Prihlásiť
 

Operačný program Vzdelávanie

Prioritná os 5 – Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia

Opatrenie:

Cieľ optarenia

Zabezpečenie efektívnej implementácie OPV v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OPV sa bude zameriavať na implementáciu, monitorovanie, kontrolu, evalváciu a štúdie ako aj na informovanie a publicitu.

Rámcové aktivity

 • Podpora administratívnemu personálu v procese poskytovania pomoci z ESF - administratívne, materiálové a prevádzkové náklady na poverených zamestnancov.
 • Podpora pri implementácii, monitorovaní a hodnotení.
 • Zabezpečenie kvality a kontinuity monitorovania počas celého programového obdobia.
 • Vybudovanie a skvalitnenie finančného riadenia vrátane auditu a kontroly.
 • Organizovanie zasadnutí a zabezpečenie činnosti monitorovacieho výboru (ďalej len „MV“) a podvýborov.
 • Vypracovanie špecifických štúdií, odborných posudkov, štatistík a analýz, analytická podpora implementácie.
 • Hodnotenie dopadu programového obdobia 2007-2013.
 • Zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o možnostiach pomoci z ESF a zabezpečenie propagácie poskytovanej pomoci.
 • Opatrenia zamerané na šírenie informácií, budovanie sietí, zvyšovanie povedomia, podporu spolupráce a výmenu skúseností v rámci celého Spoločenstva.
 • Výmena skúseností z realizácie pomoci.
 • Tréningy a odborné semináre a výmena skúseností vo väzbe na pomoc z ESF.

Prijímatelia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra Ministerstva školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR