Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

Opatrenie: Opatrenie 4.1 – Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov

Cieľ optarenia

Vytvárať podmienky pre rast výkonov verejnej osobnej dopravy najmä v mestskej, prímestskej a regionálnej preprave na území Bratislavského a Košického kraja a v dvoch najväčších mestách - Bratislava a Košice.

Rámcové aktivity

  • Výstavba železničných tratí.
  • Modernizácia a rekonštrukcia železničných tratí.
  • Elektrifikácia železničných tratí.
  • Výstavba prestupných bodov.
  • Výstavba infraštruktúry pre integrované dopravné systémy koľajovej osobnej dopravy (prepojenie železničných a električkových tratí).

Prijímatelia

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).