Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

21. 12. 2017

Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných 19 projektov

Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít, a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

O dotáciu sa uchádzalo celkom 56 projektov, podporených bude 19 najkvalitnejších. Medzi podporenými subjektmi sa nachádzajú regionálne rozvojové agentúry, subjekty územnej samosprávy a subjekty neziskového sektora, ktorých projekty vedú k podpore miestnych výrobcov, rozvoju ľudských kapacít a vôbec konkurencieschopnosti príslušného územia.

Objem disponibilných finančných prostriedkov v uvedenej výzve bol 1 110 178,00 eur, podpora jednotlivé projekty boli podporené sumou od cca 20 000 eur do cca 38 500 eur. Podmienkou je aj najmenej 10% spolufinancovanie projektu.

Úspešné projekty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2B6tJyt

Úrad vlády SR plánuje vyhlásiť novú výzvu o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja aj v roku 2018, a to v priebehu mesiaca februártak, aby sa o ňu mohlo uchádzať čo najviac záujemcov, ktorí budú mať dostatok času uchádzať sa o dotáciu kvalitnými projektmi a splniť všetky podmienky výzvy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2ksvlMN

 

 

Zobraziť
28. 11. 2017

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

  

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

                    zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

 

Názov:                        Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Zastúpená:                  Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Sídlo:                          Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

IČO:                            45 737 711

DIČ:                            2023486465

Telefón:                      0918 746 925

Kontaktná osoba:       Mgr. Tibor Pénzeš

E-mail:                        info@rranovozamocko.sk

Osoba zodpovedná za proces obstarávania: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925, obstaravanierranz@gmail.com

         adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rranovozamocko.sk

         

1.Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona

     § 8 ods. 1 zákona.

 

2.Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

     Nie

3.Názov zákazky

     Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky

4.Druh zákazky

     Zákazka na poskytnutie služby

5.Hlavné miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa

6.NUTS KÓD: SK 023

 7.Výsledok verejného obstarávania

     OBJEDNÁVKA

8.Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej v grafickej úprave textu a tlač brožúr vo formáte A5 a A4 v predpokladanom rozsahu 2 000 veľkosti A4, predpokladaný počet strán 16  a 2 000 veľkosti A5, predpokladaný počet strán 32. Požadujeme farebnú tlač  obojstranne, obsah brožúr bude pozostávať z obrázkovej časti a text, približné rozloženie je 50% text a 50% obrázky, pričom text bude na farebnom pozadí.

    9.Obhliadka miesta:

       Obhliadka nie je potrebná.

10.Hlavný predmet zákazky:

79822500-7 Grafické návrhy

79823000-9 Tlačiarenské a doručovateľské služby

11.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  7 300EUR bez DPH

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej hodnota bude neprimerane vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

12.Termín plnenia

12/2017 – 03/2018

  13.Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

13.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.

13.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.

13.3.   Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

14.Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade      úspešnosti uzavrie rámcová dohoda

       Nevyžadujú sa.

15.Podmienky účasti

15.1 Osobné postavenie

15.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a)         predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo

b)        zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

15.1.2   Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

15.1.3    V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných 
do  17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

15.1.4  Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

15.1.5    Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

15.1.6    Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.

15.1.7   Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,  nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

              Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie výpisu z webového prostredia (napr. z www.orsr.sk, www.zrsr.sk, v takomto prípade bude úspešný uchádzač vyzvaný pred podpisom zmluvy na  predloženie originálu dokladu.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

       Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

15.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO

Nevyžaduje sa.

15.3. Technická a odborná spôsobilosť

Nevyžaduje sa.

16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

       Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DH

       Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom

       01.12.2017 o 12:00

18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk

       Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

18.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na adresu:                           obstaravanierranz@gmail.com

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo:

„NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred uzavretím rámcovej dohody doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 19.1 – 19.4  tejto výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

18.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Svätoplukova 1 ,

940 01 Nové Zámky

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ - Tlač brožúr v rámci realizácie projektu Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 19.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodmi  19.2 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

19. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné:

19.1       Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15.1. tejto výzvy.

19.2       Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

21.Ďalšie informácie

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Tibor Pénzeš, 0918 746 925

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

22.  Informácia o vyhodnotení ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

23.Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do 31.03.2018.        

24.Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.11.2018

25.Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa

28.11.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

 

V Nových Zámkoch, dňa 28.11.2017

 

                                                                                                           Mgr. Tibor Pénzeš, v.r.

                                                                                                        osoba poverená obstarávaním

 

 

 

 

  

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

 

Uchádzač:                  ...................................................................................................................                                                                   

 

Adresa sídla:              ...................................................................................................................

 

IČO:                           ...................................................................................................................

 

 

Vypĺňa platca DPH:

 

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena bez DPH

celková cena bez DPH

celková cena s DPH

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

Tlač brožúr A5

 

 

Tlač brožúr A4

 

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

 

Spolu

 

 

 

Vypĺňa neplatca DPH:

Názov aktivity

Formát

Merná jednotka

Predpokladaný počet strán jednej brožúry

Predpokladaný počet vytlačených brožúr

Jednotková cena

Celková cena

Popis aktivity

 

 

Tlač brožúr

 

 

A5

Brožúra

 

 

32*

 

 

2000

 

 

 Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

 

 

Tlač brožúr

 

 

A4

Brožúra

 

 

16*

 

 

2000

 

 

Tlač farebne obojstranne, bude obsahovať obrázky a text, 50%text a 50%obrázky, text bude na farebnom pozadí

*uvedené počty sú predpokladané, skutočný rozsah brožúry sa môže meniť (navýšiť alebo znížiť) v závislosti od rozsahu textu

 

Názov aktivity

Merná  jednotka

Počet jednotiek

Jednotková cena

celková cena

Grafická úprava brožúry pred tlačou

hodina

80**

 

 

** uvedený počet je približný, skutočný počet hodín bude závisieť od rozsahu strán a požiadaviek objednávateľa

 

Sumár

Celková cena

Tlač brožúr A5

 

Tlač brožúr A4

 

Grafická úprava brožúry pred tlačou

 

Spolu

 

 

V ..........................,dňa.................

 

 

                                                                                             Podpis[1]

 



[1] Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby

 

Zobraziť
14. 11. 2017

Konferencia pre Miestne akčné skupiny so štatútom v dňoch 28. - 29. 11. 2017

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku” v dňoch 28. - 29. 11. 2017 (Hotel DIXON, Banská Bystrica).

Preberané témy sa budú týkať hlavne miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach PRV 2014 - 2020, vyhodnotenia výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS, príkladov dobrej praxe – projekty LEADER, implementáciou CLLD v rámci PRV 2014 - 2020, kritérií pre výber projektov MAS, atď.

Svoju účasť predbežne potvrdila pani ministerka Gabriela Matečná spolu so zástupcami MPRV SR, taktiež pán Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, zástupcovia Ministerstva zemědělství ČR, zástupcovia MAS zo SR a ČR a zástupkyňa European Evaluation Helpdesk.

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka s programom - PDF (http://bit.ly/2zWICqw)

Pozvánka s programom - DOC (http://bit.ly/2yZIN4g)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zTt7j4

 

 

Zobraziť
14. 11. 2017

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je prílohou tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam schválených MAS Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2zAj023)

Zoznam neschválených VSP Výzva č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2jpKKjq)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2zBcqIx

 

Zobraziť
13. 10. 2017

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 (ŽoSS MAS)

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

Termín na vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení ŽoSS MAS:

Predpoklad je do 15.11.2017 vzhľadom na nekompletnosť väčšiny podaných ŽoSS MAS zo strany žiadateľov.

Dokument na stiahnutie:

FAQ k výzve č. 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2kLeckh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2yHPI1w

 

 

Zobraziť
11. 10. 2017

Pozvánka na semináre pre malých a mladých poľnohospodárov

S radosťou vás pozývame na semináre pre všetkých "malých a mladých" poľnohospodárov a výrobcov potravín v rámci projektu:

Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie

termíny a miesta konania :

  • 11.-13.10.2017  - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
  • 18.-20.10.2017 - Lučenec  (kongresové centrum Hotel Clavis)
  • 23.-25.10.2017 - Zemplínska Šírava(Penzion Dolina ; Hôrka-Zemplinská Šírava)
  • 6.-7.11.2017 - Levoča (Hotel U Leva)
  • 13.-15.11.2017 - Námestovo (Ranč u Edyho Námestovo)
  • 22.-24.11.2017 - Nitra (SPU)
  • 27.-29.11.2017 - Podkylava(Agropenzion Adam)
  • 7.12.2017 - celoslovenská konferencia - Nitra (SPU)

Prihlášky zasielajte na :  noskovicova@vup.sk        033/6472973

viac info nájdete na : http://www.vup.sk/index.php?mainID=1&navID=1&id=512

Veríme, že vás tieto aktivity oslovili a čoskoro sa stretneme.

Pokiaľ máte konkrétne otázky k témam mladý a malý farmár, tak ich, prosím, obratom pošlite na  ecotrend@ecotrend.sk.

Na všetky otázky dostanete odpovede priamo na akciách.

Tešíme sa na vás !

S pozdravom

Ekotrend Slovakia

Zobraziť
10. 10. 2017

Výsledky kohéznej politiky EÚ: ako ovplyvnila Slovensko

Európska komisia dnes uverejnila 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ. Ide o podrobnú a komplexnú analýzu súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, na základe ktorej tiež vidno, aký vplyv mala kohézna politika na jednotlivé členské štáty EÚ.

Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: " Slovensko môže pre svoj rozvoj využívať značné finančné prostriedky z EÚ. V rokoch 2014-2020 môže z európskeho rozpočtu získať o 13,5 miliardy eur viac ako do neho prispeje. Tieto financie zvýšia HDP Slovenska o 3%. Mali by byť efektívne využité aj pre vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ktoré sú na Slovensku stále vysoké. Ďalšie možnosti pre investície do rozvoja má Slovensko z rôznych európskych finančných nástrojov. Je to šanca, ktorú by sme mali dobre využiť v prospech slovenských občanov. "

Zo správy vyplýva, že európske hospodárstvo sa zotavuje, naďalej však pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, či v rámci nich: Slovensko sa spolu s Gréckom, Rumunskom, Bulharskom a Francúzskom vyznačuje najväčšími regionálnymi disparitami vo všetkých oblastiach:

- regióny podľa správy zaznamenávajú rast, no nie rovnakým tempom. Mnohé regióny, ktorých bohatstvo sa blíži k priemeru EÚ, akoby uviazli v pasci priemerných príjmov. Niektoré znášajú náklady globalizácie, no zatiaľ bez toho, aby pocítili jej prínosy: Bratislavský kraj je jediný región v rámci V4 krajín, ktorý sa podľa tejto správy radí medzi hospodársky vysoko rozvinuté regióny (rozhodujúce faktory pri tomto hodnotení boli príjmy, vzdelanie obyvateľstva, infraštruktúra, inovačná kapacita, či inštitucionálna kvalita)

dopad kohéznej politiky EÚ: vďaka investíciám prostredníctvom kohéznej politiky EÚ sa pre Slovensko predpokladá v období 2014-2020 nárast HDP o 3%; dnes Slovensko patrí k stredne rozvinutým krajinám v EÚ spolu s Portugalskom, Cyprom, Slovinskom a Českou republikou, pričom v rámci tejto skupiny malo v rokoch 2009-2016 najvyšší rast HDP na hlavu a najvyššiu produktivitu

- správa spomína aj proces verejného obstarávania a korupciu: jedným z ukazovateľov korupcie alebo nedostatočnej hospodárskej súťaže v krajine je počet prípadov, kedy v procese udeľovanie zmlúv cez verejné obstarávanie figuruje iba jediný účastník. Na Slovensku sa to deje vo viac ako 40 % všetkých prípadov.

Prečítajte si celú tlačovú správu v slovenčine. Grafy a ďalšie konkrétne zistenia nájdete v správe o súdržnosti.

 

Zobraziť
28. 8. 2017

Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ

Podľa zákonných podmienok zodpovedá Ministerstvo financií SR (MF SR) za výkon vládneho auditu finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike zo zahraničia. V súvislosti s touto agendou plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a národnou legislatívou úlohy orgánu auditu na programoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Povinnosťou orgánu auditu je najmä zabezpečenie systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov. Splnenie povinností vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov EŠIF ako aj ďalších finančných prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov zabezpečuje MF SR aj prostredníctvom svojich spolupracujúcich orgánov, a to Úradu vládneho auditu, ako aj zazmluvnených externých audítorských spoločností. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na rozsah, kvalitu, odbornosť a transparentnosť procesov a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít zabezpečujúcich výkon vládneho auditu. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že MF SR ani Úrad vládneho auditu aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej a najmä európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov EŠIF kapacitne zabezpečiť v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť dve verejné obstarávania s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov EŠIF. Pri obidvoch verejných obstarávaniach ide o nadlimitné zákazky, ktoré sa budú realizovať postupom verejnej súťaže. Jedným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 742 500,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR počas obdobia dvoch rokov výkon štyroch systémových auditov v rámci dvoch operačných programov spadajúcich pod EŠIF. Prvé dva externé audity z tohto verejného obstarávania plánuje MF SR zadať úspešnému uchádzačovi vo štvrtom kvartáli 2017. Druhým verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške je 2 820 480,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR výkon auditov operácií na finančných prostriedkoch EŠIF, ktoré nebude schopný pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v roku 2018. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

Účelom oboch pripravovaných zákaziek je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných vládnych auditov potrebných na úspešnú implementáciu EŠIF.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wHLm9s

 

 

Zobraziť
28. 8. 2017

Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7GJ79

Zobraziť
28. 8. 2017

Školy získali desiatky tisíc eur, aby pomohli zvýšiť finančnú gramotnosť (Nadácia SLSP)

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.

Chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávacích metód, k zážitkovému vyučovaniu, aby si deti osvojili vedomosti vlastnou skúsenosťou. Náš program prináša do školských hodín kreativitu a inovatívne prvky. Jeho zámerom je tiež zvýšiť pozornosť problematike finančného vzdelávania, aby sa deti v budúcnosti lepšie orientovali vo svete financií“, uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

O finančný príspevok sa mohli uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou. Grant bolo možné získať v dvoch vybraných oblastiach, a to zvyšovanie finančnej gramotnosti alebo inovatívne metódy vyučovania.

Výška príspevkov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne bola minimálne 2 000 eur a maximálne 3 000 eur.

Zoznam podporených projektov je zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2xmjWmF

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wyakaM

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality