Prihlásiť
 

Operačný program Veda a výskum

Prioritná os 7 - Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Rámcové aktivity

Prijímatelia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako RO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO