Prihlásiť
 

Výzva: Nadácia VÚB - zamestnanecká grantová schéma

Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur.

Škola nás baví 
Zamestnanecká grantová schéma 2015

Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene môžete teraz prispieť aj VY. Oslovte učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s vašou pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB. Podporíme aktivity, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o podporu. Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi.

Výška grantu a doba realizácie projektu 
Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 20 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 000 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február 2015 - september 2015. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy (január 2015).

Oprávnení žiadatelia

  • príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty. 
O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované
- mzdy, odmeny a honoráre
- bankové poplatky
- náklady spojené s medializáciou projektu
- občerstvenie, odmeny, pitný režim


Časový harmonogram 
22. september 2014 - vyhlásenie grantovej schémy
22. október 2014 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
30. november 2014 - vyhlásenie výsledkov
január 2015 - podpis grantových zmlúv a prevod finančných prostriedkov
február - september 2015 - realizácia projektov
31. október 2015 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Postup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári žiadosti o grant umiestnenom na 
https://nadaciavub.egrant.sk/
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

  • oscanovaný doklad o pridelení IČO
  • kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu)

Formulár žiadosti o grant odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 22. októbra 2014 do 24:00 hod. 
FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke 
http://www.nadaciavub.sk/ najneskôr do 30. novembra 2014.

Hodnotiaci proces a kritériá
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB. Komisia bude hodnotiť projekty na základe zverejnených kritérií. Hodnotiaca komisia objektívne posúdi kvalitu predložených projektov a odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov. Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu (minimum 0 - nespĺňa dané kritérium; maximum 10 - veľmi dobre spĺňa dané kritérium).
 


Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca škála

Priama účast zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu

Zamestnanec VÚB skupiny je aktívne zapojený do realizácie projektu.

Min. 0
Max. 10

Kvalita projektu

Projekt je zmysluplný a pre cieľovú skupinu užitočný.

Min. 0
Max. 10

Originalita plánovaných aktivit.

Min. 0
Max. 10

Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý. Časový harmonogram je jasný a uskutočniteľný.

Min. 0
Max. 10

Efektívnosť rozpočtu

Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Min. 0
Max. 10

Spolu bodov

50

Konzultácie 

Kontaktná osoba: Martina Tvrdoňová, tel: 0949 428 239, e-mail: info@nadaciavub.sk

Kontaktná osoba pre otázky technického charakteru súvisiace s prihlasovaním do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára: Luboš Tvrdoň, tel: 0908 521 135, tvrdon@knb.sk

Archív

 

Viac informácií o výzve: