Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“), že dňa 8. augusta 2015 bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1369 zo 7. augusta 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1031/2014“).

Pre Slovenskú republiku je vyčlenená podpora pre celkové množstvo 3 000 t (tri tisíc ton). Jedná sa o podporu pre rajčiaky, mrkvu, kapustu, zeleninovú papriku, karfiol, brokolicu, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, (kivi, sladké pomaranče, klementínky, mandarínky, citróny sa neuplatňujú v SR). Nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1369 sa vzťahuje aj na broskyne a nektárinky.

V momente, keď sa stanovené množstvo 3 000 t vyčerpá ukončí sa proces prijímania predbežných oznámení o plánovaných činnostiach. V prípade nevyčerpania stanoveného množstva, dňom ukončenia mimoriadnych opatrení je 30. jún 2016.

Platobná agentúra

vyzýva

na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny žiadateľov, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu (Príloha č. 3) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, zeleninová paprika, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, (kivi, sladké pomaranče, klementínky, mandarínky, citróny sa neuplatňujú v SR), broskyne a nektárinky

a to vždy minimálne 2 pracovné dni pred uskutočnením plánovaných činností v období
od 08. augusta 2015 do 30. júna 2016

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia - kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry a Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“).

Preto je potrebné zasielať oznámenie o plánovaných opatreniach v elektronickej forme podľa prílohy č. 3 tejto výzvy na všetky uvedené e-mailové adresy:  

gabriela.bodova@apa.sk
juraj.horal@apa.sk
stanislav.hotka@apa.sk
peter.tesak@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk
stulc@svps.sk
vranka@svps.sk

Platobná agentúra

zároveň vyzýva

žiadateľov na zaslanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu (Prílohy č. 4 a 5) najneskôr každý pondelok do 9.00 hod za obdobie od pondelka do stredy predchádzajúceho týždňa a každý štvrtok do 9.00 hod za obdobie od štvrtka do nedele predchádzajúceho týždňa v elektronickej forme na všetky nasledovné mailové adresy:

gabriela.bodova@apa.sk
juraj.horal@apa.sk
stanislav.hotka@apa.sk
peter.tesak@apa.sk

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

Žiadosti sa poštou predkladajú prostredníctvom formulára Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi, ktoré sú stanovené v bode 4 v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory je možné podať na vyššie uvedenú adresu do 31. júla 2016. Mimoriadna podpora bude žiadateľom, ktorí splnia všetky podmienky vyplatená najneskôr do 30. septembra 2016.

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky súvisiace s touto výzvou budú zverejnené v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleninyĎalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

V Bratislave dňa 13. augusta 2015

            MVDr. Stanislav Grobár
                        generálny riaditeľ

 

Viac informácií o výzve: