Prihlásiť
 

Operačný program Doprava

Prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava

Opatrenie: 6.1 - Obnova železničných mobilných prostriedkov

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia je postupne zlepšovať kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť verejnej železničnej osobnej dopravy a vytvárať tak podmienky pre rast jej výkonov najmä v prímestskej, regionálnej a medziregionálnej doprave. Opatrenie je zamerané na obnovu železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú,regionálnu a medziregionálnu dopravu.

Rámcové aktivity

  • Obstaranie prímestských elektrických ucelených poschodových jednotiek pre osobnú železničnú dopravu,
  • Obstaranie prímestských elektrických poschodových súprav typu push – pull pre osobnú železničnú dopravu,
  • Obstaranie motorových jednotiek pre medziregionálnu osobnú železničnú dopravu,
  • Úprava elektrických HDV,
  • Obstaranie elektrických viacsystémových HDV.

Prijímatelia

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)