Prihlásiť
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie: 1.1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Cieľ optarenia

Efektívna štátna správa.

Rámcové aktivity

  • Vytvorenie a udržateľný rozvoj základných komponentov eGovernemntu, hlavne kvalitného back office štátnej správy, prostredníctvom investícií do zdielaného HW, SW a aplikácií prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR, ktorý umožní integráciu IKI a vybraných procesov verejnej správy do jedného bodu – front office.
  • Vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovernmentu, a zavádzanie 20 služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Cestovnej mape zavádzania elektronických služieb verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu.
  • Zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu.

Prijímatelia

Rozpočtová organizácia a jej zariadenia
Príspevková organizácia
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou
právnou subjektivitou
Verejnoprávna inštitúcia
Sociálna a zdravotné poisťovne

Opatrenie: 1.2: Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Cieľ optarenia

Efektívna samospráva.

Rámcové aktivity

  • vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdielaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry ISVS, ktorý umožní systematické budovanie siete integrovaných obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila potrebu cestovania pri vybavovaní služieb verejnej správy
  • Zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových možností elektronizácie verejnej správy a všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu a pokrývajú najmä úseky výkonu správy.
  • Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastocne elektronické služby poskytované verejnou správy na jednom mieste.

Prijímatelia

Rozpočtová organizácia
Príspevková organizácia
Obec, mesto, združenia obcí, Samosprávny kraj
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai)
Záujmové združenie právnických osôb