Prihlásiť
 

Operačný program Regionálny operačný program

Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu

Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Cieľ optarenia

posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj turizmu

Rámcové aktivity

  • infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií a revitalizácia nehnuteľných kultúrnych pamiatok
  • Rekonštrukcia, modernizácia a rozširovanie stavebných objektov , obstaranie vybavenia a IKT
  • zabezpečenie bezbariérovosti a zníženie energetickej náročnosti s ohľadom na špecifiká nehnuteľných pamiatok
  • revitalizácia nevyužitých pamiatkových objektov v území : -kultúrno-spoločenské a reprezentačné sály, expozície miestnych a regionálnych dejín, obrazárne, archív, kultúrne centrum, záujmovo umelecká činnosť
  • využitie pamäťových a fondových inštitúcií na kultúrno-poznávací turizmus: - rozširovanie expozícií, budovanie kultúrno-poznávacích trás, obnova technických pamiatok, mestský kultúrny turizmus

Prijímatelia

verejný sektor: obce, mestá, VÚC

Opatrenie: 3.2 Podpora rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu

Cieľ optarenia

Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného ruchu

Rámcové aktivity

  • podpora verejnej infraštruktúry CR priľahlej ku komplexným strediskám CR
  • rekonštrukcia stavebných objektov a obstaranie vybavenia a IKT (okrem dopravných prostriedkov)
  • podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry priľahlej k strediskám CR – verejné priestranstvá, parkoviská, chodníky odpočívadlá, verejné WC
  • podpora prezentácie CR – vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií
  • podpora ucelenej ponuky produktov CR, príprava kultúrno-poznávacích turistických trás na územiach s medzinárodným významom

Prijímatelia

subjekty verejnej správy: - VUC - obce