Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

23. 9. 2022

Pre jesenné spojené voľby sa otvorí spolu 6010 volebných miestností

Slovensko po prvý raz zažije spojené voľby. Voliči budú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti v sobotu 29. októbra 2022 voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Na štvorročné volebné obdobie budú vyberať starostov, primátorov, županov a poslancov mestských, miestnych, obecných a župných zastupiteľstiev.

Voľby sa budú konať od 7:00 do 20:00 hod. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. Spolu bude vytvorených 6 010 volebných okrskov. Fungovať bude 49 okresných volebných komisií a 8 obvodných volebných komisií.

Prvé zasadanie okrskových, okresných a obvodných volebných komisií sa uskutoční najneskôr do 5. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa nevykonajú v 5 obciach. Dôvodom je, že v týchto obciach nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Ide o obce Ratkovo, Michalková, Brezovec, Pongrácovce a Jakušovce. Aj v týchto obciach však budú môcť ísť občania tento deň  k volebným urnám,  hlasovať budú môcť do orgánov samosprávnych krajov.

V ďalších 6 obciach nebudú občania voliť starostu, budú si vyberať len spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva. Kandidátna listina pre voľby starostu obce nebola podaná v obciach: Domadice, Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava.

V 25 obciach kandiduje nižší počet  kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. 

Zobraziť
23. 9. 2022

Uvoľnili 30 miliónov eur pre regionálne školstvo na kompenzáciu zvýšených cien energií

Ministerstvo financií SR v pondelok rozpočtovým opatrením uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

Ministerstvo financií SR schválilo žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. 

Časť prostriedkov bude poskytnutých vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC. 

Zobraziť
23. 9. 2022

OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola 58. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 58. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov uzavrie 31. októbra 2022 túto výzvu.

Po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zároveň rezort životného prostredia pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 58. výzvy zo 17.10.2022 na 31.10.2022 a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zobraziť
23. 9. 2022

Zasadala správna rada Fondu na podporu športu

V poradí 33. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu sa zúčastnil aj jej člen, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

„Prerokovali sme všetky bodky programu. Individuálne sme riešili niektoré sporné záležitosti i chyby, ktoré sa vyskytli v žiadostiach v rámci výzvy o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby (2021/003). Venovali sme aj aktuálnemu stavu v rámci dvoch výziev, ktoré boli vyhlásené  na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (2020/001 a 2021/004),“ informoval Branislav Tréger, ktorý považuje za dôležité, aby sa všetky projekty, ktoré finančne podporil Fond na podporu športu, realizovali. 

Na zasadnutí, ktoré sa v utorok 20. septembra 2022 konalo v Bratislave, sa hovorilo aj o podpore športových klubov kvôli energetickej kríze a členovia správnej rady sa venovali aj viacerým bodom týkajúcich sa činnosti Fondu na podporu športu.

Zobraziť
23. 9. 2022

ZMOS rokoval s Národnou diaľničnou spoločnosťou aj o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Cieľom úvodného stretnutia zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) bolo nájdenie riešenia problémov nakladania s komunálnymi odpadmi na odpočívadlách popri diaľniciach a odpredajom čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve NDS.

Rokovania sa v stredu 21. septembra 2022 na pôde NDS v Bratislave za ZMOS zúčastnil jeho predseda a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger a Slavka Lenčéšová, expert ZMOS pre oblasť životného prostredia.

NDS v rámci svojej činnosti na Strediskách správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest nakladá s komunálnym odpadom na odpočívadlách a na jednotlivých Strediskách správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Predmetom diskusie bola možnosť uzatvorenia zmluvných vzťahov o zabezpečení zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce s tými obcami, ktorých katastrami prechádza diaľnica resp. rýchlostná cesta.

NDS má tiež vo vlastníctve niekoľko veľkých čistiarní odpadových vôd, ktoré zabezpečujú čistenie splaškových vôd hlavne pre okolité napojené obce. Práve pre tieto napojené obce boli v minulosti ČOV budované a z tohto dôvodu má NDS záujem ČOV rozrastajúcim sa obciam odpredať a doriešiť ich prevádzkovanie.

Zobraziť
23. 9. 2022

OP KŽP: 76. výzva zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (OP KŽP) oznamuje, že 20. 9. 2022 bola zverejnená 76. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov tohto operačného programu. Výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov 500 000 EUR  je zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.

V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, riadiaci orgán bezodkladne zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle  www.op-kzp.skSúčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

Zobraziť
23. 9. 2022

REACT-EU: 111,5 miliónov eur pre Nemecko, Slovensko a Bulharsko na obnovu po pandémii

Nemecko, Slovensko a Bulharsko dostanú ďalších 111,5 miliónov eur prostredníctvom REACT-EU v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) na pomoc zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie, podporu služieb zdravotnej starostlivosti a dosiahnutie udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy.

Slovensko dostane z balíka 17,9 milióna eur na podporu pracovníkov a služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a civilnej ochrany, ktorí boli v prvej línii počas najkritickejších fáz pandémie COVID-19. Tranža REACT-EU na rok 2021 vyčlenila 40 miliárd eur na pomoc členským štátom, ktoré sa zotavujú z pandémie, investujú do digitálnej a zelenej transformácie a aktuálne prijímajú a integrujú vojnových utečencov z Ukrajiny. Komisia okrem toho od marca 2022 vyplatila členským štátom platby predbežného financovania vo výške 3,5 miliardy eur v rámci REACT-EU.

Najnovší komplexný balík flexibilná pomoc územiam (FAST-CARE), ktorý navrhla Komisia, ďalej rozširuje podporu členským štátom tým, že ponúka dodatočnú flexibilitu vo financovaní politiky súdržnosti a zároveň zvyšuje platby predbežného financovania o ďalších 3,5 miliardy eur, ktoré sa majú vyplatiť v rokoch 2022 a 2023. Konečným dátumom oprávnenosti výdavkov REACT-EU je 31. december 2023.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5647

Zobraziť
23. 9. 2022

Vláda rokovala o energetike

Vláda SR na svojom ostatnom zasadnutí prerokovala návrh zákona o energetike.

Veľkoobchodné ceny elektriny v období od začiatku leta 2022 skokovo narastajú v reakcii na významný rast veľkoobchodnej ceny zemného plynu, na ktorú je cena elektriny naviazaná v dôsledku uplatňovania algoritmov a metodík veľkoobchodných trhov na báze marginálnych nákladov najdrahšej výroby elektriny, ktorou je v súčasnosti výroba zo zemného plynu.

  • Cena elektriny na forwardovom trhu PXE pre budúci rok stúpla v období od 15. júla do 26. augusta 2022 z úrovne 354,57 eur/MWh na úroveň 1 001,50 eur/MWh.
  • Spotový trh dosahuje cenové úrovne až 750 eur/MWh.
  • Veľkoobchodné ceny následne priamo ovplyvňujú tvorbu maloobchodných cien elektriny, ktoré majú vplyv na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov a základných predpokladov prevádzky podnikov v Slovenskej republike.
  • Cenovo regulované kategórie odberateľov elektriny platia dnes vo svojich koncových cenách trhovú cenu komodity určenú v prvom polroku predchádzajúceho kalendárneho roka vo výške 61,21 eur/MWh.
  • Ak by sa mala súčasná úroveň forwardových produktov premietnuť do koncových cien elektriny, znamenalo by to mnohonásobný nárast koncových cien, ktorý sa v ekonomických podmienkach Slovenskej republiky rovná cenovej nedostupnosti elektriny pre prevažnú časť obyvateľov Slovenskej republiky a tým vážnemu ohrozeniu ich života a zdravia alebo vážnym hospodárskym škodám.
  • Návrh zákona reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny a plynu rozšírením konceptu stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve a vytvorením dostatočných legislatívnych nástrojov umožňujúcich štátu reagovať pružne a efektívne na prípadný vznik stavu núdze.

 

Sprievodnú dokumentáciu k materiálu nájdete na tomto linku https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27625/1

Zobraziť
22. 9. 2022

Samosprávy rokovali s predsedom vlády a ministrom financií

Bratislava – 22. septembra 2022 – V osobe svojho predsedu Branislava Trégera malo Združenie miest a obcí Slovenska zastúpenie na stretnutí samospráv s predsedom vlády Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom a štátnym tajomníkom tohto rezortu Marcelom Klimekom.

Za Združenie samosprávnych krajov sa zúčastnil jeho predseda a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, Úniu miest Slovenska zastupoval jej predseda a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Rokovanie sa konalo v stredu 21. septembra 2022 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

„Hovorili sme o kompenzáciách vysokých cien energií v rámci verejnej správy. Rozdebatovali sme aj témy rezervného fondu. Debata bola aj o kompenzáciách pre oblasť školstva a sociálnych vecí. Zatiaľ žiadna z tém nebola uzavretá. Rokovania by mali pokračovať,“ povedal predseda ZMOS a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

Zobraziť
22. 9. 2022

Vicepremiérka Remišová: Ministerstvo investícií prináša do regiónov novinku – žiadatelia o eurofondy a dotácie nájdu všetky informácie a služby na jednom mieste

MIRRI SR otvorilo v Nitre prvé zo siedmich Regionálnych centier

Podporu a poradenstvo pre nové eurofondy nájdu žiadatelia v regiónoch na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  otvára sieť siedmich Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá práce, životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie ako aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorí budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum dnes otvorili v Nitre.

„Rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí sú pre nás prioritou. Preto pre žiadateľov o eurofondy a dotácie prinášame úplne nový koncept služieb, aby sa podpora dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú.  Kým doteraz museli žiadatelia o podporu z eurofondov a dotácií obiehať niekoľko ministerstiev a úradov sídliacich v  hlavnom meste, odteraz nájdu pomoc a všetky potrebné informácie pod jednou strechou v každom krajskom meste,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová pri otváraní prvého Regionálneho centra, ktoré sídli na Farskej ulici č. 7 v Nitre. Postupne budú nové poradenské centrá otvorené aj v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

„Oslovili sme aj ostatné ministerstvá, ktoré čerpajú eurofondy, aby sa do nášho projektu zapojili. V nitrianskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov nášho ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý ma na starosti Plán obnovy,  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako aj Úradu pre verejné obstarávanie.“ Pomoc žiadateľom bude poskytovať 30 pracovníkov – za MIRRI SR bude v nitrianskom Regionálnom centre k dispozícii 10 zamestnancov.

Žiadatelia o eurofondy a dotácie tak nájdu všetky služby a poradenstvo na jednom mieste.  V každom krajskom meste bude prítomný tím profesionálov, ktorých úlohou bude prinášať aktuálne informácie o výzvach a dotačných schémach a každému záujemcovi o podporu poskytnú komplexný servis služieb. Regionálne centrá sú súčasťou najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme odštartovali pre nové programové obdobie 2021 – 2027,“ spresnila Remišová.  

Potenciálny žiadateľ dostane v Regionálnom centre informácie o fondoch EÚ, o možnostiach získania finančných prostriedkov z grantov, o všetkých aktuálnych  i pripravovaných výzvach v rámci Programu Slovensko, či iných zdrojov v rámci regionálneho  rozvoja. Žiadatelia v Regionálnom centre tiež nájdu poradenstvo pre proces verejného obstarávania. Všetci aktéri v regiónoch, vrátane miest, obcí, univerzít, mimovládnych organizácií či podnikateľov sa tak môžu ľahšie orientovať v podmienkach, ako získať podporu pre svoje projekty.

„Robíme všetko preto, aby eurofondy boli bez zbytočnej byrokracie, a aby efektívne pomáhali zlepšovať kvalitu života ľudí v regiónoch. Verím, že Regionálne centrá výrazne zjednodušia využívanie nových eurofondov a pomôžu žiadateľom, aby mohli do regiónov priniesť kvalitné a užitočné projekty. Teším sa na profesionálnu spoluprácu s našimi partnermi z Regionálnych centier, so samosprávami a ďalšími kľúčovými aktérmi,“ dodala Remišová.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Nitrianskeho kraja:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Nitrianskeho kraja 111 miliónov eur na 192 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 255 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 32 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 56 materských a 53 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživili destinácie cestovného ruchu pod hradom Gýmeš, posilnila cykloturistika a agroturistika v Zlatnej na Ostrove, zrekonštruovalo sa zdravotné stredisko v obciach Rybník a Krúšovce. Celkovo bolo v Nitrianskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 48 projektov v sume takmer 1,32 milióna eur. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko bolo podporených 47 projektov za  45 miliónov eur. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska podporujú v rámci Nitrianskeho kraja v aktuálnom programovom období 2014 – 2021 celkovo 12 projektov za 3,1 milióna eur.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality