Prihlásiť
 

Aktuality

12. 12. 2019 

Usmernenie č.3 k piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít

 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č.3 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 04. decembra 2019. Usmernenie č. 3 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami v úplnom znení výzvy.

 

12. 12. 2019 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č. 1  k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Usmernenie je platné a účinné od 04.12.2019.

Predmetom usmernenia je úplné znenie výzvy a prílohy: Príloha 2 Príručka pre žiadateľa a Príloha 2.05 Kalkulačka miery efektívnosti.

Usmernenie je zverejnené pri výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/

12. 12. 2019 

Vládna novela zákona o eurofondoch získala potrebnú podporu, má odvrátiť prepadnutie peňazí EÚ

Vládna novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj súvisiaceho zákona o finančných nástrojoch financovaných z eurofondov získala v parlamente pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok potrebnú podporu. Poslanci prerokovali návrh v skrátenom legislatívnom konaní, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia. Novela nadväzuje na nedávne rozhodnutie vlády z 23. októbra o zlúčení operačných programov Výskum a inovácie (OP VaI) a Integrovaná infraštruktúra (OP II) v programovom období 2014 až 2020, zámerom je predísť hrozbe prepadnutia peňazí zo zdrojov Európskej únie v prvom z uvedených programov.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rámci druhého čítania o návrhu informoval, že cieľom je zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva, minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. "Posilňujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov," povedal Raši.

Keďže nariadenie EÚ podľa úradu vicepremiéra presne nešpecifikuje tento druh zmeny operačných programov, je potrebné ich zlúčenie zadefinovať na národnej úrovni. Pre eliminovanie právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na všetky dotknuté procesy, právne vzťahy a právne úkony s nimi súvisiace, resp. z nich vyplývajúce (napríklad vyhlasovanie výziev, konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, rozhodnutia, riešenie opravných prostriedkov, poskytovanie štátnej pomoci, výkon kontroly a auditu, zmluvy), je podľa úradu vicepremiéra nevyhnutné tento proces legislatívne ukotviť.

Európska komisia k zlučovaniu operačných programov uviedla, že je otvorená voči takémuto radikálnemu opatreniu, je však potrebné v čo najkratšom čase prijať rozhodnutie vlády a potrebné legislatívne úpravy. "Nutnosť využitia inštitútu skráteného legislatívneho konania vyplýva taktiež zo skutočnosti, že vládny návrh zákona musí nadobudnúť účinnosť ešte pred oznámením Európskej komisie o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou, aby bola v plnej miere zachovaná právna istota zo vzťahov už existujúcich v rámci Operačného programu Výskum a inovácie," uviedol úrad vicepremiéra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra poslalo koncom októbra Európskej komisii žiadosť na schválenie zlúčenia oboch operačných programov. Rezort očakáva, že komisia by mala rozhodnúť do konca tohto roka.

Zlúčenie operačných programov, a to včlenením programu Výskum a inovácie do programu Integrovaná infraštruktúra, podľa úradu vicepremiéra zabezpečí, aby SR neprepadli peniaze z programu Výskum a inovácie. Účel finančných prostriedkov alokovaných v rámci tohto programu na podporu vedy, výskumu a inovácií ostáva zachovaný aj do budúcna a v rámci zlúčenia s programom Integrovaná infraštruktúra nepríde k zmene prioritných osí tohto programu. To znamená, že zlúčenie programov nemá za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum.

V programe Výskum a inovácie v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať Európskej komisii výdavky minimálne za viac ako 175 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych zdrojov ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 31. októbru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 264 mil. eur (12,64 % z alokácie 2,123 mld. eur).

12. 12. 2019 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počt

Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej mala v stredu prvú pracovnú schôdzu, v rámci ktorej predstavila svoje pracovné metódy. Tými sa bude riadiť kolégium komisárov počas nasledujúcich piatich rokov. Von der Leyenová si za priority práce členov exekutívy EÚ zvolila kolegialitu, transparentnosť a efektívnosť.

Pracovnými metódami sa zavádza niekoľko noviniek o spôsobe, akým eurokomisia pracuje, najmä pokiaľ ide o úlohu výkonných podpredsedov, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ôsmich podpredsedov a skupín komisárov.

Zriadený bol aj nový orgán pre koordináciu vonkajších vzťahov - Skupina pre vonkajšiu koordináciu (EXCO) -, ktorý bude dohliadať aj na plnenie záväzkov EK vo vzťahu k uzneseniam Európskeho parlamentu. Nové pracovné metódy pripravili pôdu pre digitálnu transformáciu eurokomisie, čo znamená, že pracovné zasadnutia budú bez výstupov v podobe papierových dokumentov.

Hlavnou zásadou spolupráce v kolégiu komisárov je, že komisia prijíma rozhodnutia spoločne. Všetci jej členovia sú si rovní pri rozhodovaní a za svoje rozhodnutia sa rovnako zodpovedajú. Po prijatí rozhodnutia EK ho každý eurokomisár musí prevziať na seba, podporovať a obhajovať.

Traja výkonní podpredsedovia majú dvojakú funkciu - pôsobia ako podpredsedovia a zároveň riadia oblasť politiky, ktorá im bola pridelená. Výkonní podpredsedovia, šéf diplomacie EÚ a podpredsedovia EK sú zodpovední za politické riadenie a koordináciu práce v oblasti svojej zodpovednosti, najmä prostredníctvom tzv. "skupín komisárov".

 Von der Leyenová zriadila šesť skupín komisárov pre šesť politických priorít (Európska ekologická dohoda; Európa vhodná pre digitálny vek; Ekonomika, ktorá funguje pre všetkých; Propagácia nášho európskeho spôsobu života; Silnejšia Európa vo svete a Nový podnet pre demokraciu).

Podľa správy EK by transparentnosť mala charakterizovať prácu všetkých členov exekutívy EÚ. Sú povinní zverejniť všetky svoje stretnutia a kontakty týkajúce sa politík a rozhodovania EÚ.

Nová Európska komisia chce byť geopolitická. Pre naplnenie týchto ambícií bola vytvorená osobitná skupina (EXCO), ktorá bude mať na starosti koordináciu aspektov práce EK v oblasti vonkajších vzťahov. Skupina EXCO pred každým zasadnutím kolégia komisárov prediskutuje medzinárodné otázky a bude koordinovať stanoviská, ktoré sa majú zaujať na medzinárodných fórach alebo počas summitov.

Európska komisia chce byť otvorená pre občanov a ich zástupcov z europarlamentu a preto na svojich zasadnutiach prediskutuje každé rozhodnutie týkajúce sa registrácie európskych občianskych iniciatív. Prediskutuje a prijme rozhodnutia týkajúce sa uznesení Európskeho parlamentu a žiadostí Rady EÚ o legislatívne iniciatívy. Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič musí informovať europarlament o následných krokoch komisie do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia.
Eurokomisári by mali navštíviť každý členský štát EÚ najneskôr do konca prvej polovice mandátu komisie. Očakáva sa, že sa budú pravidelne stretávať s národnými parlamentmi a zúčastňovať sa na občianskych dialógoch v celej Únii.
Kolégium komisárov bude uplatňovať zásadu jeden zákon dovnútra, jeden zákon von, čo má znížiť legislatívnu záťaž. Na uplatňovanie tejto zásady bude dohliadať Šefčovič.
Komisia chce zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie environmentálneho vplyvu svojich činností v oblasti spotreby energie, vody a papiera, odpadového hospodárstva a emisií CO2. Urobí tak prostredníctvom nových iniciatív v rámci svojho systému environmentálneho riadenia, zlepšeného vykonávania zásad obehového hospodárstva v ekologickom verejnom obstarávaní a posilnenia schopnosti zamestnancov prijať ekologické správanie.​

12. 12. 2019 

Žilinský samosprávny kraj zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. "ŽSK podal projektové zámery 12 stredných odborných škôl (SOŠ) a so všetkými uspel. Z prostriedkov z výzvy chce samosprávny kraj podporiť odborné vzdelávanie a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia stredných škôl," uviedla Remencová.

Práce v školách sa podľa nej budú líšiť podľa potreby. Niekde sa zrealizujú stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielní, inde sa zmodernizujú odborné učebne a laboratóriá. "Už dnes je na trhu problém nájsť murára, stolára či klampiara. Klesajúci záujem vidíme aj v školách. S odborom školstva hľadáme spôsoby, ako odborné vzdelávanie podporiť. Jednou z možností je modernizovať školy, aby boli pre žiakov atraktívne a dokázali im poskytovať kvalitné vzdelávanie v kvalitnom prostredí. Eurofondy sú pre nás v tomto veľkou pomocou, keďže nie všetko je možné zrealizovať len z rozpočtu samosprávneho kraja," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Aktuálne sa pracuje v troch školách, ďalšie sú v procese verejného obstarávania. Stavebné práce by mali byť ukončené v septembri 2020, dodala Remencová.

12. 12. 2019 

Verzia 2.2 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 06.12.2019 verziu 2.2 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Cieľom úpravy dokumentu je:

 • doplnenie výpočtu PPP s určením typu (statické/dynamické) a určením momentu/intervalu materiálneho plnenia o nové príklady za účelom zvýšenia právnej istoty žiadateľov/prijímateľov,
 • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia verzie 2.2 dokumentu je zvýšenie informovanostižiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

12. 12. 2019 

Obec Pliešovce postaví z eurofondov nové zdravotné stredisko

Na námestí v obci Pliešovce v okrese Zvolen má už o 18 mesiacov stáť nové zdravotné stredisko. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti, ako znie jeho oficiálny názov, vyrastie na voľnej ploche medzi domom služieb a spoločenským domom.

Ako pre TASR uviedol starosta Štefan Sýkora, súčasné zdravotné stredisko, ktoré sa nachádza neďaleko, je už v zlom stave, budova má viac ako sto rokov, je vlhká, chýba tam bezbariérový prístup a potrebná je rekonštrukcia strechy.

 "V objekte ordinuje detská a ženská lekárka a zubný lekár. Všeobecná lekárka má ambulanciu v zadnej časti spoločenského domu," priblížil Sýkora. "Obecné zastupiteľstvo na základe týchto skutočností schválilo ešte minulý rok vypracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie," dodal.

Ministerstvo zdravotníctva SR už žiadosť obci schválilo, celkové oprávnené výdavky na stavbu sú približne 809.000 eur, z toho výška nenávratného príspevku je takmer 770.000 eur. Spoluúčasť obce bude približne 40.000 eur.

V pripravovanom objekte občania nájdu priestory pre všeobecnú, zubnú, detskú, gynekologickú a špecializovanú ambulanciu, bude tam zázemie pre personál a verejné priestory ako chodby a toalety. Okrem samotnej stavby projekt zahŕňa aj zabezpečenie materiálneho vybavenia, vrátane zdravotníckej techniky, IKT techniky a rezervačného systému. Pre parkovanie sa má využiť veľké parkovisko pred spoločenským domom.

Po ukončení výberového konania na dodávateľa sa predpokladá začiatok stavby na jar 2020 a projekt by mal byť ukončený v júni 2021. Priestory starého zdravotného strediska obec využije pre potreby obyvateľov na byty, alebo stacionár pre dôchodcov či samotný domov dôchodcov.

12. 12. 2019 

BSK bude aj naďalej viesť program Európskej územnej spolupráce Interact

ratislavský samosprávny kraj (BSK) bude aj v nasledovnom programovacom období viesť program Európskej územnej spolupráce Interact. Rozhodli o tom zástupcovia členských krajín Európskej únie (EÚ) na svojom rokovaní v Bukurešti. Program Interact poskytuje služby najmä programom cezhraničnej spolupráce, Bratislavský kraj tak bude riadiť program pre 30 európskych krajín, a to až do roku 2027.

 "V podstate ide o technickú pomoc pre ostatné programy Európskej územnej spolupráce. Obyvateľom kraja sú tieto programy známe najmä cezhraničnými projektmi, ako sú napríklad Cyklomost slobody, obnova kultúrnych pamiatok, projekty adaptácie na zmenu klímy či budovanie cyklotrás," priblížil predseda BSK Juraj Droba s tým, že prejavenú dôveru vníma ako ocenenie doterajšej práce, ktorú kraj vykoná už od roku 2008.

Program spolupráce Interact je súčasťou Európskej územnej spolupráce (Interreg) a poskytuje služby programom Interregu vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, a tiež v Nórsku a vo Švajčiarsku. "Tí, ktorí vytvárajú konkrétne projekty pre obyvateľov kraja, často potrebujú konzultovať alebo poradiť. A práve s týmto cieľom vznikol program Interact," poznamenala riaditeľka programu Interact Petra Masácová. Pomoc sa týka celej fázy projektu, od jeho prípravy, cez implementáciu po uzatvorenie.

Program Interact je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom stabilných kancelárií. Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií. Pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny. Publikuje tiež praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov. V neposlednom rade poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci Európskej územnej spolupráce.​

12. 12. 2019 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 v termíne 28. februára 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

12. 12. 2019 

Zážitkové centrá vedy by mali pribudnúť v Nitre, Žiline a Košiciach

Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové zážitkové centrá vedy. Po Bratislave, kde Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vybudovalo pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

CVTI SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie. V predchádzajúcom programovom období bolo podľa rezortu školstva z prostriedkov toho istého operačného programu vybudované aj Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. "Návštevníkom ponúka zážitok a popularizuje vedu prostredníctvom vedeckých poznatkov skrytých v interaktívnych a atraktívnych experimentoch. Osvedčený koncept, v rámci ktorého mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti a pozitívny vzťah k vede a výskumu, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov," priblížil rezort školstva.

Myšlienka na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikla zo spoločného záujmu partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR v Nitre, konkrétne Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. "Centrum vedy bude umiestnené v priestore areálu kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom, kde je cieľom všetkých zúčastnených inštitúcií vytvoriť atraktívne miesto na oddych a zábavu, ktoré by slúžilo primárne študentom stredných a vysokých škôl, ale aj širšej verejnosti," uviedlo ministerstvo školstva. Začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020. "Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur," konkretizovalo MŠVVaŠ.

Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežnou súčasťou kultúry. Hlavným dôvodom je neformálnym zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru. "Projekt je nastavený tak, aby počas obdobia udržateľnosti generoval príjem na svoju prevádzku a v čo najväčšej možnej miere prinášal benefit spoločnosti, najmä mladým ľuďom, širšej verejnosti, ale hlavne vede a výskumu, ktorá potrebuje nové odborné kapacity pre svoj ďalší rozvoj," uzavrel rezort školstva.

12. 12. 2019 

VŠETKY VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY SA ZAPOJILI DO VÝZVY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre vyššie územné celky (VÚC), ktorej uzávierka bola 15. novembra 2019.

Do výzvy sa zapojilo všetkých osem VÚC, ktoré predložili Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou oprávnených výdavkov v objeme 22 357 683,94 eur, z toho žiadaná výška NFP je 21 239 799,75 eur a objem vlastných zdrojov žiadateľov je 1 117 884,19 eur.

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politík v regiónoch.

12. 12. 2019 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA HODNOTÍ ROK 2019

V roku 2019 sa operačnému programu podarilo v objeme kontrahovaných prostriedkov prekonať hranicu 70 % z pridelenej alokácie, čo môžeme hodnotiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo zazmluvnených spolu  39 národných projektov, 90 dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne a neziskové organizácie a 2 projekty technickej pomoci v celkovej výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 75,89 % alokácie operačného programu. Oproti stavu z konca roku 2018 tak došlo k nárastu kontrahovanej sumy o 52,55 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu kontrahovania na alokácii o 18,87 p.b.

Vzhľadom na nižšiu výkonnosť prioritnej osi 2 (Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva), kde sa do konca  roku 2018 nepodarilo dosiahnuť finančný ukazovateľ výkonnostného rámca stanovený operačným programom, bolo potrebné, aby RO OP EVS navrhol presun výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 (Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS), na ktorej boli splnené všetky záväzky. V prípade schválenia navrhovanej zmeny finančného plánu zo strany Európskej komisie, bude môcť RO OP EVS v zostávajúcom období efektívnejšie využiť dodatočné finančné zdroje na podporu nových projektov na PO1 zameraných na špecifické ciele „Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy“ a „Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov“ a zároveň aj doplniť chýbajúce zdroje na administratívne kapacity až do roku 2023, ktoré sa budú podieľať na implementácii operačného programu.

 V roku 2019 sa operačnému programu Efektívna verejná správa podarilo splniť záväzok vyplývajúci z pravidla N+3. Vďaka tomu operačný program nepríde ani o časť alokácie, ktorá mu bola schválená ešte v roku 2014. Čerpanie finančných prostriedkov zo strany prijímateľov národných a dopytovo-orientovaných projektov malo aj v tomto roku rastúci trend. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo vyčerpaných spolu 72,35 mil. €, čo predstavuje 25,98 % alokácie operačného programu.  V porovnaní so stavom na konci roku 2018 tak došlo k nárastu vyčerpanej sumy o 32,03 mil. €, čo predstavuje zvýšenie podielu čerpania na alokácii o 11,50 p.b.

V septembri prebehlo verejné obstarávanie na prieskum verejnej mienky v kontexte poznateľnosti OP EVS a úlohe EÚ. Samotný prieskum verejnej mienky vykonala prieskumná agentúra v októbri, oslovila 1061 respondentov a 40% z nich malo poznatky o OP EVS, pričom 20% respondentov vedelo spojiť OP EVS priamo s projektom, resp. výstupom projektu financovaného z OP EVS. Riadiaci orgán naďalej využíva Facebook stránku, kde má ku dňu 10. 12. 2019 553 „páči sa“ a 592 sledovateľov.

12. 12. 2019 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Stanovené ciele sa dosiahnu obstaraním vybavenia pre jazykovú, biologickú, polytechnickú a IKT učebňu, resp. stavebno-technickými úpravami, ktoré súvisia s vytvorením vhodných priestorov pre potreby 4 odborných učební v existujúcich priestoroch ZŠ. 

Hlavné aktivity projektu: 

 1. Nákup vybavenia jazykovej učebne,
 2. Nákup vybavenia biologickej učebne,
 3. Nákup vybavenia polytechnickej učebne,
 4. Nákup vybavenia IKT učebne,
 5. Stavebno-technické úpravy.

Situácia po realizácii projektu: Vďaka projektu bude ZŠ v Moravanoch nad Váhom disponovať lepšími technickými možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, nakoľko odborné učebne umožnia využitie moderných vyučovacích metód k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, a tým sa zlepšia podmienky pre kvalitnejšie vzdelávanie ako aj  výsledky v národných, resp. medzinárodných meraniach dosiahnutých vedomostí. Žiaci budú mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu priamo v mieste svojho bydliska, čo vytvára predpoklady pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť obce.Prijímateľ:  Obec Moravany nad Váhom
Celkové oprávnené náklady projektu: 162 990,56 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 154 841,03 €
Vlastné zdroje:  8 149,53 €
 
 
Operačný program: IROP 

Doba realizácie projektu:   
Začiatok realizácie aktivít projektu:         júl 2019
 končenie realizácie aktivít projektu:    október 2019

12. 12. 2019 

Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach

Popis projektu: Navrhovaná cyklotrasa pripája sídlisko Stráňany a IBV Stráňany  situované za tokom rieky Laborec k už existujúcim cyklotrasám, nadväzuje na existujúcu trasu v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a na trasu cez sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.  Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu  cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2002,6m. Vďaka novej  cyklotrase sa zabezpečí prepojenie sídliska Stráňany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora, kde je rovnako potrebné umožniť obyvateľom mesta dostať sa cyklistickou dopravou.
Cieľ projektu: Integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet na pozemných komunikáciách v meste, zviditeľniť ich pohyb a tým zvýšiť ich bezpečnosť.
Realizácia stavby je rozdelená do 3 etáp - 3 hlavných aktivít projektu.
Aktivita č. 1 - 1. etapa - Rekonštrukcia existujúcej lávky
Aktivita č. 2 - 2. etapa - Cyklotrasa na existujúcich miestnych komunikáciach
Aktivita č. 3 - 3. etapa - Nový cyklistický chodníkSituácia po realizácii projektu: Realizáciou projektu bude nová cyklotrasa v meste Michalovce, plynulo napojená na už existujúce cyklotrasy v meste, ktorá prepojí centrum mesta so sídliskom Stráňany a turistickou oblasťou Biela hora. Trasa bude priamo napojená na centrálnu mestskú zónu a na existujúcu cyklotrasu „C“, ktorá vedie od centrálnej mestskej zóny cez sídlisko Východ smerom k priemysleným parkom mesta.
Vytvorením cyklotrasy sa zlepší pohyb cyklistov v mestskej premávke, zlepší sa kvalita ovzdušia, keďže ľudia budú častejšie siahať po tomto spôsobe dopravy, nová cyklotrasa bude ľudí motivovať k tejto forme prepravy. Zároveň sa zviditeľní pohyb cyklistov a tým sa zlepší bezpečnosť premávky.
 
Prijímateľ: mesto Michalovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  474 347,63 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: :  450 630,25 €
Vlastné zdroje:  23 717,38 €
 
Operačný program: IROP 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:       júl 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  apríl 2019

12. 12. 2019 

V Pezinku postavili parkovisko pre cestujúcich vlakom

Čoraz viac ľudí chápe, že dochádzať do Bratislavy verejnou osobnou dopravou je oveľa pohodlnejšie, ekologickejšie a bezpečnejšie ako cesta autom. Projekty záchytných parkovísk budovaných z eurofondov sú súčasťou našej stratégie dostať ľudí z áut do prostriedkov hromadnej dopravy. V Pezinku dnes otvárame prvé parkovisko zo štyroch plánovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra,“ povedal minister A. Érsek.
Parkovisko v Pezinku je vybudované na spevnenej oplotenej ploche, ktorá je osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita je 299 parkovacích miest vrátane 12 miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko stojiská pre 45 bicyklov z toho je 25 stojanov pod prístreškom. Súčasťou je informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Parkovisko je prepojené s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod s výťahom, ktorý zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko.
Na výstavbu prispeje 2,15 miliónmi eur Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k otvoreniu má parkovisko v Ivanke pri Dunaji.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc
12. 12. 2019 

Nemocnice siete Agel získali z eurofondov na svoj rozvoj 50 miliónov eur

Nemocnice siete Agel získali z eurofondov na svoj rozvoj 50 miliónov eur. V stredu o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že spoločnosť začala s rozvojovými projektami v siedmich nemocniciach. "Spoločnosť Agel SK má ambíciu využiť maximum z finančných zdrojov fondov EÚ, a to predovšetkým v regiónoch, kde pacientom poskytujeme zdravotnú starostlivosť v menších nemocniciach. Počas dvoch rokov v siedmich nemocniciach realizujeme stavebné zmeny, pribudne nové prístrojové vybavenie, zmení sa logistika a manažment pacienta," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Agel SK Michal Pišoja.

Aktuálne sa projekty realizujú v nemocniciach v Košiciach-Šaci, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Zvolene, Leviciach a v Komárne. V troch z nich, a to Levoči, Zvolene a Leviciach sa už začalo s výstavbou nových objektov urgentných príjmov, súčasťou ktorých bude aj nové prístrojové vybavenie. Cieľom projektov je po ich dokončení zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Najväčším poberateľom eurofondov je Nemocnica Komárno, kde sa začiatkom budúceho roku začne s výstavbou moderného urgentného príjmu a modernizáciou vybavenia za 9,2 milióna eur. Takmer 8,1 milióna eur prispeje EÚ na projekt výstavby a modernizáciu vybavenia v Košiciach-Šaci. Po 7,1 milióna eur pôjde na výstavbu a vybavenie urgentného príjmu v Leviciach a vo Zvolene, ich súčasťou bude aj vybudovanie nového diagnostického zázemia pre nemocnice vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov či CT pracoviska. V Krompachoch sa za 3,7 milióna eur zmodernizuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vrátane nového RTG a CT prístroja.

V Kežmarku sa kvôli zníženiu energetickej náročnosti realizuje zateplenie budovy, vyše 3 milióny eur pohltí investícia do moderných prístrojov a informačno-komunikačných technológií nemocnice. Takmer 5 miliónov eur sa podarilo vybojovať Nemocnici Levoča. Tu sa ako v prvej začalo s budovaním nového urgentného príjmu už v októbri. Každá z uvedených nemocníc na svoj rozvojový projekt prispela 10 % finančnou účasťou, Kežmarok ako nezisková organizácia 5 %.​

Zdroj: SITA

12. 12. 2019 

Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor

 

Európska komisia včera predstavila európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a životného prostredia premieňa na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožňuje spravodlivú a inkluzívnu transformáciu pre všetkých.
 
Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Európsky ekologický dohovor je našou novou stratégiou pre rast – rast, ktorý nám viac dáva, než berie. Ukazuje nám, ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby boli naše podniky inovatívnejšie. My všetci môžeme byť súčasťou transformácie a my všetci môžeme ťažiť z týchto príležitostí. Ak začneme konať ako prví a rýchlo, naše hospodárstvo by mohlo zaujať prvenstvo na celosvetovej scéne.
 
Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič uviedol: „Ide o azda najväčší projekt našej generácie. Nová šéfka Európskej komisie ma v tejto súvislosti požiadala, aby som vyčíslil našu prípadnú nečinnosť. A tu je zopár príkladov toho, keby sme nekonali: každoročne 90-tisíc úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav, pol milióna ľudí vystavených záplavám, 40-percentný pokles čo do dostupnosti vody v južnej Európe alebo 20-percentný nárast cien potravín. Tomu všetkému sa chceme, pochopiteľne, vyhnúť. A záver je, že náklady spojené s nečinnosťou prevyšujú náklady, ktoré si vyžiada prechod na klimatickú neutralitu. Teší ma pritom citlivý prístup, ktorý sme zvolili. Vytvoríme Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý nadviaže na moju iniciatívu pre transformáciu uhoľných regiónov a podá pomocnú ruku krajinám, regiónom, odvetviam s horšou štartovacou pozíciou.
 
Európsky ekologický dohovor obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatických zmienzabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania. Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu. Európsky ekologický dohovor sa týka všetkých hospodárskych odvetví. S cieľom začleniť do legislatívy politickú ambíciu stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny predpis v oblasti klímy“. Aby sme mohli dosiahnuť ambície v oblasti klímy a životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030novú priemyselnú stratégiu a akčný plán pre obehové hospodárstvostratégiu „Z farmy na stôl“ zameranú na udržateľné potraviny a návrhy pre Európu bez znečisťovania.

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície. Predpokladá sa, že dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 si bude vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo1,5 % HDP z roku 2018. Komisia začiatkom roka 2020 predloží investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického financovania. Mechanizmom pre spravodlivú transformáciu sa budú zase podporovať tie regióny, ktoré sú v značnej miere závislé od činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Komisia v marci 2020spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií, iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení. EÚ bude aj naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme a podporovať zelenú diplomaciu. Únia bude tiež využívať obchodnú politiku na zaistenie udržateľnosti a vybuduje partnerstvá so susedmi na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.
12. 12. 2019 

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2019 - PREDLŽUJEME UZÁVIERKU DO 16.12. 2019

plagat eufondy4

06. 11. 2019 

Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov štúdiu dopadov digitálnej transformácie na trh práce, z ktorej vzíde komplexná stratégia Práca 4.0. O vplyve inovácií na pracovný trh dnes preto diskutovali odborníci na konferencii „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“. Otvoril ju minister Ján Richter.
 

Problémom Slovenska už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta. A to nielen teraz, ale najmä do budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však hovoria, že pribudnú nové pozície. „Slovensko potrebuje oveľa viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii. Potrebujeme oveľa viac urobiť pre to, aby sme boli na ten postupný prechod pripravení. Preto musíme zadefinovať povolania, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia,“ vyzdvihol na konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Práve o to sa budú snažiť sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii ministerstva. „V rámci tohto projektu vypracujeme sektorové stratégie zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov. Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0. Zahŕňať bude nielen formálne a celoživotné vzdelávanie, ale aj dopady na formy výkonu práce, pracovnoprávne vzťahy, alebo sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci každého pracujúceho človeka,“ doplnil Ján Richter. 

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii upozornil, že do roku 2030 môže byť na Slovensku čiastočne alebo úplne automatizovaných vyše 40 % pracovných miest vo výrobe. Vznikať však budú aj nové pracovné pozície, ktorých spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach. „Ak nechceme zostať montážnou dielňou EÚ, potrebujeme dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých je u nás už dnes nedostatok. Podľa údajov Digitálnej koalície chýba v tomto odbore až 13 000 špecialistov,“ podčiarkol podpredseda vlády. Dodal, že sme to my všetci, ktorí si budeme musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti. 

Kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania. S príchodom nových inovácií preto stoja veľké výzvy aj pred rezortom školstva. „V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied," upozornila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Zámerom rezortu školstva je preto napr. zaviesť matematiku ako povinný maturitný predmet. 

Podľa ministra práce Jána Richtera je potrebné posilniť aj kariérne poradenstvo na základných školách. „Náš rezort na tento účel ponúka potrebné informácie, keďže prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách nielen na celoslovenskej, ale aj na krajskej úrovni. Sme dokonca prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri spustíme verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v členení na jednotlivé študijné odbory," doplnil minister s tým, že výber školy je dôležitý, aby absolventi nekončili po štúdiu v evidencii nezamestnaných. 

O tom, ako inovácie ovplyvnia trh práce a aký vplyv bude mať digitalizácia na systém vzdelávania, diskutovali odborníci zo štátnej správy so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov na úvodnej konferencii k národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike s názvom „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“ 29. októbra 2019 v Bratislave. Závery a odporúčania z nej poslúžia pri príprave stratégie Práca 4.0.

06. 11. 2019 

DÔLEŽITÉ !!! Zmena sídla Environmentálneho fondu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 4.10. 2019 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Nevädzovej ulici č. 5, 821 01 Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 4.10. 2019 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Počnúc dňom 7. 10. 2019 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Nevädzovej ulici 5.

06. 11. 2019 

Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

 

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 29.11.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

 

06. 11. 2019 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020 a aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”

06. 11. 2019 

Mesto Prešov má 8 nových prístreškov pre bicykle

Prešovčania si už o niekoľko dní budú môcť bezpečne odložiť svoj bicykel. Mesto Prešov 30.10.2019 prevzalo od zhotoviteľa nové ckyloprístrešky, ktoré sú pokračovaním projektu Central MeetBike. Prístrešky budú slúžiť pre širokú verejnosť na krátkodobé parkovanie bicyklov.

Prístrešky pre bicykle sú v Prešove úplnou novinkou. Doteraz mohli cyklisti využívať na odkladanie bicyklov v meste iba klasické stojany. Teraz ich budú môcť zaparkovať v ktoromkoľvek z ôsmich krytých cykloprístreškov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Prešova. Lokality boli vybraté na základe požiadaviek samotných obyvateľov s ohľadom na dostupnosť existujúcich cyklotrás. „Aj takýmto spôsobom sa nám darí zvyšovať atraktivitu cyklistickej dopravy v meste Prešov. Prístrešky pre bicykle poskytnú komfort pre všetkých ľudí, ktorí si potrebujú bezpečne a rýchlo odložiť svoj bicykel,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Cykloprístrešky nájdete na týchto miestach:

1. Ul. Košická (pri zrekonštruovanej zastávke MHD v smere do centra mesta)
2. Ul. Slovenská
3. Prešovská univerzita - Ul. 17. Novembra - 2 prístrešky
4. Ul. Armádneho Generála Svobodu
5. Ul. Exnárova
6. Ul. Mukačevská
7. Ul. Bajkalská
 
Kapacita každého prístrešku je 16 až 28 bicyklov plus jeden servisný stojan. Prístrešky sú vybavené solárnymi panelmi s osvetlením, kamerovým systémom a sú elektronicky uzamykateľné, vďaka čomu si v nich môžete bez obáv odložiť svoj bicykel. Výhodou je aj jednoduchý vstup pomocou čipov. Cyklisti si ich môžu zapožičať od 5.11.2019 v Klientskom centre v budove mestského úradu na Jarkovej ulici 26. Za zálohu vo výške 10 eur dostane každý záujemca jeden čip, s ktorým si môže otvoriť ktorýkoľvek z ôsmich cykloprístreškov. Pracovníci mestského úradu každého užívateľa zaregistrujú, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu čipov. Elektronický systém totiž automaticky zaeviduje každý vstup do prístrešku, vďaka čomu budeme poznať presný čas a dátum, kedy daný užívateľ navštívil prístrešok. Každý pohyb v prístrešku sa zároveň zaznamenáva pomocou kamerového systému, a preto je odkladanie bicyklov úplne bezpečné. 

Projekt „Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov“  sa podarilo zrealizovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Vybudovanie ôsmich cykloprístreškov stálo 286 450,25 eur. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 5%

06. 11. 2019 

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 30. októbra 2019 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2020, ktorý nájdete TU. 

06. 11. 2019 

Dobré fondy EÚ - Hybridné MHD autobusy v Žiline

Obyvatelia a návštevníci mesta Žilina sa môžu aj vďaka podpore EÚ voziť v nových autobusoch MHD. Súčasťou modernizácie Dopravného podniku mesta Žilina je 16 nových autobusov s hybridným pohonom. Nové inteligentné autobusy dokážu napríklad cez zabudovaný palubný počítač zistiť počet cestujúcich, ktorí sa práve vo vozidle nachádzajú. Tieto autobusy v Žiline bolo možné zakúpiť aj vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie v hodnote vyše 5 miliónov eur. Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu

06. 11. 2019 

Nové Centrum integrovanej zdravotnej služby v Kežmarku vyrastie vedľa nemocnice

Centrum integrovanej zdravotnej služby (CIZS), na ktorého výstavbu vláda minulý týždeň schválila mestu Kežmarok dotáciu vo výške 450.000 eur, vyrastie vedľa tamojšej nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že celkové náklady projektu sú vo výške takmer 5,6 milióna eur.

„Schválená výška nenávratného finančného príspevku v rámci IROP je niečo viac ako milión eur. Zvyšok nákladov budeme financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru,“ ozrejmila hovorkyňa. V novej viacpodlažnej budove sú plánované a už aj potvrdené dve všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nachádzať sa tam budú aj dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. „Uvedené prevádzky budú sústredené na prvých dvoch podlažiach. Na ďalších podlažiach bude alokované komplexné dialyzačné centrum a s ním súvisiace prevádzky,“ doplnila Šlosárová.
 
Mesto zverejnilo informáciu o úmysle realizovať projekt CIZS na svojom webovom sídle mesiac pred podaním projektového zámeru. Následne samospráva požiadala lekára Prešovského samosprávneho kraja o zoznam lekárov. „Na základe získaných údajov sme zaslali návrh na spoluprácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s primeranou lehotou desať pracovných dní na vyjadrenie záujmu. Na základe ich vyjadrení a reakcie lekárov sa uskutočnil samotný výber,“ doplnila hovorkyňa s tým, že prioritou a hlavným cieľom mesta je poskytnúť obyvateľom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Zároveň chce radnica zefektívniť manažment pacienta a podporiť poskytovanie sociálnych služieb, so zámerom vybudovať zázemie pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácií.

 „Výsledkom projektu je zvýšenie kvality života občanov regiónu a celého územia, a to poskytnutím komplexnejšej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Okrem praktických lekárov bude centrum poskytovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť, a tak prinesie aj jednoduchší prístup k službám a podporu sociálneho začleňovania,“ skonštatovala hovorkyňa. Zároveň dodala, že časová realizácia výstavby CIZS je podľa projektovej dokumentácie stanovená na 24 mesiacov. S prácami by chcelo mesto začať už na budúci rok.

06. 11. 2019 

Lávku medzi Mikulčicami a Kopčanmi oficiálne sprístupnili

V utorok slávnostne odovzdali do užívania lávku cez rieku Moravu, ktorá spojila moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Juhomoravským krajom začal v septembri 2018 výstavbu lávky, ktorá je financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Most je súčasťou projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".

V rámci projektu bola vybudovaná 143 metrov dlhá lávka, na ktorú nadväzujú chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane sa vybudoval cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke. "V prvom kole sme síce neuspeli v rámci snahy dostať park medzi pamiatky UNESCO. Bolo nám naznačené, že ak by lávka bola už vtedy, šance by boli väčšie. Spoločne s Trnavským krajom spravíme všetko pre to, aby sme sa do tohto zoznamu dostali," uviedol hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek k snahe dostať archeologický park do zoznamu pamiatok UNESCO.

Na slovenskej strane vznikla úplne nová infraštruktúra. Súčasťou sú cyklotrasa a chodník pre peších turistov v dĺžke viac ako dva kilometre, ktoré prepoja oblasti pri rieke s obcou Kopčany. Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite. "Verím tomu, že most prinesie spoluprácu medzi regiónmi a dlhodobo aj medzi oboma krajinami. Malo by sa to prejaviť na rozvoji cestovného ruchu. V blízkom susedstve sú dva archeoparky z obdobia Veľkej Moravy. Máme pripravený projekt, aby sme aj s novými technológiami predstavili virtuálnu realitu okolo Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, keďže ide o jednu z najstarších sakrálnych stavieb, ktoré máme," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Celkové výdavky projektu sú takmer 3,8 milióna eur. Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa financuje 85 percent celkových výdajov projektu, čo predstavuje sumu 3.227.271,98 eura. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského kraja a TTSK

 

06. 11. 2019 

Vicepremiér R. Raši predstavil tretiu vlnu boja proti byrokracii

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zrušil už niekoľko typov výpisov a potvrdení a od decembra tohto roka k nim pribudnú ďalšie. Za trinásť mesiacov si tak úrady stiahli viac ako 473-tisíc potvrdení a ľudia ušetrili takmer 7,3 milióna eur. Do druhej novely zákona proti byrokracii úrad navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok. 

Za posledných trinásť mesiacov si úradníci sami získali takmer 500 000 výpisov. Občanom tak ušetrili na správnych poplatkoch i čase 7 285 241,60 eur. 
„Som rád, že sa nám darí systematicky znižovať byrokraciu na Slovensku a nerobiť viac z ľudí poštárov medzi úradmi. Aj preto sme pripravili ďalšiu novelu zákona s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov“, zhodnotil Richard Raši.
Úrad podpredsedu vlády SR pripravil v poradí tretiu vlnu boja proti byrokracii a zaradil na zoznam ďalšie potvrdenia a výpisy, ktoré ľudia veľmi často dokladujú na úradoch.

Tretia vlna, pomoc občanom aj podnikateľom
V rámci ďalšej novely zákona proti byrokracii, ktorá je do 5. novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní, plánuje  úrad vicepremiéra Rašiho zrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení – kópia rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem. 
 
Prínos pocítia aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.
„Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1, 5 milióna kópií rodných listov, 112-tisíc kópií sobášnych listov, 87 400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40 000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona“, priblížil Raši. 

Prijatím druhej novely zákona proti byrokracii a jej zavedením do praxe občania a podnikatelia ušetria ročne 18 481 551 eur na poplatkoch, alebo čas, ktorý by venovali chodeniu po úradoch.
Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila ľudí
od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení. Technologické riešenie spustené cez portál OverSi bolo pozitívne hodnotené odbornou a laickou verejnosťou a získalo viaceré ocenenia, ako ITAPA či IT GALA.

Riešenie pre komerčné subjekty 
Medzi zrušenými potvrdeniami, ktoré už rodičia a žiaci nemusia dokladovať v papierovej podobe, patrí aj potvrdenie o návšteve školy. Úrady si potvrdenie vedia stiahnuť cez portál OverSi alebo priamou integráciou systémov. Komerčné subjekty, ako dopravcovia, ŽSSK, banky či telekomunikační operátori môžu na overenie statusu študenta použiť portál www.potvrdenieonavsteveskoly.sk. Portál už je v pilotnej prevádzke a v ostrej bude od 1. novembra 2019. Napojený je na rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zadaním rodného čísla anonymizovaným spôsobom overí, či žiak/ študent je študentom denného štúdia na slovenskej strednej alebo vysokej škole.
06. 11. 2019 

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35

 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Žilinského kraja, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy zverejnenom dňa 11.09.2019 na stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14685uzavrel výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35 pre vyššie uvedené RIÚS/UMR dňa 30.10.2019. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS/UMR v rámci výzvy. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIÚS/UMR, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.
06. 11. 2019 

Rezort dopravy zaslal do Bruselu návrh zlúčenia operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) zaslalo Európskej komisii na schválenie návrh na zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným programom Výskum a inovácie (OPVaI) na roky 2014 - 2020. Ako pre agentúru SITA uviedol rezort dopravy, nový programový dokument odoslal cez komunikačný systém SFC a jeho schválenie v Bruseli sa očakáva do konca tohto roka. Lehota na zaslanie materiálu Európskej komisii uplynula vo štvrtok 31. októbra.

Vláda schválila zlúčenie spomínaných operačných programov na výjazdovom rokovaní v Kežmarku 23. októbra. Cieľom zlúčenia programov je zefektívnenie implementácie a eliminovanie rizika trvalej straty finančných prostriedkov v dôsledku aplikovania pravidla n+3 v OPVaI. Riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR na čele s Árpádom Érsekom (Most-Híd) a v prípade Operačného programu Výskum a inovácie je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vedené Martinou Lubyovou (SNS). "Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným riadiacim orgánom ministerstvom dopravy a jedným monitorovacím výborom. Po tom, čo v utorok 29. októbra zlúčenie operačných programov odsúhlasil Monitorovací výbor OPVaI, urobili rovnaké rozhodnutie aj členovia Minitorovacieho výboru OPII v stredu 30. októbra na mimoriadnom zasadnutí," informovalo ministerstvo dopravy a výstavby.

V OPVaI v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať výdavky v minimálnej výške 180,7 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych peňazí ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 30. septembru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 256,17 mil. eur, čo je 12,07 % z alokácie 2,123 mld. eur. OPII využil k uvedenému dátumu zo zdrojov únie 35,68 %, teda 1,409 mld. eur z 3,949 mld. eur. Tento program má štvrtú najvyššiu mieru čerpania a spolu s inými tromi programami už splnil finančný míľnik na rok 2019, čiže využil peniaze zo záväzku roka 2016 podľa pravidla n+3.

V súvislosti so zabezpečením procesného auditu implementácie prioritných osí zameraných na výskum a inovácie a vypracovaním akčného plánu vypracoval rezort dopravy ako riadiaci orgán OPII žiadosť o poskytnutie technickej pomoci z Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán pre operačné programy malo predložiť túto žiadosť na schválenie Európskej komisii do 31. októbra. "Cieľom auditu bude hĺbková analýza súčasného stavu implementácie OPVaI a vypracovanie akčného plánu na zefektívnenie procesov implementácie v oblasti výskumu a inovácií. Aj toto je jedným z predpokladov, že sa európske prostriedky na vedu a výskum budú čerpať po zlúčení do OPII lepšie a efektívnejšie," priblížil rezort dopravy. Zlúčenie programov neznamená, že OPVaI pozastavil svoje fungovanie, naopak, stále platia jeho záväzky čerpania a implementácie projektov, ktoré musí plniť. "Zlúčenie operačných programov nemá vplyv na alokáciu, tá zostáva nezmenená," dodalo ministerstvo dopravy a výstavby.

Rezort školstva mal podľa uznesenia vlády z 23. októbra predložiť Európskej komisii revíziu OPVaI s nulovými hodnotami do 31. októbra. Zároveň má spolu s ministerstvom hospodárstva ako sprostredkovateľským orgánom zabezpečovať maximalizáciu čerpania oprávnených výdavkov v roku 2019 v súlade so systémom riadenia a kontroly OPVaI, a to do schválenia zlúčenia oboch operačných programov v Európskej komisii. Dovtedy majú tiež poskytnúť ministrovi dopravy a výstavby súčinnosť pri určení sprostredkovateľských orgánov zlúčeného operačného programu.​

06. 11. 2019 

Usmernenie č. 2 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 04.11.2019 Usmernenie č. 2 k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 04.11.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy 

06. 11. 2019 

Informácia o stave NFP a voľných prostriedkoch k 01.11.2019

Informácia o stave NFP a voľných prostriedkoch k 01.11.2019

06. 11. 2019 

Projekty v realizácii k 01.11.2019

Projekty v realizacii k 01.11.2019

06. 11. 2019 

Zoznam projektov v realizácii z OP TP k 01.11. 2019

Zoznam projektov v realizácii k 01.11.2019

06. 11. 2019 

P. Pellegrini: O kohéznej politike nemajú rozhodovať politické nálady, ale fakty

Slovenský premiér Peter Pellegrini považuje zachovanie kohéznej politiky EÚ za nutnosť, ktorá je podporená reálnymi číslami a faktami. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Prahe pri príležitosti premiérskeho summitu skupiny Priatelia kohézie po tom, ako rokoval s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

"O kohéznej politike sa nemôže rozhodovať na základe rozhodnutia politického," vyhlásil Pellegrini, pričom poukázal na to, že kohézna politika je tu preto, "aby sa podarilo odstrániť rozdiely medzi jednotlivými časťami EÚ". O jej pokračovaní by preto podľa názoru slovenského premiéra "nemala rozhodovať politická nálada", ale "reálne čísla, reálne fakty a reálna skutočnosť".

Vzhľadom na to, že medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, mala by kohézna politika podľa slov Pellegriniho pokračovať, kým nerovnosti "nebudú odstránené". Zdôraznil, že jednotná v tomto postoji nie je len V4, ale celkovo až 16 štátov EÚ, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu jej členov.

Pellegrini zároveň zopakoval stanovisko Slovenska k posunutiu začiatku prístupových rokovaní o vstupe do EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom. Toto rozhodnutie označil za "veľkú chybu", ktorá môže občanov týchto krajín odradiť od podpory ďalšieho reformného úsilia, pričom svoju perspektívu môžu nakoniec uvidieť v spolupráci s mocnosťami, ako sú napríklad Rusko, Čína alebo Turecko.

V otázke boja proti zmene klímy premiér pripomenul, že Slovensko sa ako jediná krajina V4 pripojila k snahe EÚ o dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vyjadril však zároveň pochopenie pre postoj ostatných členov V4, ktorý podľa jeho názoru vyplýva okrem iného zo "špecifickej štruktúry ich priemyslu". Pellegrini verí, že Únia by mala byť lídrom v oblasti tzv. zelenej energie, avšak "nie za cenu straty konkurencieschopnosti".

V rovnakom duchu ako Pellegrini sa vyjadrili o kohéznej politike EÚ aj lídri ostatných krajín V4. Český premiér Andrej Babiš v tejto súvislosti verí, že kohézne fondy treba zbaviť "nadmernej administratívnej záťaže", pričom jednotlivé štáty by mali "mať možnosť rozhodnúť sa na národnej úrovni, do ktorých oblastí budú európske zdroje smerovať". Podľa Babiša by to umožnilo štátom efektívnejšie reagovať na ich národné potreby.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki poukázal v kontexte diskusie o zachovaní kohéznej politiky na to, že štáty západnej Európy čerpajú z krajín V4 "obrovské dividendy".

 "Napríklad z Poľska je celkový súhrn všetkých dividend vrátane percenta z kapitálu okolo 100 miliárd poľských zlotých... teda okolo 25 miliárd eur. To je ten prínos, ktorý majú západné krajiny," vyhlásil Morawiecki.

Priatelia kohézie je neformálna skupina 17 štátov EÚ, ktoré sa zasadzujú o zachovanie dostatočných prostriedkov na politiku kohézie v rámci celkového rozpočtu EÚ.

06. 11. 2019 

Najtransparentnejšia samospráva Žilinského samosprávneho kraja je z Liptova

Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). V kraji je 296 obcí a 19 miest. 
Celkovo bolo hodnotených  308 webových stránok miest a obcí, 7 samospráv nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu). 
 
Transparentnosť znamená prehľadnosť, priesvitnosť, schopnosť správne komunikovať, výmenu informácií. Do akej miery sú samosprávy Žilinského samosprávneho kraja otvorené a transparentné, dokumentuje projekt Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura v mesiacoch jún 2018 – november 2019.  Projekt bol zameraný na analýzu a hodnotenie internetových stránok obcí a miest ŽSK. Skúmali sa a hodnotili informácie, ktoré by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa zákona 211 (Zákon o slobode k informáciám). Cielený bol na údaje, ktoré nemusia byť nutne zverejnené. Ale ich zverejnením samospráva deklaruje otvorenosť svojich procesov. V neposlednom rade aj zodpovednosť a dôveru voči svojim občanom. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webových sídiel. Obciam bola zaslaná písomnú info žiadosť. Vypracované boli vlastné metodológie, ktoré sa venovali zberu a skúmaniu údajov a taktiež hodnoteniu vyzbieraných dát.
 
Údajov, ktoré boli monitorované, bolo spolu 60. Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Výsledky (ratingy transparentnosti) boli vyhodnotené v percentuálnych bodoch (max. 100 percentuálnych bodov). Tie boli prenesené do interaktívnej mapy – „Otvorené mestá a obce ŽSK.“ Každá samospráva má vypracované zistenia a hodnotenie, ktoré sú dostupné na interaktívnej mape.
 
Ako najtransparentnejšia a najotvorenejšia bola vyhodnotená webová stránka mesta Liptovský Hrádok. Jej celkový je rating 92,76 b. Za Liptovským Hrádkom nasledujú mestá Trstená a Žilina.
Ďalej je to obec Valča, ktorej web stránka bola v roku 2018 vyhodnotená v súťaži Zlatý erb ako najlepšia stránka obce. V prvej dvadsiatke skončilo aj mesto Krásno nad Kysucou, ktoré bolo v tej istej súťaži vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.
 
 
Cieľom celého projektu bolo ukázať rôzne pohľady na transparentnosť a na nástroje, ktoré ju utužujú. Na záver treba skonštatovať, že nie vždy veľké množstvo informácií na webe znamená aj transparentnosť samosprávy. Je dôležité rozlišovať informáciu a informáciu. Taktiež, akým spôsobom je na stránke podaná, ako ľahko sa k nej návštevník môže dostať.
 
Je dôležité zdôrazniť, že aktívne zverejňovanie povinných a nepovinných informácií, ktoré súvisia s chodom samosprávy, samosprávam výrazne ušetria čas aj peniaze. Archivácia dokumentov tiež výrazne ušetrí čas a peniaze. Jednoduchý prístup k informáciám znamená efektívnejšie spravovanie vecí verejných, kontrolu zo strany verejnosti, transparentnosť a otvorenosť.

Všetky výsledky sú dostupné na stránke expositus.sk alebo na mapa.expositus.sk.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

06. 11. 2019 

Informačný seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.

Termín konania: 13. novembra 2019 (streda) o 8:15 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár  do 10. 11. 2019.

Pozvánka a program začiatočníci

Pozvánka a program pokročilí

 Tešíme sa na Vašu účasť

06. 11. 2019 

Informačný seminár k výzve so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.

Termín konania: 14. november 2019 (štvrtok) od 8.30 hod

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadacia miestnosť 2.poschodie, Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím, potvrďte na základe online prihlasovacieho formulára v termíne do 7. novembra 2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účas

06. 11. 2019 

Školenie „Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty“ Trenčíne

nformačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na školenie "Implementácia projektov financovaných z EŠIF - investičné projekty", ktoré sa uskutoční 22. novembra 2019 (piatok) na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu zaslaním informácie na e-mail: petra.hinkova@tsk.sk. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

06. 11. 2019 

Nový prestupný dopravný terminál i v Šenkviciach

Prestupný dopravný terminál na Nádražnej ulici v Šenkviciach v okrese Pezinok tento týždeň slávnostne otvorili. Informoval o tom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na sociálnej sieti. Ako pre agentúru SITA uviedol starosta Šenkvíc Peter Fitz, jeho vybudovanie stálo viac ako 1,2 milióna eur, z toho 95 percent financovali z eurofondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vzniklo tu 87 parkovacích miest. Ďalšie parkoviská majú pribudnúť v Ivanke pri Dunaji a v Pezinku.

"Po Svätom Jure a Malackách už môžu autá odparkovať a presadnúť na verejnú dopravu aj obyvatelia Šenkvíc. Je to kľúčový prestupný bod aj pre Modru, Blatné a Vištuk. V pláne je aj budovanie cyklotrasy zo Šenkvíc do Modry. Záchytné parkovisko dostane v krátkom čase aj Ivanka pri Dunaji a Pezinok," uviedol Juraj Droba na sociálnej sieti.

Počas rekonštrukcie už existujúceho dopravného terminálu v Šenkviciach vybudovali nové bezbariérové chodníky pre bezpečný prístup chodcov k verejnej osobnej doprave. Ľudia z parkoviska prestúpia na verejnú osobnú dopravu - vlak či autobus.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vzniklo a už sa aj zrealizovalo niekoľko projektov. V pondelok 23. septembra otvorili záchytné parkovisko v Malackách s 91 miestami pre autá. Jeho vybudovanie stálo približne 750-tisíc eur. V utorok 30. júla slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál financovaný z IROP vo Svätom Jure. Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy. V utorok 23. júla schválil Slovenský pozemkový fond (SPF) výstavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec so 158 miestami pre autá a 80 stojísk pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do pol roka a bude stáť približne 1,7 milióna eur. Záchytné parkovisko pribudne v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle). Aktivity v oblasti integrovanej dopravy vyvíja aj mesto Senec, v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánuje vyčleniť peniaze na parkovací dom v blízkosti železničnej stanice, aj na cyklotrasu, ktorá by spájala železničnú stanicu v Senci so železničnou zastávkou vo Veľkom Bieli.​

06. 11. 2019 

Na prešovskom sídlisku Sekčov pribudol nový cyklochodník

Mesto Prešov odovzdalo v uplynulých dňoch do užívania novovybudovaný cyklochodník na ulici Sekčovská. Nový úsek prepojil existujúci cyklochodník na ulici Laca Novomeského s lokalitou Pod Šalgovíkom.

Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, nový cyklochodník na ulici Sekčovská vytvára lepšie a bezpečnejšie podmienky pre cyklistov. Zároveň prispieva k zvýšeniu atraktivity ekologickej dopravy s pozitívnym environmentálnym efektom v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií.

 "Som rada, že nový cyklochodník na najväčšom prešovskom sídlisku sa podarilo vybudovať práve na frekventovanej Sekčovskej ulici, ktorá doteraz nebola pre cyklistov dostatočne bezpečná. Prešovčania, ktorí preferujú dopravu na bicykloch, sa teraz plynule dostanú cez ulicu Laca Novomeského a hlavnú cyklistickú tepnu na Rusínskej až do centra mesta," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

 "Cyklochodník sa tiahne popri chodníku pre chodcov a má dĺžku viac ako 1100 metrov. Nová stavba rozšírila existujúcu cyklistickú sieť v Prešove, ktorej celková dĺžka je približne 27 kilometrov," doplnil Tomek.

Náklady na realizáciu cyklochodníka predstavujú 82.746,11 eur. Postaviť sa ho podarilo vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie mesta Prešov bolo vo výške piatich percent.

06. 11. 2019 

Sebechleby ide stavať kanalizáciu z eurofondov

Obec Sebechleby v okrese Krupina čaká najväčšia investícia za uplynulých niekoľko rokov. Na stavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) získala obec z eurofondov nenávratný finančný príspevok 2,26 milióna eur.

"Sme v štádiu verejného obstarávania na stavebné práce. Ak všetko dobre pôjde, na jar 2020 by sa malo začať s prácami," povedal TASR starosta Martin Schvarc.

Známa hontianska dedina asi s 1200 obyvateľmi kanalizáciu doposiaľ nemá. Občania odpadové vody splachujú väčšinou do prídomových žúmp. "Aj keď sa touto investíciou odkanalizuje asi len polovica domácností, stavba občanom, ale aj obci veľmi pomôže," pripomenul starosta s tým, že stavba je plánovaná na jeden rok.

"Budeme sa však snažiť, aby bol v blízkej budúcnosti odkanalizovaný aj zvyšok obce," dodal Schvarc.
Okrem toho vedenie obce v súčasnosti pripravuje aj realizáciu projektu vybudovania reprezentatívnych priestorov pre športovú a kultúrnu činnosť - športový dom.
"Pôjde o prestavbu starého objektu a novú výstavbu budovy pre všetky spolky pôsobiace v obci," priblížil starosta. Súčasťou má byť aj fitnes centrum.

Financovanie stavby v odhadovaných finančných nákladoch 180.000 eur by chceli riešiť prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta a pravdepodobne aj úverom.​

06. 11. 2019 

Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

Riadne zasadanie Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa uskutoční 8. novembra 2019 o 10.00 hod. v zasadačke Londýn (poschodie 2.B) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava

07. 09. 2019 

POD usmernenie

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

 

 Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie POD 2019

 Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

 Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2019

 Logá POD a Environmentálneho fondu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

 

 Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

 Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

 Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k výberu dodávateľa

 Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

 Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

 Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

 Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019 k čerpaniu poskytnutej podpory

 Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

07. 09. 2019 

Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019

 

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja. Spojenie slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže s  podujatím venovaným milovníkom tradícií a  slovenského folklóru nie je náhodné, pretože pri posudzovaní prihlásených obcí sa kladie dôraz nielen na ich komplexný rozvoj v prospech ich obyvateľov, ale aj na to ako zachovávajú čaro vidieka a tradície predkov.

O titul Dedina roka 2019 sa  v 10. ročníku súťaže uchádzalo 23 obcí zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa niesol v duchu motta európskej súťaže, ktoré súťažiace obce vyzvalo, aby hľadali  „miestne odpovede na globálne výzvy“. Víťaz národného kola súťaže má totiž v nasledujúcom roku možnosť zabojovať o  Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.  Národná hodnotiaca komisia prihliada pri hodnotení obcí na komplexnosť ich rozvoja, najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanievytváranie podmienok pre rozvoj podnikaniaracionálne využívanie prírodných zdrojovvzhľad obcístarostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvoschopnosť vytvárania partnerstievvyužitie možností cestovného ruchuatraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu.  

Okrem prestížneho ocenenia Dediny roka udeľuje hodnotiaca komisia obciam ocenenia aj v jednotlivých oblastiach hodnotenia: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a  Dedina ako záhrada.

 

07. 09. 2019 

Celý severný obchvat Prešova bude v plnom profile

Posledný mesiac bol mimoriadne dôležitý pre budúcnosť Prešova. Po tom, ako sa na konci júla naštartovala výstavba prvej etapy severného obchvatu mesta a ako v polovičke augusta schválila Európska komisia financovanie juhozápadného obchvatu, nastal v cestnej infraštruktúre ďalší posun. Vláda na základe podnetu ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka schválila výstavbu druhej časti rýchlostnej cesty R4 v plnom profile. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa bude môcť začať súťaž na zhotoviteľa už v prvej polovici budúceho roka. 

 

„Dlhodobo presadzujem trvalo udržateľné riešenia, ktoré nebude treba o pár rokov znova prestavovať. A dlhodobo som aj za to, aby sa táto cesta stavala v plnom profile a preto som rád, že vláda schválila výstavbu R4 v Prešove v plnom profile. Poľsko aj Maďarsko na tomto medzinárodnom ťahu masívne investujú a Slovensko si nemôže dovoliť byť úzkym miestom na tejto ceste, predovšetkým kvôli ľuďom, ktorí sú už dnes neprimerane zaťažovaní kamiónovou dopravou,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Druhá etapa obchvatu tak plynulo nadviaže na nedávno rozostavanú prvú etapu obchvatu mesta, ktorý sa tiež stavia v plnom profile. Tento úsek prešiel náročným posudzovaním. Výsledky CBA analýzy jednoznačne potvrdili prínos realizácie stavby v plnom profile. Ak by vláda nerozhodla o výstavbe v plnom profile, ktorý je už prakticky pripravený, celá súťaž by sa zdržala o niekoľko rokov, keďže by bolo potrebné znova získavať príslušné povolenia. Súťaž na zhotoviteľa sa očakáva na prelome jari a leta 2020.

 

Až výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova definitívne vyrieši problém s tranzitnou dopravou v meste, na ktorého cestách je v niektorých úsekoch až 35-tisíc áut denne. Problémom je hlavne ťažká tranzitná doprava z Poľska smerom na Maďarsko, ktorá prechádza priamo samotným mestom.

 

Úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat druhá etapa bude mať po svojom dokončení 10,2 kilometra a jeho súčasťou bude aj 1,8 kilometra dlhý tunel Okruhliak. Celkový náklad na jeho výstavbu pred spustením súťaže sa odhaduje na úrovni 263 miliónov eur a ak pôjde všetko podľa plánov, tak rýchlostná cesta by mala byť dokončená v roku 2024

 

 

07. 09. 2019 

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný dom

O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo elektronické podávanie žiadostí do dnešného rána, ich prišlo 328. V prvom kole novozavedenej výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom. 

,,Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo 299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide o krok správnym smerom. Zároveň treba povedať, že sa občania o príspevok zaujímajú, odkedy sme ho začiatkom roka prvýkrát ohlásili a na výzvu už boli pripravení,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti. V prípade zvýšeného záujmu občanov o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie príspevku je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

Všetky podmienky na získanie príspevku verejnosť nájde na www.zatepluj.sk v časti Nové rodinné domy.

07. 09. 2019 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2019/2020. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 30. 09. 2019. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Školské programy / Školské mlieko a Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Aktuálne výzvy

 
07. 09. 2019 

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018

Oznámenie o aktualizácií_32_PRV_2018 (docx, 15.57 Kb, 89x)

07. 09. 2019 

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných. A to aj prostredníctvom nových projektov.
 

V júli evidovali úrady práce celkovo 167 357 uchádzačov o zamestnanie, 136 973 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do pracovného pomeru. Medziročne ide o pokles o takmer 14-tisíc nezamestnaných. „Júl tohto roka, keď sme udržali rovnakú mieru nezamestnanosti ako minulý mesiac, je úplne porovnateľný s júlom 2018 a júlom 2017. Tento vývoj zatiaľ nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza, aj keď ten ekonomický vrchol je už za nami. Našim cieľom je preto do konca tohto roka udržať súčasný vývoj nezamestnanosti,“ hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum uplynulého mesiaca považuje, že z evidencie odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. 

Priaznivú situáciu pre ľudí bez práce dokazuje aj ďalší nárast pracovných miest. V júli ich pribudlo 446 a celkovo tak zamestnávatelia nahlásili úradom 93 866 voľných pozícií. Najviac ich je v Bratislavskom, v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. „Pri ich obsadzovaní sa často stretávame s nezáujmom zamestnávateľov prijať rodičov menších detí, najmä matky, alebo osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o deti. Na strane samotných uchádzačov o zamestnanie býva zase častou prekážkou prijať ponúkané pracovné miesto starostlivosť o starších príbuzných,“ opisuje skúsenosti úradov práce Ján Richter. 

Ministerstvo práce preto pripravilo nový národný projekt, ktorý sa zameriava na podporu zamestnávania práve tejto cieľovej skupiny. „Chceme pomôcť matkám a otcom menších detí a nezamestnaným, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, aby si našli flexibilné zamestnanie a mohli pracovať a zároveň sa starať o rodinu. Zamestnávateľ, ktorý pre takéhoto evidovaného vytvorí pracovné miesto, napríklad na kratší pracovný čas alebo mu ponúkne prácu z domu, získa príspevok na jeho mzdu až do výšky 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce,“ približuje nový projekt minister. Dodáva, že pracovné miesto bude štát podporovať 12 mesiacov a projekt sa začne realizovať v druhej polovici septembra. 

Ďalším projektom, ktorý spustí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku septembra, podporíme vytváranie pracovných miest v školských jedálňach. „Úrady práce už teraz veľmi intenzívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, aby boli vybraní uchádzači pripravení nastúpiť od začiatku školského roku. Aktuálne evidujeme záujem o 1 320 zamestnancov do jedální, doteraz sa nám podarilo vybrať 1 055 budúcich zamestnancov z radov nezamestnaných, a to buď na výberových konaniach, alebo si ich vybrali priamo zamestnávatelia,“ približuje minister práce. Dodáva, že najťažšie sa požadované miesta obsadzujú v Bratislave, v Prešove, v Trebišove a v Piešťanoch. Naopak, napríklad v Žiline, v Námestove, v Dunajskej Strede či v Nitre sa požadované pozície podarilo obsadiť.

07. 09. 2019 

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaní

iac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a podporujeme cestovný ruch.
 

V tomto roku sa do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ prihlásilo viac ako 500 evidovaných nezamestnaných. Takmer polovica vykonáva pomocné práce, zvyšní sú odborní pracovníci. „Hlavný cieľ nie je, aby sme tu získali trvalú pracovnú silu, ale aby sme z evidovaných nezamestnaných poskytli vhodnú pracovnú silu, ktorá splní to očakávanie a cieľ, a ktorá by sa následne vedela zamestnať v praktickom živote," hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Od roku 2011 sa do projektu zapojilo celkovo viac ako 4 200 evidovaných nezamestnaných, ktorí pomohli zveľadiť desiatky kultúrnych pamiatok. Na ich zamestnávanie poskytuje finančné prostriedky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny z Európskeho sociálneho fondu. „Z pohľadu ministerstva práce oceňujem, že viacerí evidovaní nezamestnaní tu dostali príležitosť a šancu, a viacerí sa tej šance chopili a následne našli trvalé uplatnenie na trhu práce," vyzdvihol pozitívne výsledky projektu minister. 

Výber subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevky na zamestnanie evidovaných nezamestnaných, má na starosti Ministerstve kultúry SR. „Záchrana historického dedičstva je pre mňa jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, že v tomto roku sme finančné prostriedky na revitalizáciu takýchto objektov zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 miliónov eur," informuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková. 

Podľa podpredsedu združenia Zachráňme hrady Petra Hercega možno vďaka projektu na Slovensku sledovať veľké pokroky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na lokalitách vidieť. Návštevníci hradov môžu sami vidieť, ako sa za posledných desať až 15 rokov ruiny zmenili. Na niektorých hradoch sa už dokonca podarilo dokončiť niektoré objekty,“ opisuje Peter Herceg.

07. 09. 2019 

Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 12.september 2019 (štvrtok), o 10:00 hod. Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Podpora pracovných miest" v Prešove

mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest.

 

Termín konania: štvrtok 12.9.2019, od 9:30 hod

Miesto konania : Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka II. Poschodie

 

Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ sa bude konať v Trenčíne

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 13.september 2019, od 10:00 hod Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín)

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“ v Nitre

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

TERMÍN A MIESTO KONANIA: Pondelok, 16. septembra 2019, od 9:30 hod., v Nitre, Agroinštitút Nitra, prednášková miestnosť A2.

Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“ v Trnave

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“, ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 v hoteli IMPIQ, B.S. Timravy 2 v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. septembra 2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

07. 09. 2019 

Školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE v Banskej Bystrici

 
Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici pozývajú na školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE.

 

oblasť školenia:               Verejné obstarávanie so sociálnymi hľadiskami + príklady

Termín:                               16.9.2019, 8:15 – 17:00 hod

Miesto konania:              IPC, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica 974 01

 

Pozvánka a program 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

07. 09. 2019 

Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. 

Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného seminára bude prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OP ĽZ, ako aj samotné chyby pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • 16. septembra 2019 od 9:30 do 14:00na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 13. septembra 2019 vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Košiciach Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. 

Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného seminára bude prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia verejného obstarávania v projektoch z prioritnej osi 6 OP ĽZ, ako aj samotné chyby pri predkladaní verejných obstarávaní na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • 17. septembra 2019 od 9:30 do 14:00, na Okresnom úrade v Košiciach, veľká zasadačka, 2. poschodie, Komenského 52, Košice

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 13. septembra 2019 vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 "Podpora pracovných miest" v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár zameraný pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Termín a miesto konania seminára:

 • Štvrtok 19. septembra 2019 o 9:30 hod.,
 • Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Veľká sieň – 1 poschodie.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť

07. 09. 2019 

Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ sa bude konať v Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín konania: utorok, 24. septembra 2019 o 8:30 hod.

Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín).

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: petra.hinkova@tsk.sk v termíne do utorka, 10. septembra 2019. Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu. Kapacita miestnosti je obmedzená, v prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. Vyhradzujeme si právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Pozvánka a program

Tešíme sa na vašu účasť.

07. 09. 2019 

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 53. výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni – OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Termín a miesto konania seminára:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

utorok 1.októbra 2019

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 27.09.2019 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Pozvánka na seminár

07. 09. 2019 

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ – „Podpora pracovných miest

Sieť informačno-poradenských centier a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Termíny a miesta konania seminárov: 

 • 11.9.2019 o 09:30 hod. v Košiciach (miesto bude upresnené na základe počtu prihlásených účastníkov)
 • 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2)
 • 16.9.2019 o 09:30 hod. v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4, prednášková miestnosť A2)
 • 19.9.2019 o 09:30 hod. v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň – 1. poschodie)
 • 25.9.2019 o 09:30 hod. v Trenčíne (Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála- 2.poschodie)
 • 27.9.2019 o 09:30 hod. v Trnave (Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála)
 • 2.10.2019 o 09:30 hod. v Žiline (Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48)
07. 09. 2019 

Informačné semináre k národnému projektu "Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF organizuje sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár. Termín a miesto konania bude možné zvoliť v prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na linku TU

Termín a miesto konania:

12.09. – Žilina

13.09. – Trenčín

23.09. – Trnava

01.10. – Košice

02.10. – Prešov

07.10. – Banská Bystrica

08.10. – Nitra

Tešíme sa na vašu účasť.

07. 08. 2019 

Minister Arpád Érsek vyhlásil prvú výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Dnes bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

„Týmto príspevkom chceme motivovať občanov, aby svoje rodinné domy stavali v štandarde zodpovedajúcom budovám s takmer nulovou potrebou energie. Je v záujme štátu a celej spoločnosti míňať na prevádzku budov čo najmenej energií. Verím, že o príspevok bude záujem“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 2. septembra 2019 na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na www.zatepluj.sk.

Výzva č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie (pdf, 193kB)

07. 08. 2019 

Minister dopravy Arpád Érsek rokoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji cestnej a železničnej dopravy

Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri sa vzájomne informovali aj o stave prihraničných cestných projektov. 

„Naše vzťahy s Maďarskom, čo sa dopravnej infraštruktúry týka, sú roky na nadštandardnej úrovni. To však neznamená, že nie je čo zlepšovať. Maďarsko sľúbilo dokončenie diaľničného spojenia medzi Košicami a Miskolcom, spoločne staviame niekoľko cestných mostov cez hraničné rieky a potrebujeme viac priamych železničných spojení slovenských a maďarských miest, na tom teraz intenzívne pracujeme“ povedal po spoločnom rokovaní minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miskolca do Slovenského Nové Mesta a Košíc, či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ projektmi v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy.

V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ide napr. o cezhraničné prepojenie  rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách, či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.

07. 08. 2019 

Ministerstvo dopravy spúšťa prvú vlakovú súťaž na výber dopravcu na trati Žilina - Rajec

Rezort dopravy spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Ministerstvo dopravy si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich. 

„Liberalizácia na našich železniciach je jednou z priorít, o ktoré som sa usiloval.  Chceme ľuďom priniesť možnosť výberu, dostatok kapacity a vyššiu kvalitu cestovania. Som veľmi rád, že dnes tento proces spúšťame a budem sa tešiť na kvalitné služby pre ľudí,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v súlade s pravidlami EK minimálne rok vopred v Európskom vestníku. Poskytol tak základnú informáciu pre potenciálnych záujemcov, aby sa mohli pripraviť. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je 30 dní od zverejnenia oznamu na stránke ministerstva dopravy.

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/liberalizacia-osobnej-zeleznicnej-dopravy/oznamenia-o-vyhlaseni-verejnej-sutaze/oznamenie-o-zacati-verejnej-sutaze)

Splnenie podmienok bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Následne dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. V prípade trate Žilina – Rajec je zámerom, aby dopravca začal obsluhu 21-kilometrovej  trate od februára 2020. Ministerstvo dopravy verí, že víťaz zatraktívni dopravu vlakmi a cestujúcich bude pribúdať.

Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k tratiam, ktoré majú potenciál do budúcnosti.  Skúsenosti z prvých súťaží chce štát využiť pri rozhodovaní o ďalšom postupe liberalizácie, teda akým smerom sa uberať a s akým balíkom tratí, s cieľom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú železničnú dopravu na Slovensku.

07. 08. 2019 

Ministerstvo navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zaslal tripartitným sociálnym partnerom návrh ministerstva na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020. Urobil tak po tom, čo sa sociálni partneri na jej výške nedohodli. Návrh prerokujú 19. augusta 2019 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura/hod. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. 

Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo pre ministerstvo rozhodujúce, aby zabezpečila zamestnancovi a jeho rodine dôstojnú životnú úroveň. Výška čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala dosahovať aspoň 60% z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50 %. V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %. Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách. Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme.

07. 08. 2019 

Kalkulačka pomáha pri výpočte opatrovateľského príspevku

Na webovej stránke ministerstva si môžu ľudia, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým ako oň požiadajú na úrade práce tak bez čakania zistia, či naň majú nárok a v akej výške. Od 1. júla tohto roka už dosahuje príspevok na opatrovanie úroveň čistej minimálnej mzdy.
 

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma. Podľa platnej legislatívy ju spracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. 

Tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov. 

Kalkulačka je len súčasťou pomoci ministerstva ťažko zdravotne postihnutým. Rezort práce sa v posledných rokoch zameral najmä na zvyšovanie finančnej pomoci pre rodinných príslušníkov, ktorí doma opatrujú svojich chorých príbuzných. Za posledné tri roky sa zvýšil príspevok na opatrovanie postupne o takmer polovicu. „V roku 2016 bol tento príspevok pre opatrovateľa v produktívnom veku vo výške 220,52 eura, od 1. júla tohto roku už dosahuje výšku čistej minimálnej mzdy, čo je 430,35 eur mesačne. Presne polovicu z tohto príspevku dostávajú opatrovatelia v dôchodkovom veku. Zároveň sme v roku 2018 zdvojnásobili aj príspevok pre rodiča, ktorí sa stará o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Jeho výška je 100 eur a spolu s opatrovateľským príspevkom tak rodič dostane 530,35 eura,“ rekapituluje zmeny štátny tajomník Ondruš. Dodáva, že v dvoch krokoch sa zároveň zvýšila aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 2,76 eura na 4,18 eura. 

Kalkulačka príspevku na opatrovanie

07. 08. 2019 

Viac informácií o sociálnych službách zabezpečí nový systém

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje nový informačný systém sociálnych služieb. Vďaka nemu budú mať štát aj verejnosť viac informácií o poskytovaných službách, čo môže celý systém zefektívniť. Zároveň poskytovateľom ubudne administratíva.
 

V plne elektronickom informačnom systéme budú všetky dôležité údaje o poskytovaní sociálnych služieb na jednom mieste, aj tie, ktoré štát dnes nemá k dispozícii. Poskytovateľom sa zároveň zníži administratíva, budú vypĺňať iba jeden elektronický formulár, nebudú posielať informácie na rôzne inštitúcie, ako je tomu teraz. „Dnes musia zasielať rôzne údaje samosprávnym krajom, ktoré ich registrujú, Štatistickému úradu SR alebo ministerstvu, ktoré im poskytuje financie. Toto škrtneme a bude iba jeden formulár a jedno miesto, kde budú všetky tieto informácie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. 

Poskytovateľom sa vďaka tejto novinke zjednoduší aj žiadanie finančných príspevkov z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Budú ho žiadať výlučne elektronicky a vďaka údajom, ktoré budú do systému priebežne zadávať, sa im formulár automaticky vyplní a oni už len skontrolujú, či je všetko v poriadku,“ približuje Ondruš. 

Informačný systém má prispieť aj ku kvalitnejšiemu plánovaniu rozvoja sociálnych služieb od miestnej, cez regionálnu až po národnú úroveň riadenia. Verejnosť, zriaďovatelia aj štát budú napr. vedieť aj to, koľko ľudí čaká na sociálnu službu a koľko je v zariadeniach voľných miest. „Dnes sa stáva, že si ľudia podávajú naraz viacero žiadostí do rôznych zariadení a nevieme presne povedať, koľko ich na túto službu naozaj čaká. Po novom sa budú žiadosti nahadzovať do tohto systému a ten vyhodnotí, koľko ľudí reálne čaká na umiestnenie do zariadenia,“ hovorí štátny tajomník. Štát tak uvidí, na koľko si samosprávy plnia svoju povinnosť zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi sociálnu službu. 

O novele zákona o sociálnych službách, ktorá nový systém zavádza, bude rokovať parlament v druhom čítaní na septembrovej schôdzi NR SR. Po schválení by sa mal spustiť 1. januára 2021.

07. 08. 2019 

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu

Termín vyhlásenia:28.06.2019

Termín uzávierky:31.10.2019 (rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne EF, nie odoslania na poštovú prepravu

Spolufinancovanie:5 % 

Max. výška dotácie:200 000,- EUR

 

Forma pomoci:Nenávratná dotácia

 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

·     Obec

·     Samosprávny kraj

·     Rozpočtová organizácia, príspevková organizácia

·     Občianske združenie

·      Záujmové združenie právnických osôb

·      Nadácia

·      Neinvestičný fond

·      Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

OPRÁVNENÉ ČINNOSTI:

Podporované činnosti celé územie SR:

·     A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných

·     zdrojov

·      A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania

·     obnoviteľných zdrojov

·      A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom

·     adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

·      C4 Triedený zber komunálneho odpadu

·      C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·     a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·      C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 

Podporované činnosti v najmenej rozvinutých okresoch:

·      BK2AP Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3AP Ochrana vodných zdrojov

·      BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·     BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské

·     kapacity

·      BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·      BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

·     zariadení

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov:

·      BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

·      BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3 Ochrana vodných zdrojov

·      BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

·      BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·     BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

zariadení

 

18. 07. 2019 

Envirofond

na webe Environmentálneho fondu bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity na rok 2019 a špecifikácie   činností podpory na rok 2020.

 

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf

Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07. 2019 (vrátane).

 

špecifikácia činností podpory na rok 2020:

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf

Termín na predkladanie žiadostí je do 31.10.2019 (vrátane).

 

18. 07. 2019 

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014

PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRVSprievodcu administratívnou finančnou kontrolou pre projekty financované z PRV 2014 – 2020. 

18. 07. 2019 

Opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy

Tento rok opäť potešíme opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o najbližších. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 úroveň čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarilo už v predstihu. Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zvýšení tohto príspevku
 

Oddnes je peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku 430,35 eur mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok. 

V posledný májový deň vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Týmto opatrením ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády. V ňom sa kabinet zaviazal zvýšiť príspevok na opatrovanie a do roku 2020 sa priblížiť k výške čistej minimálnej mzdy, čo bolo aj ambíciou ministra Richtera. Tento termín sa dokonca podarilo o rok skrátiť. 

„Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštatuje minister práce Ján Richter. Navyše verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy. 

V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má príspevok na opatrovanie stúpnuť o takmer 61 eur, opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur. 

Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33 730 opatrovateľov a 22 650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.  

Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, , čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.  

O tom, že sme urobili veľmi dobrý a prospešný krok svedčia aj pozitívne vyjadrenia zástupcov detí a dospelých s ŤZP, s ktorými navrhnuté opatrenia vždy konzultujeme a pripravujeme. 

Výška finančných príspevkov 

Kalkulačka pre výpočet príspevku na opatrovanie

18. 07. 2019 

Výzva - nominácie na ocenenie za sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2018  je potrebné podať do 10. septembra 2019. Vyplnenú prihlášku (viď príloha) môžu poslať  obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie  na e-mailovú adresu: okv@employment.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava. 

Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov. 


Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek  zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu,  ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom,  nad rámec svojich pracovných povinností , bola nápomocná. 

Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

18. 07. 2019 

Kontroly v denných stacionároch

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovali od začiatku tohto roku 124 kontrol u 76 poskytovateľov sociálnych služieb. Navštívili 52 denných stacionárov, z toho v siedmich boli opakovane. Mnohé zariadenia zákon neporušujú, avšak u niektorých zistili výrazné a cielené porušovanie zákona.
 

Celkovo na Slovensku aktuálne pôsobí 1208 zariadení sociálnych služieb. Štátna dotácia vo výške takmer 139 miliónov eur je určená pre 31 175 odkázaných ľudí. Čo sa denných stacionárov týka, tých je aktuálne 215 a majú slúžiť 4190 klientom. „Veľká časť týchto zariadení má výrazné nezrovnalosti, v niektorých až absurdného charakteru, kde nemožno hovoriť o omyle či administratívnej chybe, ale o rafinovaných metódach, alebo naopak, až brutálne očividnom podvádzaní," konštatuje štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Ako príklad uvádza falšovanie dochádzky klientov, v niektorých prípadoch dokonca samotní zamestnanci priznali, že takto konajú na pokyn prevádzkovateľa. „Veľmi často sme nachádzali v stacionári 2-3 klientov, hoci zariadenie vykazovalo 20-30 klientov v kontrolovaný deň. Je to jasné zneužívanie štátnej dotácie,“ zdôrazňuje štátny tajomník Ondruš. Ďalej sa potvrdila služba v stacionári zúžená len na podávanie obeda proti podpisu, ktorým klienti potvrdili, že boli v zariadení po celý deň, alebo minimálne 4 hodiny potrebné na splnenie nároku na dotáciu. Kontrolou sa zistila aj neprítomnosť zamestnancov, na ktorých mzdy MPSVR SR poskytuje dotácie, alebo prípad, keď samotní zamestnanci nepoznali mená svojich „ kolegov“. Nemenej alarmujúce je, že niektoré denné stacionáre zamestnávajú množstvo rodinných príslušníkov a títo sa vzájomne informujú o kontrolách. Takéto a ešte iné nedostatky a flagrantné porušovanie zákona bolo zistené v stacionároch Jar života vo Svidníku, Beva Istota Levice, Bella Vita v Belej nad Cirochou, v stacionári Hugold v Trebišove, či v obecných zariadeniach Bátorove Kosihy a Rovné. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v tejto súvislosti obráti na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb s tým, aby pre svojich členov prijala pravidlá istej etickej samoregulácie. Rovnako apeluje na vyššie územné celky, aby sprísnili vlastné kontroly týchto zariadení. „Drvivá väčšina našich odhalení je porušenie podmienok registrácie," zdôrazňuje Branislav Ondruš a poukazuje na fakt, že za registráciu stacionárov zodpovedajú práve samosprávne kraje. Dodáva, že roky sa vedie debata medzi ministerstvom práce a župami o potrebe pravidelného kontrolovania zariadení sociálnych služieb zo strany VUC. 

Pokiaľ ide o samotné ministerstvo, to v istých prípadoch odstúpi od zmlúv vo financovaní a tiež bude navrhovať pre niektoré zariadenia vylúčenie z budúcej finančnej podpory. Neraz sa však stáva, že keď sa odhalí porušenie pravidiel, niektoré zariadenia ukončia činnosť. Následne však vzniknú nové, pričom v pozadí sú tí istí ľudia. „Taktiež sa obrátime na generálnu prokuratúru s podozrením zo spáchania subvenčného podvodu a budeme žiadať vrátenie peňazí za fiktívne vykazovaných klientov,“ akcentuje Ondruš. 

Naopak, ukážkové fungovanie denných stacionárov pracovníci ministerstva zaznamenali prevažne pri verejných zariadeniach. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť napríklad stacionár prevádzkovaný mestom Nitra, obcou Veľké Ludince alebo bratislavský stacionár Sv. Vincenta de Paul.

18. 07. 2019 

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument.

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2 - zverejnené dňa 11. 07. 2019

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2_sledovanie zmien 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

18. 07. 2019 

Košický samosprávny kraj získal 4,4 milióna eur na rozvoj zamestnanosti a lokálnej produkcie

Košický samosprávny kraj (KSK) ako člen Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia získal na cezhraničný akčný plán 4,4 milióna eur v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Druhým členom zoskupenia je cezhraničný partner, župa Borsod-Abaúj-Zemplén. 

Zo získaných finančných prostriedkov podporia sedem projektov na oboch stranách hranice. Odštartovať by mali v auguste a potrvajú tri roky. „Košický samosprávny kraj v tomto roku rozbieha viacero projektov, ktoré majú podporiť lokálnych podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskom sektore. Po Agrokruhoch na našej strednej škole a Memorande s Iniciatívou poľnohospodárov je toto ďalší krok smerom k podpore lokálnej produkcie v poľnohospodárstve. Sme radi, že vďaka získaným finančným prostriedkom sa nám podarí v maďarskom pohraničí vytvoriť 11 nových pracovných miest, čím sa zníži nezamestnanosť a zvýši sa lokálny predaj,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako dodal, ďalšie pracovné miesta by mali vďaka projektom vzniknúť nepriamo. Pôjde napríklad o lektorov vo vzdelávacích centrách či o pracovné miesta súvisiace s prevádzkou nových trhovísk.

Do projektov sa zapojí 15 partnerov – malí a strední podnikatelia, obce a mestá, stredné školy a neziskové organizácie. V regióne medzi mestami Košice a Miškovec vznikne päť nových zariadení na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov. V Buzici, v Moldave nad Bodvou, v Encsi, v Gagyvendégi a Hidasnémeti pribudnú trhoviská, kde si bude možné kúpiť lokálne produkty. Z finančného príspevku cezhraničného programu zriadia aj vzdelávacie centrum pri Strednej Odbornej škole Moldava nad Bodvou a rozvojové centrum v meste Encs.

V rámci projektu sú naplánované ďalšie doplňujúce aktivity určené na podporu vzdelávania, zamestnanosti a lokálneho predaja. Ide napríklad o vytvorenie vlastnej regionálnej značky, organizácie agro eventov a regionálnej Expo výstavy. „Od regionálnej značky si Košický samosprávny kraj sľubuje rozvojový impulz pre všetkých lokálnych producentov z nášho kraja, keďže zákazníci si budú môcť byť istí, že produkt pochádza naozaj od miestnych farmárov z regiónu,“ dodal Trnka.​
 

18. 07. 2019 

Samosprávy v Nitrianskom kraji vyčerpali 29 miliónov eur na riešenie odpadov a úsporu energií

Takmer 180 projektov v objeme 210 miliónov eur majú zazmluvnených žiadatelia z Nitrianskeho kraja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V máji bolo z toho riadne ukončených 41 projektov za viac ako 29 miliónov eur z Európskej únie. „Najvyšší objem finančnej pomoci zo zdrojov EÚ dostávajú žiadatelia z Nitrianskeho kraja cez Operačný program Kvalita životného prostredia. V rámci neho sú podporované projekty zamerané najmä na kanalizáciu, čistiarne odpadových vôd, odpadové hospodárstvo, znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, protipovodňovú ochranu, ale aj podporu domácností v projekte Zelená domácnostiam,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.

Najčastejšími žiadateľmi sú mestá a obce, cez národný projekt Zelená domácnostiam dostávajú priamo podporu aj jednotlivé domácnosti.
Mesto Šaľa napríklad použilo 1,5 milióna eur z eurofondov na rekonštrukciu budovy mestského úradu, obec Branč pri Nitre dobudovala kanalizačnú sieť a rozšírila čistiareň odpadových vôd za 6,8 milióna eur. Mimoriadne úspešná bola obec Svätý Peter v okrese Komárno, ktorá získala 8,8 milióna eur na obecnú splaškovú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd a milión eur na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Ďalšie mestá a obce si zriadili z peňazí z eurofondov zberné dvory, znížili energetickú náročnosť budov materských škôl alebo rozšírili separovaný zber odpadu.

18. 07. 2019 

Mesto Šaštín-Stráže získalo dotáciu viac ako 780.000 eur na zdravotné stredisko

Nenávratný finančný príspevok vo výške 780.598,54 eura v rámci OP IROP 2014-2020​ získalo mesto Šaštín-Stráže v okrese Senica na projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval primátor mesta Jaroslav Suchánek.

Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s vytvorením nových priestorov na integráciu viacerých zdravotných služieb. "Zareagovali sme na výzvu ministerstva zdravotníctva, aby sa obce a mestá mohli uchádzať o centrá zdravotnej starostlivosti. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) robil štúdiu, kde sú spádové oblasti, kde bolo naše mesto vybrané medzi ideálne oblasti, preto sme sa na výzvu rozhodli zareagovať," uviedol Suchánek.

Súčasťou projektu bolo aj rokovanie s lekármi, ktorí sa po dokončení centra nasťahujú do nových priestorov. "Ak sme sa chceli uchádzať o tento projekt, museli sme dodať čestné vyhlásenia od lekárov, že majú záujem prísť do zdravotného strediska," doplnil primátor.

V meste sú v súčasnosti tri zdravotné strediská v starších budovách a aj preto bol záujem združiť ich pod jednou strechou. "V novom centre by mali pôsobiť detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravná zdravotná služba. Okrem nich by mal v stredisku pôsobiť ako špecialista aj ortopéd," spresnil Suchánek.

V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľov (zhotoviteľa) stavby. Práce na samotnej stavbe by sa mali začať v roku 2020.

18. 07. 2019 

Slovensko má vďaka kohéznemu fondu lepšie cestné spojenie z východu na západ

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že z kohézneho fondu EÚ sa preinvestuje viac ako 173 miliónov eur na vybudovanie diaľničného úseku Budimír - Bidovce na diaľnici D1 a tiež na úsek rýchlostnej cesty R2-R4 medzi obcami Košické Oľšany a Hrašovík.

Podľa vyjadrenia eurokomisie projekt financovaný cez fondy EÚ zlepší cestnú sieť v okolí Košíc, pričom 240.000 obyvateľov tohto mesta bude profitovať z kratších cestovných časov a lepšej bezpečnosti na cestách.

Projekt okrem toho zabezpečí aj lepšiu prepojiteľnosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v tejto časti transeurópskej dopravnej siete.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič pri tejto príležitosti uviedol, že obyvatelia košického regiónu budú prví, ktorí budú využívať výhody tohto projektu, čo znamená bezpečnejšie a rýchlejšie cestovanie.
 "Nakoniec ale všetci Európania ako aj európske hospodárstvo ako celok budú mať prospech z lepšej konektivity v tomto regióne a z jeho pozitívnych dopadov na hospodársky rast, obchod a cestovný ruch," opísal situáciu slovenský eurokomisár.
 
Financie z kohézneho fondu EÚ by mali pokryť práce na štyroch križovatkách, jednom kruhovom objazde, 23 mostových objektoch a protihlukových stenách. Projekt by mal byť dokončený v decembri 2019.
EÚ v rámci svojej kohéznej politiky v období rokov 2014-2020 investuje takmer 3,5 miliardy eur do dopravných a energetických sietí na Slovensku.

25. 06. 2019 

Spotrebiteľ EÚ musí byť v centre záujmu a mať dôveru v kvalitu potravín

V Európskej únii nie je priestor pre spotrebiteľov druhej kategórie. Aj v tomto duchu sa nesie konferencia pod názvom „Spotrebiteľ v centre záujmu", ktorú v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku.

 • V Bratislave sa diskutuje o problematike kvality potravín a ochrany spotrebiteľa
 • Zdravé potraviny, boj proti obezite, inovácie, férové odmeňovanie farmárov
 • Spotrebitelia v EÚ musia mať bez rozdielu dôveru v potraviny, ktoré konzumujú

„Už od môjho nástupu na post ministerky kladiem vysokú prioritu téme kvality potravín. Slovensko je dlhodobo vnímané Európskou komisiou ako krajina so spoľahlivým kontrolným systémom. Naše postupy, ktoré sme vykonávali v súvislosti fipronilovou kauzou, výskytom hydinového mäsa so salmonelou či kauzou dodávok hovädzieho mäsa porážaného bez veterinárnej kontroly, boli hodnotené ako príkladné," zdôraznila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) na úvod konferencie „Spotrebiteľ v centre záujmu". Ministerka upriamila pozornosť na fakt, že v európskom priestore čoraz viac rezonujú aj témy zdravotných účinkov stravy, najmä boj proti obezite. Na popularite získavajú produkty so zníženým obsahom cukru, solí, konzervantov, ale aj potraviny bez GMO či bioprodukty. V Európskej únii sa v posledných rokoch skloňuje aj téma férového odmeňovania farmárov a spravodlivé prerozdelenie marží.

Dôvera spotrebiteľov vo výrobky predávané na spoločnom európskom trhu patrí medzi priority EÚ. Spotrebiteľ je najslabším článkom obchodného reťazca, preto si vyžaduje zvýšenú ochranu svojich práv, boj proti dvojakej kvality nevynímajúc. „Francúzsko, ako jedna z mála starých členských štátov Európskej únie, podporilo nás a ostatné krajiny strednej a východnej Európy v tomto boji. Svedčí o tom aj vyjadrenie prezidenta Macrona v jednom z jeho príhovorov a taktiež aj nedávna podpora zo strany ministra poľnohospodárstva Didiera Guillauma," podotkla Gabriela Matečná.

„Francúzsko-slovenské vzťahy sú veľmi intenzívne. Zdieľame rovnakú víziu Európy, ktorou je ekonomická a sociálna konvergencia. Spája nás tiež téma ochrany spotrebiteľa. Nielen francúzski, ale už aj slovenskí spotrebitelia sú čoraz náročnejší a mimoriadne dbajú na to, čo jedia. V tejto téme vidíme veľký potenciál na spoluprácu," uviedol na konferencii Michel Boivin, riaditeľ obchodného oddelenia Francúzskej ambasády.

Obchodná výmena medzi Francúzskom a Slovenskom v agropotravinárskom sektore ročne predstavuje približne 100 miliónov eur. Za posledné tri roky mierne rastie náš export pri súčasnom poklese importu agrárnych komodít z Francúzska. Pozitívnym faktom je najmä výrazný pokles negatívneho salda agrárneho obchodu s Francúzskom, ktoré za posledné tri roky kleslo o takmer 40 percent. Slovensko vyviezlo v roku 2018 komodity za 26,6 milióna eur a doviezlo za 74,3 mil. eur. Medzi hlavné položky nášho exportu do Francúzska v roku 2018 patrili čokoláda (12,8 mil. eur), izoglukóza (3,8 mil. eur), syry (2,1 mil. eur) a ocot (1,2 mil. eur), ďalšími položkami do 1 mil. eur boli mäso z hydiny, ostatné rastliny, sušené ovocie, pšenica a kukurica, sušené polievky a sladené nealkonápoje. Na druhej strane, za rok 2018 sme evidovali v dovoze položky ako čokoláda (11,2 mil. eur), zemiaky (6,2 mil. eur), víno (6,1 mil. eur), bravčové mäso (5,4 mil. eur), liehoviny (4,4 mil. eur), syry (3,5 mil. eur) a kukurica (3,1 mil. eur).  Zaujímavou položkou je čokoláda, kde postupne narastá náš export do Francúzska. V tomto sektore sme za rok 2018 dosiahli pozitívne saldo v agropotravinárskom obchode.

25. 06. 2019 

Ministri poľnohospodárstva rokovali o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020, to bola hlavná téma, ktorou sa dnes zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Pre Slovensko ostávajú prioritou externá konvergencia, viazaná podpora, stropovanie platieb a navýšenie prostriedkov na rozvoj vidieka.

 • Otvorených zostáva množstvo technických, politických aj finančných otázok
 • Prioritami pre Slovensko sú konvergencia, stropovanie a viazanosť platieb
 • Bez rozpočtu nie je možné pristúpiť k zásadným rozhodnutiam

„Nízky podiel slovenských potravín na pultoch obchodov, nerovnomerné nastavenie európskych agrodotácií, či nedostatočná konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov. Všetky tieto problémy majú okrem iného jedného spoločného menovateľa a tým je Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Aj preto venujeme tejto téme do budúcnosti mimoriadnu pozornosť,“uviedla po rokovaní európskych agroministrov Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Hlavnou témou júnového rokovania v Luxemburgu bol balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020. Správu o pokroku vypracovalo končiace rumunské predsedníctvo. Podľa vyjadrenia ministerky Gabriely Matečnej došlo k posunu v riešení viacerých technických otázok. „Otvorených naďalej zostáva niekoľko kľúčových otázok, a to technických, politických, aj finančných. Na posun v diskusii je potrebné doriešiť prvky súvisiace s viacročným finančným rámcom, nakoľko bez rozpočtu je zložité pristúpiť k zásadným rozhodnutiam,“ upozornila ministerka. Podotkla, že pre Slovensko je dôležité aj navýšenie rozpočtu pre rozvoja vidieka.

Z pohľadu Slovenskej republiky je nevyhnutné pokračovať najmä v rokovaniach o podobe externej konvergencie. „Urýchlenú externú konvergenciu priamych platieb, ako jednu z našich najvyšších politických priorít, považujeme za základný predpoklad efektívnej a spravodlivej politiky. Bez toho nie je možné napĺňať princíp rovnosti jednotného trhu EÚ. Súčasná úroveň priamych platieb v rámci EÚ znevýhodňuje všetky členské štáty s výškou priamych platieb na hektár pod úrovňou priemeru EÚ. Nižšia úroveň priamych platieb na Slovensku má negatívny dopad na všetky typy slovenských fariem, vrátane malých a stredných. Kým v roku 2014 Slovensko dosahovalo 77 % priemeru EÚ, v roku 2027 sa očakáva, že priame platby na hektár dosiahnu iba 82%. Takéto tempo externej konvergencie priamych platieb je z nášho pohľadu veľmi pomalé a neakceptovateľné. Pomáha zachovávať status quo, ktoré je nevyhovujúce pre dosť veľkú skupinu členských štátov EÚ, vrátane Slovenska,“ uviedla Gabriela Matečná vo svojom vystúpení.

Ministerka zdôraznila, že nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie spravodlivej politiky EÚ je potreba flexibilného nastavenia v otázke stropovania. „Vzhľadom na rôznorodú veľkostnú štruktúru poľnohospodárskych podnikov naprieč EÚ je nevyhnutné zabezpečiť primeranú podporu pre všetky typy fariem. Sme toho názoru, že parametre stropovania by sa mali stanoviť na národnej úrovni, a to na základe uplatnenia princípu subsidiarity.“

Dôležitým prvkom je pre Slovensko aj nastavenie viazanej podpory. „Na základe našich skúseností z posledných rokov sa ukázalo, že viazaná podpora je vhodným a efektívnym nástrojom na podporu vybraných odvetví. Slovenská republika preto navrhuje zvýšenie finančných alokácií, ktoré pomáhajú stabilizovať špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu.“

Podľa slovenskej ministerky v nasledujúcom období by sme sa mali posnažiť o dosiahnutie potrebných kompromisov. Matečná vyzvala Európsku komisiu k predloženiu návrhu prechodného nariadenia, pretože reálne hrozí, že nový model nebude implementovaný načas. „Naši poľnohospodári by tým nemali trpieť a preto je potrebné poskytnúť im jasné podmienky získavania podpory aj v čase prechodu na nový systém,“ uzavrela ministerka Gabriela Matečná.

25. 06. 2019 

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 24.06.2019

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020  aktualizuje ku 24.06.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.

 

25. 06. 2019 

Európsky orgán práce ide na Slovensko

Na Slovensku bude sídliť prvá európska inštitúcia. Rozhodli o tom ministri práce krajín Európskej únie na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo už v prvom kole.
 

Súboj o získanie sídla Európskeho orgánu práce sa odohral medzi Slovenskom, Cyprom, Lotyšskom a Bulharskom. Za Bratislavu hlasovalo v tajnej voľbe 15 ministrov. Získanie novej európskej agentúry považuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za významný míľnik pre Slovensko, ktoré bolo jednou z posledných krajín bez európskej inštitúcie či agentúry. „Výhra v prvom kole je prejavom dôvery členských krajín v našu pripravenosť hostiť Európsky orgán práce a najmä prejavom dôvery v naše skúsenosti s pracovnou mobilitou a našou schopnosťou spájať, čo sa preukázalo napr. pri riešení smernice o vysielaní pracovníkov. Priznám sa, že som nečakal, že to pôjde tak hladko. Vážim si každý jeden hlas. Je to pre nás silný záväzok, aby sme pre Európsky orgán práce vytvorili v Bratislave dobré podmienky. Sme pripravení s Európskou komisiou plne spolupracovať pri jeho etablovaní sa na Slovensku,“ povedal bezprostredne po odhlasovaní Ján Richter. 

Hlavným poslaním Európskeho orgánu práce bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Radiť bude aj občanom a zamestnávateľom. „Ľudí, ktorí odchádzajú za prácou pribúda a bude pribúdať, keďže mnohé krajiny aktuálne čelia nedostatku pracovníkov. Aby títo zamestnanci neboli zneužívaní a poznali svoje práva a nároky, potrebujeme orgán, ktorý im bude radiť a pomáhať,“ vyzdvihol minister Ján Richter dôležitosť novej agentúry. Dodal, že by zároveň mala pomôcť spružniť výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, inšpekciami práce a ďalšími úradmi v členských štátoch, aby mohli štáty čo najskôr zakročiť, ak sú porušované pravidlá. 

Pre sídlo Európskeho orgánu práce navrhlo Slovensko budovu Landererova 12 v centre Bratislavy. Tá jediná v súčasnosti spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019. Pre približne 150 zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Vďaka príchodu európskej inštitúcie sa v Bratislave budú pravidelne stretávať experti na oblasť pracovného práva z celej Európy, čo bezpochyby zvýši prestíž Bratislavy ako proeurópskeho hlavného mesta.

25. 06. 2019 

Nezamestnanosť klesla, pribudli aj prví absolventi

Nezamestnanosť pokračuje v poklese. Evidovaná miera sa v máji znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 4,88 %. Celková klesla o 0,05 p.b. a dosiahla 6 %. Do evidencie pribudli stovky čerstvých absolventov vysokých škôl. Úrady práce majú pre nich tisícky voľných pracovných miest.
 

V máji evidovali úrady práce spolu 164 957 uchádzačov o prácu. Z nich bolo 134 124 pripravených ihneď nastúpiť do zamestnania. Medzimesačne ubudlo z evidencie 1 299 nezamestnaných, medziročne 16 537. „Pri takejto miere nezamestnanosti sú tie mesačné poklesy miernejšie, som však veľmi rád, že v tých najrizikovejších kategóriách sa nám naďalej darí výraznejšie znižovať počty ľudí bez práce. Za mesiac nám ubudlo 1 151 dlhodobo nezamestnaných a 1 297 uchádzačov nad 50 rokov, čo sú pozitívne čísla,“ hodnotí situáciu štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. 

Nárast zaznamenali úrady práce v máji v kategórii mladých do 29 rokov. Do evidencie totiž pribudlo prvých 2 028 čerstvých absolventov vysokých škôl. Ďalší by sa mali zaregistrovať v júni. „Absolventi vysokých škôl nám nezotrvávajú dlho v evidencii a vedia sa pomerne rýchlo zamestnať. Z minuloročných 7 506 je ich dnes už len 625. Situácia na trhu práce im praje, v máji evidovali úrady 42 586 voľných pracovných miest, ktoré sú vhodné pre absolventov,“ približuje situáciu štátny tajomník. 

O niečo ťažšie si však hľadajú prácu absolventi stredných škôl. Tých prišlo v septembri 2018 do evidencie 5 888. Za osem mesiacov sa ich počet znížil o približne polovicu. „Tá druhá polovica ešte stále zotrváva v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ukazuje sa, že najväčším problémom je v tomto prípade ich vlastná motivácia nastúpiť do zamestnania. Často im zázemie zabezpečujú rodičia, čo znižuje ich motiváciu prijať prácu za ponúkanú mzdu. Súvisí to však aj s tým, že kvalita stredného aj odborného vzdelávania stále nezodpovedá potrebám zamestnávateľov,“ vysvetľuje Branislav Ondruš. Potrebná je preto nielen aktivita úradov práce, ale aj reflektovanie požiadaviek zamestnávateľov vo vzdelávaní a zvyšovanie motivácie mladých prijať prácu napríklad mzdou.

25. 06. 2019 

Sporitelia v 2. pilieri získajú komplexné informácie

MPSVR pokračuje v plnení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2018 – 2020, v ktorom sme sa zaviazali okrem iného zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok. Práve schválenou novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení získajú sporitelia komplexné informácie o dôchodku z 2. piliera.
 

Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, na základe zmien v zákone nadobudnú novú podobu a obsah dva dôležité dokumenty, a tým je výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a informácia o dôchodkoch. Tie im jasným, zrozumiteľným spôsobom poskytnú užitočné údaje, na základe ktorých sa budú môcť individuálne rozhodovať a finančne plánovať svoju budúcnosť v súvislosti s odchodom do dôchodku. „Sporiteľ na základe nového výpisu získa okrem iného aj informáciu o dôchodkovom, resp. predpokladanom dôchodkovom veku a o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku a výške predpokladaného mesačného dôchodku,“ podčiarkuje minister. 

Významnou zmenou bude aj sprostredkovanie kľúčových informácií, ktoré pomôžu účastníkom 2. piliera pri investičnej stratégii dôchodkového fondu. Na základe nich budú môcť zvážiť prípadné riziká a prijať lepšie investičné rozhodnutia. Novelou zákona sa ďalej zabezpečí aj bezplatný prístup správcov dôchodkových úspor k aktuálnym údajom sporiteľov resp. účastníkov o mieste ich pobytu, a to na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu a informácie o dôchodkoch. „Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú. Na základe kvalitných, primeraných, ucelených informácií sme aj týmto krokom podporili ich finančné plánovanie, ale najmä rozhodovanie o budúcej výške príjmu na dôchodku,“ dodáva minister Richter. 

Prvým krokom v tomto procese boli zmeny vykonané v doplnkovom dôchodkovom sporení (3.pilier) od januára tohto roku. Druhým sú prijaté zmeny v 2. pilieri a v rámci tretej fázy sa následne zlepší aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia. Výsledkom tejto dlhodobej iniciatívy bude individualizovaný dokument tzv. oranžová obálka. Občanom týmito krokmi čo najviac uľahčíme rozhodovanie, pretože budú mať všetky údaje o stave a hodnote dôchodkových úspor.

25. 06. 2019 

Sociálna ekonomika v legislatíve a v praxi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v dňoch 20. - 21. júna 2019 medzinárodné podujatie Peer Review s názvom „Sociálna ekonomika a sociálne podniky v legislatíve a v praxi“. Poznatky a skúsenosti v oblasti sociálnej ekonomiky si na ňom vymenili účastníci z 10 vybraných krajín EÚ.
 

Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s predstaviteľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Ristom Raiviom. „Som veľmi rád, že práve Slovensko môže hostiť takéto hodnotné podujatie. S prípravou legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní máme veľmi čerstvé skúsenosti a práve tu vidíme priestor baviť sa o tom, čo ešte vieme vylepšiť a čo sa uchytilo v iných krajinách,“ uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš. 

Na stretnutí prezentovali zúčastnené členské krajiny a zástupcovia Európskej komisie vlastné skúsenosti s fungovaním sociálnej ekonomiky. Následne v pracovných skupinách diskutovali predovšetkým o hlavných typoch priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky, o právnom a regulačnom rámci pri podpore sociálneho podnikania a tiež o tom, ako môžu sociálne podniky vytvoriť efektívne a udržateľné pracovné miesta napríklad pre dlhodobo nezamestnaných. Hovorili aj o hlavných výzvach pri meraní hospodárskeho a sociálneho vplyvu sociálnych podnikov. „Teší ma, že kolegovia zo zastúpených krajín náš nový zákon na podporu sociálneho podnikania považujú za jeden z najlepších v EÚ. Vyzdvihli najmä vzácnu kombináciu spolupráce pri jeho príprave medzi predstaviteľmi MPSVR SR, zástupcami akademickej obce, ako aj expertmi z praxe,“ informoval Branislav Ondruš. 

Organizáciu podujatia všetci vysoko ocenili. „Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a politickú podporu,“ uviedla v závere riaditeľka odboru európskej stratégie zamestnanosti MPSVR SR a zároveň iniciátorka tohto podujatia Ľubica Růžičková. 

Medzi účastníkmi podujatia nechýbali viacerí domáci experti, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyne SAV Zuzany Polačkovej, ako aj starostu obce Spišský Hrhov a zároveň zakladateľa sociálneho podnikania na Slovensku Vladimíra Ledeckého.

25. 06. 2019 

Sociálna ekonomika v legislatíve a v praxi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v dňoch 20. - 21. júna 2019 medzinárodné podujatie Peer Review s názvom „Sociálna ekonomika a sociálne podniky v legislatíve a v praxi“. Poznatky a skúsenosti v oblasti sociálnej ekonomiky si na ňom vymenili účastníci z 10 vybraných krajín EÚ.
 

Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš spolu s predstaviteľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Ristom Raiviom. „Som veľmi rád, že práve Slovensko môže hostiť takéto hodnotné podujatie. S prípravou legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní máme veľmi čerstvé skúsenosti a práve tu vidíme priestor baviť sa o tom, čo ešte vieme vylepšiť a čo sa uchytilo v iných krajinách,“ uviedol štátny tajomník Branislav Ondruš. 

Na stretnutí prezentovali zúčastnené členské krajiny a zástupcovia Európskej komisie vlastné skúsenosti s fungovaním sociálnej ekonomiky. Následne v pracovných skupinách diskutovali predovšetkým o hlavných typoch priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky, o právnom a regulačnom rámci pri podpore sociálneho podnikania a tiež o tom, ako môžu sociálne podniky vytvoriť efektívne a udržateľné pracovné miesta napríklad pre dlhodobo nezamestnaných. Hovorili aj o hlavných výzvach pri meraní hospodárskeho a sociálneho vplyvu sociálnych podnikov. „Teší ma, že kolegovia zo zastúpených krajín náš nový zákon na podporu sociálneho podnikania považujú za jeden z najlepších v EÚ. Vyzdvihli najmä vzácnu kombináciu spolupráce pri jeho príprave medzi predstaviteľmi MPSVR SR, zástupcami akademickej obce, ako aj expertmi z praxe,“ informoval Branislav Ondruš. 

Organizáciu podujatia všetci vysoko ocenili. „Sociálna ekonomika nie je jednorazové riešenie, ale beh na dlhú trať, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, ako aj odbornú a politickú podporu,“ uviedla v závere riaditeľka odboru európskej stratégie zamestnanosti MPSVR SR a zároveň iniciátorka tohto podujatia Ľubica Růžičková. 

Medzi účastníkmi podujatia nechýbali viacerí domáci experti, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vrátane riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyne SAV Zuzany Polačkovej, ako aj starostu obce Spišský Hrhov a zároveň zakladateľa sociálneho podnikania na Slovensku Vladimíra Ledeckého.

25. 06. 2019 

Podporou budovania chodníkov, ciest, mostov a lávok pre peších zlepšíme prístup obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom výzvy bude zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK (marginalizovaných rómskych komunít) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie na výzvu je 11 miliónov EUR. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestných ciest, chodníkov, mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania (napr. škola, škôlka), ambulantnej formy sociálnej služby (napr. komunitné centrum, centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti (obecný/mestský úrad, obecný/mestský podnik, sociálny podnik, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka/stanica hromadnej dopravy). Inštitúcie resp. služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi MRK.

Oprava a údržba pozemný komunikácii nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Uplatňovanie princípov 3D je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

"Projekty zamerané na miestne komunikácie, ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry, pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce, zdravotnej starostlivosti, ako aj k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí, čo napomôže k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú particiáciu v spoločnosti" vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

25. 06. 2019 

Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to najmä k dokumentácii súvisiacej s implementáciou projektov.

Vzdelávacia aktivita je určená pre zamestnancov prijímateľa a pre osoby podieľajúce sa na administratívno-technickom zabezpečení projektu, t. j. osoby pripravujúce Hlásenie o začatí realizácie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy a ďalšiu relevantnú dokumentáciu, vrátane práce s ITMS2014+.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

v utorok 9. júla 2019 od 9:30 do 13:30 na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica

Vašu účasť vrátane miesta kde sa aktivity zúčastníte, prosím, potvrďte najneskôr do 20. júna vyplnením on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a pre účastníkov školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese david.bodnar@minv.sk.                               

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť!

25. 06. 2019 

Úrad vicepremiéra začal mapovať pokrytie ultra-rýchlym internetom

Detailné informácie o ultra-rýchlom internete na Slovensku či prehľad o plánoch telekomunikačných operátorov, ako chcú investovať do pokrytia v najbližších troch rokoch. To je cieľom mapovania internetového pokrytia, s ktorým začal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dôvodom, pre ktorý tak robí, je budúce eurofondové programové obdobie 2021 – 2027, v ktorom chce Slovensko čerpať peniaze na širokopásmový internet. 
 
„Cieľom mapovania je, aby každý jeden obyvateľ Slovenskej republiky mal možnosť využívať širokopásmové služby pripojenia na internet v mieste svojho bydliska,“ povedal podpredseda vlády Richard Raši.
 
Aby sme mohli použiť európske peniaze na financovanie širokopásmového vysokorýchlostného internetu, musíme splniť jednu základnú podmienku, ktorou je existencia národného plánu v oblasti širokopásmového pripojenia. Jeho vznik je podmienený mapovaním pokrytia. Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach a zisťoval dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020. Aktuálne mapovanie vychádza zo strategických cieľov Európskej únie pre oblasť konektivity do roku 2025.
 
Tento raz sa bude zisťovať dostupnosť internetu s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac na všetkých adresách na Slovensku. Túto rýchlosť bude možné zvýšiť na 1Gbit/s. Pri prvom mapovaní sa vytvoril zoznam bielych miest, tentokrát to bude zoznam bielych adries. Pôjde o všetky adresy, ktoré v súčasnosti nie sú, a ani v najbližších troch rokoch nebudú pokryté ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením na internet, čo je minimálne 100 Mbit/s. Na základe zistených dát bude možné pripraviť národný plán pripojenia.
 
„Mapovaním budeme zisťovať niečo, čo Slovenská republika nikdy doteraz nezisťovala. To, či a akým spôsobom je každá jedna adresa na Slovensku pokrytá telekomunikačnými službami. Laicky povedané, aký internet je dostupný na každej adrese v našej krajine,“ vysvetlil Richard Raši. ÚPVII bude od operátorov požadovať, aby pre každú adresu uviedli najvyššiu možnú rýchlosť, ktorú dokážu zákazníkovi garantovať bez dodatočných zmien a úprav.
 
Úrad vicepremiéra zaslal operátorom mail s požiadavkou, aby poslali svoje údaje o pokrytí, aktuálny aj plánovaný stav a aké majú plány v najbližších troch rokoch. V auguste by mali poslať vyplnenú databázu adries a následne sa údaje vyhodnotia a pripravia sa podklady do národného plánu, ktorý by mal byť hotový do konca roka. Do mapovania sa môžu telekomunikačné podniky zapojiť aj zaslaním e-mailu na adresu broadband@vicepremier.gov.sk.

25. 06. 2019 

Dobré fondy-Bojnický zámok

 
Navštívili ste už niekedy jednu z najznámejších pamiatok na celom Slovensku – Bojnický zámok?  Aj vďaka prostriedkom z Európskej únie bolo možné zrekonštruovať jednu z veží tohto historického klenotu. 

Súčasťou rekonštrukcie boli nielen stavebné úpravy ale aj špeciálne klimatizované vitríny v expozícii päťhrannej veže, vďaka ktorým bolo možné vytvoriť ideálne podmienky pre cenné exponáty. V rámci rekonštrukcie boli urobené aj úpravy v zámockej kaplnke, kde je teraz vystavený známy bojnický oltár. Táto významná pamiatka je aj vďaka európskym prostriedkom chránená v špeciálnej klimatizovanej schránke, ktorá ho umožňuje zachovať v dobrom stave. V kaplnke boli ďalej zatienené okná a to preto, aby priame slnečné svetlo neškodilo vzácnym freskám, ktoré sa tu nachádzajú. 

Na rekonštrukciu päťhrannej veže a úpravy v zámockej kaplnke prispela Európska únia sumou takmer 750 000 eur.

Krátkou návštevou Bojnického zámku vás prevedie vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. A možno vás naše video inšpiruje natoľko, že budete chcieť toto skvelé miesto navštíviť už toto leto.
25. 06. 2019 

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY POKRAČUJE V ZEFEKTÍVŇOVANÍ SVOJICH PROCESOV

ajvyšší súd SLovenskej republiky pokračuje v zefektívňovaní svojich procesov
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) národným projektom (NP) „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 2“, ktorý je kontinuálnym pokračovaním už realizujúceho sa  národného projektu.

Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti NS SR prostredníctvom posilnenia analytických kapacít vrátane zefektívnenia procesov rozhodovacej činnosti NS SR, nastavenia systému automatizácie procesov,  zvýšenia informovanosti, skvalitnenia súdnych rozhodnutí a zabezpečenie softvérovej podpory Kancelárie najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNSSR), čo prispeje k skráteniu dĺžky súdnych konaní. „Vytvorenie uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nie len sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou bude považované za jeden z príkladov dobrej praxe v rámci prioritnej osi 2 OP EVS,“  doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Ciele projektu budú naplnené realizáciou dvoch hlavných aktivít ,,Zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR“ a „Zefektívnenie podporných činností KNSSR“.  Prvá  aktivita zahŕňa dobudovanie kvalifikovaného tímu analytickej jednotky, revitalizáciu a modernizáciu knižnice a odborné diskusné stretnutia zamerané na zvýšenie kvality rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR. Druhou líniou je aktivita, ktorá slúži na overenie možnosti automatizácie procesov pre rozhodovaciu činnosť sudcov s hlavným zámerom vytvorenia podkladov pre Centrálny systém súdneho riadenia, informačná podpora KNSSR, zriadenie nových Informačných centier súdu a zefektívnenie ich služieb pre zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo počas obdobia 37 mesiacov a bude podporený z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške sumou 6 438 017,83 EUR.

25. 06. 2019 

Európska komisia vás pozýva na účasť v kvíze #EUinMyRegion.

Kvíz je dostupný online až do 31. augusta 2019.

Kvíz obsahuje otázky s viacerými možnosťami týkajúcimi sa európskych regiónov.

Účastníci musia mať 18 alebo viac rokov.

Účastníci sa prihlásia do súťaže s platnou e-mailovou adresou.

Účastníci, ktorí poskytli nepresné osobné a kontaktné údaje, budú diskvalifikovaní.

Víťazmi sú účastníci, ktorí správne odpovedali na všetky otázky v čo najkratšom čase.

Darčekový kôš plný regionálnych pochúťok z celej Európy bude udeľovaný každý mesiac počas trvania kampane.

Oznámenie piatich víťazov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:
30. júna
31. júla
31. augusta

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, aby zaslali poštovú adresu, kde bude cena doručená.

Víťazi budú mať mesiac na prijatie ceny. Ak výherca neodpovie do jedného mesiaca, je diskvalifikovaný.

Cena - kôš s regionálnymi špecialitami - nemôže byť vymenená za inú cenu alebo za jej peňažnú hodnotu.

04. 06. 2019 

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Názov: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
jur
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov prostredníctvom vybudovania prestupného dopravného terminálu a tým prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre obyvateľov mesta a spádových obcí.
jur1
Hlavné aktivity projektu: 
Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

 • Zriadenie prestupného dopravného terminálu
 • Vytvorenie parkoviska P + R a B+R

 
V rámci aktivity 1 sa vytvorí prestupný uzol vrátane  dobrých podmienok pre cyklistickú dopravu. Celé realizované územie bude bezbariérové s bezbariérovými prístupmi. Chodníky budú vybavené signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých.  Pre zvýšenie komfortu budú v predstaničnom priestore realizované prístrešky autobusových zastávok a  osadený drobný mobiliár. Skavlitnia a dobudujú sa spevnené ploch (cesty a chodníky). Na záver sa zrealizujú sadové úpravy, rekultivuje sa zeleň, vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený.
V rámci aktivity 2 bude vybudovaných 58 parkovacích miest (P+R), 2 parkovacie miesta pre autobusy, zázemie pre cyklistov vo forme prestrešených cyklostojanov(B+R), ktoré budú umiestnené v tesnej blízkosti železničného nástupištia.
jur3
Situácia po realizácii projektu:

 • lepšie previazanie prvkov VOD,
 • zvýšenie počtu cestujúcich v železničnej a autobusovej doprave,
 • zvýšenie komfortu cestovania,
 • riešenie prestupného dopravného uzla prispôsobené zdravotne postihnutým obyvateľom debarierizáciou a prvkami univerzálneho navrhovania verejných priestorov,
 • v rámci projektu sa vytvorí priestor pre elektronickú informačnú tabuľu, ktorá bude osadená v rámci projektu,
 • bezpečnejšie využívanie nemotorovej dopravy vďaka prístupu k doplnkovej infraštruktúre cyklodopravy (prestrešené stojany pre bicykle s možnosťou ich uzamykania, cyklo odpočívadlo, a iné),
 • sprehľadnenie VOD,
 • vyriešenie stacionárnej dopravy vybudovaním parkovacích miest P+R, B+R, K+R, ktorá v súčasnosti obmedzuje voľný pohyb obyvateľom a vozidlám VOD.

 jur2
Prijímateľ: Mesto Svätý Jur
Celkové oprávnené náklady projektu:  612 889,07 €
 
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 582 244,62 €
Vlastné zdroje:  30 644,45 €
Operačný program: IROP 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2018

04. 06. 2019 

V Štúrove dokončili výstavbu novej okružnej križovatky

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek dnes v Štúrove slávnostne otvoril novú okružnú križovatku, ktorá nahradila starú nevyhovujúcu križovatku na ceste I/76 v meste. Kruhový objazd zvýši plynulosť dopravy a bezpečnosť cestnej premávky. Križovatka bola zrekonštruovaná s finančnou podporou z eurofondov.
 sturovo krizovatka 2
Teší ma, že Štúrovo bude mať peknú modernú a hlavne bezpečnú novú križovatku, pri ktorej sa nezabudlo ani na cyklistov. Aj takéto stavby pomáhajú predchádzať nehodovosti na cestách a zlepšujú život obyvateľov miest a obcí,“ povedal minister Arpád Érsek.
 sturovo krizovatka 1
Výstavba križovatky  bola spojená s rekonštrukciou existujúcej cesty I/76. Existujúca vozovka nahradená novou a súčasne sa rozšírila na šírku 8 metrov. Križovatka s bypassom zo smeru Nána – Komárno spája cestu Komenského-Nanánska s Hlavnou ulicou, Zrínskeho ulicou a miestnou cestou  ku kúpalisku Vadaš. Pozdĺž komunikácie boli vybudované cyklistické pruhy.
 
Výstavba sa začala minulý rok v januári a motoristi si v súčasnosti už užívajú novú cestu. Náklady na prestavbu boli takmer 1,7 milióna eur a 85 % z nich financovala Európska únia prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Celkovo sa má v rámci OPII do roku 2023 postaviť a zmodernizovať na Slovensku až 300 km ciest I. triedy.
 
V Nitrianskom kraji práve prebieha rekonštrukcia štyroch mostov na cestách 1. triedy:
•          I/51 Levice - most 51-146
•          I/75 Slatina, most č.75-042
•          I/64 Nitra most 64-019
•          I/75 Nové Zámky most č.75-016
 
Slovenská správa ciest pripravuje súťaže na modernizáciu ďalších troch cestných úsekov:

 • I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove                     

•          I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky
•          I/51 Golianovo - Vráble   

04. 06. 2019 

Dobré fondy EÚ - čistička odpadových vôd "Sever"

Vďaka projektu čističky odpadových vôd "Sever" je voda z regiónu Topoľčian, Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou po prečistení priezračná a nespôsobuje žiadne environmentálne škody. Súčasťou projektu Sever je okrem iného aj výstavba 49 čerpacích staníc a takmer 100 km kanalizácie.

Skvelou správou je, že na nové čistiarenské kapacity bude napojených viac ako 3 700 domácností. Celý tento komplexný projekt, ktorého súčasťou sú najmodernejšej čistiace technológie, mohol byť zrealizovaný aj vďaka finančnej investícii z európskych prostriedkov vo výške 47 miliónov eur.

04. 06. 2019 

Nová cyklotrasa v Poprade vedie popri rieke a spája centrum s akvaparkom

V najväčšom meste pod Tatrami pribudli ďalšie stovky metrov chodníka pre cyklistov. Nová cyklotrasa vedie popri rieke a spája centrum Popradu s tamojším akvaparkom. Hoci chodník skolaudovali ešte v máji, slávnostne ho uviedli do prevádzky v utorok. Vedúca odboru výstavby Mestského úradu (MsÚ) v Poprade Kristína Horáková uviedla, že nová trasa má viac ako 1,3 kilometra.

cyklopoprad

Celý projekt cyklistickej komunikácie je rozdelený na niekoľko etáp, teraz oficiálne ukončili úsek B, ktorý spája mesto zo západu na východ obojsmerným chodníkom vedúcim prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta. „Uvedená trasa cyklochodníka sa následne prostredníctvom úseku A Poprad - Západ - Mestský úrad prepája s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri záhradkách. V smere na východ pokračuje cyklochodník úsekom C - most na ulici Športovej - štátna cesta I/66 pri akvaparku a úsekom D štátna cesta I/66 - most D1 Matejovce,“ ozrejmila Horáková.

Celkové náklady na výstavbu chodníka dosiahli približne 950.000 eur, pričom časť z týchto prostriedkov by mala byť refinancovaná z fondov Európskej únie. Momentálne je žiadosť o nenávratný finančný príspevok v štádiu posudzovania procesu verejného obstarávania. Súčasťou chodníka sú aj tri lávky cez rieku Poprad a dve odpočívadlá – pri MsÚ a v parku na ulici Popradské nábrežie. "Dochádza aj ku križovaniu s miestnymi komunikáciami, na čo upozorňuje i dopravné značenie. Chcela by som vyzvať vodičov i peších účastníkov cestnej premávky, aby boli maximálne opatrní pri prechádzaní týmito trasami," upozornila Horáková.

Za myšlienkou vybudovať cyklistickú trasu, ktorá by spájala sídlisko západ s Matejovcami, je Občianske združenie Pre mesto, ktorého členom bol aj súčasný viceprimátor Ondrej Kavka. Ten v utorok pripomenul, že hlavnou ideou bolo postupne spájať prostredníctvom cyklistického chodníka všetky mestské časti s centrom. „Najprv sme chceli prepojiť centrum s historickou Spišskou Sobotu a akvaparkom, to sa nám podarilo presadiť a aj zrealizovať. Verím, že budeme postupne pokračovať ďalej až smerom na Veľkú Lomnicu a do konca tohto volebného obdobia dokončíme cyklotrasu až k čističke odpadových vôd za Matejovcami,“ zdôraznil Kavka. Podľa jeho ďalších slov v pláne je vybudovanie chodníka pre cyklistov aj zo sídliska Juh do centra a nasledovať by mohla aj trasa spájajúca mestskú časť Veľká s akvaparkom.

04. 06. 2019 

Dobré fondy EÚ – kaštieľ v Čičmanoch

Už ste mali niekedy možnosť navštíviť Čičmany? V tejto dedinke sa nachádzajú jedinečné drevenice s charakteristickými bielymi ornamentmi. Vedeli ste, že tieto typické čičmianske motívy boli dokonca použité aj ako symbol slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016? Dominantou tejto krásnej obce je čičmiansky kaštieľ, ktorý bol aj vďaka európskym prostriedkom zrekonštruovaný. Európska únia prispela na rekonštrukciu sumou 176 000 eur.

04. 06. 2019 

Súťaž EUinmyregion 2019 - Príbehy

Pravidlá

1. Téma súťaže
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku vás týmto pozýva na účasť v súťaži „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne, aby ste mohli prezentovať projekty financované z prostriedkov EÚ okolo vás.
Príbehy musia byť o projekte alebo programe financovanom EÚ.
Príbehy môžu mať akúkoľvek podobu: foto, video, blogový príspevok, zvuk, príspevky na platforme sociálnych médií, obrázky, vlákna služby Twitter atď.
Príbehy musia byť trvalé a verejné.

2. Ako sa zúčasniť

Účastníci môžu vstúpiť do súťaže Európa v mojom regióne zaslaním e-mailu s odkazom na publikovaný príbeh na adresu info@euinmyregion.eu

Účastníci by si mali vybrať medzi dvoma kategóriami: „občania“ a „odborníci“ - kategória by sa mala objaviť v predmete e-mailu: „EUinMyRegion Storytelling“

Odborníci sú osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcov finančných prostriedkov EÚ alebo úradník pre komunikáciu o projekte financovaný EÚ.

3. Spôsobilosť

Účastníci musia mať 18 alebo viac rokov

Zamestnanci a bezprostrední príbuzní zamestnancov zadávateľa alebo jeho príslušných materských, dcérskych alebo pridružených spoločností alebo akejkoľvek inej osoby spojenej s touto súťažou sú vylúčení z účasti.

Všetky príspevky budú starostlivo moderované.

4. Prihlášky

Účastníci môžu odovzdať toľko príbehov, koľko chcú.
Všetky príbehy, ktoré spĺňajú pravidlá a budú odoslané do termínu, budú akceptované. Redakčná nezávislosť je zaručená.
Európska komisia preloží vaše príbehy do angličtiny (v prípade potreby), pošle vám preklad a propaguje vaše príbehy prostredníctvom sociálnych kanálov (Facebook, Twitter) pomocou hashtagu #EUinmyRegion.

5. Autorské práva

Všetky príspevky musia byť originálne a účastník musí byť jediným vlastníkom alebo nadobúdateľom autorských práv.

Vstupom do súťaže si účastníci zachovávajú plné autorské práva svojich obrázkov a textu. Účastníci tiež udeľujú Európskej komisii právo publikovať a vystavovať predložené príspevky.
Za toto použitie nebude Európska komisia platiť žiadny poplatok.

Účastníci musia získať písomný súhlas od všetkých osôb vo veku od 18 rokov, ktoré sú identifikovateľné v príbehu. Účastníci, ktorí urobia fotografiu osoby mladšej ako 18 rokov, musia zabezpečiť, aby získali písomný súhlas rodiča / opatrovníka dieťaťa/.
Úlohou účastníkov je zabezpečiť, aby bol získaný potrebný súhlas. Účastníci si musia ponechať všetky formuláre , pretože môžu byť požiadaní, aby preukázali, že súhlas bol daný. Stiahnite si formulár na vydanie tu.

Účastníci by si mali ponechať pôvodný digitálny súbor , pretože môžu byť požiadaní, aby preukázali vlastníctvo diela, ako aj poskytnutie fotografie podávateľovi v najvyššom možnom rozlíšení.

6. Moderovanie

Všetky príbehy sú skontrolované, aby ste sa uistili, že pred prijatím spĺňajú pravidlá súťaže. Na stránky súťaže budú pridané iba príbehy, ktoré sú v súlade s pravidlami súťaže. Po skontrolovaní príbehu dostanú účastníci e-mail s oznámením, či bol prijatý alebo zamietnutý.

7. Obdobie na prihlášky

Príbehy môžu byť do súťaže zaslané kedykoľvek v období od 1. apríla do 18. augusta 2019, 23:59 Stredoeurópsky letný čas.
8. Výber víťazov

Porota zložená z troch komunikačných odborníkov vyberie víťazov.

Porota bude posudzovať:

Vzhľad: rozpráva príbeh niečo, čo sme nevedeli nad rámec základných faktov financovaného projektu?
Príbehy o ľuďoch: opisuje tento príbeh projekt, alebo rozprávate príbeh ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú?

Najlepšie príbehy nám nepovedia len niečo, čo sme nevedeli. Hovoria nám zaujímavý príbeh pomocou osobného, ​​autentického hlasu. Sú mienené a zaujímavé a jednoducho informatívne. Môžu byť vtipné alebo vášnivé, alebo zvedavé, alebo zaujímavé alebo sarkastické.

9. Ceny

Traja víťazi kategórie „občania“ sa zapoja do dvojtýždňového programu , ktorý je šitý na mieru, do komunikácie EÚ a zažije prácu  komunikačného oddelenia v inštitúcii EÚ, v komunikačnej agentúre a v médiách, ktoré sa týkajú Bruselu. Program sa bude konať od 29. septembra do 13. októbra v Bruseli.

Traja víťazi kategórie „experti“ sa zapoja do špecializovaného školenia na vysokej úrovni o komunikácii v Bruseli od 5. do 7. októbra v Bruseli.

10. Prijatie súťažných pravidiel

Vstupom do tejto fotografickej súťaže účastníci súhlasia s tým, že budú viazaní Pravidlami súťaže, vrátane záruk na autorské práva k zápisom.

06. 05. 2019 

Prognóza dodatočnej potreby zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje dodatočnú potrebu zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odborný a príbuzné učebné odbory.
 

Predmetné informácie nájdete na stránke  https://trendyprace.sk/sk/plan-vykonov 

06. 05. 2019 

Slovensko sa oficiálne zapojilo do boja o sídlo ELA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo Európskej komisii oficiálnu ponuku Slovenska na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave. Všetkých uchádzačov o sídlo agentúry spoznáme 13. mája, keď Komisia zverejní ponuky. Následne ich vyhodnotí a 13. júna 2019 rozhodnú o „víťazovi“ ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.
 

Výborná geografická poloha, priame spojenie na medzinárodné letisko vo Viedni a v Bratislave, diaľnica do Viedne, Prahy a do Budapešti. Taktiež spoľahlivá verejná doprava do celého mesta, dostatok kvalitného bývania, dostupná zdravotná starostlivosť, široké možnosti vzdelávania v cudzích jazykoch na všetkých stupňoch. Aj to sú výhody, ktoré ponúka Bratislava novej európskej inštitúcii a jej zamestnancom. „Som presvedčený, že spĺňame všetky kritériá pre zriadenie sídla takejto agentúry, či už je to geografická poloha Slovenska, prístupnosť budovy, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov, ale aj kultúra alebo relax. Bratislava jednoducho má čo ponúknuť,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že naše hlavné mesto sa radí k najzelenším a najbezpečnejším v Európe. 

Pre sídlo Európskeho orgánu práce navrhuje Slovensko budovu Landererova 12 v centre Bratislavy. Tá jediná v súčasnosti spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019. Pre zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. „Slovensko je plne pripravené hostiť Európsky orgán práce, o čom som už informoval aj viacerých ministrov práce krajín EÚ na bilaterálnych rokovaniach. Teší ma, že na stretnutiach vysoko oceňujú našu pripravenosť a sympatizujú s nami. To mi dáva väčší optimizmus v tomto neľahkom súboji,“ priznáva minister Richter. Dúfa, že pri rozhodovaní zaváži aj skutočnosť, že Slovensko je poslednou krajinou z veľkej vlny rozširovania EÚ v roku 2004, ktorá je zároveň členom eurozóny aj Schengenu, bez európskej agentúry či inštitúcie na svojom území. 

Slovensko prejavilo záujem o získanie sídla pre novú európsku inštitúciu prakticky už na začiatku prípravy legislatívy na jej zriadenie. Európsky orgán práce považuje za nevyhnutnú pomoc pre občanov, podniky a vlády pri cezhraničnej pracovnej mobilite. Môže zabrániť zneužívaniu pravidiel a ochrániť zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov. „Hlavným impulzom nášho záujmu bol odborný profil, ktorým sa môžeme v oblasti pracovnej mobility pochváliť. Slovensko totiž už dávno nie je iba krajinou, ktorá vysiela, ale je aj krajinou, ktorá prijíma zahraničných pracovníkov. A to so sebou prináša nielen pozitíva, ale aj negatíva. Preto som v roku 2017 inicioval a hostil regionálne fórum ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu pri odhaľovaní nelegálnej práce. Prijali sme aj Stratégiu pracovnej mobility, ktorá má garantovať všetkým pracovníkom rovnaké sociálne práva a pracovný štandard bez ohľadu na krajinu ich pôvodu,“ vyzdvihuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter naše skúsenosti s cezhraničnou mobilitou. 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

06. 05. 2019 

STRETNUTIE DRUŽOBNÝCH OBCÍ ZA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Obec Lipovník získala podporu na realizáciu projektu s názvom „Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí“ z programu Európskej únie Európa pre občanov.

Projekt je zameraný na aktívne zapojenie občanov do verejného a politického života a vedenia diskusii o otázkach európskeho politického programu.
V súčasnosti sa v Európe diskutuje o jej budúcnosti, pričom do debaty sa zvyčajne pozývajú univerzity, odborníci, rôzne inštitúcie a krajské mestá. Podujatia sa bežne realizujú vo veľkých mestách. Občania žijúci v menej rozvinutých oblastiach na vidieku, resp. ľudia zo znevýhodneného prostredia majú menej príležitostí na prezentáciu svojich názorov, pričom dopady politických rozhodnutí EÚ sa rovnako dotýkajú každého európskeho občana. Tento jav je ešte viac typický pre ľudí s nízkou digitálnou gramotnosťou, ktorí sa ťažšie dostávajú k aktuálnym informáciám a preto sa nezapájajú ani do dialógu o budúcnosti Európy cez Internet. Občania, ktorí majú pocit, že ich názor na rôzne aspekty života na úrovni Únie nie je dôležitý, sú viac ohrození euroskepticizmom.

Našim cieľom je dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov obyvateľov žijúcich v menej rozvinutých regiónoch k európskym otázkam a ich aktivizácia k voľbám do EP prostredníctvom realizácie rôznych aktivít za účasti projektových partnerov z 5 členských štátov.

Hostia prídu do obce Lipovník dňa 09. mája 2019, pričom hlavné programy sa budú realizovať 10.a 11.mája.V rámci štvordňového podujatia sa budeme venovať histórii Únie, jej vývoju a úspechom, posilneniu pocitu spolupatričnosti v Európe, aktivitám zameraným na lepšie pochopenie tvorby politiky EÚ a na prezentovanie názorov zúčastnených občanov z 5 krajín Únie. Predstavením rozvojových aktivít realizovaných vďaka EÚ priamo v teréne chceme prezentovať konkrétne prínosy EÚ členstva. Predstavením Bielej knihy o budúcnosti Európy a následnou diskusiou sa podporí demokratická a občianska účasť občanov. Počas spoločenského programu pomocou kancelárie Europe Direct sa poskytnú širokej verejnosti informácie o Európskej únii za účelom rozšírenia vedomostí o Únií a k jej lepšiemu pochopeniu občanmi. Diskusia s kandidátmi za europoslanca bude silnou motiváciou pre účasť vo voľbách do EP. Podujatie sa končí 12. mája 2019 aktivitami zameranými na posilnenie solidarity a vzájomného porozumenia, ako aj na rozvoj družobného partnerstva do projektu zapojených subjektov. 

06. 05. 2019 

Vďaka špeciálnym automobilom sa hasiči dostanú do vysokohorského terénu

Slovenským hasičom budú slúžiť nové špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6 x 6. Prvé tri z ôsmich vozidiel odovzdala v piatok hasičom v rámci medzinárodnej výstavy hasičskej a záchranárskej techniky FirEco v Trenčíne ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). 

 „Nová hasičská technika bude slúžiť hasičom pri výkone povolania, no v konečnom dôsledku z nej budú mať osoh všetci obyvatelia. Financovali sme ju z operačného programu Kvalita životného prostredia. Dnes sme odovzdali tri vozidlá, jedno bude v Poprade, druhé v Banskej Bystrici a tretie v Bratislave,“ priblížila ministerka s tým, že cena jedného vozidla je 280.000 eur, jeho vývoj trval na Slovensku dva roky a s porovnateľnými autami je cena o polovicu nižšia. 

Ako dodala, výnimočnosť vozidiel je v tom, že nikde na svete neexistujú vozidlá podobného typu. „Vozidlo vie odviezť 2000 litrov vody a má špeciálnu nadstavbu, ktorú je možné premiestniť bez podvozku do ťažko dostupného terénu pomocou helikoptéry. Potom pomocou bambi vaku alebo jazierkového systému sa dajú nádrže napĺňať. Vieme tak vo vysokohorskom a ťažko dostupnom teréne hasiť požiare,“ zdôraznila Saková. 

Podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexandra Nejedlého je úlohou hasičov napríklad pri lesnom požiari dostať techniku, ľudí a čo najviac vody čo najvyššie. 

„A toto vozidlo to presne spĺňa. Opäť sme posunuli hranicu dojazdnosti našich vozidiel o ďalšie stovky metrov vyššie. A čo je ešte dôležitejšie, ak vozidlo už nebude zvládať terén, vieme tú nadstavbu zobrať a presunúť ju ešte vyššie,“ zdôraznil Nejedlý s tým, že počas najbližších dvoch týždňov odovzdajú hasičom ďalších päť rovnakých vozidiel.​

02. 05. 2019 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 účinnú od 30.04.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0 a vydanie Metodického usmernenia pre zamestnancov RO pre OP KŽP č. 1/2019 k posudzovaniu vplyvov prebiehajúcich skúmaní na implementáciu projektov.

02. 05. 2019 

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019

dňa 26.4.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činnosti J1 „Podpora elektromobility“.

 

Požadované prílohy zasielajte do 14.5.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu. V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci činnosti J1, si Vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

 

     Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 14.5.2019 na doručenie požadovaných príloh.

Za porozumenie ďakujeme“

02. 05. 2019 

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu...

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2019, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu...

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2019, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:
a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 
b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 
c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 
d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,
e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. 
boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2019. 
Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu...
V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podatelna@envirofond.sk

02. 05. 2019 

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na webovej stránke Programu obnovy dediny tu...
Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenou podporou obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia tu...

02. 05. 2019 

R. Raši: Členstvo v Európskej únii má zmysel, je to náš spoločný domov

Členstvo v Európskej únii (EÚ), v ktorej sme už od roku 2004, rozvíja slovenskú spoločnosť a pomáha nám v mnohých smeroch. O výhodách, ako aj o tom, čo všetko nám únia prináša, hovoril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na oslave 15. výročia vstupu do EÚ v poľskej Varšave. Na oslavu vicepremiér odcestoval v zastúpení predsedu vlády SR Petra Pellegriniho na pozvanie poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.

Členstvo v Európskej únii nám podľa vicepremiéra Richarda Rašiho prináša množstvo výhod. Využívame zmodernizovanú mestskú hromadnú dopravu, ktorá je financovaná zo zdrojov únie, jazdíme po cestách zaplatených takisto z eurofondov. Deti chodia do škôl, ktoré sú vďaka európskym fondom zrekonštruované a používajú interaktívne tabule financované takisto z EÚ. Okrem toho jazdia Slováci v nových električkách či vlakoch po vynovených tratiach.

Od vstupu do Európskej únie sme do konca minulého programového obdobia získali z európskeho rozpočtu viac ako 18,6 miliardy eur. Počas aktuálneho programového obdobia rokov 2014 – 2020 môžeme využiť ďalších 15,3 miliárd eur. „Európska únia nám priniesla rozvoj občianskej spoločnosti, urýchlila budovanie infraštruktúry, pomohla odstrániť ​​ekologické záťaže a posilnila regionálny rozvoj,“ vysvetlil vicepremiér Richard Raši. Na Slovensko prišli nové technológie a zahraniční investori, čo vytvorilo množstvo nových pracovných miest. Zvýšila sa tak produktivita a podporil sa hospodársky a sociálny rozvoj. Slovensko je pri svojich iba 5,5 miliónoch obyvateľoch aktuálne 39. najväčšou exportnou ekonomikou na svete.

Projekt Európskej únie je podľa podpredsedu vlády SR mimoriadne úspešný, priniesol mier, stabilitu a garantuje slobodu a prosperitu, a to aj pre menšie krajiny, akou je Slovensko. „Význam politiky súdržnosti možno vidieť aj v prípade zmiernenia dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy na našu ekonomiku. Jej negatívny vplyv by bol oveľa vyšší, keby sme nemohli využiť finančnú podporu z únie. Eurofondy u nás ovplyvňujú aj rast hrubého domáceho produktu. V roku 2003 bol HDP na obyvateľa 55 percent priemeru EÚ, dnes je to 77 percent,“ povedal R. Raši.

Zúčastnené strany podpísali na stretnutí aj spoločnú deklaráciu, ktorej cieľom je zosumarizovať prínos členstva v Európskej únii a zároveň načrtnúť vnímanie súčasnej politickej agendy únie, ako aj úvah o jej budúcnosti. V prvom rade sa v deklarácii hovorí o jednotnom trhu, ktorý musí byť ucelený, nedeliteľný a so všetkými členmi únie sa musí zaobchádzať rovnako. Po druhé, dvere do EÚ musia zostať otvorené. Integrácia krajín západného Balkánu by mala byť procesom scelenia Európy. Rozširovanie je najefektívnejším spôsobom podpory reforiem, politickej stability, zrýchlenia ekonomického rastu či zaistenia bezpečnosti a dobrých susedských vzťahov medzi krajinami, ktoré chcú do únie vstúpiť a tými, ktoré už jej členmi sú. Členovia únie musia tiež podľa textu deklarácie uvažovať nad budúcnosťou a tiež sa zamerať na posilnenie bezpečnosti, keďže situácia v pohraničí európskych krajín nie je stabilná. Poslednou spomínanou, no mimoriadne dôležitou, je agenda týkajúca sa klimatických zmien, pričom je potrebné snažiť sa podniknúť také kroky, aby boli dosiahnuté ciele Parížskej klimatickej dohody. V neposlednom rade potrebuje EÚ vyváženú dohodu o viacročnom finančnom rámci, ktorá musí obsahovať účinné a hlavne user-friendly pravidlá implementácie.

V programovom období 2007 – 2013 vyčerpalo Slovensko z európskych peňazí 11,25 miliardy eur. Vybudovalo sa z nich napríklad 155 kilometrov diaľnic či zmodernizovalo 644 kilometrov ciest prvej triedy. Investície smerovali i do modernizácie 80 kilometrov železníc. Nakúpilo sa 67 nových vlakov, Bratislave pribudlo 45 a Košiciam 33 nových električiek. Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 80 nemocníc a polikliník, ako aj 69 zariadení sociálnej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z európskych zdrojov vznikli desaťtisíce nových pracovných miest, vybudovalo sa 1 673 kilometrov kanalizácie, zmodernizovalo viac ako 800 škôl. Investície z únie tak pomáhajú, okrem iného, na Slovensku vyrovnávať regionálne rozdiely. Keby sme nemali možnosť eurofondy čerpať, znižovanie rozdielov by sa zastavilo v 6 z 8 regiónov Slovenska.

V aktuálnom programovom období, ktoré trvá do roku 2020, sa pracuje na ďalších užitočných projektoch a na rozvoji našej spoločnosti. Podporené bude ďalšie dobudovanie železničných tratí, diaľnic, rýchlostných ciest či modernizácia električkových tratí. Podpora smeruje i do budovania cyklotrás, modernizácie nemocníc, pokrytia domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s či do modernizácie a rozširovania kapacít škôlok. V neposlednom rade prinesú európske investície Slovensku aj pomoc s komunálnym odpadom či protipovodňovou ochranou, podporu zamestnanosti mladých, integráciu rómskych komunít či podporu vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

„Chceme sa aktívne podieľať na diskusii o budúcnosti Európskej únie, je to náš spoločný existenčný priestor, ktorý nám poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a prosperity. Únia je našim spoločným domovom a projekt európskej integrácie nemá alternatívu. Je našim spoločným želaním, aby bol aj naďalej úspešný,“ dodal na záver podpredseda vlády SR Richard Raši.

02. 05. 2019 

R. Raši: Rozvoj slovenských regiónov podporíme viac ako miliónom eur

Vicepremiér Richard Raši dnes v Banskej Bystrici ohlásil zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019. Podporené budú aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na prípravu inovatívnych a pilotných projektov.

„Pomoc regiónom je pre nás kľúčová. Systematicky pracujeme na znižovaní regionálnych rozdielov a budovaní lepšej budúcnosti pre slovenské regióny, mestá a vidiecke oblasti. Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť a regionálne rozdiely, s ktorými sa musíme vysporiadať,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že „až 30 % z viac ako milióna eur v tejto výzve poputuje prednostne na projekty realizované v najmenej rozvinutých okresoch.“

V dnes zverejnenej výzve na podporu je vyčlenených 1 135 346 eur. Na jeden projekt je možné získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 10 % z vlastných zdrojov.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce. Dotácie môžu získať napríklad na prípravu mladých ľudí na trh práce, na rozvoj cestovného ruchu, na zvyšovanie kvality života na vidieku, ochranu prírody či  starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 30. júna 2019.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky alebo prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja žiadateľ prikladá  popis projektu, plán aktivít projektu a celkového rozpočtu projektu. Priložiť treba aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak sa projekt realizuje v partnerstve, tak aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva je zverejnená na webe vicepremier.gov.sk.

02. 05. 2019 

MINISTERSTVO VNÚTRA PODPORILO VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIU MATERSKÝCH ŠKÔL

Viac ako 23 miliónov eur je v súčasnosti  zazmluvnených v projektoch v oblasti infraštruktúry materských škôl Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), podporilo doposiaľ 59 nových a rekonštruovaných materských škôl, čím sa vytvorila nová kapacita pre 2 948 detí v predškolskom veku.

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje boli vyhlásené 3 výzvy, ktoré reflektovali na oblasť pomoci infraštruktúry materských škôl. Prvé dve výzvy boli vyhlásené v roku 2016 s vyčlenenou výškou finančných prostriedkov 50 miliónov eur. Výzvy boli určené pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). K uzavretiu výziev došlo začiatkom novembra 2017. Vzhľadom na neminutú alokáciu oboch výziev bola v roku 2018 spustená nová výzva, ktorá prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Výzva má za sebou dve hodnotiace kolá, v ktorých dopyt po zdrojoch EÚ prevýšil prostriedky vyčlenené na túto oblasť. Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola je nastavený na 14. júna 2019 (v závislosti od zostávajúcej alokácie z predchádzajúcich hodnotiacich kôl).

Samotná výzva podporuje výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent, čím dochádza k zlepšeniu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve v obciach s prítomnosťou MRK a budovaniu chýbajúcich kapacít. Potreba razantného zvýšenia zaškolenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít od 3 rokov v materských školách je definovaná ako jedno z opatrení Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, schválenej vládou SR v roku 2012.

Podľa dokumentu „European Union Agency for Fundamental Rights, Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma – zistenia z roku 2016“ medzi hlavné príčiny predčasného ukončovania školskej dochádzky a tým aj nízkej vzdelanostnej úrovne patrí vysoké percento nepripravených a školsky nespôsobilých detí z MRK pri nástupe do základnej školy. Tento stav je spôsobený najmä nízkou dochádzkou rómskych detí v materskej škole, ktorá dosahuje 34% oproti nerómskym deťom 76%.

Deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia potrebujú zvýšenú podporu pri vstupe do vzdelávacieho systému. Výskumy dokázali, že deti z málo podnetného prostredia, ktoré navštevovali materské škôlky, majú pri ďalšom vzdelávaní omnoho menšie adaptačné problémy, väčšiu šancu ukončiť základnú školu a následne pokračovať na strednej škole. Taktiež je menej pravdepodobné, že budú zaradené do systému špeciálneho vzdelávania v dôsledku nedostatočných kognitívnych schopností detí. Preto si osobne myslím, že touto našou výzvou podporíme nie len prístup viac ako 4 916 deťom k predškolskému vzdelávaniu ale aj pozitívnym prístupom k školskej dochádzke“ dodala generála riaditeľka sekcie európskych programov JUDr. Adela Danišková.

V súčasnosti je výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 stále otvorená, čo znamená, že je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do termínu ukončenia 3. hodnotiaceho kola, ktorý je stanovený na 14.6.2019.  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených na výzvu je 25 miliónov eur. Ministerstvo vnútra SR plánuje termínom 14. júna 2019 uzavretie tejto výzvy.

Úspešným vyčerpaním alokovaných prostriedkov na výzvu v rámci špecifického cieľa zameraného na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, rezort Ministerstva vnútra SR podporuje mestá a obce v úsilí vytvoriť podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu ako aj v snahe vytvoriť si dostatočné kapacity pre plánovanú povinnú predškolskú dochádzku.  

Riaditeľ odboru IMRK, Juraj Gmiterko dodáva, že „Vyhlásenie novej výzvy na podporu materských škôl v neskoršom období, bude závisieť od zostatku alokácie po 3. hodnotiacom kole, ktoré je zároveň termínom jej uzavretia, ako aj od napĺňania cieľov operačného programu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

02. 05. 2019 

Budovanie eGovernmentu podporí ďalších šesť projektov

Elektronizácia služieb školstva, menej času stráveného na úradoch, kompletná elektronizácia živnostenského registra, aj to sú niektoré prínosy šiestich projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). 
 
„Na druhom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku sme schválili šesť projektov, ktoré uľahčia komunikáciu ľudí s verejnou správou. Ich cieľom je hlavne  znižovanie byrokracie a prínosy pocítia hlavne klienti živnostenského odboru a pracovníci Sociálnej poisťovne,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.
 
Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) – (18 435 460 eur) - Cieľovou skupinou sú občania a projekt pomôže aj pracovníkom Sociálnej poisťovne. Vďaka projektu budú zelektrizované konania o dávkach, čo pre občana znamená skrátenie dĺžky ich vybavovania. Sociálna poisťovňa dnes disponuje rôznymi informačnými systémami, ktoré vznikali v rôznom čase a nie sú zjednotené. Projekt ráta aj so znížením administratívnej záťaže na zamestnancov Sociálnej poisťovne.
Projekt MODA SP pokrýva agendy ako výplata dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti a čiastočne starobné dôchodkové sporenie. Prostredníctvom projektu sa zníži riziko oneskoreného vyplácania dávok dôchodkového poistenia. Podľa slov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho systém nahrádza štyri  z piatich nosných systémov Sociálnej poisťovne.
Živnostenský register – (3 913 497  eur) – Národný projekt, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR, skompletizuje elektronizáciu procesov živnostenského registra (ŽR). Aktuálny informačný systém už nie je prispôsobený na súčasné požiadavky a nespĺňa ani kvalitatívne parametre, aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy. Keď sa živnostník presťahuje z okresu do okresu, putuje spolu s ním aj spis. Zavedením projektu sa odstráni na živnostenských registroch miestna príslušnosť, zníži administratívna záťaž, a živnostníci budú dostávať aj notifikácie o konaní na živnostenských úradoch.
 
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR – (6 857 247 eur) – Projekt pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. Projekt chce optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb z oblasti základných, stredných a vysokých škôl.  V rámci projektu sa zelektronizuje viacero procesov, napríklad žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania.
 
Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt – (8 090 217  eur) – Tento projekt z dielne Ministerstva hospodárstva SR umožní podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia EÚ sa ich týkajú a ktoré konkrétne povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť.
 
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory – (4 232 243 eur) Projekt z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza do prostredia verejnej správy IT nástroje na podporu riadiacich a podporných procesov známe z veľkých komerčných organizácií, ako sú banky a telekomunikační operátori. Zmyslom projektu je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za riadenie projektov informatizácie spoločnosti spolufinancovaných z eurofondov. Benefitom bude zlepšenie riadenia, ktoré sa prejaví v efektívnom projektovom riadení a rýchlejšom dodávaní výsledkov, a čo je najdôležitejšie, zvýšia sa priame prínosy informatizácie na každodenný život občanov.
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov – (3 548 634 eur). Úspešná realizácia projektu pomôže zamestnancom verejnej správy jednoduchšie zverejňovať otvorené údaje verejnej správy. Pre používateľov otvorených údajov vytvorí projekt user friendly a súčasne vytvorí podmienky pre zvýšenie dôveryhodnosti používaných údajov. Podľa analýzy Európskej komisie predstavuje hodnota dátovej ekonomiky v podmienkach SR ročne hodnotu 250 mil. Eur. Národný projekt predkladá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a nadväzuje na ukončený projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky a otvorená vláda (eDemokracia).
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.
 

02. 05. 2019 

15 rokov Slovenska v Európskej únii

1. mája 2019 oslávi Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 sa Slovenská republika, spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita.
 
„Rozhodnutie prijať v roku 2004 do Únie desať európskych krajín bolo významným momentom pre náš kontinent a významným momentom v dejinách. Pristúpenie krajín strednej a východnej Európy a odhodlanosť ich obyvateľov pri príprave na toto pristúpenie nám umožnili zosúladiť geografiu nášho kontinentu s jeho dejinami. Aj dnes zostávam horlivým priaznivcom rozšírenia.“ povedal nedávno predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.
 
Za tých 15 rokov sa Európska únia postupne stala pevnou súčasťou životov nás všetkých. Pozitívne prínosy členstva určite pocítil na vlastnej koži každý z nás, možno bez toho, aby si to vôbec uvedomil. Čítate na potravinových obaloch zloženie? Reklamujete chybný tovar v dvojročnej záruke? voláte z dovolenky blízkym bez strachu z horibilných účtov? Neplatíte za bankové prevody? Študovali ste na Erasme vy alebo vaše deti, vnúčatá?
Ak ste aspoň raz odpovedali áno, tak máte minimálne jednu skúsenosť s prínosom členstva v EÚ.  Pritom sme vymenovali len zlomok z nich. Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko veľkým úspechom, a verím, že všetci jeho občania si výhody tohto úspechu budú naplno využívať ešte mnoho ďalších rokov”, uviedol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
 
Únia v rámci svojej politiky súdržnosti a od roku 2014 aj v rámci Investičného plánu pre Európu – tzv. Junckerovho plánu, investovala nemalé finančné prostriedky, aby nové členské štáty mohli v raste a príjmoch dosiahnuť priemer EÚ. Tieto investície mali v praxi mimoriadne pozitívny dopad, a to nielen vďaka finančnej podpore EÚ, ale aj snahe samotných členských štátov.
Štrukturálne financovanie z EÚ predstavuje 60 % všetkých verejných investícií na Slovensku.
 
Členstvo v číslach:

 • 29,5 mld. eur – investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v rokoch 2004 – 2020
 • 1,2 mld. eur  - dodatočné investície pre Slovensko z  Junckerovho plánu (od roku 2014)
 • Rast: HDP na obyvateľa na Slovensku vzrástol v období rokov 2003 až 2017 o 94 %, čo znamená, že sa životná úroveň v tomto období takmer zdvojnásobila
 • EÚ investuje v rámci štrukturálneho financovania 2 830 eur na obyvateľa Slovenska
 • od roku 2014 bolo na Slovensku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a z Junckerovho plánu podporených 25 988 malých a stredných podnikov

 

 • 2 248 km obnovených cestných komunikácií
 • podpora 949 výskumných projektov a projektov podnikového výskumu
 • 157 000 ľudí s prístupom ku kvalitnejším vodným a kanalizačným sieťam

Nie je to len o peniazoch - čo všetko máme vďaka členstvu v EÚ:
 
Dvere dokorán -  vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94% našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. To, že sme súčasťou EÚ Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady.
 
Brigáda v Rakúsku, štúdium v Nemecku, dovolenka v Taliansku - Slováci majú v EÚ viac slobody. Môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v celej Európskej únii. Teda nie na trhu s piatimi, ale 500 miliónmi ľudí. Už nás nerozdeľujú hranice, ale spájajú spoločné záujmy, priateľstvá a hodnoty. Na prácu v Únii už nepotrebujeme pracovné povolenie, v zamestnaní máme garantované rovnaké práva ako občania daného členského štátu. Navyše vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia máme napríklad počas dovolenky, či študijného pobytu, nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
 
Spoločná mena, hmatateľný symbol - Už osem rokov platíme spoločnou európskou menou euro, ktoré nám prinieslo okrem iného nižšie náklady na bankové transakcie a nižšiu infláciu. Tú má Slovensko v súčasnosti jednu z najnižších v celej EÚ. Vďaka euru je pre Slovákov jednoduchšie cestovať a platiť za tovary a služby vo väčšine členských štátov EÚ. Veľké výhody prinieslo euro aj podnikom, ktorým odbúralo kurzové riziká, znížilo transakčné náklady, prinieslo väčšiu stabilitu a predvídateľnosť. Väčšina zahraničného obchodu Slovenska sa realizuje práve s krajinami eurozóny. Euro prinieslo Slovensku konkurenčnú výhodu aj v porovnaní s ostatnými krajinami V4. Aj podľa prieskumov je práve spoločná mena pre ľudí hmatateľným symbolom európskej identity a zjednotenej Európy.
 
S Erasmom do sveta - Voľný pohyb po Európe znamená aj možnosť študovať v EÚ. Populárny študijný program Erasmus+, ktorý využilo viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec. Tento program za 30 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov ľudí. Ďalšie možnosti sú aj pre učiteľov a podnikateľov. Celkovo už program Erasmus využilo viac ako 108 tisíc Slovákov. Veľké možnosti na zapojenie sa do európskej spolupráce majú aj slovenské vedecké inštitúcie, univerzity a inovatívne podniky. Spoluprácu miest a regiónov podporuje program Európa pre občanov a pre umelcov a média otvára väčšie možnosti program Kreatívna Európa.
 
Viac výrobkov, lepšie ceny - Slovensko je súčasťou jednotného trhu, ktorý nám umožňuje bezproblémový export našich výrobkov. Ten sa od nášho vstupu do EÚ strojnásobil a v súčasnosti tvorí jeden z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky, pričom približne 85% slovenského exportu ide práve na európske trhy. Vstup do EÚ Slovensku tiež pomohol prilákať zahraničné investície. Takmer 90% priamych zahraničných investícii pochádza z krajín EÚ. Zahraničné firmy priniesli so sebou aj špičkové technológie, ktoré nám pomohli podstatne zvýšiť produktivitu práce.
 
Riešenie dvojakej kvality tovaru - Na úrovni EÚ sa stanovili jasné pravidlá, ktoré jasne určujú,  že výrobky nemožno predávať vo viacerých členských štátoch s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Ochránia spotrebiteľov ale aj podniky pred nekalými obchodnými praktikami.
 
Spotrebiteľ je viac chránený - V EÚ sú lepšie chránené naše spotrebiteľské práva. Ak predávajúci nedodrží podmienky pri nákupe či cestovaní máme právo na odškodnenie. V rámci jednotného trhu máme jednotnú záruku dva roky, tovar kúpený cez internet môžeme vrátiť do 14 dní od zakúpenia. Dajú sa ľahšie porovnávať ceny výrobkov a zmluvy musia spĺňať európske štandardy. Lepšie sú chránené aj úspory Európanov. Tiež máme lepší systém varovania pred nebezpečnými výrobkami či potravinami. EÚ priniesla zrušenie roamingových poplatkov, zaistila aj nižšia  bankové poplatky a poplatky za používanie kreditných kariet.
 
Zmenili sme sa a máme väčší vplyv - Vstup do EÚ Slovensko pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy. Zlepšilo sa jeho postavenie a váha na medzinárodnej scéne. Získali sme aj viac stability a bezpečnosti. Slovensko sa ako plnoprávny partner zúčastňuje rozhodovania o závažných otázkach, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen v EÚ, ale aj na celom svete. Aj kvôli vstupu do EÚ prijalo Slovensko zásadné politické, ekonomické, sociálne a administratívne reformy, ktoré krajinu zmodernizovali a prispeli k jej rastu. Spoločná európska legislatíva poskytuje Slovákom väčšiu právnu istotu, silnejšiu garanciu dodržiavania základných ľudských práv a ochranu spotrebiteľských práv.
 
Najväčší hospodársky rozmach v histórii Slovenska - Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Patríme medzi najrýchlejšie rastúce krajiny v Únii a dobiehame tie vyspelejšie. V roku 2004, teda v čase nášho vstupu do EÚ, bol hrubý domáci produkt na obyvateľa na úrovni 57% priemeru EÚ a v roku 2016 už bol na úrovni 77% európskeho priemeru. Európska podpora nám pomáha zvyšovať hospodársky rast a vytvárať nové pracovné miesta. Rastie aj životná úroveň obyvateľov a podstatne sa zvýšili aj mzdy. Čo je ešte dôležitejšie – platy u nás rástli rýchlejšie ako ceny, dnes si tak môžeme kúpiť z nášho platu viac tovarov a služieb ako pred vstupom do EÚ.
 
Ochrana životného prostredia - Vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy v tejto oblasti sa na Slovensku podstatne zlepšila kvalita životného prostredia. Vzduch, ktorý dýchame je čistejší a zlepšila sa aj kvalita vôd. Lepšie sú chránené aj vzácne biotopy a krajinné územia európskeho významu. Vďaka rôznym opatreniam sa zvýšila aj bezpečnosť pri cestovaní. Slovensku pomáhajú aj prostriedky určené na pomoc pri prírodných katastrofách ako bola víchrica v Tatrách v roku 2004 či záplavy v roku 2010. Rozsiahlym škodám bránia aj projekty spolufinancované z EÚ ako napríklad protipovodňový systém v Bratislave.
 
O nás s nami - Vstup do EÚ nám priniesol aj ďalšiu identitu.  Okrem toho, že sme Slováci sme aj Európania a to nám garantuje nové práva a dáva nové možnosti. Môžeme aktívne vstupovať do tvorby európskych politík, či už účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo vyjadrením svojho názoru v rôznych konzultáciách alebo zapojením sa do Európskej občianskej iniciatívy. Slováci môžu vo svete využívať konzulárnu ochranu iných štátov EÚ, čo znamená, že ak idete do krajín, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie, napríklad na Nový Zéland, či do Saudskej Arábie, môžete sa kedykoľvek obrátiť na zastupiteľstvá iných členských krajín EÚ.
 

 
Konkrétne dopady investícií z fondov EÚ:
 
V období 2007 – 2013 Slovensko vyčerpalo z Európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky vo výške 11,25 miliardy EUR. Medzi krajinami EÚ obsadilo 15. miesto v úspešnosti čerpania EÚ fondov. 

 • 155 km diaľnic a rýchlostných ciest,
 • 644 km zmodernizovaných ciest I. triedy,
 • 1210 km opravených regionálnych ciest II. a III. triedy,
 • zmodernizovaných 80 km železníc,
 • 67 nových vlakov,
 • 45 nových  električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu,
 • 120 moderných nízko podlažných trolejbusov
 • 33 nových električiek v Košiciach, obnovené električkové trate, nové trolejbusy a prímestské vlaky, 
 • zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa  80 nemocníc a polikliník a taktiež 69 zariadení sociálnej starostlivosti,
 • podporila sa rekonštrukcia 638 sídel a verejných priestranstiev,
 • vznikli desaťtisíce nových pracovných miest, 
 • postavilo sa 24 priemyselných parkov,
 • priamo bolo podporených vyše 2800 projektov malých a stredných podnikov,
 • podpora smerovala 170 vedeckým inštitúciám a 14 projektom  univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vybudovalo a zrekonštruovalo sa 80 čistiarní odpadových vôd,
 • vybudovalo sa 1673 km kanalizačnej infraštruktúry,
 • zmodernizovaných vyše 800 škôl,
 • bolo vytvorených 2 767 vzdelávacích programov,
 • podporených  2 737 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov,
 • uskutočnila sa výmena verejného osvetlenia vo viac ako 600 obciach,
 • zrealizovalo sa 126 projektov v oblasti protipovodňových opatrení a 128 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.

Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 – 2020 z vyčlenených prostriedkov EU 
vo výške 15,5 mld. EUR plánujú dosiahnuť nasledovné výstupy a podporiť nasledovné hlavné aktivity z jednotlivých operačných programov:
Integrovaná infraštruktúra:

 • 111 km zrekonštruovaných železničných tratí
 • 104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest
 • 32 km novovybudovaných ciest
 • 27 km zmodernizovaných električkových tratí
 • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave
 • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich (8) terminálov osobnej dopravy
 • pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s

Integrovaný regionálny operačný program:

 • 145 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
 • 14 km novovybudovaných ciest
 • viac ako 37 tis. domácností so zlepšenom energetickou triedou
 • 108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
 • 146 nových úsekov cyklistických komunikácií
 • 10 zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
 • Podpora transformácie zariadení sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti
 • 8 vybudovaných kreatívnych centier
 • Modernizácia a rozširovanie kapacít budov materských škôl

Efektívna verejná správa:

 • zefektívnenie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva
 • investície do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na všetkých úrovniach

Životné prostredie:

 • Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205 tis.)
 • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5 tis. t)
 • Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330 tis. t)
 • Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany (12,7 tis.)
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (575MW)
 • 125 ha rekultivovanej pôdy (upravenej alebo regenerovanej kontaminovanej alebo zdevastovanej pôdy, ktorá sa stala vhodnou pre ekonomické aktivity)
 • Zavedenie 2 systémov včasného varovania
 • Vytvorenie 4 špecializovaných záchranných modulov

Ľudské zdroje:

 • 41 000 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
 • 24 500 pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
 • 16 000 účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania
 • Podpora zamestnanosti mladých
 • Podpora integrácie marginalizovaných rómskych komunít
 • 41 000 obyvateľov využívajúcich zlepšené formy bývania
 • 44 000 obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody

Výskum a inovácie:

 • 170 podporených výskumných inštitúcií
 • 3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP
 • 1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP
 • 1 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

Rozvoj vidieka:

 • reštrukturalizácia alebo modernizácia 1 850 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov
 • 500 podporených podnikov zapojených do zlepšenia životných podmienok zvierat
 • 255 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy
 • 399 tis. ha poľnohospodárskej pôdy s  podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy
 • 1 240 tis. ha podporenej poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
 • 565 operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
 • Viac ako 90 podporených miestnych akčných skupín
02. 05. 2019 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018

 

 

OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
Viac informácií sa nachádza v samotnej výročnej správe:
VS o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018
25. 04. 2019 

Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji v roku 2018 pomáhali certifikovaným zariadeniam aj vďaka podpore z Úradu vlády SR

Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto želania zákazníkov je schopný naplniť vidiecky cestovný ruch. Základom jeho úspechu a udržateľnosti je kvalita ponúkaných služieb. Nitriansky kraj je z hľadiska prírodných podmienok a architektúry územím vhodným pre rozvíjanie tohto druhu cestovného ruchu. Je to hlavným dôvodom, pre ktorý sa Nitriansky samosprávny kraj rozhodol cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a to zavedením prvého systémového nástroja na Slovensku – ochranná známka „certifikované ubytovanie na vidieku“. Zavedenie systému do praxe bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia kraja motivovať podnikateľov v tejto oblasti, aby skvalitňovali svoje služby a tým sa presadili na trhu.

V rámci tejto schémy kraj posudzuje a hodnotí kvalitu vidieckych ubytovacích zariadení pôsobiacich na jeho území. Certifikačný systém hodnotenia bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra v roku 2013 a doposiaľ sa nositeľmi ochrannej značky stalo takmer 50 ubytovacích zariadení vo vidieckom území Nitrianskeho kraja. Týmto nástrojom sa zároveň zabezpečuje aj marketing pre poskytovateľov ubytovacích služieb.

Certifikované zariadenia sú krajom podporované aj dotačnou schémou, cez ktorú sa môžu uchádzať o podporu svojich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a svoju propagáciu.

V roku 2018 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie vypracovala projekt „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“, na ktorý získala dotáciu od  Úradu vlády SR v rámci schémy podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti a vyššej pridanej hodnoty poskytovaných služieb prostredníctvom zlepšenia kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja. Cieľ bol napĺňaný poradenskou a koordinačnou pomocou pri príprave projektových zámerov certifikovaných  zariadení  a to komunikáciou s manažmentom ubytovacích zariadení, oboznámením ich s finančnými aj nefinančnými možnosťami podpory a podporou pri spracovaním projektov.

Keďže certifikované zariadenia sú situované s rôznou hustotou po celom území kraja, na projekte spolupracovala RRA Horné Požitavie s väčšinou rozvojových agentúr pôsobiacich v kraji tak, aby bolo obsiahnuté celé jeho územie  a bola zabezpečená vyššia efektívnosť a operatívnosť. Na základe výziev vyhlásených v roku 2018 bolo rozhodnuté o podpore                 36 projektov, na čom majú nemalú zásluhu aj pracovníci regionálny rozvojových agentúr spolupracujúcich na projekte „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“.

Agentúry budú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti vyhľadávaním ďalších vhodných ubytovacích zariadení na získanie certifikácie a poskytovaním im poradenskej a koordinačnej pomoci. Skúsenosti z tohto projektu sa môžu využiť aj v iných krajoch a projekt môže poslúžiť ako overený príklad dobrej praxe pri príprave národného systému hodnotenia kvality.

Autor: Ing. Attila Tóth, RRA Južný región

 

23. 04. 2019 

Nezamestnanosť sa priblížila k 5 %

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v marci tohto roku dostala na 5,03 %. Oproti februáru sa tak znížila o 0,13 percentuálneho bodu. V počte osôb to predstavuje 137 962 nezamestnaných, ktorí sú ihneď pripravení nastúpiť do práce. Tej na Slovensku naďalej pribúda. V marci nahlásili zamestnávatelia viac ako 88-tisíc voľných miest.
 

Úrady práce evidovali v marci celkovo 169 779 nezamestnaných. Medzimesačne sa ich počet znížil o viac ako 4-tisíc, medziročne o takmer 18-tisíc. Celková miera dosiahla 6,19 %. „Mesiac marec bol istou konsolidáciou, návratom k tým pozitívnym číslam, na ktoré sme boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí. Počas mesiaca sa na trh práce umiestnilo 15 392 uchádzačov, čo je mierne viac ako v rovnakom čase pred rokom. Priznám sa, že som očakával, že už pôjdeme pod päť percent. Predpokladám, že sa tak stane v apríli,“ hodnotí situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum považuje zníženie evidovanej miery nezamestnanosti vo všetkých 20 znevýhodnených okresoch. 

Na trh práce odišli najmä dlhodobo nezamestnaní. Z 1 576 ich bolo dokonca viac ako polovica bez práce dlhšie ako štyri roky. „Opatrenia aktívnej politiky trhu práce smerujú cieľavedome i k tejto kategórii a zamestnanie nachádzajú aj tí, ktorí prácu dlhé roky nemali," hovorí minister Richter. Za jedno z najúčinnejších opatrení považuje prijatie súbehu hmotnej núdze a mzdy. To motivovalo nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu už viac ako 47 500 dlhodobo nezamestnaných. „V takomto motivačnom trende chceme pokračovať aj v priebehu tohto roka, aby sme na jeho konci mohli skonštatovať, že sa evidovaná nezamestnanosť dostala aspoň na úroveň 4,5 %,“ dodáva. 

Dosiahnutie takýchto výsledkov si bude naďalej vyžadovať nielen individuálny prístup ku každému uchádzačovi o zamestnanie, ale aj rozdielny prístup úradov práce k riešeniu nezamestnanosti. Kým v niektorých okresoch majú evidovaných viac mladých, v iných zase prevládajú ľudia vo veku nad 50 rokov. Najvyšší podiel mladých uchádzačov o prácu v rámci celého Slovenska má Stará Ľubovňa, ktorá má zároveň úplne najnižší podiel nezamestnaných nad 50 rokov. Presne naopak je to napr. v okrese Komárno. „Najviac mladých bez práce je v okresoch, kde je aj vysoký podiel evidovaných so základným alebo dokonca nedokončeným základným vzdelaním. Tu treba pristupovať k dovzdelávaniu mladých ľudí, lebo inej cesty ako ich dostať na trh práce jednoducho niet,“ opisuje situáciu minister Ján Richter. Dodáva, že u ľudí starších ako 50 rokov sa úrady stretávajú najmä s neochotou dochádzať za prácou. „Aj na základe takýchto analýz ústredie v spolupráci s úradmi práce pripravia pre každý úrad špeciálny súbor nástrojov vrátane konkrétnych spoluprác s ďalšími organizáciami, aby sme k riešeniu veľmi individuálnej situácie pristupovali naozaj efektívne,“ uzatvára.

23. 04. 2019 

Eurofondy bez PRV SR čerpalo Slovensko ku koncu marca na viac ako 21 %

Z balíka 11 operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 v celkovej hodnote 13,906 miliardy eur, pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31. marcu schválené prostriedky vo výške 2,931 miliardy eur. To predstavuje čerpanie na úrovni 21,08 %, informovalo v utorok na svojej internetovej stránke ministerstvo. 

Oproti koncu minulého roka sa tak čerpanie prostriedkov Európskej únie (EÚ) zvýšilo o 1,24 percentuálneho bodu. Najvyšší percentuálny podiel využitia pridelených finančných prostriedkov, takmer 40 %, eviduje ministerstvo v Operačnom programe Technická pomoc. Takmer 32 % prostriedkov je pridelených v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, viac ako 30 percent prostriedkov eviduje ministerstvo aj v programe spolupráce INTERACT III. Posledným z OP, ktorý spĺňa stanovený cieľ čerpania ku koncu 1. štvrťroka 2019, je s viac ako 26 % využitia plánovaných zdrojov OP Ľudské zdroje.

Naopak, menej ako desať percent z celkových pridelených prostriedkov sa podarilo do konca minulého roka vyčerpať u OP Rybné hospodárstvo, u cezhraničných programov Interreg a desaťpercentnú hranicu tesne prekročil OP Výskum a inovácie.       Z finančnej alokácie fondov EÚ na roky 2014 - 2020 bez Programu rozvoja vidieka (PRV) SR zostáva vyčerpať 10,975 miliardy eur. Slovensko môže tieto peniaze využiť podľa schváleného pravidla N+3 až do roku 2023.

23. 04. 2019 

Cezhraničnej spolupráci samospráv najviac pomáhajú eurofondy

Najviac financií na cezhraničnú spoluprácu pochádza z eurofondov a samosprávy v pohraničí sa výrazne inšpirujú u susedov. 

Vyplýva to z prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv, ktorý uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Súčasťou reprezentatívnej vzorky boli mestá a obce situované do prostredia všetkých 36 pohraničných okresov. "V prieskume sme zmapovali spoluprácu našich samospráv s mestami a obcami v susedných štátoch, teda to, ako intenzívne či sporadicky kooperujú, v akých oblastiach a s akou finančnou podporou. Tiež nás zaujímalo, v čom vidia naše mestá a obce prínos cezhraničnej spolupráce. Otázky pre starostov a primátorov sledovali aj to, či sa vo svojej práci inšpirujú riešeniami realizovanými v prihraničných samosprávach," uviedol hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA.

Starostovia a primátori ako respondenti na otázku "Akými zdrojmi podporujete cezhraničné aktivity?" na prvom mieste uviedli eurofondy (41,8 percenta) a vlastné zdroje samosprávy (34,5 percenta). Kombinácia vlastných zdrojov a finančných prostriedkov partnerskej samosprávy predstavuje 23,6 percenta. Na otázku "Spolupracuje vaša obec/mesto s inou obcou/mestom v niektorom zo susedných štátov v rámci prihraničnej spolupráce?" odpovedalo kladne 49,5 percenta respondentov. So samosprávami v Českej republike pravidelne spolupracuje 41,2 percenta našich prihraničných samospráv a 29,4 percenta udržiava sporadickú spoluprácu. V prípade Poľskej republiky intenzívne spolupracuje 36,5 percenta a sporadicky 34,1 percenta prihraničných miest a obcí. Pravidelná spolupráca so samosprávami v Maďarskej republike predstavuje 42,4 percenta a sporadická 23,7 percenta. S ukrajinskými mestami a obcami pravidelne spolupracuje 12,3 percenta a sporadicky 10,5 percenta našich prihraničných samospráv. S Rakúskom intenzívna spolupráca dosahuje 4,1 percenta a sporadická 10,2 percenta miest a obcí.

V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 percenta a sporadicky 33,5 percenta prihraničných miest a obcí. Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 percenta samospráv a sporadicky to robí 28,5 percenta miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie 36,9 percenta z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 percenta sporadicky. Z prieskumu zároveň vyplýva, že 71,2 percenta miest a obcí situovaných v pohraničí uskutočňuje cezhraničnú spoluprácu v príslušnom euroregióne, ďalších 24,7 percenta prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej samosprávy a 4,1 percenta v rámci Podunajskej stratégie.

Prieskum uskutočnili od 11. júna do 6. júla 2018 na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov. Jeho výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v národnom projekte ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovanom vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Výsledky prieskumu dnes ZMOS prezentoval na podujatí Granty pre samosprávu, ktoré v spolupráci s ním zorganizoval Úrad vlády SR v Bratislave. Podujatie bolo určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, ale aj podnikateľov. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o Grantoch EHP a Nórska, INTERREG - programoch nadnárodnej spolupráce: Central Europe a Dunajskom nadnárodnom programe, INTERREG V-A SK-CZ, SK-AT, HU-SK,ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania, CreativeEurope Slovakia, Európa pre občanov a INTERACT III. Podujatie Granty pre samosprávu sa začiatkom apríla konalo aj Banskej Bystrici, v máji je plánované v Košiciach.

23. 04. 2019 

Vicepremiér Raši: V boji proti byrokracii ideme ďalej

Vláda včera schválila dve novely zákonov z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Vďaka zákonu proti byrokracii zmizne pri vybavovaní na úradoch ďalších 11 výpisov a potvrdení, čo prinesie veľké úspory času a najmä peňazí. Zákon o eGovernmente umožní aj stredoškolákom komunikovať so štátom elektronicky a banky budú môcť overovať svojich klientov pomoci eID.    
 
 
„Minulý rok sme vyhlásili vojnu proti byrokracii. Úspešne sme odstránili papierové výpisy z  obchodného, živnostenského registra, z listu vlastníctva a registra trestov. Ľuďom šetríme čas a peniaze a v tomto úsilí pokračujeme ďalej,“ uviedol vicepremiér Richard Raši, ktorý dnes vláde predstavil druhú vlnu boja proti byrokracii. Od septembra do decembra tohto roku odstránime povinnosť nosiť na úrady ďalších 11 výpisov či potvrdení.
 
Konkrétne pôjde o potvrdenie o návšteve školy. Ročne sa takýchto potvrdení vydá vyše 1,2 milióna. Od 1. septembra 2019 si ho štátne a verejné inštitúcie nájdu buď vo svojich informačných systémoch, alebo na našom portáli OverSi.gov.sk. Súkromné firmy si ho na základe údajov od občana budú vedieť nájsť na novom webe. Povinnosť odpadne aj mimovládnym organizáciám, ktoré už nebudú musieť papierovo predkladať výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií a výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.
 
Od 1. decembra 2019 na úradoch zmizne aj papierové potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení i potvrdenie o nedoplatkoch na daniach.
 
„Do roku 2020 očakávame, že vďaka prvej aj druhej vlne boja proti byrokracii ušetríme občanom viac ako 30 miliónov eur na správnych poplatkoch a čase, ktorý doteraz museli stráviť behaním po úradoch a na cestovnom,“ zdôraznil Raši.  
 
Vláda dnes schválila aj novelu zákona o eGovernmente, ktorá umožňuje používať elektronické schránky aj občanom od 15 do 18 rokov. „Chceme, aby sa elektronická komunikácia so štátom stávala bežnou súčasťou každodenného života, preto sme možnosť používať elektronickú schránku rozšírili aj pre túto vekovú kategóriu. Už na strednej škole by mal každý získať praktické zručnosti a skúsenosti, ako zvládať základné životné situácie – vrátane toho, ako si vybavovať veci na úradoch a  komunikovať so štátom,“ doplnil Richard Raši.
 
Druhou podstatnou zmenou, ktorú novela navrhuje je, že si banky, poštové podniky a telekomunikační operátori budú môcť overovať svojich klientov na základe ich elektronických občianskych preukazov. Ministerstvo vnútra im po dohode bude sprístupňovať údaje z registra fyzických osôb a z evidencie občianskych preukazov na overovanie svojich klientov. Týmto krokom sa urýchlia procesy a občania tak ušetria čas, ktorý by strávili osobným vybavovaním na pobočkách. Samozrejme, pri zachovaní najvyššej miery bezpečnosti, dodal vicepremiér Raši.
 

23. 04. 2019 

V budovaní inteligentných miest pomáha primátorom stránka smartcity.gov.sk

Inteligentné riešenia pre mestá a obce sa usiluje zaviesť veľká časť primátorov a starostov. Výzvy na financovanie takýchto projektov z eurofondov sú však rozmiestnené vo všetkých operačných programoch, preto ich je ťažké nájsť. V súčasnosti už štatutárom obcí a miest pomáha nová internetová stránka smartcity.gov.sk, kde sú sústredené všetky výzvy týkajúce sa inteligentných miest. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

  "V súčasnom období sú riešenia, ktoré sa dajú použiť v mestách a obciach, rozmiestnené vo všetkých operačných programoch, sú na webových stránkach, ale niekedy je veľmi komplikované nájsť to riešenie, ktoré je optimálne alebo vôbec použiteľné," povedal Raši. "Preto sme všetky eurofondové výzvy, ktoré sa týkajú inteligentných miest, sústredili na jednom mieste," dodal vicepremiér. 

Podľa podpredsedu Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku je nová internetová stránka pre primátorov a starostov veľkým prínosom. "Je proklientsky orientovaná, to znamená, že na základe konkrétnej potreby subjektu vie ponúknuť riešenia," povedal Muška. Stránka starostom poskytuje aj metodický návod od podania žiadosti až po realizáciu projektu. "Vieme, ako sa pohybovať, čo a aké kroky vykonať, čo nezanedbať a čomu sa vyvarovať," dodal Muška.


Budovanie inteligentných miest - smart city - však nie je iba informatizácia niektorých procesov. Ide o komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí, ako sú kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika či sociálne služby. Podľa Rašiho v súčasnosti chýba jednotná metodika inteligentných miest, preto ich nie je možné vzájomne porovnávať. Systém hodnotenia, ktorý by špecifikoval, čo spadá do smart city, by mal jeho úrad pripraviť do konca roka.

04. 04. 2019 

Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019

Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019

Agrorezort dnes spustil možnosť podávania žiadosti o priame platby na rok 2019. Už druhý rok sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Agrorezort vyzýva farmárov, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu.

 • Už druhý rok sa grafické prílohy k žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe
 • Digitalizácia minulý rok pokryla 99,66 percenta plochy obhospodarovanej pôdy
 • Systém zjednodušuje podávanie žiadostí farmárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti

„Slovensko zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie stovky miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná. Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Agrorezort minulý rok kompletne zdigitalizoval všetky plochy. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 percent plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku. „Vďaka digitalizácii tomu sme nielen zvýšili efektívnosť celého systému, ale aj zlepšili možnosť kontroly,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke https://gsaa.mpsr.sk pre registrovaných používateľov, ale aj pre verejnosť. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája. Pre farmárov je najvýhodnejšie, ak si žiadosti nebudú podávať na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak stresovým situáciám, podobne ako pri podávaní daňových priznaní.

Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

Agrorezort tiež pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2019/9076

04. 04. 2019 

Európska komisia pozastavuje „Odvod z reťazcov“

Európska komisia (EK) dnes vydala predbežné opatrenie na pozastavenie Zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Ide o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii EÚ menej ako 10-krát. O presnom termíne pozastavenia informovali lobisti reťazcov už mesiac a pol dozadu. SR však od EK až doteraz nedisponovalo žiadnym rozhodnutím a jeho odôvodnenia zostali bez odpovede.

 • EK pozastavuje „Odvod z reťazcov“ presne v termíne, o ktorom hovorili zástupcovia reťazcov už mesiac a pol dozadu
 • Agrorezort považuje únik informácií a podliehanie tlaku nadnárodných lobistov úradníkov Európskej komisie za neakceptovateľný
 • Ministerka Matečná porovná ceny potravín z dneška a o mesiac, aby sa ukázala demagógia o zdražovaní kvôli odvodu, ktorý nikto nikdy nezaplatil

„Dnes sme dostali informáciu, že na Osobitný odvod z reťazcov uvaľuje EK predbežné opatrenie a začne ho preskúmavať. Účinnosť zákona o osobitnom odvode pre reťazce tak bude pozastavená. Reťazce nezaplatia slovenským poľnohospodárom a potravinárom žiadne prostriedky. Rýchlosť rozhodovania EK pri problémoch ako dvojaká kvalita potravín, či nekalé praktiky reťazcov trvá roky. Pri odvode, kde EK bráni veľkých, bohatých a silných, bola komisia schopná poslať reakciu Slovensku za neuveriteľné tri pracovné dni. Od EK sme nedisponovali žiadnym odôvodnením, prečo tak koná. Ak ide o spotrebiteľov, dáva si EK na čas, ak ide o bohaté firmy, je veľmi promptná,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Podľa vicepremiérky je neakceptovateľné, že zástupcovia obchodníkov a reťazcov  vedeli o predbežnom opatrení, o presnom dátume a zverejnili ho už mesiac a pol dopredu. Posledná odpoveď SR EK k odvodu pritom zostala bez reakcie. „Budem takéto chovanie veľmi striktne namietať a požiadame EK, aby začala vyšetrovanie, ktorí úradníci rozhodovali a s akými lobistami sa stretávali. Tieto informácie následne zverejníme,“ povedala Gabriela Matečná.

Agrorezort a SNS vyrokovali do rozpočtu MPRV SR plus 50 miliónov eur pre poľnohospodárov a potravinárov. Spolu so Zelenou naftou v objeme 30 miliónov eur pôjde o najvyššiu sumu pre agropotravinársky sektor v histórii. Škody, ktoré spôsobila EK tak slovenskí poľnohospodári a potravinári nepocítia.

„Som pobúrená, že EK použila voči suverénnemu štátu takýto nástroj, ktorý bol v EÚ využitý len niekoľkokrát a to ešte proti členským štátom na východe EÚ. Som zhrozená, že EK si dovolí ponížiť Národnú radu Slovenskej republiky a pod tlakom lobistov takto zasiahne do národnej legislatívy. Je neakceptovateľné, že EK nadnárodným lobistickým skupinám poskytuje informácie mesiac a pol pred členskými štátmi. Je nehorázne, že jej kráľovsky platení úradníci dávajú takéto informácie nadnárodným reťazcom, ktoré si robia zo slovenským spotrebiteľov, farmárov a potravinárov klondajk. Budeme žiadať prešetrenie celého prípadu a potrestanie vinníkov. Odvod, ktorý ani nezačal platiť nezvýšil ceny. Ceny potravín u nás rastú desiatky rokov práve kvôli nadnárodným reťazcom, ktoré zničili nezávislé obchody, našich potravinárov a zaplavujú nás zahraničným tovarom,“ uviedla Eva Antošová, poslankyňa NR SR za SNS a členka Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

„Chcem dnes zároveň informovať verejnosť, že od pondelka sa znižujú ceny potravín. Keďže média, opozícia i analytici informovali, že odvod, ktorý ešte ani nikto nezaplatil, vraj zvýšil ceny potravín, verejne vyzývam všetky reťazce, aby ceny potravín o toto navýšenie okamžite znížili. Koncom marca som preto nakúpila potraviny. Takto o mesiac predstúpime pred médiá a predstavíme, za aké ceny sme v marci a o mesiac tieto výrobky nakúpili. Aby všetci spotrebitelia videli, aká je pravda. Ak sa ceny neznížia, médiá, opozícia i analytici budú usvedčení zo zavádzania verejnosti a šírenia poplašnej správy,“ uviedla G. Matečná.

04. 04. 2019 

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

Agrorezort štartuje pozemkové úpravy po celom Slovensku v 168 katastroch na západnom, strednom a východnom Slovensku.

 • Rada Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila správnosť postupu verejného obstarávania na pozemkové úpravy
 • Agrorezort spúšťa pozemkové úpravy za takmer 45 miliónov eur
 • Zrealizované budú pozemkové úpravy v 168 katastroch na západnom, strednom a východnom Slovensku

„Takmer rok po vyhlásení súťaže môžeme ohlásiť, že začíname s pozemkovými úpravami. Ešte v priebehu tohto roka odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom i východnom Slovensku. Celkovo pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez DPH. Ide o prelomový okamih. Pôjde od roku 2010 o prvé realizovanie pozemkových úprav štátom. Moji predchodcovia Zsolt Simon z Mostu-Híd ani Ľubomír Jahnátek za SMER-SD ich totiž nedokázali zrealizovať. Podarilo sa to až Slovenskej národnej strane,“ povedala Gabriela Matečná (SNS), vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy.             Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014-2020, muselo sa jednať o katastrálne územia s rozlohou do 2 000 ha,“ vysvetlil Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR.

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení. „Mrzí ma dlhý čas procesu kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý bol na škodu predovšetkým občanom dotknutých území, zdôraznila Gabriela Matečná.

Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel.

Zoznam katastrálnych území, v ktorých budú realizované pozemkové úpravy:

Západné Slovensko

 1. DUCOVÉ
 2. HORNÉ TRHOVIŠTE
 3. KLČOVANY
 4. KRAKOVANY
 5. LOPÁŠOV
 6. MALÁ MAČA
 7. MOKRÝ HÁJ
 8. ORESKÉ
 9. OSUSKÉ
 10. PAVLICE
 11. POPUDINY, MOČIDĽANY
 12. STRÁŽE
 13. ŠORIAKOŠ
 14. TRNOVEC
 15. VRBOVÉ
 16. BAJTAVA
 17. BELEK
 18. DOLNÉ TUROVCE
 19. DOLNÝ VINODOL
 20. DULOVCE
 21. HORNÝ VINODOL
 22. CHOČA
 23. KAMENIČNÁ
 24. KRÁTKE KESY
 25. LULA
 26. MALÁ MAŇA
 27. MALÝ PESEK
 28. NEVERICE
 29. PODHRADIE
 30. PRAŠICE
 31. STREDNÉ TUROVCE
 32. RADAVA
 33. SOLČANY
 34. TEKOVSKÉ LUŽIANKY
 35. TESÁRE
 36. VESELÁ
 37. VRBOVÁ NAD VÁHOM
 38. BRIESTENNÉ
 39. BRODZANY
 40. ČATKOVCE
 41. DOHŇANY
 42. DOLNÉ ŠÚTOVCE
 43. HORŇANY
 44. HORNÉ ŠÚTOVCE
 45. HôRKA NAD VÁHOM
 46. HRAŠNÉ
 47. KOSTOLNÉ
 48. LÚKA
 49. MALÁ HRADNÁ
 50. MIEZGOVCE
 51. MIKUŠOVCE PRI PRUSKOM
 52. NITRIANSKE PRAVNO
 53. PREČÍN
 54. OPATOVCE NAD NITROU
 55. POČSROVÁ
 56. PORUBA
 57. RADOBICA
 58. SOBLAHOV
 59. VISOLAJE
 60. VYSOČANY

Stredné Slovensko

 1. BEŇAĎOVO
 2. BEŠEŇOVÁ
 3. BLATNICA
 4. HLADOVKA
 5. KŇAŽIA
 6. KONSKÉ
 7. KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY
 8. KYSUCKÝ LIESKOVEC
 9. LIPTOVSKÝ JÁN
 10. PODBIEL
 11. PODVYSOKÁ
 12. PORÚBKA
 13. RABČA
 14. RADOĽA
 15. RAKŠA
 16. SKLABIŇA
 17. SVRČINOVEC
 18. TURČIANSKE KĽAČANY
 19. VALASKÁ DUBOVÁ
 20. ZÁBORIE
 21. ZÁSTRANIE
 22. BARTOŠOVÁ LEHôTKA
 23. BISKUPICE
 24. BRAVäCOVO
 25. BREZNIČKA
 26. ČAČÍN
 27. ČERÍN
 28. DOLNÉ PRÍBELCE
 29. FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE
 30. GEMERSKÝ MILHOSŤ
 31. HORNĚ PRÍBELCE
 32. HRONSKÝ BEŇADIK
 33. JELŠAVSKÁ TEPLICA
 34. KLASTAVA
 35. KOCIHA
 36. KOPERNICA
 37. KYNCEĽOVÁ
 38. MIKOLČANY
 39. MUĽKA
 40. NOVÁČANY
 41. PRADJNÁ
 42. PRÍBOJ
 43. PSIARE
 44. RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY
 45. TEPLÝ VRCH
 46. TREBEĽOVCE
 47. VEĽKÉ ZLIEVCE
 48. VLKYŇA
 49. ZÁHORCE
 50. ŽELEZNÁ BREZNICA

Východné Slovensko

 1. BENKOVCE
 2. DUBINNÉ
 3. DUBOVICA
 4. GERLACHOV
 5. GRIBOV
 6. HAŽÍN NAD CIROCHOU
 7. HRABSKÉ
 8. CHOTČA
 9. LIPANY
 10. MALÁ DOMAŠA
 11. ŇAGOV
 12. NIŽNÝ HRABOVEC
 13. PARIHUZOVCE
 14. ROZTOKY
 15. SNAKOV
 16. STAKČÍNSKA ROZTOKA
 17. TISINEC
 18. VECHEC
 19. VOJTOVCE
 20. VOLICA
 21. VYŠNÁ JEDĽOVÁ
 22. ZLATÉ
 23. ARNUTOVCE
 24. BETLANOVCE
 25. BRETKA
 26. ČAKANOVCE
 27. ČEČEHOV
 28. ČERHOV
 29. ČERNOCHOV
 30. DANIŠOVCE
 31. ĎURKOV
 32. GOČOVO
 33. JABLONOV NAD TURŇOU
 34. JAKLOVCE
 35. KEČOVO
 36. KRISTY
 37. LIESKOVANY
 38. LIPOVNÍK
 39. MALÁ BARA
 40. MALÁ TŔŇA
 41. MATEJOVCE NAD HORNÁDOM
 42. MOLDAVA NAD BODVOU
 43. NIŽNÉ SLOVINKY
 44. NIŽNÝ ŽIPOV
 45. OBORÍN
 46. OSTROV
 47. PAČA
 48. PAŇOVCE
 49. PLOSKÉ
 50. SEJKOV
 51. SLAVEC
 52. SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO
 53. SMIŽANY
 54. TRHOVIŠTE
 55. VEĽKÁ BARA
 56. VEĽKÁ TŔŇA
 57. VINIČKY
 58. VYŠNÉ SLOVINKY
04. 04. 2019 

Ďalšie rokovania ministra Richtera o podpore pre Slovensko

Podporu slovenskej kandidatúry na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave prezentoval minister Ján Richter už aj kolegyniam v Írsku a vo Švédsku. Urobil tak ako prvý z uchádzačov o túto novú európsku agentúru.
 

Dôvody našej kandidatúry na sídlo novej európskej inštitúcie na Slovensku priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ministerke pre záležitosti zamestnávania a sociálnu ochranu Írska Regine Doherty na rokovaní v Dubline. Následne absolvoval obdobné stretnutie v Štokholme s ministerkou zamestnanosti Švédskeho kráľovstva Ylvou Johansson. „Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá, či už je to geografická rovnováha, prístupnosť budovy a jej poloha, prístup na trh práce alebo vzdelávanie či sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov,“ informoval na rokovaniach minister Ján Richter. Zdôraznil, že Bratislava sa radí k najzelenším a k najbezpečnejším mestám v Európe. Je to multikultúrne mesto so širokou paletou služieb na vysokej úrovni. 

Na stretnutiach vyzdvihol aj odborný profil, pre ktorý sa Slovensko rozhodlo o sídlo Európskeho orgánu práce zabojovať. „V posledných rokoch sme zaznamenali rôzne podoby porušovania legislatívy najmä pri najímaní pracovníkov z tretích krajín. Táto situácia ma primala konať, a pred dvomi rokmi som v Bratislave zorganizoval regionálny samit ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálnej práce. A práve takáto spolupráca medzi krajinami je jednou z náplní novej európskej agentúry,“ priblížil Ján Richter. 

Obe ministerky vysoko hodnotili pripravenosť Slovenska na kandidatúru. Našu ponuku považujú za komplexnú, navyše so silnými argumentmi v náš prospech. Podotkli, že sme prvá krajina, ktorá sa uchádza o ich podporu. 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

04. 04. 2019 

Dávky v hmotnej núdzi sa po 10 rokoch zvýšili

Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšili. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Zaviedol sa aj valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali prácu, čo i len za minimálnu mzdu.
 

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Druhou prioritou novely je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 € mesačne. „Od začiatku môjho fungovania na rezorte som si dal jednu z priorít - urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem na Slovensku pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ akcentuje minister. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. 

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale napr. aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov, a o ďalšie významné pozitívne zmeny. 

Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších opatrení. Prispejú k tomu, aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú. 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

04. 04. 2019 

Po prvýkrát zasadla rada vlády pre eurofondy po roku 2020

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorej predsedom je vicepremiér Richard Raši, dnes prvýkrát zasadla v Bratislave. Témou zasadnutia bola Správa o Slovensku 2019, v ktorej Európska komisia (EK) identifikovala investičné priority k financovaniu politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. Správu prezentovali zástupcovia EK. 
 
„Zasadnutie priblížilo pohľad Európskej komisie na ekonomickú situáciu a vývoj na Slovensku, na stav jednotlivých štrukturálnych politík, ale najmä odporúčania komisie, kam by sme mali smerovať budúce investície z politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027,“ povedal vicepremiér Richard Raši.
 
Správa hodnotí našu krajinu vo viacerých oblastiach pozitívne. Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí. Slovensko je v rámci makroekonomických výsledkov na popredných pozíciách v Európskej únii  a EK vyzdvihuje vysoký hospodársky rast, či nízku nezamestnanosť. Výzvami pre Slovensko však zostávajú napríklad regionálne rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, kvalita životného prostredia, vzdelávanie, či veda a výskum.
 
Aktuálny návrh EK uvádza, že celková suma pre Slovensko na politiku súdržnosti na obdobie 2021 - 2027 by mala predstavovať 13,234 miliardy eur. „Slovensko tak zostáva po Estónsku krajinou s druhou najvyššou intenzitou pomoci na obyvateľa v Európskej únii, čo vychádza 310 eur na obyvateľa na rok,“ spomenul podpredseda vlády s tým, že politika súdržnosti má značný vplyv na ekonomický rast Slovenska. „V roku 2003 dosiahol HDP na obyvateľa 55 percent, zatiaľ čo dnes je to okolo 77 percent priemeru EÚ. Investície z fondov EÚ prispeli k zmierneniu regionálnych rozdielov na Slovensku,“ poznamenal vicepremiér Richard Raši. „Pre Slovensko je dôležité, aby legislatíva k politike súdržnosti na roky 2021 - 2027 bola schválená včas, aby sme sa vyhli možnému omeškaniu začiatku implementácie a čerpania eurofondov,“ dodal.
 
„Verím, že s EK dokážeme vyrokovať dobré podmienky, aby eurofondy naďalej pomáhali pri zvyšovaní kvality života občanov.  Pri financovaní špecifických potrieb našich regiónov chceme čo najviac flexibility,“ uzavrel Richard Raši.
 
Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 zriadila vláda SR ako svoj koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre proces prípravy a implementáciu politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. Úlohou rady bude spolupracovať na príprave i na implementácii podpory z eurofondov v novom programovom období.

04. 04. 2019 

Komunikácia Pamiatkového úradu SR bude na vyššej úrovn

Fungovanie Pamiatkové úradu SR bude modernejšie. Elektronizácia procesov Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi úradom a jeho krajskými pobočkami. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Pamiatkový informačný systém (PAMIS)“.
 
 
Cieľom projektu je elektronizácia procesov Pamiatkového úradu SR, národný projekt má tiež skrátiť dĺžku trvania procesov zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. Ďalším cieľom je aj efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR. Zaviesť to má elektronizácia procesov prostredníctvom Pamiatkového informačného systému. Prínosom je tiež zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde.  
 
Prostredníctvom projektu sa plánuje skrátenie dĺžky procesov a zlepšenie informovanosti o správe a ochrane pamiatkového fondu. Digitalizácia dát prinesie aj zníženie administratívnej záťaže pracovníkov úradu, ale najmä občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy súvisiacej s pamiatkovým fondom.
 
Projekt v hodnote 12 497 915 eur pripravil Pamiatkový úrad SR. Na svojom februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.
 
04. 04. 2019 

Nový projekt pomôže predchádzať poškodzovaniu životného prostredia

 
Zlepšenie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia a rozšírenie možností informovania verejnosti sú prínosy národného projektu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“.

Projekt vytvorí Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia.

Projekt v hodnote 8 733 367 eur pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia a nasadenie systému tohto projektu v hodnote je plánované na rok 2022. Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.

 

04. 04. 2019 

V zvyšovaní transparentnosti eurofondov zaznamenal ÚPVII významné úspechy

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII)  pokračuje v zvyšovaní transparentnosti pri čerpaní eurofondov pomocou otvoreného dialógu s medzinárodnými expertmi. Úrad dnes zorganizoval seminár o hospodárnosti výdavkov pri implementácii fondov EÚ.
 
Náš úrad dlhodobo zvyšuje transparentnosť pri čerpaní eurofondov a v tejto oblasti sme zaznamenali viaceré  významné úspechy. Prijali sme napríklad Akčný plán s 38 konkrétnymi opatreniami. Tiež participujeme na veľmi úspešnom ročnom projekte s OECD v oblasti boja proti korupcii a podvodom v eurofondoch, ktorý samotná OECD považuje za ukážkový príklad spolupráce aj pre iné krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
 
Slovenskí odborníci sa spolu s medzinárodnými expertmi zhodli, že  kvalita čerpania eurofondov sa odvíja predovšetkým od transparentného nakladania s verejnými  finančnými zdrojmi.
 
„Overovanie hospodárnosti výdavkov je kľúčovým nástrojom na preukázanie správneho použitia eurofondov. To bol hlavný dôvod pre zorganizovanie dnešného medzinárodného semináru Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková.
 
Odborníci sa tiež zhodli, že hospodárnosť výdavkov sa týka všetkých aktérov zapojených do implementácie, či už pri výkone, metodickej podpore alebo kontrole priebehu čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
Seminár Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti sa konal v rámci siete TAIEX, ktorá predstavuje komunikačnú platformu Európskej komisie na zdieľanie skúseností a najlepších postupov medzi členskými krajinami EÚ.
 
04. 04. 2019 

Európska iniciatíva tzv. dobiehajúcich regiónov sa rozšírila o Banskobystrický kraj

Zoznam tzv. catching-up regiónov, a teda dobiehajúcich regiónov, sa rozšíril o Banskobystrický kraj. Catching-up regions je iniciatívou Európskej komisie (EK), ktorá je dôležitým nástrojom na podporu a pomoc členským štátom v naštartovaní rastu, ekonomického a sociálneho rozvoja. Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom a zástupcom generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK Andreasom von Buschom podpísali memorandum o spolupráci. Banskobystrický kraj sa pridal k Prešovskému, ktorý na zozname už je.
 
Na čele Banskobystrického kraja stál štyri roky Marian Kotleba. Jeho pôsobenie a nelegálne zamestnávanie zapríčinilo, že kraj nemohol čerpať eurofondy, čo sa veľmi negatívne podpísalo na rozvoji celého regiónu. „Spôsob, akým Marian Kotleba viedol kraj a paralyzoval možnosť rozvíjať sa s pomocou eurofondov, považujem za fatálne zlyhanie. Rozvoj kraja úplne zastal. O to viac ma teší, že sa nám podarilo dostať banskobystrickú župu na zoznam dobiehajúcich regiónov. Je to krok správnym smerom, pretože to kraju pomôže vykročiť vpred,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.
 
Zapojením sa do iniciatívy pre zaostávajúce regióny sa aj v Banskobystrickom kraji vytvorí predpoklad pre významné zmeny, ktoré prispejú k tvorbe pracovných miest a zabezpečia kvalitnejší život obyvateľom kraja. „Tiež sa tu vytvoria výhodnejšie podmienky pre investičné stimuly a zvýši sa podpora pre malé a stredné podniky. Očakávame i to, že z kraja bude odchádzať menej mladých vzdelaných a rovnako sa zvýši potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil vicepremiér R. Raši.
 
Podpisom memoranda o spolupráci všetky sa strany zaviazali, že sa vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na pokrok v implementácii akčného plánu a keď to bude potrebné, navrhne riešenia. Za ÚPVII memorandum podpísala generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Denisa Žiláková. „Ďakujem zástupcom Európskej komisie, Svetovej banky, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja za to, že svojou prácou, expertízami a analýzami každý deň prispievajú k zmene v spravovaní regiónu. Podporujú tým tvorbu podmienok pre udržateľný rast jeho hospodárstva, príjmov, zamestnanosti a čo je kľúčové, zvyšujú kvalitu života jeho obyvateľov,“ povedala Denisa Žiláková.
04. 04. 2019 

Zvýšenie kapacity MŠ Starý Tekov

Krátky popis:
Predmetom predkladaného projektu sú stavebné úpravy objektu materskej školy Starý Tekov za účelom zvýšenia kapacity materskej školy o 10 miest, čím sa zvýši kapacita MŠ Starý Tekov na 52 detí a pokryjú sa potreby miestnych obyvateľov v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie atraktivity obce Starý Tekov pre prisťahovanie mladých ľudí, ktorí si plánujú založiť rodinu a vyriešenie problému s umiestnením detí do MŠ, spojené s kvalitnou technickou infraštruktúrou a intenzívnou bytovou výstavbou, príp. blízkosťou okresného mesta, zvyšuje atraktivitu obce Starý Tekov pre bývanie, život a prisťahovanie sa do obce. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci Starý Tekov.
Hlavné aktivity projektu:

1. Rozšírenie kapacity MŠ Starý Tekov (rekonštrukcia, stavebná úprava)
2. Úprava areálu MŠ Starý Tekov
3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov
 
Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu bude zvýšenie zaškolenosti detí v materskej škole Starý Tekov a prispievanie k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši zo 42 na 52 detí s výhľadom ďalšieho rozšírenia.

Popis realizácie aktivít projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zrekonštruovať všetky tri triedy, tri herne, tri spálne, jednu šatňu a jedno sociálne zariadenie, aby prostredie, v ktorom sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, bolo pre deti bezpečné, hygienické a estetické. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie je aj kuchyňa v priestoroch MŠ.
Areál MŠ Starý Tekov prejde čiastočnou obnovou. Do areálu bude umiestnený nový prvok detského ihriska tzv. veža so šmykľavkou.
V rámci obstarania materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov budú upravené priestory kuchyne a doplnené vybavenie o konvektomat s príslušenstvom.

Prijímateľ:  Obec Starý Tekov

Celkové oprávnené náklady projektu:  172 000 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 163 400 € 
Vlastné zdroje:  8 600 € 
Operačný program: IROP 

Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: máj 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu: august 2019

04. 04. 2019 

Nevyhovujúca betónová cesta v Turci je minulosťou, obchvaty miest pribudnú aj v ďalších regiónoch

Nevyhovujúca betónová cesta v Turci je už minulosťou. Stavbári finišujú s asfaltovaním posledných metrov pätnásťkilometrového úseku cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Stav prác bol dnes skontrolovať minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek v rámci svojich kontrolných dní na stavbách.
 
„Pred dvoma rokmi sme začali s rekonštrukciou tejto cesty. Jej nevyhovujúci stav nás trápil veľmi dlho. Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie z eurofondov a dotiahnuť aj zdĺhavý proces prípravy projektu. Ide o  dôležitú časť severojužnej trasy Slovenska, tak pre turčiansky región ako aj pre tranzitnú dopravu. Teší ma najmä to, že stavba ide podľa harmonogramu a nemešká,“ povedal minister A. Érsek.
Nová kvalitná cesta I/65 bude kompletne hotová v máji. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov.
„Som veľmi rád, že na tomto mieste môžem oznámiť, že v najbližších rokoch pribudnú ďalšie desiatky kilometrov moderných ciest I.triedy. Získali sme dodatočné zdroje z eurofondov, ktoré investujeme do regionálnych ciest. Okrem opravy ďalšej betónky, konkrétne pri Mníchovej Lehote, pripravujeme najmä obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske,“ dodal minister A. Érsek.
Vláda SR na svojom rokovaní minulý týždeň schválila materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby  SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov. Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa presunie 250,12 miliónov eur. Tieto zmeny musí ešte schváliť Európska komisia (EK).
Európske peniaze budú prostredníctvom tzv. realokácií presunuté do OPII a jeho prioritnej osi 6, ktorá je zameraná na budovanie cestnej infraštruktúru v regiónoch. Podpora bude smerovať do regiónov Horná Nitra, Banskobystrický a Prešovský kraj.
Indikatívny zoznam pripravovaných projektov je možné nájsť na stránke Úradu vlády SR:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23662/1 , príloha 2

04. 04. 2019 

Trenčianska univerzita aj za európske peniaze vybuduje špičkové výskumné centrum

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie dnes ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne na prvý teamingový projekt Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Tento projekt je jediným slovenským projektom schváleným priamo Európskou komisiou vo výzve Horizont 2020. 

„Ukazuje sa, že aj menšia univerzita, ak si definuje svoje poslanie a kráča trpezlivo za svojím cieľom, môže byť excelentná a môže dosahovať medzinárodne akceptovateľné výsledky“, uviedol na tlačovej konferencii rektor TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Projekt trenčianskej univerzity ako jediný projekt zo Slovenska získal z výzvy Horizont 2020 podporu 15 miliónov eur. Z Operačného programu Výskum a inovácie dostane ďalších takmer 10 miliónov eur. Výsledkom realizácie oboch projektov bude medzinárodné teamingové výskumné centrum s modernou výskumnou infraštruktúrou a mimoriadne kvalitnou personálnou základňou.

Úloha teamingových centier spočíva v prepájaní kvalitných európskych univerzít a výskumných organizácií.

04. 04. 2019 

Brusel spúšťa novú výzvu WiFi4EU, mestá a obce môžu získať bezplatný internet

Európska komisia (EK) opäť podporí obce pri zavádzaní bezplatného internetu na verejných miestach. Štvrtok 4. apríla 2019 o 13:00 hod. vyhlási jedenapoldňovú výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť aj slovenské mestá a obce. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII)  spustil už dve podobné výzvy pod názvom WiFi pre Teba.
 
Druhá výzva z dielne EK WiFi4EU bude trvať deň a pol, pričom sa končí 5. apríla 2019 o 17:00 hod. Všetkým registrovaným obciam, s výnimkou tých, ktoré dostali dotáciu v prvej výzve,  bol doručený e-mail s podrobnými informáciami.
 
EK rozdelí dokopy 51 miliónov eur, pričom každá krajina získa minimálne 15 dotácií vo forme tzv. poukážok. Hodnota jednej poukážky je 15 000 eur. Komisia vyberie príjemcov podľa zásady „kto prvý príde, ten prvý berie“, pričom sa bude riadiť princípom geografickej vyváženosti. Je preto potrebné zareagovať na túto výzvu čím skôr. Aby obce a mestá mohli požiadať o online poukážku vo výške 15 000 eur, musia byť pred začatím výzvy zaregistrované na portáli WiFi4EU www.wifi4eu.eu. V súčasnosti sa tam nachádza už viac ako 22 000 obcí.
ÚPVII spustil minulý rok vlastný obdobný projekt WiFi pre teba, na základe ktorého môžu obce získať peniaze na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách, ako sú napríklad námestia, úrady, parky či knižnice. „Našim cieľom je, aby mal aj slovenský vidiek prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu. Ten ocenia miestni obyvatelia i turisti,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
Momentálne prebieha tretie kolo výzvy WiFi pre teba, do ktorého sa mestá a obce môžu zapojiť do 13. 5. 2019 (https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e866b765-d7e8-449f-9291-613938905d5b).
ÚPVII  už podpísalo viac ako 40 zmlúv s mestami a obcami. Obec, s ktorou podpísal ÚPVII zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako s úplne prvým úspešným žiadateľom, je podtatranský Lendak. Nasledovali obce Strekov, Makov, Majcichov, Rejdová, Pokryváč, Pucov, Veľké Orvište a Hladovka. 

 
 

04. 04. 2019 

Dobré fondy EÚ – ochrana kultúrneho dedičstva v slovensko-poľskom pohranič

Boli ste sa už niekedy pozrieť na drevené kostolíky v slovensko - poľskom pohraničí?

Možno už viete, že tieto unikátne pamiatky sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Vďaka podpore z európskych prostriedkov vo výške 428-tisíc eur sa podarilo zrekonštruovať tieto drevené kostolíky na poľskej i na slovenskej strane pohraničia. I takto Európska únia prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva tohto regiónu. 

Krátkou návštevou jedného z rekonštruovaných drevených kostolíkov v dedinke Hunkovce vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

 

04. 04. 2019 

V Šali sa začala revitalizácia vnútroblokov z eurofondov

Šaľa začala s revitalizáciou vnútroblokov, na ktoré získala peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Investície v mestskej časti Veča zahŕňajú výstavbu troch nových ihrísk, športoviska, výsadbu zelene a nový mobiliár. Premenou prejdú súčasné asfaltové plochy na Cintorínskej a Slnečnej ulici. Ako informovala v tlačovej správe Erika Kollerová zo šalianskej radnice, obyvatelia sa dočkajú multifunkčného ihriska na Cintorínskej, ďalšieho ihriska a plochy s fit prvkami na Slnečnej a nového detského ihriska tiež na Slnečnej ulici. „Stromy a kríky budú neodmysliteľnou súčasťou všetkých vynovených ihrísk. V rámci projektu sa zrealizuje aj vodozádržné opatrenie,“ doplnila Kollerová. Práce plánujú ukončiť tak, aby deti mohli ihriská využívať počas letných prázdnin.

Primátor Šale Jozef Belický informoval, že projekt získal podporu z eurofondov takmer pol milióna eur. "Výsledok prác prinesie nielen výmenu ihrísk, ale celkové skultúrnenie prostredia vďaka novému mobiliáru,“ uviedol.

V súčasnosti mesto uskutočňuje niekoľko ďalších významných investícií - rekonštrukciu cesty na Hornej ulici, výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veči a nedávno dokončilo obnovu hasičskej zbrojnice vo Veči. Po kolaudácii, teda približne od mája, bude k dispozícii aj 3,5-kilometrová cyklotrasa medzi mestskou časťou Veča a závodom Duslo.

04. 04. 2019 

Prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ v Banskej Bystrici

Úrad vlády SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Združením miest a obcí Slovenska pozývajú na prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, ktoré sa pod názvom Tour de ERA uskutoční vo štvrtok 4. apríla od 09.00 h v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na podujatiach budú prezentované komplexné informácie o programoch, ako sú: Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Granty EHP a Nórska, ERASMUS+, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie. Budú tiež predstavené úspešné projekty ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov.

Prítomnosť médií na podujatiach je voľná. Hostia a prezentujúci budú médiám k dispozícii počas prestávok v programe.
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227. 

24. 03. 2019 

EÚ sa potrebuje odpútať od brexitu a riešiť aj ďalšie prioritné témy

Európska únia už neponúkne Británii žiadne ústupky v súvislosti s brexitom a do 12. apríla čaká jasnú odpoveď z Londýna, ako ďalej - aj preto, že EÚ sa potrebuje sústrediť na ďalšie prioritné témy. V rámci prebiehajúceho summitu EÚ v Bruseli to v piatok uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Šéf slovenskej vlády sedí za rokovacím stolom po boku britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá je podľa jeho slov "bojovníčka, ktorá sa snaží riešiť svoje záležitosti". Odmietol prezradiť detaily ohľadom búrlivej atmosféry, ktorá nastala počas rokovaní už bez prítomnosti Mayovej, ale spresnil, že debaty sa týkali európskych záujmov, pričom lídri chceli vyhovieť požiadavke o odklad brexitu. "Prijali sme kompromisné riešenie s návrhom dvoch možných dátumov. Ak na budúci týždeň bude kladný výsledok hlasovania o dohode o odstúpení, tento dátum by nastal 22. mája. Tým sme vytvorili čas pre Britániu, aby urobila potrebné legislatívne kroky a pripravila sa na odchod. V prípade negatívneho hlasovania sme posunuli termín z 29. marca na 12. apríl," vysvetlil situáciu.
     
Premiér spresnil, že 12. apríl je hraničným termínom z hľadiska procedúr o zapojení sa do volieb do Európskeho parlamentu a pre zvyšok EÚ je dôležité, aby dovtedy mali jasné, či Briti chcú, alebo nechcú ísť do eurovolieb. "Do 12. apríla musíme vedieť definitívne, ako si to Británia predstavuje. Jasný odkaz je, že tvrdý brexit nenastane 29. marca, prvým reálnym dátumom je až 12. apríl," opísal situáciu. To podľa jeho slov poskytuje viac časového priestoru nielen pre Britov a pre britských poslancov v Dolnej komore, ale aj pre tie členské štáty, ktoré sa ešte nestihli pripraviť na tvrdý brexit.

Dodal, že Slovensko sa na túto možnosť tiež pripravuje, a vyjadril nádej, že na budúci týždeň prejde v Národnej rade špeciálny zákon týkajúci sa brexitu. Ak k tvrdému brexitu nedôjde, jeho ustanovenia nebudú platiť. "Toto bol ten posledný ústupok. Dvanásteho apríla čakáme na odpoveď, či Británia chce zostať, či chce nové referendum, či sa chce zúčastniť eurovolieb, alebo čo vlastne chce," upozornil premiér. Dodal, že je optimista a verí, že rozvodovú dohodu britský parlament schváli, hoci najlepšie by bolo, keby sa krajina rozhodla zotrvať v EÚ.

Dva dátumy zo summitu EÚ sú podľa neho jasným signálom aj pre britských poslancov, že Únia nebude čakať na nejaké "piate, ôsme, desiate" hlasovanie, lebo to k ničomu nevedie. "Odpútava nás to od riešenia ďalších prioritných oblastí. EÚ sa musí zaoberať vzťahmi s Čínou, so Spojenými štátmi, miernym spomalením ekonomického rastu - a my tu míňame obrovské množstvo času na diskusie o brexite," skonštatoval Pellegrini. 

24. 03. 2019 

OECD ocenilo spoluprácu s ÚPVII v boji proti korupcii a zneužívaniu eurofondov

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ocenila ročnú spoluprácu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorej cieľom je bojovať proti korupcii a podvodom v európskych štrukturálnych a investičných fondoch na Slovensku. 

 Generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu Denisa Žiláková prijala pozvanie OECD prezentovať dnes v Paríži spoločný projekt ako príklad dobrej praxe pre všetky ostatne členské štáty OECD.

„Projekt s OECD je dôkazom zlepšovania systémového prístupu v tak spoločensky sledovanej téme, akou bezpochyby korupcia je, prostredníctvom odbornej spolupráce s prestížnou medzinárodnou organizáciou,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková.

ÚPVII v priebehu roka zorganizovali tri expertné stretnutia, na ktorých sa odborníci z OECD oboznámili s procesmi pri implementácii eurofondov. Cieľom projektu s OECD je zlepšenie procesov riadenia rizík, ktoré v budúcnosti napomôžu zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných indexoch vnímania korupcie.

„Výsledky našej spolupráce s OECD sú veľmi pozitívne. Samotná OECD pokladá náš spoločný projekt za príklad úspešnej spolupráce, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Ten odštartoval projekt minulý rok v máji, kedy podpísal so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi Deklaráciu o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom.

 Závery projektu budú súčasťou národnej stratégie, ktorá bude obsahovať aj akčný plán s konkrétnymi opatreniami pre budúce programové obdobie po roku 2020.

24. 03. 2019 

S OECD pripravujeme lepšiu budúcnosť pre regióny

Budovanie lepšej budúcnosti pre regióny, mestá a vidiecke oblasti v kontexte svetových trendov je téma ministeriálu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) k regionálnemu rozvoju, ktorý sa v týchto dňoch koná v gréckych Aténach. Na podujatí zastupuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) jeho vedúci Patrik Krauspe. Výbor OECD pre politiky regionálneho rozvoja zasadá na úrovni ministrov raz za päť rokov a tento rok oslavuje svoje 20. výročie. 

Hlavnými témami ministerského zasadnutia Výboru OECD pre politiky regionálneho rozvoja sú tento rok trendy ako globalizácia, digitalizácia, technologické inovácie, meniaci sa charakter práce, demografické zmeny, ale aj zmeny v životnom prostredí a na nich nadväzujúce politiky a opatrenia, ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov, miest a vidieckych oblastí.

„Veľa z týchto zmien prináša príležitosti, ako zvýšiť produktivitu, zamestnanosť a celkovo zlepšiť blahobyt. Súčasne však môžeme očakávať zvýšený dopyt po investíciách do infraštruktúry,” uviedol vedúci ÚPVII Patrik Krauspe.

Jedným z hlavných výstupov celého zasadnutia bude prijatie tzv. Outcome dokumentu – ministerského vyhlásenia. V ňom sa krajiny OECD zaviažu, že budú podporovať zlepšovanie podmienok pre život všetkých ľudí v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach, digitalizáciu hospodárstva a zavedenie inovácií vo verejnej správe, ktoré pomôžu riešeniu globálnych výziev súčasnosti.

Počas rokovania budú schvaľované aj dva ďalšie dokumenty, a to Princípy OECD pre mestské politiky a Princípy OECD pre vidiecke politiky. Cieľom oboch dokumentov je posilňovať spoluprácu medzi mestským a vidieckym prostredím, ako aj nastaviť víziu národných politík tak, aby boli vhodné pre budúcnosť.

„Politika regionálneho rozvoja je kľúčová pre zvládanie demografických zmien,” zdôraznil Krauspe a uviedol, že sa preto musíme zamerať na dlhodobé stratégie a aktivity, ktoré popíšu regionálny rozmer v súvislosti s demografickými zmenami, environmentálnymi výzvami, klimatickými zmenami či inými aktuálnymi trendami. Držať sa musíme tiež cieľov trvalo udržateľného rozvoja a prepájať mestá a vidiek zdieľaním skúseností, vedomostí, inovácií a zdrojov, a tým zvyšovať blahobyt všetkých obyvateľov. „Aj na tomto fóre sa potvrdilo, že Agenda 2030 je tým správnym rámcom pre smerovanie rozvojových politík a plánovanie regionálnych priorít,” doplnil Patrik Krauspe.

Vlády jednotlivých členských krajín OECD budú pokračovať v spolupráci pri hľadaní odpovedí na problémy regionálneho rozvoja tak, aby využili všetky príležitosti vyplývajúce z prichádzajúcich zmien. Regionálny rozvoj sa stáva čoraz dôležitejším. Stretnutie ministrov Výboru OECD je ideálny priestor na zdieľanie informácií, ako aj na zadefinovanie kľúčového postavenia tejto problematiky.

Pozn.

Regionálna politika vrátane podpory najmenej rozvinutých okresov patrí na Slovensku od januára 2019 pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Cieľom ich podpory je znižovanie rozdielov medzi regiónmi, zvyšovanie konkurencieschopnosti a tým aj zvyšovanie kvality života ich obyvateľov. V prvom rade je však hlavným cieľom tvorba pracovných miest. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR vedie Zoznam najmenej rozvinutých okresov, aktuálne je ich v ňom 20. Každý okres má vypracovaný svoj Akčný plán rozvoja, ktorý je zameraný na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a na znižovanie vysokej miery nezamestnanosti. Po jeho schválení vládou SR sa môžu okresy uchádzať o regionálny príspevok, ktorý je poskytovaný v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami.

 

24. 03. 2019 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“

Štúdia uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ vznikla, aby navrhla rámec pre rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR, zdôvodnila potrebu, opodstatnenosť a prínosy realizácie projektu. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na EVS projekt, ktorý sa venuje posilneniu personálnych kapacít a ich kompetencií v oblasti otvorených údajov.

Dôvodom pre vykonanie štúdie a následnú realizáciu projektu sú zároveň úlohy a opatrenia definované vo viacerých koncepčných a strategických dokumentoch:

 • Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kapitola 7.3.2
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kapitola  2.7.4.1,
 • Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, kap. 5,
 • Programové vyhlásenie vlády SR, kap. 1 a kap. 5,
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
 • Dokument Strategickej priority Manažment údajov,
 • Dokument Strategickej priority Otvorené údaje.

Dôvodom pre vykonanie štúdie uskutočniteľnosti a realizáciu projektu je potreba ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry pre sprístupnenie otvorených údajov pre naplnenie národných cieľov v tejto oblasti. Projekt eDemokracia a otvorená vláda vytvoril základné prostredie pre zverejňovanie otvorených údajov.  Avšak rovnako, ako ide vývoj v tejto oblasti dopredu, musí aj UPVII ako správca existujúcich centrálnych komponentov, reagovať na najnovšie trendy a požiadavky komunity využívajúcej otvorené údaje, čo si vyžaduje investície do  ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na adrese:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/635b50c2-c482-049f-c6a3-1f5eca675621?tab=documents

Pripomienky zasielajte do 27.3.2019 e-mailom na adresu:  milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

Verejná konzultácia sa bude konať 28.3.2019 o 12:00 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava v zasadačke Londýn. Vašu účasť z kapacitných dôvodov prosíme vopred nahlásiť na e-mailovú adresu milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

24. 03. 2019 

Pre okres Sabinov rozdelila vláda 1,1 milióna eur, v Gelnici sa zamerala na zníženie nezamestnanosti

Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Lipanoch rozdelila medzi obce Sabinovského okresu a mestá Lipany a Sabinov sumu 1,1 milióna eur, ktorá má byť uvoľnená do 30. apríla. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

„Finančné prostriedky idú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu materských škôl, vybavenie parkovísk, ale napríklad aj na vybavenie kuchyne v materskej škole, výstavbu viacúčelového ihriska, rekonštrukciu sociálnych zariadení, napríklad, na vybudovanie studní, spolufinancovanie výstavby domu smútku či na výstavbu oplotenia cintorína. Potom sú to pri Rožkovianskom potoku protipovodňové opatrenia,“ uviedol po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Najviac financií, a to po 150.000 eur, ide na dofinancovanie verejného parkoviska v rekreačnej zóne v Lipanoch. Mesto získalo aj 90.000 eur na revitalizáciu parku na Námestí sv. Martina, 50.000 eur na rekonštrukciu mestskej galérie či 25.000 eur na obnovu tribúny futbalového štadióna.
Vláda vyčlenila aj 130.000 eur na modernizáciu športového areálu v Sabinove. Ďalších 55.000 eur smeruje na obstaranie a nainštalovanie novej vzduchotechniky a klimatizácie v miestnom kine.

„Okrem obcí a občianskych združení, ktorým bol rozdelený milión eur na úrovni okresu Sabinov, bolo ešte vyčlenených 100.000 eur na takzvané južné parkovisko, ktoré sa nachádza pri poliklinike v Lipanoch. Nadstavbu budovy robí mesto z vlastných peňazí, plus bude čerpať finančné prostriedky na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. Lipany sú špecifické tým, že táto poliklinika slúži možno až 25 spádovým obciam,“ vysvetlil Raši.

Vláda na utorkovom zasadnutí v Gelnici konštatovala, že od jej posledného zasadnutia v Prakovciach pred rokom bolo s podporou financií z akčného plánu vytvorených 238 nových pracovných miest. Najviac ich vzniklo v lesnom hospodárstve, kde pribudlo 82 miest. Nezamestnanosť sa tak podarilo znížiť z 11,4 percenta na 9,72 percenta. Cieľom do roku 2022 je dosiahnuť hranicu 4,8 percenta.

Hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu Gelnica je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese vytvorením 931 pracovných miest do roku 2022. Predpokladaný rozpočet schválený v rámci akčného plánu bol 55,7 milióna eur. Z toho 32,7 milióna eur tvoria prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ďalších 20,95 milióna je plánovaných z ostatných zdrojov a 2,105 mil. eur predstavoval regionálny príspevok. „Napriek tomu, že prvý rok je nábehový, v tomto okrese sa uchytili dobre a z dvoch miliónov určených na roky 2018 – 2022 sú už schválené žiadosti v objeme 706-tisíc eur, čiže tretina. Čo sa týka eurofondových peňazí, z 32 miliónov je ku koncu januára zazmluvnených 4,6 milióna eur. Pokiaľ sa plán bude plniť takýmto tempom, je predpoklad, že sa naplní v plnej miere a vyčerpajú sa všetky prostriedky určené pre tento okres,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

24. 03. 2019 

Rašiho rok vo funkcii: Začali sme boj s byrokraciou a vidieku ponúkli bezplatný internet

Dnes je to presne rok, čo sa podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu stal Richard Raši. Za dvanásť mesiacov svojho pôsobenia stál pri zrode viacerých zákonov, opatrení a výziev a absolvoval desiatky pracovných ciest na Slovensku aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy vicepremiér radí prijaté opatrenia pri odstraňovaní byrokracie či budovanie bezplatného internetu v slovenských regiónoch.

„Môj rok vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hodnotím pozitívne. V oblastiach, ktoré spadajú pod úrad podpredsedu vlády, ako sú eurofondy, stratégia rozvoja Slovenska alebo agenda trvalo udržateľného rozvoja, digitalizácia verejnej správy, rozvoj regiónov či kyberbezpečnosť sme toho dokázali a vybojovali veľa, ale máme pred sebou ďalšie výzvy. Každé naše rozhodnutie smerujeme k tomu, aby sa ľuďom na celom Slovensku lepšie a ľahšie žilo,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že jedným z takýchto opatrení je zákon proti byrokracii. Ten vstúpil do platnosti 1. septembra 2018 a zrušil dokladovanie výpisov zo živnostenského a obchodného registra, výpisu z registra trestov a listu vlastníctva. Občania tak ušetria veľa času, ktorý by inak strávili na úradoch a tiež peniaze za poplatky.

„V našom ťažení proti byrokracii a papierovým výpisom pokračujeme. Pracujeme na zrušení ďalších jedenástich výpisov, medzi ktorými bude potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach a tiež potvrdenie o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá až okolo 1,2 milióna. Takto ľuďom šetríme čas a peniaze, ktoré môžu stráviť inak, ako behaním po úradoch,“ povedal R. Raši. Navyše, do roku 2020 predpokladáme celkovú úsporu na poplatkoch za jednotlivé výpisy až 30 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré zostanú v peňaženkách občanov a podnikateľov.

Za ďalší míľnik vo svojom ročnom pôsobení, ktorý sa pozitívne odrazí v živote Slovákov, považuje  Richard Raši projekt WiFi pre Teba, na základe ktorého môžu slovenské obce získať finančný príspevok na vybudovanie bezplatných internetových pripojení na verejných priestranstvách. Prvým úspešným žiadateľom je podtatranská obec Lendak, v ktorej bude vytvorených dvanásť takýchto WiFi zón. Nachádzať sa budú na obecnom úrade, v miestnom zdravotnom stredisku aj na autobusovej zastávke.

„Musíme dbať na to, aby rozvoj slovenského vidieka a miest nestagnoval, ale práve naopak, išiel porovnateľnou rýchlosťou, s akou napredujú regióny v štátoch západnej Európy. Existuje mnoho inteligentných riešení v oblastiach dopravy či životného prostredia, vďaka ktorým je možné zvýšiť kvalitu života občanov v slovenských mestách a obciach,“ zdôraznil R. Raši. Pre podporu Smart Cities na Slovensku spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície  informatizáciu (ÚPVII) web https://www.smartcity.gov.sk, na ktorom sa nachádzajú dostupné výzvy a komplexné informácie vrátane inšpiratívnych projektov a linkov na expertov-poradcov, ktoré môžu samosprávy využiť pri financovaní a zavádzaní smart riešení.

Jedným z nosných pilierov agendy ÚPVII je aj koordinácia eurofondov. Svoju ročnú prácu Richard Raši delí na dve sféry pôsobenia – smerom k Európskej únii a smerom k občanom SR. „Od leta vedieme s Európskou komisiou rokovania o podobe eurofondov na nové programové obdobie po roku 2020. Ako predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny reprezentujeme v Bruseli okrem našich záujmov aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Snažíme sa vyjednať čo najlepšie podmienky a budúce rozpočty, ako aj výhodné pravidlá pre ich implementáciu,“ vysvetľuje R. Raši. Čo sa týka ešte prebiehajúceho programového obdobia, v tom sa ÚPVII snaží občanom, podnikateľom, mestám a obciam čo najviac pomáhať pri čerpaní eurofondov. „Vytvorili sme sieť Informačno-poradenských centier, ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo, ako žiadať o eurofondy a ako pripraviť čo najlepšie projekty. Veľmi ma teší, že až dva z troch projektov, na ktorých IPC so žiadateľmi spolupracovali, boli úspešné,“ doplnil  R. Raši.

Medzi kľúčové momenty svojho pôsobenia vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu radí Richard Raši aj prezentáciu slovenských národných priorít vychádzajúcich z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na pôde OSN či vytvorenie jedinečného hybridného modelu financovania, na základe ktorého ÚPVII pomáha slovenským firmám zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach zahraničných akcelerátorov a uplatniť sa na svetových trhoch.

24. 03. 2019 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest. 

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ktoré EÚ ponúka prostredníctvom osobných a komunitných programov s cieľom prispieť k pochopeniu občanov Únie, jej históriu a rozmanitosť a zlepšiť podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na úrovni Únie.

Špecifické ciele s európskym rozmerom:

1. Zvyšovať povedomie o blahobyte svojich obyvateľov stimulovaním diskusie, úvahami a rozvojom sietí v rôznych európskych mestách, aby sa ich Európa stala známymi;

2. Podporovať demokratickú a občiansku účasť občanov na úrovni Únie prostredníctvom rozvíjania znalostí občanov o procese tvorby politík Únie a podporovaní príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

iEurope

iEurope je projekt, ktorý rozvíja otvorenú európsku sieť partnerských miest s cieľom lepšie porozumieť európskym hodnotám, politikám atď. Cieľom projektu je podporiť občianske iniciatívy vo svojom regióne, aby boli lepšie informovaní o procesoch v EÚ, o politikách EÚ, ktoré majú miestny vplyv, sociálne iniciatívy a dôležité udalosti. iEurope je sieť / konzorcium v ​​rôznych sektoroch, ako je digitalizácia a využívanie online služieb a zdrojov na európskej, regionálnej a miestnej úrovni v oblasti občianskej informovanosti, vzdelávania, kultúry a dobrovoľníckej pomoci.

Vytvorením siete iEurope online a na mieste prostredníctvom centier udalostí sa tento projekt hlavne zameriava na aktiváciu diskusie o budúcnosti Európy s cieľom osloviť občanov, ktorí odmietajú alebo spochybňujú Európsku úniu a jej úspechy, alebo zostávajú ľahostajní. Naša myšlienka sa usiluje o to, aby sa kritika EÚ stala užitočnou, konštruktívnou a pozitívnou hnacou silou európskej integrácie z dlhodobého hľadiska a aby pomohla EÚ priblížiť sa k jej občanom.

Cieľom je vytvoriť webovú platformu, ktorá sa bude používať predovšetkým na vytvorenie siete iEurope, a za druhé, európske mestá a obce sa môžu prostredníctvom tejto platformy prepojiť na spoločnú výmenu osvedčených postupov, organizovať spoločné informačné kampane, kultúrne podujatia, dobrovoľnícke a ekologické iniciatívy a iných podujatí a pracovať na spoločných projektoch. Môžu si vymieňať inovatívne myšlienky na vytvorenie nových skúseností pre svoje prostredie, kultúru atď.

Hlavnými úlohami bude;

- uľahčiť inovačné procesy vo vzťahu spoločnosti s európskymi a miestnymi orgánmi;

- zdieľať osvedčené postupy v oblasti správy mesta;

- vytvoriť priestor a podporiť spoluprácu a vzájomnú podporu medzi partnerskými samosprávami v tomto projekte, medzi združeniami, dobrovoľníkmi a iniciatívami občanov, medzi subjektmi a miestnymi podnikmi;

- podporovať solidaritu (medzi svojimi občanmi, cezhranične medzi členskými štátmi a prostredníctvom podporných akcií v rámci Únie aj mimo nej) ako základnú zásadu európskej integrácie;

- poskytnúť obciam nové nástroje na prístup k občanom inovatívnym spôsobom;

- prostredníctvom organizovania on-line akcií a podujatí na mieste s cieľom podporiť medzi-kultúrny dialóg a vzájomné porozumenie a bojovať proti stigmatizácii migrantov a menšinových skupín;

 

Odhadovaný rozpočet 135 000 EUR, trvanie projektu je stanovené na 22 mesiacov.

Typ organizácie, ktoré sa môžu prihlásiť sú: Mestá / obce

- Počet partnerov: Projekt musí zahŕňať obce z najmenej štyroch oprávnených krajín, z ktorých najmenej dva sú členské štáty EÚ.

Oprávnené krajiny v rámci programu sú:

- členské štáty Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia. - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.

Momentálne žiadosti predkladá Talianska organizácia a hľadá partnera do tohto projektu.

24. 03. 2019 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktoré poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Vidiek tvorí významnú časť územia Slovenska. Svojou rozmanitosťou v tradíciách, kultúre či vďaka svojmu prírodnému rázu sa výraznou mierou podieľa na dotváraní celkového obrazu našej krajiny. Pôsobenie v malých či väčších dedinách je pre našu maloobchodnú sieť prirodzené, aj preto sa rôznymi formami snažíme podieľať na ich zveľaďovaní. Súťaž Dedina roka predstavuje pre obce výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant určený na ďalší rozvoj“, uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Zároveň má povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka, 2. a 3. miesta môžu byť v súťaži udelené ocenenia podľa oblastí hodnotenia: Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2019 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019.

Viac informácií môžte nájsť na http://www.sazp.sk/novinky/sazp-vyhlasila-s-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html

24. 03. 2019 

Podpora múzejníctva na Slovensku

Zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stretli s ministerkou kultúry, aby prerokovali možnosti podpory slovenského múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojej Sekcie kultúrneho dedičstva urobí rázny krok vpred, aby zlepšilo dlhodobo nepriaznivé podmienky v legislatíve, aj v samotnej praxi fungovania múzeí a galérií na Slovensku.  

 

Ministerka Ľubica Laššáková v utorok 12. marca rokovala s predstaviteľmi Zväzu múzeí na Slovensku o problémoch, ktoré prirodzene vznikajú zmenami v spoločnosti a ostro zasahujú do prevádzky  a existencie týchto záujmovo-vzdelávacích inštitúcií. Predsedníčka ZMS Iveta Kaczarová otvorila stretnutie slovami, že stav múzeí na Slovensku je kritický, a preto dúfa, že sa nájde podpora zo strany Ministerstva kultúry SR. I. Kaczarová zároveň dodala: „Dovoľte mi oceniť Vašu podporu prostredníctvom dotácií z Fondu na podporu umenia a tiež otvorenej možnosti zápisu prvkov do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa postupne oživujú v regiónoch naprieč celým Slovenskom a odhaľujeme tak dávno zabudnuté kultúrne vzácnosti."                                                                              

Zúčastnení sa zhodli na spoločnom stanovisku, že existujúci Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty by si zaslúžil komplexnú revíziu. Generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Radoslav Ragač hovoril o vytvorení dočasných pracovných skupín na Ministerstve kultúry, ktoré sa zaoberajú nie len otázkami zmien v zákone o múzeách, ale aj o navrhovaných zmenách v zákone upravujúcom archeologické nálezy, zákone o strelných zbraniach a tiež vzniknuté problémy plynúce z dohovoru CITES s umiestnením preparátov chránených zvierat v múzeách a galériách. „Múzejníci nemajú do dnešného dňa poradný orgán MK SR, preto by sme chceli takýto inštitút zriadiť čo najskôr", dodal R. Ragač. Ministerka Ľ. Laššáková spresnila, že vytvorenie takejto múzejnej a galerijnej rady ako poradného orgánu MK SR prispeje k tvorbe nového znenia zákona o múzeách, ktorý bude na svete ešte v tomto volebnom období. „Máme ambíciu pripraviť taký zákon, ktorý má šancu prežiť najbližšiu dekádu rokov," doplnil ministerku R. Ragač.    

Ďalšou diskutovanou témou bola potreba zriadenia akéhosi metodického centra, ktoré by slúžilo na vzdelávanie pracovníkov múzeí. Predsedníčka ZMS uviedla za dobrý príklad susednú Českú republiku, kde takéto metodické centrá fungujú a slovenskí múzejníci by mohli ísť podľa českého vzoru.           

24. 03. 2019 

Expozícia slovenskej literatúry bude počas nasledujúcich štyroch dní čestným hosťom na jednom z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris vo francúzskej metropole Paríž. Ide o najvýznamnejšiu literárnu udalosť v ére slovenskej samostatnosti.

 

 

Od 15. do 18. marca 2019 sa v Paríži koná jeden z najvýznamnejších knižných veľtrhov. Pozornosť návštevníkov i odbornej verejnosti z celého sveta bude upriamená práve na Slovensko v rámci čestnej expozície „Bratislava, pozvané mesto". Bratislava je počas veľtrhu Livre Paris hlavným európskym mestom literatúry. Veľtrh privíta okolo dvestotisíc návštevníkov. Všetky médiá vo Francúzsku, a to nielen zamerané na kultúru, žijú týmto knižným sviatkom. Naša expozícia je tak jedinečnou možnosťou prezentácie nášho hlavného mesta a slovenskej literatúry. Pre celé Slovensko je to obrovský úspech.

Dnes na otváracom dni veľtrhu vstupujú naši autori na francúzsky knižný trh, ktorý otvára dvere do celého sveta. Ich diela sa dostali do edičných plánov tých najvýznamnejších francúzskych vydavateľských domov, ktorých zaujíma hlavne bezprostredná súčasnosť. Zaujala ich originalita výrazu, odraz „osmičkových rokov" a najmä téma našej identity v stredoeurópskom priestore. Svoje knihy prídu na parížsky veľtrh osobne predstaviť takmer všetci autori, ktorým práve vychádzajú preklady s výnimkou už zosnulého Dominika Tatarku či historika Ľubomíra Liptáka. Za poéziu napríklad Ivan ŠtrpkaMila Haugová a Mária Ferenčuhová, za prózu Jana JuráňováIrena BrežnáPavel VilikovskýPavol Rankov a ďalší. 

V našom národnom stánku v Paríži slovenská expozícia predstaví návštevníkom 37 kníh slovenských autorov, z toho 27 úplne nových prekladov, ktoré významné francúzske vydavateľstvá vydali práve pri príležitosti veľtrhu. Ide o mimoriadne číslo, dvojnásobne presahujúce počet slovenských titulov, ktoré vo Francúzsku vyšli po roku 1989. Pre návštevníkov bude jedným z ťahákov interaktívna kniha LookBook Jána Šicka, či animácie od Ové Pictures, predstavujúce Bratislavu a okolie. O Bratislave ponúkneme množstvo kníh, výpravných fotografických publikácií, detských kníh i turistických príručiek, ale aj špeciality ako napríklad titul Bratislava METROPOLISfilozofa Miroslava Marcelliho a architekta Michala Bogára o viedensko-bratislavskom metropolitnom regióne, alebo antológiu Kataríny Bednárovej Un Kaleidoscope Litteraire, ktorú pripravila z kníh francúzskych autorov od čias klasicizmu, reflektujúcich Slovensko a špeciálne Bratislavu. Okrem literatúry v sprievodných programoch uvedie Slovensko niekoľko súčasných hraných i dokumentárnych filmov, priestor bude aj pre divadlo, tanec a hudbu.

Slovenská expozícia, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, je zastrešená sloganom „Na okraji, v strede". Symbolizuje naše postavenie – geograficky v strede Európy, ale zároveň v knižnom svete doteraz na okraji svetového záujmu. Výtvarne odvážny koncept stánku s využitím motívov Dunaja má na starosti ateliér Pavla Chomu, ktorý na ňom spolupracoval s poprednými grafickými dizajnérmi.          

Veľtrhu sa osobne zúčastní aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá plánuje túto príležitosť využiť na intenzívne rokovania s predstaviteľmi francúzskej vlády a umeleckej obce o budúcich slovensko-francúzskych kultúrnych projektoch.

24. 03. 2019 

Ministerka prehĺbila slovensko-francúzsku kultúrnu spoluprácu

Expozícia slovenskej literatúry bola v uplynulých štyroch dňoch čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris. Ministerka kultúry pri tejto príležitosti absolvovala bohatý pracovný program zameraný na podporu slovenskej kultúry vo frankofónnom svete a na intenzifikáciu vzájomných kultúrnych vzťahov.  

 

 

Od 15. do 18. marca 2019 sa v Paríži konal jeden z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris. Slovenská expozícia s názvom „Bratislava, pozvané mesto", ktorú pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, bola ako čestný hosť stredobodom pozornosti návštevníkov. Za osobnej prítomnosti 22 autorov predstavila celkovo 37 slovenských kníh rôznych žánrov, z toho 27 vo francúzštine. Výstava bola jedinečnou možnosťou prezentácie slovenskej literatúry a hlavne skvelou vizitkou pre slovenskú kultúru. Naši autori slávnostne vstúpili na francúzsky knižný trh, ktorý otvára dvere do celého sveta.

K zvýšeniu povedomia Francúzov o našej krajine prispela svojou účasťou na podujatí ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Šéfka rezortu kultúry participovala na prezentácii troch francúzskych prekladov diel Pavla Vilikovského, o ktorých vyšlo viacero pochvalných recenzií vo francúzskych  novinách.  Zúčastnila sa aj na vernisáži výstavy fotografa Petra Župnika s názvom „Niekoľko pohľadov na Bratislavu". Návštevu veľtrhu využila aj na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej a francúzskej umeleckej obce, kde rokovala o možnostiach budúcich kultúrnych projektov.

Ťažiskovým bodom pracovného programu ministerky bolo stretnutie s ministrom kultúry Francúzskej republiky Franckom Riesterom. Ústrednou témou ich rozhovoru bol zvyšujúci sa potenciál vzájomnej kultúrnej výmeny s dôrazom na oslavy Roka M. R. Štefánika. Slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Paríži pri tejto príležitosti pripravujú viaceré kultúrne aktivity a odborné konferencie. S literárno-hudobnou kompozíciou „Našiel som si v šírom poli" sa v Paríži predvedie zoskupenie Danubius Octet Singers a viacerými koncertmi tu vystúpi aj Štátny komorný orchester Žilina. Slovensko zároveň prispeje čiastkou 350 tisíc eur na vybudovanie pamätnej izby M. R. Štefánika v meudonskom observatóriu pri Paríži. Pani ministerka zároveň požiadala svojho francúzskeho kolegu o vypožičanie z francúzskych archívov viacerých originálnych dokumentov z pôsobenia Štefánika vo Francúzsku pre účely Slovenského národného múzea.  Riester informoval, že  francúzsky prezident Emmanuel Macron zvažuje svoju účasť na oslavách 100. výročia úmrtia Štefánika.  

Medzištátna spolupráca bude dlhodobo pokrývať viacero oblastí: divadelné umenie, tanec, hudbu, ale aj literatúru a film. Prehlbovanie partnerstva sa vzťahuje napríklad na Slovenské národné divadlo,   ktoré bude spolupracovať s významným choreografom Pierrom Lacottom a bude vo Francúzsku hosťovať s baletnými inscenáciami. V máji tohto roku sa parížskemu publiku predstaví aj Orchester Slovenskej filharmónie v nadväznosti na predsedníctvo SR v OBSE. V roku 2020vystúpi na festivale v Compiegne Slovenský komorný orchester Slovenské centrum dizajnu chystá výstavu v Marseille. Kultúrnu výmenu s francúzskymi partnermi budú prehlbovať ajSlovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenský filmový ústav či Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Pracovný program zaviedol ministerku aj do mestečka Meudon. Položením venca pri soche M. R. Štefánika pod miestnym observatóriom si šéfka rezortu kultúry uctila pamiatku nášho velikána na mieste, kde Štefánik začiatkom 20. storočia pôsobil ako astronóm.

24. 03. 2019 

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. 

 

Slovenská republika sa ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a jeho Protokolu o ochrane televíznej produkcie v roku 2006 prihlásila k zodpovednosti za ochranu slovenského audiovizuálneho dedičstva. V ten istý rok bol v gescii rezortu kultúry spustený Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky zameraný na záchranu, obnovu a sprístupňovanie slovenských kinematografických a audiovizuálnych diel.  Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovízie a potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností sa projekt periodicky aktualizuje a dopĺňa o konkrétne úlohy. Obnova audiovizuálneho dedičstva prechádza základnými siedmimi fázami - od diagnostiky, ošetrovania, obnovy, deponovania, evidencie, katalogizácie a sprístupňovania po záverečnú digitalizáciu. Technologicky najzložitejším procesom je deponovanie, čiže uschovávanie materiálu, ktoré sa riadi dodržiavaním prísnych pravidiel upravujúcich nakladanie s nebezpečnými horľavými a výbušnými materiálmi.

K najaktuálnejším úlohám projektu v nasledujúcom dvojročnom období patrí riešenie priestorov pre deponovanie filmových materiálov a zabezpečenie dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. V rokoch 2019 – 2021 plánuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnoviť 300 tisíc metrov čiernobieleho a farebného filmového materiálu ku krátkometrážnym, stredometrážnym a dlhometrážnym slovenským audiovizuálnym dielam. Z celkového objemu existujúcej metráže filmového materiálu takmer 3,8 milióna metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1,5 milióna metrov filmového materiálu pri súčasnom objeme existujúcich filmových materiálov v zbierkach SFÚ.

Projekt sa v tomto období dostáva do svojej druhej polovice a jeho priebežné plnenie je vo vládou schválenom materiáli definované ako nanajvýš uspokojujúce. Aktualizácia projektu je tak z hľadiska predpokladanej dĺžky jeho trvania do roku 2033 pozitívnym medzníkom a tvorí základ pre úspešné plnenie úloh v nasledujúcom období.

24. 03. 2019 

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Výzva je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Aktivity, ktoré je možné prostredníctvom výzvy realizovať sú nasledovné:

 1. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre
  • praktické vyučovanie,
  • odborný výcvik, odbornú prax,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
  • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

  na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

 2. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školského hospodárstva,

  súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy[1],

 4. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školských hospodárstiev a internátov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 954 025 EUR s nasledovným rozdelením na jednotlivé územia:

[1] Informácia o inkluzívnom vzdelávaní je uvedená v prílohe 8 výzvy
[2] mestská funkčná oblasť, resp. UMR – príloha č.10 výzvy

24. 03. 2019 

Obchodníci vyhnali ceny potravín do rekordných výšin

V raste cien potravín za rok 2018 obsadilo Slovensko druhé miesto v celej Európskej únii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) upozorňuje, že na takéto zdražovanie nebol žiadny relevantný dôvod a považuje to za zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov, ktoré profitujú na úkor spotrebiteľov a dodávateľov.

 • V raste cien potravín obsadilo Slovensko v roku 2018 druhé miesto v EÚ, dôvod na to nebol
 • Zneužívanie dominantného postavenia obchodníkov na úkor spotrebiteľov a dodávateľov
 • Nepreukázalo sa, že januárový rast cien potravín spôsobil mimoriadny odvod pre reťazce

„Ceny potravín rástli na Slovensku v minulom roku v porovnaní s priemerom EÚ viac ako dvojnásobne rýchlejšie a obsadili sme neslávne druhé miesto. Na takýto dramatický nárast cien pritom nevidíme žiaden relevantný dôvod. Treba otvorene povedať, že na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, ktorí zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Pritom toto zdražovanie nepremietajú do dodávateľských cien, kvôli čomu farmári a potravinári doslova živoria,“ upozornila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Priemerný nárast cien potravín v Európskej únii dosiahol minulý rok 1,9 % (v eurozóne 1,7 %), zatiaľ čo na Slovensku to bolo až 4,2%. „Obchodníci, analytici, ale aj niektorí politici sa snažia toto zdražovanie pripísať vládnym opatreniam, ale opak je pravdou. Najrýchlejšie rástli ceny v januári 2018, keď medziročný nárast dosiahol v našej krajine rekordných 7,3 %, kým v eurozóne to bolo len 1,7 %. V tomto období nebol zavedený žiadny mimoriadny odvod, žiadne dodatočné dane, žiadne nové príplatky za prácu. Napriek tomu rástli ceny potravín výrazne rýchlejšie ako ceny potravín v rámci  Únie,“ vysvetľuje Gabriela Matečná.

Agrorezort analyzoval aj januárový nárast cien potravín. „V médiách sme si mohli prečítať palcové titulky o tom, že za rekordným nárastom cien potravín je mimoriadny odvod pre obchodné reťazce, ale toto tvrdenie nebolo preukázané žiadnou relevantnou analýzou,“ vyhlásil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. „Nárast cien potravín začiatkom roka je každoročným javom, ktorého príčinou sú najmä koncoročné zľavy. V januári sa ceny dostávajú opätovne na pôvodnú úroveň, čo sa môže javiť ako nadmerné zdražovanie. Pravdou nie je ani tvrdenie, že január 2019 bol historicky rekordný. V minulosti nájdeme aj také príklady, kedy ceny v januári rástli aj o 4 percentá.“ V januári 2019 rástli najmä ceny ovocia z dovozu ako banány (25,5%), stolového hrozna (16,8%), mandarínok (12,4%). Veľký nárast nastal aj u zeleniny vrátane zemiakov (5,4%), i chleba a obilnín (4,2%).

Podľa Lapšanského sa mimoriadny odvod pre obchodné reťazce ešte ani nemohol naplno prejaviť, pretože najsilnejší hráči na trhu majú účtovné obdobie až od marca, teda zatiaľ odvod neplatia. Ani to však podľa neho nebude znamenať automatické zdražovanie potravín, pretože viaceré reťazce už avizovali zmrazovanie, resp. znižovanie cien. „Kľúčové obchodné reťazce majú na Slovensku dostatočne veľký profit na to, aby mimoriadny odvod nemuseli premietať do spotrebiteľských cien. Skôr naopak, nastal čas, aby sa spravodlivo podelili aj s poľnohospodármi a potravinármi,“ uzavrel Lapšanský.

24. 03. 2019 

Minister Richter pokračoval v lobingu za sídlo ELA na Rade EPSCO

Popri zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti absolvoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v Bruseli viacero bilaterálnych rokovaní. So svojimi kolegami hovoril najmä o našej kandidatúre na sídlo Európskeho orgánu práce.
 

Ešte pred piatkovou Radou, 14. 3. 2019, zorganizovalo Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli stretnutie veľvyslancov krajín EÚ, ktorí pôsobia v Bruseli. Prišlo naň okolo 60 diplomatov a zamestnancov inštitúcií Európskej únie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter im prezentoval ponuku Slovenska, ktoré sa uchádza o sídlo novej európskej inštitúcie v Bratislave. „Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Považujeme za dôležité hovoriť so všetkými a vysvetľovať, prečo Slovensko prejavilo záujem o sídlo. Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá na sídlo Európskeho orgánu práce. Vieme ponúknuť budovu s výbornou dostupnosťou na diaľnicu, letisko, či iné dôležité dopravné uzly, bývanie, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov zamestnancov a mnoho iného,“ uviedol na úvod minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Poukázal aj na odborný profil, ktorý má naša krajina v oblasti pracovnej mobility. Veľvyslanci a diplomati členských štátov ocenili mimoriadne aktívny prístup ministerstva k propagácii kandidatúry. 

Ponuku Slovenska v boji o sídlo ELA v Bratislave prezentoval minister Richter aj viacerým kolegom na bilaterálnych rokovaniach. Spolu so štátnym tajomníkom MPSVR SR Branislavom Ondrušom sa stretli s partnermi z Poľska, Maďarska, Estónska, Dánska, Francúzska, ale aj s našimi protikandidátmi z Bulharska a z Lotyšska. 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. 

Zasadnutie Rady ministrov práce sa nieslo najmä v znamení diskusie o prioritných opatreniach v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v tomto roku. Zástupcovia Európskej komisie na nej prezentovali Správy o krajinách na rok 2019. Ministri sa zhodli, že napriek pozitívnemu vývoju hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch je potrebné inovovať systémy sociálnej ochrany a vytvárať kvalitné pracovné miesta s dôstojnými pracovnými podmienkami. Dynamiku pracovných trhov musí sprevádzať adekvátne investovanie do zvyšovania zručností pracovníkov, ktoré by im umožnili bezproblémovú adaptáciu na rýchlo meniacom sa trhu práce. 

Diskutovali aj o budúcej podobe sociálneho modelu EÚ, ktorý musí odpovedať na vážne sociálne výzvy ako demografické zmeny, digitalizácia spoločnosti či dopyt po nových zručnostiach. Zhodli sa, že je potrebné posilňovať sociálnu dimenziu Európskej únie a zintenzívniť úsilie o vzájomné približovanie sa jednotlivých krajín. „Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a v dávkach medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých krajín, podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Práve preto dlhodobo presadzujem európske snahy o konvergenciu v sociálnej oblasti v rámci Únie. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerom k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Z legislatívnych návrhov prerokovali ministri napr. nariadenie o zriadení Európskeho orgánu práce, smernicu o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Dotkli sa aj revízie nariadení o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia.

24. 03. 2019 

Február priniesol pokles nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 5,16 %. Znížila sa aj celková miera, a to na 6,35 %. Z evidencie ubudli najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia starší ako 50 rokov. Pozitívom je, že pribudli aj ďalšie tisícky voľných pracovných miest.
 

Vo februári 2019 evidovali úrady práce celkom 174 028 ľudí bez práce. Z nich bolo do zamestnania pripravených ihneď nastúpiť 141 432. „Po istej stagnácii v januári 2019 bol mesiac február už tradičný. Zaznamenali sme pokles nezamestnanosti a naopak stúpla zamestnanosť. Očakávam, že do konca roka bude nezamestnanosť ešte klesať, aj keď už nie tak razantne ako v minulom roku. V niektorých okresoch, kde je nezamestnanosť okolo 2 %, bude veľmi ťažké zabezpečovať požiadavky zamestnávateľov. Na druhej strane bude potrebné, najmä v menej rozvinutých okresoch, popasovať sa s dlhodobou nezamestnanosťou," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Aj napriek tomu, že počty ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok každý mesiac klesajú, stále tvoria najpočetnejšiu skupinu evidovaných. „Medziročne sa nám počet nezamestnaných v tejto kategórii znížil o takmer 18-tisíc, za štyri roky až o viac ako 151-tisíc, čo je pokles o takmer 70 %. Je to výsledok aj našich opatrení, ktoré robíme, aby sme im pomohli, ale aj motivovali prijať prácu. Budeme v tom pokračovať i v tomto roku,“ informuje minister. 

Pri hodnotení druhého mesiaca v roku sme sa pozreli aj na úspešnosť uplatňovania sa čerstvých absolventov na trhu práce. Kým z vysokoškolákov si našlo prácu v priebehu ôsmich mesiacov takmer 85 % z evidovaných, u stredoškolákov to bolo za posledný polrok iba 36 %. V septembri 2018 sa na úradoch nahlásilo 5 888 absolventov stredného vzdelania, po pol roku ich je v evidencii stále 3 763. Najviac dominujú odbory ekonomika a organizácia, obchod a služby a gymnazisti. „Za pol roka je to nízky pokles. Na úradoch práce máme v evidencii stále viac ako 85- tisíc voľných pracovných miest, mnohí však ponuky práce neakceptujú. Sťažujú sa na nízke platové ohodnotenie, na náročnosť práce a podobne. Naopak, zamestnávatelia im vyčítajú nedostatok praxe, ale aj záujmu vykonávať prácu, ktorú vyštudovali,“ opisuje situáciu minister Ján Richter. Vyzýva preto aj rodičov, aby podporovali svoje deti pri hľadaní práce čo najskôr po skončení štúdia a nevytvárali im podmienky, aby neboli motivovaní ísť pracovať. Napríklad preto, že na to nie sú odkázaní.

24. 03. 2019 

Minister Arpád Érsek odovzdal do užívania stovku nájomných bytov v Dobšinej

Vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu pribudlo v meste Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Svoj nový domov v nich zatiaľ našlo 101 rodín. Mestu v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté, to pomôže čiastočne vyriešiť bytovú otázku svojich obyvateľov a tiež zabrániť odchodu mladých ľudí.

„Naše ministerstvo prispelo dotáciou vo výške takmer 2 300 tis. eur, čo predstavovalo 85 % z oprávnených nákladov stavby a podiel dotácie bol zvýšený o 10% oproti dotáciám pre mestá a obce v rozvinutejších oblastiach. Ďalších 405 tis. eur na dofinancovanie celých nákladov stavby prispel úverom Štátny fond rozvoja bývania. Som rád, že mesto bolo aktívne pri zabezpečovaní bývania svojim obyvateľom. Dal by som ho za príklad aj ostatným samosprávam ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 

Mesto Dobšiná realizovalo výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu od roku 2017. Prví obyvatelia sa do týchto bytov začali sťahovať v novembri minulého roka. Dnes obývajú dva bytové domy vyše štyri stovky obyvateľov a ich počet sa ešte zvýši. ,,Výber nájomcov sme presne špecifikovali vo VZN mesta na základe viacerých kritérií. Rozhodoval napríklad počet členov v domácnosti, schopnosť nájomcov platiť nájomné, či naliehavosť riešenia bývania,“ priblížil primátor mesta Ján Slovák a dodal, že z ďalšej dotácie rezortu dopravy vo výške 42 330 eur pripojili bytové domy na vodovod a kanalizáciu. Táto dotácia predstavovala 62% z celkovej investície, zvyšných  26 415 eur doplatili z mestského rozpočtu.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude aj v roku 2019 poskytovať dotácie na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam.

V kapitole rezortu je na rok 2019 vyčlenená čiastka 40 mil. eur na poskytovanie dotácií a príspevkov.

24. 03. 2019 

Oznámenie o zmene č. 1 výzvy na bývanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že došlo k predĺženiu uzavretia dátumu 1. hodnotiaceho kola na 3. apríla 2019.

24. 03. 2019 

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.
Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.
Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.
Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.
24. 03. 2019 

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ dosiahlo k 28. februáru 22,57 percenta

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 28. februára tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,490 mld. eur. Predstavuje to 22,57 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu januára čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 69,53 mil. eur a miera o 0,45 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom roka 2018 využívanie zdrojov EÚ stúplo o 139 mil. eur a podiel o 0,9 p. b. 

Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom februára 688,22 mil. eur, čo je 26,45 % z alokácie 2,602 mld. eur. Medzimesačne je to viac o 15,56 mil. eur, resp. o 0,6 p. b. Oproti záveru minulého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o 27,69 mil. eur, alebo o 1,07 p. b. Objem 489 platných výziev, resp. vyzvaní ku koncu februára dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,020 mld. eur (97,36 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,626 mld. eur (55,78 % z alokácie).

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28. februáru je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 718,,87 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu februára 39,47 % (615,62 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 37,44 % (59,56 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 31,84 % (1,258 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 30,62 % (12,06 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 25,23 % (559,38 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 16,46 % (516,5 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 14,59 % (40,62 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 12,12 % (210,82 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 9,67 % (213,22 mil. eur z 2,204 mld. eur), OP Rybné hospodárstvo 4,24 % (669,34 tis. eur z 15,79 mil. eur), program Interreg SR - Rakúsko 2,65 % (2 mil. eur zo 75,89 mil.) eur a Interreg SR - ČR 2,53 % (2,28 mil. eur z 90,14 mil. eur).

24. 03. 2019 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom 
doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti L. ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA o činnosť :

L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),

L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie 
informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu...

24. 03. 2019 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti J. ELEKTROMOBILITA o činnosť:

J1: Podpora elektromobility.

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu...

14. 03. 2019 

26. 02. 2019 

Zverejnili nový rebríček najbohatších regiónov EÚ. Kde skončila Bratislava?

Región Bratislavy je podľa výšky hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa ôsmy najbohatší spomedzi 281 oblastí v rámci Európskej únie. Vyplýva to z dnes zverejneného tlačového vyhlásenia Eurostatu.

Kým Bratislavský kraj dosiahol v novom rebríčku 179 percent unijného priemeru, Praha vyšla z porovnania lepšie – výška HDP na obyvateľa tam mala 187 percent priemeru EÚ. V o rok staršom rebríčku bola pritom Bratislava ešte pred Prahou.

V prvej päťke sa umiestnili výhradne najrozvinutejšie regióny – Vnútorný Londýn (západ), Luxemburg, Southern (Írsko), Hamburg a Brusel. Vnútorný Londýn je vo výraznom predstihu za zvyšnými časťami Únie.

 

 

 

Aj Viedeň skončila za Bratislavou

Za povšimnutie stojí, že za Bratislavou skončilo Horné Bavorsko, parížska aglomerácia, Štokholm i susedná Viedeň. Najnovšia štatistika vychádza z prepočtu HDP podľa parity kúpnej sily. Zohľadňuje miestne ceny tovarov a služieb.

Eurostat zároveň upozornil, že v niektorých prípadoch čísla výrazne ovplyvňujú ľudia, ktorý do daného mesta dochádzajú za prácou. Na opačnom konci rebríčka ako Londýn či Luxemburg sa umiestnili viaceré regióny Rumunska a Bulharska. Bulharský severozápad nedosahuje ani tretinu unijného priemeru HDP na obyvateľa.

26. 02. 2019 

Školstvo: Diplomy doktora vied udelili v Bratislave 23 osobnostiam vedy

Bratislava 26. februára (TASR) – Titul doktora vied, ktorý je na Slovensku najvyššou vedeckou hodnosťou, udelili v utorok v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave 23 osobnostiam vedy. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vo svojom príhovore uviedol, že okrem základného výskumu netreba zabúdať na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie. 

Predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Peter Moczo poznamenal, že medzi vedcami, ktorí si prevzali najvyššiu vedeckú hodnosť, sú siedmi biológovia, traja matematici, traja chemici, dvaja fyzici, dvaja historici, ale aj materiálový vedec, elektrotechnik, veterinár, lekár, ekológ a právnik. Podľa neho máme predimenzovanú sieť vysokých škôl a nedostatočný rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania. "Úroveň vzdelávania celkovo v priemere klesá, vysoké školy sa nerozvíjajú tak, ako by sa mali," povedal Moczo. Poukázal aj na nedostatočné financovanie vedy zo strany štátu. Podľa neho je potrebné nezávislé zhodnotenie slovenského výskumu, ale aj nový zákon o štátnej vednej politike či reštrukturalizácia vysokých škôl.

Podľa Pellegriniho vo vyspelom svete sa veda, výskum a inovácie stali často skloňovaním spojením. "Zámery EÚ smerujú k posilneniu úlohy výskumu s cieľom zjednocovať európsky výskumný priestor, a tak dosahovať žiaducu synergiu pri vytváraní konkurencieschopnosti celého európskeho spoločenstva," povedal premiér. 

"Európske princípy a hodnoty nesmú byť cudzie ani Slovensku. Musíme si plniť svoje záväzky, držať krok s vyspelými krajinami, myslieť na budúcnosť a v rámci existujúcich možností hľadať zdroje a prostriedky na napredovanie vo vede, výskume a inováciách," uviedol Pellegrini. Poukázal aj na nedôslednosti pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov či doteraz neúspešnú transformáciu Slovenskej akadémie vied. "Očakávam, že ministerstvo školstva urýchli skvalitnenie čerpania európskych štrukturálnych fondov. Ešte stále máme nevyčerpané značné prostriedky a je škoda každého jedného eura, ktoré nebude putovať do našej vedy, ale bude sa vracať späť do EÚ," povedal. Ako doplnil, podľa neho je potrebné, aby "sme prilákali viac investícii do výskumu a vývoja".

Podľa Pellegriniho vláda "bude pripravená podporiť všetky aktivity smerujúce k zvýšeniu úrovne nášho hospodárstva a skvalitňovaniu života Slovenska". Ako doplnil, štát by mal zadefinovať, čo očakáva od výskumníkov a akým konkrétnym oblastiam by sa mali venovať. Podľa jeho slov by nemali by skúmať všetko a všade.

Prezident SR Andrej Kiska poznamenal, že by sme mali stále hovoriť o vede, výskume a školstve. "Mali by sme uvažovať o tom, čo sa stalo, že sme stratili úctu k vzdelaniu, že si nevážime a nerozumieme, ako dôležité je nielen školstvo, ale aj veda a výskum pre našu krajinu," povedal Kiska. Ocenil, že to najcennejšie, čo Slovensko má, sú práve ľudia. Rovnako ako Pellegrini vyzdvihol aplikovaný výskum, o ktorom by sa malo podľa neho viac hovoriť.

Vedeckú hodnosť doktor vied získala Marie Černá, Juraj Černák, Mária Dušinská, Eva Frimmová, Miroslav Glasa, Roman Holec, Ján Ivančo, Robert Jajcay, Ján Jásik, Anna Jenčová, Norbert Kučerka, Lucie Kučerová, Eva Kutejová, Kristian Mathis, Michal Mego, Pavol Prokop, Frederik Raiskup, Vladimír Smejkal, Viola Strompfová, Daniel Ševčovič, Milan Valachovič, Dušan Velič a Martin Weis. Diplomy si prevzali noví doktori vied z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Nositeľmi titulu doktora vied sa môžu stať len významné osobnosti, ktoré obohatili vedu doma a v zahraničí. 
26. 02. 2019 

Cestujúci na trati Bratislava - Komárno sa odvezú pohodlnejšie, pribudnú desiatky miest na sedenie

Od pondelka, 18. februára sa na trati Bratislava – Komárno postupne navýši kapacita vlakov RegioJet. V najfrekventovanejšej rannej špičke pribudnú desiatky miest na sedenie, ktoré cestujúcim zabezpečia komfortnejšie každodenné dochádzanie do hlavného mesta. Je to výsledok rokovaní ministerstva dopravy so súkromným dopravcom RegioJet. Ide tak o prvú fázu navyšovania kapacity na tejto trati, pričom sa obe strany dohodli na ďalších krokoch, ktorých cieľom je nasadenie poschodových vlakov.  

 „Teší ma, že ľudia pocítia zvýšenie kapacity, keďže v rannej špičke pribudnú desiatky miest na sedenie. Konkrétne hovoríme o navýšení v priemere o 100 miest v najvyťaženejších vlakoch. Hlavné je, že sme dosiahli výsledok, ako sme sľúbili, a v našej snahe zabezpečiť ľuďom komfort a bezpečné cestovanie budeme pokračovať aj naďalej,“ uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

„RegioJet sa snažil prísť s riešením, ktoré umožní čo najrýchlejšie navýšiť kapacity spojov v špičke. Trať Bratislava – Komárno predstavuje z hľadiska nárastu počtu cestujúcich európsky unikát a prevádzka na tejto trati je hustotou spojenia – cez výrazné kapacitné limity – už teraz obdobná, ako na mestských železniciach typu S-Bahn v Nemecku či Rakúsku,“ dodáva Aleš Ondrůj, tlačový hovorca RegioJet.

Súkromný dopravca po dohode s rezortom dopravy nasadí do zrýchleného vlaku REX1770 na trati z Komárna, resp. Dunajskej Stredy do Bratislavy súpravu z rýchlikových vozňov a navýši aj kapacitu ďalších osobných vlakov v špičke.

Avizované poschodové vlaky budú nasadzované postupne v ďalšom kroku, hneď ako dôjde k uzatvoreniu zmluvy o ich odkúpení od nemeckých železníc a vozne získajú technickú licenciu na prevádzku na Slovensku. Celkovo obidve strany našli riešenie, ktoré umožní postupne v konečnej fáze zvýšiť v najvyťaženejších vlakoch počet miest na sedenie o 100 až 150, čím sa výrazne zlepší kvalita cestovania.

Ministerstvo dopravy intenzívne rieši situáciu na frekventovanej železničnej trati Bratislava – Komárno. Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil a v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol iba v roku 2018 počet cestujúcich o 1 milión. Situáciu na trati však komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať, kde treba zabezpečiť priepustnosť všetkých už existujúcich vlakových súprav. Preto ministerstvo dopravy pracuje na ďalších, finančne aj časovo rýchlo vykonateľných opatreniach, ktoré by zlepšili priepustnosť na trati a znamenali tak viac odvezených ľudí. 

 

 

26. 02. 2019 

Minister dopravy a jeho ukrajinský kolega rokovali o rozvoji leteckej a železničnej dopravy medzi krajinami

Slovenský minister dopravy Arpád Érsek a ukrajinský minister infraštruktúry Volodymyr Omelyan rokovali o obnovení osobnej železničnej dopravy na trase Mukačevo - Košice a o zvýšených cenách za nákladné vozne z Ukrajiny. Témou stretnutia zástupcov rezortov dopravy Slovenska a Ukrajiny okrem toho bolo aj obnovenie obchodnej leteckej dopravy z letiska Užhorod, čo by pomohlo aj východnému Slovensku.

,,Nové železničné spojenie medzi Mukačevom a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a zatraktívni tento región pre turistov. To samozrejme prinesie aj viac a lepších pracovných miest,” reagoval minister dopravy Arpád Érsek po spoločnom rokovaní. 

Zámerom je k súčasným dvom osobným vlakom ponúknuť a zriadiť dva páry nových rýchlych vlakových spojení cez Čiernu nad Tisou a Čop s prípojmi z Prahy a Bratislavy a v opačnom smere z Ľvova a Kyjeva. Aktuálne sa hľadajú riešenia na skrátenie hraničných kontrol cestujúcich pri zachovaní všetkých podmienok Schengenského priestoru. Obidve strany sa snažia doladiť všetky podmienky zavedenia týchto vlakov tak, aby mohli začať svoju prevádzku od letnej zmeny cestovného poriadku.

Projektom na dlhšie obdobie je aj obnovenie obchodnej leteckej dopravy z a na letisko v Užhorode. Špecifická poloha letiska Užhorod si vyžaduje úzku spoluprácu obidvoch krajín pri zabezpečení poskytovania letových prevádzkových služieb lietadlám, ktoré prilietajú a odlietajú z letiska.

 

 

26. 02. 2019 

V roku 2018 sa domov zo zahraničia vrátilo najviac odborníkov, na projekt sa vyčerpal takmer 1 milión eur

 V roku 2018 sa v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničiavrátilo celkovo 13 jednotlivcov, z toho 9 expertov a 4 mladí odborníci. Vďaka tomu sa tak mohla posilniť odborná kapacita ministerstva financií, viacerých univerzít či Fyzikálneho ústavu SAV. Podporené boli aj tri žiadosti o inštitucionálnu podporu, ktorá sa poskytuje na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie.
     Tieto čísla dnes zobrala na vedomie vláda SR, keď bola Správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2018 predložená na jej rokovanie ako informatívny materiál. Išlo o najúspešnejší rok implementácie schémy nielen z hľadiska počtu vrátených jednotlivcov, ale aj podporených projektov inštitucionálnej podpory smerujúcich do akademického sektora.
     Na zabezpečenie schémy bol v spolupráci s rezortom financií vyčlenený v uplynulom roku jeden milión eur, z ktorého sa vyčerpalo 969 785 eur. Štát takýmto spôsobom motivoval absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobili v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Jednotlivec mohol získať najviac 10 000 eur, ak išlo o mladého odborníka, 50 000 eur v prípade experta. Príspevky pre jednotlivcov sú na základe pravidiel schémy vyplácané v dvoch častiach – jedna pri obsadení pozície a druhá po jednom roku zotrvania na danej pozícii.
     Na základe výrazného záujmu o schému, nielen zo strany potenciálnych uchádzačov, ale aj inštitúcií, má ministerstvo školstva záujem o jej ďalšie fungovanie. V súčasnosti preto pripravuje návrh jej nového pokračovania na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026, ktoré by mohlo byť po jeho schválení vládou SR uvedené do realizácie ešte v priebehu tohto roka.

     Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia bola po prvýkrát vyhlásená na obdobie rokov 2015 - 2018 a podmienky jej fungovania boli stanovené v príslušnom uznesení vlády č. 368/2015, ktorým bola schéma schválená. Program je zameraný na návrat mladých odborníkov a expertov, ktorí môžu nájsť svoje uplatnenie v rámci ponúknutých pozícií z verejného sektora, pričom pracovné pozície majú dlhodobý charakter. Ide o občanov SR, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.

26. 02. 2019 

Usmernenie č. 2 k 31 výzve na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 15.02.2019 Usmernenie č. 2 (PDF, 372 kB) k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni.

26. 02. 2019 

Oznam o uzavretí výzvy na mentoring a tútoring

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ sa z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 18. marca 2019.

26. 02. 2019 

Oznam o zmene č. 1 výzvy na škôlky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmenách výzvy č. 1 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Zmeny výzvy na škôlky sa týkajú hlavne príloh výzvy a taktiež informáciu o uzavretí 2. hodnotiaceho kola ku dňu 6. marca 2019 a 3. hodnotiaceho kola ku dňu 14. júna 2019.

26. 02. 2019 

Náklady na prípravu a priebeh májových volieb do Európskeho parlamentu sú 10,2 milióna eur

Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 8 687 175 eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR 1 494 750 eur. Vyplýva to z predloženého  Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019,ktorý vláda schválila v stredu 20. februára 2019.

Prostriedky rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.

Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb.

Štatistický úrad prostriedky použije na spracovanie výsledkov volieb.

Voľby do europarlamentu

Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája 2019 , obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

26. 02. 2019 

Splnomocnenec pre rómske komunity varuje: treba zastaviť šírenie toluénu v osadách

Čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám. Rómovia pritom siahajú po relatívne lacnom, dostupnom, no nebezpečnom toluéne, resp. po syntetickej náhrade marihuany, zvanej herba. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je potrebné tento trend zastaviť.

Stovky ľudských príbehov sa skončili tragicky vďaka dostupnému, no nebezpečnému toluénu. Už malé deti sa vedia dostať k tejto chemikálii, ktorá pri vdychovaní pôsobí ako droga. Má veľa nebezpečných vedľajších účinkov. „Napriek tomu, že predaj toluénu by mal byť regulovaný, vidíme, že je ľahko dostupný v osadách, kde si ho kupujú priamo konzumenti, alebo im ho predávajú miestni priekupníci, ktorí sa priživujú na ich závislosti," upozorňuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Podľa neho by sa mal predaj toluénu riadiť špeciálnymi pravidlami, ktoré dovoľujú predaj tejto látky iba tým, ktorí ju potrebujú pre výkon svojho povolania. Pričom obchodníkovi hrozí pokuta od 1000 do 99 500 eur, ak toto nariadenie poruší. „Je to extrémne ťažko kontrolovateľné, pretože obchodníci, ktorí toto nariadenie obchádzajú, si našli cestičky, ako toluén dostať ku dílerom. Ministerstvo zriadilo aj e-mailovú adresu, kam môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú. Podnety prijímame na adrese toluen@minv.sk," hovorí Ábel Ravasz.

V rámci boja proti zneužívaniu toluénu, ktorá už od prvej dávky postupne poškodzuje mozog a srdce, je však podľa Ravasza dôležitá aj prevencia. „Je naivné si myslieť, že díleri si nenájdu svoje cestičky, dôležité je preto robiť osvetu a snažiť sa vysvetľovať, že toluén je skutočnou hrozbou. Musíme hľadať cestu, ako varovať všetkých, že užívanie toluénu môže podstatne zhoršiť ich zdravie, ako aj vyhliadku do budúcnosti," upozorňuje Ravasz.

Úrad splnomocnenca sa preto podieľal aj na príprave edukačného materiálu, určeného v prvom rade pre Rómov, ktorý v podobe jednoduchého komiksu upozorňuje na riziká tejto dostupnej drogy. Informačný leták obsahuje aj užitočné informácie, ktoré môžu pri svojej práci využiť terénni pracovníci.

V rómskych komunitách najmä na juhu Slovenska sa však objavila aj nová nebezpečná látka, hovorovo označovaná ako herba. Herba je vlastne akákoľvek usušená rastlina, postriekaná syntetickou náhradou THC - psychoaktívnou látkou, ktorú obsahuje marihuana. Táto náhrada bola ešte v novembri minulého roka na Slovensku legálna a jej predajcovia nemohli byť trestne stíhaní. 

Vďaka tomu, že sme o probléme informovali, sa podarilo túto látku, ktorá je používaná na postrek rastlín, dostať na zoznam zakázaných látok a polícia tak môže predajcov drogy stíhať ako dílerov. Podľa mňa však ide iba o krátkodobé riešenie. Výrobcovia drog môžu čoskoro vyvinúť novú syntetickú látku, ktorá na zozname nebude. Namiesto represie by sme sa naozaj mali sústrediť hlavne na osvetu a prevenciu," uviedol poslanec Národnej rady Štefan Vavrek.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity preto chce aj do budúcnosti pokračovať vo vzdelávaní a informovaní o rizikách spojených s užívaním drog. „Najlepšou prevenciou je však to, ak budú mať ľudia z vylúčených komunít lepší život naplnený prácou a štandardným rodinným životom. Vtedy prirodzene klesá dopyt po úniku zo šedej  reality," uzatvára Ábel Ravasz.

26. 02. 2019 

Voľby prezidenta: 25. február je posledný deň na doručenie žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje všetkých občanov, ktorí chcú dať hlas svojmu kandidátovi v prezidentských voľbách, že 25. február 2019 je posledný deň na doručenie žiadosti  o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou. Aj potom však možno o preukaz  požiadať obec osobne,  najneskôr však v posledný pracovný deň pred volebným dňom /t. j. najneskôr 15. marca/. 

 

Voľby sa konajú v sobotu 16. marca 2019. O post prezidenta Slovenskej republiky sa uchádza 14 kandidátov. Bližšie informácie nájdete na týchto stránkach.

 Dôležité termíny:

 • 2. marec -  zákaz  zverejňovania prieskumov verejnej mienky
 • 14. marca -  zákaz vedenia volebnej kampane
 • 14. marca -  od 7.00 hod. zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch
 • 14. marca - do 7.00 hod. koniec lehoty na vzdanie sa kandidatúry na prezidenta

Pred prípadným druhým kolom:

 • 23. marec - zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky
 • 28. marca - zákaz vedenia volebnej kampane
 • 28. marca -  od 7.00 hod. zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch
26. 02. 2019 

Richard Raši: Vybojovali sme pre Bratislavu a Košice desiatky miliónov eur

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši  dotiahol rokovania s Európskou komisiou (EK) o vrátení miliónov eur pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH do úspešného konca. Eurokomisárka Corina Crețu podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur. 
 
Keď tento problém vznikol, bol som ešte primátorom Košíc. Ihneď som začal rokovania s vládou a tá s Európskou komisiou. Potom som sa stal vicepremiérom a tieto rokovania sa ocitli v mojej kompetencii. Na Košiciach mi stále záleží, sú mojou srdcovkou a aj toto je výsledok toho, že keď sa chce, dá sa vyrokovať všetko – aj pred necelými troma rokmi zdanlivo nemožné vrátenie DPH,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že nielen pre Košice, ale aj pre Bratislavu je to veľmi dobrá správa. „Teší ma, že dnes už nič nebráni tomu, aby bola zo strany Európskej komisie táto DPH preplatená, a to vo výške viac ako 15 miliónov eur pre Košice a v budúcnosti, keď sa rozbehnú bratislavské dopravné projekty, viac ako 25 miliónov eur ušetrí na DPH naše hlavné mesto,“ uviedol Raši.
 
Niekoľkoročné intenzívne rokovania boli zakončené úspechom na stretnutí vicepremiéra Richarda Rašiho s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Crețu a jej kabinetom. Rozhodnutie o návratnosti DPH podpísala komisárka v stredu.
 
Vďaka vicepremiérovi a jeho tímu z Centrálneho koordinačného orgánu, ale aj ministerstvu dopravy a magistrátom dvoch najväčších slovenských miest tak tieto neprídu o desiatky miliónov eur. Hlavné mesto napríklad pri stavbe električkovej trate v Petržalke ušetrí minimálne 25 miliónov eur. Podpísanie rozhodnutia poteší aj Košice, ktorým sa vráti viac ako 15 miliónov pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH. Podpisom o návratnosti peňazí sa vyriešil problém, ktorý vznikol koncom roka 2016 pri projekte rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach.
 
„Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, vlády aj mesta a peniaze za dopravné projekty sa vrátia,“ dodal podpredseda vlády s tým, že do rokovaní bolo zapojené aj Stále zastúpenie Slovenska pri EK, rezort dopravy a magistráty oboch slovenských miest.
 
Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch sa týka programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri iných projektoch. „Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel vicepremiér Richard Raši.
 

26. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

26. 02. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" v Trnave

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Termín a miesto konania: 6. marec 2019 (streda), Trnava o 09:30 hod., Trnavský samosprávny kraj (kongresová sála), Starohájska 10, 917 01 Trnava

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 3. marca 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

26. 02. 2019 

Informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Informačné semináre sa budú konať: 

6.marca 2019 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU
(kongresová sála Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava)
 
14.marca 2019 v Banskej Bystrici – prihlasovanie na seminár TU
(Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica)
 
15. marca 2019 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU
(budova Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice)
 
Informačné semináre sú len pre prihlásených účastníkov!
 
Všetky potrebné informácie o informačných seminároch spolu s pozvánkami nájdete na: https://www.minedu.sk/informacne-seminare-pre-prijimatelov-k-vyzve-na-podporu-citatelskej-matematickej-a-prirodovednej-gramotnosti-v-zakladnej-skole/

26. 02. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj, Vás pozýva na informačný seminár pre úspešných prijímateľovvýzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Termín konania: 14.marec 2019

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie 

Prihlasovanie na seminár je možné v termíne do 11.marca 2019 elektronicky prostredníctvom elektronického formulára po kliknutí na tento odkaz.

Pozvánka a program

26. 02. 2019 

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.

Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.

Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.

Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.

26. 02. 2019 

Budovanie eGovernmentu podporí ďalších 6 projektov

Menej času stráveného na úradoch, adresnejšie nahlasovanie podnetov a jednoznačné certifikáty o digitálnych zručnostiach, aj to sú prínosy projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Ten vedie Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 
 
 „Na prvom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku pokračujeme v zabehnutej línii a dávame zelenú projektom, ktorých cieľom je elektronizácia a zjednodušovanie procesov vo verejnej správe, znižovanie byrokracie, a ktoré budú mať jasné prínosy a pocítia ich najmä občania a podnikatelia, uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.
 
Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:
 
Centrálna API Manažment Platforma (7 467 922,82 €) – Projekt predložil ÚPVII a jeho hlavným cieľom je otvoriť služby štátu tretím stranám a zvýšiť počet komunikačných kanálov v rámci ich poskytovania. Na platforme budú môcť vyvíjať a ponúkať vlastné aplikácie na poskytovanie elektronických služieb štátu aj záujemcovia z komerčného sektora. To uľahčí budovanie nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov za účasti súkromného sektora, čo je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej digitálnej transformácie. Do roku 2022 sa predpokladá publikovanie až 50 elektronických služieb cez otvorené aplikačné rozhranie.
 
Digitálny ekosystém inklúzie  (8 441 935,48 €) – Zmyslom projektu (taktiež z dielne ÚPVII) je vytvorenie jednotného systému pre hodnotenie a certifikáciu digitálnych zručností. Cieľovou skupinou sú ľudia nad 15 rokov a znevýhodnení občania, ako napríklad seniori, občania s nízkym vzdelaním alebo neaktívni na trhu práce.  Digitálny Ekosystém Inklúzie bude vyhodnocovať úroveň digitálnych kompetencií občanov. V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, ale žiadny, ktorý by komplexne určil všeobecné úrovne digitálnychkompetencií. Vďaka realizácii projektu budú zamestnávatelia schopní presne definovať, aké
digitálne zručnosti požadujú od svojich zamestnancov. Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tí budú zabezpečovať samotnú certifikáciu.  
 
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie  (8 733 367 €) – Projekt pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 
 
Pamiatkový informačný systém (PAMIS) (12 497 915 €) – Elektronizácia procesov Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi úradom a jeho krajskými pobočkami. Prostredníctvom projektu sa plánuje skrátenie dĺžky procesov a zlepšenie informovanosti o správe a ochrane pamiatkového fondu. Digitalizácia dát prinesie aj zníženie administratívnej záťaže pracovníkov úradu, ale najmä občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy súvisiacej s pamiatkovým fondom. 
 
Systém verejného obstarávania  (19 750 824eur) – Verejné obstarávanie je na Slovensku riešené elektronicky už viac ako 10 rokov. Cieľom nového systému je podpora elektronizácie všetkých fáz verejného obstarávania, konsolidácia dát a služieb a hlavne odstránenie „papierového sveta“ vo verejnom obstarávaní. Projekt ráta aj so skrátením procesov a znížením počtu prerušených konaní (napr. kvôli nedoručeným dokumentom). Znížením administratívnej a byrokratickej záťaže a zjednodušením postupov bude možné do praxe zaviesť princíp Jedenkrát a dosť. 
 
Register zbraní a streliva (7 248 114 eur) – Úspešnou realizáciou projektu z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý plánuje kompletne zelektronizovať procesy a skonsolidovať  dáta na úseku Zbraní a streliva, sa zabezpečí zrušenie miestnej príslušnosti, zlepšenie kvality informácií a úspory času pri vybavovaní agendy. Občania budú môcť svoje požiadavky vyriešiť prostredníctvom elektronickej služby alebo osobnou návštevou ktoréhokoľvek policajného útvaru. Výnimkou budú len prípady, ktoré vyžadujú fyzické predloženie zbrane. Časová úspora vznikne na strane občanov, ale aj na strane úradníkov.
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.
  

26. 02. 2019 

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zámerom opatrenia je aj modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť by sa mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi. "Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská .

Oprávnenými žiadateľmi o tento príspevok sú obce, vyššie územné celky alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru v rámci prvého kola výzvy. 

Na túto výzvu je vyčlenených 28,4 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 900.000 eur. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné predkladať do 21. mája 2019. Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
      V rámci 1. kola tejto výzvy bolo predložených celkovo 18 projektových zámerov, pričom 1. kolo MZ SR uzavrelo 13. februára 2019. 

Ministerstvo predpokladá, že v rámci opatrenia bude podporených celkovo 134 centier. Každé musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä podľa výskytu chorôb v danom území.​
MZ SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá 

21. 02. 2019 

REGIOSTARS 2019

Od včerajšieho dňa je možné prihlásiť svoje projekty do súťaže Európskej komisie RegioStars za rok 2019. Žiadosti sa môžu podávať do  9. mája


REGIOSTARS 2019 majú 5 kategórií:

1. Inteligentný rast - Podpora digitálnej transformácie
2. Udržateľný rast - Spájaniee zelenej, modrej a šedej
3. Inkluzívny rast - boj proti nerovnostiam a chudobe
4. Rozvoj miest - budovanie miest odolných voči klimatickým zmenám
5. Téma roka 2019 - Modernizácia zdravotníckych služieb

Podmienky účasti :

• Maximálne päť projektov na jeden program (ERDF, CF, ESF, IPA, ENI)  
  z programových období 2007-2013 a 2014-2020
• Schvaľovací list príslušného riadiaceho orgánu
• Odkaz na jednu z piatich kategórií
• Mala by sa zabezpečiť úroveň zrelosti a výsledkov

Kritériá udelenia ceny :

• Inovatívny charakter projektu vo vybranej kategórii ocenení.
• Dobré výsledky a vplyv projektu vo vzťahu k jeho pôvodným cieľom a dopadom.
• Finančná udržateľnosť projektu
• Možnosť prenosu a možnosť replikácie projektu v iných regiónoch

Sprievodca pre žiadateľov a komunikačné materiály sú k dispozícii na tejto  webovej stránke

21. 02. 2019 

Aktualizácia č. 2 výzvy 22/PRV/2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA  výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, číslo výzvy 22/PRV/2017.

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

21. 02. 2019 

Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. februára 2019  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

21. 02. 2019 

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – preuk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) informujú žiadateľov a prijímateľov, že v rámci konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) ako aj počas realizácie a udržateľnosti projektov (počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP) menia spôsob overovaniasplnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k preukazovaniu bezúhonnosti.

Pod „podmienkou bezúhonnosti žiadateľa resp. prijímateľa“ sa rozumie podmienka poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) stanovená vo výzve na predkladanie ŽoNFP pod názvom: „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP (ďalej len „relevantné osoby“)  neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“. Spôsob preukazovania splnenia uvedenej PPP zo strany žiadateľa je vo výzve stanovený prostredníctvom dokumentu Výpis z registra trestov.

V nadväznosti na ustanovenia § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) je poskytovateľ povinný pri overovaní splnenia predmetnej PPP získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, pričom informačným systémom verejnej správy je na účely tohto zákona s účinnosťou od 1.1.2019 aj register trestov.

Pri overovaní splnenia podmienky bezúhonnosti musí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP KŽP postupovať v súlade s platnou legislatívou. Vyššie uvedenou legislatívnou zmenou nedochádza k zmene PPP, mení sa iba spôsob overovania PPP zo strany poskytovateľa. Cieľom tohto oznámenia je upovedomiť žiadateľov a prijímateľov o postupe, ktorý bude poskytovateľ aplikovať pri overovaní splnenia predmetnej PPP v konaní o ŽoNFP ako aj počas realizácie projektu (v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP).

1. Postup poskytovateľa vprípade, že relevantné osoby sú štátnymi občanmi SR, občanmi EÚ alebo občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá dokument Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (pre všetky relevantné osoby) alebo samotný sken Výpisu z registra trestov.
 • Udelený súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov bude využitý poskytovateľom na overenie splnenia PPP prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ alebo prostredníctvom informačného systému verejnej správy (https://oversi.gov.sk).
 • V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo neudelenia súhlasu všetkých relevantných osôb pre poskytnutie výpisu z registra trestov resp. v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov, bude žiadateľ resp. prijímateľ povinný predložiť sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.

 2. Postup poskytovateľa v prípade, ak relevantná osoba nedisponuje rodným číslom generovaným v SR (zahraničná osoba)

 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia  ŽoNFP, resp. dokumentu poskytovateľovi.

Riadiaci orgán pre OP KŽP súčasne upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob preukazovania PPP platí aj pri uzavretých výzvach.

21. 02. 2019 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dňa 18.2.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Prezentácia k výzve č.46

21. 02. 2019 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dňa 18.2.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Prezentácia k výzve č.46

21. 02. 2019 

R. Raši: Dosahovať ciele Agendy 2030 musí celý svet spoločne

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vystúpil v Spojených arabských emirátoch (SAE) na Svetovom samite o vládnutí. V jednom z panelov sa venoval Agende 2030. Tá je podľa neho najambicióznejšou agendou, na ktorej panuje medzinárodná zhoda. Trvalo udržateľný rozvoj, o ktorom Agenda 2030 hovorí, je totiž v dnešnom svete mimoriadne dôležitý. 

 „Spojili sme sa, aby sme riešili globálne výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých, spoločne, pretože nikto z nás to nie je schopný urobiť sám. Posun môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme spolupracovať,“ povedal vicepremiér Richard Raši v paneli. Slovenská republika Agendu 2030 implementuje vo všetkých dôležitých oblastiach – ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej.

Pri implementovaní Agendy 2030 si Slovensko určilo tri princípy, ktorými ciele trvalo udržateľného rozvoja dosahuje. Prvým je integrácia, ktorá znamená, že udržateľný rozvoj musí byť súčasťou všetkých verejných politík, od národnej, cez regionálnu, lokálnu až po zahraničnú. Aby Slovensko tento cieľ dosiahlo, urobilo nevyhnutné kroky na to, aby sa Agenda 2030 stala základom celého vládneho strategického rámca. Druhým pilierom je participácia, pretože implementovať agendu nie je možné bez toho, aby bola do nej zapojená celá spoločnosť. Vláda je síce odhodlaná trvalo udržateľný rozvoj dosiahnuť, no o tento cieľ sa musia snažiť všetci – ženy, muži, skupiny, jednotlivci, mládež i staršia časť obyvateľstva. Posledným princípom je partnerstvo, pričom práve jeho budovanie s rôznymi kľúčovými hráčmi je podstatné pri hľadaní udržateľných riešení mnohých problémov. Štát, akademická obec, tretí a súkromný sektor, samosprávy či iní partneri – každý jeden z nich prináša svoje postrehy a poznatky, ako dosahovať trvalo udržateľný rozvoj.

Pre Slovensko sú podľa vicepremiéra v rámci Agendy 2030 podstatné priority ako vzdelanie, klimatické zmeny či všeobecne lepšie životné prostredie. „Zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja sme si vybrali tie, ktoré sa týkajú problémov Slovenska. Podporujeme však aj fondy, ktoré napomáhajú plneniu ostatných cieľov, napríklad aj v afrických krajinách,“ vysvetlil Richard Raši.

Slovensko aktuálne pripravuje návrh dlhodobej Stratégie rozvoja do roku 2030, ktorá bude základom pre implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Vláda nedávno schválila svoj pilotný Národný investičný plán do roku 2030, ktorý spája investičné projekty a ciele udržateľného rozvoja. „Dôležité je však aj financovanie. Verím, že prepojenie agendy  trvalo udržateľného rozvoja so strategickými investíciami nám pomôže ju systematicky implementovať. Prioritou by mala byť aj pri príprave rozpočtov,“ doplnil podpredseda vlády SR Richard Raši. Ako pokračoval, „pred nami je stále veľa výziev, a tak musíme zmeniť nastavenie našej mysle“.

Vlády na celom svete musia však musia neustále brať do úvahy potreby svojich obyvateľov, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti a tiež prinášať inovatívne riešenia vytvorené v spolupráci s vedeckou i podnikateľskou obcou. Zároveň však musia pri vytváraní miestnych politík vidieť aj globálny rozmer. „Slovensko je pripravené byť súčasťou partnerstiev, ktoré, verím, pomôžu v dosahovaní cieľov Agendy 2030,“ dodal na záver vicepremiér.

Pozn. Svetový samit o vládnutí v SAE je globálna platforma, ktorá bola založená v roku 2013. Napomáha inštitúciám a tvorcom politík vytvárať lepšiu budúcnosť formou výmeny dobrých skúseností a smart riešení. Tvorí ju sieť vedúcich predstaviteľov verejného a súkromného sektora. Je to platforma, ktorá je zameraná na využívanie inovácií a technológií na riešenie aktuálnych svetových výziev.

 

21. 02. 2019 

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto  oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií. 

 Zapojiť sa do prieskumu je možné do 11. marca 2019. 

Prieskum sa rozhodla uskutočniť Pracovná skupina pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR, ktorá je poradným orgánom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Z doterajších analýz a výskumov vyplýva, že jednou z hlavných príčin nízkej exportnej výkonnosti slovenských  firiem je nedostatočná miera inovácií ako základ pre tvorbu konkurencieschopnej ponuky tovaru a služieb.

„Práve výsledky tohto prieskumu by mali slúžiť ako podklad na predkladanie návrhov na zlepšenie exportných podmienok pre podnikateľov, ale aj podmienok na rýchlejšie a výraznejšie zavádzanie inovácií, vysvetlila predsedníčka skupiny a generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Zároveň verí, že „do prieskumu sa zapojí čo najväčší počet podnikateľov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie.“ 

Prieskum je zverejnený na https://inovujme.checkboxonline.com/export.aspx

21. 02. 2019 

Digitálna koalícia na výročnom zasadnutí ocenila najaktívnejších členov za rok 2018

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa dnes stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2018.

Výročného zasadnutia sa zúčastnili predseda vlády SR a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský a zástupcovia členských subjektov. Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 67 členov, ktorí spolu deklarovali 208 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Novými členmi koalície sa stali a svoje záväzky deklarovali spoločnosti Tatrabanka, TREXIMA, itStep, Súkromné banskobystrické gymnázium, SOŠ Ostrovského v Košiciach, SOŠ Stará Turá, SOŠ technická Vráble, SPŠ Murgaša v B. Bystrici, SPŠE N. Zámky, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, RTVS a Digitálna inteligencia o.z.

V uplynulom roku sa členom Digitálnej koalície podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých aktivít a projektov, podieľali sa napríklad na príprave, finalizácii a schválení Akčného plánu inteligentného priemyslu SR v úzkej spolupráci Ministerstvom hospodárstva SR.

Nemenej dôležitou je aj spolupráca viacerých členov koalície na príprave Stratégie digitálnej transformácie Slovenska z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Členovia Digitálnej koalície podporili vybudovanie centra excelencie pre umelú inteligenciu, ktoré vzniká na pôde Slovenskej technickej univerzity pod záštitou Fakulty informatiky a informačných technológií STU a IT Asociácie Slovenska. Zámerom je vytvorenie atraktívneho vedeckého prostredia, ktoré priláka expertov z tejto oblasti a umožní transfer poznatkov
do praxe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu so zamestnávateľmi  pripravilo projekt nového systému overovania a certifikácie digitálnych zručností, ktorý by mal byť aplikovaný v priebehu troch rokov.

Príkladom kvalitnej spolupráce medzi IT firmami, Centrom zdieľaných služieb pri Americkej obchodnej komore, úradom R. Rašiho a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je organizácia úspešného podujatia Work in Slovakia – Good Idea! na slovenskom zastupiteľstve v Londýne, počas ktorého vládni predstavitelia spoločne so zástupcami významných IT spoločností Slovenkám a Slovákom žijúcim v Spojenom kráľovstve prezentovali desiatky pracovných pozícií v sektore informačno-komunikačných služieb a motivovali ich k návratu na Slovensko.

Aktivitou Digitálnej koalície s podporou Republikovej únie zamestnávateľov je tiež komplexná analýza a návrh opatrení pre zlepšenie stavu výučby matematiky na slovenských základných a stredných školách.

Digitálna koalícia zaznamenala odozvu aj v zahraničí. Predstavitelia Európskej komisie a Riadiacej rady digitálnych koalícií Európy potvrdili na decembrovej konferencii vo Viedni nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja národných digitálnych koalícií a pochválili slovenskú Digitálnu koalíciu za jej iniciatívu vedúcu k vytvoreniu komunikačného prostredia a kooperácie medzi koalíciami naprieč celou Európou.

„Digitálna koalícia je silnou a etablovanou značkou a považujem ju za jedinečnú platformu. Zároveň oceňujem otvorený dialóg medzi štátom a odbornou i laickou verejnosťou, ktorej leží na srdci ďalší rozvoj Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky. Musíme si uvedomiť, že digitálna transformácia sa týka všetkých sektorov našej spoločnosti a podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sme jednou z ekonomík, ktoré budú najviac  ovplyvnené automatizáciou, keďže viac ako 40% pracovných miest je dnes možné automatizovať,“ vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši. Podľa neho to však nie je dôvod na obavy, ale skôr príležitosť na transformáciu slovenskej ekonomiky a budovanie silného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva.

„Dnes žijeme v dobe instantného spravodajstva, rýchleho rozhodovania a technickej náročnosti. A týmto požiadavkám sa musíme prispôsobiť. Tak, aby sme dokázali využívať potenciál a limitovať negatívne externality,“ zdôraznil počas svojho príhovoru minister Miroslav Lajčák.

 „Som presvedčený, že Digitálna koalícia potvrdila, že je životaschopným a perspektívnym projektom. Teší ma, že zaznamenávame kontinuálny nárast členskej základne, v r. 2017 sme začínali s 21 členmi, dnes je v Digitálnej koalícii už 67 subjektov. Spätne hodnotím založenie koalície ako veľmi prospešný krok a aj vďaka jej vzniku a rozvoju spoločných aktivít sa nám podarilo posunúť digitálnu transformáciu na Slovensku vpred,“ uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Mário Lelovský.

 

Pozn.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné. Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk.

21. 02. 2019 

V Rimavskej Sobote vzniklo vďaka regionálnemu príspevku Centrum rozvoja podnikania

V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bolo z regionálneho príspevku podporené Centrum rozvoja podnikania.

Centrum vzniklo koncom roka 2018 s cieľom vytvorenia podnikateľského inkubátora, coworkingového centra a akadémie podnikania. Činnosť centra sa orientuje predovšetkým na podporu začínajúcich podnikateľov, inovatívnych nápadov a rozširovanie podnikateľských zručností študentov stredných škôl v rámci okresu.

Zriaďovateľom centra je občianske združenie Naša Sobota. Hlavnou ideou projektu je zvýšenie šance mladých ľudí na úspešné podnikanie v domovskom regióne a zamedzenie ich odchodu z regiónu po ukončení štúdia.

Na materiálno-technické vybavenie a prevádzku Centra bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške 194 176 eur.

21. 02. 2019 

Firmy môžu predkladať svoje súťažné projekty až do 25. februára!

Uzávierku troch výziev pre malé podniky, mikropodniky a start-upy pôsobiace v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v celkovej výške 660 000 eur predlžil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) do 25. februára.

ÚPVII eviduje zvýšený záujem žiadateľov o výzvy, tiež chce záujemcom ešte dopriať čas, kedy môžu využiť túto jedinečnú šancu a zapojiť sa do jednotlivých výziev.

Úspešné podniky získajú finančnú podporu a absolvujú pobyt v izraelskom akcelerátore SIT 4, ktorý ponúka tréningový program Innovation Leaders Open Gate. Akcelerátor pomôže firmám rýchlejšie preklenúť ranné štádium podnikania, optimalizovať ich riešenia a technológie a zlepšiť podnikateľský plán.

Vzhľadom na to, že kritéria na výber úspešného žiadateľa zo strany izraelského akcelerátora SIT 4 sú náročné, súčasťou hodnotiaceho procesu je aj osobný pohovor. V prvej fáze výberu medzinárodní odborní hodnotitelia vypracujú nezávislé posudky na jednotlivé žiadosti. Do druhej fázy postúpia iba tie žiadosti, ktoré v prvej fáze získajú minimálne 75% bodov. Druhá fáza pozostáva z pohovoru pred medzinárodnou hodnotiacou komisiou s cieľom posúdenia odborných schopností žiadateľa. Šesť najlepšie hodnotených žiadostí získa finančný príspevok a absolvuje pobyt v Izraeli.

Do výziev sa môžu zapojiť start-upy, mikropodniky a malé podniky, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich ročný obrat nepresahuje 10 mil. eur. ÚPVII zafinancuje vybraným subjektom režijné náklady a poplatky súvisiace s akceleračným pobytom vo výške 110 000 eur na jedného úspešného uchádzača a partner sa zaviazal dať vybraným záujemcom nielen tréning a know-how, ale aj ich potenciálnych investorov z Izraela a získať pre nich ďalšie financie.

Výzvy pre oblasť priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie sa uzatvárajú 25. februára 2019 o 14:00 hodine. Kompletné znenie vyhlásených výziev je dostupné TU: https://vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/.

21. 02. 2019 

ÚPVII zverejnil výzvu, ďalších Slovákov pošle na výskumný pobyt do Berkeley

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil výzvu, na základe ktorej pošle troch úspešných kandidátov na výskumný pobyt na kalifornskú univerzitu v Berkeley (UC Berkeley). Tá patrí medzi najlepšie verejné vysoké školy na svete. Vyberať sa bude z projektov zameraných na inteligentné dopravné systémy, informatizáciu v doprave a automobilový výskum. 

„Univerzita v Berkeley patrí medzi verejnými vysokými školami do celosvetovej top päťky. Verím, že semester na tejto škole bude pre slovenských výskumníkov prínosom a inovatívne riešenia, ktoré tu vyvinú, prenesú na Slovensku do praxe. Navyše, skúsenosťami a podnetmi, ktoré v Berkeley zozbierajú, obohatia a budú inšpirovať svojich domácich kolegov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Do výzvy musí nominovať kandidáta vysoká škola, ktorá tak môže umožniť svojim doktorandom či zamestnancom absolvovať semester na prestížnej Technickej fakulte kalifornskej univerzity, kde môžu urýchliť a zdokonaliť svoj výskum v špičkových laboratóriách.

Verejné vysoké školy nominujú svojho zamestnanca na základe vlastného interného výberového procesu. Konečným prijímateľom dotácie, ktorá môže byť v maximálnej výške 93-tisíc eur, je úspešný kandidát. Táto suma je určená na školné na UC Berkeley, ktoré predstavuje sumu 50-tisíc dolárov a na  mesačné náklady súvisiace s pobytom. Pobyt na americkej univerzite je hradený na dobu maximálne sedem mesiacov.

Vyslanie troch mladých výskumníkov do Berkeley je pokračovaním úspešného príbehu z minulého roku. ÚPVII v septembri 2017 podpísal spolu so Žilinskou univerzitou a univerzitou v Berkeley Memorandum o porozumení, na základe ktorého absolvovali v USA výskumný pobyt  dvaja slovenskí vedci.

Nominovaný kandidát na výskumný pobyt musí byť občanom Slovenskej republiky a musí vypracovať projekt, ktorý sa bude týkať oblasti inteligentných dopravných systémov, informatizácie v doprave alebo automobilového výskumu.

 Posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí vykonáva komisia, ktorá je zriadená vedúcim Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Posudzovať sa bude najmä dôležitosť predloženého projektu v rámci konkrétnej akademickej oblasti, jeho pozitívny prínos pre žiadateľa, pre konkrétnu verejnú vysokú školu i celkový prínos pre Slovenskú republiku, napríklad kompatibilita projektu so strategickými plánmi Slovenska v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Výzva je otvorená do 19.4. 2019 do 13:00 hod. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na webovom sídle ÚPVII na adrese: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/

21. 02. 2019 

Richard Raši: Vybojovali sme pre Bratislavu a Košice desiatky miliónov eur

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dotiahol rokovania s Európskou komisiou (EK) o vrátení miliónov eur pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH do úspešného konca. Eurokomisárka Corina Crețu podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur. 

Keď tento problém vznikol, bol som ešte primátorom Košíc. Ihneď som začal rokovania s vládou a tá s Európskou komisiou. Potom som sa stal vicepremiérom a tieto rokovania sa ocitli v mojej kompetencii. Na Košiciach mi stále záleží, sú mojou srdcovkou a aj toto je výsledok toho, že keď sa chce, dá sa vyrokovať všetko – aj pred necelými troma rokmi zdanlivo nemožné vrátenie DPH,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že nielen pre Košice, ale aj pre Bratislavu je to veľmi dobrá správa. „Teší ma, že dnes už nič nebráni tomu, aby bola zo strany Európskej komisie táto DPH preplatená, a to vo výške viac ako 15 miliónov eur pre Košice a v budúcnosti, keď sa rozbehnú bratislavské dopravné projekty, viac ako 25 miliónov eur ušetrí na DPH naše hlavné mesto,“ uviedol Raši.

Niekoľkoročné intenzívne rokovania boli zakončené úspechom na stretnutí vicepremiéra Richarda Rašiho s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Crețu a jej kabinetom. Rozhodnutie o návratnosti DPH podpísala komisárka v stredu.

Vďaka vicepremiérovi a jeho tímu z Centrálneho koordinačného orgánu, ale aj ministerstvu dopravy a magistrátom dvoch najväčších slovenských miest tak tieto neprídu o desiatky miliónov eur. Hlavné mesto napríklad pri stavbe električkovej trate v Petržalke ušetrí minimálne 25 miliónov eur. Podpísanie rozhodnutia poteší aj Košice, ktorým sa vráti viac ako 15 miliónov pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH. Podpisom o návratnosti peňazí sa vyriešil problém, ktorý vznikol koncom roka 2016 pri projekte rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach.

„Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, vlády aj mesta a peniaze za dopravné projekty sa vrátia,“ dodal podpredseda vlády s tým, že do rokovaní bolo zapojené aj Stále zastúpenie Slovenska pri EK, rezort dopravy a magistráty oboch slovenských miest.

Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch sa týka programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri iných projektoch. „Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel vicepremiér Richard Raši.

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

05. 02. 2019 

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

05. 02. 2019 

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná. 

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom:

 • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania:

 1. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr do 12. februára 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC141-2018-45; OPKZP-PO1-SC111-2016-15; OPKZP-PO1-SC111-2016-16; OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať  INFORMAČNÝ SEMINÁR  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 13. február 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 11. februára 2019 a to prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Mesto Skalica získalo NFP na Základnú školu Strážnická vo výške 167.000 eu

Mesto Skalica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 167.083,10 eura, ktorý je určený pre Základnú školu (ZŠ) Strážnická. TASR o tom informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

Za mesto podpísal zmluvu ešte bývalý primátor Ľudovít Barát. "Predpokladané spolufinancovanie mesta je vo výške 8793,85 eura, celkové predpokladané náklady projektu sú 175.876,95 eura. Ide o predpokladané výdavky zo žiadosti, projekt ešte nebol vysúťažený," uviedol zamestnanec mesta.

Podľa projektu mesto získané financie využije na obnovu odborných učební fyziky, biochémie, informatiky a polytechnickej učebne. Okrem toho sa z NFP nakúpi interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, obnovia sa podlahy a vybavenie knižnice vrátane obnovy knižničného fondu. Termín realizácie projektu je naplánovaný v mesiacoch máj až august 2019.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie budovy ZŠ Strážnická za približne 1,1 milióna eur od leasingovej spoločnosti, ktorá v súčasnosti budovu s pozemkami vlastní. Hlavným dôvodom snahy získať budovu školy do vlastníctva bol fakt, že si na školu mesto nemôže žiadať dotácie. Napriek tomu bola škola s týmto projektom úspešná. "Ide o projekt týkajúci sa interiérového vybavenia, nie obnovy budovy," vysvetlil pre TASR Minďáš.

05. 02. 2019 

V roku 2019 pribudnú nové cesty a nové vlaky za eurofondy

V tomto roku sa rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak chce nadviazať na mimoriadne úspešný rok 2018, kedy podpísalo zmluvy na dopravné projekty za takmer 1,5 miliardy eur. Ku koncu roka sa z eurofondov na dopravu podarilo vyčerpať prakticky tretinu peňazí. 
 
Pridelené eurofondy čerpáme nadpriemerne
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) splnil v roku 2018 svoje  záväzky voči Európskej komisii už na rok 2019 v oblasti čerpania fondov EÚ. Ministerstvo dopravy tak zaistilo, že pridelené financie na slovenské dopravné projekty neprepadnú. Celkové čerpanie OPII dosiahlo úroveň viac ako 1,2 miliardy eur, čo je približne 30 % všetkých prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2023.
Len v roku 2018 sa podpísali eurofondové zmluvy za 1,47 miliardy eur.
Máme nadpriemere dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Veríme, že na ne získame financie aj z prípadnej realokácie z menej úspešných operačných programov, ktoré pridelené eurofondy nestihnú vyčerpať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K koncu minulého roka bolo v OPII zazmluvnených celkovo 105 projektov  v  hodnote takmer 2,6 miliardy eur.
 
V roku 2019 pribudnú aj nové diaľnice
Na letné mesiace je plánovaná dostavba 11,3 km dlhého diaľničného úseku pri Žiline: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe a bude sprístupnený až po jeho dokončení. Na novú diaľnicu sa môžu tešiť motoristi aj na východe. V decembri má byť odovzdaný úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý spolu s budúcim úsekom R2 Košice Šaca – Košické Oľšany vytvoria juhovýchodný obchvat mesta Košice. Všetky úseky sú financované s príspevkom z OPII.
Okrem diaľnic eurofondy pomôžu k dostavbe dlho očakávanej cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, ktorú vodiči začnú plne využívať na prelome apríla a mája. V tomto roku sa dokončí aj modernizácia 32 mostov v Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.
V prvom polroku 2019 budú vyhlásené súťaže na 2. etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa a modernizáciu viacerých ciest I. triedy v banskobystrickom, košickom a prešovskom regióne. Tiež sa začne s ďalšou modernizáciou mostov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 
Nové vlaky na Strednom Slovensku
V máji začne jazdiť po železniciach medzi Zvolenom a Vrútkami nový dieselový vlak. Je to prvý z 21 vlakov, ktoré budú postupne nasadzované v priebehu dvoch rokov na trate od Vrútok cez Banskú Bystricu, do Zvolena, Brezna aj Prievidze.
 
Projekty pre hlavné mesto
Aj Bratislavu čakajú viaceré míľniky. V marci bude ukončená Štúdia realizovateľnosti – dopravný uzol Bratislava, ktorá navrhne optimálne riešenia na modernizáciu železničnej dopravy na území mesta až po hranicu s Maďarskom a Rakúskom. Jej výsledky budú rozhodujúce pre plánovanie a realizáciu viacerých dopravných projektov. V lete sa podpíše zmluva a začne sa s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi. V tomto roku bude tiež odštartovaná výstavba záchytných parkovísk Pezinok a Ivanka pri Dunaji. Parkovisko v Pezinku s kapacitou 291 parkovacích miest by malo byť otvorené do konca roka.
Vo februári sa dokončí štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preverí  opodstatnenosť zavedenia pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi obcami pozdĺž rieky Dunaj do Bratislavy – Dunajbus. Vodnú dopravu podporia aj projekty na zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji alebo modernizácia plavebných komôr v Gabčíkove, ktorú financujeme s využitím Nástroja na prepájanie Európy.

 
  

05. 02. 2019 

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.
 
Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.
 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.
 
Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.

 

05. 02. 2019 

Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi

 
IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. 

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila včera, v pondelok 4.2.2019, konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.


Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať.
 
Kompletné výsledky súťaže  „Roadshow 2018“
 
 1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko.
 2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. Tím „SPACE TEAM“  tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková.
 3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov.Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš.
 4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov.
 5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov.
 6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 bodov.
 7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 bodov.
 8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov.
 9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov
 10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. – 120 bodov.
 11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov
 12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina - 104 bodov.
 13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov
 14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov.
 15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov.
 16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov.

 

05. 02. 2019 

V Kecerovciach pribudne nová materská škola pre 140 detí

 
S prácami na výstavbe novej materskej školy (MŠ) pre 140 detí v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie by sa malo začať koncom februára. Predpokladá to starosta  Miroslav Galas-Zaufal. Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.

Podľa informácií o výsledku verejného obstarávania bude budova stáť v lokalite pri základnej škole - medzi murovanou budovou a triedami kontajnerového typu. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný s valbovou strechou. "Je to také tiché prostredie, dá sa povedať aj bezpečné. Myslím, že sme vybrali dobré miesto," povedal starosta.

V Kecerovciach s počtom obyvateľov približne 3640 je aktuálne jedna MŠ, jej kapacita je 24 detí, čo pre obec nie je postačujúce. Ako Galas-Zaufal spresnil, niektoré deti v predškolskom veku navštevujú MŠ v okolitých obciach, prípadne žiadnu. "Zatiaľ nemáme dopyt z iných obcí, ani sme to nerozširovali - nechceli sme predbiehať. Čakali sme, či sa to všetko schváli. Ale podľa mňa z okolitých obcí nebudeme môcť brať deti, lebo v Kecerovciach máme veľmi veľa detí, ktoré čakajú na nástup do škôlky," dodal.

Stavebné práce majú byť ukončené do konca tohto kalendárneho roka. Podľa starostu by ich dodávateľ chcel mať hotové v auguste, respektíve do začiatku nového školského roka. Prostredníctvom novej MŠ vznikne v Kecerovciach aj niekoľko pracovných miest. Okrem zhruba 14 učiteliek a niekoľkých asistentov budú potrebné pracovné sily aj na pozície kuchárky či upratovačky.

Projekt je realizovaný s podporou zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spolufinancovanie zo strany obce predstavuje päť percent a poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR.
05. 02. 2019 

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

05. 02. 2019 

http://www.vlada.gov.sk/angela-merkelova-bude-v-bratislave-rokovat-s-premiermi-v4/

Vo štvrtok 7. februára 2019 navštívi Bratislavu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa zúčastní na summite krajín Vyšehradskej štvorky.
 
Na úvod svojej návštevy sa Angela Merkelová stretne s premiérom Petrom Pellegrinim na Bratislavskom hrade. Hovoriť budú o vzájomných slovensko-nemeckých vzťahoch, ale aj o aktuálnej situácii v Európskej únii.
 
Následne sa nemecká kancelárka Angela Merkelová zúčastní na summite predsedov vlád krajín V4. Hlavnou témou tohto rozšíreného formátu bude predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť EÚ.  Premiéri V4 si spolu s Angelou Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.  
 

 

30. 01. 2019 

Slovenské potraviny ochutnajú v Berlíne stovky tisíc ľudí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej preťalo minulý rok dlhú 11-ročnú šnúru, počas ktorej nemalo Slovensko na tak prestížnom veľtrhu, ako je Internationale Grüne Woche, žiadne zastúpenie. Národný stánok Slovenska nechýba ani na aktuálnom 84. ročníku, ktorý očakáva 400-tisícovú návštevnosť. Národnú expozíciu zrealizovalo v rámci podpory exportnej politiky slovenských potravinárov MPRV SR.

 • Slovensko má opäť zastúpenie na prestížnom medzinárodnom veľtrhu
 • Národný stánok prezentuje slovenské potraviny a naše kultúrne bohatstvo
 • MPRV SR podporuje exportné aktivity slovenských výrobcov potravín

„Medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta. O pozornosť 400-tisíc návštevníkov súperí v Berlíne viac ako 100-tisíc produktov. Vlani sme sa presvedčili, že vrátiť národný stánok Slovenska na tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze malo zmysel. Tento rok prichádzame s prepracovanejšou národnou expozíciou, pod ktorou sa budú prezentovať štyria špičkoví slovenskí výrobcovia. Zelený týždeň je pre nich jedinečnou príležitosťou ukázať svoje kvality a nazbierať obchodné kontakty,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Národný stánok sa rozprestiera na ploche 126 m2. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy Slovenska a naše kultúrne bohatstvo. Stánok zastrešuje renomovaných slovenských výrobcov - spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., ktorý je ako jediný na Slovensku držiteľom ocenenia – zlatá Európska pivná hviezda,  HO&PE FAMILY, s.r.o., ktorý vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť MILSY, a.s., ktorá vyrába mliečne produkty (čerstvé mliečne výrobky, parené neúdené a údené syry, nátierky rôznych príchutí) a Minit Slovakia, s.r.o., ktorý produkuje mrazené pekárenské výrobky, zamestnáva 300 ľudí a spravuje 550 franchise predajní na Slovensku a v Česku.

„Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa k nám dováža z nemeckého trhu. Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotu, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pričom ročne priťahuje približne 400-tisíc návštevníkov. Na výstavnej ploche 115 000 m2 sústreďuje viac ako 1700 vystavovateľov – národné expozície, výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta. Veľtrh je nielen príležitosťou nadviazať medzinárodné kontakty, ale aj kulinárskym zážitkom sprostredkovaným cez ochutnávky národných a regionálnych špecialít.

Veľtrh pokrýva široké spektrum produktov od čerstvých potravín cez mliečne, mrazené, pekárenské, cukrárenské výrobky, nápoje, koreniny, bylinky či čaje. Súčasťou sú aj prehliadky chovov poľnohospodárskych zvierat, poľovníctva, rybárstva a prezentácia poľnohospodárskej, záhradnej a potravinárskej techniky.

Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. Veľtrh potrvá od 18. do 27.  januára 2019.