Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Cieľ optarenia

zvyšovanie zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti“. V rámci opatrenia bude kľúčovým cieľom umiestnenie uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné miesta a tvorba dlhodobo udržateľných pracovných miest, najmä prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré sú definované v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Rámcové aktivity

  • opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti,
  • aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti,
  • aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou,
  • aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Prijímatelia

"- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a sluţieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších predpisov.
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 o združovaní občanov, - nadácie zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, zaloţené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách;
- subjekty, poskytujúce neštátne sluţby zamestnanosti,
- poskytovatelia sociálnych sluţieb,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník, alebo zaloţené podľa zákona NR SR č.455/1991 Z.z. o ţivnostenskom podnikaní;
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríţ;
- Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK);
- Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú zaloţené podľa iného zákona neţ je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú zaloţené podľa iného zákona neţ je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- odborové zväzy,
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- neštátne subjekty poskytujúce sluţby zamestnanosti a personálne poradenstvo.

Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia

Cieľ optarenia

Tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.

Rámcové aktivity

  • podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, podpora
  • integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR, podpora cielených služieb pre podniky/
  • zamestnávateľov a SZČO, podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových
  • pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo; zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie