Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

2. 9. 2020

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020

Dňa 27.8.2020 bola aktualizovaná voľná časť indikatívnych alokácií v rámci programu OPRH 2014-2020, týkajúca sa alokácií na projekty technickej pomoci a národných projektov.

viac informácií

Zobraziť
2. 9. 2020

Oznam o vyhlásení výzvy pre zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 26. augusta 2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Na výzvu je alokovaných 48 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva spolu s ďalšou dokumentáciou je zverejnená na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy sú žiadateľom o finančný príspevok poskytované písomne alebo prostredníctvom osobných konzultácií odo dňa zverejnenia výzvy až do jej uzatvorenia.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava

Zobraziť
2. 9. 2020

Ako triediť odpad?

Miera triedenia a recyklácie komunálnych odpadov každoročne rastie a v roku 2019 dosiahla 40,3 %. Aj napriek rastúcemu vývoju triedenia má Slovensko stále vysokú mieru skládkovania. Pritom správne triedenie odpadu by malo byť neodmysliteľnou súčasťou správania nás všetkých. Zodpovedné triedenie výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku a šetria sa prírodné zdroje a suroviny. A tým odpad dostáva druhú šancu na výrobu nových produktov.

Ako triediť papier

Do triedeného zberu papiera (modrý kontajner alebo vrece) PATRIA: noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené krabice, papierové obaly, ale aj kartónové rolky z toaletného papiera či obaly na vajcia.

NEPATRIA sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.

Pred vyhodením krabíc je potrebné zmenšiť ich objem postrihaním a zložením naplocho. Zároveň je vhodné odstrániť z nich čo možno najviac zvyškov lepiacej pásky.

Papier je možné recyklovať 5 – 7-krát. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské utierky, toaletný papier, ale aj obľúbené puzzle.

Ako triediť sklo

Do triedeného zberu skla (zelený kontajner alebo vrece) PATRIA: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo tabuľového skla patrí na zberný dvor). 

NEPATRIA sem: porcelán, keramika, sklo s kovovou výplňou, autosklá, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky.

Sklo je možné recyklovať prakticky donekonečna. Z 5 recyklovaných pohárov sa dá vyrobiť jedna sklenená váza. Vratné fľaše sú zálohované a patria do obchodu, nie do triedeného zberu.

Ako triediť plasty

Do triedeného zberu plastov (žltý kontajner alebo vrece) PATRIA: neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, polystyrén (veľké kusy patria na zberný dvor). 

NEPATRIA sem: hrubo znečistené plastové obaly ani obaly so zvyškami potravín alebo kozmetiky, podlahové krytiny, linoleum, molitan, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napríklad motorových olejov, farieb, riedidiel a pod. Nebezpečné látky a obaly z nich patria na zberný dvor.

Plasty sú veľmi ľahké a zaberajú veľa miesta v kontajneri či vreci. Pred vyhodením je potrebné zmenšiť ich objem stlačením.

30 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jednej fleecovej bundy, zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

 

Zobraziť
2. 9. 2020

Daň za užívanie verejného priestranstva

Je obec povinná vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva, ak daňovník nenahlási obci, teda správcovi dane, osobitné užívanie priestranstva? Alebo treba daňovníka sankcionovať za nesplnenie oznamovacej povinnosti?

Odpoveď:

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva a verejné priestranstvo upravuje § 30 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa uvedeného ustanovenia predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Zákon č. 582/2004 Z. z. súčasne upravuje, že na účely tohto zákona verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitným zákonom je napríklad Občiansky zákonníkObchodný zákonník. Osobitné užívanie verejného priestranstva upravuje § 30 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. Podľa uvedeného ustanovenia osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje vyrubiť daň za užívanie verejného priestranstva, ak obec túto daň ustanoví všeobecne záväzným nariadením a zároveň v ňom ustanoví najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. Uvedené vyplýva z § 2 a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z.

Daňová povinnosť podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovaciu povinnosť, vyrubenie dane a nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane upravuje § 34a zákona č. 582/2004 Z. z. Podľa odseku 1 daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa odseku 2 uvedeného ustanovenia obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Zobraziť
18. 8. 2020

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola je 30.09.2020

Dôvodom nedodržania termínu pre vydanie rozhodnutí pre jednotlivé ŽoNFP – 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, je administratívne náročný proces súvisiaci s vydávaním rozhodnutí.

Zobraziť
18. 8. 2020

Nová publikácia o programe Horizon Europe v slovenčine

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe). Ide už o 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). Príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024 v súčasnosti prebieha a mal by byť prijatý pred koncom roka 2020. Z toho vyplýva, že všetky informácie, ktoré Vám sprostredkovávame v tejto publikácii, sú pred ich finálnym schválením.

Zobraziť
18. 8. 2020

Informácia o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucional

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 28.08.2020.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk

Zobraziť
18. 8. 2020

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31.07.2020.

Záujem o uplatňovanie inkluzívnej vzdelávacej podpory pre deti a žiakov svojím prihlásením deklarovalo celkom 1 287 materských, základných a stredných škôl. Na základe kritérií na posúdenie obsahov motivačných listov vytvorila hodnotiaca komisia zoznam škôl, ktoré budú zapojené do projektu. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II. v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie 983 škôl, z toho 260 materských, 645 základných a 78 stredných škôl.

Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3 011 pracovných pozícií, z toho 2 133 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa 878 členov inkluzívneho tímu, čo predstavuje 75% z požadovaného počtu.

Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl.

Na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR 82 miliónov eur.
 

Metodicko-pedagogické centrum bude priebežne zverejňovať všetky aktuálne informácie na svojom portáliwww.mpc-edu.sk.

 

Zobraziť
18. 8. 2020

Vo Svite otvorili zrekonštruovaný chodník pre peších a cyklistov

V stredu bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18 vo Svite. Primátorka Dáša Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu a následne viac než 60 detí prešlo chodníkom na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.

Rekonštrukcia bola zahájená v októbri roku 2019 a ukončená v júni tohto roku. Celkové náklady na opravy boli vo výške 493 551 €, z toho 432 085,37 € bolo financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a mesto sa spolupodieľalo 5% zo sumy, teda 24 677,55 €. Chodník bol rekonštruovaný celkom v dĺžke 1866 m a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Tento úsek tak dopĺňa cyklistickú infraštruktúru mesta Svit.

Deti z Letnej školy Základnej školy na Komenského ulici, deti z denného letného tábora Centra voľného času a detičky z denného letného tábora v Rodinnom centre Ako doma po prejazde chodníkom dostali sladkú odmenu a niektorí i malý cyklistický darček. Primátorka v príhovore popriala všetkým, aby im chodník slúžil dobre a bez nehôd.

Za účasť a pomoc pri otvorení mesto ďakuje Centru voľného času, Mládežníckemu parlamentu mesta Svit, Základnej škole na Komenského ulici, jedálni pri ZŠ Komenského za skvelé občerstvenie ako aj všetkým hosťom a zúčastneným.

Zobraziť
18. 8. 2020

Eurofondovými prioritami budú pre liptovské samosprávy cestná infraštruktúra a odpadové hospodárstvo

Samosprávy na Liptove budú mať v novom programovom období na roky 2021 - 2027 záujem získavať financie z eurofondov predovšetkým na cestnú infraštruktúru. Po zasadnutí Regionálnej rady partnerstva Liptova o tom informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

Regionálna rada je zapojená do prípravy nového programového obdobia prostredníctvom spolupráce pri príprave územnej stratégie Žilinského kraja. "Záujem je aj o komplexnú podporu cestovného ruchu i stredných a malých firiem, ktoré sú zamerané na vlastnú produkciu. Pozornosť chceme venovať aj sociálnej oblasti, predovšetkým projektom na podporu terénnej, odľahčovacej a opatrovateľskej služby i komunitným centrám,“ poznamenal Tréger.

Podľa liptovskohrádockého primátora bude ostro sledovanou aj oblasť životného prostredia a predovšetkým odpadového hospodárstva. "Ide najmä o implementáciu nových zákonov, ako je likvidácia kuchynského a jedálenského odpadu, dotrieďovanie netriedeného komunálneho odpadu a hlavne koncové spracovanie," vysvetlil Tréger.

Na stretnutí sa hovorilo aj o problematike rozvodov vody a kanalizácie. Regionálna rada partnerstva Liptova bude mať záujem najmä o rekonštrukciu vodovodného ťahu medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom a o dobudovanie kanalizačnej siete v obciach stredného Liptova.

Regionálna rada partnerstva Liptova je dobrovoľným zoskupením partnerov v regióne Liptov a popri predstaviteľoch Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku sú v nej zastúpení aj poslanci krajského parlamentu za oba liptovské okresy, starostovia regiónu a predstavitelia miestnej akčnej skupiny a oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality