Prihlásiť
 

Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom

Cieľ optarenia

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Opatrenie má podporovať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení

Rámcové aktivity

  • podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení
  • sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), aktivity na podporu plnenia základných funkcií rodiny
  • pre vytvorenie plnohodnotných podmienok na uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce,
  • aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
  • spoločenstiev,
  • podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnené skupiny UoZ;
záujemcovia o zamestnanie z dôrazom na znevýhodnené skupiny ZZ; Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce
a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové
organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž,
neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a a sociálnej kurately a neštátne subjekty, poskytujúce zdravotnícke služby, partnerstvá