Prihlásiť
 

Opatrenie: 3.4 Technická pomoc pre BSK

Cieľ optarenia

Zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, zabezpečením publicity komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi.

Rámcové aktivity

  • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audi
  • - Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
  • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na:v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti reţijných výdavkov, v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania a v oblasti kontroly a auditu.
  • – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na: v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií.

Prijímatelia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna implementačná
agentúra, Fond sociálneho rozvoja, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny