Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Cieľ optarenia

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Rámcové aktivity

  • Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ.
  • Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ.
  • Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
  • Podpora systému otvorenej školy.
  • Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení.

Prijímatelia

Verejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, štátna správa v školstve);Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboţenských spoločností, zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva -inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, cirkevné a súkromné základné a stredné školy -vrátane špeciálnych, cirkevné a súkromné školské zariadenia); Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ optarenia

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Rámcové aktivity

  • Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového poradenstva.
  • Zefektívnenie správy a manažmentu VŠ.
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.
  • Podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby.
  • Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií.

Prijímatelia

Verejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, Slovenská akadémia vied - vrátane jednotlivých ústavov SAV, inštitúcie podľa zákona č. 172/2005 Z. z.33);

Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva - inštitúcie nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, cirkevné a súkromné základné a stredné školy - vrátane špeciálnych); Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)