Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia

Cieľ optarenia

Zameraním tohto operačného cieľa je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. V uvedených predpisoch EÚ je problematika ochrany ovzdušia rozdelená na časť kvality ovzdušia a emisnú časť. Dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na celom území pre všetky znečisťujúce látky, ktoré majú stanovené limitné hodnoty, resp. cieľové hodnoty, patrí medzi strategické a kľúčové úlohy ochrany ovzdušia nielen na Slovensku, ale aj v Európe.15

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH16 :
 • A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ, najmä:
 • o inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia, zakapotovanie technológie príp.
 • dopravných pásov, vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov a troskovej jamy) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií, zmena surovinovej základne);
 • o zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie ako sú biomasa, bioplyn, slnečná energia a geotermálna energia a okrem tepelných čerpadiel);
 • o opatrenia investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom zosúladenia s požiadavkami BAT podľa smernice o priemyselných emisiách (napr. DeSOx,
 • DeNOx)17;
 • o opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 1/2008/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia)18; o rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania;
 • o likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla
 • Skupina I: B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií prchavých organických látok (VOC) zo zariadení, najmä:
 • o opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES19 o obmedzení emisií prchavých organických
 • zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice
 • 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC);
 • o technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES20 (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice21), ako napr. inštalácia odlučovacích zariadení (napr. Katalytických a termooxidačných jednotiek), prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.;
 • o znižovanie emisií VOC zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES);
 • o znižovanie emisií VOC z prečerpávacích zariadení benzínu (plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom do 150 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES);
 • o opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES.
 • II. skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia22:
 • A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy23 s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
 • B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
 • C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou
 • III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS):
 • A. Projekty zamerané na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných,fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia na celom území SR a projekty zamerané na opatrenia špeciálne v oblastiach riadenia kvality ovzdušia vychádzajúce najmä z programov na zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP.
 • B. Projekty zamerané na kontrolu správnosti výsledkov meraní, akreditáciu a na systémy riadenia kvality kontinuálneho a diskontinuálneho merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vykonávaných poverenou organizáciou a orgánmi štátnej správy.
 • C. Projekty na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality (smernice č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183).
 • D. Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného hodnotenia kvality ovzdušia na území SR.
 • E. Projekty zamerané na systémové riešenia špecifických inventarizácií a projekcií na preukazovanie národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne jej pripravovanou novelou.
 • F. Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a pokynov EK.

Prijímatelia

- ústredné orgány štátnej správy alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES, kde je oprávnené iba MV SR a MO SR);
- Ministerstvo vnútra SR (vrátane Policajného zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie civilnej ochrany), Ministerstvo obrany SR (vrátane Ozbrojených síl SR) (Skupina I. B – iba projekty súvisiace so smernicu 94/63/ES);
- Ministerstvo životného prostredia SR (Skupina III. A -informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia, D, E) Slovenská agentúra
životného prostredia (Skupina III. A -informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia, D)
- Slovenský hydrometeorologický Ústav (Skupina III. A -informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia, B, C, D, E, F) Slovenská inšpekcia životného prostredia (Skupina III.B)
- Slovenská správa ciest (Skupina III. A - nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a výsadba a regenerácia izolačnej
zelene oddeľujúcej frekventované dopravné koridory obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
(Skupina I. A, B (s výnimkou projektov súvisiacich so smernicu 94/63/ES) Skupina II. A, B, C Skupina III. A (s výnimkou informačných kampaní v oblasti kvality ovzdušia)
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicu 94/63/ES) Skupina II. A, B, C Skupina III. A (s výnimkou informačných kampaní v oblasti kvality ovzdušia)
- Železnice SR (Skupina I. B – iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES)
- združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov) ( Skupina I. A, B (s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES, kde sú oprávnené iba ŽSR a ŽS Cargo Slovakia, a. s.) Skupina III. A (okrem nákupu čistiace techniky pozemných komunikácií, ako aj informačných kampaní v oblasti kvality ovzdušia) )
- organizácie, ktoré boli Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou zriadenéna účely prevádzkovania základných a stredných škôl, materských škôl, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hospicov a nemocníc (Skupina I.A)
- iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie okrem malých a stredných podnikov (Skupina I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES, kde sú oprávnené iba ŽSR a ŽS Cargo Slovakia, a.s.)
- Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Skupina I. B – iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES)
- právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave (Skupina II. A, B, C)
- prevádzkovatelia/správcovia pozemných komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a.s.) (Skupina III. A - nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej frekventované dopravné koridory (výsadba stanovištne vhodných druhov drevín) iba v oblastiach riadenia kvality ovzdušia)

Opatrenie: 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Cieľ optarenia

Operačný cieľ 3.2 je zameraný na plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity spojené s transpozíciou a implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.
 • II. skupina: štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane analýzy ekonomických nákladov; skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, analýza nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia výsledkov aktivít.

Prijímatelia

- ústredné orgány štátnej správy alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I.)
- Ministerstvo životného prostredia SR (Skupina II.)
- Slovenská agentúra životného Prostredia (Skupina II.)
- Slovenský hydrometeorologický Ústav (Skupina II.)
-obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. a II.)
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. a II.)
- združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov) (Skupina I. a II.)
- organizácie, ktoré boli cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou zriadené na účely prevádzkovania základných a stredných škôl, materských škôl, zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hospicov a nemocníc (Skupina I.)
- Slovenský červený kríž (Skupina I.)
- mimovládne neziskové organizácie so zameraním na ochranu životného prostredia (s výnimkou neinvestičných fondov a združení právnických osôb) (Skupina II.)
- právnické osoby oprávnené na podnikanie (Skupina I. a II.)