Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

12. 12. 2019

Usmernenie č.3 k piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít

 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č.3 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 04. decembra 2019. Usmernenie č. 3 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami v úplnom znení výzvy.

 

Zobraziť
12. 12. 2019

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 04. decembra 2019 Usmernenie č. 1  k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Usmernenie je platné a účinné od 04.12.2019.

Predmetom usmernenia je úplné znenie výzvy a prílohy: Príloha 2 Príručka pre žiadateľa a Príloha 2.05 Kalkulačka miery efektívnosti.

Usmernenie je zverejnené pri výzve: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/

Zobraziť
12. 12. 2019

Vládna novela zákona o eurofondoch získala potrebnú podporu, má odvrátiť prepadnutie peňazí EÚ

Vládna novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj súvisiaceho zákona o finančných nástrojoch financovaných z eurofondov získala v parlamente pri záverečnom hlasovaní vo štvrtok potrebnú podporu. Poslanci prerokovali návrh v skrátenom legislatívnom konaní, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia. Novela nadväzuje na nedávne rozhodnutie vlády z 23. októbra o zlúčení operačných programov Výskum a inovácie (OP VaI) a Integrovaná infraštruktúra (OP II) v programovom období 2014 až 2020, zámerom je predísť hrozbe prepadnutia peňazí zo zdrojov Európskej únie v prvom z uvedených programov.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rámci druhého čítania o návrhu informoval, že cieľom je zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva, minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. "Posilňujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov," povedal Raši.

Keďže nariadenie EÚ podľa úradu vicepremiéra presne nešpecifikuje tento druh zmeny operačných programov, je potrebné ich zlúčenie zadefinovať na národnej úrovni. Pre eliminovanie právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na všetky dotknuté procesy, právne vzťahy a právne úkony s nimi súvisiace, resp. z nich vyplývajúce (napríklad vyhlasovanie výziev, konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, rozhodnutia, riešenie opravných prostriedkov, poskytovanie štátnej pomoci, výkon kontroly a auditu, zmluvy), je podľa úradu vicepremiéra nevyhnutné tento proces legislatívne ukotviť.

Európska komisia k zlučovaniu operačných programov uviedla, že je otvorená voči takémuto radikálnemu opatreniu, je však potrebné v čo najkratšom čase prijať rozhodnutie vlády a potrebné legislatívne úpravy. "Nutnosť využitia inštitútu skráteného legislatívneho konania vyplýva taktiež zo skutočnosti, že vládny návrh zákona musí nadobudnúť účinnosť ešte pred oznámením Európskej komisie o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou, aby bola v plnej miere zachovaná právna istota zo vzťahov už existujúcich v rámci Operačného programu Výskum a inovácie," uviedol úrad vicepremiéra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán programu Integrovaná infraštruktúra poslalo koncom októbra Európskej komisii žiadosť na schválenie zlúčenia oboch operačných programov. Rezort očakáva, že komisia by mala rozhodnúť do konca tohto roka.

Zlúčenie operačných programov, a to včlenením programu Výskum a inovácie do programu Integrovaná infraštruktúra, podľa úradu vicepremiéra zabezpečí, aby SR neprepadli peniaze z programu Výskum a inovácie. Účel finančných prostriedkov alokovaných v rámci tohto programu na podporu vedy, výskumu a inovácií ostáva zachovaný aj do budúcna a v rámci zlúčenia s programom Integrovaná infraštruktúra nepríde k zmene prioritných osí tohto programu. To znamená, že zlúčenie programov nemá za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum.

V programe Výskum a inovácie v rokoch 2017 a 2018 už nenávratne prepadlo 108,42 mil. eur. Pre splnenie pravidla n+3 voči záväzku roku 2016 je v uvedenom programe potrebné do konca roka 2019 vyčerpať a deklarovať Európskej komisii výdavky minimálne za viac ako 175 mil. eur zo zdrojov EÚ. Zároveň do konca roka 2020 treba vyčerpať z európskych zdrojov ďalších 236 mil. eur. Program Výskum a inovácie k 31. októbru 2019 vyčerpal z peňazí EÚ 264 mil. eur (12,64 % z alokácie 2,123 mld. eur).

Zobraziť
12. 12. 2019

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počt

Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej mala v stredu prvú pracovnú schôdzu, v rámci ktorej predstavila svoje pracovné metódy. Tými sa bude riadiť kolégium komisárov počas nasledujúcich piatich rokov. Von der Leyenová si za priority práce členov exekutívy EÚ zvolila kolegialitu, transparentnosť a efektívnosť.

Pracovnými metódami sa zavádza niekoľko noviniek o spôsobe, akým eurokomisia pracuje, najmä pokiaľ ide o úlohu výkonných podpredsedov, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ôsmich podpredsedov a skupín komisárov.

Zriadený bol aj nový orgán pre koordináciu vonkajších vzťahov - Skupina pre vonkajšiu koordináciu (EXCO) -, ktorý bude dohliadať aj na plnenie záväzkov EK vo vzťahu k uzneseniam Európskeho parlamentu. Nové pracovné metódy pripravili pôdu pre digitálnu transformáciu eurokomisie, čo znamená, že pracovné zasadnutia budú bez výstupov v podobe papierových dokumentov.

Hlavnou zásadou spolupráce v kolégiu komisárov je, že komisia prijíma rozhodnutia spoločne. Všetci jej členovia sú si rovní pri rozhodovaní a za svoje rozhodnutia sa rovnako zodpovedajú. Po prijatí rozhodnutia EK ho každý eurokomisár musí prevziať na seba, podporovať a obhajovať.

Traja výkonní podpredsedovia majú dvojakú funkciu - pôsobia ako podpredsedovia a zároveň riadia oblasť politiky, ktorá im bola pridelená. Výkonní podpredsedovia, šéf diplomacie EÚ a podpredsedovia EK sú zodpovední za politické riadenie a koordináciu práce v oblasti svojej zodpovednosti, najmä prostredníctvom tzv. "skupín komisárov".

 Von der Leyenová zriadila šesť skupín komisárov pre šesť politických priorít (Európska ekologická dohoda; Európa vhodná pre digitálny vek; Ekonomika, ktorá funguje pre všetkých; Propagácia nášho európskeho spôsobu života; Silnejšia Európa vo svete a Nový podnet pre demokraciu).

Podľa správy EK by transparentnosť mala charakterizovať prácu všetkých členov exekutívy EÚ. Sú povinní zverejniť všetky svoje stretnutia a kontakty týkajúce sa politík a rozhodovania EÚ.

Nová Európska komisia chce byť geopolitická. Pre naplnenie týchto ambícií bola vytvorená osobitná skupina (EXCO), ktorá bude mať na starosti koordináciu aspektov práce EK v oblasti vonkajších vzťahov. Skupina EXCO pred každým zasadnutím kolégia komisárov prediskutuje medzinárodné otázky a bude koordinovať stanoviská, ktoré sa majú zaujať na medzinárodných fórach alebo počas summitov.

Európska komisia chce byť otvorená pre občanov a ich zástupcov z europarlamentu a preto na svojich zasadnutiach prediskutuje každé rozhodnutie týkajúce sa registrácie európskych občianskych iniciatív. Prediskutuje a prijme rozhodnutia týkajúce sa uznesení Európskeho parlamentu a žiadostí Rady EÚ o legislatívne iniciatívy. Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič musí informovať europarlament o následných krokoch komisie do troch mesiacov od prijatia príslušného uznesenia.
Eurokomisári by mali navštíviť každý členský štát EÚ najneskôr do konca prvej polovice mandátu komisie. Očakáva sa, že sa budú pravidelne stretávať s národnými parlamentmi a zúčastňovať sa na občianskych dialógoch v celej Únii.
Kolégium komisárov bude uplatňovať zásadu jeden zákon dovnútra, jeden zákon von, čo má znížiť legislatívnu záťaž. Na uplatňovanie tejto zásady bude dohliadať Šefčovič.
Komisia chce zintenzívniť svoje úsilie o zlepšenie environmentálneho vplyvu svojich činností v oblasti spotreby energie, vody a papiera, odpadového hospodárstva a emisií CO2. Urobí tak prostredníctvom nových iniciatív v rámci svojho systému environmentálneho riadenia, zlepšeného vykonávania zásad obehového hospodárstva v ekologickom verejnom obstarávaní a posilnenia schopnosti zamestnancov prijať ekologické správanie.​

Zobraziť
12. 12. 2019

Žilinský samosprávny kraj zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizuje 12 stredných škôl za vyše 13 miliónov eur z eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Doplnila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. "ŽSK podal projektové zámery 12 stredných odborných škôl (SOŠ) a so všetkými uspel. Z prostriedkov z výzvy chce samosprávny kraj podporiť odborné vzdelávanie a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia stredných škôl," uviedla Remencová.

Práce v školách sa podľa nej budú líšiť podľa potreby. Niekde sa zrealizujú stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielní, inde sa zmodernizujú odborné učebne a laboratóriá. "Už dnes je na trhu problém nájsť murára, stolára či klampiara. Klesajúci záujem vidíme aj v školách. S odborom školstva hľadáme spôsoby, ako odborné vzdelávanie podporiť. Jednou z možností je modernizovať školy, aby boli pre žiakov atraktívne a dokázali im poskytovať kvalitné vzdelávanie v kvalitnom prostredí. Eurofondy sú pre nás v tomto veľkou pomocou, keďže nie všetko je možné zrealizovať len z rozpočtu samosprávneho kraja," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Aktuálne sa pracuje v troch školách, ďalšie sú v procese verejného obstarávania. Stavebné práce by mali byť ukončené v septembri 2020, dodala Remencová.

Zobraziť
12. 12. 2019

Verzia 2.2 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 06.12.2019 verziu 2.2 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • doplnenie výpočtu PPP s určením typu (statické/dynamické) a určením momentu/intervalu materiálneho plnenia o nové príklady za účelom zvýšenia právnej istoty žiadateľov/prijímateľov,
  • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia verzie 2.2 dokumentu je zvýšenie informovanostižiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

Zobraziť
12. 12. 2019

Obec Pliešovce postaví z eurofondov nové zdravotné stredisko

Na námestí v obci Pliešovce v okrese Zvolen má už o 18 mesiacov stáť nové zdravotné stredisko. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti, ako znie jeho oficiálny názov, vyrastie na voľnej ploche medzi domom služieb a spoločenským domom.

Ako pre TASR uviedol starosta Štefan Sýkora, súčasné zdravotné stredisko, ktoré sa nachádza neďaleko, je už v zlom stave, budova má viac ako sto rokov, je vlhká, chýba tam bezbariérový prístup a potrebná je rekonštrukcia strechy.

 "V objekte ordinuje detská a ženská lekárka a zubný lekár. Všeobecná lekárka má ambulanciu v zadnej časti spoločenského domu," priblížil Sýkora. "Obecné zastupiteľstvo na základe týchto skutočností schválilo ešte minulý rok vypracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie," dodal.

Ministerstvo zdravotníctva SR už žiadosť obci schválilo, celkové oprávnené výdavky na stavbu sú približne 809.000 eur, z toho výška nenávratného príspevku je takmer 770.000 eur. Spoluúčasť obce bude približne 40.000 eur.

V pripravovanom objekte občania nájdu priestory pre všeobecnú, zubnú, detskú, gynekologickú a špecializovanú ambulanciu, bude tam zázemie pre personál a verejné priestory ako chodby a toalety. Okrem samotnej stavby projekt zahŕňa aj zabezpečenie materiálneho vybavenia, vrátane zdravotníckej techniky, IKT techniky a rezervačného systému. Pre parkovanie sa má využiť veľké parkovisko pred spoločenským domom.

Po ukončení výberového konania na dodávateľa sa predpokladá začiatok stavby na jar 2020 a projekt by mal byť ukončený v júni 2021. Priestory starého zdravotného strediska obec využije pre potreby obyvateľov na byty, alebo stacionár pre dôchodcov či samotný domov dôchodcov.

Zobraziť
12. 12. 2019

BSK bude aj naďalej viesť program Európskej územnej spolupráce Interact

ratislavský samosprávny kraj (BSK) bude aj v nasledovnom programovacom období viesť program Európskej územnej spolupráce Interact. Rozhodli o tom zástupcovia členských krajín Európskej únie (EÚ) na svojom rokovaní v Bukurešti. Program Interact poskytuje služby najmä programom cezhraničnej spolupráce, Bratislavský kraj tak bude riadiť program pre 30 európskych krajín, a to až do roku 2027.

 "V podstate ide o technickú pomoc pre ostatné programy Európskej územnej spolupráce. Obyvateľom kraja sú tieto programy známe najmä cezhraničnými projektmi, ako sú napríklad Cyklomost slobody, obnova kultúrnych pamiatok, projekty adaptácie na zmenu klímy či budovanie cyklotrás," priblížil predseda BSK Juraj Droba s tým, že prejavenú dôveru vníma ako ocenenie doterajšej práce, ktorú kraj vykoná už od roku 2008.

Program spolupráce Interact je súčasťou Európskej územnej spolupráce (Interreg) a poskytuje služby programom Interregu vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, a tiež v Nórsku a vo Švajčiarsku. "Tí, ktorí vytvárajú konkrétne projekty pre obyvateľov kraja, často potrebujú konzultovať alebo poradiť. A práve s týmto cieľom vznikol program Interact," poznamenala riaditeľka programu Interact Petra Masácová. Pomoc sa týka celej fázy projektu, od jeho prípravy, cez implementáciu po uzatvorenie.

Program Interact je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom stabilných kancelárií. Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií. Pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny. Publikuje tiež praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov. V neposlednom rade poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci Európskej územnej spolupráce.​

Zobraziť
12. 12. 2019

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 v termíne 28. februára 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

Zobraziť
12. 12. 2019

Zážitkové centrá vedy by mali pribudnúť v Nitre, Žiline a Košiciach

Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové zážitkové centrá vedy. Po Bratislave, kde Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR vybudovalo pilotné Zážitkové centrum vedy Aurelium, by malo pribudnúť ďalšie väčšie v Nitre a dve menšie v Žiline a Košiciach. TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

CVTI SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie. V predchádzajúcom programovom období bolo podľa rezortu školstva z prostriedkov toho istého operačného programu vybudované aj Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. "Návštevníkom ponúka zážitok a popularizuje vedu prostredníctvom vedeckých poznatkov skrytých v interaktívnych a atraktívnych experimentoch. Osvedčený koncept, v rámci ktorého mladí ľudia, ale aj širšia verejnosť môžu neformálnymi metódami získavať nové vedomosti a pozitívny vzťah k vede a výskumu, sa preto CVTI SR rozhodlo preniesť do ďalších regiónov," priblížil rezort školstva.

Myšlienka na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikla zo spoločného záujmu partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR v Nitre, konkrétne Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. "Centrum vedy bude umiestnené v priestore areálu kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom, kde je cieľom všetkých zúčastnených inštitúcií vytvoriť atraktívne miesto na oddych a zábavu, ktoré by slúžilo primárne študentom stredných a vysokých škôl, ale aj širšej verejnosti," uviedlo ministerstvo školstva. Začiatok rekonštrukčných a stavebných prác sa predpokladá koncom roka 2020. "Celková výška rozpočtu projektu, ktorá zahŕňa realizáciu siete centier vedy, vytvorenie školiaceho strediska v rámci už vybudovaného Zážitkového centra vedy Aurelium a sériu popularizačných podujatí, popularizačných výstupov a publikácií, ako aj propagačné a marketingové aktivity, je necelých 37 miliónov eur," konkretizovalo MŠVVaŠ.

Zážitkové centrá vedy sú v zahraničí bežnou súčasťou kultúry. Hlavným dôvodom je neformálnym zážitkovým spôsobom vytvárať vzťah a motiváciu mladých ľudí aj ich rodičov k vede a výskumu a stimulovať tak záujem mladých ľudí o vedeckú kariéru. "Projekt je nastavený tak, aby počas obdobia udržateľnosti generoval príjem na svoju prevádzku a v čo najväčšej možnej miere prinášal benefit spoločnosti, najmä mladým ľuďom, širšej verejnosti, ale hlavne vede a výskumu, ktorá potrebuje nové odborné kapacity pre svoj ďalší rozvoj," uzavrel rezort školstva.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality