Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo

Opatrenie: 4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Cieľ optarenia

Operačný cieľ je zameraný na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
 • A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
 • podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
 • B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu,
 • C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) - tieto projekty budú podporované prioritne,
 • D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
 • E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,
 • F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,
 • G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 zákona o odpadoch),
 • H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
 • I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
 • J. koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.
 • II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad:
 • A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
 • B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
 • C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.

Prijímatelia

- Ministerstvo životného prostredia SR (Skupina I. – bod J - Koncepciaseparovaného zberu komunálneho odpadu v SR)
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II.)
- združenia s účasťou obcí (vrátane Mikroregiónov) (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II.)
- právnické osoby oprávnené na podnikanie (Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II.)

Opatrenie: 4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Cieľ optarenia

Zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením.
 • II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy.
 • III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov.
 • IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov.

Prijímatelia

- Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina II.)
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. - IV.)
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. - IV.)
- združenia s účasťou obcí(vrátane mikroregiónov) (Skupina I. - IV.)
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie okrem fyzických alebo právnických osôb podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve (Skupina I. - IV.)

Opatrenie: 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

Cieľ optarenia

Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk:
 • A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné).
 • II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne
 • vhodným spôsobom:
 • A. projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti a odpadov z elektrických a elektronických zariadení (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné),
 • B. projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotníckej starostlivosti, C. stratégia nakladania s nebezpečným odpadom vrátane realizačných plánov, D. stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu,
 • E. projekty zamerané na zavedenie environmentálne priaznivých systémov nakladania s odpadmi zo svetelných zdrojov.
 • III. skupina: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs–odpadov (t.j. Odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane
 • prestárlych pesticídov:
 • A. projekty zamerané na prípravu zberu a zneškodnenia POPs odpadov (neinvestičná aktivita),
 • B. projekty zamerané na realizáciu systému zberu a zneškodnenia POPs odpadov (investičná aktivita),
 • C. projekty zamerané na realizáciu systému zberu zneškodnenia prestárlych pesticídov (investičná aktivita).

Prijímatelia

- Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina II. a III.) - štátne vysoké školy (skupina III.) - verejné vysoké školy
(Skupina III.) - obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. a II.)
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. - III.)
- združenia s účasťou obcí (vrátane mikroregiónov) (Skupina I. a II.)
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie (Skupina I. - III.)

Opatrenie: 4. 4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

Cieľ optarenia

Zameranie uvedeného operačného cieľa vychádza zo základného právneho rámca problematiky environmentálnych záťaží, vytvoreného zákonom č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., účinným od 1. novembra 2009.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:
 • A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,
 • B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží,
 • C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,
 • D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,
 • E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.
 • II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
 • A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží, predstavujúcich vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými prioritami.
 • III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
 • A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy,
 • B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného systému environmentálnych záťaží,
 • C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.

Prijímatelia

- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové
organizácie (Skupina I. A,B,C,D,E Skupina II. A, Skupina III. A, B, C)
- Ostatné ministerstvá (okrem MŽP SR alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. A,C,D,E, Skupina II. A)
- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. A,C,E, Skupina II. A)
- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (Skupina I. A,,C,E; Skupina II.A)
- združenia miest a obcí (Skupina I. A, C,E; Skupina II. A)
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie ( Skupina I.A,C, E; Skupina II.A)

Opatrenie: 4. 5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Cieľ optarenia

Uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: Uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov:
 • A. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných podľa osobitných podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb., ktoré ukončili prevádzku najneskôr k 31.7.2000,
 • B. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov povolených a prevádzkovaných podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom počas
 • celej doby prevádzky je / bolo mesto, obec, nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia alebo spoločnosť v ich 100% vlastníctve,
 • C. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktoré nemali povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a celkové množstvo uloženého odpadu je minimálne 100 000 m3.

Prijímatelia

- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové
organizácie (Skupina I.)
- právnické osoby oprávnené na podnikanie so 100% vlastníckym podielom obce (Skupina I.)