Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 6 - Technická pomoc

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Technická pomoc je zameraná na zabezpečenie podpory činností a funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a implementácii OP ŽP (riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, orgánov kontroly a auditu) a ich administratívnych kapacít, poskytovanie podpory na prípravu projektov, ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností. Významnú úlohu pri zabezpečení a vykonávaní činností v rámci Technickej pomoci budú zohrávať Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (ďalej len „REPIS“), ktoré slúžia ako centrá prvého kontaktu pre žiadateľov a sú zamerané najmä na poradenstvo, podporu projektového manažmentu, informovanosti a publicity v rámci OP ŽP.

Rámcové aktivity

  • Skupina I: (prioritná téma 85): Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
  • - personálne výdavky;
  • - výdavky na technické vybavenie;
  • - nepriame výdavky;
  • - externé služby (kontrola, audit a monitorovanie);
  • - výdavky na prípravu a implementáciu.
  • Skupina II (prioritná téma 86): Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
  • - externé služby ( výdavky na hodnotenie a štúdie, informovanie a publicitu).

Prijímatelia

Ministerstvo životného prostredia SR a ním zriadená príspevková organizácia Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP, odbor REPIS)