Prihlásiť
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie: 1.1 - Inovácie a technologické transfery

Cieľ optarenia

Rast konkurencieschopnosti podnikov cez transfer inovácií a technológií

Rámcové aktivity

 • aktivity zamerané na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov
 • a zariadení s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane
 • nevyhnutného hardware a software
 • aktivity zamerané na nákup technológií, strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a iného
 • nehmotného majetku, výstavba, rozšírenie alebo rekonštrukcia prevádzkových priestorov
 • v kombinácií s tvorbou pracovných miest, resp. zabezpečenie samozamestnania a vyškolenie
 • zamestnancov, živnostníkov v nadväznosti na potreby pracovného miesta; poradenské
 • a podporné služby potrebné pre začatie podnikania s cieľom zvýšenia miery podpory
 • začínajúcim podnikateľom
 • malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s inováciou, ktoré
 • výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných
 • postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako oprávnené náklady
 • rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov)

Prijímatelia

Opatrenie: 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Cieľ optarenia

Zlepšovanie podmienok pre rozvoj podnikania a posilnenie kontaktov medzi MSP

Rámcové aktivity

 • výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie)
 • budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s veľkým socio - ekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR
 • výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba budov a technologických priestorov vrátanie sieti)
 • iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom
 • ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia

Prijímatelia

Pre aktivitu hnedé a zelené parky je prijímateľom:
VÚC založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
štátna organizácia, resp. obchodná spoločnosť (nepodnikateľ), založená MH SR na osobitný účel.

Opatrenie: 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Cieľ optarenia

Cieľ Opatrenia 1.3: Zvyšovanie inovatívnosti v podnikoch

Rámcové aktivity

 • podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii systémov manažérstva kvality)
 • podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardware a software na riadenie dát
 • technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na úrovni patentov a úžitkových vzorov, inovatívnych aktivít z ekonomického, technického a technologického aspektu realizovateľnosti v praxi
 • príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva kvality. Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zavádzanie systémov manažérstva kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, prípadne ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov v podporovaných oblastiach
 • podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik nachádza po príprave, t. j. po absolvovaní školení, odborného poradenstva a konzultáciách
 • podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov na Slovensku a v zahraničí
 • podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických postupov a harmonizáciou systémov kalibrácie
 • podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a v zahraničí
 • podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií európskych a medzinárodných normalizačných organizácií
 • podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe
 • podpora nástrojov finančného inžinierstva
 • ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia

Prijímatelia

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.
NFP predstavuje maximálny pomer spolufinancovania oprávnených výdavkov z ERDF a ŠR, pričom vnútorný pomer zdrojov v rámci NFP je nasledovný: 85% (ERDF) : 15% (ŠR).
Intenzita pomoci platná pre Schému štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je stanovená na základe kategórie oprávnenosti
projektu a veľkosti podniku (rozdielne od vyššie uvedeného):