Prihlásiť
 

Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os 3 – Technická pomoc

Opatrenie: 3 Technická pomoc

Cieľ optarenia

Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Rámcové aktivity

  • Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit.
  • Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita.

Prijímatelia

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR; Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov