Prihlásiť
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie: 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľ optarenia

Zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov a zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie

Rámcové aktivity

 • úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností
 • vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla
 • využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia alebo
 • rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy,
 • bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na využitie slnečnej energie,
 • zariadení na využitie geotermálnej energie
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení alebo za účelom využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné)
 • ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia

Prijímatelia

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.
NFP predstavuje maximálny pomer spolufinancovania oprávnených výdavkov z ERDF a ŠR, pričom vnútorný pomer zdrojov v rámci NFP je nasledovný: 85% (ERDF) : 15% (ŠR).

Opatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Cieľ optarenia

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie

Rámcové aktivity

 • aktivity spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce a mestá (verejný sektor)
 • Individuálny projekt na podporu osvety poskytovanej SIEA v rámci efektívneho využívania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti

Prijímatelia

Pre budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia je prijímateľom obec amesto
V oblasti poskytovania informovanosti a poradenstva pre efektívne používanie energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie je prijímateľom SIEA.
Oprávnené výdavky v prípade verejného sektora predstavujú NFP a zdroje žiadateľov z verejného sektora, ktoré sú súčasťou NZ, a teda maximálny pomer spolufinancovania oprávnených výdavkov z ERDF a NZ je nasledovný: 85% (ERDF) : 15% (NZ).