Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy

Opatrenie: Opatrenie 3.1 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy

Cieľ optarenia

Zlepšiť postavenie intermodálnej prepravy a tým vytvárať podmienky pre postupnú zmenu deľby prepravnej práce v prospech ekologickejších druhov dopravy.

Rámcové aktivity

  • Vybudovanie verejných terminálov intermodálnej prepravy (prístupové a vnútorné komunikácie, železničné koľaje, skladovacie, manipulačné a parkovacie plochy a pod.).
  • Technologické a informačné prepojenie vybudovaných terminálov.

Prijímatelia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).