Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách.Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Vyhlasovateľom výzvy je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Kontakt:
Ministerstvo vnútra SR
Odbor prevencie kriminality Kancelárie MV
sekretariát Rady vlády pre prevenciu kriminality
Drieňová 22
826 86 Bratislava

tel: 02/4859 2204-06
e-mail: rvpk@minv.sk

DÁTUM VYHLÁSENIA:       21. november 2012
TERMÍN UZÁVIERKY:        15.  január  2013
TRVANIE PROJEKTU:         rok 2013
Adresy na predkladanie žiadostí: príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla predkladateľa
Legislatívny rámec: zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť štátnym orgánom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo štátnym účelovým fondom
 Prílohy:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.
Žiadosť o poskytnutie dotácie.
Návrh zmluvy o poskytnutie dotácie.
Zásady plnenie zmluvy.
Záverečná správa o realizácii projektu v oblasti situačnej prevencie.
Ekonomická klasifikácia výdavkov – položková skladba.
Tabuľky
Prílohy na stiahnutie /rtf, 599,13 kB/

Viac informácií o výzve: