Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

31. 3. 2021

ZMOS: Na Slovensku je viac ako 100 oblastí bez zásobovania potravinami

Na Slovensku je 102 "potravinových púští", v ktorých dostupnosť potravín nie je postačujúca či vyhovujúca. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Dostupnosť potravín v menších obciach je podľa šéfa ZMOS-u rovnako dôležitá ako signál mobilných operátorov alebo školstvo či zdravotníctvo. Zlepšiť situáciu by mohli štátne dotácie stratových predajní potravín.
"Sme presvedčení o tom, že tieto časti, hlavne na východnom Slovensku, by mali jednoducho zmiznúť," povedal Tréger. Chýbajúce predajne v malých obciach podľa neho zakladajú nežiaduce zväčšovanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska.  
Prvý viceprezident Zväzu obchodu SR Pavol Konštiak si myslí, že týchto oblastí bude postupne pribúdať. "Všetko závisí od ekonomiky. My obchodníci nemôžeme robiť sociálny program a nahradzovať štát. My žijeme z peňazí, ktoré si zarobíme. V tomto prípade musí pomôcť štát dotovať tieto obchody rôznou formou tak, ako sa to robí v Česku, v Rakúsku a v iných krajinách. Nemusíme vymýšľať vymyslené," povedalPotravinové púšte spracované doc. Františkom Križanom  Konštiak.
Vytvorenie štátneho dotačného programu je riešením tejto situácie aj podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha. Zdroje financovania takéhoto programu Macho vidí v európskych fondoch, v pláne obnovy a v štátnom rozpočte. ZMOS, poľnohospodári aj obchodníci sa chcú s problémom obrátiť na ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú (Za ľudí) a podpredsedu pôdohospodárskeho výboru Národnej rady SR Jaroslava Karahutu (Sme rodina). 

Zobraziť
31. 3. 2021

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už potom na starostke alebo starostovi. Na webovej stránke www.dedinaroka.sk sú dostupné podklady k zapojeniu – prihláška a formulár oblastí hodnotenia. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021. Okrem finančných a vecných výhier od generálneho partnera, vyhlasovateľov a partnerov súťaže, súperia obce aj o možnosť reprezentovať SR na európskej úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce priestorom na propagáciu, nadviazanie nových kontaktov, výmenu skúseností či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20 rokov existencie súťaže túto možnosť prezentácie využili desiatky slovenských obcí. Niektoré to skúšali dokonca viac ráz. „Naša obec sa do súťaže zapojila dvakrát. Prvýkrát v roku 2007 kedy sme síce nevyhrali, ale veľmi nás to naštartovalo. Videli sme, že máme ešte množstvo nevyužitého potenciálu a začali sme na tom pracovať. Druhýkrát sme sa prihlásili v roku 2015 a podarilo sa. Obec vtedy viedol pán starosta Ledecký. Bola som pritom, keď sme súťažili, pomáhala som s programom pri návšteve hodnotiacej komisie a bola to pre mňa vzácna skúsenosť. Teraz vediem obec ja a keby sme mohli, určite sa prihlásime znova.“ zdôrazňuje Zuzana Kučerová, starostka obce Spišský Hrhov. Podľa pravidiel súťaže sa víťazná obec môže prihlásiť opätovne až o desať rokov, no mnohé by to urobili bez zaváhania už dnes. Spojenie komunity, naštartovanie k zveľaďovacím aktivitám v obci a možnosť prezentovať úspechy pred hodnotiacou komisiou bola výnimočná príležitosť, ktorá sa často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí aj víťazná obec z roku 2017, Oravská Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľkou výzvou. Zodpovedné prípravy a zomknutie obyvateľov obce presvedčili hodnotiacu komisiu, že titul bude v správnych rukách. „Zapojenie sa do súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde sa práve nachádza, čo je potrebné vylepšiť, akým smerom je potrebné viesť ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol aj v ďalšom napredovaní, predovšetkým pri predkladaní rôznych žiadostí o granty, kde veľmi často používame slovné spojenie „Dedina roka“. A v neposlednom rade, ale o to viac dôležitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť množstvo zaujímavých ľudí a nadviazať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal Strnál, starosta obce. Vysoký potenciál Oravská Polhora

potvrdila aj pri reprezentácii Slovenska v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, kde patrila ku kandidátom na víťaza.

Víťazom posledného ročníka súťaže Dedina roka, ktorú účasť v európskej súťaži ešte len čaká, je obec Papradno. Jedinečnosť dediny v objatí Javorníckych vrchov s náročnými životnými podmienkami, jej tradície a hrdosť obyvateľov na rodnú zem ocenila hodnotiaca komisia víťazstvom v roku 2019.„Máme rozvinutú infraštruktúru, krásnu prírodu, zaujímavú ponuku agroturistiky, srdečných ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú či unikátne tradície zachovávané a šírené našou folklórnou skupinou Podžiaran. Keď sme odoslali prihlášku do súťaže, v kútiku duše sme dúfali, že by sme ju mohli vyhrať. Preto by som chcel povzbudiť ostatné obce a ich starostov a starostky, aby sa prihlásili do súťaže, aby ukázali, čo ukrýva ich obec a v čom môžu byť inšpiráciou pre ostatných.“ vyzýva na záver váhajúce obce Roman Španihel, starosta obce Papradno. Z finančnej odmeny, ktorú víťazstvom v súťaži obec získala, vybudovali malé detské ihrisko a komunitné centrum pri obecných bytovkách.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d.. Záštitu nad aktuálnym ročníkom prebral minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Zobraziť
31. 3. 2021

Zmeny v oblasti zdravotníctva schválené parlamentom

Bratislava – 31. marca 2021 – Národná rada Slovenskej republiky včera t. j. 30. marca 2021 schválila Vládny Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. 

V rámci uvedeného návrhu boli prijaté zmeny týkajúce sa:

 • štát sa rozhodol prevziať časť objektívnej zodpovednosti za prípadné škody na zdraví a na živote, ak je táto škoda spôsobená výlučne okolnosťami majúcimi pôvod v použitej neregistrovanej vakcíne. Záväzok štátu by sa mal vzťahovať výlučne na obdobie, kým nebude očkovacia látka oficiálne zaregistrovaná zo strany Európskej liekovej agentúry,
 • ustanovuje sa nárok na úhradu očkovania proti ochoreniu COVID-19 zo systému verejného zdravotného poistenia pre poistenca zdravotnej poisťovne a osobu s registrovaným pobytovým formulárom v SR,
 • zaviesť povinnosť zdravotnej poisťovne uhrádzať náklady spojené s očkovaním s cieľom predísť nekontrolovanému šíreniu nákazy aj pre osoby, ktoré nemajú verejné zdravotné poistenie,
 • upravuje sa príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírením Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť o stavy po prekonaní ochorenia
 • upravuje  vytvorenie podmienok na zmiernenie následkov ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a tzv. postkovidového syndrómu, zahŕňajúceho pretrvávajúce respiračné a nervové, resp. nervovo-svalové a pohybové ťažkosti,
 • upravuje jednoduchší prístup osôb, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie mimo územia členských štátov k výkonu stáže v ústavných zdravotníckych zariadenia. Rozširuje sa možnosť výkonu stáže aj o osoby, ktoré získali vzdelanie mimo územia členských štátov v zdravotníckom povolaní sestra a pôrodná asistentka aj o osoby, ktoré ovládajú anglický jazyk v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania. Predlžuje sa  možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže a predlžuje lehota na podanie opätovnej žiadosti o akreditáciu pre vzdelávacie ustanovizne, ktoré majú záujem pokračovať v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v príslušnom študijnom programe. Účelom predkladaného návrhu zákona je umožnenie jednoduchšieho a rýchlejšieho  dopĺňania zdravotníckeho personálu zo zahraničia do ústavných zdravotníckych zariadení vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a súvisiacu krízu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústavných zdravotníckych zariadeniach a to aj v kontexte systému medzinárodnej pomoci, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorá medzinárodnú pomoc schválila,
 • predlžuje sa platnosť pôvodného osvedčenia o akreditácii o dobu, počas ktorej ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii. Uvedené úpravy sa navrhujú z dôvodu zabezpečenia pokračovania ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov aj počas krízovej situácie, plynulého dopĺňania zdravotníckych pracovníkov – špecialistov do systému špecializovanej zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacim zabezpečením poskytovania odbornej zdravotnej starostlivosti občanom Slovenskej republiky,
 • vytvára sa inštitút jednorazového odškodnenia pozostalých aj v rámci zdravotníckeho povolania, ktoré v aktuálnej nepriaznivej situácii zažíva najväčší nápor rizika ochorenia na koronavírus SARS-CoV-2 v komparácii s výkonom iných povolaní. Nárok na poskytnutie jednorazového odškodnenia pozostalých vzniká splnením podmienok podľa tohto zákona na základe podanej žiadosti oprávneného subjektu do 1 roka od úmrtia zdravotníckeho pracovníka, vodiča záchrannej zdravotnej služby, vodiča dopravnej zdravotnej služby, lekára prehliadajúceho mŕtve telá alebo lekára, ktorý vykonáva pitvu, ku ktorej je povinný priložiť doklady preukazujúce vzťah pozostalej osoby k zomrelému (rodný list, sobášny list),
 • navrhuje sa úprava, ktorej snahou je umožniť aj preskripciu liekov, ktoré sú indikované z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu pacienta aj v prípade, že liek s preskripčným obmedzením bol indikovaný pri prepustení pacienta z hospitalizácie, alebo v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu a legislatívna zmena, ktorá umožňuje použiť na samodiagnostiku nosové rýchlotesty určené na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami, ak spĺňajú minimálne požiadavky. 
Zobraziť
31. 3. 2021

ÚVO pripravil časopis Moderný prístup k VO zameraný na udržateľné a strategické VO

Bratislava – 31. marca 2021 - Jedným z cieľov národného projektu s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, je podpora udržateľného a strategického verejného obstarávania.

Správna implementácia strategického verejného obstarávania do praxe stojí na viacerých kľúčových faktoroch. Jedným z nich je zvyšovanie všeobecného povedomia u odbornej a laickej verejnosti o prínosoch jeho častí pre spoločnosť a spôsoboch správnej implementácie.

K dosiahnutiu vyššie uvedeného pripravil projektový tím aktivity č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie prvé číslo časopisu s názvom Moderný prístup k verejnému obstarávaniu. Časopis je zameraný na aktuálne témy v rámci strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení) a bude vydávaný raz ročne.

Prvé číslo časopisu sa venuje úvodu do jednotlivých častí strategického verejného obstarávania a približuje ich či už po teoretickej, ale aj praktickej stránke ich využitia.

Prvé číslo časopisu Moderný prístup k verejnému obstarávaniu na stiahnutie TU

Zobraziť
31. 3. 2021

Odklad daňového priznania je možné podať aj emailom

Bratislava – 31. marca 2021 – Včera t. j. 30. marca 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.

 

V rámci uvedeného návrhu boli prijaté zmeny týkajúce sa oznámenia predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Oznámiť predĺženie lehoty  emailom budú môcť všetky daňové subjekty, teda aj povinne elektronicky komunikujúci klienti. Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť a zjednodušiť klientom komunikáciu s finančnou správou v čase pandémie.

Lehota na podanie daňového priznania je stanovená na stredu 31. marca. Ak subjekty nestíhajú , alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Toto opatrenie má rozšíriť možnosti klientov oznámiť odklad podania daňového priznania v čase šírenia koronavírusu, obmedziť mobilitu občanov ako aj urýchliť komunikáciu s finančnou správou v súvislosti s pandémiou. Finančná správa zároveň akceptuje doteraz zaslané oznámenia o odklade daňových priznaním, keďže chce vyjsť klientom v ústrety.

Ak chce daňovník oznámiť predĺženie lehoty, stačí, ak napíše finančnej správe email na podnety@financnasprava.sk. Upozorňujeme však, že musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia
 • DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu)
 • adresa trvalého pobytu
 • nová lehota na podanie DP (30.04., 31.05., 30.06.) (pre účely odvodov)
 • obchodné meno a IČO (v prípade PO-nepodnikateľ).

 

Zobraziť
31. 3. 2021

Sociálne inovácie prinášajú nové nápady do regiónov, vyznať sa v téme vám pomôže nová príručka

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. 

Ministerstvo ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne ino­vácie ako súčasť prípravy integrovaných územných stratégií, podporu najmenej rozvi­nutých okresov a táto téma je tiež súčasťou  Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho Operačného programu Slovensko.

Téma sociálnych a spoločenských inovácií predstavuje nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov oproti už zaužívaným riešeniam. Môže zahŕňať vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, ale aj  zmenu nastavených pravidiel,  či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme.

„Ak sa chceme rozprávať o úspešnom regionálnom rozvoji, nemôžeme z neho vynechať sociálne inovácie. Práve tie prinášajú myšlienky, projekty, partnerstvá a platformy na vyrovnávanie sociálnych a ekonomických nerovností medzi regiónmi. Spojili sme akademikov, nadácie, firmy aj odborníkov verejného a súkromného sektora a v prehľadnej príručke vysvetlili základné princípy sociálnych inovácií, ekonomického podnikania, či dlhodobého financovania projektov. Súčasťou príručky je 24 úspešných príkladov sociálnych inovácií zo Slovenska, ale aj príklady z Česka, Holandska, Poľska, Nemecka a ďalších krajín,“ povedal štátny tajomník Vladimír Ledecký.

Medzi sociálne inovácie a úspešne fungujúce projekty patria napríklad projekt „Včelí kRaj“ na podporu včelárov. Tí vymysleli produkt Férový med, ktorým sa snažia vzdelávať deti aj dospelých o význame včiel. Sociálnym rozmerom je vytváranie pracovných príležitostí v oblasti včelárstva a v spracovaní včelích produktov. Sociálnou inováciou je však tiež napríklad projekt „Aj Ty v IT“, ktorý pre všetky dievčatá a ženy buduje rovnaký prístup k IT vzdelávaniu a následnému zamestnaniu.

Prostredníctvom projektu „Spišský Hrhov“, zas obec rozšírila za pomoci vlastných občanov komunitnú prácu, zriadila komunitné centrum v obci, dokonca organizuje burzu partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti. Rozvojom a aktiváciou ľudských zdrojov dáva život mnohým ďalším projektom na rozvoj obce a regiónu.

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe (.PDF, 2484 kB)

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe (.PDF, 2495 kB) – verzia pre mobilný telefón

Zobraziť
31. 3. 2021

Z REACT-EU pôjde skoro 19 miliónov eur na potravinovú a materiálnu pomoc

Z novej iniciatívy REACT-EU, ktorá zvýši finančné prostriedky aktuálnych eurofondových programov, pôjde dodatočných takmer 19 miliónov eur do revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) ešte tento rok. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu odobrila vláda.

Z iniciatívy REACT-EU má Slovensko podľa predbežnej dohody dostať celkovo 780 miliónov eur, z toho tento rok dostane takmer 616 miliónov eur. Presná suma, ktorú Slovensko dostane v roku 2022, ešte známa nie je. Počas rokovaní na národnej úrovni sa dohodlo na tom, že celkovo z REACT-EU pôjde na potravinovú a materiálnu pomoc 24 miliónov eur. Z toho v roku 2021 predstavuje zvýšenie alokácie sumu takmer 19 miliónov eur.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pomáha zmierňovať najhoršie formy chudoby v krajinách EÚ, ako je potravinová či materiálna deprivácia odkázaných osôb. Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie a prispieva k dosiahnutiu jedného z cieľov stratégie Európa 2020, ktorým je zníženie počtu ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 20 miliónov. FEAD podporuje schémy, ktoré distribuujú materiálu pomoc, ako napríklad potraviny či ďalšie základné veci osobnej potreby ako sú mydlo či šampón.

Zobraziť
31. 3. 2021

Vranov nad Topľou: Mesto by chcelo zriadiť kompostáreň a zmeniť vykurovanie v ZŠ

Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Vranove nad Topľou schválili vo štvrtok zámer mesta uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch výziev ministerstva životného prostredia. Vranovská samospráva by prostredníctvom nich rada financovala zriadenie kompostárne a transformáciu spôsobu vykurovania Základnej školy (ZŠ) Bernolákova s využitím aerotermálnej energie.

V rámci výzvy na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickej úpravy zmesového KO a zhodnocovania biologicky rozložiteľných KO v najmenej rozvinutých okresoch by vranovská samospráva rada zakúpila a v areáli zberného dvora inštalovala aeróbny fermentor. "Po spracovaní bioodpadu v tomto zariadení vzniká fermentát, ktorý je možné po dozretí na ploche použiť ako kompost k agrotechnickému využitiu," uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu.

Proces kompostovania v zariadení má trvať približne 48 hodín a po 96 hodín trvajúcom spracovávaní bioodpadu má fermentor vyprodukovať brikety na kúrenie. "Súčasťou projektu je aj nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO, ktorými budú traktor, zberové vozidlo s umývacím zariadením, mulčovacie zariadenie so zberovým košom, čelný nakladač a plastové nádoby na zber biologicky rozložiteľného KO v počte 2300 kusov," doplnil materiál. Celkové oprávnené výdavky projektu majú predstavovať sumu 1.518.500 eur, poslanci schválili jeho spolufinancovanie vo výške piatich percent.

Päťpercentné spolufinancovanie sa týka aj projektu "Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie" s predpokladaným finančným nákladom vo výške jedného milióna eur. Samospráva by v školskom zariadení rada inštalovala zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. "Navrhovanou výstavbou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia," odôvodnila zámer mesta dôvodová správa s tým, že dobu návratnosti mestských investícií predpokladá na 3,78 roka, zníženie produkcie oxidu uhličitého má ročne predstavovať 47.495 kilogramov.

Zobraziť
31. 3. 2021

Informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 "Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF"

Zobraziť
31. 3. 2021

Podpora ekologickej poľnohospodárskej výroby

 

Komisia dnes predstavila akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby a zvýšenia objemu ekologickej akvakultúry.

Jeho cieľom je podporiť výrobu a spotrebu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, tak aby podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom do roku 2030 predstavoval 25 %. V súčasnosti sa ekologicky obhospodaruje približne 8,5 % poľnohospodárskej plochy EÚ. Z trendov možno usúdiť, že pri súčasnej miere rastu tento podiel do roku 2030 narastie na 15 – 18 %.
V súčasnosti na podporu ekologického poľnohospodárstva plynie približne 1,8 % (7,5 miliardy EUR) prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Budúca SPP na obdobie 2023 – 2027 by mala zahŕňať ekologické režimy s rozpočtom 38 – 58 miliárd EUR.

Výhody:
 • o 30 % viac biodiverzity na poliach obhospodarovaných ekologicky,
 • ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík,
 • ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a sú odolnejší,
 • spotrebitelia vďaka logu ekologickej výroby EÚ presne vedia, čo nakupujú.
Akčný plán obsahuje 23 opatrení zhrnutých do troch osí: podpora spotreby, zvýšenie výroby a ďalšie zlepšenie udržateľnosti sektora a boli v ňom zohľadnené výsledky verejnej konzultácie, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2020 a v rámci ktorej svoje odpovede poskytlo celkovo 840 zainteresovaných strán a občanov.
 
Komisia vyzýva členské štáty, aby zostavili národné akčné plány ekologickej výroby v snahe zvýšiť svoj národný podiel ekologického poľnohospodárstva. Existujú významné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o podiel poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa aktuálne obhospodaruje ekologickým spôsobom. Ide o rozsah od 0,5 % do 25 %.
Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality