Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Cieľ optarenia

Podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.

Rámcové aktivity

 • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania.
 • Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní.
 • Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní.
 • Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch.
 • Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu.
 • Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania.
 • Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.
 • Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.

Prijímatelia

Verejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane materských, základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, Slovenská akadémia vied - vrátane jednotlivých ústavov SAV, základné umelecké školy, verejnoprávne médiá;
Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkvevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, cirkevné a súkromné základné a stredné školy - vrátane špeciálnych);
Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)

Opatrenie: 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Cieľ optarenia

Podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.

Rámcové aktivity

 • Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.
 • Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení.
 • Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov.
 • Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Prijímatelia

Verejný sektor (regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí, ústredné orgány štátnej správy;
Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesijné združenia v zdravotníctve, stavovské organizáciev zdravotníctve, právnické osoby, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti)