Prihlásiť
 

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2 – Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie: 2.1: Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií

Cieľ optarenia

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií

Rámcové aktivity

 • Podpora manažmentu súvisiaceho s riadením systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu.
 • Elektronizácia pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií príslušným hardwarom a softwarom, sietami a IKT technológiami), zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informacných a komunikačných systémov a zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových inštitúcií a systémov v oblasti kultúry.
 • Nákup informačných zdrojov (databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.).
 • Dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov.
 • Obnova budov, pracovísk a zariadení pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a dobudovanie chýbajúcich špecializovaných pracovísk priamo súvisiacich s digitalizáciou a informačno – komunikačnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu, zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, elektronickej ochrany a vnútorných podmienok (klimatizácia a uloženie zbierkových predmetov, knižných a archívnych dokumentov a podobných chránených fondov)pamäťových a fondových inštitúcií, priamo súvisiacej s digitalizáciou.
 • Zlepšenie technologického a technického vybavenia laboratórií, konzervátorských a preparátorských pracovísk pre odborné ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie predmetov a špecializovaných fondov (knižných, archívnych,...) úzko súvisiacich s informacno – komunikacnou infraštruktúrou získavania, spracovania a ochrany obsahu, realizácia výsledkov výskumov v oblasti masovej deacidifikácie lignocelulózových nosicov informácií v pamätových inštitúciách, priamo súvisiace s digitalizáciou
 • Informatizácia vedeckých knižníc ako multifunkcných kultúrnych a informacných centier, vytvorenie siete vybraných akademických, špecializovaných a vedeckých a verejných knižníc s ich informacným prepojením na vedu, výskum, rozvoj inovácie a podnikania, reformu ucebných osnov a vzdelávania, vybudovanie siete výskumných, dokumentacných a interpretacných centier rómskej kultúry.
 • Podpora dalšieho spracovania, sprístupňovania a využívania dát a poznatkov pamäťových a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom procese na školách, úradoch, podnikateľským sektorom a verejnosťou, výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií registrovaných múzeí a galérií národného významu – inovácia a prezentácia obsahu.
 • Podpora zvyšovania spoločenského vedomia o kultúrnom, vedeckom a intelektuálnom dedičstve Slovenska, podpora vzdelávacích, osvetových, informacných a odborných aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia.

Prijímatelia

Rozpočtová organizácia a jej zariadenia;
Príspevková organizácia,
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou;
Obec, mesto, združenia obcí, Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja);
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.);
Neinvestičný fond;
Nezisková organizácia;
Stavovská organizácia – profesná komora;
Záujmové združenie právnických osôb

Opatrenie: 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát

Cieľ optarenia

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania a ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni.

Rámcové aktivity

 • Vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných digitalizacných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií.
 • Záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving.
 • Systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/.
 • Digitálna rekonštrukcia filmových materiálov, audio a audiovizuálnych záznamov.
 • Podpora manažmentu digitálneho obsahu.
 • Správa a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami.

Prijímatelia

Rozpočtová organizácia a jej zariadenia;
Príspevková organizácia,
Organizačná zložka príspevkovej organizácie s odvodenou právnou subjektivitou;
Obec, mesto, združenia obcí, Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja);
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.);
Neinvestičný fond;
Nezisková organizácia;
Stavovská organizácia – profesná komora;
Záujmové združenie právnických osôb