Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 1 – Železničná infraštruktúra

Opatrenie: Opatrenie 1.1:Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry

Cieľ optarenia

Prostredníctvom výstavby a modernizácie fixnej infraštruktúry vytvoriť predpoklady pre zvyšovanie konkurencieschopnosti železničnej dopravy na dopravnom trhu.

Rámcové aktivity

  • Výstavba nových úsekov železničných tratí.
  • Modernizácia železničných tratí TEN-T (realizácia aktivít zameraných najmä na zvyšovanie traťových rýchlostí, prestavbu a rekonštrukciu železničných staníc, budovanie mimoúrovňových križovaní s cestnou infraštruktúrou a pod.).
  • Modernizácia zriaďovacích staníc.
  • Zavádzanie interoperability a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky.
  • Elektrifikácia železničných tratí.

Prijímatelia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)