Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Vyhlasovateľ výzvy: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Termín uzávierky: 14. januára 2016 (rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky)

Oprávnení žiadatelia:

  • Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality.

Financovanie a spolufinancovanie:

·        Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;

·        Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

Priority:

1. znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

(najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť);

2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

(najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);

3. prevencia kriminality v rizikových skupinách

(najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách);

4. pomoc obetiam trestných činov

(najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).

Upozornenie:

·        Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy.

·        Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.).

·        Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán

·        Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

·        Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2016“. 

·        Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osobaAk je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

Všetky dôležité informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016

Viac informácií o výzve: