Prihlásiť
 

Operačný program Regionálny operačný program

Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 - Infraštruktúra vzdelávania

Cieľ optarenia

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie materských, základných a stredných škôl a príslušných školských zariadení, vrátane obstarania ich vybavenia.

Rámcové aktivity

  • rekonštrukcia stavebných objektov, obstaranie vybavenia a informačno-komunikačné technológie (IKT)
  • rozširovanie existujúcich MŠ a detských jaslí, obstaranie vybavenia
  • rekonštrukcia stavebných objektov ZŠ s počtom žiakov nad 200, rozširovanie o MŠ, obstaranie vybavenia
  • Všeobecné SŠ nad 200 žiakov – zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu
  • Odborné SŠ – obstaranie vybavenia za účelom zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce (racionalizácia – združovanie škôl)
  • Podpora vzdelávacích inštitúcií zameraných na rómskych obyvateľov – bez uplatňovania územnej koncentrácie
  • Vytváranie podmienok celoživotného vzdelávania na ZŠ a SŠ
  • Znižovanie energetickej náročnosti budov
  • Riešenie bezbariérového prístupu

Prijímatelia

predškolské zariadenia, ZŠ, SŠ
verejný a súkromný sektor