Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

18. 2. 2020

HPC Lab podporí slovenské firmy aj prácu vedcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Projekt sa zameriava na nákup HPC techniky a jej využitie pre vedcov a podnikateľov v samotnom kompetenčnom centre. 

K typickým spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia.

Cieľom národného projektu je vybudovanie infraštruktúry v rámci vznikajúceho Národného kompetenčného centra. Obstarávať sa tak bude vysokovýkonný výpočtový hardvér a softvérové nástroje určené pre vysokovýkonné počítanie. Na Slovensku tým vznikne jedinečný priestor, HPC Lab, v rámci ktorého bude pôsobiť tím expertov a ktorý bude slúžiť na vzdelávanie používateľov a IT špecialistov z radov malých a stredných podnikov, ako aj organizácií verejnej správy a akademickej obce.

Samotný HPC Lab má byť spúšťačom ako podporiť HPC technológiu v slovenských firmách, ako ju preniesť do vývoja nových produktov a využívať pri optimalizácii riešení a zefektívnení  prevádzkových stratégií. Centrum spoločných činností SAV vkladá do projektu dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním HPC a ľudský kapitál v podobe svojich expertov.

Aj Európska komisia považuje vysokovýkonné počítanie (HPC) za kľúčovú technológiu, ktorá podporuje inovácie v priemysle, základný i aplikovaný výskum. Dôkazom je vytvorenie Spoločného európskeho podniku pre HPC (EuroHPC JU) zo strany členských štátov, ku ktorým sa pridalo v roku 2019 aj Slovensko. S využívaním HPC technológie u nás počíta aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Centrum spoločných činností SAV realizuje národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ v dĺžke 24 mesiacov v rámci špecifického cieľa 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Celková alokácia
na projekt predstavuje hodnotu 3 1 99 251 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 10.03.2020.

Zobraziť
18. 2. 2020

Rýchlostná cesta R7 je tesne pred svojim dokončením

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek  skontroloval priebeh stavebných prác na stavbe D4R7. Rýchlostná cesta R7 je tesne pred ukončením výstavby. Na úsekoch od Ketelca po Holice, ktoré majú byť sprístupnené ako prvé,  sa v súčasnosti ukončujú práce potrebné pre kolaudáciu, aby cesta mohla byť otvorená pre verejnosť. Koncesionár predpokladá, že povolenie na predčasné užívanie úseku od Šamorína po Ketelec a nadväzujúca časť D4 od Ketelca po Rovinku, by mohlo byť vydané  koncom marca. Napredujú aj práce na ostatných častiach rýchlostnej cesty R7 a na diaľnici D4. Výnimkou je násyp na D4 pri Jarovciach, kde sa práce zastavili kvôli použitiu nevhodných materiálov pri výstavbe.

„Nechcem už pred voľbami otvárať nové úseky. Som ale rád, že zhotoviteľ stojí za svojim slovom a pripravené úseky na R7 plánuje už čoskoro  sprístupniť. Takisto očakávam, že sa úspešne zvládne  proces odovzdávania tejto stavby a nikto z účastníkov konania sa neodvolá, pretože na otvorenie cesty už netrpezlivo čakajú všetky okolité obce. Viete, že ja hovorím veci jasne a otvorene. Musím preto tiež povedať, že pred nami stojí ešte doriešenie násypu na D4. Trváme na tom, že pri výstavbe diaľnic musia byť dodržané technické, ale aj ekologické parametre. Koncesionár má ešte približne dva mesiace na to, aby v súlade so zákonom predložil dokumenty, ktoré preukážu, že pri stavbe neboli porušené verejné záujmy,“ povedal minister  dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Do doriešenia otázok ohľadom stability násypu platí, že na tomto úseku D4 sa nebudú vykonávať stavebné práce. O ďalšom postupe sa rozhodne po uplynutí 90-dňovej lehoty od vydania oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, ktoré bolo doručené koncesionárovi.

Rezort dopravy robí intenzívne aj na prepojení D4 na D1. Podpísala sa zmluva so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

Zobraziť
18. 2. 2020

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február. 

„Živočíšna výroba je mimoriadne citlivý sektor slovenského poľnohospodárstva. Ak poľnohospodárovi zviera uhynie, vzniká mu značná strata, ktorá má aj finančné následky. Zároveň však musí chovateľ následne znášať náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych zvierat. Aby však preň nebol úhyn zvieraťa likvidačný, prichádzame so systémovou štátnou pomocou vo výške dva milióny eur, ktorá straty v živočíšnej výrobe zmierni,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Štátna pomoc je určená na podporu podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych hospodárskych zvierat v príslušnom kalendárnom roku a to kompenzáciou oprávnených nákladov. Jej cieľom je podpora chovateľov hospodárskych zvierat a tým potravinovej sebestačnosti krajiny. Podpora pozitívne ovplyvní aj veterinárnu a zdravotnú bezpečnosť Slovenska.

„V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov  až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať od 5. februára do 4. marca 2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat  podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby - právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Vďaka našej niekoľkoročnej intenzívnej práci na digitalizácii PPA sme mohli výzvu vypísať rekordne skoro, už vo februári kalendárneho roku, “ spresnil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.

Zobraziť
18. 2. 2020

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020

Zobraziť
18. 2. 2020

Prímestské a mestské lesy Bratislavy budú obhospodarované novým spôsobom na základe vedeckej štúdie

Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a Technickej univerzity vo Zvolene (TÚZVO) dnes podpísali Memorandum  o podpore rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy. Projekt nastavenia obhospodarovania prímestských lesov, ktorý sa podarilo pripraviť vďaka úzkej spolupráci MPRV SR, Lesy SR a TÚZVO na základe najmodernejších vedeckých prístupov bude patriť k najinovatívnejším v celej Európe.

  • Signatári memoranda sa zaväzujú k spoločnému postupu pri starostlivosti o prímestské a mestské lesy v okolí Bratislavy
  • Špičková vedecká štúdia Technickej univerzity vo Zvolene nastavila spôsob obhospodarovania
  • Spoločná komunikácia medzi sebou i voči verejnosti napomôže odstigmatizovaniu témy obhospodarovania lesov

„Podpisom dnešného memoranda sa znova vraciame k faktom, vedeckému prístupu a rozhodnutí na základe dát. Som veľmi rada, že sa nám s pánom primátorom podarilo odbúrať všetky emócie nezaložené na faktoch a dnes tu spoločne prichádzame s projektom starostlivosti o prímestské lesy, ktorý nemá v Európe obdoby. Našim spoločným cieľom je nielen posilnenie rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy, ale aj zabránenie rozvratu týchto lesov utopickými ideami, ktoré presadzovali takmer nulovú starostlivosť. Opomínali pritom, že rekreačná funkcia si vyžaduje v záujme ochrany života ľudí, potešenia ich ducha z krásneho lesa, či pohodlnom športe v prírode, nemalú starostlivosť o lesné porasty,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

Starostlivosť o prímestské lesy Bratislavy, ktoré obhospodaruje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa zmení. TUZVO pripravila pomocou vedeckých počítačových analýzu dopadov modifikovania manažmentu lesov, ktoré spôsobí posilnenie rekreačných funkcií tejto lesnej oblasti. Na jej základe Lesy SR a MPRV SR predostreli možné alternatívy riešenia Hlavnému mestu Bratislava. To si vybralo variant, ktorý je najlepšou variantou pre udržiavanie rekreačných lesov, ich rozvoja za najefektívnejšieho využitia nákladov. „Som mimoriadne rád, že do diskusie o starostlivosti o lesy sa znovu dostala veda a odborné fakty. Chcem sa poďakovať všetkým signatárom za spoluprácu. Dosiahli sme obrovský krok vpred a starostlivosť o prímestské lesy sa stane príkladom pre celý európsky priestor,“ povedal Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky.

Lesy SR vďaka spoločnej dohode znížia v prímestských lesoch ťažbu a budú sa intenzívnejšie starať o rekreačné plochy. Mestu z nákladov, ktoré budú vo výške do 300 000 eur poskytnú príspevok viac ako 50%, ktorú bude magistrát štátnemu podniku každoročne uhrádzať. Zároveň Lesy SR podporia vznik dvoch navrhovaných prírodných rezervácií na území Lesného celku Lesy SR Bratislava - národnej prírodnej rezervácie Vydrica a národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Hlavné mesto Bratislava bude vo svojich lesoch pri starostlivosti o mestské lesy zohľadňovať všeobecné odporúčania súvisiace s výchovou a obnovou lesných porastov a posilneným plnením rekreačnej funkcie lesov uvedené v štúdii Technickej univerzity Zvolen. Vykonávať sa tu bude predovšetkým tzv. výchovná ťažba, aby sa zvýšila stabilita porastov a aby prímestské lesy mali optimálnu porastovú štruktúru drevín. Obe strany budú taktiež realizovať odstraňovanie inváznych druhov drevín ako sú napríklad pajaseň či javorovec.

K problematike trvalo udržateľného hospodárenia v týchto lesoch sa budú signatári memoranda vyjadrovať voči verejnosti a médiám spoločne po vzájomnej dohode. Tak, aby vedecké fakty mali prioritu pred neodbornými emóciami. Medzi štátnym podnikom a hlavným mestom bude prebiehať intenzívna komunikácia o plánovanej a prebiehajúcej ťažbe.

„Spoločne sme dnes preukázali, že aj zdanlivo nezmieriteľné strany, ak si spoločne sadnú za jeden stôl a dajú prednosť vedeckým dátam, faktom a spoločnému záujmu pre lepší život občanov našej krajiny dokážu nájsť špičkové riešenia. Toto je štýl politiky, ktorým by sme sa mali riadiť,“ dodala Gabriela Matečná.

Zobraziť
18. 2. 2020

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.

  • Grant od Európskej komisie na detailnejšiu kontrolu dodržiavania deklarovanej kvality olejov
  • Špeciálne prístrojové vybavenie umožňuje odhaliť falšované extra panenské olivové oleje
  • ŠVPS SR podrobuje laboratórnym testom oleje zo slovenského, rakúskeho a nemeckého trhu

„Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa toho, či potraviny vyrábajú pre východnú alebo západnú časť Európy. Vďaka iniciatíve agrorezortu a SNS sa dvojaká kvalita potravín stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši potravinoví inšpektori uspeli v Európskej komisii s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým pokračujeme v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

EK odklepla Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS SR) grant na testovanie kvality olejov dovážaných na slovenský trh a predávaných pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt vo výške 335-tisíc eur zastrešuje štát 50 percentami. ŠVPS SR z prostriedkov financovala nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu a ďalších pomocných analytických zariadení. Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie rôznych druhov olejov a tým odhaliť, či sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú ich výrobcovia sľubujú na obale.

Dôležitou skupinou testovaných produktov sú extra panenské olivové oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi často falšované potraviny. Falšované olivové oleje sú nelegálne zmiešavané s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo olejom zo semien či výliskov. Takýto olivový „kokteil“, neprávom vydávaný za „extra panenský“, dokážu inšpektori odhaliť prostredníctvom získaného prístroja, ktorý je schopný zmerať koncentráciu stigmastadiénov. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas tepelnej úpravy olejov – rafinácie. Pravý extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) obsahuje veľmi nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Pokiaľ sa analýzou zistí nadlimitná hodnota stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný za studena, prípadne bol zmiešaný s tepelne upraveným olejom alebo bol nevhodne skladovaný a dlhodobo vystavený vysokým teplotám.

ŠVPS SR má už za sebou prípravnú fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality olejov – nevyhnutných pre samotné testovanie. Laboratórnym analýzam postupne podrobuje vzorky olejov, ktoré získala na nemeckom, rakúskom a slovenskom trhu. Testovanie prebieha v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

„Výsledné zistenia predstavíme na spoločnom stretnutí členských štátov EÚ. S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov. V prípade závažných zistení môžu by sankcionovaní pokutou až do výšky 4 percent z ich ročného obratu,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Zobraziť
18. 2. 2020

MF SR navrhlo podporiť výrobu batérií do elektromobilov

Vláda schválila návrh rezortu financií na investičnú pomoc vo výške 5 miliónov eur pre firmu, ktorá vybuduje výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku na výrobu batériových článkov do elektromobilov. Spoločnosť v prvej fáze preinvestuje 100 miliónov eur a vytvorí približne 150 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V ďalšej fáze plánuje investovať 1 miliardu eur s možnosťou vytvoriť približne 1 500 pracovných miest. 

Zobraziť
18. 2. 2020

Terénna sociálna práca pokračuje tretím národným projektom

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.
 

Mnohí ľudia, ktorí sa ocitnú v núdzi, často ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde požiadať o pomoc, na čo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú všetci, ktorí sa zapájajú do národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce tak pokračuje v profesionalizácii výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku, a to nielen pokračujúcimi vzdelávaniami a supervíziou terénnych sociálnych pracovníkov a ich metodickým vedením, ale aj skvalitnením poskytovaných intervencií v oblasti bývania, zamestnania a financií vytvorením a podporou nových odborných pozícií zameraných na tieto témy. Do národného projektu sa zapojili obce a mestá, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci. Výsledkom je viac ako 200 úspešne zapojených subjektov. 

„Snaha a výsledky, ktoré terénni sociálni pracovníci každodenne pri svojej práci dosahujú, neustále dokazujú, že ich činnosť je nevyhnutná. Udržujú ľudí v komunitách na takej úrovni sociálnych zručností, že majú kontakt so životom majority a jej požiadavkami napríklad pre trh práce. Preto plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce je opäť financovaný z Európskeho sociálneho fondu a bude sa realizovať do marca 2023. V rámci projektu rezort plánuje finančne podporiť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 odborníkov. Rovnako tak budú podporené aj nové pozície odborných pracovníkov, ktoré by sa mali v obciach viac zamerať v oblasti bývania na aktívne vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potenciálnych nájomcov, podnecovanie legalizácie stavieb a vysporiadania pozemkov, či iniciovanie programov tzv. housing first - v prvom rade bývanie. V oblasti financií projekt očakáva profesionalizáciu práce pri oddlžovaní ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci, poradenstvo a prevenciu pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi, pri exekučných konaniach, či osobných bankrotoch. V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z marginalizovaných rómskych komunít, ako aj z radov ľudí bez domova, v prípade potreby ich sprevádzať v prvých týždňoch pracovného procesu a celkovo scitlivovať zamestnávateľov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Rezort práce podporuje terénnu sociálnu prácu už od roku 2005, pričom od roku 2012 vo forme národných projektov, ktoré sa vyznačujú nižšou administratívnou náročnosťou a najmä metodickou a koordinačnou podporou pre zapojené subjekty, predovšetkým obce. V rámci predošlého národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji - 75, následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji to bolo 65 a Košickom samosprávnom kraji zasa 40. Od roku 2017 sa do projektu terénnej sociálnej práce zapájajú aj organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR.

Zobraziť
18. 2. 2020

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35

Zobraziť
18. 2. 2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality