Prihlásiť
 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými

Cieľ optarenia

Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a neziskových organizácii. Tento cieľ nadväzuje na problémy identifikované v podkapitole 3.4, a to najmä na zlepšenie kvality ľudských zdrojov. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb. Zároveň aktivity v rámci tohto opatrenia budú smerované na zvýšenie kvality správy a efektívnosti výkonu správy poskytovaných inštitúciami verejnej správy a neziskovými organizáciami.

Rámcové aktivity

  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou,
  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami,
  • získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení, chudobe a sociálnych
  • službách v priamej spojitosti s praktickým využitím poznatkov

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie a neinvestičné
fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové zväzy