu vypracoval rezort dopravy ako riadiaci orgán OPII žiadosť o poskytnutie technickej pomoci z Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán pre operačné programy malo predložiť túto žiadosť na schválenie Európskej komisii do 31. októbra. "Cieľom auditu bude hĺbková analýza súčasného stavu implementácie OPVaI a vypracovanie akčného plánu na zefektívnenie procesov implementácie v oblasti výskumu a inovácií. Aj toto je jedným z predpokladov, že sa európske prostriedky na vedu a výskum budú čerpať po zlúčení do OPII lepšie a efektívnejšie," priblížil rezort dopravy. Zlúčenie programov neznamená, že OPVaI pozastavil svoje fungovanie, naopak, stále platia jeho záväzky čerpania a implementácie projektov, ktoré musí plniť. "Zlúčenie operačných programov nemá vplyv na alokáciu, tá zostáva nezmenená," dodalo ministerstvo dopravy a výstavby.

Rezort školstva mal podľa uznesenia vlády z 23. októbra predložiť Európskej komisii revíziu OPVaI s nulovými hodnotami do 31. októbra. Zároveň má spolu s ministerstvom hospodárstva ako sprostredkovateľským orgánom zabezpečovať maximalizáciu čerpania oprávnených výdavkov v roku 2019 v súlade so systémom riadenia a kontroly OPVaI, a to do schválenia zlúčenia oboch operačných programov v Európskej komisii. Dovtedy majú tiež poskytnúť ministrovi dopravy a výstavby súčinnosť pri určení sprostredkovateľských orgánov zlúčeného operačného programu.​

06. 11. 2019 

Usmernenie č. 2 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 04.11.2019 Usmernenie č. 2 k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 04.11.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy 

06. 11. 2019 

Informácia o stave NFP a voľných prostriedkoch k 01.11.2019

Informácia o stave NFP a voľných prostriedkoch k 01.11.2019

06. 11. 2019 

Projekty v realizácii k 01.11.2019

Projekty v realizacii k 01.11.2019

06. 11. 2019 

Zoznam projektov v realizácii z OP TP k 01.11. 2019

Zoznam projektov v realizácii k 01.11.2019

06. 11. 2019 

P. Pellegrini: O kohéznej politike nemajú rozhodovať politické nálady, ale fakty

Slovenský premiér Peter Pellegrini považuje zachovanie kohéznej politiky EÚ za nutnosť, ktorá je podporená reálnymi číslami a faktami. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Prahe pri príležitosti premiérskeho summitu skupiny Priatelia kohézie po tom, ako rokoval s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

"O kohéznej politike sa nemôže rozhodovať na základe rozhodnutia politického," vyhlásil Pellegrini, pričom poukázal na to, že kohézna politika je tu preto, "aby sa podarilo odstrániť rozdiely medzi jednotlivými časťami EÚ". O jej pokračovaní by preto podľa názoru slovenského premiéra "nemala rozhodovať politická nálada", ale "reálne čísla, reálne fakty a reálna skutočnosť".

Vzhľadom na to, že medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, mala by kohézna politika podľa slov Pellegriniho pokračovať, kým nerovnosti "nebudú odstránené". Zdôraznil, že jednotná v tomto postoji nie je len V4, ale celkovo až 16 štátov EÚ, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu jej členov.

Pellegrini zároveň zopakoval stanovisko Slovenska k posunutiu začiatku prístupových rokovaní o vstupe do EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom. Toto rozhodnutie označil za "veľkú chybu", ktorá môže občanov týchto krajín odradiť od podpory ďalšieho reformného úsilia, pričom svoju perspektívu môžu nakoniec uvidieť v spolupráci s mocnosťami, ako sú napríklad Rusko, Čína alebo Turecko.

V otázke boja proti zmene klímy premiér pripomenul, že Slovensko sa ako jediná krajina V4 pripojila k snahe EÚ o dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vyjadril však zároveň pochopenie pre postoj ostatných členov V4, ktorý podľa jeho názoru vyplýva okrem iného zo "špecifickej štruktúry ich priemyslu". Pellegrini verí, že Únia by mala byť lídrom v oblasti tzv. zelenej energie, avšak "nie za cenu straty konkurencieschopnosti".

V rovnakom duchu ako Pellegrini sa vyjadrili o kohéznej politike EÚ aj lídri ostatných krajín V4. Český premiér Andrej Babiš v tejto súvislosti verí, že kohézne fondy treba zbaviť "nadmernej administratívnej záťaže", pričom jednotlivé štáty by mali "mať možnosť rozhodnúť sa na národnej úrovni, do ktorých oblastí budú európske zdroje smerovať". Podľa Babiša by to umožnilo štátom efektívnejšie reagovať na ich národné potreby.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki poukázal v kontexte diskusie o zachovaní kohéznej politiky na to, že štáty západnej Európy čerpajú z krajín V4 "obrovské dividendy".

 "Napríklad z Poľska je celkový súhrn všetkých dividend vrátane percenta z kapitálu okolo 100 miliárd poľských zlotých... teda okolo 25 miliárd eur. To je ten prínos, ktorý majú západné krajiny," vyhlásil Morawiecki.

Priatelia kohézie je neformálna skupina 17 štátov EÚ, ktoré sa zasadzujú o zachovanie dostatočných prostriedkov na politiku kohézie v rámci celkového rozpočtu EÚ.

06. 11. 2019 

Najtransparentnejšia samospráva Žilinského samosprávneho kraja je z Liptova

Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). V kraji je 296 obcí a 19 miest. 
Celkovo bolo hodnotených  308 webových stránok miest a obcí, 7 samospráv nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu). 
 
Transparentnosť znamená prehľadnosť, priesvitnosť, schopnosť správne komunikovať, výmenu informácií. Do akej miery sú samosprávy Žilinského samosprávneho kraja otvorené a transparentné, dokumentuje projekt Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura v mesiacoch jún 2018 – november 2019.  Projekt bol zameraný na analýzu a hodnotenie internetových stránok obcí a miest ŽSK. Skúmali sa a hodnotili informácie, ktoré by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa zákona 211 (Zákon o slobode k informáciám). Cielený bol na údaje, ktoré nemusia byť nutne zverejnené. Ale ich zverejnením samospráva deklaruje otvorenosť svojich procesov. V neposlednom rade aj zodpovednosť a dôveru voči svojim občanom. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webových sídiel. Obciam bola zaslaná písomnú info žiadosť. Vypracované boli vlastné metodológie, ktoré sa venovali zberu a skúmaniu údajov a taktiež hodnoteniu vyzbieraných dát.
 
Údajov, ktoré boli monitorované, bolo spolu 60. Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Výsledky (ratingy transparentnosti) boli vyhodnotené v percentuálnych bodoch (max. 100 percentuálnych bodov). Tie boli prenesené do interaktívnej mapy – „Otvorené mestá a obce ŽSK.“ Každá samospráva má vypracované zistenia a hodnotenie, ktoré sú dostupné na interaktívnej mape.
 
Ako najtransparentnejšia a najotvorenejšia bola vyhodnotená webová stránka mesta Liptovský Hrádok. Jej celkový je rating 92,76 b. Za Liptovským Hrádkom nasledujú mestá Trstená a Žilina.
Ďalej je to obec Valča, ktorej web stránka bola v roku 2018 vyhodnotená v súťaži Zlatý erb ako najlepšia stránka obce. V prvej dvadsiatke skončilo aj mesto Krásno nad Kysucou, ktoré bolo v tej istej súťaži vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.
 
 
Cieľom celého projektu bolo ukázať rôzne pohľady na transparentnosť a na nástroje, ktoré ju utužujú. Na záver treba skonštatovať, že nie vždy veľké množstvo informácií na webe znamená aj transparentnosť samosprávy. Je dôležité rozlišovať informáciu a informáciu. Taktiež, akým spôsobom je na stránke podaná, ako ľahko sa k nej návštevník môže dostať.
 
Je dôležité zdôrazniť, že aktívne zverejňovanie povinných a nepovinných informácií, ktoré súvisia s chodom samosprávy, samosprávam výrazne ušetria čas aj peniaze. Archivácia dokumentov tiež výrazne ušetrí čas a peniaze. Jednoduchý prístup k informáciám znamená efektívnejšie spravovanie vecí verejných, kontrolu zo strany verejnosti, transparentnosť a otvorenosť.

Všetky výsledky sú dostupné na stránke expositus.sk alebo na mapa.expositus.sk.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

06. 11. 2019 

Informačný seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.

Termín konania: 13. novembra 2019 (streda) o 8:15 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár  do 10. 11. 2019.

Pozvánka a program začiatočníci

Pozvánka a program pokročilí

 Tešíme sa na Vašu účasť

06. 11. 2019 

Informačný seminár k výzve so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.

Termín konania: 14. november 2019 (štvrtok) od 8.30 hod

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím, potvrďte na základe online prihlasovacieho formulára v termíne do 7. novembra 2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účas

06. 11. 2019 

Školenie „Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty“ Trenčíne

nformačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na školenie "Implementácia projektov financovaných z EŠIF - investičné projekty", ktoré sa uskutoční 22. novembra 2019 (piatok) na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu zaslaním informácie na e-mail: petra.hinkova@tsk.sk. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

06. 11. 2019 

Nový prestupný dopravný terminál i v Šenkviciach

Prestupný dopravný terminál na Nádražnej ulici v Šenkviciach v okrese Pezinok tento týždeň slávnostne otvorili. Informoval o tom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na sociálnej sieti. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta Šenkvíc Peter Fitz, jeho vybudovanie stálo viac ako 1,2 milióna eur, z toho 95 percent financovali z eurofondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vzniklo tu 87 parkovacích miest. Ďalšie parkoviská majú pribudnúť v Ivanke pri Dunaji a v Pezinku.

"Po Svätom Jure a Malackách už môžu autá odparkovať a presadnúť na verejnú dopravu aj obyvatelia Šenkvíc. Je to kľúčový prestupný bod aj pre Modru, Blatné a Vištuk. V pláne je aj budovanie cyklotrasy zo Šenkvíc do Modry. Záchytné parkovisko dostane v krátkom čase aj Ivanka pri Dunaji a Pezinok," uviedol Juraj Droba na sociálnej sieti.

Počas rekonštrukcie už existujúceho dopravného terminálu v Šenkviciach vybudovali nové bezbariérové chodníky pre bezpečný prístup chodcov k verejnej osobnej doprave. Ľudia z parkoviska prestúpia na verejnú osobnú dopravu - vlak či autobus.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vzniklo a už sa aj zrealizovalo niekoľko projektov. V pondelok 23. septembra otvorili záchytné parkovisko v Malackách s 91 miestami pre autá. Jeho vybudovanie stálo približne 750-tisíc eur. V utorok 30. júla slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál financovaný z IROP vo Svätom Jure. Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy. V utorok 23. júla schválil Slovenský pozemkový fond (SPF) výstavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec so 158 miestami pre autá a 80 stojísk pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do pol roka a bude stáť približne 1,7 milióna eur. Záchytné parkovisko pribudne v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle). Aktivity v oblasti integrovanej dopravy vyvíja aj mesto Senec, v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice, aj na cyklotrasu, ktorá by spájala železničnú stanicu v Senci so železničnou zastávkou vo Veľkom Bieli.​

06. 11. 2019 

Na prešovskom sídlisku Sekčov pribudol nový cyklochodník

Mesto Prešov odovzdalo v uplynulých dňoch do užívania novovybudovaný cyklochodník na ulici Sekčovská. Nový úsek prepojil existujúci cyklochodník na ulici Laca Novomeského s lokalitou Pod Šalgovíkom.

Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, nový cyklochodník na ulici Sekčovská vytvára lepšie a bezpečnejšie podmienky pre cyklistov. Zároveň prispieva k zvýšeniu atraktivity ekologickej dopravy s pozitívnym environmentálnym efektom v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií.

 "Som rada, že nový cyklochodník na najväčšom prešovskom sídlisku sa podarilo vybudovať práve na frekventovanej Sekčovskej ulici, ktorá doteraz nebola pre cyklistov dostatočne bezpečná. Prešovčania, ktorí preferujú dopravu na bicykloch, sa teraz plynule dostanú cez ulicu Laca Novomeského a hlavnú cyklistickú tepnu na Rusínskej až do centra mesta," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

 "Cyklochodník sa tiahne popri chodníku pre chodcov a má dĺžku viac ako 1100 metrov. Nová stavba rozšírila existujúcu cyklistickú sieť v Prešove, ktorej celková dĺžka je približne 27 kilometrov," doplnil Tomek.

Náklady na realizáciu cyklochodníka predstavujú 82.746,11 eur. Postaviť sa ho podarilo vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie mesta Prešov bolo vo výške piatich percent.

06. 11. 2019 

Sebechleby ide stavať kanalizáciu z eurofondov

Obec Sebechleby v okrese Krupina čaká najväčšia investícia za uplynulých niekoľko rokov. Na stavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) získala obec z eurofondov nenávratný finančný príspevok 2,26 milióna eur.

"Sme v štádiu verejného obstarávania na stavebné práce. Ak všetko dobre pôjde, na jar 2020 by sa malo začať s prácami," povedal TASR starosta Martin Schvarc.

Známa hontianska dedina asi s 1200 obyvateľmi kanalizáciu doposiaľ nemá. Občania odpadové vody splachujú väčšinou do prídomových žúmp. "Aj keď sa touto investíciou odkanalizuje asi len polovica domácností, stavba občanom, ale aj obci veľmi pomôže," pripomenul starosta s tým, že stavba je plánovaná na jeden rok.

"Budeme sa však snažiť, aby bol v blízkej budúcnosti odkanalizovaný aj zvyšok obce," dodal Schvarc.
Okrem toho vedenie obce v súčasnosti pripravuje aj realizáciu projektu vybudovania reprezentatívnych priestorov pre športovú a kultúrnu činnosť - športový dom.
"Pôjde o prestavbu starého objektu a novú výstavbu budovy pre všetky spolky pôsobiace v obci," priblížil starosta. Súčasťou má byť aj fitnes centrum.

Financovanie stavby v odhadovaných finančných nákladoch 180.000 eur by chceli riešiť prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta a pravdepodobne aj úverom.​

06. 11. 2019 

Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa uskutoční 8. novembra 2019 o 10.00 hod. v zasadačke Londýn (poschodie 2.B) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava

07. 09. 2019 

POD usmernenie

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

 

 Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie POD 2019

 Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

 Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2019

 Logá POD a Environmentálneho fondu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

 

 Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

 Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

 Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k výberu dodávateľa

 Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

 Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

 Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

 Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019 k čerpaniu poskytnutej podpory

 Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

07. 09. 2019 

Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019

 

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja. Spojenie slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže s  podujatím venovaným milovníkom tradícií a  slovenského folklóru nie je náhodné, pretože pri posudzovaní prihlásených obcí sa kladie dôraz nielen na ich komplexný rozvoj v prospech ich obyvateľov, ale aj na to ako zachovávajú čaro vidieka a tradície predkov.

O titul Dedina roka 2019 sa  v 10. ročníku súťaže uchádzalo 23 obcí zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa niesol v duchu motta európskej súťaže, ktoré súťažiace obce vyzvalo, aby hľadali  „miestne odpovede na globálne výzvy“. Víťaz národného kola súťaže má totiž v nasledujúcom roku možnosť zabojovať o  Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.  Národná hodnotiaca komisia prihliada pri hodnotení obcí na komplexnosť ich rozvoja, najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanievytváranie podmienok pre rozvoj podnikaniaracionálne využívanie prírodných zdrojovvzhľad obcístarostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvoschopnosť vytvárania partnerstievvyužitie možností cestovného ruchuatraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu.  

Okrem prestížneho ocenenia Dediny roka udeľuje hodnotiaca komisia obciam ocenenia aj v jednotlivých oblastiach hodnotenia: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a  Dedina ako záhrada.

 

07. 09. 2019 

Celý severný obchvat Prešova bude v plnom profile

Posledný mesiac bol mimoriadne dôležitý pre budúcnosť Prešova. Po tom, ako sa na konci júla naštartovala výstavba prvej etapy severného obchvatu mesta a ako v polovičke augusta schválila Európska komisia financovanie juhozápadného obchvatu, nastal v cestnej infraštruktúre ďalší posun. Vláda na základe podnetu ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka schválila výstavbu druhej časti rýchlostnej cesty R4 v plnom profile. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa bude môcť začať súťaž na zhotoviteľa už v prvej polovici budúceho roka. 

 

„Dlhodobo presadzujem trvalo udržateľné riešenia, ktoré nebude treba o pár rokov znova prestavovať. A dlhodobo som aj za to, aby sa táto cesta stavala v plnom profile a preto som rád, že vláda schválila výstavbu R4 v Prešove v plnom profile. Poľsko aj Maďarsko na tomto medzinárodnom ťahu masívne investujú a Slovensko si nemôže dovoliť byť úzkym miestom na tejto ceste, predovšetkým kvôli ľuďom, ktorí sú už dnes neprimerane zaťažovaní kamiónovou dopravou,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Druhá etapa obchvatu tak plynulo nadviaže na nedávno rozostavanú prvú etapu obchvatu mesta, ktorý sa tiež stavia v plnom profile. Tento úsek prešiel náročným posudzovaním. Výsledky CBA analýzy jednoznačne potvrdili prínos realizácie stavby v plnom profile. Ak by vláda nerozhodla o výstavbe v plnom profile, ktorý je už prakticky pripravený, celá súťaž by sa zdržala o niekoľko rokov, keďže by bolo potrebné znova získavať príslušné povolenia. Súťaž na zhotoviteľa sa očakáva na prelome jari a leta 2020.

 

Až výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova definitívne vyrieši problém s tranzitnou dopravou v meste, na ktorého cestách je v niektorých úsekoch až 35-tisíc áut denne. Problémom je hlavne ťažká tranzitná doprava z Poľska smerom na Maďarsko, ktorá prechádza priamo samotným mestom.

 

Úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat druhá etapa bude mať po svojom dokončení 10,2 kilometra a jeho súčasťou bude aj 1,8 kilometra dlhý tunel Okruhliak. Celkový náklad na jeho výstavbu pred spustením súťaže sa odhaduje na úrovni 263 miliónov eur a ak pôjde všetko podľa plánov, tak rýchlostná cesta by mala byť dokončená v roku 2024

 

 

07. 09. 2019 

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný dom

O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo elektronické podávanie žiadostí do dnešného rána, ich prišlo 328. V prvom kole novozavedenej výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom. 

,,Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo 299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide o krok správnym smerom. Zároveň treba povedať, že sa občania o príspevok zaujímajú, odkedy sme ho začiatkom roka prvýkrát ohlásili a na výzvu už boli pripravení,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti. V prípade zvýšeného záujmu občanov o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie príspevku je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

Všetky podmienky na získanie príspevku verejnosť nájde na www.zatepluj.sk v časti Nové rodinné domy.

07. 09. 2019 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2019/2020. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 30. 09. 2019. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Školské programy / Školské mlieko a Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Aktuálne výzvy

 
07. 09. 2019 

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018

Oznámenie o aktualizácií_32_PRV_2018 (docx, 15.57 Kb, 89x)

07. 09. 2019 

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných. A to aj prostredníctvom nových projektov.
 

V júli evidovali úrady práce celkovo 167 357 uchádzačov o zamestnanie, 136 973 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do pracovného pomeru. Medziročne ide o pokles o takmer 14-tisíc nezamestnaných. „Júl tohto roka, keď sme udržali rovnakú mieru nezamestnanosti ako minulý mesiac, je úplne porovnateľný s júlom 2018 a júlom 2017. Tento vývoj zatiaľ nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza, aj keď ten ekonomický vrchol je už za nami. Našim cieľom je preto do konca tohto roka udržať súčasný vývoj nezamestnanosti,“ hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum uplynulého mesiaca považuje, že z evidencie odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. 

Priaznivú situáciu pre ľudí bez práce dokazuje aj ďalší nárast pracovných miest. V júli ich pribudlo 446 a celkovo tak zamestnávatelia nahlásili úradom 93 866 voľných pozícií. Najviac ich je v Bratislavskom, v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. „Pri ich obsadzovaní sa často stretávame s nezáujmom zamestnávateľov prijať rodičov menších detí, najmä matky, alebo osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o deti. Na strane samotných uchádzačov o zamestnanie býva zase častou prekážkou prijať ponúkané pracovné miesto starostlivosť o starších príbuzných,“ opisuje skúsenosti úradov práce Ján Richter. 

Ministerstvo práce preto pripravilo nový národný projekt, ktorý sa zameriava na podporu zamestnávania práve tejto cieľovej skupiny. „Chceme pomôcť matkám a otcom menších detí a nezamestnaným, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, aby si našli flexibilné zamestnanie a mohli pracovať a zároveň sa starať o rodinu. Zamestnávateľ, ktorý pre takéhoto evidovaného vytvorí pracovné miesto, napríklad na kratší pracovný čas alebo mu ponúkne prácu z domu, získa príspevok na jeho mzdu až do výšky 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce,“ približuje nový projekt minister. Dodáva, že pracovné miesto bude štát podporovať 12 mesiacov a projekt sa začne realizovať v druhej polovici septembra. 

Ďalším projektom, ktorý spustí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku septembra, podporíme vytváranie pracovných miest v školských jedálňach. „Úrady práce už teraz veľmi intenzívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, aby boli vybraní uchádzači pripravení nastúpiť od začiatku školského roku. Aktuálne evidujeme záujem o 1 320 zamestnancov do jedální, doteraz sa nám podarilo vybrať 1 055 budúcich zamestnancov z radov nezamestnaných, a to buď na výberových konaniach, alebo si ich vybrali priamo zamestnávatelia,“ približuje minister práce. Dodáva, že najťažšie sa požadované miesta obsadzujú v Bratislave, v Prešove, v Trebišove a v Piešťanoch. Naopak, napríklad v Žiline, v Námestove, v Dunajskej Strede či v Nitre sa požadované pozície podarilo obsadiť.

07. 09. 2019 

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaní

iac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a podporujeme cestovný ruch.
 

V tomto roku sa do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ prihlásilo viac ako 500 evidovaných nezamestnaných. Takmer polovica vykonáva pomocné práce, zvyšní sú odborní pracovníci. „Hlavný cieľ nie je, aby sme tu získali trvalú pracovnú silu, ale aby sme z evidovaných nezamestnaných poskytli vhodnú pracovnú silu, ktorá splní to očakávanie a cieľ, a ktorá by sa následne vedela zamestnať v praktickom živote," hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Od roku 2011 sa do projektu zapojilo celkovo viac ako 4 200 evidovaných nezamestnaných, ktorí pomohli zveľadiť desiatky kultúrnych pamiatok. Na ich zamestnávanie poskytuje finančné prostriedky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny z Európskeho sociálneho fondu. „Z pohľadu ministerstva práce oceňujem, že viacerí evidovaní nezamestnaní tu dostali príležitosť a šancu, a viacerí sa tej šance chopili a následne našli trvalé uplatnenie na trhu práce," vyzdvihol pozitívne výsledky projektu minister. 

Výber subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevky na zamestnanie evidovaných nezamestnaných, má na starosti Ministerstve kultúry SR. „Záchrana historického dedičstva je pre mňa jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, že v tomto roku sme finančné prostriedky na revitalizáciu takýchto objektov zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 miliónov eur," informuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková. 

Podľa podpredsedu združenia Zachráňme hrady Petra Hercega možno vďaka projektu na Slovensku sledovať veľké pokroky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na lokalitách vidieť. Návštevníci hradov môžu sami vidieť, ako sa za posledných desať až 15 rokov ruiny zmenili. Na niektorých hradoch sa už dokonca podarilo dokončiť niektoré objekty,“ opisuje Peter Herceg.

07. 09. 2019 

Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 12.september 2019 (štvrtok), o 10:00 hod. Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Podpora pracovných miest" v Prešove

mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest.

 

Termín konania: štvrtok 12.9.2019, od 9:30 hod

Miesto konania : Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka II. Poschodie

 

Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa bude konať v Trenčíne

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 13.september 2019, od 10:00 hod Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín)

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“ v Nitre

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

TERMÍN A MIESTO KONANIA: Pondelok, 16. septembra 2019, od 9:30 hod., v Nitre, Agroinštitút Nitra, prednášková miestnosť A2.

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“ v Trnave

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“, ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 v hoteli IMPIQ, B.S. Timravy 2 v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. septembra 2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE v Banskej Bystrici

 
Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici pozývajú na školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE.

 

oblasť školenia:               Verejné obstarávanie so sociálnymi hľadiskami + príklady

Termín:                               16.9.2019, 8:15 – 17:00 hod

Miesto konania:              IPC, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica 974 01

 

Pozvánka a program 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

07. 09. 2019 

Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. 

Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného seminára bude prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OP ĽZ, ako aj samotné chyby pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • 16. septembra 2019 od 9:30 do 14:00na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 13. septembra 2019 vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Košiciach Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. 

Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného seminára bude prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OP ĽZ, ako aj samotné chyby pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • 17. septembra 2019 od 9:30 do 14:00, na Okresnom úrade v Košiciach, veľká zasadačka, 2. poschodie, Komenského 52, Košice

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 13. septembra 2019 vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 "Podpora pracovných miest" v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár zameraný pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Termín a miesto konania seminára:

 • Štvrtok 19. septembra 2019 o 9:30 hod.,
 • Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Veľká sieň – 1 poschodie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ sa bude konať v Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín konania: utorok, 24. septembra 2019 o 8:30 hod.

Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: petra.hinkova@tsk.sk v termíne do utorka, 10. septembra 2019. Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu. Kapacita miestnosti je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Pozvánka a program

Tešíme sa na vašu účasť.

07. 09. 2019 

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 53. výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Termín a miesto konania seminára:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

utorok 1.októbra 2019

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 27.09.2019 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Pozvánka na seminár

07. 09. 2019 

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ – „Podpora pracovných miest

Sieť informačno-poradenských centier a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Termíny a miesta konania seminárov: 

 • 11.9.2019 o 09:30 hod. v Košiciach (miesto bude upresnené na základe počtu prihlásených účastníkov)
 • 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2)
 • 16.9.2019 o 09:30 hod. v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4, prednášková miestnosť A2)
 • 19.9.2019 o 09:30 hod. v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň – 1. poschodie)
 • 25.9.2019 o 09:30 hod. v Trenčíne (Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála- 2.poschodie)
 • 27.9.2019 o 09:30 hod. v Trnave (Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála)
 • 2.10.2019 o 09:30 hod. v Žiline (Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48)
07. 09. 2019 

Informačné semináre k národnému projektu "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF organizuje sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár. Termín a miesto konania bude možné zvoliť v prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na linku TU

Termín a miesto konania:

12.09. – Žilina

13.09. – Trenčín

23.09. – Trnava

01.10. – Košice

02.10. – Prešov

07.10. – Banská Bystrica

08.10. – Nitra

Tešíme sa na vašu účasť.

07. 08. 2019 

Minister Arpád Érsek vyhlásil prvú výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Dnes bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

„Týmto príspevkom chceme motivovať občanov, aby svoje rodinné domy stavali v štandarde zodpovedajúcom budovám s takmer nulovou potrebou energie. Je v záujme štátu a celej spoločnosti míňať na prevádzku budov čo najmenej energií. Verím, že o príspevok bude záujem“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 2. septembra 2019 na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na www.zatepluj.sk.

Výzva č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie (pdf, 193kB)

07. 08. 2019 

Minister dopravy Arpád Érsek rokoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji cestnej a železničnej dopravy

Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri sa vzájomne informovali aj o stave prihraničných cestných projektov. 

„Naše vzťahy s Maďarskom, čo sa dopravnej infraštruktúry týka, sú roky na nadštandardnej úrovni. To však neznamená, že nie je čo zlepšovať. Maďarsko sľúbilo dokončenie diaľničného spojenia medzi Košicami a Miskolcom, spoločne staviame niekoľko cestných mostov cez hraničné rieky a potrebujeme viac priamych železničných spojení slovenských a maďarských miest, na tom teraz intenzívne pracujeme“ povedal po spoločnom rokovaní minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miskolca do Slovenského Nové Mesta a Košíc, či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ projektmi v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy.

V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ide napr. o cezhraničné prepojenie  rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách, či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.

07. 08. 2019 

Ministerstvo dopravy spúšťa prvú vlakovú súťaž na výber dopravcu na trati Žilina - Rajec

Rezort dopravy spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Ministerstvo dopravy si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich. 

„Liberalizácia na našich železniciach je jednou z priorít, o ktoré som sa usiloval.  Chceme ľuďom priniesť možnosť výberu, dostatok kapacity a vyššiu kvalitu cestovania. Som veľmi rád, že dnes tento proces spúšťame a budem sa tešiť na kvalitné služby pre ľudí,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v súlade s pravidlami EK minimálne rok vopred v Európskom vestníku. Poskytol tak základnú informáciu pre potenciálnych záujemcov, aby sa mohli pripraviť. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je 30 dní od zverejnenia oznamu na stránke ministerstva dopravy.

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/liberalizacia-osobnej-zeleznicnej-dopravy/oznamenia-o-vyhlaseni-verejnej-sutaze/oznamenie-o-zacati-verejnej-sutaze)

Splnenie podmienok bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Následne dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. V prípade trate Žilina – Rajec je zámerom, aby dopravca začal obsluhu 21-kilometrovej  trate od februára 2020. Ministerstvo dopravy verí, že víťaz zatraktívni dopravu vlakmi a cestujúcich bude pribúdať.

Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k tratiam, ktoré majú potenciál do budúcnosti.  Skúsenosti z prvých súťaží chce štát využiť pri rozhodovaní o ďalšom postupe liberalizácie, teda akým smerom sa uberať a s akým balíkom tratí, s cieľom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú železničnú dopravu na Slovensku.

07. 08. 2019 

Ministerstvo navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zaslal tripartitným sociálnym partnerom návrh ministerstva na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020. Urobil tak po tom, čo sa sociálni partneri na jej výške nedohodli. Návrh prerokujú 19. augusta 2019 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura/hod. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. 

Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo pre ministerstvo rozhodujúce, aby zabezpečila zamestnancovi a jeho rodine dôstojnú životnú úroveň. Výška čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala dosahovať aspoň 60% z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50 %. V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %. Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách. Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme.

07. 08. 2019 

Kalkulačka pomáha pri výpočte opatrovateľského príspevku

Na webovej stránke ministerstva si môžu ľudia, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým ako oň požiadajú na úrade práce tak bez čakania zistia, či naň majú nárok a v akej výške. Od 1. júla tohto roka už dosahuje príspevok na opatrovanie úroveň čistej minimálnej mzdy.
 

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma. Podľa platnej legislatívy ju spracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. 

Tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov. 

Kalkulačka je len súčasťou pomoci ministerstva ťažko zdravotne postihnutým. Rezort práce sa v posledných rokoch zameral najmä na zvyšovanie finančnej pomoci pre rodinných príslušníkov, ktorí doma opatrujú svojich chorých príbuzných. Za posledné tri roky sa zvýšil príspevok na opatrovanie postupne o takmer polovicu. „V roku 2016 bol tento príspevok pre opatrovateľa v produktívnom veku vo výške 220,52 eura, od 1. júla tohto roku už dosahuje výšku čistej minimálnej mzdy, čo je 430,35 eur mesačne. Presne polovicu z tohto príspevku dostávajú opatrovatelia v dôchodkovom veku. Zároveň sme v roku 2018 zdvojnásobili aj príspevok pre rodiča, ktorí sa stará o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Jeho výška je 100 eur a spolu s opatrovateľským príspevkom tak rodič dostane 530,35 eura,“ rekapituluje zmeny štátny tajomník Ondruš. Dodáva, že v dvoch krokoch sa zároveň zvýšila aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 2,76 eura na 4,18 eura. 

Kalkulačka príspevku na opatrovanie

07. 08. 2019 

Viac informácií o sociálnych službách zabezpečí nový systém

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje nový informačný systém sociálnych služieb. Vďaka nemu budú mať štát aj verejnosť viac informácií o poskytovaných službách, čo môže celý systém zefektívniť. Zároveň poskytovateľom ubudne administratíva.
 

V plne elektronickom informačnom systéme budú všetky dôležité údaje o poskytovaní sociálnych služieb na jednom mieste, aj tie, ktoré štát dnes nemá k dispozícii. Poskytovateľom sa zároveň zníži administratíva, budú vypĺňať iba jeden elektronický formulár, nebudú posielať informácie na rôzne inštitúcie, ako je tomu teraz. „Dnes musia zasielať rôzne údaje samosprávnym krajom, ktoré ich registrujú, Štatistickému úradu SR alebo ministerstvu, ktoré im poskytuje financie. Toto škrtneme a bude iba jeden formulár a jedno miesto, kde budú všetky tieto informácie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. 

Poskytovateľom sa vďaka tejto novinke zjednoduší aj žiadanie finančných príspevkov z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Budú ho žiadať výlučne elektronicky a vďaka údajom, ktoré budú do systému priebežne zadávať, sa im formulár automaticky vyplní a oni už len skontrolujú, či je všetko v poriadku,“ približuje Ondruš. 

Informačný systém má prispieť aj ku kvalitnejšiemu plánovaniu rozvoja sociálnych služieb od miestnej, cez regionálnu až po národnú úroveň riadenia. Verejnosť, zriaďovatelia aj štát budú napr. vedieť aj to, koľko ľudí čaká na sociálnu službu a koľko je v zariadeniach voľných miest. „Dnes sa stáva, že si ľudia podávajú naraz viacero žiadostí do rôznych zariadení a nevieme presne povedať, koľko ich na túto službu naozaj čaká. Po novom sa budú žiadosti nahadzovať do tohto systému a ten vyhodnotí, koľko ľudí reálne čaká na umiestnenie do zariadenia,“ hovorí štátny tajomník. Štát tak uvidí, na koľko si samosprávy plnia svoju povinnosť zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi sociálnu službu. 

O novele zákona o sociálnych službách, ktorá nový systém zavádza, bude rokovať parlament v druhom čítaní na septembrovej schôdzi NR SR. Po schválení by sa mal spustiť 1. januára 2021.

07. 08. 2019 

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu

Termín vyhlásenia:28.06.2019

Termín uzávierky:31.10.2019 (rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne EF, nie odoslania na poštovú prepravu

Spolufinancovanie:5 % 

Max. výška dotácie:200 000,- EUR

 

Forma pomoci:Nenávratná dotácia

 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

·     Obec

·     Samosprávny kraj

·     Rozpočtová organizácia, príspevková organizácia

·     Občianske združenie

·      Záujmové združenie právnických osôb

·      Nadácia

·      Neinvestičný fond

·      Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

OPRÁVNENÉ ČINNOSTI:

Podporované činnosti celé územie SR:

·     A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných

·     zdrojov

·      A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania

·     obnoviteľných zdrojov

·      A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom

·     adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

·      C4 Triedený zber komunálneho odpadu

·      C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·     a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·      C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 

Podporované činnosti v najmenej rozvinutých okresoch:

·      BK2AP Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3AP Ochrana vodných zdrojov

·      BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·     BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské

·     kapacity

·      BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·      BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

·     zariadení

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov:

·      BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

·      BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3 Ochrana vodných zdrojov

·      BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

·      BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·     BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

zariadení

 

18. 07. 2019 

Envirofond

na webe Environmentálneho fondu bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity na rok 2019 a špecifikácie   činností podpory na rok 2020.

 

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf

Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07. 2019 (vrátane).

 

špecifikácia činností podpory na rok 2020:

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf

Termín na predkladanie žiadostí je do 31.10.2019 (vrátane).

 

18. 07. 2019 

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014

PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRVSprievodcu administratívnou finančnou kontrolou pre projekty financované z PRV 2014 – 2020. 

18. 07. 2019 

Opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy

Tento rok opäť potešíme opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o najbližších. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 úroveň čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarilo už v predstihu. Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zvýšení tohto príspevku
 

Oddnes je peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku 430,35 eur mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok. 

V posledný májový deň vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Týmto opatrením ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády. V ňom sa kabinet zaviazal zvýšiť príspevok na opatrovanie a do roku 2020 sa priblížiť k výške čistej minimálnej mzdy, čo bolo aj ambíciou ministra Richtera. Tento termín sa dokonca podarilo o rok skrátiť. 

„Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštatuje minister práce Ján Richter. Navyše verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy. 

V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má príspevok na opatrovanie stúpnuť o takmer 61 eur, opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur. 

Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33 730 opatrovateľov a 22 650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.  

Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, , čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.  

O tom, že sme urobili veľmi dobrý a prospešný krok svedčia aj pozitívne vyjadrenia zástupcov detí a dospelých s ŤZP, s ktorými navrhnuté opatrenia vždy konzultujeme a pripravujeme. 

Výška finančných príspevkov 

Kalkulačka pre výpočet príspevku na opatrovanie

18. 07. 2019 

Výzva - nominácie na ocenenie za sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2018  je potrebné podať do 10. septembra 2019. Vyplnenú prihlášku (viď príloha) môžu poslať  obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie  na e-mailovú adresu: okv@employment.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava. 

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov. 


Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek  zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu,  ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom,  nad rámec svojich pracovných povinností , bola nápomocná. 

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

18. 07. 2019 

Kontroly v denných stacionároch

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovali od začiatku tohto roku 124 kontrol u 76 poskytovateľov sociálnych služieb. Navštívili 52 denných stacionárov, z toho v siedmich boli opakovane. Mnohé zariadenia zákon neporušujú, avšak u niektorých zistili výrazné a cielené porušovanie zákona.
 

Celkovo na Slovensku aktuálne pôsobí 1208 zariadení sociálnych služieb. Štátna dotácia vo výške takmer 139 miliónov eur je určená pre 31 175 odkázaných ľudí. Čo sa denných stacionárov týka, tých je aktuálne 215 a majú slúžiť 4190 klientom. „Veľká časť týchto zariadení má výrazné nezrovnalosti, v niektorých až absurdného charakteru, kde nemožno hovoriť o omyle či administratívnej chybe, ale o rafinovaných metódach, alebo naopak, až brutálne očividnom podvádzaní," konštatuje štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Ako príklad uvádza falšovanie dochádzky klientov, v niektorých prípadoch dokonca samotní zamestnanci priznali, že takto konajú na pokyn prevádzkovateľa. „Veľmi často sme nachádzali v stacionári 2-3 klientov, hoci zariadenie vykazovalo 20-30 klientov v kontrolovaný deň. Je to jasné zneužívanie štátnej dotácie,“ zdôrazňuje štátny tajomník Ondruš. Ďalej sa potvrdila služba v stacionári zúžená len na podávanie obeda proti podpisu, ktorým klienti potvrdili, že boli v zariadení po celý deň, alebo minimálne 4 hodiny potrebné na splnenie nároku na dotáciu. Kontrolou sa zistila aj neprítomnosť zamestnancov, na ktorých mzdy MPSVR SR poskytuje dotácie, alebo prípad, keď samotní zamestnanci nepoznali mená svojich „ kolegov“. Nemenej alarmujúce je, že niektoré denné stacionáre zamestnávajú množstvo rodinných príslušníkov a títo sa vzájomne informujú o kontrolách. Takéto a ešte iné nedostatky a flagrantné porušovanie zákona bolo zistené v stacionároch Jar života vo Svidníku, Beva Istota Levice, Bella Vita v Belej nad Cirochou, v stacionári Hugold v Trebišove, či v obecných zariadeniach Bátorove Kosihy a Rovné. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v tejto súvislosti obráti na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb s tým, aby pre svojich členov prijala pravidlá istej etickej samoregulácie. Rovnako apeluje na vyššie územné celky, aby sprísnili vlastné kontroly týchto zariadení. „Drvivá väčšina našich odhalení je porušenie podmienok registrácie," zdôrazňuje Branislav Ondruš a poukazuje na fakt, že za registráciu stacionárov zodpovedajú práve samosprávne kraje. Dodáva, že roky sa vedie debata medzi ministerstvom práce a župami o potrebe pravidelného kontrolovania zariadení sociálnych služieb zo strany VUC. 

Pokiaľ ide o samotné ministerstvo, to v istých prípadoch odstúpi od zmlúv vo financovaní a tiež bude navrhovať pre niektoré zariadenia vylúčenie z budúcej finančnej podpory. Neraz sa však stáva, že keď sa odhalí porušenie pravidiel, niektoré zariadenia ukončia činnosť. Následne však vzniknú nové, pričom v pozadí sú tí istí ľudia. „Taktiež sa obrátime na generálnu prokuratúru s podozrením zo spáchania subvenčného podvodu a budeme žiadať vrátenie peňazí za fiktívne vykazovaných klientov,“ akcentuje Ondruš. 

Naopak, ukážkové fungovanie denných stacionárov pracovníci ministerstva zaznamenali prevažne pri verejných zariadeniach. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť napríklad stacionár prevádzkovaný mestom Nitra, obcou Veľké Ludince alebo bratislavský stacionár Sv. Vincenta de Paul.

18. 07. 2019 

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument.

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2 - zverejnené dňa 11. 07. 2019

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2_sledovanie zmien 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

18. 07. 2019 

Košický samosprávny kraj získal 4,4 milióna eur na rozvoj zamestnanosti a lokálnej produkcie

Košický samosprávny kraj (KSK) ako člen Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia získal na cezhraničný akčný plán 4,4 milióna eur v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Druhým členom zoskupenia je cezhraničný partner, župa Borsod-Abaúj-Zemplén. 

Zo získaných finančných prostriedkov podporia sedem projektov na oboch stranách hranice. Odštartovať by mali v auguste a potrvajú tri roky. „Košický samosprávny kraj v tomto roku rozbieha viacero projektov, ktoré majú podporiť lokálnych podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskom sektore. Po Agrokruhoch na našej strednej škole a Memorande s Iniciatívou poľnohospodárov je toto ďalší krok smerom k podpore lokálnej produkcie v poľnohospodárstve. Sme radi, že vďaka získaným finančným prostriedkom sa nám podarí v maďarskom pohraničí vytvoriť 11 nových pracovných miest, čím sa zníži nezamestnanosť a zvýši sa lokálny predaj,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako dodal, ďalšie pracovné miesta by mali vďaka projektom vzniknúť nepriamo. Pôjde napríklad o lektorov vo vzdelávacích centrách či o pracovné miesta súvisiace s prevádzkou nových trhovísk.

Do projektov sa zapojí 15 partnerov – malí a strední podnikatelia, obce a mestá, stredné školy a neziskové organizácie. V regióne medzi mestami Košice a Miškovec vznikne päť nových zariadení na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov. V Buzici, v Moldave nad Bodvou, v Encsi, v Gagyvendégi a Hidasnémeti pribudnú trhoviská, kde si bude možné kúpiť lokálne produkty. Z finančného príspevku cezhraničného programu zriadia aj vzdelávacie centrum pri Strednej Odbornej škole Moldava nad Bodvou a rozvojové centrum v meste Encs.

V rámci projektu sú naplánované ďalšie doplňujúce aktivity určené na podporu vzdelávania, zamestnanosti a lokálneho predaja. Ide napríklad o vytvorenie vlastnej regionálnej značky, organizácie agro eventov a regionálnej Expo výstavy. „Od regionálnej značky si Košický samosprávny kraj sľubuje rozvojový impulz pre všetkých lokálnych producentov z nášho kraja, keďže zákazníci si budú môcť byť istí, že produkt pochádza naozaj od miestnych farmárov z regiónu,“ dodal Trnka.​
 

18. 07. 2019 

Samosprávy v Nitrianskom kraji vyčerpali 29 miliónov eur na riešenie odpadov a úsporu energií

Takmer 180 projektov v objeme 210 miliónov eur majú zazmluvnených žiadatelia z Nitrianskeho kraja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V máji bolo z toho riadne ukončených 41 projektov za viac ako 29 miliónov eur z Európskej únie. „Najvyšší objem finančnej pomoci zo zdrojov EÚ dostávajú žiadatelia z Nitrianskeho kraja cez Operačný program Kvalita životného prostredia. V rámci neho sú podporované projekty zamerané najmä na kanalizáciu, čistiarne odpadových vôd, odpadové hospodárstvo, znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, protipovodňovú ochranu, ale aj podporu domácností v projekte Zelená domácnostiam,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.

Najčastejšími žiadateľmi sú mestá a obce, cez národný projekt Zelená domácnostiam dostávajú priamo podporu aj jednotlivé domácnosti.
Mesto Šaľa napríklad použilo 1,5 milióna eur z eurofondov na rekonštrukciu budovy mestského úradu, obec Branč pri Nitre dobudovala kanalizačnú sieť a rozšírila čistiareň odpadových vôd za 6,8 milióna eur. Mimoriadne úspešná bola obec Svätý Peter v okrese Komárno, ktorá získala 8,8 milióna eur na obecnú splaškovú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd a milión eur na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Ďalšie mestá a obce si zriadili z peňazí z eurofondov zberné dvory, znížili energetickú náročnosť budov materských škôl alebo rozšírili separovaný zber odpadu.

18. 07. 2019 

Mesto Šaštín-Stráže získalo dotáciu viac ako 780.000 eur na zdravotné stredisko

Nenávratný finančný príspevok vo výške 780.598,54 eura v rámci OP IROP 2014-2020​ získalo mesto Šaštín-Stráže v okrese Senica na projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval primátor mesta Jaroslav Suchánek.

Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s vytvorením nových priestorov na integráciu viacerých zdravotných služieb. "Zareagovali sme na výzvu ministerstva zdravotníctva, aby sa obce a mestá mohli uchádzať o centrá zdravotnej starostlivosti. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) robil štúdiu, kde sú spádové oblasti, kde bolo naše mesto vybrané medzi ideálne oblasti, preto sme sa na výzvu rozhodli zareagovať," uviedol Suchánek.

Súčasťou projektu bolo aj rokovanie s lekármi, ktorí sa po dokončení centra nasťahujú do nových priestorov. "Ak sme sa chceli uchádzať o tento projekt, museli sme dodať čestné vyhlásenia od lekárov, že majú záujem prísť do zdravotného strediska," doplnil primátor.

V meste sú v súčasnosti tri zdravotné strediská v starších budovách a aj preto bol záujem združiť ich pod jednou strechou. "V novom centre by mali pôsobiť detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravná zdravotná služba. Okrem nich by mal v stredisku pôsobiť ako špecialista aj ortopéd," spresnil Suchánek.

V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľov (zhotoviteľa) stavby. Práce na samotnej stavbe by sa mali začať v roku 2020.

18. 07. 2019 

Slovensko má vďaka kohéznemu fondu lepšie cestné spojenie z východu na západ

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že z kohézneho fondu EÚ sa preinvestuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie diaľničného úseku Budimír - Bidovce na diaľnici D1 a tiež na úsek rýchlostnej cesty R2-R4 medzi obcami Košické Oľšany a Hrašovík.

Podľa vyjadrenia eurokomisie projekt financovaný cez fondy EÚ zlepší cestnú sieť v okolí Košíc, pričom 240.000 obyvateľov tohto mesta bude profitovať z kratších cestovných časov a lepšej bezpečnosti na cestách.

Projekt okrem toho zabezpečí aj lepšiu prepojiteľnosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v tejto časti transeurópskej dopravnej siete.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič pri tejto príležitosti uviedol, že obyvatelia košického regiónu budú prví, ktorí budú využívať výhody tohto projektu, čo znamená bezpečnejšie a rýchlejšie cestovanie.
 "Nakoniec ale všetci Európania ako aj európske hospodárstvo ako celok budú mať prospech z lepšej konektivity v tomto regióne a z jeho pozitívnych dopadov na hospodársky rast, obchod a cestovný ruch," opísal situáciu slovenský eurokomisár.
 
Financie z kohézneho fondu EÚ by mali pokryť práce na štyroch križovatkách, jednom kruhovom objazde, 23 mostových objektoch a protihlukových stenách. Projekt by mal byť dokončený v decembri 2019.
EÚ v rámci svojej kohéznej politiky v období rokov 2014-2020 investuje takmer 3,5 miliardy eur do dopravných a energetických sietí na Slovensku.

25. 06. 2019 

Spotrebiteľ EÚ musí byť v centre záujmu a mať dôveru v kvalitu potravín

V Európskej únii nie je priestor pre spotrebiteľov druhej kategórie. Aj v tomto duchu sa nesie konferencia pod názvom „Spotrebiteľ v centre záujmu", ktorú v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku.

 • V Bratislave sa diskutuje o problematike kvality potravín a ochrany spotrebiteľa
 • Zdravé potraviny, boj proti obezite, inovácie, férové odmeňovanie farmárov
 • Spotrebitelia v EÚ musia mať bez rozdielu dôveru v potraviny, ktoré konzumujú

„Už od môjho nástupu na post ministerky kladiem vysokú prioritu téme kvality potravín. Slovensko je dlhodobo vnímané Európskou komisiou ako krajina so spoľahlivým kontrolným systémom. Naše postupy, ktoré sme vykonávali v súvislosti fipronilovou kauzou, výskytom hydinového mäsa so salmonelou či kauzou dodávok hovädzieho mäsa porážaného bez veterinárnej kontroly, boli hodnotené ako príkladné," zdôraznila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) na úvod konferencie „Spotrebiteľ v centre záujmu". Ministerka upriamila pozornosť na fakt, že v európskom priestore čoraz viac rezonujú aj témy zdravotných účinkov stravy, najmä boj proti obezite. Na popularite získavajú produkty so zníženým obsahom cukru, solí, konzervantov, ale aj potraviny bez GMO či bioprodukty. V Európskej únii sa v posledných rokoch skloňuje aj téma férového odmeňovania farmárov a spravodlivé prerozdelenie marží.

Dôvera spotrebiteľov vo výrobky predávané na spoločnom európskom trhu patrí medzi priority EÚ. Spotrebiteľ je najslabším článkom obchodného reťazca, preto si vyžaduje zvýšenú ochranu svojich práv, boj proti dvojakej kvality nevynímajúc. „Francúzsko, ako jedna z mála starých členských štátov Európskej únie, podporilo nás a ostatné krajiny strednej a východnej Európy v tomto boji. Svedčí o tom aj vyjadrenie prezidenta Macrona v jednom z jeho príhovorov a taktiež aj nedávna podpora zo strany ministra poľnohospodárstva Didiera Guillauma," podotkla Gabriela Matečná.

„Francúzsko-slovenské vzťahy sú veľmi intenzívne. Zdieľame rovnakú víziu Európy, ktorou je ekonomická a sociálna konvergencia. Spája nás tiež téma ochrany spotrebiteľa. Nielen francúzski, ale už aj slovenskí spotrebitelia sú čoraz náročnejší a mimoriadne dbajú na to, čo jedia. V tejto téme vidíme veľký potenciál na spoluprácu," uviedol na konferencii Michel Boivin, riaditeľ obchodného oddelenia Francúzskej ambasády.

Obchodná výmena medzi Francúzskom a Slovenskom v agropotravinárskom sektore ročne predstavuje približne 100 miliónov eur. Za posledné tri roky mierne rastie náš export pri súčasnom poklese importu agrárnych komodít z Francúzska. Pozitívnym faktom je najmä výrazný pokles negatívneho salda agrárneho obchodu s Francúzskom, ktoré za posledné tri roky kleslo o takmer 40 percent. Slovensko vyviezlo v roku 2018 komodity za 26,6 milióna eur a doviezlo za 74,3 mil. eur. Medzi hlavné položky nášho exportu do Francúzska v roku 2018 patrili čokoláda (12,8 mil. eur), izoglukóza (3,8 mil. eur), syry (2,1 mil. eur) a ocot (1,2 mil. eur), ďalšími položkami do 1 mil. eur boli mäso z hydiny, ostatné rastliny, sušené ovocie, pšenica a kukurica, sušené polievky a sladené nealkonápoje. Na druhej strane, za rok 2018 sme evidovali v dovoze položky ako čokoláda (11,2 mil. eur), zemiaky (6,2 mil. eur), víno (6,1 mil. eur), bravčové mäso (5,4 mil. eur), liehoviny (4,4 mil. eur), syry (3,5 mil. eur) a kukurica (3,1 mil. eur).  Zaujímavou položkou je čokoláda, kde postupne narastá náš export do Francúzska. V tomto sektore sme za rok 2018 dosiahli pozitívne saldo v agropotravinárskom obchode.

25. 06. 2019 

Ministri poľnohospodárstva rokovali o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020, to bola hlavná téma, ktorou sa dnes zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Pre Slovensko ostávajú prioritou externá konvergencia, viazaná podpora, stropovanie platieb a navýšenie prostriedkov na rozvoj vidieka.

 • Otvorených zostáva množstvo technických, politických aj finančných otázok
 • Prioritami pre Slovensko sú konvergencia, stropovanie a viazanosť platieb
 • Bez rozpočtu nie je možné pristúpiť k zásadným rozhodnutiam

„Nízky podiel slovenských potravín na pultoch obchodov, nerovnomerné nastavenie európskych agrodotácií, či nedostatočná konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov. Všetky tieto problémy majú okrem iného jedného spoločného menovateľa a tým je Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Aj preto venujeme tejto téme do budúcnosti mimoriadnu pozornosť,“uviedla po rokovaní európskych agroministrov Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Hlavnou témou júnového rokovania v Luxemburgu bol balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020. Správu o pokroku vypracovalo končiace rumunské predsedníctvo. Podľa vyjadrenia ministerky Gabriely Matečnej došlo k posunu v riešení viacerých technických otázok. „Otvorených naďalej zostáva niekoľko kľúčových otázok, a to technických, politických, aj finančných. Na posun v diskusii je potrebné doriešiť prvky súvisiace s viacročným finančným rámcom, nakoľko bez rozpočtu je zložité pristúpiť k zásadným rozhodnutiam,“ upozornila ministerka. Podotkla, že pre Slovensko je dôležité aj navýšenie rozpočtu pre rozvoja vidieka.

Z pohľadu Slovenskej republiky je nevyhnutné pokračovať najmä v rokovaniach o podobe externej konvergencie. „Urýchlenú externú konvergenciu priamych platieb, ako jednu z našich najvyšších politických priorít, považujeme za základný predpoklad efektívnej a spravodlivej politiky. Bez toho nie je možné napĺňať princíp rovnosti jednotného trhu EÚ. Súčasná úroveň priamych platieb v rámci EÚ znevýhodňuje všetky členské štáty s výškou priamych platieb na hektár pod úrovňou priemeru EÚ. Nižšia úroveň priamych platieb na Slovensku má negatívny dopad na všetky typy slovenských fariem, vrátane malých a stredných. Kým v roku 2014 Slovensko dosahovalo 77 % priemeru EÚ, v roku 2027 sa očakáva, že priame platby na hektár dosiahnu iba 82%. Takéto tempo externej konvergencie priamych platieb je z nášho pohľadu veľmi pomalé a neakceptovateľné. Pomáha zachovávať status quo, ktoré je nevyhovujúce pre dosť veľkú skupinu členských štátov EÚ, vrátane Slovenska,“ uviedla Gabriela Matečná vo svojom vystúpení.

Ministerka zdôraznila, že nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie spravodlivej politiky EÚ je potreba flexibilného nastavenia v otázke stropovania. „Vzhľadom na rôznorodú veľkostnú štruktúru poľnohospodárskych podnikov naprieč EÚ je nevyhnutné zabezpečiť primeranú podporu pre všetky typy fariem. Sme toho názoru, že parametre stropovania by sa mali stanoviť na národnej úrovni, a to na základe uplatnenia princípu subsidiarity.“

Dôležitým prvkom je pre Slovensko aj nastavenie viazanej podpory. „Na základe našich skúseností z posledných rokov sa ukázalo, že viazaná podpora je vhodným a efektívnym nástrojom na podporu vybraných odvetví. Slovenská republika preto navrhuje zvýšenie finančných alokácií, ktoré pomáhajú stabilizovať špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu.“

Podľa slovenskej ministerky v nasledujúcom období by sme sa mali posnažiť o dosiahnutie potrebných kompromisov. Matečná vyzvala Európsku komisiu k predloženiu návrhu prechodného nariadenia, pretože reálne hrozí, že nový model nebude implementovaný načas. „Naši poľnohospodári by tým nemali trpieť a preto je potrebné poskytnúť im jasné podmienky získavania podpory aj v čase prechodu na nový systém,“ uzavrela ministerka Gabriela Matečná.

25. 06. 2019 

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 24.06.2019

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020  aktualizuje ku 24.06.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.

 

25. 06. 2019 

Európsky orgán práce ide na Slovensko

Na Slovensku bude sídliť prvá európska inštitúcia. Rozhodli o tom ministri práce krajín Európskej únie na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo už v prvom kole.
 

Súboj o získanie sídla Európskeho orgánu práce sa odohral medzi Slovenskom, Cyprom, Lotyšskom a Bulharskom. Za Bratislavu hlasovalo v tajnej voľbe 15 ministrov. Získanie novej európskej agentúry považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za významný míľnik pre Slovensko, ktoré bolo jednou z posledných krajín bez európskej inštitúcie či agentúry. „Výhra v prvom kole je prejavom dôvery členských krajín v našu pripravenosť hostiť Európsky orgán práce a najmä prejavom dôvery v naše skúsenosti s pracovnou mobilitou a našou schopnosťou spájať, čo sa preukázalo napr. pri riešení smernice o vysielaní pracovníkov. Priznám sa, že som nečakal, že to pôjde tak hladko. Vážim si každý jeden hlas. Je to pre nás silný záväzok, aby sme pre Európsky orgán práce vytvorili v Bratislave dobré podmienky. Sme pripravení s Európskou komisiou plne spolupracovať pri jeho etablovaní sa na Slovensku,“ povedal bezprostredne po odhlasovaní Ján Richter. 

Hlavným poslaním Európskeho orgánu práce bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Radiť bude aj občanom a zamestnávateľom. „Ľudí, ktorí odchádzajú za prácou pribúda a bude pribúdať, keďže mnohé krajiny aktuálne čelia nedostatku pracovníkov. Aby títo zamestnanci neboli zneužívaní a poznali svoje práva a nároky, potrebujeme orgán, ktorý im bude radiť a pomáhať,“ vyzdvihol minister Ján Richter dôležitosť novej agentúry. Dodal, že by zároveň mala pomôcť spružniť výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, inšpekciami práce a ďalšími úradmi v členských štátoch, aby mohli štáty čo najskôr zakročiť, ak sú porušované pravidlá. 

Pre sídlo Európskeho orgánu práce navrhlo Slovensko budovu Landererova 12 v centre Bratislavy. Tá jediná v súčasnosti spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019. Pre približne 150 zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Vďaka príchodu európskej inštitúcie sa v Bratislave budú pravidelne stretávať experti na oblasť pracovného práva z celej Európy, čo bezpochyby zvýši prestíž Bratislavy ako proeurópskeho hlavného mesta.

25. 06. 2019 

Nezamestnanosť klesla, pribudli aj prví absolventi

Nezamestnanosť pokračuje v poklese. Evidovaná miera sa v máji znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 4,88 %. Celková klesla o 0,05 p.b. a dosiahla 6 %. Do evidencie pribudli stovky čerstvých absolventov vysokých škôl. Úrady práce majú pre nich tisícky voľných pracovných miest.
 

V máji evidovali úrady práce spolu 164 957 uchádzačov o prácu. Z nich bolo 134 124 pripravených ihneď nastúpiť do zamestnania. Medzimesačne ubudlo z evidencie 1 299 nezamestnaných, medziročne 16 537. „Pri takejto miere nezamestnanosti sú tie mesačné poklesy miernejšie, som však veľmi rád, že v tých najrizikovejších kategóriách sa nám naďalej darí výraznejšie znižovať počty ľudí bez práce. Za mesiac nám ubudlo 1 151 dlhodobo nezamestnaných a 1 297 uchádzačov nad 50 rokov, čo sú pozitívne čísla,“ hodnotí situáciu štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. 

Nárast zaznamenali úrady práce v máji v kategórii mladých do 29 rokov. Do evidencie totiž pribudlo prvých 2 028 čerstvých absolventov vysokých škôl. Ďalší by sa mali zaregistrovať v júni. „Absolventi vysokých škôl nám nezotrvávajú dlho v evidencii a vedia sa pomerne rýchlo zamestnať. Z minuloročných 7 506 je ich dnes už len 625. Situácia na trhu práce im praje, v máji evidovali úrady 42 586 voľných pracovných miest, ktoré sú vhodné pre absolventov,“ približuje situáciu štátny tajomník. 

O niečo ťažšie si však hľadajú prácu absolventi stredných škôl. Tých prišlo v septembri 2018 do evidencie 5 888. Za osem mesiacov sa ich počet znížil o približne polovicu. „Tá druhá polovica ešte stále zotrváva v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ukazuje sa, že najväčším problémom je v tomto prípade ich vlastná motivácia nastúpiť do zamestnania. Často im zázemie zabezpečujú rodičia, čo znižuje ich motiváciu prijať prácu za ponúkanú mzdu. Súvisí to však aj s tým, že kvalita stredného aj odborného vzdelávania stále nezodpovedá potrebám zamestnávateľov,“ vysvetľuje Branislav Ondruš. Potrebná je preto nielen aktivita úradov práce, ale aj reflektovanie požiadaviek zamestnávateľov vo vzdelávaní a zvyšovanie motivácie mladých prijať prácu napríklad mzdou.

25. 06. 2019 

Sporitelia v 2. pilieri získajú komplexné informácie

MPSVR pokračuje v plnení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2018 – 2020, v ktorom sme sa zaviazali okrem iného zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok. Práve schválenou novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení získajú sporitelia komplexné informácie o dôchodku z 2. piliera.
 

Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, na základe zmien v zákone nadobudnú novú podobu a obsah dva dôležité dokumenty, a tým je výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a informácia o dôchodkoch. Tie im jasným, zrozumiteľným spôsobom poskytnú užitočné údaje, na základe ktorých sa budú môcť individuálne rozhodovať a finančne plánovať svoju budúcnosť v súvislosti s odchodom do dôchodku. „Sporiteľ na základe nového výpisu získa okrem iného aj informáciu o dôchodkovom, resp. predpokladanom dôchodkovom veku a o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku a výške predpokladaného mesačného dôchodku,“ podčiarkuje minister. 

Významnou zmenou bude aj sprostredkovanie kľúčových informácií, ktoré pomôžu účastníkom 2. piliera pri investičnej stratégii dôchodkového fondu. Na základe nich budú môcť zvážiť prípadné riziká a prijať lepšie investičné rozhodnutia. Novelou zákona sa ďalej zabezpečí aj bezplatný prístup správcov dôchodkových úspor k aktuálnym údajom sporiteľov resp. účastníkov o mieste ich pobytu, a to na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu a informácie o dôchodkoch. „Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú. Na základe kvalitných, primeraných, ucelených informácií sme aj týmto krokom podporili ich finančné plánovanie, ale najmä rozhodovanie o budúcej výške príjmu na dôchodku,“ dodáva minister Richter. 

Prvým krokom v tomto procese boli zmeny vykonané v doplnkovom dôchodkovom sporení (3.pilier) od januára tohto roku. Druhým sú prijaté zmeny v 2. pilieri a v rámci tretej fázy sa následne zlepší aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia. Výsledkom tejto dlhodobej iniciatívy bude individualizovaný dokument tzv. oranžová obálka. Občanom týmito krokmi čo najviac uľahčíme rozhodovanie, pretože budú mať všetky údaje o stave a hodnote dôchodkových úspor.

25. 06. 2019 

Sociálna ekonomika v legislatíve a v praxi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v dňoch 20. - 21. júna 2019 medzinárodné podujatie Peer Review s názvom „Sociálna ekonomika a sociálne podniky v legislatíve a v praxi“. Poznatky a skúsenosti v oblasti sociálnej ekonomiky si na ňom vymenili účastníci z 10 vybraných krajín EÚ.
 

Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s predstaviteľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Ristom Raiviom. „Som veľmi rád, že práve Slovensko môže hostiť takéto hodnotné podujatie. S prípravou legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní máme veľmi čerstvé skúsenosti a práve tu vidíme priestor baviť sa o tom, čo ešte vieme vylepšiť a čo sa uchytilo v iných krajinách,“ uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš. 

Na stretnutí prezentovali zúčastnené členské krajiny a zástupcovia Európskej komisie vlastné skúsenosti s fungovaním sociálnej ekonomiky. Následne v pracovných skupinách diskutovali predovšetkým o hlavných typoch priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky, o právnom a regulačnom rámci pri podpore sociálneho podnikania a tiež o tom, ako môžu sociálne podniky vytvoriť efektívne a udržateľné pracovné miesta napríklad pre dlhodobo nezamestnaných. Hovorili aj o hlavných výzvach pri meraní hospodárskeho a sociálneho vplyvu sociálnych podnikov. „Teší ma, že kolegovia zo zastúpených krajín náš nový zákon na podporu sociálneho podnikania považujú za jeden z najlepších v EÚ. Vyzdvihli najmä vzácnu kombináciu spolupráce pri jeho príprave medzi predstaviteľmi MPSVR SR, zástupcami akademickej obce, ako aj expertmi z praxe,“ informoval Branislav Ondruš. 

Organizáciu podujatia všetci vysoko ocenili. „Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a politickú podporu,“ uviedla v závere riaditeľka odboru európskej stratégie zamestnanosti MPSVR SR a zároveň iniciátorka tohto podujatia Ľubica Růžičková. 

Medzi účastníkmi podujatia nechýbali viacerí domáci experti, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyne SAV Zuzany Polačkovej, ako aj starostu obce Spišský Hrhov a zároveň zakladateľa sociálneho podnikania na Slovensku Vladimíra Ledeckého.

25. 06. 2019 

Sociálna ekonomika v legislatíve a v praxi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v dňoch 20. - 21. júna 2019 medzinárodné podujatie Peer Review s názvom „Sociálna ekonomika a sociálne podniky v legislatíve a v praxi“. Poznatky a skúsenosti v oblasti sociálnej ekonomiky si na ňom vymenili účastníci z 10 vybraných krajín EÚ.
 

Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s predstaviteľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Ristom Raiviom. „Som veľmi rád, že práve Slovensko môže hostiť takéto hodnotné podujatie. S prípravou legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní máme veľmi čerstvé skúsenosti a práve tu vidíme priestor baviť sa o tom, čo ešte vieme vylepšiť a čo sa uchytilo v iných krajinách,“ uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš. 

Na stretnutí prezentovali zúčastnené členské krajiny a zástupcovia Európskej komisie vlastné skúsenosti s fungovaním sociálnej ekonomiky. Následne v pracovných skupinách diskutovali predovšetkým o hlavných typoch priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky, o právnom a regulačnom rámci pri podpore sociálneho podnikania a tiež o tom, ako môžu sociálne podniky vytvoriť efektívne a udržateľné pracovné miesta napríklad pre dlhodobo nezamestnaných. Hovorili aj o hlavných výzvach pri meraní hospodárskeho a sociálneho vplyvu sociálnych podnikov. „Teší ma, že kolegovia zo zastúpených krajín náš nový zákon na podporu sociálneho podnikania považujú za jeden z najlepších v EÚ. Vyzdvihli najmä vzácnu kombináciu spolupráce pri jeho príprave medzi predstaviteľmi MPSVR SR, zástupcami akademickej obce, ako aj expertmi z praxe,“ informoval Branislav Ondruš. 

Organizáciu podujatia všetci vysoko ocenili. „Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a politickú podporu,“ uviedla v závere riaditeľka odboru európskej stratégie zamestnanosti MPSVR SR a zároveň iniciátorka tohto podujatia Ľubica Růžičková. 

Medzi účastníkmi podujatia nechýbali viacerí domáci experti, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyne SAV Zuzany Polačkovej, ako aj starostu obce Spišský Hrhov a zároveň zakladateľa sociálneho podnikania na Slovensku Vladimíra Ledeckého.

25. 06. 2019 

Podporou budovania chodníkov, ciest, mostov a lávok pre peších zlepšíme prístup obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom výzvy bude zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK (marginalizovaných rómskych komunít) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie na výzvu je 11 miliónov EUR. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestných ciest, chodníkov, mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania (napr. škola, škôlka), ambulantnej formy sociálnej služby (napr. komunitné centrum, centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti (obecný/mestský úrad, obecný/mestský podnik, sociálny podnik, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka/stanica hromadnej dopravy). Inštitúcie resp. služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi MRK.

Oprava a údržba pozemný komunikácii nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Uplatňovanie princípov 3D je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

"Projekty zamerané na miestne komunikácie, ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry, pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce, zdravotnej starostlivosti, ako aj k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí, čo napomôže k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú particiáciu v spoločnosti" vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

25. 06. 2019 

Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to najmä k dokumentácii súvisiacej s implementáciou projektov.

Vzdelávacia aktivita je určená pre zamestnancov prijímateľa a pre osoby podieľajúce sa na administratívno-technickom zabezpečení projektu, t. j. osoby pripravujúce Hlásenie o začatí realizácie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy a ďalšiu relevantnú dokumentáciu, vrátane práce s ITMS2014+.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

v utorok 9. júla 2019 od 9:30 do 13:30 na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica

Vašu účasť vrátane miesta kde sa aktivity zúčastníte, prosím, potvrďte najneskôr do 20. júna vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a pre účastníkov školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.                               

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť!

25. 06. 2019 

Úrad vicepremiéra začal mapovať pokrytie ultra-rýchlym internetom

Detailné informácie o ultra-rýchlom internete na Slovensku či prehľad o plánoch telekomunikačných operátorov, ako chcú investovať do pokrytia v najbližších troch rokoch. To je cieľom mapovania internetového pokrytia, s ktorým začal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dôvodom, pre ktorý tak robí, je budúce eurofondové programové obdobie 2021 – 2027, v ktorom chce Slovensko čerpať peniaze na širokopásmový internet. 
 
„Cieľom mapovania je, aby každý jeden obyvateľ Slovenskej republiky mal možnosť využívať širokopásmové služby pripojenia na internet v mieste svojho bydliska,“ povedal podpredseda vlády Richard Raši.
 
Aby sme mohli použiť európske peniaze na financovanie širokopásmového vysokorýchlostného internetu, musíme splniť jednu základnú podmienku, ktorou je existencia národného plánu v oblasti širokopásmového pripojenia. Jeho vznik je podmienený mapovaním pokrytia. Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach a zisťoval dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020. Aktuálne mapovanie vychádza zo strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025.
 
Tento raz sa bude zisťovať dostupnosť internetu s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac na všetkých adresách na Slovensku. Túto rýchlosť bude možné zvýšiť na 1Gbit/s. Pri prvom mapovaní sa vytvoril zoznam bielych miest, tentokrát to bude zoznam bielych adries. Pôjde o všetky adresy, ktoré v súčasnosti nie sú, a ani v najbližších troch rokoch nebudú pokryté ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením na internet, čo je minimálne 100 Mbit/s. Na základe zistených dát bude možné pripraviť národný plán pripojenia.
 
„Mapovaním budeme zisťovať niečo, čo Slovenská republika nikdy doteraz nezisťovala. To, či a akým spôsobom je každá jedna adresa na Slovensku pokrytá telekomunikačnými službami. Laicky povedané, aký internet je dostupný na každej adrese v našej krajine,“ vysvetlil Richard Raši. ÚPVII bude od operátorov požadovať, aby pre každú adresu uviedli najvyššiu možnú rýchlosť, ktorú dokážu zákazníkovi garantovať bez dodatočných zmien a úprav.
 
Úrad vicepremiéra zaslal operátorom mail s požiadavkou, aby poslali svoje údaje o pokrytí, aktuálny aj plánovaný stav a aké majú plány v najbližších troch rokoch. V auguste by mali poslať vyplnenú databázu adries a následne sa údaje vyhodnotia a pripravia sa podklady do národného plánu, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Do mapovania sa môžu telekomunikačné podniky zapojiť aj zaslaním e-mailu na adresu broadband@vicepremier.gov.sk.

25. 06. 2019 

Dobré fondy-Bojnický zámok

 
Navštívili ste už niekedy jednu z najznámejších pamiatok na celom Slovensku – Bojnický zámok?  Aj vďaka prostriedkom z Európskej únie bolo možné zrekonštruovať jednu z veží tohto historického klenotu. 

Súčasťou rekonštrukcie boli nielen stavebné úpravy ale aj špeciálne klimatizované vitríny v expozícii päťhrannej veže, vďaka ktorým bolo možné vytvoriť ideálne podmienky pre cenné exponáty. V rámci rekonštrukcie boli urobené aj úpravy v zámockej kaplnke, kde je teraz vystavený známy bojnický oltár. Táto významná pamiatka je aj vďaka európskym prostriedkom chránená v špeciálnej klimatizovanej schránke, ktorá ho umožňuje zachovať v dobrom stave. V kaplnke boli ďalej zatienené okná a to preto, aby priame slnečné svetlo neškodilo vzácnym freskám, ktoré sa tu nachádzajú. 

Na rekonštrukciu päťhrannej veže a úpravy v zámockej kaplnke prispela Európska únia sumou takmer 750 000 eur.

Krátkou návštevou Bojnického zámku vás prevedie vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. A možno vás naše video inšpiruje natoľko, že budete chcieť toto skvelé miesto navštíviť už toto leto.
25. 06. 2019 

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE V ZEFEKTÍVŇOVANÍ SVOJICH PROCESOV

ajvyšší súd SLovenskej republiky pokračuje v zefektívňovaní svojich procesov
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) národným projektom (NP) „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“, ktorý je kontinuálnym pokračovaním už realizujúceho sa  národného projektu.

Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti NS SR prostredníctvom posilnenia analytických kapacít vrátane zefektívnenia procesov rozhodovacej činnosti NS SR, nastavenia systému automatizácie procesov,  zvýšenia informovanosti, skvalitnenia súdnych rozhodnutí a zabezpečenie softvérovej podpory Kancelárie najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNSSR), čo prispeje k skráteniu dĺžky súdnych konaní. „Vytvorenie uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nie len sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou bude považované za jeden z príkladov dobrej praxe v rámci prioritnej osi 2 OP EVS,“  doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Ciele projektu budú naplnené realizáciou dvoch hlavných aktivít ,,Zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR“ a „Zefektívnenie podporných činností KNSSR“.  Prvá  aktivita zahŕňa dobudovanie kvalifikovaného tímu analytickej jednotky, revitalizáciu a modernizáciu knižnice a odborné diskusné stretnutia zamerané na zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR. Druhou líniou je aktivita, ktorá slúži na overenie možnosti automatizácie procesov pre rozhodovaciu činnosť sudcov s hlavným zámerom vytvorenia podkladov pre Centrálny systém súdneho riadenia, informačná podpora KNSSR, zriadenie nových Informačných centier súdu a zefektívnenie ich služieb pre zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo počas obdobia 37 mesiacov a bude podporený z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške sumou 6 438 017,83 EUR.

25. 06. 2019 

Európska komisia vás pozýva na účasť v kvíze #EUinMyRegion.

Kvíz je dostupný online až do 31. augusta 2019.

Kvíz obsahuje otázky s viacerými možnosťami týkajúcimi sa európskych regiónov.

Účastníci musia mať 18 alebo viac rokov.

Účastníci sa prihlásia do súťaže s platnou e-mailovou adresou.

Účastníci, ktorí poskytli nepresné osobné a kontaktné údaje, budú diskvalifikovaní.

Víťazmi sú účastníci, ktorí správne odpovedali na všetky otázky v čo najkratšom čase.

Darčekový kôš plný regionálnych pochúťok z celej Európy bude udeľovaný každý mesiac počas trvania kampane.

Oznámenie piatich víťazov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:
30. júna
31. júla
31. augusta

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, aby zaslali poštovú adresu, kde bude cena doručená.

Víťazi budú mať mesiac na prijatie ceny. Ak výherca neodpovie do jedného mesiaca, je diskvalifikovaný.

Cena - kôš s regionálnymi špecialitami - nemôže byť vymenená za inú cenu alebo za jej peňažnú hodnotu.

04. 06. 2019 

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Názov: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
jur
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov prostredníctvom vybudovania prestupného dopravného terminálu a tým prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre obyvateľov mesta a spádových obcí.
jur1
Hlavné aktivity projektu: 
Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

 • Zriadenie prestupného dopravného terminálu
 • Vytvorenie parkoviska P + R a B+R

 
V rámci aktivity 1 sa vytvorí prestupný uzol vrátane  dobrých podmienok pre cyklistickú dopravu. Celé realizované územie bude bezbariérové s bezbariérovými prístupmi. Chodníky budú vybavené signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých.  Pre zvýšenie komfortu budú v predstaničnom priestore realizované prístrešky autobusových zastávok a  osadený drobný mobiliár. Skavlitnia a dobudujú sa spevnené ploch (cesty a chodníky). Na záver sa zrealizujú sadové úpravy, rekultivuje sa zeleň, vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený.
V rámci aktivity 2 bude vybudovaných 58 parkovacích miest (P+R), 2 parkovacie miesta pre autobusy, zázemie pre cyklistov vo forme prestrešených cyklostojanov(B+R), ktoré budú umiestnené v tesnej blízkosti železničného nástupištia.
jur3
Situácia po realizácii projektu:

 • lepšie previazanie prvkov VOD,
 • zvýšenie počtu cestujúcich v železničnej a autobusovej doprave,
 • zvýšenie komfortu cestovania,
 • riešenie prestupného dopravného uzla prispôsobené zdravotne postihnutým obyvateľom debarierizáciou a prvkami univerzálneho navrhovania verejných priestorov,
 • v rámci projektu sa vytvorí priestor pre elektronickú informačnú tabuľu, ktorá bude osadená v rámci projektu,
 • bezpečnejšie využívanie nemotorovej dopravy vďaka prístupu k doplnkovej infraštruktúre cyklodopravy (prestrešené stojany pre bicykle s možnosťou ich uzamykania, cyklo odpočívadlo, a iné),
 • sprehľadnenie VOD,
 • vyriešenie stacionárnej dopravy vybudovaním parkovacích miest P+R, B+R, K+R, ktorá v súčasnosti obmedzuje voľný pohyb obyvateľom a vozidlám VOD.

 jur2
Prijímateľ: Mesto Svätý Jur
Celkové oprávnené náklady projektu:  612 889,07 €
 
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 582 244,62 €
Vlastné zdroje:  30 644,45 €
Operačný program: IROP 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2018

04. 06. 2019 

V Štúrove dokončili výstavbu novej okružnej križovatky

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek dnes v Štúrove slávnostne otvoril novú okružnú križovatku, ktorá nahradila starú nevyhovujúcu križovatku na ceste I/76 v meste. Kruhový objazd zvýši plynulosť dopravy a bezpečnosť cestnej premávky. Križovatka bola zrekonštruovaná s finančnou podporou z eurofondov.
 sturovo krizovatka 2
Teší ma, že Štúrovo bude mať peknú modernú a hlavne bezpečnú novú križovatku, pri ktorej sa nezabudlo ani na cyklistov. Aj takéto stavby pomáhajú predchádzať nehodovosti na cestách a zlepšujú život obyvateľov miest a obcí,“ povedal minister Arpád Érsek.
 sturovo krizovatka 1
Výstavba križovatky  bola spojená s rekonštrukciou existujúcej cesty I/76. Existujúca vozovka nahradená novou a súčasne sa rozšírila na šírku 8 metrov. Križovatka s bypassom zo smeru Nána – Komárno spája cestu Komenského-Nanánska s Hlavnou ulicou, Zrínskeho ulicou a miestnou cestou  ku kúpalisku Vadaš. Pozdĺž komunikácie boli vybudované cyklistické pruhy.
 
Výstavba sa začala minulý rok v januári a motoristi si v súčasnosti už užívajú novú cestu. Náklady na prestavbu boli takmer 1,7 milióna eur a 85 % z nich financovala Európska únia prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Celkovo sa má v rámci OPII do roku 2023 postaviť a zmodernizovať na Slovensku až 300 km ciest I. triedy.
 
V Nitrianskom kraji práve prebieha rekonštrukcia štyroch mostov na cestách 1. triedy:
•          I/51 Levice - most 51-146
•          I/75 Slatina, most č.75-042
•          I/64 Nitra most 64-019
•          I/75 Nové Zámky most č.75-016
 
Slovenská správa ciest pripravuje súťaže na modernizáciu ďalších troch cestných úsekov:

 • I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove                     

•          I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
•          I/51 Golianovo - Vráble   

04. 06. 2019 

Dobré fondy EÚ - čistička odpadových vôd "Sever"

Vďaka projektu čističky odpadových vôd "Sever" je voda z regiónu Topoľčian, Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou po prečistení priezračná a nespôsobuje žiadne environmentálne škody. Súčasťou projektu Sever je okrem iného aj výstavba 49 čerpacích staníc a takmer 100 km kanalizácie.