Prihlásiť
 

Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia

Cieľ optarenia

Tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.

Rámcové aktivity

  • podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, podpora
  • integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR, podpora cielených služieb pre podniky/
  • zamestnávateľov a SZČO, podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových
  • pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo; zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie