Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými

Cieľ optarenia

Opatrenie je zamerané na riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a neziskových organizácii. Tento cieľ nadväzuje na problémy identifikované v podkapitole 3.4, a to najmä na zlepšenie kvality ľudských zdrojov. Plnením tohto cieľa sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb. Zároveň aktivity v rámci tohto opatrenia budú smerované na zvýšenie kvality správy a efektívnosti výkonu správy poskytovaných inštitúciami verejnej správy a neziskovými organizáciami.

Rámcové aktivity

  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných verejnou správou,
  • podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami,
  • získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení, chudobe a sociálnych
  • službách v priamej spojitosti s praktickým využitím poznatkov

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie a neinvestičné
fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové zväzy

Opatrenie: 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Cieľ optarenia

Zavedenie a šírenie systémov riadenia kvality do praxe organizácie verejnej správy“. Plnením tohto opatrenia sa plánuje postupné zlepšovanie poskytovaných verejných sluţieb na základe procesného riadenia organizácie.

Rámcové aktivity

  • vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality,
  • výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie, zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality

Prijímatelia

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miesta obcí, VÚC
a úrady samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenie, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové organizácie, Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov, odborové
zväzy