Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

6. 11. 2019

Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov štúdiu dopadov digitálnej transformácie na trh práce, z ktorej vzíde komplexná stratégia Práca 4.0. O vplyve inovácií na pracovný trh dnes preto diskutovali odborníci na konferencii „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“. Otvoril ju minister Ján Richter.
 

Problémom Slovenska už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta. A to nielen teraz, ale najmä do budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však hovoria, že pribudnú nové pozície. „Slovensko potrebuje oveľa viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii. Potrebujeme oveľa viac urobiť pre to, aby sme boli na ten postupný prechod pripravení. Preto musíme zadefinovať povolania, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia,“ vyzdvihol na konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Práve o to sa budú snažiť sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii ministerstva. „V rámci tohto projektu vypracujeme sektorové stratégie zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov. Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0. Zahŕňať bude nielen formálne a celoživotné vzdelávanie, ale aj dopady na formy výkonu práce, pracovnoprávne vzťahy, alebo sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci každého pracujúceho človeka,“ doplnil Ján Richter. 

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii upozornil, že do roku 2030 môže byť na Slovensku čiastočne alebo úplne automatizovaných vyše 40 % pracovných miest vo výrobe. Vznikať však budú aj nové pracovné pozície, ktorých spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach. „Ak nechceme zostať montážnou dielňou EÚ, potrebujeme dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých je u nás už dnes nedostatok. Podľa údajov Digitálnej koalície chýba v tomto odbore až 13 000 špecialistov,“ podčiarkol podpredseda vlády. Dodal, že sme to my všetci, ktorí si budeme musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti. 

Kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania. S príchodom nových inovácií preto stoja veľké výzvy aj pred rezortom školstva. „V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied," upozornila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Zámerom rezortu školstva je preto napr. zaviesť matematiku ako povinný maturitný predmet. 

Podľa ministra práce Jána Richtera je potrebné posilniť aj kariérne poradenstvo na základných školách. „Náš rezort na tento účel ponúka potrebné informácie, keďže prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách nielen na celoslovenskej, ale aj na krajskej úrovni. Sme dokonca prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri spustíme verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v členení na jednotlivé študijné odbory," doplnil minister s tým, že výber školy je dôležitý, aby absolventi nekončili po štúdiu v evidencii nezamestnaných. 

O tom, ako inovácie ovplyvnia trh práce a aký vplyv bude mať digitalizácia na systém vzdelávania, diskutovali odborníci zo štátnej správy so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov na úvodnej konferencii k národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike s názvom „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“ 29. októbra 2019 v Bratislave. Závery a odporúčania z nej poslúžia pri príprave stratégie Práca 4.0.

Zobraziť
6. 11. 2019

DÔLEŽITÉ !!! Zmena sídla Environmentálneho fondu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 4.10. 2019 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Nevädzovej ulici č. 5, 821 01 Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 4.10. 2019 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je:

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Počnúc dňom 7. 10. 2019 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Nevädzovej ulici 5.

Zobraziť
6. 11. 2019

Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

 

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 29.11.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

 

Zobraziť
6. 11. 2019

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020 a aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”

Zobraziť
6. 11. 2019

Mesto Prešov má 8 nových prístreškov pre bicykle

Prešovčania si už o niekoľko dní budú môcť bezpečne odložiť svoj bicykel. Mesto Prešov 30.10.2019 prevzalo od zhotoviteľa nové ckyloprístrešky, ktoré sú pokračovaním projektu Central MeetBike. Prístrešky budú slúžiť pre širokú verejnosť na krátkodobé parkovanie bicyklov.

Prístrešky pre bicykle sú v Prešove úplnou novinkou. Doteraz mohli cyklisti využívať na odkladanie bicyklov v meste iba klasické stojany. Teraz ich budú môcť zaparkovať v ktoromkoľvek z ôsmich krytých cykloprístreškov, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Prešova. Lokality boli vybraté na základe požiadaviek samotných obyvateľov s ohľadom na dostupnosť existujúcich cyklotrás. „Aj takýmto spôsobom sa nám darí zvyšovať atraktivitu cyklistickej dopravy v meste Prešov. Prístrešky pre bicykle poskytnú komfort pre všetkých ľudí, ktorí si potrebujú bezpečne a rýchlo odložiť svoj bicykel,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Cykloprístrešky nájdete na týchto miestach:

1. Ul. Košická (pri zrekonštruovanej zastávke MHD v smere do centra mesta)
2. Ul. Slovenská
3. Prešovská univerzita - Ul. 17. Novembra - 2 prístrešky
4. Ul. Armádneho Generála Svobodu
5. Ul. Exnárova
6. Ul. Mukačevská
7. Ul. Bajkalská
 
Kapacita každého prístrešku je 16 až 28 bicyklov plus jeden servisný stojan. Prístrešky sú vybavené solárnymi panelmi s osvetlením, kamerovým systémom a sú elektronicky uzamykateľné, vďaka čomu si v nich môžete bez obáv odložiť svoj bicykel. Výhodou je aj jednoduchý vstup pomocou čipov. Cyklisti si ich môžu zapožičať od 5.11.2019 v Klientskom centre v budove mestského úradu na Jarkovej ulici 26. Za zálohu vo výške 10 eur dostane každý záujemca jeden čip, s ktorým si môže otvoriť ktorýkoľvek z ôsmich cykloprístreškov. Pracovníci mestského úradu každého užívateľa zaregistrujú, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu čipov. Elektronický systém totiž automaticky zaeviduje každý vstup do prístrešku, vďaka čomu budeme poznať presný čas a dátum, kedy daný užívateľ navštívil prístrešok. Každý pohyb v prístrešku sa zároveň zaznamenáva pomocou kamerového systému, a preto je odkladanie bicyklov úplne bezpečné. 

Projekt „Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov“  sa podarilo zrealizovať vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Vybudovanie ôsmich cykloprístreškov stálo 286 450,25 eur. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 5%

Zobraziť
6. 11. 2019

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 30. októbra 2019 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2020, ktorý nájdete TU. 

Zobraziť
6. 11. 2019

Dobré fondy EÚ - Hybridné MHD autobusy v Žiline

Obyvatelia a návštevníci mesta Žilina sa môžu aj vďaka podpore EÚ voziť v nových autobusoch MHD. Súčasťou modernizácie Dopravného podniku mesta Žilina je 16 nových autobusov s hybridným pohonom. Nové inteligentné autobusy dokážu napríklad cez zabudovaný palubný počítač zistiť počet cestujúcich, ktorí sa práve vo vozidle nachádzajú. Tieto autobusy v Žiline bolo možné zakúpiť aj vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie v hodnote vyše 5 miliónov eur. Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu

Zobraziť
6. 11. 2019

Nové Centrum integrovanej zdravotnej služby v Kežmarku vyrastie vedľa nemocnice

Centrum integrovanej zdravotnej služby (CIZS), na ktorého výstavbu vláda minulý týždeň schválila mestu Kežmarok dotáciu vo výške 450.000 eur, vyrastie vedľa tamojšej nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že celkové náklady projektu sú vo výške takmer 5,6 milióna eur.

„Schválená výška nenávratného finančného príspevku v rámci IROP je niečo viac ako milión eur. Zvyšok nákladov budeme financovať z vlastných zdrojov, prípadne formou úveru,“ ozrejmila hovorkyňa. V novej viacpodlažnej budove sú plánované a už aj potvrdené dve všeobecné ambulancie pre dospelých, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nachádzať sa tam budú aj dve agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. „Uvedené prevádzky budú sústredené na prvých dvoch podlažiach. Na ďalších podlažiach bude alokované komplexné dialyzačné centrum a s ním súvisiace prevádzky,“ doplnila Šlosárová.
 
Mesto zverejnilo informáciu o úmysle realizovať projekt CIZS na svojom webovom sídle mesiac pred podaním projektového zámeru. Následne samospráva požiadala lekára Prešovského samosprávneho kraja o zoznam lekárov. „Na základe získaných údajov sme zaslali návrh na spoluprácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s primeranou lehotou desať pracovných dní na vyjadrenie záujmu. Na základe ich vyjadrení a reakcie lekárov sa uskutočnil samotný výber,“ doplnila hovorkyňa s tým, že prioritou a hlavným cieľom mesta je poskytnúť obyvateľom komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Zároveň chce radnica zefektívniť manažment pacienta a podporiť poskytovanie sociálnych služieb, so zámerom vybudovať zázemie pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácií.

 „Výsledkom projektu je zvýšenie kvality života občanov regiónu a celého územia, a to poskytnutím komplexnejšej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Okrem praktických lekárov bude centrum poskytovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť, a tak prinesie aj jednoduchší prístup k službám a podporu sociálneho začleňovania,“ skonštatovala hovorkyňa. Zároveň dodala, že časová realizácia výstavby CIZS je podľa projektovej dokumentácie stanovená na 24 mesiacov. S prácami by chcelo mesto začať už na budúci rok.

Zobraziť
6. 11. 2019

Lávku medzi Mikulčicami a Kopčanmi oficiálne sprístupnili

V utorok slávnostne odovzdali do užívania lávku cez rieku Moravu, ktorá spojila moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Juhomoravským krajom začal v septembri 2018 výstavbu lávky, ktorá je financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Most je súčasťou projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".

V rámci projektu bola vybudovaná 143 metrov dlhá lávka, na ktorú nadväzujú chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane sa vybudoval cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke. "V prvom kole sme síce neuspeli v rámci snahy dostať park medzi pamiatky UNESCO. Bolo nám naznačené, že ak by lávka bola už vtedy, šance by boli väčšie. Spoločne s Trnavským krajom spravíme všetko pre to, aby sme sa do tohto zoznamu dostali," uviedol hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek k snahe dostať archeologický park do zoznamu pamiatok UNESCO.

Na slovenskej strane vznikla úplne nová infraštruktúra. Súčasťou sú cyklotrasa a chodník pre peších turistov v dĺžke viac ako dva kilometre, ktoré prepoja oblasti pri rieke s obcou Kopčany. Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite. "Verím tomu, že most prinesie spoluprácu medzi regiónmi a dlhodobo aj medzi oboma krajinami. Malo by sa to prejaviť na rozvoji cestovného ruchu. V blízkom susedstve sú dva archeoparky z obdobia Veľkej Moravy. Máme pripravený projekt, aby sme aj s novými technológiami predstavili virtuálnu realitu okolo Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, keďže ide o jednu z najstarších sakrálnych stavieb, ktoré máme," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Celkové výdavky projektu sú takmer 3,8 milióna eur. Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa financuje 85 percent celkových výdajov projektu, čo predstavuje sumu 3.227.271,98 eura. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského kraja a TTSK

 

Zobraziť
6. 11. 2019

Vicepremiér R. Raši predstavil tretiu vlnu boja proti byrokracii

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zrušil už niekoľko typov výpisov a potvrdení a od decembra tohto roka k nim pribudnú ďalšie. Za trinásť mesiacov si tak úrady stiahli viac ako 473-tisíc potvrdení a ľudia ušetrili takmer 7,3 milióna eur. Do druhej novely zákona proti byrokracii úrad navrhol zrušiť predkladanie ďalších ôsmich potvrdení, ktoré ľuďom ušetria viac ako 18,4 milióna eur za rok. 

Za posledných trinásť mesiacov si úradníci sami získali takmer 500 000 výpisov. Občanom tak ušetrili na správnych poplatkoch i čase 7 285 241,60 eur. 
„Som rád, že sa nám darí systematicky znižovať byrokraciu na Slovensku a nerobiť viac z ľudí poštárov medzi úradmi. Aj preto sme pripravili ďalšiu novelu zákona s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov“, zhodnotil Richard Raši.
Úrad podpredsedu vlády SR pripravil v poradí tretiu vlnu boja proti byrokracii a zaradil na zoznam ďalšie potvrdenia a výpisy, ktoré ľudia veľmi často dokladujú na úradoch.

Tretia vlna, pomoc občanom aj podnikateľom
V rámci ďalšej novely zákona proti byrokracii, ktorá je do 5. novembra v medzirezortnom pripomienkovom konaní, plánuje  úrad vicepremiéra Rašiho zrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení – kópia rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem. 
 
Prínos pocítia aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.
„Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1, 5 milióna kópií rodných listov, 112-tisíc kópií sobášnych listov, 87 400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40 000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona“, priblížil Raši. 

Prijatím druhej novely zákona proti byrokracii a jej zavedením do praxe občania a podnikatelia ušetria ročne 18 481 551 eur na poplatkoch, alebo čas, ktorý by venovali chodeniu po úradoch.
Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila ľudí
od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení. Technologické riešenie spustené cez portál OverSi bolo pozitívne hodnotené odbornou a laickou verejnosťou a získalo viaceré ocenenia, ako ITAPA či IT GALA.

Riešenie pre komerčné subjekty 
Medzi zrušenými potvrdeniami, ktoré už rodičia a žiaci nemusia dokladovať v papierovej podobe, patrí aj potvrdenie o návšteve školy. Úrady si potvrdenie vedia stiahnuť cez portál OverSi alebo priamou integráciou systémov. Komerčné subjekty, ako dopravcovia, ŽSSK, banky či telekomunikační operátori môžu na overenie statusu študenta použiť portál www.potvrdenieonavsteveskoly.sk. Portál už je v pilotnej prevádzke a v ostrej bude od 1. novembra 2019. Napojený je na rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zadaním rodného čísla anonymizovaným spôsobom overí, či žiak/ študent je študentom denného štúdia na slovenskej strednej alebo vysokej škole.
Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality