Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 3 - Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK

Opatrenie: 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť

Cieľ optarenia

Riešenie problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na udrţanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky. Podpora bude zameraná na tvorbu pracovných miest v tých okresoch (na úrovni LAU I – okresy Pezinok, Malacky a Senec), kde je vykazovaná vyššia miera nezamestnanosti ako priemerná úroveň v BSK. Okrem toho nástroje APTP budú zamerané aj na podporu vysokokvalifikovanej pracovnej sily s orientáciou na vzdelanostnú ekonomiku. V tejto súvislosti bude podporované nadobudnutie nových zručností pre pouţívanie nových technológií, vyuţívanie informačných technológií a podpora inovácií.

Rámcové aktivity

 • podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť, podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK, budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK

Prijímatelia

uchádzači o zamestnanie; záujemcovia o zamestnanie; Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové
a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie,
Červený kríž; Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti
a personálne poradenstvo, zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Opatrenie: 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK

Cieľ optarenia

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Opatrenie má podporiť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný ţivot, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať sprievodným negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu resp. zatvoreniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov sluţieb starostlivosti a opatrení.

Rámcové aktivity

 • podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti,
 • aktivity na podporu plnenia základných funkcií rodiny,
 • aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev, podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie, podpora programov zameraných na poskytovanie služieb
 • zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním a na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu, podpora uľahčenia vstupu, integrácie a udržania rodičov na trhu práce, podpora
 • mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu práce

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie,
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, odborové zväzy, neštátne subjekty poskytujúce
služby zamestnanosti a personálne poradenstvo, regionálne poradenské a informačné centrá,
podnikateľské informačné centrá, neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne subjekty, poskytujúce
zdravotnícke služby, partnerstvá

Opatrenie: 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Cieľ optarenia

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy v BSK. Tento cieľ nadväzuje na problémy identifikované v podkapitole 3.4 a to najmä na zlepšenie kvality ľudských zdrojov (horizontálny problém SR). Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie kvality poskytovaných verejných sluţieb a zároveň aj ich postupné zlepšovanie na základe procesného riadenia organizácie.

Rámcové aktivity

 • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou,
 • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami,
 • získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení, v priamej spojitosti
 • s praktickým využitím poznatkov, vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia
 • kvality, výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie, zavedenie a aplikovanie systému
 • riadenia kvality

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové
zväzy

Opatrenie: 3.4 Technická pomoc pre BSK

Cieľ optarenia

Zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, zabezpečením publicity komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi.

Rámcové aktivity

 • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audi
 • - Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
 • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na:v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti reţijných výdavkov, v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania a v oblasti kontroly a auditu.
 • – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na: v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií.

Prijímatelia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna implementačná
agentúra, Fond sociálneho rozvoja, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Opatrenie: 3.4 Technická pomoc pre BSK

Cieľ optarenia

Zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, zabezpečením publicity komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi.

Rámcové aktivity

 • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audi
 • - Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
 • – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na:v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti reţijných výdavkov, v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania a v oblasti kontroly a auditu.
 • – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita môţu oprávnené subjekty vyuţívať prostriedky TP na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu operačných programov v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na: v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií.

Prijímatelia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna implementačná
agentúra, Fond sociálneho rozvoja, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny