Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR"), Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v súlade s bodom 6.1 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a so Všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku, výberovými kritériami pre výber projektov a hodnotiacimi kritériami pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít (ďalej len „žiadosť") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „výzva"),.

pre opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie.
podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností 
b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Viac informácií o výzve: