Prihlásiť
 

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Cieľ optarenia

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK. Tento cieľ nadväzuje na problémy identifikované v podkapitole 3.4 a to najmä na zlepšenie kvality ľudských zdrojov (horizontálny problém SR). Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb a zároveň aj ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie.

Rámcové aktivity

  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou,
  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami,
  • získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení, v priamej spojitosti
  • s praktickým využitím poznatkov, vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia
  • kvality, výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie, zavedenie a aplikovanie systému
  • riadenia kvality

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové
zväzy