Prihlásiť
 

Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Cieľ optarenia

Riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania sluţieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného ţivota. Harmonizovanie rodinného a pracovného zázemia je základným predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu práce. V rámci tohto opatrenia budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t.j. nezamestnané a zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce) ako aj podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.

Rámcové aktivity

  • podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami,
  • aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych zručností počas neprítomnosti
  • na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností, aktivity zamerané na rozširovanie podporných
  • služieb pre zamestnancov s rodinnými povinnosťami, podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami
  • na trhu práce poskytovaním inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž; neštátne subjekty poskytujúce služby
zamestnanosti a personálne poradenstvo