Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 3 – Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ optarenia

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Rámcové aktivity

  • Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl.
  • Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania.
  • Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK.
  • Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti.

Prijímatelia

Verejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane materských, základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, Slovenská akadémia vied - vrátane jednotlivých ústavov SAV, základné umelecké školy, verejnoprávne médiá);
Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkvevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva - nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, cirkevné a súkromné základné a stredné školy - vrátane špeciálnych), cirkevné a súkromné školské zariadenia;
Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)

Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Cieľ optarenia

zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a celoţivotného poradenstva

Rámcové aktivity

  • Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl (špecifický cieľ 1)
  • Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania (špecifický cieľ 1)
  • Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami (špecifický cieľ 2)
  • Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti (špecifický cieľ 2)

Prijímatelia

priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna štátna správa a samospráva, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy,
štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne zdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové
a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, Slovenská akadémia vied, základné umelecké školy, verejnoprávne médiá, profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, cirkevné a súkromné školy, súkromné
vysoké školy, súkromné vzdelávacie inštitúcie, cirkevné a súkromné školské zariadenia, mikro, malé a stredné podniky, veľké podniky, fyzické alebo právnické osoby