Prihlásiť
 

Operačný program Zdravotníctvo

Prioritná os 4 – Technická pomoc

Opatrenie: 4.1: Technická pomoc pre RO OPIS

Cieľ optarenia

Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie OPIS

Rámcové aktivity

 • Zabezpecenie administratívnych kapacít RO OPIS, zvyšovanie kvality ludských zdrojov
 • Zabezpecenie procesov riadenia, programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OPIS
 • Zriadenie a udržatelný rozvoj implementacných štruktúr pre projekty Informatizácie
 • Materiálno technické zabezpecenie RO OPIS
 • Zabezpecenie monitorovacích aktivít
 • Hodnotiace správy, audity, prieskumy, analýzy pre potreby OPIS
 • IT podpora procesom v rámci RO OPIS
 • Publicita a informovanie verejnosti
 • Zabezpecenie administratívnych kapacít SORO OPIS, zvyšovanie kvality ludských zdrojov
 • Zabezpecenie procesov programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OPIS

Prijímatelia

Úrad vlády SR

Opatrenie: 4.2: Technická pomoc pre SORO OPIS

Cieľ optarenia

Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie a implementáciu OPIS

Rámcové aktivity

 • Zriadenie a udržatelný rozvoj implementacných štruktúr pre projekty Informatizácie
 • Materiálno technické zabezpecenie SORO OPIS
 • Zabezpecenie monitorovacích aktivít
 • Vypracovanie štúdií uskutocnitelnosti, analýz súvisiacich s implementáciou projektov OPIS
 • Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OPIS
 • IT podpora procesom v rámci SORO OPIS
 • Publicita a informovanie verejnosti

Prijímatelia

Ministerstvo financií SR