Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenie: 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov

Cieľ optarenia

Dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných zariadeniach).

Rámcové aktivity

 • I. skupina: vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to:
 • - programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;
 • - programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;
 • - programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu);
 • ­ programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy.
 • II. skupina: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:
 • - programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
 • - programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
 • - programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania
 • migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení;
 • - programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov.
 • III. skupina: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie údajov.
 • IV. skupina: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia.
 • V. skupina: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti (pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu;
 • dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území.

Prijímatelia

- Štátna ochrana prírody SR,
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
- Zoologická záhrada Bojnice,
- Slovenská agentúra životného prostredia(Skupina I. Skupina II. Skupina III. Skupina IV. Skupina V.)"
Opatrenie: 5. 2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

Cieľ optarenia

Cieľom je materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií a monitoring stavu zmien krajiny.

Rámcové aktivity

 • I. skupina: výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (podľa kapitoly 5.2.7), vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít;
 • II. skupina: výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako náučných lokalít;
 • III. skupina: vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (podľa kapitoly 5.2.7), vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít.
 • IV. skupina: monitoring významných charakteristických čŕt krajiny
 • V. skupina: vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu

Prijímatelia

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia

Opatrenie: 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Cieľ optarenia

Zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a podpory zo strany vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov ako základnej podmienky realizácie opatrení ochrany prírody a krajiny. Zvyšovanie povedomia verejnosti a správcov územia o hodnotách krajiny a starostlivosti o ňu.

Rámcové aktivity

 • "I. skupina: vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny;
 • II. skupina: vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr. regionálne a lokálne štúdie trvaloudržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvaloudržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v chránených územiach;
 • III. skupina: príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť; IV. skupina: príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov;
 • V. skupina: sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám;
 • VI. skupina: zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva."

Prijímatelia

- Štátna ochrana prírody SR,
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
- Zoologická záhrada Bojnice,
- Slovenská agentúra životného prostredia