Prihlásiť
 

Výzva: Program rozvoja vidieka - Výzva na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vyhlasuje v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“),

 

pre opatrenie  3.4.1 „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“

 

v termíne  od 19.08.2013 do 30.08.2013

 

  • Rozpočet

 

Indikatívny finančný rámec disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2013/PRV/27 pre oblasti mimo cieľa Konvergencie je 6 666 667 EUR z toho pre:

 

  • Banskobystrický kraj   3 573 334  EUR
  • Prešovský kraj               3 093 333 EUR
  • Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

Obce, ktoré nie sú pólmi rastu, sú tzv. bielymi miestami  z hľadiska pokrytia internetom (podľa štúdie realizovateľnosti OPIS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“), majú do 500 obyvateľov (k 31.12.2006)  a nachádzajú sa na území Banskobystrického a Prešovského kraja.

Maximálna výška podpory na jeden projekt z verejných zdrojov je 151 500 EUR.

Zdroj: www: apa.sk

 

Viac informácií o výzve: www.apa.sk/index.php?start&navID=428

Kontakt

tel. č. 02/52733800, e–mail: zelmira.milkova@apa.sk.