Prihlásiť
 

Služby

Konzultačná činnosť

 • Poskytujeme informácie, poradenstvo a konzultácie v oblasti čerpania štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných zdrojov.
 • Iniciujeme, koordinujeme a zabezpečujeme prípravu i realizáciu stratégie trvalo udržateľného rozvoja regiónu Nové Zámky,
 • Spracovávanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných rozvojových plánov, stratégií a programov.

Propagačná činnosť

 • Propagujeme a zviditeľňujeme jednotlivé subregióny Nitrianskeho kraja v tuzemsku a v zahraničí.
 • Podporujeme vytváranie podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov.
 • Prezentovanie regionálnych projektov verejnosti.

Projektová činnosť

 • Zabezpečovať vypracovávanie, implementovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie programov a projektov na rozvoj regiónu.
 • Vytvárať a zabezpečovať činnosť odborného pracoviska pre tvorbu regionálnych programov a projektov samotným samosprávnym útvarom.

Informačná činnosť

 • Aktivizácia záujmu, informovanie obyvateľov a inštitúcií novozámockého regiónu o možnostiach a nástrojoch regionálneho rozvoja pomocou operačných programov, programov EÚ, a iných finančných podporných programov
 • Zabezpečuje aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
 • Zabezpečuje informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti

Vzdelávacia činnosť

 • Školiaca a vzdelávacia činnosť pre podnikateľov, samosprávu a tretí sektor v oblasti regionálneho rozvoja, malého a stredného podnikania.
 • Informovať o domácich aj zahraničných pracovných stretnutiach, konferenciách, seminároch a workshopoch.
 • Organizovať prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja regiónov,
 • Vytvárať priestor na získavanie odborných vedomostí predovšetkým z oblasti projektového

Spolupráca s partnermi

 • Spolupracovať so sociálno-ekonomickými partneri v oblasti regionálneho rozvoja na úrovni miestnej, regionálnej, slovenskej i medzinárodnej.
 • Vytvárať partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • Spolupácou s podnikateľmi podporovať rozvoj podnikateľských aktivít, vytvárajúcich nové pracovné miesta, ako aj aktivít, smerujúcich k prilákaniu investícií do regiónu.
 • Spolupracovať s odborníkmi v rámci Integrovanej siete Regionálnych rozvojových agentúr.