Prihlásiť
 

Výzvy

Dátum zverejneniaDátum ukončenia
podávania projektov
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo na rok 20131. máj. 2013
Výzva z Programu rozvoja vidieka na modernizáciu fariem
Výzva k prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd č. OPŽP-PO1-13-230. sept. 2013
Výzva č. 2013/PRV/28 a č. 2013/PRV/30
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014
Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu18. jún. 2014
NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, august 2014
Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)
Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 9. dec. 2015
výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia11. dec. 2015
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3 a špecifický cieľ 3.1.3
Výzva na výber zahraničných expertov OP VaI10. dec. 2015
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.4, pre špecifický cieľ 1.4.1
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os1, investičnú prioritu 1.2, pre špecifický cieľ 1.2.3
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky
Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie8. feb. 2016
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os1, investičnú prioritu 1.2, pre špecifický cieľ 1.2.33. feb. 2016
Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole18. feb. 2016
Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch26. feb. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-214. mar. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-214. mar. 2016
2. výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa 2014-2020
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb21. dec. 2016
Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce30. dec. 2016
Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka).
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).28. mar. 2017
Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci operačného programu Výskum a inovácie5. apr. 2017
Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany
Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam
Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené
Menu pre zmenu
Priority mládežníckej politiky
Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 - REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce
IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 - Šanca pre mladých
Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/03 - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2
Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3
PRECHOD POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY Z INŠTITUCIONÁLNEJ FORMY NA KOMUNITNÚ
. Výzvy na predkladanie žiadostí k septembrovej uzávierke sú otvorené (Európa pre občanov)
Výzva V základnej škole úspešnejší II už len pre mimobratislavské región21. feb. 2019
Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, kód OPLZ-PO7-SC71-2019-1.
Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach
Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.1.1, Aktivita E
Zdravie a bezpečnosť v školách 2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)
Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
Mediálna gramotnosť pre všetkých
IROP: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Podpora účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19
Podpora mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie
Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)
Národný projekt PRIM II.
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
2. kolo výberu projektov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít27. nov. 2020
OPKZP-PO1-SC123-2020-64 - 64. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva1. dec. 2020
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií7. dec. 2020
Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel8. dec. 2020
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni10. dec. 2020
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 202125. feb. 2021
Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first
Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov19. aug. 2021
Vyzvanie OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01 - Technická pomoc REACT-EU
ERC: Nová výzva ERC - Synergy granty10. okt. 201210. jan. 2013
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality21. nov. 201215. jan. 2013
Kultúra národnostných menšín 201312. dec. 201219. jan. 2013
APVV: Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 20125. nov. 201221. jan. 2013
OPIS: Písomné vyzvanie na projekt informatizácie ÚPVS II. časť22. okt. 201221. jan. 2013
OPIS: Písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“, kód: OPIS-2012/1.1/48-NP25. okt. 201225. jan. 2013
OPIS: Písomné vyzvanie na národný projekt „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“, kód: OPIS-2012/1.1/49-NP25. okt. 201225. jan. 2013
OPV: Výzva OPV-2012/1.2/06-SORO s názvom SKVALITNENIE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN METÓDOU VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV ZLEPŠENÍM KVALITY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL31. okt. 201228. jan. 2013
OPV: Výzva OPV-2012/3.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL31. okt. 201231. jan. 2013
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 20137. dec. 20128. feb. 2013
ERC: Nová výzva ERC - Consolidator granty11. nov. 201221. feb. 2013
Futbal to je hra15. mar. 201330. apr. 2013
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV18. dec. 20121. máj. 2013
Výzvy PRV14. dec. 20123. máj. 2013
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj1. mar. 201330. jún. 2013
Harmonogram výziev MŽP15. dec. 20121. júl. 2013
Nová výzva Slovensko – Ukrajina 20133. máj. 20133. júl. 2013
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou22. mar. 20139. júl. 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike10. máj. 20139. júl. 2013
Výzva z OP ŽP Prioritná os 4.Odpadové hospodárstvo 29. apr. 201329. júl. 2013
Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 20131. máj. 201331. júl. 2013
Výzva z Programu rozvoja vidieka - Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce20. máj. 20139. aug. 2013
OP KaHR: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci24. máj. 201322. aug. 2013
Na podporu výskumu a vývoja viac ako 10 miliónov eur26. júl. 201322. aug. 2013
ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD 24. máj. 201323. aug. 2013
Program rozvoja vidieka - Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo8. mar. 201330. aug. 2013
V ý z v a č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka8. aug. 201330. sept. 2013
OP ZaSI: Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov (ÚPSVaR)18. nov. 20121. okt. 2013
Výzva na predkladanie projektov z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2013 EIF6. aug. 20137. okt. 2013
Dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov16. sept. 201316. okt. 2013
OP Vzdelávanie - Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu27. aug. 201328. okt. 2013
V Ý Z V U N A P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 20145. aug. 201331. okt. 2013
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“2. aug. 201331. okt. 2013
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu inovácií - Inovačné vouchery1. okt. 201331. okt. 2013
Grantová výzva na podporu spoločensky prospešného podnikania - "Môžu ryby lietať?"25. sept. 201318. nov. 2013
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja22. mar. 201329. nov. 2013
Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie môžu získať podporu viac ako 1,4 milióna eur25. sept. 20134. dec. 2013
Výzva z Programu rozvoja vidieka, Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 2. dec. 201313. dec. 2013
Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina1. nov. 201313. dec. 2013
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 16. dec. 201330. dec. 2013
„Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“23. sept. 201310. jan. 2014
Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca15. jan. 2014
Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca30. sept. 201315. jan. 2014
Program PROGRESS - zamestnanosť a sociálna solidarita18. nov. 201315. jan. 2014
Nestlé pre vodu v krajine7. feb. 2014
Program rozvoja vidieka: opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení3. feb. 201414. feb. 2014
Výzva v rámci prioritnej osi 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 2. dec. 20133. mar. 2014
Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry - "Dotácia na účasť na výstave"18. feb. 20146. mar. 2014
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie29. nov. 201310. mar. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd27. jan. 201412. mar. 2014
Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov29. nov. 201314. mar. 2014
Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie15. mar. 2014
Tvorivá Európa 2014 - 2020 - Podprogram kultúra a podprogram Media11. dec. 201331. mar. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR z príjmov z odvodu na rok 20141. jan. 201431. mar. 2014
Výzva ROP Opatrenie 3. 1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov19. dec. 20138. apr. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu návrat SK 2013 RF17. mar. 201411. apr. 2014
Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva31. jan. 201415. apr. 2014
Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva - 31. jan. 201415. apr. 2014
Obce bližšie k vám 201426. mar. 201415. apr. 2014
Výzva 4.1b Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity17. dec. 201317. apr. 2014
Grantový program Business Idea28. apr. 2014
Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3. 1: Ochrana ovzdušia10. feb. 201412. máj. 2014
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia14. apr. 201415. máj. 2014
Grantový program Nadácie Tatra Banky "Viac dizajnu" 1. apr. 201415. máj. 2014
Nadácia Orange - Šanca pre váš región 201429. apr. 201415. máj. 2014
Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry - "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"31. mar. 201416. máj. 2014
OP Životné prostredie - Výzva č. OPŽP-PO1-14-1 z 28.2.2014 (1.2)28. feb. 20142. jún. 2014
Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov1. apr. 20142. jún. 2014
Dotácia z Programov pre mládež; PRIORITY mládežníckej politiky4. jún. 201430. jún. 2014
Podpora z Environmentálneho fondu pre oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania31. júl. 2014
Výzva na podporu projektov proti extrémizmu20. jún. 20144. aug. 2014
Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem18. mar. 201422. aug. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 201421. júl. 201425. aug. 2014
Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií1. aug. 20142. sept. 2014
Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov 1. aug. 20142. sept. 2014
Výzva Operačný program zdravotníctvo 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská je vyhlásená3. jún. 20143. sept. 2014
Grant pre slovenských farmárov od Nadácie Tesco22. aug. 201415. sept. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok24. jún. 201416. sept. 2014
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy18. júl. 201417. sept. 2014
Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 z Úradu vlády SR16. júl. 201419. sept. 2014
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy4. júl. 20146. okt. 2014
1 milión eur na diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu7. okt. 2014
Dotácia na účasť spracovateľa na výstave20. aug. 201410. okt. 2014
Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko22. aug. 201415. okt. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam12. sept. 201417. okt. 2014
Nadácia VÚB - zamestnanecká grantová schéma22. sept. 201422. okt. 2014
Programy pre mládež na roky 2014 – 202015. okt. 201414. nov. 2014
Ďalšia výzva na poskytnutie grantov zo Švajčiarska zverejnená15. nov. 2014
Nová výzva s kódom KaHR-21DM-140223. sept. 201418. nov. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 201320. okt. 201421. nov. 2014
Výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko21. okt. 201421. nov. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS10. nov. 201428. nov. 2014
Grantový program Zelené oázy6. nov. 20148. dec. 2014
Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-140112. sept. 201411. dec. 2014
Výzva na prevenciu kriminality pre rok 201521. okt. 201415. dec. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 201519. nov. 201419. jan. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí o FP - Fond mikroprojektov1. dec. 201420. jan. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá16. sept. 201431. jan. 2015
Súťaž- progresívne, cenovo dostupné bývanie11. dec. 201431. jan. 2015
Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia7. nov. 201413. feb. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.9. okt. 201428. feb. 2015
Poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 201530. okt. 201428. feb. 2015
III. výzva Fondu pre MVO otvorená28. máj. 201527. júl. 2015
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje tretiu výzvu zameranú na podporu mimovládnych organizácií27. máj. 201527. júl. 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. 1. júl. 201528. júl. 2015
Nová výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania 1. júl. 201528. júl. 2015
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt.12. jún. 201514. aug. 2015
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 201521. aug. 2015
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia27. júl. 201521. aug. 2015
Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu24. aug. 2015
Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 202031. júl. 201531. aug. 2015
Výzva - Sociálny čin roka 20152. sept. 2015
Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti prevencie kriminality27. júl. 20159. sept. 2015
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie10. sept. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-211. sept. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-130. júl. 201516. sept. 2015
NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie20. júl. 201517. sept. 2015
Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy19. aug. 201530. sept. 2015
Výzvy na podanie žiadostí na rok 2015 v rámci ERASMUS+8. okt. 20141. okt. 2015
Environmentálny fond – nová výzva - Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania10. júl. 20159. okt. 2015
Zverejnenie výziev z Environmentálneho fondu na rok 20168. júl. 201531. okt. 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 201610. nov. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 20205. nov. 20156. dec. 2015
Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)2. nov. 201511. dec. 2015
Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.14. dec. 201516. dec. 2015
Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 201619. nov. 201518. dec. 2015
MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia3. júl. 201531. dec. 2015
VÝZVA na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202015. júl. 20158. jan. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu2. nov. 20158. jan. 2016
Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/201630. nov. 20158. jan. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 20161. dec. 201514. jan. 2016
VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 201626. nov. 201518. jan. 2016
Aktuálne vyzvania-Prioritná os 7, Informačná spoločnosť3. nov. 201519. jan. 2016
Aktuálne vyzvania-Prioritná os 7, Informačná spoločnosť 23. nov. 201519. jan. 2016
Výzva č. 16/PRV/2015 na Opatrenie 5, podopatrenie 5.117. dec. 201522. jan. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/01 - Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II.)25. nov. 201524. jan. 2016
NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh2. dec. 201528. jan. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05 - Cesta z kruhu30. nov. 20151. feb. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby30. nov. 20151. feb. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.1.1/02 - Terénna sociálna práca I.30. nov. 20151. feb. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/04 - Úspešne na trhu práce3. dec. 20151. feb. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/06 - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)14. dec. 201512. feb. 2016
Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 201620. okt. 201525. feb. 2016
Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/02 - Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti17. dec. 201526. feb. 2016
NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2015 Vývoj európskych videohier8. dec. 20153. mar. 2016
Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.227. okt. 20159. mar. 2016
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov7. dec. 201515. mar. 2016
Výzva č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.23. feb. 201618. mar. 2016
Aktualizácia Výzvy č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER3. mar. 201618. mar. 2016
Výzva č. 9/PRV/201515. júl. 201522. mar. 2016
Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.427. okt. 201523. mar. 2016
Výzva č. 12/PRV/201527. okt. 201523. mar. 2016
Informácia o otvorení výzvy4. jan. 201629. mar. 2016
Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania29. feb. 201631. mar. 2016
Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.16. mar. 201616. apr. 2016
NOVÁ VÝZVA_EACEA/09/2016 Automatická podpora kinodistribúcie16. feb. 201629. apr. 2016
Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča29. feb. 201630. apr. 2016
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 20162. máj. 201615. máj. 2016
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 20162. máj. 201615. máj. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.26. jan. 201631. máj. 2016
Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1a30. okt. 20156. jún. 2016
Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1b30. okt. 20156. jún. 2016
NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie26. apr. 201621. jún. 2016
Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov 26. apr. 201623. jún. 2016
VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/20171. jún. 201630. jún. 2016
Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu17. máj. 201630. jún. 2016
Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu9. jún. 20166. júl. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“13. jún. 20168. júl. 2016
Výzvy MV SR pre rok 201630. máj. 201614. júl. 2016
Oznam o zverejnení 14. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-1427. apr. 201615. júl. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny31. júl. 2016
Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia22. mar. 201631. júl. 2016
Oznam o zverejnení 13. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-1319. apr. 201631. júl. 2016
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom15. jún. 20161. aug. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu21. jún. 20164. aug. 2016
Výzva č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.1, oblasť Zavlažovanie4. mar. 20165. aug. 2016
Zatvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre schválené návrhy vlajkových projektov15. apr. 201616. aug. 2016
Vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ)28. apr. 201631. aug. 2016
Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií11. aug. 201612. sept. 2016
Vyhlásenie dvoch výziev - Fond mikroprojektov Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 202030. jún. 201614. sept. 2016
Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami13. jún. 201615. sept. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE)19. máj. 201615. sept. 2016
Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov10. aug. 201616. sept. 2016
MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity18. júl. 201623. sept. 2016
Zverejnená výzva DS 201615. júl. 201630. sept. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 – aktualizácia č. 35. sept. 201630. sept. 2016
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP ( MH SR )6. sept. 201630. sept. 2016
Výzva na výber odborných hodnotiteľov - OPLZ-OH-PO6-2016-227. sept. 201611. okt. 2016
Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko2. aug. 201615. okt. 2016
VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/201728. sept. 201615. okt. 2016
Výzva programu „T“ for All, All for „T“ otvorená8. sept. 201617. okt. 2016
1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko29. júl. 201631. okt. 2016
Program obnovy dediny 20176. sept. 201631. okt. 2016
Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená31. okt. 2016
Program E-Talent očakáva projekty do 4. novembra 201621. sept. 20164. nov. 2016
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 201612. sept. 201615. nov. 2016
Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia19. okt. 201621. nov. 2016
NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov4. okt. 201624. nov. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“30. aug. 201630. nov. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tretej prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia"30. aug. 201630. nov. 2016
Oznámenie zo dňa 20.10.2016 (Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)20. okt. 20162. dec. 2016
Pre Vysoké školy výzva na rozvojové projekty - všeobecná21. nov. 20169. dec. 2016
Výzva - Zelené oázy 201720. okt. 201612. dec. 2016
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu Program 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 201718. okt. 201619. dec. 2016
Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 201724. okt. 201619. dec. 2016
Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu2. aug. 201631. dec. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu7. okt. 201631. dec. 2016
Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty12. okt. 201631. dec. 2016
2 grantové výzvy pre celé východné Slovensko14. nov. 201613. jan. 2017
Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník24. okt. 201616. jan. 2017
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt6. dec. 201620. jan. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí12. dec. 201631. jan. 2017
Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji12. dec. 201631. jan. 2017
NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh7. dec. 20162. feb. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv12. dec. 20166. feb. 2017
Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB)9. jan. 201710. feb. 2017
Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/0127. jan. 201724. feb. 2017
1 Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2016/3.1.1/0 328. dec. 201627. feb. 2017
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje Výzvu za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel18. okt. 201628. feb. 2017
Výzva - decentralizovaná podpora9. nov. 201628. feb. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/019. dec. 201628. feb. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/029. dec. 201628. feb. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/039. dec. 201628. feb. 2017
NOVÁ VÝZVA_EACEA/25/2016 Podpora filmového vzdelávania12. dec. 20162. mar. 2017
Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode7. dec. 201610. mar. 2017
Cesta na trh práce9. jan. 201710. mar. 2017
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom22. dec. 201615. mar. 2017
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA28. dec. 201615. mar. 2017
Výzva č. 5/2017 Fond na podporu umenia13. feb. 201715. mar. 2017
Podpora celoživotného vzdelávania21. nov. 201620. mar. 2017
II. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy"7. feb. 201731. mar. 2017
Výzva na predkladanie ŽoNFP pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-97. okt. 201610. apr. 2017
Výzva Máme radi východ otvorená!15. feb. 201712. apr. 2017
Nadácia SPP - Opora 201713. mar. 201712. apr. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant13. feb. 201713. apr. 2017
Obnovme si svoj dom23. feb. 201718. apr. 2017
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-019. jan. 201720. apr. 2017
Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže28. apr. 2017
Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-203. mar. 201730. apr. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP1. mar. 201730. apr. 2017
Nadácia Volkswagen Slovakia - VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY18. apr. 20175. máj. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl25. apr. 201711. máj. 2017
Nová výzva Slovensko – Čína 201715. mar. 201715. máj. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 201724. apr. 201715. máj. 2017
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 201725. apr. 201717. máj. 2017
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 201725. apr. 201719. máj. 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“27. apr. 201719. máj. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat24. apr. 201719. máj. 2017
V základnej škole úspešnejší.30. dec. 201622. máj. 2017
Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“24. apr. 201726. máj. 2017
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 20173. máj. 201727. máj. 2017
na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému30. nov. 201631. máj. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 201731. mar. 201731. máj. 2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU24. apr. 20172. jún. 2017
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 20173. máj. 20172. jún. 2017
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 20173. máj. 20173. jún. 2017
VÝZVA na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v zákl adných ško ách 2017 “28. apr. 20173. jún. 2017
OP RH 2014-2020 - vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty a projekty technickej pomoci6. dec. 20166. jún. 2017
Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektov 9. máj. 20176. jún. 2017
Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe9. máj. 20176. jún. 2017
Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky25. apr. 20179. jún. 2017
podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky25. apr. 20179. jún. 2017
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017. 12. jún. 2017
OP ĽZ: Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí27. feb. 201715. jún. 2017
Výzva č. 21/PRV/2017 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER2. máj. 201715. jún. 2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN2. máj. 201715. jún. 2017
Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/0117. máj. 201715. jún. 2017
Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí 13. dec. 201623. jún. 2017
Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí13. dec. 201623. jún. 2017
Ukáž sa!9. máj. 201723. jún. 2017
OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov23. jún. 2017
Vy rozhodujete, my pomáhame15. máj. 201726. jún. 2017
Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 58. jún. 201728. jún. 2017
Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov31. okt. 201630. jún. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu30. jún. 2017
Nórsky finančný mechanizmus30. jún. 2017
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava30. jún. 2017
Výzva na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov31. máj. 201730. jún. 2017
Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu pre školský rok 2017/20181. jún. 201730. jún. 2017
OP Rybné hospodárstvo výzva - Oznámenie PPA zo dňa 07.03.20177. mar. 20177. júl. 2017
Výzva na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh7. júl. 2017
Grantový program Férovej Nadácie 12. jún. 201710. júl. 2017
Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 29. jan. 201614. júl. 2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ28. jún. 201719. júl. 2017
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike31. máj. 20171. aug. 2017
Výzva na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity30. jún. 201714. aug. 2017
Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní22. dec. 201615. aug. 2017
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách22. dec. 201615. aug. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202014. júl. 201725. aug. 2017
21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-2114. mar. 201731. aug. 2017
Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 201717. júl. 201731. aug. 2017
Nadácia Volkswagen Slovakia: Budúcnosť aj s autizmom25. máj. 201713. sept. 2017
Program ENI HU-SK-RO-UA - 2. výzva na predkladanie projektov17. máj. 201715. sept. 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostred12. jan. 201729. sept. 2017
IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu29. sept. 2017
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME28. apr. 201729. sept. 2017
Nadácia Tatra banky: Grantový program VIAC UMENIA5. jún. 201729. sept. 2017
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 201719. júl. 201729. sept. 2017
Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - OPLZNP-PO5-2017-1.6. apr. 201730. sept. 2017
Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-124. máj. 20171. okt. 2017
Výzva na 3. predkladací termín Erasmus Plus - oblasť mládeže a športu pre rok 201724. aug. 20174. okt. 2017
25. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-2514. júl. 201716. okt. 2017
Horizont 2020 - výzvy13. sept. 201618. okt. 2017
Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený15. aug. 201631. okt. 2017
Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-2326. máj. 201731. okt. 2017
Vyzvanie na predloženie ŽoNFP z OPRH pre opatrenie 3.2.1, aktivita 16. dec. 201631. okt. 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Aktivizácia a podpora mladých NEET16. jún. 201731. okt. 2017
Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu29. jún. 201731. okt. 2017
Výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy10. júl. 201731. okt. 2017
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SR12. sept. 201715. nov. 2017
Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.431. máj. 201730. nov. 2017
Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá26. máj. 201730. nov. 2017
Výzva z OP Rybné hospodárstvo: Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok8. aug. 20178. dec. 2017
Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia26. jún. 201722. dec. 2017
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie28. apr. 201712. jan. 2018
VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 201731. jan. 201731. jan. 2018
Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01)9. jún. 201731. jan. 2018
Podpora opatrovateľskej služby31. aug. 2018
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa10. júl. 201810. sept. 2018
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-131. aug. 201821. sept. 2018
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy30. sept. 2018
Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľský15. okt. 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko3. sept. 20182. nov. 2018
VÝZVA Č. OPII-2018/7/1-DOP NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU „WIFI PRE TEBA“30. júl. 201813. nov. 2018
Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-3328. aug. 201823. nov. 2018
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.331. aug. 201830. nov. 2018
Kamerový systém v obci 201917. jan. 20194. mar. 2019
Podpora rozvoja športu na rok 201915. jan. 201915. mar. 2019
Číslo výzvy: 38/PRV/201914. feb. 201929. mar. 2019
Prenos znalostí a informačné akcie14. feb. 201931. mar. 2019
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA 15. mar. 201916. apr. 2019
ELEKTROMOBILITA 15. mar. 201916. apr. 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/1013. mar. 201913. jún. 2019
Výzva č. 01/2019/MFOPO2 na výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovani28. máj. 201915. jún. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-0930. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1030. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1130. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1230. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1330. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-0930. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1030. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1130. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-1230. máj. 201930. aug. 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc1. júl. 20191. okt. 2019
Výzva č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPI30. okt. 201920. nov. 2019
Výzva č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII30. okt. 201920. nov. 2019
Výzva č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII30. okt. 201920. nov. 2019
Výzva č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII30. okt. 201920. nov. 2019
Výzvs č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII30. okt. 201920. nov. 2019
Výzva pre mlhdých farmárov 15. jún. 202030. máj. 2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení24. júl. 20207. aug. 2020
Dotácia na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.28. júl. 202030. aug. 2020
Výzvy Európsky investičný fond v rámci programu COSME4. aug. 201430. sept. 2020
Výzva LDI0130. okt. 2020
Vybavenie jedálne 3. nov. 2020
Výzva LDI0230. nov. 2020
Environment 2. sept. 202015. dec. 2020
Podpora dobudovania inžinierskych sietí27. nov. 202023. mar. 2021
Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špeci17. mar. 202123. apr. 2021
Výzvy KULTÚRA 20217. sept. 2021
Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)13. aug. 202113. okt. 2021
Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2022 – Ochrana a využívanie vôd22. aug. 202222. sept. 2022
Aktuálne výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia12. okt. 202231. dec. 2023
Plán Obnovy a odolnosti - Výzva na zvýšenie kapacít materských škôl1. sept. 202330. jún. 2024
Plán obnovy a odolnosti1. jún. 202231. dec. 2026