Prihlásiť
 

Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Cieľ

Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru;
 • tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest.

Viac informácií

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A resp. časť B

Cieľ

Podporiť rozvoj nízkokapacitného ubytovania na vidieku a marketing služieb cestovného ruchu. Dôležitou oblasťou pri využívaní objektov v rámci cestovného ruchu je ich náležitá
propagácia a vytvorenie internetových rezervačných systémov, ktoré zabezpečia ich lepšiu
využiteľnosť, zvýšenie návštevníkov danej oblasti, a tým vytvorenie dodatočných príjmov a stabilizáciu obyvateľstva vo vidieckom priestore.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva;
 • tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest;
 • zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Viac informácií

Vzdelávanie a informovanie

Cieľ

Skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci relevantných opatrení programu;
 • poskytovania potrebných vedomostí, zručností a informácií pre:
  – zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore;
  – poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania;
  – využívanie informačných a komunikačných technológií;
  – trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá a kvalitné lokálne výrobky;
  – manažment podnikov, ktoré svoju činnosť diverzifikujú do nepoľnohospodárskych oblastí;
  – realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku;
  – zástupcov obcí v rámci aktivít zameraných na trvalo udržateľnosť a renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí;
  – vznik medzisektorových partnerstiev, PPP a záujmových združení.

Viac informácií

Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

Cieľ

ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Podpora sa zameriava na zabezpečenie chýbajúceho občianskeho vybavenia (rekreačné zóny, ihriská, tržnice, amfiteátre, autobusové zastávky a pod.). Výstavbou a rekonštrukciou obecných stavieb a objektov budú vytvorené podmienky pre spolkovú činnosť, pre prácu s internetom, vzdelávacie aktivity a pod.

OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Podpora je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie), vodohospodárskej infraštruktúry (vodovody, kanalizácie), ďalšej technickej infraštruktúry (mosty, lávky, verejné osvetlenie, chodníky, cyklotrasy, pričom v prípade cyklotrás je podmienkou, aby boli súčasťou PHSR obce) a na zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).

Viac informácií

Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia

Cieľ

Zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva, a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu vo vidieckych oblastiach.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia;
 • posilnenie kapacít pre prípravu integrovaných stratégií;
 • zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach podpory z prístupu Leader, o danom území a potenciáli jeho rozvoja.

Viac informácií