Prihlásiť
 

Operačný program Veda a výskum

Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Cieľ optarenia

Cieľom opatrenia 1.1 je vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v SR. Predovšetkým existencia kvalitne vybavených a výkonných tímov vo vhodne vybraných oblastiach v súlade s vecnými prioritami výskumu a vývoja v SR je základným predpokladom pre atraktivitu dotknutého územia pre investorov a v neposlednom rade bude pozitívne ovplyvňovať výber partnerov pri medzinárodne riešených výskumných a vývojových problematikách. Aktivity budú podporované prostredníctvom nenávratnej formy pomoci (nenávratný finančný príspevok).

Rámcové aktivity

  • Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja
  • Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetví SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so zapojením viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá so zapojením akademického a podnikateľského sektora (MSP aj veľké podniky)
  • Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja

Prijímatelia

Verejný sektor:
- verejné vysoké školy (vlastné zdroje 5%)
- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna samospráva (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna štátna správa (vlastné zdroje 0%)
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy (vlastné zdroje 0%)
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (vlastné zdroje 0%)
- štátne vysoké školy (vlastné zdroje 0%)

Súkromný sektor: (vlastné zdroje 5%)
- fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona - profesijné organizácie, asociácie a komory
- súkromné vysoké školy
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone o združovaní občanov,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- nadácie,
- neinvestičné fondy,
- záujmové združenia právnických osôb