Prihlásiť
 

Opatrenie: 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Cieľ optarenia

Zavedenie a šírenie systémov riadenia kvality do praxe organizácie verejnej správy“. Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb na základe procesného riadenia organizácie.

Rámcové aktivity

  • vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality,
  • výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie, zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové
zväzy