Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

28. 8. 2017

Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ

Podľa zákonných podmienok zodpovedá Ministerstvo financií SR (MF SR) za výkon vládneho auditu finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike zo zahraničia. V súvislosti s touto agendou plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a národnou legislatívou úlohy orgánu auditu na programoch Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Povinnosťou orgánu auditu je najmä zabezpečenie systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly operačných programov a auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe vykázaných výdavkov. Splnenie povinností vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov EŠIF ako aj ďalších finančných prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov zabezpečuje MF SR aj prostredníctvom svojich spolupracujúcich orgánov, a to Úradu vládneho auditu, ako aj zazmluvnených externých audítorských spoločností. Výkon vládnych auditov je spojený s vysokými požiadavkami na rozsah, kvalitu, odbornosť a transparentnosť procesov a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít zabezpečujúcich výkon vládneho auditu. Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že MF SR ani Úrad vládneho auditu aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej a najmä európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov EŠIF kapacitne zabezpečiť v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť dve verejné obstarávania s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov EŠIF. Pri obidvoch verejných obstarávaniach ide o nadlimitné zákazky, ktoré sa budú realizovať postupom verejnej súťaže. Jedným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 742 500,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR počas obdobia dvoch rokov výkon štyroch systémových auditov v rámci dvoch operačných programov spadajúcich pod EŠIF. Prvé dva externé audity z tohto verejného obstarávania plánuje MF SR zadať úspešnému uchádzačovi vo štvrtom kvartáli 2017. Druhým verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky vo výške je 2 820 480,00 EUR bez DPH zabezpečí MF SR výkon auditov operácií na finančných prostriedkoch EŠIF, ktoré nebude schopný pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v roku 2018. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

Účelom oboch pripravovaných zákaziek je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných vládnych auditov potrebných na úspešnú implementáciu EŠIF.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wHLm9s

 

 

Zobraziť
28. 8. 2017

Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

Viac informácií je dostupných v tlačovej správe.

Dokument na stiahnutie:

Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7GJ79

Zobraziť
28. 8. 2017

Školy získali desiatky tisíc eur, aby pomohli zvýšiť finančnú gramotnosť (Nadácia SLSP)

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.

Chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávacích metód, k zážitkovému vyučovaniu, aby si deti osvojili vedomosti vlastnou skúsenosťou. Náš program prináša do školských hodín kreativitu a inovatívne prvky. Jeho zámerom je tiež zvýšiť pozornosť problematike finančného vzdelávania, aby sa deti v budúcnosti lepšie orientovali vo svete financií“, uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

O finančný príspevok sa mohli uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou. Grant bolo možné získať v dvoch vybraných oblastiach, a to zvyšovanie finančnej gramotnosti alebo inovatívne metódy vyučovania.

Výška príspevkov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne bola minimálne 2 000 eur a maximálne 3 000 eur.

Zoznam podporených projektov je zverejnený na stránke:

http://bit.ly/2xmjWmF

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wyakaM

Zobraziť
28. 8. 2017

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 – I. hodnotiace kolo (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 50 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wya9fC

Zobraziť
28. 8. 2017

Prezentácia a fotky z augustových seminárov 2017 (Európa pre občanov)

Minulý týždeň vo štvrtok (17.8.) sa uskutočnil posledný seminár k opatreniam septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov.

Celkovo tak Európsky kontaktný bod zrealizoval štyri semináre v týchto mestách: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť na stránke:

http://bit.ly/2wHX4AN  

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w2Ya7i

 

Zobraziť
28. 8. 2017

Začala sa registrácia na septembrové školenia pre potenciálnych žiadateľov (Interreg PL-SK)

Začala sa registrácia na septembrovú sériu školení určených pre potenciálnych žiadateľov programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Školenia budú vedené pracovníkmi Spoločného technického sekretariátu spoločne s kontrolórmi z Poľska a Slovenska. Školenia sú určené pre prioritnú os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že poskytnuté informácie budú cielene zamerané na túto os.

Pozývame Vás na registráciu prostredníctvom formulára v záložke Ako použiť program / Zapoj sa do školení(http://bit.ly/1OmW7MH). Vzhľadom na ohraničený počet miest bude rozhodujúce poradie prijatých registrácií.

Kalendár školení:

- 04-05 september 2017: Žilinský kraj, Žilina (http://bit.ly/2vrkCpm)

- 06-07 september 2017: Prešovský kraj, Prešov (http://bit.ly/2xCmxbj)

- 12-13 september 2017: Województwo Małopolskie, Nowy Sącz (http://bit.ly/2xC8NgT)

- 19-20 september 2017: Województwo Podkarpackie, Jasło (http://bit.ly/2xC21Yt)

- 26-27 september 2017: Województwo Śląskie, Szczyrk (http://bit.ly/2iyEJ2R)

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie. Prosíme Vás o uvážené rozhodnutia o účasti na školení. Konkrétne miesto školenia bude uvedené v e-maily s potvrdením registrácie, ktorý bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vrhV79

Zobraziť
28. 8. 2017

Zrušenie výzvy - Podpora rozvoja športu na rok 2017 (Úrad vlády SR)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („zákon“) v nadväznosti na ust. § 10 ods. 2 zákona a § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zrušuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 z 31. marca 2017 („Výzva“) z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria na poskytnutie dotácie a v záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania.

Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 prijaté na základe Výzvy nebudú podporené.

Dokument na stiahnutie:

Výzva zrušená - informácia (http://bit.ly/2vghxMR)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2xBSoJ9

Zobraziť
18. 8. 2017

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č. 1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA (http://bit.ly/2ibLwj6) a v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa (http://bit.ly/2x9xD7C).

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7gP4j

 

 

Zobraziť
18. 8. 2017

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II. a III. prioritnú os (Interreg PL SK)

Radi by sme vám predstavili úroveň plnenia ukazovateľov pre 1., 2. a 3. prioritnú os v projektoch realizovaných v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. V tabuľkách v prílohe sú červenou farbou označené tie ukazovatele, ktoré prekročili percentuálnu úroveň realizácie vo vzťahu k cieľovej hodnote.

Dokument na stiahnutie:

Úroveň realizácie ukazovateľov pre I., II., a III. prioritnú os (http://bit.ly/2wVFnL2)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7MHFY

Zobraziť
18. 8. 2017

Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad:

1.   Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom.

2.   Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+.

3.   Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+.

4.   Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE.

5.   Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

6.   Spustenie možností plne Elektronického podávania žiadostí o NFP.

7.   Minimalizácia predkladania povinných príloh.

8.   Zjednodušené vykazovanie výdavkov.

9.   Metodicko-informačná podpora pre žiadateľov o NFP zo strany informačno poradenských centier.

Na ďalšie zvýšenie účinnosti rôznorodých nástrojov pripravujeme na jeseň 2017 Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov.

V súčasnosti máme pripravenú pracovnú verziu dokumentu Akčný plán a experti ÚPVII pracujú na jej finalizácii. Akčný plán predstavíme na jeseň. V širokej škále opatrení pripravujeme napríklad návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov, spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov napr. žiadosť o platbu, ako aj rozšírenie prepojenia informačných systémov v rámci ITMS OpenAPI, tak aby informácia alebo doklad, nemuseli byť duplicitne nahrávané. Jedným z navrhovaných opatrení je napríklad zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému ARACHNE. Ďalšie opatrenia pripravujeme a po analýze ich dopadu budú začlenené do Akčného plánu.

Akčný plán bude obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti ako aj zjednodušovania implementácie EŠIF, v ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre obdobie 2014-2020, ako aj z už prijatých opatrení spracovaných Úradom podpredsedu vlády. Zároveň využívame príklady dobrej praxe zo zahraničia, ale aj poučenia z negatív, ktoré majú eliminovať tieto riziká do budúcna a zlepšiť verejnú mienku o nakladaní a využití EŠIF a zvýrazniť Európsku pridanú hodnotu.

Opatrenia sa budú týkať najmä zlepšenia spolupráce s prijímateľmi a verejnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, zlepšenie kontrolných procesov, využitie IKT prostriedkov pre tieto opatrenia, vrátane nástrojov na analýzu rizík, ďalšieho zverejňovania údajov, kvality hodnotiaceho a výberové procesu a pod.

Príklady opatrení podrobne:

Opatrenie 1: Realizácia workshopov/hackhatonov za účasti zástupcov verejnosti s cieľom získať pohľad verejnosti na implementáciu EŠIF a zabezpečiť priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 2: Spustenie ITMS OpenAPI – možnosť prepojenia informačných systémov, s ktorými už dnes prijímatelia pracujú, so systémom ITMS2014+ tak, aby informácia alebo doklad, ktoré sú potrebné napr. pre preplatenie Žiadosti o platbu a ktoré už sú zaevidované vo vlastnom informačnom systéme prijímateľa, nemuseli byť duplicitne nahrávané do ITMS2014+.

Opatrenie 3: Realizácia spoločného projektu ÚPVII SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych organizácií s nasledovnými aktivitami 1) Vytvoriť a otestovať nástroje a postupy na efektívne a účelné zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie politiky súdržnosti, 2) Zefektívniť informačné toky medzi Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej CKO), riadiacimi orgánmi (ďalej RO)/sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej SO) a občianskou spoločnosťou 3) Posilniť mechanizmus monitoringu EŠIF.

Opatrenie 4: Elektronická komunikácia so žiadateľmi – spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov ako je žiadosť o platbu a monitorovacie správy.

Opatrenie 5: Opatrenia týkajúce sa zjednodušeného vykazovania výdavkov - organizácia spoločnej konferencie s Európskou komisiou, vrátane workshopov a následne zapracovanie odporúčaní Európskej komisie a príkladov dobrej praxe do riadiacej dokumentácie.

Opatrenie 6: Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií. Na úrovni CKO sprehľadniť systém riadenia a nadväzujúce metodické pokyny, prepojiť systém riadenia s výkladmi a usmerneniami, ktoré CKO vydáva alebo zasiela RO, tak aby bolo používateľom systému riadenia jednoduchým spôsobom umožnené získať výklad príslušných ustanovení systému riadenia EŠIF.

Opatrenie 7: Zlepšenie kontrolných procesov a procesov riadenia rizík prostredníctvom elektronického systému ARACHNE, prevádzkovaného Európskou komisiou. Systém ARACHNE bude slúžiť ako povinne využívaný pomocný vyhľadávací nástroj s cieľom určiť projekty, ktoré by mohli byť potenciálne náchylné na riziká udržateľnosti projektov, podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalostí.

Opatrenie 8: Elektronický výber hodnotiteľov – CKO pripravuje v rámci ITMS2014+ funkcionalitu, prostredníctvom ktorej budú hodnotiteľom, ktorý splnia sprísnené podmienky výberu, elektronicky prideľované žiadosti o nenávratný finančný príspevok náhodným výberom.

Opatrenie 9: Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov – stanovenie sprísnených pravidiel pre odbornosť hodnotiteľov a overovanie odbornosti hodnotiteľov.

Opatrenie 10: Zverejňovanie hodnotiacich hárkov – ÚPVII CKO plánuje zaviesť povinné zverejňovanie hodnotiacich hárkov jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Opatrenie 11: Zverejňovanie zámerov národných projektov na jednom mieste za účelom informovania verejnosti o projektoch, ktoré sa pripravujú na financovanie.

Upozorňujeme, že nejde o konečný zoznam opatrení, len predbežne rozpracované návrhy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wfHnkj

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality

Výzvy

Deadline

Zobraziť ďalšie výzvy