Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie: 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Cieľ optarenia

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Rámcové aktivity

  • Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ.
  • Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
  • Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení.

Prijímatelia

erejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane materských, základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, základné umelecké školy); Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkvevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva - nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, cirkevné a súkromné základné a stredné školy - vrátane špeciálnych, cirkevné a súkromné školské zariadenia); Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)

Opatrenie: 4.2. Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Cieľ optarenia

Zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah vysokoškolského vzdelávania, podporovať výskum a vývoj a rozvíjať efektívny systém CŢV a CŢP v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.

Rámcové aktivity

  • Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby, ako aj zefektívnenie správy a manažmentu VŠ.
  • Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.
  • Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií.
  • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.

Prijímatelia

Verejný sektor (priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, Slovenská akadémia vied - vrátane jednotlivých ústavov SAV, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí -vrátane materských, základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC, ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, základné umelecké školy, inštitúcie podľa zákona č. 172/2005 Z.z., verejnoprávne médiá); Súkromný sektor - mimo schémy pomoci de minimis (profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkvevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva - nevykonávajúce podnikateľskú činnosť, cirkevné a súkromné základné a stredné školy - vrátane špeciálnych, cirkevné a súkromné školské zariadenia, organizácie výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore, stavovské organizácie v zdravotníctve); Schéma pomoci de minimis (podnik z verejného sektora, podnik zo súkromného sektora)Opatrenie: 4.3 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Cieľ optarenia

Zabezpečiť efektívnu implementáciu OPV v rámci Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Rámcové aktivity

  • Technická pomoc pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je osobitným opatrením prioritnej osi 4, ktorej účelom je podporovať realizáciu prioritnej osi 4 OPV.

Prijímatelia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra Ministerstva školstva SR