Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

5. 2. 2019

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Zobraziť
5. 2. 2019

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

Zobraziť
5. 2. 2019

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná. 

Pozvánka a program

Zobraziť
5. 2. 2019

Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom:

 • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania:

 1. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr do 12. februára 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zobraziť
5. 2. 2019

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC141-2018-45; OPKZP-PO1-SC111-2016-15; OPKZP-PO1-SC111-2016-16; OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať  INFORMAČNÝ SEMINÁR  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 13. február 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 11. februára 2019 a to prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

Zobraziť
5. 2. 2019

Mesto Skalica získalo NFP na Základnú školu Strážnická vo výške 167.000 eu

Mesto Skalica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 167.083,10 eura, ktorý je určený pre Základnú školu (ZŠ) Strážnická. TASR o tom informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

Za mesto podpísal zmluvu ešte bývalý primátor Ľudovít Barát. "Predpokladané spolufinancovanie mesta je vo výške 8793,85 eura, celkové predpokladané náklady projektu sú 175.876,95 eura. Ide o predpokladané výdavky zo žiadosti, projekt ešte nebol vysúťažený," uviedol zamestnanec mesta.

Podľa projektu mesto získané financie využije na obnovu odborných učební fyziky, biochémie, informatiky a polytechnickej učebne. Okrem toho sa z NFP nakúpi interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, obnovia sa podlahy a vybavenie knižnice vrátane obnovy knižničného fondu. Termín realizácie projektu je naplánovaný v mesiacoch máj až august 2019.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie budovy ZŠ Strážnická za približne 1,1 milióna eur od leasingovej spoločnosti, ktorá v súčasnosti budovu s pozemkami vlastní. Hlavným dôvodom snahy získať budovu školy do vlastníctva bol fakt, že si na školu mesto nemôže žiadať dotácie. Napriek tomu bola škola s týmto projektom úspešná. "Ide o projekt týkajúci sa interiérového vybavenia, nie obnovy budovy," vysvetlil pre TASR Minďáš.

Zobraziť
5. 2. 2019

V roku 2019 pribudnú nové cesty a nové vlaky za eurofondy

V tomto roku sa rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak chce nadviazať na mimoriadne úspešný rok 2018, kedy podpísalo zmluvy na dopravné projekty za takmer 1,5 miliardy eur. Ku koncu roka sa z eurofondov na dopravu podarilo vyčerpať prakticky tretinu peňazí. 
 
Pridelené eurofondy čerpáme nadpriemerne
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) splnil v roku 2018 svoje  záväzky voči Európskej komisii už na rok 2019 v oblasti čerpania fondov EÚ. Ministerstvo dopravy tak zaistilo, že pridelené financie na slovenské dopravné projekty neprepadnú. Celkové čerpanie OPII dosiahlo úroveň viac ako 1,2 miliardy eur, čo je približne 30 % všetkých prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2023.
Len v roku 2018 sa podpísali eurofondové zmluvy za 1,47 miliardy eur.
Máme nadpriemere dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Veríme, že na ne získame financie aj z prípadnej realokácie z menej úspešných operačných programov, ktoré pridelené eurofondy nestihnú vyčerpať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K koncu minulého roka bolo v OPII zazmluvnených celkovo 105 projektov  v  hodnote takmer 2,6 miliardy eur.
 
V roku 2019 pribudnú aj nové diaľnice
Na letné mesiace je plánovaná dostavba 11,3 km dlhého diaľničného úseku pri Žiline: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe a bude sprístupnený až po jeho dokončení. Na novú diaľnicu sa môžu tešiť motoristi aj na východe. V decembri má byť odovzdaný úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý spolu s budúcim úsekom R2 Košice Šaca – Košické Oľšany vytvoria juhovýchodný obchvat mesta Košice. Všetky úseky sú financované s príspevkom z OPII.
Okrem diaľnic eurofondy pomôžu k dostavbe dlho očakávanej cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, ktorú vodiči začnú plne využívať na prelome apríla a mája. V tomto roku sa dokončí aj modernizácia 32 mostov v Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.
V prvom polroku 2019 budú vyhlásené súťaže na 2. etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa a modernizáciu viacerých ciest I. triedy v banskobystrickom, košickom a prešovskom regióne. Tiež sa začne s ďalšou modernizáciou mostov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 
Nové vlaky na Strednom Slovensku
V máji začne jazdiť po železniciach medzi Zvolenom a Vrútkami nový dieselový vlak. Je to prvý z 21 vlakov, ktoré budú postupne nasadzované v priebehu dvoch rokov na trate od Vrútok cez Banskú Bystricu, do Zvolena, Brezna aj Prievidze.
 
Projekty pre hlavné mesto
Aj Bratislavu čakajú viaceré míľniky. V marci bude ukončená Štúdia realizovateľnosti – dopravný uzol Bratislava, ktorá navrhne optimálne riešenia na modernizáciu železničnej dopravy na území mesta až po hranicu s Maďarskom a Rakúskom. Jej výsledky budú rozhodujúce pre plánovanie a realizáciu viacerých dopravných projektov. V lete sa podpíše zmluva a začne sa s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi. V tomto roku bude tiež odštartovaná výstavba záchytných parkovísk Pezinok a Ivanka pri Dunaji. Parkovisko v Pezinku s kapacitou 291 parkovacích miest by malo byť otvorené do konca roka.
Vo februári sa dokončí štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preverí  opodstatnenosť zavedenia pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi obcami pozdĺž rieky Dunaj do Bratislavy – Dunajbus. Vodnú dopravu podporia aj projekty na zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji alebo modernizácia plavebných komôr v Gabčíkove, ktorú financujeme s využitím Nástroja na prepájanie Európy.

 
  

Zobraziť
5. 2. 2019

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.
 
Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.
 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.
 
Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.

 

Zobraziť
5. 2. 2019

Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi

 
IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. 

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila včera, v pondelok 4.2.2019, konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.


Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať.
 
Kompletné výsledky súťaže  „Roadshow 2018“
 
 1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko.
 2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. Tím „SPACE TEAM“  tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková.
 3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov.Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš.
 4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov.
 5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov.
 6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 bodov.
 7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 bodov.
 8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov.
 9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov
 10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. – 120 bodov.
 11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov
 12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina - 104 bodov.
 13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov
 14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov.
 15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov.
 16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov.

 

Zobraziť
5. 2. 2019

V Kecerovciach pribudne nová materská škola pre 140 detí

 
S prácami na výstavbe novej materskej školy (MŠ) pre 140 detí v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie by sa malo začať koncom februára. Predpokladá to starosta  Miroslav Galas-Zaufal. Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.

Podľa informácií o výsledku verejného obstarávania bude budova stáť v lokalite pri základnej škole - medzi murovanou budovou a triedami kontajnerového typu. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný s valbovou strechou. "Je to také tiché prostredie, dá sa povedať aj bezpečné. Myslím, že sme vybrali dobré miesto," povedal starosta.

V Kecerovciach s počtom obyvateľov približne 3640 je aktuálne jedna MŠ, jej kapacita je 24 detí, čo pre obec nie je postačujúce. Ako Galas-Zaufal spresnil, niektoré deti v predškolskom veku navštevujú MŠ v okolitých obciach, prípadne žiadnu. "Zatiaľ nemáme dopyt z iných obcí, ani sme to nerozširovali - nechceli sme predbiehať. Čakali sme, či sa to všetko schváli. Ale podľa mňa z okolitých obcí nebudeme môcť brať deti, lebo v Kecerovciach máme veľmi veľa detí, ktoré čakajú na nástup do škôlky," dodal.

Stavebné práce majú byť ukončené do konca tohto kalendárneho roka. Podľa starostu by ich dodávateľ chcel mať hotové v auguste, respektíve do začiatku nového školského roka. Prostredníctvom novej MŠ vznikne v Kecerovciach aj niekoľko pracovných miest. Okrem zhruba 14 učiteliek a niekoľkých asistentov budú potrebné pracovné sily aj na pozície kuchárky či upratovačky.

Projekt je realizovaný s podporou zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spolufinancovanie zo strany obce predstavuje päť percent a poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR.
Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality