Prihlásiť
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 4 – Technická pomoc

Opatrenie: 4.1: Technická pomoc pre RO OPIS

Cieľ optarenia

Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie OPIS

Rámcové aktivity

 • Zabezpečenie administratívnych kapacít RO OPIS, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov.
 • Zabezpečenie procesov riadenia, programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OPIS.
 • Zriadenie a udržatelný rozvoj implementacných štruktúr pre projekty Informatizácie.
 • Materiálno technické zabezpečenie RO OPIS.
 • Zabezpečenie monitorovacích aktivít.
 • Hodnotiace správy, audity, prieskumy, analýzy pre potreby OPIS.
 • IT podpora procesom v rámci RO OPIS.
 • Publicita a informovanie verejnosti.

Prijímatelia

Úrad vlády SR

Opatrenie: 4.2: Technická pomoc pre SORO OPIS

Cieľ optarenia

Zabezpečiť kvalitné, efektívne a transparentné riadenie a implementáciu OPIS

Rámcové aktivity

 • Zabezpecenie administratívnych kapacít SORO OPIS, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov.
 • Zabezpečenie procesov programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OPIS.
 • Zriadenie a udržatelný rozvoj implementacných štruktúr pre projekty Informatizácie.
 • Materiálno technické zabezpečenie SORO OPIS.
 • Zabezpečenie monitorovacích aktivít.
 • Vypracovanie štúdií uskutočnitelnosti, analýz súvisiacich s implementáciou projektov OPIS.
 • Hodnotiace správy, audity, prieskumy pre potreby OPIS.
 • IT podpora procesom v rámci SORO OPIS.
 • Publicita a informovanie verejnosti.

Prijímatelia

Ministerstvo financií SR