Prihlásiť
 

Operačný program Veda a výskum

Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie: 4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Cieľ optarenia

Vytváranie a podpora excelentných pracovísk výskumu, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacieho procesu, alebo sú zamerané na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Rámcové aktivity

 • Podpora výmenných a spoločných výskumných programov výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
 • Podpora významných výskumných a vývojových projektov v Bratislavskom kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)
 • Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami v Bratislavskom kraji
 • Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
 • Podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na vysoké školy a výskumné pracoviská v Bratislavskom kraji
 • Podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti

Prijímatelia

Verejný sektor:
- verejné vysoké školy (vlastné zdroje 5%)
- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna samospráva (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna štátna správa (vlastné zdroje 0%)
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy (vlastné zdroje 0%)
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (vlastné zdroje 0%)
- štátne vysoké školy (vlastné zdroje 0%)

Súkromný sektor: (vlastné zdroje 5%)
- fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona - profesijné organizácie, asociácie a komory
- súkromné vysoké školy
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone o združovaní občanov,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- nadácie,
- neinvestičné fondy,
- záujmové združenia právnických osôb

Opatrenie: 4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Cieľ optarenia

Podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách a podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

Rámcové aktivity

 • Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére v Bratislavskom kraji prostredníctvom inkubátorov
 • Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
 • Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
 • Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji
 • Vybudovanie a podpora regionálnych centier v Bratislavskom kraji

Prijímatelia

Verejný sektor:
- verejné vysoké školy (vlastné zdroje 5%)
- verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna samospráva (vlastné zdroje 5%)
- regionálna a miestna štátna správa (vlastné zdroje 0%)
- Slovenská akadémia vied a jej ústavy (vlastné zdroje 0%)
- organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (vlastné zdroje 0%)
- štátne vysoké školy (vlastné zdroje 0%)

Súkromný sektor: (vlastné zdroje 5%)
- fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona - profesijné organizácie, asociácie a komory
- súkromné vysoké školy
- mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone o združovaní občanov,
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- nadácie,
- neinvestičné fondy,
- záujmové združenia právnických osôb