Prihlásiť
 

Operačné programy

Vzdelávanie

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií o progame

Kontakt

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Telefón: +421 2/59 374 111

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Tel.: 02/59374 526 Fax: 02/59374 568 sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Informatizácia spoločnosti

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Úrad vlády SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo financií SR

Cieľ programu

Cieľom programu je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Operačný program Informatizácia spoločnosti je financovaný z prostriedkov ERDF.

Viac informácií o progame

Kontakt

Kontaktná adresa
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P.O.BOX 82
817 82 Bratislava

Sekcia informatizácie spoločnosti
Ing. Pavel Bojňanský
generálny riaditeľ sekcie
a predseda Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk

Tel.: 02/5958 2429
Fax: 02/5958 2498
E-mail: pavel.bojnansky@mfsr.sk

Doprava

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Viac informácií o progame

Kontakt

poštová adresa
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111

Bratislavský kraj

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Sprostredkovateľský orgán: Bratislavský samosprávny kraj

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Regionálny operačný program:
Mgr. Jakub Minárik
Telefón: +421 (0) 2 583 17 366
E-mail: inforop@build.gov.sk

OP Bratislavský kraj:
Ing. Monika Soy Pilátová
Telefón: +421 (0) 2 583 17 513
E-mail: opbk@build.gov.sk

Zdravotníctvo

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií o progame

Kontakt

Poštová adresa
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: ++421 2 593 73 111
Fax.: ++421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk

Veda a výskum

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

Viac informácií o progame

Kontakt

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava

Telefón 02/692 99 296
E-mail: info@asfeu.sk

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Fax: 02 / 4333 7827
Ústredňa: 4854 1111

Regionálny operačný program

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sprostredkovateľský orgán: SO/RO pre ROP VUC-ky

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Ústredňa: 02/59 266 111
Podateľňa: 02/59 266 115

Životné prostredie

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond sociálneho rozvoja (FSR)

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tel.: 02/ 2046 0000
Tel.: 02 5949 4111
info@mindop.sk

Technická pomoc

Zobraziť všeobecné informácie o programe.

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika